Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011R1255.pdf

5.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1255/2011

av den 30 november 2011

om inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 43.2, 91.1, 100.2, 173.3, 175, 188, 192.1, 194.2 och 195.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 10 oktober 2007 om en integrerad havspolitik för Europeiska unionen (nedan kallat kommissionens meddelande) är det främsta målet med unionens integrerade havspolitik att utveckla och genomföra ett integrerat, samordnat, enhetligt, transparent och hållbart beslutsfattande i frågor som rör hav, kustområden, öområden och yttersta randområden samt havsrelaterade sektorer.

(2)

I den handlingsplan som åtföljer kommissionens meddelande föreslår kommissionen ett antal åtgärder som ska vara första steget i genomförandet av en ny, integrerad havspolitik för unionen.

(3)

I kommissionens lägesrapport om EU:s integrerade havspolitik av den 15 oktober 2009 sammanfattas de huvudsakliga resultat som fram till den dagen uppnåtts inom den integrerade havspolitiken och anger riktningen för nästa fas i genomförandet.

(4)

I sina slutsatser av den 16 november 2009 om en integrerad havspolitik betonade rådet betydelsen av finansiering för den fortsatta utvecklingen och genomförandet av den integrerade havspolitiken och uppmanade kommissionen att lägga fram de förslag som behövs för att man inom ramen för nuvarande budgetplan ska kunna finansiera åtgärder som rör den integrerade havspolitiken, så att dessa kan träda i kraft senast 2011.

(5)

I sin resolution av den 21 oktober 2010 med titeln ”En integrerad havspolitik – utvärdering av gjorda framsteg och nya utmaningar” gav Europaparlamentet sitt uttryckliga stöd till kommissionens uttalade avsikt att under de kommande två åren finansiera den integrerade havspolitiken med 50 miljoner EUR, i syfte att bygga vidare på tidigare projekt när det gäller politisk inriktning, styrning, hållbarhet och övervakning.

(6)

Den finansieringsram för den integrerade havspolitiken som fastställs i denna förordning tar hänsyn till såväl den rådande ekonomiska nedgången som till att detta är det första operativa program som uttryckligen är ägnat genomförandet av den integrerade havspolitiken.

(7)

Det krävs fortsatt unionsfinansiering för att unionen ska kunna genomföra och vidareutveckla den integrerade havspolitiken i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 20 maj 2008 om en integrerad havspolitik för Europeiska unionen (4) och arbeta för att nå de övergripande mål som angavs i kommissionens meddelande, som bekräftades i lägesrapporten från oktober 2009 och godkändes av rådet i dess slutsatser av den 16 november 2009.

(8)

Eftersom inte alla den integrerade havspolitikens prioriteringar och mål omfattas av befintliga unionsinstrument, till exempel Sammanhållningsfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska fiskerifonden, sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration, instrumentet för stöd inför anslutningen och det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, är det därför nödvändigt att inrätta ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av den integrerade havspolitiken (nedan kallat programmet).

(9)

Utan att det föregriper de kommande förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för tiden efter 2013 måste tillräckliga medel göras tillgängliga för att man ska kunna utveckla och uppfylla målen för den integrerade havspolitiken utan att använda medel som har öronmärkts för andra politikområden, och samtidigt främja en hållbar utveckling i unionens havsområden, däribland öområden och yttersta randområden. Därför är det nödvändigt att inkludera den integrerade havspolitiken i den fleråriga budgetramen för tiden efter 2013. Dessutom bör ett förslag läggas fram om programmets förlängning efter 2013, tillsammans med ett förslag till lämplig finansieringsram.

(10)

En utveckling av den havspolitiska dagordningen genom ekonomiskt stöd till åtgärder inom ramen för den integrerade havspolitiken kommer väsentligt att påverka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.

(11)

Unionens finansiering bör stödja det förberedande arbetet med åtgärder för att främja den integrerade havspolitikens strategiska mål, samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till deras kumulativa effekter utifrån den ekosystembaserade strategin, till hållbar ”blå” ekonomisk tillväxt, sysselsättning, innovation och konkurrenskraft i kustområden, öområden och yttersta randområden och till främjandet av den integrerade havspolitikens internationella dimension.

(12)

Den integrerade havspolitikens strategiska mål omfattar en integrerad havsförvaltning på alla nivåer, fortsatt utveckling och genomförande av integrerade havsområdesstrategier skräddarsydda för Europas olika havsområdens specifika behov, vidareutveckling av övergripande verktyg för ett integrerat beslutsfattande i syfte att förbättra synergier och samordning mellan befintliga politikområden och instrument, bland annat genom utbyte av havsrelaterade uppgifter och kunskaper, ökat deltagande från berörda parters sida i integrerade havsförvaltningssystem, skydd och hållbart utnyttjande av kust- och havsresurser och fastställande av gränserna för hållbar mänsklig verksamhet samt skydd av havs- och kustmiljön och den biologiska mångfalden inom ramen för ramdirektivet om en marin strategi (5), som utgör miljöpelaren i den integrerade havspolitiken, och ramdirektivet om vatten (6).

(13)

Det är viktigt att programmet samordnas med unionens övriga politikområden med en maritim dimension, särskilt strukturfonderna, de transeuropeiska transportnäten, den gemensamma fiskeripolitiken, turismen, miljö- och klimatpolitiken, ramprogrammet för forskning och utveckling samt energipolitiken.

(14)

Allmänna mål bör anges i syfte att säkerställa samstämmighet mellan programmets olika delar. För varje allmänt mål bör närmare operativa mål fastställas. Fördelningen av medel bland de allmänna målen för perioden 2011–2013 anges i bilagan. Denna fördelning ger flexibilitet att öka/minska det övergripande anslaget per mål utan att överskrida den totala finansieringsramen.

(15)

Med hjälp av finansiering från unionen bör det vara möjligt att stödja utvecklingen av en integrerad övervakning till sjöss i linje med Europaparlamentets resolution av den 21 oktober 2010 och rådets slutsatser av den 17 november 2009 om en integrerad övervakning till sjöss, med beaktande av färdplanen för inrättandet av en gemensam miljö för informationsutbyte för EU:s sjöbevakningsområde (Cise). Dessa särskilt avsatta medel bör därför begränsas till utvecklingen av ett decentraliserat informationsutbytessystem, det vill säga åtgärder som inbegriper programvara, för att öka gränssnittet mellan övervakningssystemen. Programmet bör beakta resultaten från andra projekt som rör decentraliserade system för övervakning till sjöss.

(16)

Genomförandet av programmet i tredjeländer bör bidra till mottagarlandets utvecklingsmål och vara förenligt med unionens andra samarbetsinstrument, bland annat unionspolitikens mål och prioriteringar, unionens regelverk och relevanta internationella konventioner.

(17)

Programmet bör komplettera och överensstämma med befintliga och framtida finansiella instrument som unionen och medlemsstaterna tillhandahåller på nationell, regional eller lokal nivå för att främja skyddet och en hållbar användning av hav och kuster, och bidra till att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och deras kustområden, öområden och yttersta randområden, samtidigt som hänsyn ska tas till nationella och lokala projekts prioritetsordning och framåtskridande.

(18)

De åtgärder som planeras inom programmet bör komplettera andra unionsåtgärder i syfte att säkerställa ett enhetligt genomförande av unionens rättsakter för relevant sektorspolitik samtidigt som dubbelarbete undviks.

(19)

Det är också nödvändigt att fastställa regler för planeringen av åtgärderna, stödberättigande kostnader, unionens stödnivå, de huvudsakliga villkoren för stödet och den övergripande budgeten för programmet.

(20)

Programmet bör genomföras i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (7) (nedan kallad budgetförordningen), och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (8).

(21)

Genom denna förordning inrättas en finansieringsram för det fleråriga programmet som ska utgöra särskild referens för budgetmyndigheten enligt punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (9).

(22)

För att hjälpa kommissionen att övervaka genomförandet av denna förordning bör det vara möjligt att finansiera kostnader för övervakning, kontroll och utvärdering.

(23)

Det årliga arbetsprogram som ska inrättas för att genomföra programmet bör antas av kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (10).

(24)

När det gäller de åtgärder som finansieras inom ramen för denna förordning är det nödvändigt att se till att unionens finansiella intressen skyddas genom tillämpning av rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (11), rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (12), och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (13).

(25)

För att säkerställa att unionens finansiering är ändamålsenlig bör de åtgärder som finansieras inom ramen för denna förordning utvärderas regelbundet.

(26)

Det förutsätts att ingen av de åtgärder som planeras inom ramen för programmet kommer att kräva åberopandet av någon ytterligare rättslig grund.

(27)

Eftersom målen för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av omfattningen och effekterna av de åtgärder som ska finansieras inom ramen för programmet, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning inrättas ett program för att stödja åtgärder som är ämnade att främja vidareutvecklingen och genomförandet av unionens integrerade havspolitik (nedan kallat programmet).

Unionens integrerade havspolitik ska främja ett samordnat och konsekvent beslutsfattande i syfte att maximera hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt och social sammanhållning i medlemsstaterna, särskilt vad gäller unionens kustområden, öområden och yttersta randområden samt havsrelaterade sektorer genom en enhetlig havsrelaterad politik och relevant internationellt samarbete.

Programmet ska stödja en hållbar användning av haven och en utvidgning av den vetenskapliga kunskapen.

Artikel 2

Allmänna mål

Programmets allmänna mål ska vara att

a)

främja utvecklingen och genomförandet av en integrerad förvaltning av havs- och kustfrågor,

b)

bidra till utvecklingen av sektorsövergripande verktyg, det vill säga fysisk planering i kust- och havsområden, den integrerade miljön för informationsutbyte (Cise) och marinkunskap om hav och kustområden inom och gränsande till unionen, för att utveckla synergier och stödja havs- eller kustrelaterad politik, särskilt inom områdena ekonomisk utveckling, sysselsättning, miljöskydd, forskning, sjösäkerhet, energi och utveckling av grön havsteknik, varvid man ska beakta och bygga vidare på befintliga verktyg och initiativ,

c)

främja skydd av den marina miljön och då i synnerhet dess biologiska mångfald och en hållbar användning av havs- och kustresurser samt närmare definiera hållbarhetens gränser för sådan mänsklig verksamhet som kan påverka havsmiljön, särskilt inom ramen för direktiv 2008/56/EG (ramdirektivet om en marin strategi),

d)

stödja utvecklingen och genomförandet av havsområdesstrategier,

e)

förbättra och öka det internationella samarbetet och samordningen av den integrerade havspolitikens mål, genom att föra debatten framåt i internationella forum; i detta avseende ska tredjeländer uppmanas att ratificera och genomföra Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos),

f)

stödja hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning, innovation och ny teknik i maritima sektorer och i unionens kustområden, öområden och yttersta randområden.

Artikel 3

Operativa mål

1.   Inom ramen för målet i artikel 2 a (integrerad havsförvaltning) ska programmet

a)

främja åtgärder som uppmuntrar medlemsstater och EU-regioner att utveckla, införa eller tillämpa en integrerad havsförvaltning,

b)

främja sektorsövergripande plattformar och nätverk för samarbete, däribland företrädare för statliga, regionala och lokala myndigheter, näringslivet, forskarvärlden, medborgarna, samhällsorganisationer och arbetsmarknadens parter,

c)

öka synligheten för ett integrerat förhållningssätt till havsfrågor samt öka medvetenheten om dessa bland myndigheter, inom den privata sektorn och hos allmänheten.

2.   Inom ramen för målet i artikel 2 b (sektorsövergripande verktyg) ska programmet främja utvecklingen av

a)

den gemensamma miljön för informationsutbyte för unionens sjöbevakningsområde som främjar sektorsövergripande och gränsöverskridande informationsutbyte om övervakning, som kopplar samman alla användargrupper i enlighet med principerna för den integrerade övervakningen till sjöss i syfte att stärka en trygg, säker och hållbar användning av havsområdet, där hänsyn tas till den sektorspolitiska utvecklingen när det gäller övervakning och som i tillämpliga fall bidrar till dess nödvändiga vidareutveckling,

b)

fysisk planering i kust- och havsområden och en integrerad förvaltning av kustområden, som båda är viktiga verktyg för en hållbar utveckling av marina områden och kustområden och båda bidrar till syftena med en ekosystembaserad förvaltning och utveckling av förbindelserna mellan land och hav samt underlättar samarbetet mellan medlemsstaterna till exempel när det gäller att utveckla insatser, även som experiment, där produktion av förnybar energi och fiskodling kombineras,

c)

en omfattande och offentligt tillgänglig, högkvalitativ data- och kunskapsbas om havsfrågor som underlättar utbyte, återanvändning och spridning av dessa data och kunskaper till olika användargrupper med användning av befintliga data, så att en dubblering av databaserna undviks; i detta syfte ska befintliga unions- och medlemsstatsprogram, t.ex. Inspire (14) och GMES (15), användas på bästa sätt.

3.   Inom ramen för målet i artikel 2 c (skydd av den marina miljön) ska programmet

a)

stödja skyddet för och bevarandet av havs- och kustmiljön samt förhindra och minska utsläppen till den marina miljön, inbegripet marint avfall, i syfte att fasa ut föroreningarna,

b)

bidra till hälsa, biologisk mångfald och återhämtningsförmåga inom ekosystem i havet och längs kusterna,

c)

underlätta samordningen mellan medlemsstaterna och andra aktörer när det gäller att tillämpa dels ett ekosystembaserat förhållningssätt till förvaltningen av mänsklig verksamhet, dels försiktighetsprincipen,

d)

underlätta utvecklingen av metoder och standarder,

e)

främja insatser för att mildra klimatförändringarnas påverkan på miljön i havs-, kust- och öområden samt för anpassning till dessa, och då särskilt fokusera på de områden som är mest utsatta för klimatförändringarna,

f)

stödja utvecklingen av strategier för forskning som syftar till att utvärdera nuläget för ekosystemen för att få en utgångspunkt för ekosystembaserad förvaltning och regional och nationell planering.

4.   Inom ramen för målet i artikel 2 d (havsområdesstrategier) ska programmet

a)

stödja utvecklingen och genomförandet av integrerade havsområdesstrategier, med hänsyn till ett balanserat synsätt i alla havsområden samt havsområdenas och delhavsområdenas särdrag, samt i tillämpliga fall av relevanta makroregionala strategier, i synnerhet i de fall där utbytet av information och erfarenheter från olika länder redan har införts och där det finns operativa multinationella strukturer,

b)

främja och underlätta utnyttjandet av synergier mellan nationella och regionala nivåer och unionsnivån, utbyta information, bland annat om metoder och standarder, och bästa praxis i fråga om havspolitiken, inbegripet dess förvaltning och sektorspolitiska områden som påverkar regionala hav och kustområden.

5.   Inom ramen för målet i artikel 2 e (den internationella dimensionen) ska programmet:

a)

uppmuntra fortsatt nära samarbete med medlemsstaterna om ett integrerat arbetssätt med tredjeländer och aktörer i tredjeländer som har ett havsområde gemensamt med unionens medlemsstater, inbegripet om ratificeringen och genomförandet av Unclos,

b)

uppmuntra dialogen med tredjeländer med beaktande av Unclos och relevanta internationella konventioner som bygger på Unclos,

c)

uppmuntra utbyte av bästa praxis som kompletterar nuvarande initiativ, med beaktande av utvecklingen av regionala strategier på subregional nivå.

Detta operativa mål ska eftersträvas i enlighet med unionens samarbetsinstrument, och hänsyn ska tas till målen i nationella och regionala utvecklingsstrategier.

6.   Inom ramen för målet i artikel 2 f (tillväxt, sysselsättning och innovation) ska programmet:

a)

främja initiativ för tillväxt och sysselsättning i havsrelaterade sektorer samt i kust- och öregioner,

b)

främja möjligheter till utbildning, undervisning och karriär i havsrelaterade yrken,

c)

främja utveckling av miljövänlig teknik, marina källor till förnybar energi, grön sjöfart och närsjöfart,

d)

främja utvecklingen av turism i havsrelaterade sektorer, kust- och öområden.

Artikel 4

Stödberättigande åtgärder

Inom programmet får finansiellt stöd ges till följande typer av åtgärder i enlighet med målen i artiklarna 2 och 3:

a)

projekt, inbegripet testprojekt, studier, forskning och operativa samarbetsprogram, inbegripet utbildnings-, yrkesutbildnings- och omskolningsprogram,

b)

offentlig information och utbyte av bästa metoder, informationskampanjer och därmed förenade kommunikations- och spridningsåtgärder, inklusive reklamkampanjer och evenemang samt utveckling och underhåll av webbplatser samt av relevanta sociala nätverk och databaser,

c)

konferenser, seminarier, studiegrupper och forum för berörda parter,

d)

samkörning, övervakning och visualisering av samt säkerställande av offentlig tillgång till stora mängder uppgifter, bästa metoder och databaser om unionsfinansierade regionala projekt, i förekommande fall genom ett sekretariat som inrättats för ett eller flera av dessa ändamål vilket kommer att underlätta antagandet av gemensamma, enhetliga standarder för insamling och bearbetning av uppgifter,

e)

åtgärder som rör övergripande verktyg, bland annat testprojekt.

Artikel 5

Typ av finansiell medverkan

1.   Unionens finansiella stöd får anta följande rättsliga former:

a)

Bidrag, varvid medfinansieringen från unionens sida ska uppgå till högst 80 % per insats.

b)

Offentliga kontrakt.

c)

Administrativa arrangemang med det gemensamma forskningscentrumet.

2.   Bidrag kan inom programmet beviljas både för åtgärder och som driftsstöd. Såvida inget annat framgår av budgetförordningen ska mottagarna av bidragen eller vinnarna av de offentliga kontrakten väljas ut efter en inbjudan att lämna förslag eller anbud.

Artikel 6

Stödmottagare

1.   Finansiellt stöd inom programmet får med prioritet beviljas fysiska eller juridiska personer, som omfattas av någon medlemsstats privat- eller offentligrättsliga bestämmelser eller unionslagstiftningen.

2.   Stöd inom programmet får även beviljas tredjeländer och berörda parter i tredjeländer som delar ett havsområde med unionens medlemsstater samt internationella organisationer eller organ som arbetar för att nå ett eller flera av de allmänna och operativa mål som anges i artiklarna 2 och 3. Åtgärderna måste alltid omfatta deltagare från unionen.

3.   Behörighetskraven för att delta i ett förfarande ska anges i inbjudan att lämna förslag eller anbud.

Artikel 7

Principer för genomförandet

1.   Åtgärder som finansieras inom ramen för programmet ska inte berättiga till stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Synergi och komplementaritet med andra instrument inrättade av unionen ska eftersträvas. Åtgärderna inom programmet ska komplettera genomförandet av relevant sektorspolitik.

2.   Kommissionen ska se till att de som ansöker om finansiellt stöd inom ramen för programmet och de som är berättigade till sådant stöd tillhandahåller heltäckande uppgifter om åtgärdernas finansiering. Finansiellt stöd från programmet ska endast tillhandahållas om andra unionsmedel inte finns tillgängliga.

3.   De åtgärder som stöds av programmet ska motsvara unionens mål och politik för 2020 och 2050. Alla medlemsstater, havsrelaterade sektorer, kustområden, öområden och yttersta randområden ska kunna dra nytta av programmet, som också ska ge ett verkligt europeiskt mervärde. Vid finansiering av åtgärder i de olika havsområdena ska man sträva efter att nå en lämplig regional balans.

4.   De åtgärder som stöds av programmet ska främja och fördjupa dialogen, samarbetet och samordningen med och mellan medlemsstater, EU-regioner, berörda parter, allmänheten, samhällsorganisationer och arbetsmarknadens parter samtidigt som man garanterar fullständig insyn.

5.   De åtgärder som stöds av programmet ska underlätta utnyttjandet av synergier samt utbytet av information, metoder, standarder och bästa praxis.

6.   Principen om god förvaltning och insyn i beslutsprocessen ska genomsyra genomförandet av programmet, som även ska bidra till insyn och god förvaltning på europeisk, nationell och regional nivå inom all närliggande sektorspolitik.

Artikel 8

Genomförandeförfaranden

1.   Kommissionen ska genomföra programmet i enlighet med budgetförordningen.

2.   För att genomföra programmet, i enlighet med de mål som anges i artiklarna 2 och 3, ska kommissionen anta årliga arbetsprogram i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14.2.

Artikel 9

Budgetmedel

1.   Finansieringsramen för genomförandet av programmet ska fastställas till 40 000 000 EUR för perioden 1 januari 2011–31 december 2013.

2.   De budgetmedel som anslagits för programmet ska ingå som årliga anslag i unionens allmänna budget. De årliga anslagen ska godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetramen.

3.   Fördelningen av medlen bland de allmänna mål som fastställs i artikel 2 anges i bilagan.

Artikel 10

Tekniskt stöd

1.   Upp till 1 % av den finansieringsram som fastställs i artikel 9 får också täcka nödvändiga utgifter för förberedande åtgärder, övervakning, kontroll, revision eller utvärdering som är direkt nödvändiga för att kunna genomföra åtgärder som är stödberättigade enligt denna förordning på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och för att uppnå denna förordnings mål.

2.   De åtgärder som avses i punkt 1 kan till exempel omfatta studier, expertmöten, utgifter för informationstekniska verktyg, system och nätverk och annat tekniskt, vetenskapligt och administrativt stöd och expertkunnande i enlighet med kommissionens krav för genomförandet av denna förordning.

Artikel 11

Övervakning

1.   För de åtgärder som finansieras inom programmet ska varje stödmottagare till kommissionen lämna tekniska och finansiella rapporter om hur arbetet fortskrider. En slutrapport ska också lämnas inom tre månader efter slutförandet av varje projekt.

2.   Utan att det påverkar revisionsrättens och behöriga nationella revisionsorgans granskningar i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), eller kontroller som genomförs i enlighet med artikel 322.1 b i EUF-fördraget, ska tjänstemän eller annan personal vid kommissionen genomföra kontroller på plats, bland annat stickprovskontroller av projekt och andra åtgärder som finansieras inom programmet, särskilt för att kontrollera att de är förenliga med programmets mål och att åtgärderna är stödberättigande i enlighet med artiklarna 2, 3 och 4 i denna förordning.

3.   Kommissionen ska se till att kontrakt och avtal som följer av genomförandet av denna förordning särskilt innehåller bestämmelser om övervakning och finansiell kontroll som ska utföras av kommissionen eller med kommissionens bemyndigande, och om revision som ska utföras av revisionsrätten, om nödvändigt genom kontroller på plats.

4.   Varje mottagare av finansiellt stöd ska ge kommissionen tillgång till alla verifikationer som avser projektutgifter under fem år från den sista utbetalningen till det projektet.

5.   På grundval av de rapporter och stickprovskontroller som avses i punkterna 1 och 2 ska kommissionen vid behov anpassa storleken på eller villkoren för tilldelning av det ursprungligen godkända finansiella stödet samt tidsplanen för utbetalningarna.

6.   Kommissionen ska kontrollera att de åtgärder som finansieras inom ramen för programmet genomförs korrekt och är förenliga med åtgärder inom annan sektoriell politik och andra sektoriella instrument och överensstämmer med denna förordning och budgetförordningen.

Artikel 12

Skydd av unionens finansiella intressen

1.   Kommissionen ska säkerställa att unionens finansiella intressen skyddas vid genomförandet av åtgärder som finansieras inom ramen för programmet genom att

a)

vidta förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet,

b)

genomföra effektiva kontroller,

c)

återkräva felaktigt utbetalda belopp, och

d)

tillämpa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner, om oegentligheter upptäcks.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska kommissionen agera i enlighet med förordning (EG, Euratom) nr 2988/95, förordning (EG, Euratom) nr 2185/96 och förordning (EG) nr 1073/1999.

3.   Kommissionen ska minska, hålla inne eller återkräva det finansiella stöd som beviljats för en åtgärd om det visar sig att oegentligheter har förekommit, inklusive bristande efterlevnad av denna förordning, det enskilda beslutet eller kontraktet eller avtalet om beviljande av finansiellt stöd, eller om det visar sig att åtgärden ändrats på ett sätt som står i strid med projektets karaktär eller genomförandevillkor, utan att kommissionens godkännande har begärts.

4.   Om tidsfristerna inte har iakttagits eller om åtgärdens genomförande utvecklas så att endast en del av det tilldelade finansiella stödet är berättigat, ska kommissionen be stödmottagaren att inkomma med ett yttrande inom en viss tid. Om stödmottagaren inte ger något tillfredsställande svar, får kommissionen inställa utbetalningen av det återstående finansiella stödet och begära återbetalning av belopp som redan har betalats ut.

5.   Alla felaktigt utbetalda belopp ska återbetalas till kommissionen. Ränta ska läggas till belopp som inte återbetalas i tid, i enlighet med villkoren i budgetförordningen.

6.   I denna artikel avses med oegentlighet varje överträdelse av en bestämmelse i unionsrätten eller åsidosättande av en avtalsenlig skyldighet som är följden av en ekonomisk aktörs handling eller underlåtenhet och som genom en otillbörlig utgift har lett till eller skulle kunna leda till en negativ ekonomisk effekt för unionens allmänna budget eller för de budgetar som unionen förvaltar.

Artikel 13

Rapportering, utvärdering och förlängning

1.   Kommissionen ska regelbundet och utan dröjsmål informera Europaparlamentet och rådet om sitt arbete.

2.   Kommissionen ska för Europaparlamentet och rådet lägga fram

a)

en lägesrapport senast den 31 december 2012; lägesrapporten ska innehålla en utvärdering av programmets effekter på annan unionspolitik,

b)

en efterhandsutvärdering senast den 31 december 2014.

3.   Kommissionen ska vid behov lägga fram ett lagstiftningsförslag om en förlängning av programmet efter 2013, med vederbörlig finansieringsram.

Artikel 14

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Den kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 15

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 november 2011.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

J. VINCENT-ROSTOWSKI

Ordförande


(1)  EUT C 107, 6.4.2011, s. 64.

(2)  EUT C 104, 2.4.2011, s. 47.

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 17 november 2011 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 24 november 2011.

(4)  EUT C 279 E, 19.11.2009, s. 30.

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

(7)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(8)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(9)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(10)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

(11)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(12)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(13)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(14)  Infrastructure for Spatial Information in the European Community (Infrastruktur för rumslig information i gemenskapen). Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

(15)  Global Monitoring for Environment and Security (Global övervakning av miljö och säkerhet). Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 911/2010 av den 22 september 2010 om det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) och dess inledande driftsfas (2011–2013) (EUT L 276, 20.10.2010, s. 1).


BILAGA

ÖVERGRIPANDE ANSLAG TILL DE UTGIFTSOMRÅDEN SOM FÖRTECKNAS I ARTIKEL 2 (1)

Allmänna mål (artikel 2)

 

a)

Utveckling och genomförande av en integrerad förvaltning av havs- och kustfrågor samt synliggörandet av den integrerade havspolitiken

minst 4 %

b)

Utveckling av sektorsövergripande verktyg

minst 60 %

c)

Skydd av den marina miljön och en hållbar användning av havs- och kustresurser

minst 8 %

d)

Utveckling och genomförande av havsområdesstrategier

minst 8 %

e)

Internationellt samarbete och samordning av den integrerade havspolitikens internationella dimension

högst 1 %

f)

Hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning, innovation och ny teknik

minst 4 %


(1)  Av den del som inte tilldelats i denna bilaga får högst en tredjedel användas för de mål som anges i artikel 2 b (sektorsövergripande verktyg).


GEMENSAMT UTTALANDE FRÅN EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

Europaparlamentet och rådet utesluter inte möjligheten att införa delegerade akter i kommande program efter 2013 på grundval av relevanta förslag från kommissionen.


GEMENSAMT UTTALANDE FRÅN EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

I enlighet med artikel X har finansieringsramen för genomförandet av programmet för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik för 2011–2013 fastställts till 40 000 000 EUR. Denna ram inbegriper 23 140 000 EUR från 2011 års budget utan att den tillgängliga marginalen under rubrik 2 i den fleråriga budgetramen har rörts, ett belopp på 16 660 000 EUR, som inbegriper ett bidrag till tekniskt stöd som lagts till budgetförslaget och som rådet godkände under sin behandling av 2012 års budget och ytterligare ett belopp på 200 000 EUR för tekniskt stöd som ska tas med i 2013 års budget.

2011 års budget bör därför ändras för att skapa den nomenklatur som behövs och ta upp anslagen i reserven. I budgetarna för 2012 och 2013, som redan antagits, bör de relevanta beloppen för dessa år införas.