Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011D0632.pdf

24.9.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 247/54


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 21 september 2011

om fastställande av ett frågeformulär för rapportering om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG om förbränning av avfall

[delgivet med nr K(2011) 6504]

(Text av betydelse för EES)

(2011/632/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall (1), särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2000/76/EG ska medlemsstaterna vart tredje år rapportera om genomförandet av direktivet med hjälp av det frågeformulär som kommissionen fastställt.

(2)

Två frågeformulär har tagits fram av kommissionen. Det andra, som fastställdes genom kommissionens beslut 2010/731/EU (2), avsåg åren 2009, 2010 och 2011.

(3)

Eftersom det frågeformulär som fastställdes genom beslut 2010/731/EU måste användas för rapportering fram till den 31 december 2011 bör det fastställas ett nytt frågeformulär för nästa treåriga rapporteringsperiod, med hänsyn till de erfarenheter som gjorts vid genomförandet av direktiv 2000/76/EG och användningen av tidigare frågeformulär. Med tanke på att direktiv 2000/76/EG kommer att upphöra att gälla den 7 januari 2014 och ersättas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (3), bör dock det nya frågeformuläret endast avse två år, närmare bestämt 2012 och 2013. Av tydlighetsskäl bör beslut 2010/731/EU ersättas.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 6 i rådets direktiv 91/692/EEG (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Medlemsstaterna ska använda det frågeformulär som återfinns i bilagan för rapportering om genomförandet av direktiv 2000/76/EG.

2.   De rapporter som ska lämnas in ska omfatta perioden 1 januari 2012–31 december 2013.

Artikel 2

Beslut 2010/731/EU ska upphöra att gälla den 1 januari 2013.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 september 2011.

På kommissionens vägnar

Janez POTOCNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 332, 28.12.2000, s. 91.

(2)  EUT L 315, 1.12.2010, s. 38.

(3)  EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.

(4)  EGT L 377, 31.12.1991, s. 48.


BILAGA

Frågeformulär avseende genomförandet av direktiv 2000/76/EG om förbränning av avfall

Allmänt

Detta tredje frågeformulär avseende direktiv 2000/76/EG gäller åren 2012 och 2013. Mot bakgrund av de erfarenheter som har gjorts i samband med direktivets genomförande och den information som redan har samlats in med hjälp av tidigare frågeformulär, är det här frågeformuläret inriktat på de ändringar och framsteg som medlemsstaterna har gjort när det gäller det faktiska genomförandet av direktivet. Eftersom direktiv 2000/76/EG kommer att upphöra att gälla den 7 januari 2014 och ersättas av direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp kommer rapporteringsperioden att vara på endast två år i stället för på tre år.

För att säkerställa kontinuiteten och möjliggöra direkta jämförelser med tidigare svar, innebär detta frågeformulär inte någon förändring av den allmänna metoden i beslut 2010/731/EU. De frågor som liknar dem i det tidigare frågeformuläret kan besvaras genom en hänvisning till tidigare svar, förutsatt att situationen inte har ändrats. Om situationen har ändrats ska detta redovisas i ett nytt svar.

1.   Antal anläggningar och tillstånd

1.1

Lämna följande uppgifter om antalet anläggningar (fördelat på förbrännings- och samförbränningsanläggningar) som omfattas av direktiv 2000/76/EG, samt deras tillstånd och tillåtna kapaciteter:

a)

Antal anläggningar.

b)

Antal tillstånd som har utfärdats enligt artikel 4.1.

c)

Antal anläggningar som återvinner värme som alstras vid förbränningsprocessen.

d)

Total tillåten genomströmningskapacitet (ton/år) (frivilligt).

1.2

Lämna en förteckning över alla anläggningar som omfattas av direktiv 2000/76/EG med följande uppgifter för var och en av dessa anläggningar som har en kapacitet på mer än 2 ton/timme:

a)

Huruvida det är en förbrännings- eller samförbränningsanläggning samt, för samförbränningsanläggningar, vilken typ av anläggning det är fråga om (cementugn, kraftverk, annan industrianläggning som inte omfattas av bilaga II.1 eller II.2 till direktiv 2000/76/EG).

b)

För förbränningsanläggningar för kommunalt fast avfall som bedriver återvinningsverksamhet enligt bilaga II.R1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (1): anläggningens energieffektivitet, beräknad med hjälp av formeln i fotnoten till bilaga II.R1 till direktiv 2008/98/EG.

2.   Beskriv eventuella problem med definitionerna i artikel 3 som har uppstått vid genomförandet av direktiv 2000/76/EG. Lämna närmare uppgifter om varje definition för vilken problem uppstått.

3.   Har några mobila anläggningar fått tillstånd i enlighet med direktiv 2000/76/EG?

4.   Ange vilka kategorier av avfall som har samförbränts, fördelat på vilken typ av samförbränningsanläggning det är fråga om (cementugn, kraftverk, annan industrianläggning som inte omfattas av bilaga II.1 eller II.2).

Ange koderna i den europeiska avfallskatalogen (frivilligt).

Ange den tillåtna samförbränningskapaciteten för dessa anläggningar (frivilligt).

5.   Hur många samförbränningsanläggningar omfattas av de utsläppsgränsvärden för förbränningsanläggningar som anges i bilaga V till direktiv 2000/76/EG (dvs. om samförbränning av obehandlat kommunalt avfall sker eller mer än 40 % av den alstrade värmen kommer från förbränning av farligt avfall)?

6.   Vilka bestämmelser ingår i tillståndsförfarandet för

a)

att identifiera de kvantiteter och kategorier av farligt avfall som får behandlas?

b)

det minsta och det största flödet farligt avfall som ska behandlas?

c)

det tillåtna intervallet för värmevärden för farligt avfall?

d)

begränsningar när det gäller innehåll av föroreningar som PCB, PCP, klor, fluor, svavel och tungmetaller?

7.   Vilka avfall har bedömts vara ”olämpliga” för representativ provtagning?

8.   Vad gäller villkoren för ugnsgasernas uppehållstider och temperaturer, såsom fastställs i artikel 6.1 och 6.2 i direktiv 2000/76/EG, har det utfärdats några tillstånd att avvika från dessa driftsvillkor i enlighet med artikel 6.4? Om svaret är ”Ja”, ange följande:

a)

Hur många tillstånd som har beviljats.

b)

Om dessa uppgifter är tillgängliga, beskriv skälen för att bevilja undantag för ett antal representativa fall, inbegripet

i)

uppgifter om anläggningens kapacitet,

ii)

huruvida det gäller en befintlig anläggning i enlighet med artikel 3.6 eller en ny anläggning,

iii)

vilken typ av avfall som förbränns,

iv)

hur man säkerställer att inga fler restprodukter produceras jämfört med en anläggning som inte har beviljats undantag och att innehållet av organiska föroreningar i dessa restprodukter inte överstiger vad som väntas från en anläggning som inte har beviljats undantag,

v)

de driftsvillkor som fastställs i tillståndet,

vi)

de utsläppsgränsvärden som varje enskild anläggning ska iaktta.

9.   Har det i enlighet med bilaga II.1 beviljats några undantag från utsläppsgränsvärdena för kväveoxider, stoft, svaveldioxid eller totalt organiskt kol för cementugnar som samförbränner avfall? Om svaret är ”Ja”, ange följande:

a)

Hur många undantag som har beviljats.

b)

Om dessa uppgifter är tillgängliga, beskriv skälen för att bevilja undantag för ett antal representativa fall, inbegripet

i)

uppgifter om anläggningens kapacitet,

ii)

huruvida det gäller en befintlig eller ny anläggning (med beaktande av artikel 20.3 i direktiv 2000/76/EG),

iii)

vilken typ av avfall som förbränns,

iv)

de utsläppsgränsvärden som anläggningen ska iaktta,

v)

övriga driftsvillkor som fastställs i tillståndet.

10.   Har utsläppsgränsvärden som avviker från dem som anges i bilaga II eller bilaga V fastställts för utsläpp till luft från förbrännings- och samförbränningsanläggningar? Om svaret är ”Ja” och om dessa uppgifter är tillgängliga, ange följande:

a)

För vilka anläggningar, dvs. förbrännings- eller samförbränningsanläggningar, som dessa gränsvärden tillämpas. Om det är fråga om en samförbränningsanläggning, ange också anläggningstyp.

b)

Vilka av dessa anläggningar som är ”nya” resp. ”befintliga”.

c)

Vilka föroreningar som gränsvärdena gäller och vilka gränsvärden som har fastställts.

d)

Varför dessa gränsvärden tillämpas.

e)

Hur utsläppen för dessa föroreningar övervakas (kontinuerligt eller diskontinuerligt, samt i det sistnämnda fallet, frekvensen).

11.   Hur fastställs gränsvärden för utsläpp till vattenmiljön av avloppsvatten från reningsutrustning för rökgasutsläpp när det gäller de föroreningar som förtecknas i bilaga IV till direktiv 2000/76/EG? Ange i vilka fall utsläppsgränsvärdena för dessa föroreningar skiljer sig från dem som anges i bilaga IV.

12.   Om utsläppsgränsvärden har fastställts för föroreningar som släpps ut i vatten utöver de föroreningar som anges i bilaga IV, ange följande:

a)

För vilka anläggningar tillämpas dessa gränsvärden (förbrännings- eller samförbränningsanläggningar, ”nya” eller ”befintliga”)?

b)

För vilka föroreningar tillämpas dessa gränsvärden och vilka gränsvärden har fastställts?

c)

Varför tillämpas dessa gränsvärden?

13.   Vilka driftsmässiga kontrollparametrar (pH-värde, temperatur, flödestakt osv.) fastställs i tillståndsförfarandet för utsläpp av avloppsvatten?

14.   Vilka bestämmelser finns för att säkerställa skyddet av mark, ytvatten eller grundvatten enligt artikel 8.7?

15.   Vilka kriterier används för att säkerställa att lagringskapaciteten är tillfredsställande så att vatten vid behov kan analyseras och renas innan det släpps ut?

16.   Vilka allmänna bestämmelser finns för att minimera mängden av och skadligheten hos restprodukter från förbrännings- och samförbränningsanläggningar?

17.   Är kraven i tillståndet när det gäller mätningar av föroreningar i luft och driftsparametrar identiska med dem som anges i artikel 11.2? Om svaret är ”Nej”, lämna följande uppgifter:

a)

Skäl till avvikelsen från artikel 11.2, med hänvisning till de möjligheter till undantag som anges i artikel 11.4–7.

b)

Vilken förorening eller parameter som berörs och vilka mätningskrav som ställs.

18.   Är kraven i tillståndet när det gäller mätningar av föroreningar i vatten identiska med dem som anges i artikel 11.14 och 11.15? Om svaret är ”Nej”, lämna följande uppgifter:

a)

Skäl till avvikelsen från artikel 11.14 och 11.15.

b)

Vilken förorening eller parameter som berörs och vilka mätningskrav som ställs.

19.   Vilka bestämmelser ingår i tillståndsförfarandet för att garantera att följande bestämmelser om utsläpp till luft följs?

a)

Artikel 11.8.

b)

Artikel 11.9.

c)

Artikel 11.11.

d)

Artikel 11.12.

e)

De villkor för efterlevnad som anges i artikel 11.10.

20.   Vilka bestämmelser ingår i tillståndsförfarandet för att garantera att följande bestämmelser om utsläpp till vatten följs?

a)

Artikel 11.9.

b)

De villkor för efterlevnad som anges i artikel 11.16.

21.   Beskriv eventuella officiella riktlinjer när det gäller att ta fram kontrollerade dygnsmedelvärden för utsläpp (artikel 11.11). Bifoga en länk till en webbplats, om det finns en sådan.

22.   Vilka förfaranden finns för att informera den behöriga myndigheten om att ett utsläppsgränsvärde har överskridits?

23.   Genom vilka åtgärder säkerställs allmänhetens deltagande i tillståndsförfarandet (nya och/eller uppdaterade tillstånd)? Lämna minst följande uppgifter:

a)

Vilken myndighet som offentliggör tillståndsansökan.

b)

Under vilken period som allmänheten kan lämna synpunkter.

c)

Vilken myndighet som fattar det slutliga beslutet.

24.   När det gäller tillgången till information i hela tillståndsförfarandet:

a)

Finns det någon information om miljöaspekter som inte är offentligt tillgänglig eller endast delvis är tillgänglig när det gäller ansökan, tillståndsprövningen och tillståndet? Om svaret är ”Ja”, ange vilken information det gäller.

b)

Om dessa uppgifter är tillgängliga/delvis tillgängliga, ange om informationen finns tillgänglig kostnadsfritt och, om så inte är fallet, vilka avgifter som tas ut samt under vilka omständigheter avgifter tas ut.

25.   Vilka bestämmelser finns för förbränningsanläggningar och samförbränningsanläggningar med en nominell kapacitet av minst två ton per timme för att säkerställa att den driftsansvarige lämnar en årlig rapport till den behöriga myndigheten om driften av en anläggning och dess övervakning?

26.   Om en årlig rapport lämnas:

a)

Vilken information innehåller den?

b)

Hur kan allmänheten ta del av rapporten?

27.   Hur informeras allmänheten om förbrännings- eller samförbränningsanläggningar med en nominell kapacitet av mindre än två ton per timme?

28.   Vilka bestämmelser finns i ett tillstånd för att kontrollera den tid en förbrännings- eller samförbränningsanläggning är i drift under onormala driftsförhållanden (dvs. driftstopp, driftstörningar eller fel på utrustning för utsläppsrening eller övervakning)?

29.   Hur lång tid får förbränning respektive samförbränning pågå under onormala driftsförhållanden innan anläggningen måste stoppas?

a)

Längsta tillåtna period med överskridande av utsläppsgränsvärden.

b)

Längsta kumulativa period med överskridande av utsläppsgränsvärden under ett år.

30.   Övriga anmärkningar.


(1)  EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.