Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011D0389.pdf

1.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/13


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 juni 2011

om den sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter i unionen som avses i artikel 3e.3 a–d i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

(2011/389/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 3e.3 a–d, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 3e.3 a–d i direktiv 2003/87/EG ska kommissionen, före inledningen av respektive handelsperiod, anta ett beslut om det totala antalet utsläppsrätter som ska utfärdas, auktioneras, placeras i den särskilda reserv som avses i artikel 3f.1 i direktiv 2003/87/EG och tilldelas kostnadsfritt till luftfartygsoperatörer. Dessa antal ska fastställas som en andel av den mängd historiska luftfartsutsläpp som fastställts till 219 476 343 ton koldioxid genom kommissionens beslut 2011/149/EU av den 7 mars 2011 om historiska luftfartsutsläpp i enlighet med artikel 3c.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (2).

(2)

Till följd av anpassningen vid direktivets införlivande i EES-avtalet genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 6/2011 av den 1 april 2011 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet (3), föreskriver artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG även att gemensamma EES-kommittén ska beräkna det totala antalet utsläppsrätter i EES när det här beslutet införlivas i EES-avtalet.

(3)

Enligt artiklarna 3e.3 e och 3f.5 tredje stycket i direktiv 2003/87/EG (infogas vid införlivande i EES-avtalet) ska kommissionen anta beslut om ett riktmärke som ska gälla för hela EES, vilket bör grundas på det sammanlagda antalet utsläppsrätter för EES som fastställts av gemensamma EES-kommittén. Därför bör inget beslut om riktmärket fattas förrän sammanlagda antal för EES har fastställts av gemensamma EES-kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Det sammanlagda antalet utsläppsrätter i unionen som avses i artikel 3c.1 i direktiv 2003/87/EG för perioden 1 januari 2012–31 december 2012 ska vara 212 892 053.

2.   Det sammanlagda antalet utsläppsrätter i unionen som avses i artikel 3c.2 i direktiv 2003/87/EG för varje år av den period som börjar den 1 januari 2013 ska vara 208 502 526.

Artikel 2

1.   Det sammanlagda antalet utsläppsrätter i unionen som avses i artikel 3d.1 i direktiv 2003/87/EG för perioden 1 januari 2012–31 december 2012 ska vara 31 933 808.

2.   Det sammanlagda antalet utsläppsrätter i unionen som avses i artikel 3d.2 i direktiv 2003/87/EG för varje år av den period som börjar den 1 januari 2013 ska vara 31 275 379.

Artikel 3

Det sammanlagda antalet utsläppsrätter i unionen som avses i artikel 3f.1 i direktiv 2003/87/EG för den särskilda reserven ska vara 50 040 608.

Artikel 4

1.   Det sammanlagda antalet utsläppsrätter i unionen som avses i artikel 3e.3 d i direktiv 2003/87/EG för perioden 1 januari 2012–31 december 2012 ska vara 180 958 245.

2.   Det sammanlagda antalet utsläppsrätter i unionen som avses i artikel 3e.3 d i direktiv 2003/87/EG för varje år av den period som börjar den 1 januari 2013 ska vara 170 972 071.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 juni 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 61, 8.3.2011, s. 42.

(3)  EUT L 93, 7.4.2011, s. 35.