Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011D0524(01).pdf

24.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 23 maj 2011

om finansiering av 2011 års arbetsprogram för utbildning i livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa och växtskydd inom programmet Bättre utbildning för säkrare livsmedel

2011/C 153/08

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1) (nedan kallad budgetförordningen), särskilt artikel 75,

med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2) (nedan kallad genomförandebestämmelserna), särskilt artikel 90,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (3), särskilt artikel 12.3,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (4), särskilt artikel 2.1 i,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (5), särskilt artikel 66.1 b och c, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 882/2004 fastställs allmänna bestämmelser för offentlig kontroll som utförs för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelser som särskilt syftar till att förhindra, undanröja eller till godtagbara nivåer minska riskerna för människor och djur och säkerställa god sed inom handeln med foder och livsmedel och skydda konsumenternas intressen. Enligt artikel 51 i den förordningen får kommissionen anordna kurser för den personal vid medlemsstaternas behöriga myndigheter som ansvarar för den offentliga kontroll som avses i den förordningen, och dessa får stå öppna även för deltagare från tredjeländer, särskilt utvecklingsländer. Dessa kurser får särskilt omfatta fortbildning i gemenskapens foder- och livsmedelslagstiftning samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.

(2)

Artikel 2.1 i) i rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen utgör den rättsliga grunden för kurser inom växtskydd.

(3)

Programmet Bättre utbildning för säkrare livsmedel har inrättats av kommissionen för att uppnå målen i förordning (EG) nr 882/2004. I kommissionens meddelande KOM(2006) 519 slutlig (6) diskuteras alternativ för hur framtida fortbildning kan anordnas.

(4)

Arbetsprogrammet för 2011 för genomförande av programmet Bättre utbildning för säkrare livsmedel bör därför antas.

(5)

Genom kommissionens beslut K(2008) 4943 av den 9 september 2008 delegerades till det genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet som inrättades genom kommissionens beslut 2004/858/EG (7) vissa uppgifter för förvaltningen och genomförandet av programmet gällande fortbildning i livsmedelssäkerhet i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004. Genom kommissionens beslut 2008/544/EG (8) av den 20 juni 2008 omvandlades ”genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet” till ”genomförandeorganet för hälsa och konsumentskydd” (nedan kallat organet). Ett bidrag till driftsbudgeten bör därmed ges till genomförandeorganet under 2011 för att finansiera åtgärder avseende programmet Bättre utbildning för säkrare livsmedel.

(6)

Enligt artikel 75 i budgetförordningen och artikel 90.1 i genomförandebestämmelserna ska ett utgiftsåtagande som belastar Europeiska unionens budget föregås av ett finansieringsbeslut som anger de viktigaste inslagen i den åtgärd som utgiften rör och som antagits av den institution eller de myndigheter till vilka institutionen har delegerat befogenheterna.

(7)

Eftersom arbetsprogrammet för 2011 är tillräckligt detaljerat utgör detta beslut ett finansieringsbeslut enligt artikel 90.2 och artikel 90.3 i genomförandebestämmelserna.

(8)

För tillämpningen av detta beslut bör det definieras vad som avses med ordalydelsen ”ändras på väsentligt sätt” i artikel 90.4 i genomförandebestämmelserna.

(9)

Enligt artikel 83 i budgetförordningen ska utgifterna kontrolleras, godkännas och betalas inom de tidsfrister som anges i genomförandebestämmelserna. Dessa bestämmelser ska också fastställa på vilka villkor borgenärer som får betalt för sent ska ha rätt till dröjsmålsränta som i dessa fall ska belasta samma budgetrubrik som den ursprungliga utgiften.

(10)

Detta beslut bör därför innehålla bestämmelser om betalning av dröjsmålsränta vid försenade betalningar i samband med åtgärder införda i arbetsprogrammet för 2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Arbetsprogrammet för genomförandet av programmet Bättre utbildning för säkrare livsmedel under 2011 enligt bilagan antas härmed. Detta utgör ett finansieringsbeslut enligt artikel 75 i budgetförordningen.

Artikel 2

1.   Det totala beloppet av det ekonomiska bidraget från kommissionen för genomförandet av arbetsprogrammet ska vara 16 100 000 EUR och ska finansieras från följande budgetrubriker i Europeiska unionens allmänna budget för 2011:

a)

Budgetrubrik nr 17.04.07.01: 13 650 000 EUR

b)

Budgetrubrik nr 17.04.04.01: 1 000 000 EUR

c)

Budgetrubrik nr 17.01.04.05: 350 000 EUR

d)

Budgetrubrik nr 17.01.04.31: 1 100 000 EUR.

2.   Beloppet som anges i punkt 1 d ska betalas till genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor och ska utgöra ett bidrag till driftsbudgeten.

3.   Dröjsmålsränta vid försenade betalningar får också betalas från de budgetrubriker som avses i punkterna 1 a och 1 b, enligt artikel 83 i budgetförordningen.

Artikel 3

Ändringar i tilldelningen av medel till de åtgärder som omfattas av arbetsprogrammet och som sammanlagt inte överstiger 20 % av det högsta bidraget enligt artikel 2.1 ska inte betraktas som väsentliga i den mening som avses i artikel 90.4 i genomförandebestämmelserna, under förutsättning att de inte avsevärt påverkar arbetsprogrammets karaktär och mål.

Utanordnaren får anta sådana ändringar i enlighet med principerna för sund ekonomisk förvaltning och proportionalitet.

Utfärdat i Bryssel den 23 maj 2011.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(3)  EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.

(4)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(5)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(6)  SEK(2006) 1163 och SEK(2006) 1164, 20.9.2006.

(7)  EUT L 369, 16.12.2004, s. 73.

(8)  EUT L 173, 3.7.2008, s. 27.


BILAGA

2011 års arbetsprogram för fortbildning i livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa och växtskydd inom programmet Bättre utbildning för säkrare livsmedel

1.1   Inledning

Detta arbetsprogram omfattar tre genomförandeåtgärder för 2011. På grundval av målen i förordning (EG) nr 882/2004 och direktiv 2000/29/EG är fördelningen av budgeten och de huvudsakliga åtgärderna följande:

1.2

Upphandling (genom direkt central förvaltning):

1.2.1

Fortbildning: externa avtal för genomförande av fortbildningsprogrammet

14 650 000 EUR

1.2.2

Fortbildning: IT-utrustning och IT-verktyg, reklammaterial, informations- och kommunikationshjälpmedel samt konferenser

350 000 EUR

1.3

Övriga insatser: Bidrag till driftsbudgeten för genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor

1 100 000 EUR

TOTALT

16 100 000 EUR

1.2   Offentlig upphandling

Den sammanlagda budget som avsatts för uppdragsavtal under 2011 uppgår till 15 000 000 EUR.

1.2.1   Fortbildning: Externa avtal för genomförande av fortbildningsprogrammet

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 51 och 66.1 b i förordning (EG) nr 882/2004

Direktiv 2000/29/EG artikel 2.1 i)

BUDGETPOST

Budgetrubriker 17.04.07.01 och 17.04.04.01.

PRELIMINÄRT ANTAL OCH TYP AV PLANERADE AVTAL

För varje ämne enligt uppräkningen nedan kommer ett eller flera särskilda uppdragsavtal att ingås. Det uppskattas att cirka 17 uppdragsavtal kommer att ingås. De externa uppdragstagarna är främst inblandade i fortbildningsverksamhetens organisatoriska och logistiska aspekter.

FÖREMÅL FÖR PLANERADE AVTAL (OM MÖJLIGT)

Under 2011 kommer fortbildningen att omfatta följande ämnen:

Verksamhet

Belopp i euro

Förfaranden för kontroll av livsmedel och foder grundade på HACCP-principer (riskanalys och kritiska styrpunkter) samt granskningsmetoder för kontroll av tillämpningen av HACCP-system.

2 000 000

Livsmedelshygien och livsmedelskontroll: Kött, fiskeriprodukter, mjölkprodukter och spädbarnsmat

2 550 000

Förebyggande åtgärder och kontroller avseende djurhälsa.

1 300 000

Material som kommer i kontakt med livsmedel

600 000

Användning och kontroll av tillsatser

975 000

Användning och kontroll av veterinärmedicinska läkemedel

975 000

Riskbedömning

700 000

Beredskapsplanering och sjukdomsbekämpning

400 000

Testning av livsmedel

1 500 000

Foderlagstiftning (med särskild inriktning på foderhygien)

700 000

Växtskyddsmedel

900 000

Andra frågor som rör djurhälsa, djurskydd, växtskydd och livsmedelssäkerhet samt samarbete med andra internationella organisationer i fortbildning i livsmedelssäkerhet i medlemsstaterna samt studier

1 050 000

Delsumma A

13 650 000

Växtskyddskontroller

1 000 000

Delsumma B

1 000 000

TOTALT A + B

14 650 000

GENOMFÖRANDE

Beloppet 14 400 000 EUR (finansiering av åtgärder som rör livsmedelssäkerhet i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004 och direktiv 2000/29/EG) kommer att förvaltas och användas av genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor (kommissionens beslut 2008/544/EG). Återstående 250 000 EUR kommer att användas av kommissionen för att bekosta studier.

PRELIMINÄR TIDSRAM FÖR NÄR UPPHANDLINGEN SKA INLEDAS

Antagligen mellan april och juni så att avtalen kan ingås under 2011.

PRELIMINÄRT BELOPP FÖR ANBUDSFÖRFARANDE

14 650 000 EUR.

1.2.2   Fortbildning: IT-utrustning och IT-verktyg, reklammaterial, informations- och kommunikationshjälpmedel samt konferenser

RÄTTSLIG GRUND

Artikel 66.1 c i förordning (EG) nr 882/2004

BUDGETPOST

Budgetrubrik 17.01.04.05

PRELIMINÄRT ANTAL OCH TYP AV PLANERADE AVTAL

Det uppskattas att cirka tre uppdragsavtal kommer att ingås.

FÖREMÅL FÖR PLANERADE AVTAL (OM MÖJLIGT)

De insatser som ska finansieras med denna budget syftar till att ordna fortbildningsprogram, utrustning och verktyg för IT och e-lärande, liksom reklammaterial, informations- och kommunikationshjälpmedel samt konferenser.

GENOMFÖRANDE

Denna insats kommer genomföras direkt av GD Hälso- och konsumentfrågor.

PRELIMINÄR TIDSRAM FÖR NÄR UPPHANDLINGEN SKA INLEDAS

Antagligen mellan april och oktober.

PRELIMINÄRT BELOPP FÖR ANBUDSFÖRFARANDE

350 000 EUR.

1.3   Övriga insatser: Bidrag till driftsbudgeten för genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor

RÄTTSLIG GRUND

Rådets förordning (EG) nr 58/2003, särskilt artikel 12.3.

BUDGETPOST

Budgetrubrik 17.01.04.31

BELOPP

1 100 000 EUR

BESKRIVNING AV TILLÄMPNINGSÅTGÄRDEN OCH DESS MÅL

Denna budget ska finansiera bidraget till genomförandeorganets driftsbudget under 2011 avseende programmen under rubrik 2 i budgetplanen. Budgetpost 17.01.04.31 ska finansiera bidraget till genomförandeorganets driftsbudget under 2011 avseende programmet Bättre utbildning för säkrare livsmedel. Enligt artikel 12.3 i rådets förordning (EG) nr 58/2003 ska bidraget till driftsbudgeten tas från anslagen till de EU-program som genomförandeorganet förvaltar. I 2011 års budget har det införts två separata budgetrubriker för det bidrag som ska betalas till genomförandeorganet: ett för programmen under rubrik 2 och ett för programmen under rubrik 3b i budgetplanen.