Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011R0590.pdf

21.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 590/2011

av den 20 juni 2011

om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artiklarna 33.2 och 38 d, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 (2) ges kontrollorganen och kontrollmyndigheterna relativt kort tid att lämna in sina ansökningar om erkännande med avseende på överensstämmelse i enlighet med artikel 32 i förordning (EG) nr 834/2007. Eftersom det saknas erfarenhet av den direkta tillämpningen av unionsreglerna för produktion och märkning av ekologiska produkter utanför unionens territorium bör de kontrollorgan och kontrollmyndigheter som vill ansöka om att föras in i förteckningen med avseende på överensstämmelse emellertid få längre tid på sig.

(2)

I enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007 har det i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 infogats en förteckning över de tredjeländer vars produktionssystem och kontrollåtgärder för ekologisk produktion har erkänts som likvärdiga med de system och åtgärder som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007. Mot bakgrund av en ny ansökan och nya uppgifter som kommissionen fått från tredjeländer sedan förteckningen senast offentliggjordes bör vissa ändringar göras och förteckningen ändras i enlighet därmed.

(3)

Vissa jordbruksprodukter som importeras från Kanada marknadsförs för närvarande i unionen i enlighet med övergångsbestämmelserna i artikel 19 i förordning (EG) nr 1235/2008. Kanada har lämnat en begäran till kommissionen om att landet ska föras upp i förteckningen i bilaga III till den förordningen och har lämnat den information som krävs enligt artiklarna 7 och 8 i samma förordning. Slutsatsen efter granskningen av informationen och den efterföljande diskussionen med de kanadensiska myndigheterna är att landets bestämmelser om produktion och kontroll av jordbruksprodukter är likvärdiga med dem som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007. Kommissionen har gjort en kontroll på plats av de produktionsregler och kontrollåtgärder som i praktiken tillämpas i Kanada, i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

(4)

Myndigheterna i Costa Rica, Indien, Israel, Japan och Tunisien har begärt att nya kontroll- och certifieringsorgan ska föras upp i förteckningen och har gett kommissionen nödvändiga garantier för att de nya kontroll- och certifieringsorganen uppfyller kriterierna enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1235/2008.

(5)

Costa Rica och Nya Zeeland kommer endast att finnas med i den förteckning som upprättas i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 och som löper ut den 30 juni 2011. För att undvika avbrott i handeln behövs en förlängning för Costa Rica och Nya Zeeland. Erfarenheten visar att förlängningen bör ha obegränsad giltighetstid.

(6)

Nya Zeeland har lämnat in redaktionella ändringar av uppgifterna i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 till följd av att landets jord- och skogsbruksministerium nyligen slogs samman med livsmedelssäkerhetsmyndigheten.

(7)

Förordning (EG) nr 1235/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från föreskrivande kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4 ska ”den 31 oktober 2011” ersättas med ”den 31 oktober 2014”.

2.

Bilaga III ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUT L 334, 12.12.2008, s. 25.


BILAGA

Bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1)

Efter texten om Australien ska följande text föras in:

”KANADA

1.   Produktkategorier:

a)

Levande eller obearbetade jordbruksprodukter samt vegetativt förökningsmaterial och utsäde.

b)

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål.

c)

Foder.

2.   Ursprung: Produkter av kategori 1 a och ekologiskt odlade ingredienser i produkter av kategori 1 b som har odlats i Kanada.

3.   Produktionsregler: Organic Products Regulation.

4.   Behörig myndighet: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.   Kontrollorgan:

Atlantic Certified Organic Co-operative Limited (ACO), www.atlanticcertifiedorganic.ca

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA), www.centifiedorganic.bc.ca

Certification Services Limited Liability Company (CCOF), www.ccof.org

Centre for Systems Integration (CSI), www.csi-ics.com

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL), www.ccpb.it

Control Union Certifications (CUC), www.controlunion.com

Ecocert Kanada, www.ecocertcanada.com

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA), www.fvopa.ca

Global Organic Alliance, www.goa-online.org

International Certification Services Incorporated (ICS), www.ics-intl.com

LETIS SA, www.letis.com.ar

Oregon Tilth Incorporated (OTCO), http://tilth.org

Organic Certifiers, www.organiccertifiers.com

Organic Crop Improvement Association (OCIA), www.ocia.org/

Organic Producers Association of Manitoba Co-operative Incorporated (OPAM), www.opam-mb.com

Pacific Agricultural Certification Society (PACS), www.pacscertifiedorganic.ca

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert), www.ocpro.ca/

Quality Assurance International Incorporated (QAI), www.qai-inc.com

Quality Certification Services (QCS), www.qcsinfo.org

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV), www.quebecvrai.org

SAI Global Certification Services Limited, www.saiglobal.com

6.   Organ och myndigheter som utfärdar certifikatet: Se punkt 5.

7.   Landet ska finnas med i förteckningen: till och med den 30 juni 2014.”

2)

I punkt 5 i texten om Costa Rica ska följande strecksats läggas till:

”—

Mayacert, www.mayacert.com”

3)

Punkt 7 i texten om Costa Rica ska ersättas med följande:

”7.   Landet ska finnas med i förteckningen till och med den: Ej fastställt.”

4)

I punkt 5 i texten om Indien ska följande strecksatser läggas till:

”—

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT), www.cgcert.com

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD), www.tnocd.net

TUV India Pvt. Ltd, www.tuvindia.co.in/0_mngmt_sys_cert/orgcert.htm

Intertek India Pvt. Ltd, www.intertek.com”

5)

I punkt 5 i texten om Israel ska följande strecksats läggas till:

”—

LAB-PATH Ltd, www.lab-path.co.il”

6)

I punkt 5 i texten om Japan ska följande strecksatser läggas till:

”—

AINOU., www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

SGS Japan Incorporation., www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

Ehime Organic Agricultural Association, www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

Center for Eco-design Certification Co.,Ltd., http://www.eco-de.co.jp/list.html

Organic Certification Association., www.yuukinin.jimdo.com

Japan Eco-system Farming Association., www.npo-jefa.com

Hiroshima Environment & Health Association., www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability., www.accis.jp

Organic Certification Organization Co.,Ltd, www.oco45.net”

7)

I punkt 5 i texten om Tunisien ska följande strecksats läggas till:

”—

Instituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA), www.icea.info”

8)

I punkt 2 i texten om Nya Zeeland ska ”MAF-programmet Food Official Organic Assurance Programme” ersättas med ”MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production”.

9)

Punkterna 3–7 i texten om Nya Zeeland ska ersättas med följande:

”3.   Produktionsregler: MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

4.   Behörig myndighet: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

5.   Kontrollorgan:

AsureQuality Limited, www.organiccertification.co.nz

BioGro New Zealand, www.biogro.co.nz

6.   Myndighet som utfärdar certifikatet: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)

7.   Landet ska finnas med i förteckningen till och med den: Ej fastställt.”