Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011L0090.pdf

15.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/35


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/90/EU

av den 14 november 2011

om ändring av del II i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG vad gäller ytterligare antaganden vid beräkningen av den effektiva räntan

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (1) (konsumentkreditdirektivet), särskilt artikel 19.5, och

av följande skäl:

(1)

Medlemsstaternas erfarenheter av genomförandet av direktiv 2008/48/EG är att antagandena i del II i bilaga I till det direktivet inte räcker för att beräkna den effektiva räntan på ett enhetligt sätt och dessutom inte längre är anpassade till situationen på marknaden.

(2)

Dessa antaganden måste kompletteras med nya antaganden om regler för beräkning av den effektiva räntan för krediter med obestämd löptid eller krediter som upprepade gånger ska återbetalas i sin helhet. Man måste också fastställa regler för tidpunkten för det första kreditutnyttjandet och de betalningar som konsumenten ska göra.

(3)

Del II i bilaga I till direktiv 2008/48/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 25.1 i direktiv 2008/48/EG, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del II i bilaga I till direktiv 2008/48/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2012 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2013.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 133, 22.5.2008, s. 66.


BILAGA

Del II i bilaga I till direktiv 2008/48/EG ska ersättas med följande:

”II.

Följande ytterligare antaganden ska göras vid beräkningen av den effektiva räntan:

a)

Om konsumenten enligt kreditavtalet har ett fritt val i fråga om kreditutnyttjande, ska det sammanlagda kreditbeloppet omedelbart anses vara till fullo utnyttjat.

b)

Om kreditavtalet allmänt ger konsumenten ett fritt val i fråga om kreditutnyttjande men bland de olika sätten för kreditutnyttjande ålägger en begränsning med avseende på belopp och tidsperiod, ska kreditbeloppet anses vara utnyttjat vid den tidigaste av de tidpunkter som anges i kreditavtalet och enligt dessa begränsningar i kreditutnyttjandet.

c)

Om kreditavtalet ger möjlighet att utnyttja krediten på olika sätt med olika avgifter eller krediträntor, ska det sammanlagda kreditbeloppet anses vara utnyttjat till högsta avgift och kreditränta som tillämpas på den vanligaste transaktionsformen inom den typen av kreditavtal.

d)

När det gäller en kontokredit ska hela det sammanlagda kreditbeloppet anses vara utnyttjat under kreditavtalets hela löptid. Om man inte känner till kontokreditens löptid ska den effektiva räntan beräknas på antagandet att kreditens löptid är tre månader.

e)

När det gäller andra kreditavtal med obestämd löptid än kontokredit ska det antas att

i)

krediten lämnas för en ettårsperiod från och med datumet för det första kreditutnyttjandet, och att konsumentens slutbetalning innebär att kapitalskulden, räntorna och andra eventuella avgifter är färdigbetalda,

ii)

konsumenten betalar tillbaka kapitalet med lika stora månadsbetalningar, med början en månad efter datumet för det första kreditutnyttjandet. I de fall när kapitalet måste betalas tillbaka i sin helhet i form av en engångsbetalning inom varje betalningsperiod, ska dock konsumentens senare kreditutnyttjanden och återbetalningar av hela kapitalet antas ske under en ettårsperiod. Ränta och andra avgifter ska tillämpas i enlighet med dessa utnyttjade krediter och återbetalningar av kapital och i enlighet med kreditavtalet.

I detta led avses med kreditavtal med obestämd löptid ett kreditavtal utan fast löptid, även krediter som ska återbetalas i sin helhet inom eller efter en viss tid men som, när de har återbetalats, kan utnyttjas igen.

f)

När det gäller andra kreditavtal än kontokrediter och kreditavtal med obestämd löptid enligt antagandena i d och e:

i)

Om det inte går att fastställa datum eller belopp för en återbetalning som konsumenten ska göra, ska det antas att återbetalningen görs vid den tidigaste av de tidpunkter som anges i kreditavtalet med det lägsta belopp som fastställs i kreditavtalet.

ii)

Om det inte är känt när kreditavtalet har ingåtts ska datumet för det första kreditutnyttjandet anses vara det datum som motsvarar det kortaste intervallet mellan det datumet och datumet för den första betalning som konsumenten ska göra.

g)

Om det inte på grundval av kreditavtalet eller antagandena i led d, e eller f går att fastställa datum eller belopp för en återbetalning som konsumenten ska göra, ska det antas att betalningen görs i överensstämmelse med de datum och villkor som kreditgivaren uppställt och, när dessa är okända, att

i)

räntor betalas tillsammans med återbetalningarna av kapital,

ii)

en avgift som inte är ränta, i form av ett engångsbelopp, betalas det datum kreditavtalet ingås,

iii)

avgifter som inte är räntor ska betalas regelbundet i form av flera betalningar, med början det datum då den första återbetalningen av kapital görs, och om beloppet för betalningarna inte är känt ska betalningarna antas vara lika stora,

iv)

slutbetalningen innebär att kapitalskulden, räntorna och eventuella andra avgifter är färdigbetalda.

h)

Om inget tak för krediten ännu har fastställts ska taket antas vara 1 500 euro.

i)

Om olika krediträntor och avgifter erbjuds under en begränsad period eller för ett begränsat belopp, ska krediträntan och avgifterna anses vara den högsta satsen/avgiften under kreditavtalets hela löptid.

j)

För konsumentkreditavtal där en bunden kreditränta fastställs för den inledande perioden, vid vars utgång en ny kreditränta fastställs och därefter regelbundet anpassas enligt en överenskommen indikator, ska beräkningen av den effektiva räntan utgå från antagandet att krediträntan vid utgången av perioden med den bundna krediträntan är densamma som vid den tidpunkt då den effektiva räntan beräknades, grundad på den överenskomna indikatorns värde vid den tidpunkten.”