Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011D0402.pdf

7.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 179/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 6 juli 2011

om nödåtgärder avseende bockhornsklöverfrön och vissa frön och bönor som importeras från Egypten

[delgivet med nr K(2011) 5000]

(Text av betydelse för EES)

(2011/402/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA GENOMFÖRANDEBESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 b i och iii, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 178/2002 fastställs allmänna principer för livsmedel och foder i allmänhet, och för livsmedels- och fodersäkerhet i synnerhet, på unionsnivå och på nationell nivå. I förordningen fastställs att nödåtgärder ska vidtas om det visar sig att livsmedel eller foder som importeras från ett tredjeland sannolikt innebär en allvarlig risk för människors hälsa, djurs hälsa eller miljön och att risken inte tillfredsställande kan undanröjas genom åtgärder som vidtas av den eller de berörda medlemsstaterna.

(2)

Den 22 maj 2011 rapporterade Tyskland ett utbrott av Shigatoxinproducerande Escherichia coli-bakterier (STEC) av serotyp O104:H4 i norra Tyskland. På grundval av epidemiologiska undersökningar och laboratorietester kunde smittkällan kopplas till konsumtion av groddar som odlats på en anläggning söder om Hamburg.

(3)

Den 15 juni 2011 rapporterade Frankrike ett utbrott i Bordeaux, som enligt de preliminära resultaten orsakades av samma stam av E. coli, Shigatoxinproducerande Escherichia coli (STEC) av serotyp O104:H4, som den som påträffades i Tyskland. Precis som i Tyskland visade undersökningarna att konsumtion av groddar kan ha orsakat utbrottet.

(4)

Ytterligare indikatorer pekar på att torkade frön som används för att odla groddar skulle kunna vara den ursprungliga källan till utbrotten i Tyskland och Frankrike. För att förvissa sig om smittkällan tog kommissionen initiativ till spårningsåtgärder, som samordnades av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) i samråd med Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och Världshälsoorganisationen (WHO). Den 5 juli 2011 offentliggjorde Efsa sin slutrapport. I rapporten anges att jämförelsen av uppgifterna från spårningen av utbrotten i Frankrike och Tyskland leder till slutsatsen att ett parti frön av bockhornsklöver som importerats från Egypten är den mest sannolika gemensamma nämnaren, men att det inte kan uteslutas att andra partier kan beröras. Med tanke på de allvarliga konsekvenser för människors hälsa som exponering för en liten mängd kontaminerat material kan leda till och i brist på uppgifter om såväl källan och smittvägar som möjlig korskontaminering, bör alla partier från den identifierade exportören betraktas som misstänkta.

(5)

Genom den aktuella spårningen stöds även antagandet att utbrotten har kopplingar till varandra och beror på import av bockhornsklöverfrön som kontaminerades vid eller före importen till EU. Kontaminering av frön med E. coli-stammen av serotyp O104:H4 avspeglar en produktionsprocess som möjliggjorde kontaminering via avföring av mänskligt och/eller animaliskt ursprung. Man vet fortfarande inte exakt var i livsmedelskedjan detta skedde eller huruvida detta under tiden har åtgärdats. Ytterligare mikrobiologisk provtagning ska utföras i medlemsstaterna för att komplettera beläggen från de epidemiologiska undersökningar som föreskrivs i artikel 8 i direktiv 2003/99/EG Europaparlamentets och rådet av den 17 november 2003, om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG (2).

(6)

På grundval av försiktighetsprincipen är det även nödvändigt att tillfälligt förbjuda import av alla frön och bönor med ursprung i Egypten som anges i bilagan för att ge den tid som behövs för ytterligare bedömningar av deras säkerhet. Det är uppenbart att exponering för en liten mängd kontaminerat material, även från andra frön och bönor, kan leda till allvarliga konsekvenser för människors hälsa och att det inte finns några närmare uppgifter om den exakta källan i Egypten, smittvägar eller möjlig korskontaminering.

(7)

Av försiktighetsskäl är det därför lämpligt att anta vissa nödåtgärder på EU-nivå för att se till att medlemsstaterna antar de åtgärder som behövs för att från EU-marknaden dra tillbaka alla partier av bockhornsklöverfrön som importerats från Egypten under perioden 2009–2011 och som anges i de anmälningar till systemet för snabb varning avseende livsmedel och foder (RASFF) som är kopplade till spårningsåtgärderna, att ta prov på partierna och därefter förstöra dem samt att tillfälligt förbjuda import från Egypten av alla frön och bönor som anges i bilagan till detta beslut.

(8)

För att ge Egyptens behöriga myndigheter den tid de behöver att ge återkoppling och överväga lämpliga riskhanteringsåtgärder bör det tillfälliga förbudet mot import gälla åtminstone till och med den 31 oktober 2011.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna ska anta alla åtgärder som behövs för att från marknaden dra tillbaka och förstöra alla partier av bockhornsklöverfrön som importerats från Egypten under perioden 2009–2011 och som anges i de anmälningar till systemet för snabb varning avseende livsmedel och foder (RASFF) som är kopplade till spårningsåtgärderna. I enlighet med artikel 8 i direktiv 2003/99/EG ska provtagning göras på de berörda partierna.

Artikel 2

Övergång till fri omsättning inom EU av de frön och bönor från Egypten som anges i bilagan ska vara förbjuden till och med den 31 oktober 2011.

Artikel 3

De åtgärder som fastställs i detta beslut ska regelbundet omprövas på grundval av de garantier som Egypten erbjuder och resultaten av de analyser och undersökningar som medlemsstaterna utför.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 juli 2011.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 31.


BILAGA

Frön och bönor som inte får importeras från Egypten till och med den 31 oktober 2011:

KN-nummer

Varuslag

ex 0704 90 90

Groddar av senapskål

ex 0706 90 90

Groddar av rödbetor, groddar av rädisor

0708

Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda

0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade

ex 0709 90 90

Sojabönsgroddar

1201 00

Sojabönor, även sönderdelade

1209 10 00

Sockerbetsfrön

1209 21 00

Lusernfrön (alfalfafrön)

1209 91

Grönsaksfrön

1207 50 10

Senapsfrön, för utsäde

1207 50 90

Andra senapsfrön

1207 99 97

Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även sönderdelade

0910 99 10

Frö av bockhornsklöver

ex 1214 90 90

Groddar av lusern (alfalfa)