Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011R1267.pdf

7.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 324/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1267/2011

av den 6 december 2011

om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för genomförande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1) särskilt artikel 33.3 och artikel 38 d, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 (2) ska kommissionen skapa en förteckning över kontrollorgan och kontrollmyndigheter med kompetens för att utföra kontroller och utfärda certifikat för likvärdighet i tredjeländer, och publicera förteckningen i bilaga IV till förordningen.

(2)

Kommissionen har undersökt ansökningar om att föras in i förteckningen över likvärdighet som kommit in före den 31 oktober 2009 och har endast tagit fullständiga ansökningar i beaktande. De berörda kontrollorganen och kontrollmyndigheterna ombads tillhandahålla ytterligare information inom två månader för att kommissionen skulle kunna kontrollera om de uppfyllde kraven i artikel 11 i förordning (EG) nr 1235/2008. Enbart de kontrollorgan och kontrollmyndigheter som efter att all begärd information utvärderats och ansetts uppfylla kraven ska inkluderas i förteckningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008.

(3)

På grund av det stora antal ansökningar från kontrollorganen och kontrollmyndigheterna som behövde kompletteras med ytterligare information tog det längre tid än förväntat att utvärdera ansökningarna och upprätta den första förteckningen. Med denna erfarenhet i åtanke bör medlemsstaterna få fortsätta att bevilja tillstånd för import, men tillstånden bör vara tidsbegränsade. Medlemsstaterna bör även ges en längre tidsperiod under vilken de kan fortsätta att bevilja tillstånd.

(4)

Under utvärderingen av ansökningarna kan det uppstå svårigheter med att förstå under vilka omständigheter ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet kan tas bort ur förteckningen i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EG) nr 1235/2008. För att undvika ytterligare svårigheter är det nödvändigt att klargöra vilka skäl som kan föranleda ett borttagande från förteckningen. Dock ska inte klargörandet av dessa skäl innebära några nya förpliktelser för kontrollorganen eller kontrollmyndigheterna.

(5)

Tidigare erfarenheter har visat att det kan uppstå svårigheter vad gäller att förstå konsekvenserna av oegentligheter eller överträdelser som påverkar en produkts ekologiska status. För att undvika ytterligare svårigheter och för att klargöra sambandet mellan förordning (EG) nr 1235/2008, ändrad genom denna förordning, och de andra gällande bestämmelser som behandlar importen av ekologiska produkter från tredjeländer, förefaller det vara nödvändigt att erinra medlemsstaternas kontrollorgan eller kontrollmyndighet om deras åtaganden vad gäller produkter som inte uppfyller kraven och som importerats i enlighet med artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007. Dock ska inte klargörandet av omständigheterna innebära några nya förpliktelser för kontrollorganen eller kontrollmyndigheterna.

(6)

För att säkerställa en smidig övergång från systemet med nationella utfärdanden av tillstånd till systemet med en förteckning över kontrollorgan och kontrollmyndigheter med kompetens för att utföra kontroller och utfärda certifikat för likvärdighet i tredjeländer, bör denna förordning gälla från den 1 juli 2012.

(7)

Förordning (EG) nr 1235/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från den föreskrivande kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

(1)

I artikel 12 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   I enlighet med det förfarande som avses i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007 kan ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet, eller en hänvisning till en specifik produktkategori eller till ett specifikt tredjeland i förhållande till kontrollorganet eller kontrollmyndigheten tas bort från förteckningen som nämns i artikel 10 i denna förordning i följande fall:

a)

Om dess årliga rapport som nämns i punkt 1 b inte har nått kommissionen senast den 31 mars.

b)

Om kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte underrättar kommissionen i god tid om ändringar i den tekniska dokumentationen.

c)

Om kontrollmyndigheten eller kontrollorganet under en utredning om oegentligheter inte informerar kommissionen.

d)

Om kontrollmyndigheten eller kontrollorganet underlåter att vidta tillräckliga korrigerande åtgärder för att åtgärda konstaterade oegentligheter och överträdelser.

e)

Om kontrollmyndigheten eller kontrollorganet inte samtycker till en undersökning på plats som kommissionen krävt, eller om en undersökning på plats ger ett negativt resultat på grund av systematiska fel i kontrollåtgärderna.

f)

I alla andra fall då det finns risk att konsumenten blir vilseledd i fråga om produktens verkliga beskaffenhet på grund av certifikat utfärdade av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten.

Om ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet underlåter att snabbt vidta lämpliga åtgärder som kommissionen begärt, inom en period som kommissionen ska tidsbestämma beroende på hur allvarligt problemet är och som i allmänhet inte får vara kortare än 30 dagar, så kommer kommissionen att ta bort kontrollorganet eller kontrollmyndigheten från förteckningen utan dröjsmål, i enlighet med förfarandet i artikel 37.2 i förordning (EG) nr 834/2007. Återkallandet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen ska göra den ändrade förteckningen tillgänglig för allmänheten så snabbt som möjligt med alla lämpliga tekniska medel, inklusive publicering på internet.”

(2)

Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Produkter med bristande överensstämmelse

1.   Utan att det påverkar några åtgärder eller verksamheter enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 834/2007 och/eller förordning (EG) nr 889/2008, får produkter som inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 834/2007 bara övergå till fri omsättning inom gemenskapen om alla uppgifter om ekologiska produktionsmetoder avlägsnas från märkning, reklam och annonsering samt medföljande dokument.

2.   Utan att det påverkar några åtgärder eller verksamheter som ska vidtas i enlighet med artikel 30 i förordning (EG) nr 834/2007, om det föreligger misstankar om överträdelser eller oegentligheter vad gäller efterlevnad av föreliggande regler för produkter som importerats i enlighet med artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 med de krav som föreskrivs i den förordningen, ska importören vidta alla nödvändiga åtgärder i enlighet med artikel 91.1 i förordning (EG) nr 889/2008.

Importören och kontrollmyndigheten eller kontrollorganet som utfärdade det kontrollintyg som avses i artikel 13 i denna förordning ska omedelbart informera de aktuella medlemsstaternas kontrollorgan, kontrollmyndigheter och behöriga myndigheter, de tredjeländer som är involverade i den ekologiska produktionen av produkterna i fråga, och, när så är lämpligt, kommissionen. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet får kräva att produkten inte släpps ut på marknaden med en hänvisning till ekologisk produktionsmetod till dess att den information som aktören eller en annan källa lämnar på ett tillfredsställande sätt visar att misstanken har undanröjts.

3.   Utan att det påverkar några åtgärder eller verksamheter som ska vidtas i enlighet med artikel 30 i förordning (EG) nr 834/2007, där en medlemsstats eller ett tredjelands kontrollmyndighet eller kontrollorgan har välgrundade skäl för att misstänka att det förekommer överträdelser eller oegentligheter vad gäller uppfyllande av kraven i den förordningen för produkter som importerats i enlighet med artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007, ska myndigheten eller organet vidta alla nödvändiga åtgärder i enlighet med artikel 91.2 i förordning (EG) nr 889/2008 och ska omedelbart informera de aktuella medlemsstaternas och tredjeländernas kontrollorgan, kontrollmyndigheter och behöriga myndigheter som är involverade i den ekologiska produktionen av produkterna i fråga och kommissionen.”

(3)

Artikel 19 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 tredje stycket ska ersättas med följande:

”Tillstånd ska löpa ut senast 12 månader efter att de beviljats förutom de tillstånd som redan beviljats före den 1 juli 2012 för en längre tidsperiod”.

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Medlemsstaterna ska inte längre utfärda de tillstånd som avses i punkt 1 i denna artikel från och med den 1 juli 2013 såvida inte

de importerade produkterna i fråga är varor vars ekologiska produktion i tredjelandet kontrollerades av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som inte finns med i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 10, eller

de importerade produkterna i fråga är varor vars ekologiska produktion i tredjelandet kontrollerades av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som finns med i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 10, men varorna inte tillhör någon av de produktkategorier som anges i bilaga IV beträffande kontrollorganet eller kontrollmyndigheten för det tredjelandet.”

c)

I punkt 5 ska ”1 januari 2013” ersättas med ”1 juli 2014”.

(4)

Bilaga IV ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 december 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUT L 334, 12.12.2008, s. 25.


BILAGA

”BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER KONTROLLORGAN OCH KONTROLLMYNDIGHETER NÄR DET GÄLLER LIKVÄRDIGHET OCH RELEVANTA SPECIFIKATIONER ENLIGT ARTIKEL 10

I denna bilaga används följande beteckningar för att ange produktkategori:

A

:

Obearbetade växtprodukter

B

:

Levande djur eller obearbetade animaliska produkter

C

:

Vattenbruksprodukter

D

:

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)

E

:

Bearbetade jordbruksprodukter som används som foder (1)

F

:

Utsäde och förökningsmaterial

Webbplatsen där förteckningen över aktörer som omfattas av kontrollsystemet finns, i enlighet med artikel 10.2 e, samt en kontaktpunkt med information om aktörens certifieringsstatus, vilka produktkategorier det gäller, och även de aktörer och produkter vars certifiering tillfälligt eller slutligt har dragits in, kan hittas på den internetadress som nämns i punkt 2 för varje kontrollorgan eller kontrollmyndighet om inget annat anges.

’Organska Kontrola’

1.

Adress: Hamdije Cemerlića 2/10, 71000 Sarajevo, Bosnien och Hercegovina

2.

Internetadress: http://www.organskakontrola.ba

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

BA

BA-BIO-101

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’CCPB Srl’

1.

Adress: Via Jacopo Barozzi N.8, 40126 Bologna, Italien

2.

Internetadress: http://www.ccpb.it

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

HR

HR-BIO-102

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Organic Food Development Center’

1.

Adress: 8 Jiang-Wang-Miao St., Nanjing 210042, Kina

2.

Internetadress: http://www.ofdc.org.cn

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

CN

CN-BIO-103

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.’

1.

Adress: Calle 16 de septiembre N° 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexiko, C.P. 68026

2.

Internetadress: http://www.certimexsc.com

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

MX

MX-BIO-104

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’California Certified Organic Farmers’

1.

Adress: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, Förenta staterna

2.

Internetadress: http://www.ccof.org

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

MX

MX-BIO-105

x

x

x

US

US-BIO-105

x

x

x

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Organic Certifiers’

1.

Adress: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, Förenta staterna

2.

Internetadress: http://www.organiccertifiers.com

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

KR

KR-BIO-106

x

x

MX

MX-BIO-106

x

PH

PH-BIO-106

x

x

US

US-BIO-106

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Australian Certified Organic’

1.

PO Box 530 - 766 Gympie Rd, Chermside QLD 4032, Australien

2.

Internetadress: http://www.australianorganic.com.au

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

CK

CK-BIO-107

x

FJ

FJ-BIO-107

x

x

FK

FK-BIO-107

x

HK

HK-BIO-107

x

x

KR

KR-BIO-107

x

MG

MG-BIO-107

x

x

PG

PG-BIO-107

x

x

TH

TH-BIO-107

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Organic Standard’

1.

Adress: 51-B, Bohdana Khmelnytskoho str., Kiev, 01030, Ukraina

2.

Internetadress: http://www.organicstandard.com.ua

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

UA

UA-BIO-108

x

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu’

1.

Adress: 160 Sok. 13/7 Bornova, 35040 Izmir, Turkiet

2.

Internetadress: http://www.etko.org

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

AZ

AZ-BIO-109

x

x

GE

GE-BIO-109

x

KZ

KZ-BIO-109

x

x

RU

RU-BIO-109

x

x

RS

RS-BIO-109

x

x

TR

TR-BIO-109

x

x

x

UA

UA-BIO-109

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Organización Internacional Agropecuaria’

1.

Adress: Av. Santa Fe 830 - (B1641ABN) – Acassuso, Buenos Aires - Argentina

2.

Internetadress: http://www.oia.com.ar

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

UY

UY-BIO-110

x

BR

BR-BIO-110

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’International Certification Services, Inc.’

1.

Adress: 301 5th Ave SE Medina, ND 58467, Förenta staterna

2.

Internetadress: http://www.ics-intl.com

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

MX

MX-BIO-111

x

PF

PF-BIO-111

x

US

US-BIO-111

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Ecoglobe’

1.

Adress: 1, A. Khachaturyan Str., apt. 66, 0033 Jerevan, Armenien

2.

Internetadress: http://www.ecoglobe.am

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

AM

AM-BIO-112

x

x

RU

RU-BIO-112

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Quality Assurance International’

1.

Adress: 9191 Town Centre Road, Suite 200, San Diego, CA 92122, Förenta staterna

2.

Internetadress: http://www.qai-inc.com

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

MX

MX-BIO-113

x

x

PY

PY-BIO-113

x

x

US

US-BIO-113

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’LibanCert’

1.

Adress: Chiah-Boulevard Kamil Chamoun – Baaklini Cenetr – 4th floor, Beirut, Libanon

2.

Internetadress: http://www.libancert.org

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

JO

JO-BIO-114

x

x

LB

LB-BIO-114

x

x

SY

SY-BIO-114

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Istituto Certificazione Etica e Ambientale’

1.

Adress: Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna, Italien

2.

Internetadress: http://www.icea.info

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

AE

AE-BIO-115

x

x

AL

AL-BIO-115

x

x

LA

LA-BIO-115

x

LB

LB-BIO-115

x

MD

MD-BIO-115

x

x

MG

MG-BIO-115

x

x

MX

MX-BIO-115

x

x

MY

MY-BIO-115

x

SN

SN-BIO-115

x

SY

SY-BIO-115

x

x

TH

TH-BIO-115

x

TR

TR-BIO-115

x

x

UY

UY-BIO-115

x

x

VN

VN-BIO-115

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Oregon Tilth’

1.

Adress: 260 SW Madison Ave, Ste 106, Corvallis, OR 97333, Förenta staterna

2.

Internetadress: http://tilth.org

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

US

US-BIO-116

x

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Caucacert Ltd’

1.

Adress: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgien

2.

Internetadress: http://www.caucascert.ge

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

GE

GE-BIO-117

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Bio Latina Certificadora’

1.

Adress: Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Miraflores, Lima 18, Peru

2.

Internetadress: http://www.biolatina.com

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

PE

PE-BIO-118

x

BO

BO-BIO-118

x

NI

NI-BIO-118

x

HN

HN-BIO-118

x

CO

CO-BIO-118

x

GT

GT-BIO-118

x

PA

PA-BIO-118

x

MX

MX-BIO-118

x

VE

VE-BIO-118

x

SV

SV-BIO-118

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’The national association for sustainable agriculture, Australia’

1.

Adress: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Australien

2.

Internetadress: http://www.nasaa.com.au

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

ID

ID-BIO-119

x

LK

LK-BIO-119

x

NP

NP-BIO-119

x

PG

PG-BIO-119

x

SB

SB-BIO-119

x

TL

TL-BIO-119

x

WS

WS-BIO-119

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Organic crop improvement association’

1.

Adress: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505–1838, Förenta staterna

2.

Internetadress: http://www.ocia.org

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

GT

GT-BIO-120

x

x

MX

MX-BIO-120

x

x

NI

NI-BIO-120

x

x

PE

PE-BIO-120

x

x

SV

SV-BIO-120

x

x

US

US-BIO-120

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Organic agriculture certification Thailand’

1.

Adress: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Thailand

2.

Internetadress: http://www.actorganic-cert.or.th

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

ID

ID-BIO-121

x

x

LA

LA-BIO-121

x

x

TH

TH-BIO-121

x

x

VN

VN-BIO-121

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Instituto Biodinamico Certificações’

1.

Adress: Rua Dr. Costa Leite, 1351, 18 602 110, Botucatu SP, Brasilien

2.

Internetadress: http://www.ibd.com.br

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

BR

BR-BIO-122

x

x

x

x

CN

CN-BIO-122

x

x

MX

MX-BIO-122

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’IMO Control Latinoamérica Ltda.’

1.

Adress: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia

2.

Internetadress: http://www.imo.ch

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

BO

BO-BIO-123

x

x

DO

DO-BIO-123

x

GT

GT-BIO-123

x

MX

MX-BIO-123

x

x

NI

NI-BIO-123

x

PE

PE-BIO-123

x

x

PY

PY-BIO-123

x

x

SV

SV-BIO-123

x

VE

VE-BIO-123

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Uganda Organic Certification Ltd’

1.

Adress: P.O. Box 33743, Kampala, Uganda

2.

Internetadress: http://www.ugocert.org

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

UG

UG-BIO-124

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Center of Organic Agriculture in Egypt’

1.

Adress: 14 Ibrahim Shawarby St. New Nozha, P.O.Box 1535 Alf Maskan 11777, Kairo, Egypten

2.

Internetadress: http://www.coae-eg.com

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

EG

EG-BIO-125

x

x

x

SA

SA-BIO-125

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Bolicert Ltd’

1.

Adress: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia

2.

Internetadress: http://www.bolicert.org

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

BO

BO-BIO-126

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Washington State Department of Agriculture’

1.

Adress: 1111 Washington Street, PO Box 42560 Olympia WA 98504–2560, Amerikas förenta stater

2.

Internetadress: http://agr.wa.gov

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

US

US-BIO-127

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Certisys’

1.

Adress: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgien

2.

Internetadress: http://www.certisys.eu

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

BF

BF-BIO-128

x

x

GH

GH-BIO-128

x

x

ML

ML-BIO-128

x

x

SN

SN-BIO-128

x

x

VN

VN-BIO-128

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’Doalnara Certified Organic Korea, LLC’

1.

Adress: 192–3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, Sydkorea

2.

Internetadress: http://dcok.systemdcok.or.kr

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

KR

KR-BIO-129

x

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015

’BioGro New Zealand Limited’

1.

Adress: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nya Zeeland

2.

Internetadress: http://www.biogro.co.nz

3.

Aktuella tredjeländer, kodnummer, och produktkategorier:

Tredjeland

Kodnummer

Produktkategori

 

 

A

B

C

D

E

F

VU

VU-BIO-130

x

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion

5.

Varaktighet för medtagande i förteckningen: till och med 30 juni 2015”


(1)  Alla ingredienser måste certifieras av ett erkänt kontrollorgan eller en erkänd kontrollmyndighet i enlighet med artikel 33.3, eller produceras och certifieras inom ett erkänt tredjeland i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007, eller produceras och certifieras i unionen i enlighet med förordning (EG) nr 834/2007.