Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011D0631.pdf

24.9.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 247/47


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 21 september 2011

om fastställande av ett frågeformulär för rapportering om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar

[delgivet med nr K(2011) 6502]

(Text av betydelse för EES)

(2011/631/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (1), särskilt artikel 17.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2008/1/EG ska medlemsstaterna vart tredje år rapportera om genomförandet av direktivet med hjälp av det frågeformulär som kommissionen har fastställt.

(2)

Fyra frågeformulär har tagits fram av kommissionen. Det fjärde, som fastställdes genom kommissionens beslut 2010/728/EU (2), avsåg åren 2009, 2010 och 2011.

(3)

Eftersom det frågeformulär som fastställdes genom beslut 2010/728/EU måste användas för rapportering fram till den 31 december 2011 bör det fastställas ett nytt frågeformulär för nästa treåriga rapporteringsperiod, med hänsyn till de erfarenheter som gjorts vid genomförandet av direktiv 2008/1/EG och användningen av tidigare frågeformulär. Med tanke på att direktiv 2008/1/EG kommer att upphöra att gälla den 7 januari 2014 och ersättas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (3) bör dock det nya frågeformuläret endast gälla två år, närmare bestämt 2012 och 2013. Av tydlighetsskäl bör beslut 2010/728/EU ersättas.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 6 i rådets direktiv 91/692/EEG (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Medlemsstaterna ska använda det frågeformulär som återfinns i bilagan för rapportering om genomförandet av direktiv 2008/1/EG.

2.   De rapporter som ska lämnas in ska omfatta perioden 1 januari 2012 – 31 december 2013.

Artikel 2

Beslut 2010/728/EU ska upphöra att gälla den 1 januari 2013.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 september 2011.

På kommissionens vägnar

Janez POTOCNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.

(2)  EUT L 313, 30.11.2010, s. 13.

(3)  EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.

(4)  EGT L 377, 31.12.1991. s. 48.


BILAGA

DEL 1

Frågeformulär avseende genomförandet av direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar

Allmänt:

Detta femte frågeformulär avseende direktiv 2008/1/EG gäller åren 2012 och 2013. Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts i samband med genomförandet av direktiv 2008/1/EG och den information som redan samlats in med hjälp av tidigare formulär, är det här frågeformuläret inriktat på de ändringar och framsteg som medlemsstaterna har gjort när det gäller genomförandet av direktiv 2008/1/EG. Eftersom direktiv 2008/1/EG kommer att upphöra att gälla den 7 januari 2014 och ersättas av direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp är rapporteringsperioden på endast två år i stället för på tre år. För att säkerställa kontinuiteten och möjliggöra direkta jämförelser med tidigare svar, innehåller detta frågeformulär många aspekter som ingår i kommissionens beslut 2010/728/EU. De frågor som liknar dem i de tidigare frågeformulären kan besvaras genom en hänvisning till tidigare svar, förutsatt att situationen inte har ändrats. Om situationen har ändrats bör detta redovisas i ett nytt svar. När det gäller specifika frågor om generella, bindande föreskrifter eller officiella riktlinjer från myndigheter, bör svaret kort informera om vilket slag av regler eller riktlinjer det rör sig om och hur man kan få tillgång till dem (t.ex. via internet).

1.   Allmän beskrivning

Har det i samband med genomförandet av direktiv 2008/1/EG förekommit svårigheter på grund av begränsad tillgång till personalresurser? Om så är fallet, beskriv svårigheterna och eventuella planer för att komma till rätta med dem, med tanke på övergången till direktiv 2010/75/EU.

2.   Antal anläggningar och tillstånd (artikel 2.3 och 2.4 och artikel 4)

2.1.

Ange antalet anläggningar enligt definitionen i direktiv 2008/1/EG och antalet tillstånd per verksamhetstyp i slutet av rapporteringsperioden med användning av mallen och anmärkningarna i del 2.

2.2.

Identifiering av IPPC-anläggningar. Om det finns en sådan tillgänglig, bifoga en länk till offentligt tillgänglig, aktuell information om namn, plats och huvudsaklig verksamhet (bilaga 1) för IPPC-anläggningarna i er medlemsstat. Om sådan information inte är allmänt tillgänglig, lämna en förteckning över alla enskilda anläggningar i drift vid rapporteringsperiodens utgång (namn, plats och huvudsaklig IPPC-verksamhet). Om det inte finns någon sådan förteckning tillgänglig, förklara varför.

3.   Ansökan om tillstånd (artikel 6)

Redogör för alla generella, bindande föreskrifter, riktlinjer eller ansökningsformulär som har tagits fram för att se till att ansökningarna innehåller alla de uppgifter som krävs enligt artikel 6, både generellt och när det gäller specifika frågor (exempelvis bedömningsmetod för betydande utsläpp från anläggningar).

4.   Samordning av prövningsförfarande och tillståndsvillkor (artiklarna 7 – 8)

4.1.

Redogör för alla ändringar i prövningsförfarandenas upplägg sedan den förra rapporteringsperioden, särskilt i fråga om behöriga myndigheters förvaltningsnivå och behörighetstilldelning.

4.2.

Har det förekommit några särskilda svårigheter i samband med prövningsförfarandets och tillståndsvillkorens fullständiga samordning i enlighet med artikel 7, särskilt när fler än en myndighet har varit inblandade? Redogör för all lagstiftning och alla riktlinjer som har tagits fram för att komma till rätta med svårigheterna.

4.3.

Vilka lagar, förfaranden eller riktlinjer tillämpas för att se till att de behöriga myndigheterna avslår ansökan om tillstånd, när en anläggning inte uppfyller kraven i direktiv 2008/1/EG? Uppge i mån av tillgängliga uppgifter hur många ansökningar som har avslagits och under vilka omständigheter.

5.   Tillståndsvillkorens lämplighet och tillräcklighet (artikel 3.1 d och 3.1 f, artikel 9, artikel 17.1 och 17.2)

5.1.

Redogör för alla generella, bindande föreskrifter eller specifika riktlinjer för behöriga myndigheter som har utfärdats i fråga om följande:

1.

Förfarandena och kriterierna för fastställande av utsläppsgränsvärden och andra tillståndsvillkor.

2.

De allmänna principerna för fastställandet av bästa tillgängliga teknik.

3.

Genomförandet av artikel 9.4.

5.2.

Frågor om BAT-referensdokument (BREF-dokument) framtagna i enlighet med artikel 17.2 i direktiv 2008/1/EG:

1.

När man fastställer vad som är bästa tillgängliga teknik: Ange i allmänna ordalag på vilket sätt man beaktar – generellt eller för enskilda fall – de uppgifter som kommissionen offentliggör i enlighet med artikel 17.2.

2.

Hur används BREF-dokumenten konkret för fastställande av tillståndsvillkor?

5.3.

Andra frågor om tillståndsvillkor:

a)

Har miljöledningssystem beaktats då tillståndsvillkoren fastställts? Om ja, på vilket sätt?

b)

Vilka slag av tillståndsvillkor eller andra åtgärder har normalt tillämpats inom ramen för artikel 3.1 f (återställande av platser när verksamheten definitivt upphör) och hur har de genomförts i praktiken?

c)

Vilka slag av tillståndsvillkor rörande energieffektivitet har normalt fastställts (artikel 3.1 d)?

d)

Har den möjlighet att välja att inte införa krav på energieffektivitet som anges i artikel 9.3 använts, och hur har detta i så fall genomförts?

6.   Miljökvalitetsnormer (artikel 10)

Har det förekommit fall där artikel 10 varit tillämplig och där det inte räckt att använda bästa tillgängliga teknik för att uppfylla miljökvalitetsnormer (enligt definitionen i artikel 2.7)? Ge i så fall exempel på sådana fall och redogör för vidtagna åtgärder.

7.   Ändringar vid anläggningar (artiklarna 12 och 2.10)

Hur avgör de behöriga myndigheterna i praktiken, på grundval av artikel 12, om en ”ändring av verksamheten” kan få konsekvenser för miljön (artikel 2.10) och om en sådan ändring är ”väsentlig” och kan ”påverka människor eller miljö negativt i betydande mån” (2.11)? Ange vilka relevanta lagar, förfaranden eller riktlinjer det rör sig om.

8.   Förnyad bedömning och uppdatering av tillståndsvillkoren (artikel 13)

8.1.

Har det i nationell eller regional lagstiftning fastställts hur ofta en förnyad bedömning av tillståndsvillkoren ska ske och, om nödvändigt, uppdateras (artikel 13), eller bestäms detta på annat sätt (exempelvis genom tidsbegränsningar i tillstånden)? I så fall hur? Ange vilka relevanta lagar, förfaranden eller riktlinjer det rör sig om.

8.2.

Hur ofta görs i allmänhet en förnyad bedömning av tillståndsvillkoren? Åskådliggör om möjligt eventuella skillnader mellan olika anläggningar eller sektorer.

8.3.

Hur ser förfarandet för förnyad bedömning och uppdatering av tillståndsvillkoren ut? Hur tillämpas bestämmelsen om förnyad bedömning av tillståndsvillkoren vid väsentliga ändringar av bästa tillgängliga teknik? Ange vilka relevanta lagar, förfaranden eller riktlinjer det rör sig om.

9.   Iakttagande av tillståndsvillkoren (artikel 14)

9.1.

Hur genomförs i praktiken kravet i artikel 14 att verksamhetsutövaren regelbundet ska underrätta myndigheterna om resultaten av utsläppskontrollen? Ange vilka relevanta lagar, förfaranden eller riktlinjer för de behöriga myndigheterna det rör sig om.

9.2.

Rapporterar samtliga verksamhetsutövare regelbundet om kontrollen? Hur ofta lämnas sådan information (representativ siffra)? Åskådliggör om möjligt eventuella skillnader mellan olika sektorer.

9.3.

Om detta inte redan har skett inom ramen för Europaparlamentets och rådets rekommendation 2001/331/EG av den 4 april 2001 om införande av minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna (1), lämna tillgängliga uppgifter om följande för de anläggningar som omfattas av direktiv 2008/1/EG:

1.

Huvuddragen i en miljötillsyn som utförts av de behöriga myndigheterna.

2.

Det totala antalet besök vid anläggningar som behöriga myndigheter har gjort under rapporteringsperioden.

3.

Det totala antalet anläggningar som har besökts under rapporteringsperioden.

4.

Det totala antalet besök vid anläggningar där det gjordes utsläppsmätningar och/eller togs prover av avfall av de behöriga myndigheterna eller för deras räkning under rapporteringsperioden.

5.

Vilka typer av åtgärder (t.ex. sanktioner eller andra åtgärder) som har vidtagits till följd av olyckor, incidenter och bristande efterlevnad av tillståndsvillkoren under rapporteringsperioden.

10.   Gränsöverskridande samarbete (artikel 18)

Har artikel 18 (krav på informationsutbyte och samarbete mellan medlemsstater) i några fall tillämpats under rapporteringsperioden? Åskådliggör det allmänna tillvägagångssättet med hjälp av exempel.

11.   Allmänna iakttagelser

11.1.

Finns det några särskilda frågor som rör genomförandet och som är problematiska i er medlemsstat? Om ja, ange på vilket sätt.

11.2.

Finns det någon särskild information gällande genomförandet av direktiv 2010/75/EU i er medlemsstat som är av betydelse för tolkningen av den information som lämnats i det här frågeformuläret? Om ja, ange på vilket sätt.

DEL 2

Mall för svar på fråga 2.1

ANLÄGGNINGSTYP

A.

ANLÄGGNINGAR

B.

VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR

C.

NY BEDÖMNING OCH UPPDATERING AV TILLSTÅND

Kod

Huvudsaklig verksamhet vid anläggningen, i enlighet med bilaga I till direktiv 2008/1/EG.

1.

Antal anläggningar

2.

Antal anläggningar som omfattas av ett tillstånd som helt och hållet är förenligt med direktiv 2008/1/EG

3.

Antal väsentliga ändringar som har gjorts utan tillstånd som utfärdats i enlighet med artikel 12.2 i direktiv 2008/1/EG under rapporteringsperioden

4.

Antal anläggningar för vilka det har gjorts en ny bedömning av IPPC-tillståndet i enlighet med artikel 13 i direktiv 2008/1/EG under rapporteringsperioden

5.

Antal anläggningar för vilka IPPC-tillståndet har uppdaterats i enlighet med artikel 13 i direktiv 2008/1/EG under rapporteringsperioden

1

Energi

 

 

 

 

 

1.1

Förbränning

 

 

 

 

 

1.2

Olje- och gasraffinering

 

 

 

 

 

1.3

Koksverk

 

 

 

 

 

1.4

Överföring av kol till gas- och vätskeformiga produkter

 

 

 

 

 

2

Metaller

 

 

 

 

 

2.1

Rostning och sintring av metallh. malm

 

 

 

 

 

2.2

Produktion av råjärn eller stål

 

 

 

 

 

2.3 (a)

Genom varmvalsning

 

 

 

 

 

2.3 (b)

Hammarsmide

 

 

 

 

 

2.3 (c)

Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall

 

 

 

 

 

2.4

Gjuterier

 

 

 

 

 

2.5 (a)

Produktion av icke-järnmetaller

 

 

 

 

 

2.5 (b)

Smältning av ickejärnmetaller

 

 

 

 

 

2.6

Ytbehandling av metaller och plaster

 

 

 

 

 

3

Mineralämnen

 

 

 

 

 

3.1

Produktion av cement eller kalk

 

 

 

 

 

3.2

Produktion av asbest

 

 

 

 

 

3.3

Glasframställning

 

 

 

 

 

3.4

Smältning av mineraler

 

 

 

 

 

3.5

Produktion av keramik

 

 

 

 

 

4

Kemikalier

 

 

 

 

 

4.1

Framställning av organiska kemikalier

 

 

 

 

 

4.2

Framställning av oorganiska kemikalier

 

 

 

 

 

4.3

Produktion av gödselmedel

 

 

 

 

 

4.4

Framställning av växtskyddsmedel/ bekämpningsmedel

 

 

 

 

 

4.5

Tillverkning av läkemedel

 

 

 

 

 

4.6

Framställning av sprängämnen

 

 

 

 

 

5

Avfall

 

 

 

 

 

5.1

Omhändert. eller återv. av farligt avfall

 

 

 

 

 

5.2

Förbränning av kommunalt avfall

 

 

 

 

 

5.3

Omhändertagande av icke-farligt avfall

 

 

 

 

 

5.4

Avfallsdeponier

 

 

 

 

 

6

Övrigt

 

 

 

 

 

6.1 (a)

Framställning av pappersmassa

 

 

 

 

 

6.1 (b)

Framställning av papper och papp

 

 

 

 

 

6.2

Förbehandling eller färgning av fibrer eller textilier

 

 

 

 

 

6.3

Garvning av hudar och skinn

 

 

 

 

 

6.4 (a)

Slakterier

 

 

 

 

 

6.4 (b)

Beredning och behandling av livsmedel

 

 

 

 

 

6.4 (c)

Behandling och framställning av mjölkprodukter

 

 

 

 

 

6.5

Anläggningar för animaliskt avfall

 

 

 

 

 

6.6 (a)

Intensiv uppfödning av fjäderfä

 

 

 

 

 

6.6 (b)

Intensiv uppfödning av slaktsvin

 

 

 

 

 

6.6 (c)

Intensiv uppfödning av suggor

 

 

 

 

 

6.7

Ytbehandling med org. lösningsmedel

 

 

 

 

 

6.8

Framställning av kol eller av grafitelektroder

 

 

 

 

 

6.9

Avskiljning av CO2-strömmar (Direktiv 2009/31/EG) (2)

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

Förklaringar till mallen:

Datainsamlingen i den här mallen bygger på ”antal anläggningar” och ”antal väsentliga ändringar”, enligt definitionen av ”anläggning” och ”väsentlig ändring” i artikel 2.3 respektive 2.11 i direktiv 2008/1/EG.

Med ”anläggningstyp” avses den huvudsakliga verksamhet som bedrivs vid anläggningen. Anläggningar bör endast rapporteras under en enda verksamhet, även om det bedrivs flera IPPC-verksamheter vid anläggningen.

Ytterligare vägledning och förklaringar avseende de uppgifter som ska anges i tabellen finns i anmärkningarna nedan. Medlemsstaterna ska fylla i tabellen så fullständigt som möjligt.

A.   ANTAL ANLÄGGNINGAR i slutet av rapporteringsperioden (31 december 2013).

1.

Antal anläggningar: Totalt antal IPPC-anläggningar (befintliga och nya) i drift i medlemsstaterna vid rapporteringsperiodens utgång, oavsett tillståndsstatus.

2.

Antal anläggningar som omfattas av ett tillstånd som helt och hållet är förenligt med direktiv 2008/1/EG: Totalt antal IPPC-anläggningar som omfattas av ett eller flera tillstånd som har beviljats i enlighet med direktiv 2008/1/EG (inklusive tillstånd som har utfärdats före IPPC-direktivet och som har bedömts på nytt/uppdaterats), oavsett när tillståndet/tillstånden har utfärdats och oavsett om det/de har bedömts på nytt, uppdaterats eller ändrats/förnyats av någon anledning.

Vid beräkningen av antalet anläggningar som ska rapporteras ska medlemsstaterna ta hänsyn till statusen för det eller de tillstånd som gäller för varje anläggning i slutet av rapporteringsperioden. Tänk på att siffrorna gäller anläggningar, inte tillstånd (eftersom en anläggning kan omfattas av flera tillstånd och vice versa).

Konsekvensregel

:

Det totala antalet IPPC-anläggningar (1) minus det totala antalet anläggningar som omfattas av ett tillstånd som är helt och hållet förenligt med direktiv 2008/1/EG (2) ska motsvara antalet anläggningar som av något skäl inte omfattas IPPC-tillstånd som är helt och hållet förenligt med direktivet (förfarandet inte slutfört, alla verksamheter omfattas inte helt etc.). Om denna siffra inte är noll kan direktiv 2008/1/EG ha överträtts.

B.   VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR under rapporteringsperioden (1 januari 2012 – 31 december 2013).

3.

Antal väsentliga ändringar som gjorts under rapporteringsperioden utan ett tillstånd som utfärdats i enlighet med artikel 12.2 i direktiv 2008/1/EG: antal väsentliga ändringar som de behöriga myndigheterna känner till och som verksamhetsutövarna genomfört utan det tillstånd som krävs enligt artikel 12.2.

Om denna siffra inte är noll kan IPPC-bestämmelserna ha överträtts.

C.   NY BEDÖMNING AV TILLSTÅND OCH UPPDATERING under rapporteringsperioden (1 januari 2012–31 december 2013).

4.

Antal anläggningar för vilka det har gjorts en ny bedömning av IPPC-tillståndet i enlighet med artikel 13 i direktiv 2008/1/EG under rapporteringsperioden: totalt antal anläggningar som omfattas av ett eller flera tillstånd som har bedömts på nytt i enlighet med artikel 13.

5.

Antal anläggningar för vilka IPPC-tillståndet har uppdaterats i enlighet med artikel 13 i direktiv 2008/1/EG under rapporteringsperioden: totalt antal anläggningar som omfattas av ett eller flera tillstånd som har uppdaterats i enlighet med artikel 13.


(1)  EGT L 118, 27.4.2001, s. 41.

(2)  EUT L 140, 6.6.2009, s. 114.