Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32012D0210.pdf

24.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 110/42


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 23 april 2012

om erkännande av systemet ”Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production” för att visa att hållbarhetskriterierna uppfylls i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG och 98/70/EG

(2012/210/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (1), särskilt artikel 18.6,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (2), ändrat genom direktiv 2009/30/EG (3), särskilt artikel 7c.6,

efter samråd med den rådgivande kommitté som upprättats enligt artikel 25.2 i direktiv 2009/28/EG, och

av följande skäl:

(1)

I direktiven 2009/28/EG och 2009/30/EG fastställs hållbarhetskriterier för biodrivmedel. När hänvisningar görs till bestämmelserna i artiklarna 17 och 18 i och i bilaga V till direktiv 2009/28/EG bör detta tolkas som hänvisning även till liknande bestämmelser i artiklarna 7b och 7c i och i bilaga IV till direktiv 98/70/EG.

(2)

I de fall biodrivmedel och flytande biobränslen ska beaktas för de ändamål som avses i artikel 17.1 a, b och c ska medlemsstaterna kräva att de ekonomiska aktörerna visar att biodrivmedel och flytande biobränslen uppfyller de hållbarhetskriterier som fastställs i artikel 17.2–17.5 i direktiv 2009/28/EG.

(3)

I skäl 76 i direktiv 2009/28/EG anges att man bör undvika att industrin belastas orimligt hårt och att frivilliga system kan bidra till att skapa effektiva lösningar för att visa att dessa hållbarhetskriterier uppfylls.

(4)

Kommissionen får besluta att ett frivilligt nationellt eller internationellt system visar att leveranser av biodrivmedel uppfyller de hållbarhetskriterier som fastställs i artikel 17.3–17.5 i direktiv 2009/28/EG eller att ett frivilligt nationellt eller internationellt system för att mäta minskningarna av växthusgasutsläppen innehåller tillförlitliga uppgifter för de syften som anges i artikel 17.2 i detta direktiv.

(5)

Kommissionen får erkänna ett sådant frivilligt system för en period på 5 år.

(6)

Om en ekonomisk aktör lägger fram bevis eller uppgifter som erhållits i enlighet med ett system som har erkänts av kommissionen, i den utsträckning som omfattas av det erkännandebeslutet, får en medlemsstat inte kräva att leverantören tillhandahåller ytterligare bevis på överensstämmelse med hållbarhetskriterierna.

(7)

Systemet ”Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production” (nedan kallat Ensus-systemet) lämnades in den 21 november 2011 till kommissionen med en begäran om erkännande. Systemet omfattar bioetanol framställd av fodervete från EU, producerad vid Ensus One-anläggningen. Det erkända systemet kommer att göras tillgängligt vid den öppenhetsplattform som inrättats i enlighet med direktiv 2009/28/EG. Kommissionen kommer att beakta överväganden om kommersiell känslighet och kan besluta att endast delvis offentliggöra systemet.

(8)

I en utvärdering av Ensus-systemet fann man att det i tillräcklig grad täckte hållbarhetskriterierna i direktiv 2009/28/EG, samt tillämpade en massbalansmetod i enlighet med kraven i artikel 18.1 i direktiv 2009/28/EG.

(9)

Utvärderingen av Ensus-systemet visade att det uppfyller tillfredsställande normer för tillförlitlighet, öppenhet och oberoende granskning och också uppfyller de krav på metoder som anges i bilaga V till direktiv 2009/28/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det frivilliga systemet ”Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production”, för vilket en begäran om erkännande lämnades in till kommissionen den 21 november 2011, visar att leveranser av biodrivmedel uppfyller hållbarhetskriterierna såsom de fastställts i artikel 17.3, 17.4 och 17.5 i direktiv 2009/28/EG och artikel 7b.3, 7b.4 och 7b.5 i direktiv 98/70/EG. Systemet innehåller också tillförlitliga uppgifter för de syften som anges i artikel 17.2 i direktiv 2009/28/EG och artikel 7b.2 i direktiv 98/70/EG.

Det kan dessutom användas för att visa uppfyllelse med artikel 18.1 i direktiv 2009/28/EG och artikel 7c.1 i direktiv 98/70/EG.

Artikel 2

1.   Beslutet gäller i fem år från och med den dag det träder i kraft. Om systemet, efter antagandet av kommissionens beslut, innehållsmässigt ändras på ett sådant sätt som kan påverka grunden för detta beslut, ska förändringarna snarast anmälas till kommissionen. Kommissionen ska utvärdera de anmälda förändringarna för att fastställa om systemet fortfarande i tillräcklig grad omfattar de hållbarhetskriterier för vilka det är erkänt.

2.   Om det tydligt har visats att systemet inte har tillämpat delar som anses vara avgörande för detta beslut, och om dessa delar har åsidosatts på ett allvarligt och strukturellt sätt, kan kommissionen återkalla sitt beslut.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 april 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.

(2)  EGT L 350, 28.12.1998, s. 58.

(3)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 88.