Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32012R1179.pdf

11.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/31


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1179/2012

av den 10 december 2012

om kriterier för fastställande av när vissa typer av krossglas upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (1), särskilt artikel 6.2, och

av följande skäl:

(1)

En bedömning av ett antal avfallsflöden visar att återanvändningsmarknaderna för krossglas skulle främjas av specifika kriterier som fastställer när krossglas som erhållits från avfall upphör att vara avfall. Dessa kriterier skulle ge en hög miljöskyddsnivå. De skulle inte heller påverka tredjeländers klassificering av krossglas som avfall.

(2)

Enligt rapporter från Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum finns det en marknad för och efterfrågan på krossglas för användning som råvara i den glasproducerande industrin. Krossglas bör därför vara tillräckligt rent och uppfylla de tillämpliga normer eller specifikationer för skrot som den glasproducerande industrin kräver.

(3)

Kriterierna för att fastställa när krossglas upphör att vara avfall bör säkerställa att krossglas som är ett resultat av återvinning uppfyller den glasproducerande industrins tekniska krav, följer gällande lagstiftning och produktstandarder och inte negativt påverkar miljön eller människors hälsa. Rapporter från Gemensamma forskningscentret har visat att de föreslagna kriterierna för avfall som används som råmaterial för återvinning, kriterierna för förfaranden och metoder för behandling samt kriterierna för krossglas som härrör från återvinning uppfyller dessa krav, eftersom de bör leda till framställning av krossglas utan farliga egenskaper och som är tillräckligt fritt från komponenter som inte innehåller glas.

(4)

För att säkerställa överensstämmelse med kriterierna bör det föreskrivas att uppgifter om krossglas som har upphört att vara avfall utfärdas och att ett ledningssystem införs.

(5)

För att göra det möjligt för verksamhetsutövarna att anpassa sig till kriterierna för när krossglas upphör att vara avfall, bör det föreskrivas att en skälig period ska förflyta innan denna förordning börjar tillämpas.

(6)

De åtgärder som fastställs i denna förordning överensstämmer med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 39 i direktiv 2008/98/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning fastställs kriterier för när krossglas som är avsett för produktion av ämnen eller produkter av glas i omsmältningsprocesser upphör att vara avfall.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i direktiv 2008/98/EG gälla.

Därutöver ska följande definitioner gälla:

1.   krossglas: kross från återvinning av glasavfall,

2.   innehavare: den fysiska eller juridiska person som är i besittning av krossglas,

3.   producent: den innehavare som överför krossglas till en annan innehavare för första gången efter det att krossglaset har upphört att vara avfall,

4.   importör: en fysisk eller juridisk person etablerad i unionen och som för in krossglas som har upphört att vara avfall i unionens tullområde,

5.   behörig personal: personal som genom erfarenhet eller utbildning är behörig att övervaka och bedöma krossglasets egenskaper,

6.   okulär besiktning: inspektion av krossglas av samtliga delar av en sändning och som utförs med hjälp av mänskliga sinnen eller icke-specialiserad utrustning,

7.   sändning: ett parti krossglas som är avsett för leverans från en producent till en annan innehavare och som kan förvaras i en eller flera transportenheter, exempelvis containrar.

Artikel 3

Kriterier för krossglas

Krossglas ska upphöra att vara avfall när samtliga följande villkor är uppfyllda vid överföring från producenten till en annan innehavare:

1.

Det krossglas som härrör från återvinning uppfyller kriterierna i bilaga I avsnitt 1.

2.

Det avfall som används som råmaterial vid återvinning uppfyller kriterierna i bilaga I avsnitt 2.

3.

Det avfall som används som råmaterial vid återvinning har behandlats i enlighet med kriterierna i bilaga I avsnitt 3.

4.

Producenten har uppfyllt kraven i artiklarna 4 och 5.

5.

Krossglaset är avsett för produktion av ämnen eller produkter av glas i omsmältningsprocesser.

Artikel 4

Försäkran om överensstämmelse

1.   För varje sändning av krossglas ska producenten eller importören utfärda en försäkran om överensstämmelse enligt mallen i bilaga II.

2.   Producenten eller importören ska överlämna försäkran om överensstämmelse till nästa innehavare av sändningen av krossglas. Producenten eller importören ska behålla en kopia av försäkran om överensstämmelse i minst ett år efter utfärdandedagen och ska på begäran överlämna den till de behöriga myndigheterna.

3.   Försäkran om överensstämmelse får vara i elektronisk form.

Artikel 5

Ledningssystem

1.   Producenten ska införa ett ledningssystem med kapacitet att visa att kriterierna i artikel 3 är uppfyllda.

2.   Ledningssystemet ska innehålla en uppsättning dokumenterade förfaranden för var och en av följande punkter:

a)

Övervakning av kvaliteten på krossglas som härrör från återvinning enligt bilaga I avsnitt 1 (inbegripet provtagning och analys).

b)

Acceptanskontroll av avfall som används som råmaterial vid återvinning enligt bilaga I avsnitt 2.

c)

Övervakning av de förfaranden och metoder för behandling som beskrivs i bilaga I avsnitt 3.

d)

Synpunkter från kunder på krossglasets kvalitet.

e)

Redovisning av resultaten av den övervakning som utförts enligt punkterna a–c.

f)

Granskning och förbättring av ledningssystemet.

g)

Personalutbildning.

3.   Ledningssystemet ska även föreskriva de specifika övervakningskrav som anges i bilaga I för varje kriterium.

4.   Ett organ för bedömning av överensstämmelse enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 (2) som har ackrediterats i enlighet med den förordningen, eller en annan miljökontrollant enligt definitionen i artikel 2.20 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 (3), som har ackrediterats i enlighet med den förordningen, ska kontrollera att ledningssystemet uppfyller kraven i denna artikel. Kontrollen ska utföras vart tredje år. Endast kontrollanter med följande ackreditering eller tillstånd på basis av Nace-koderna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (4) anses ha tillräckligt specifika erfarenheter för den kontroll som avses i denna förordning:

* Nace-kod 38 (Avfallshantering, återvinning) eller

* Nace-kod 23.1 (Glas– och glasvarutillverkning).

5.   Importören ska kräva att leverantörerna inför ett ledningssystem som uppfyller kraven i punkterna 1–3 i denna artikel och som har kontrollerats av en oberoende extern kontrollant.

Leverantörens ledningssystem ska certifieras av ett organ för bedömning av överensstämmelse som är ackrediterat av ett ackrediteringsorgan som referensbedömts med godkänt resultat för denna verksamhet av det organ som erkänns i artikel 14 i förordning (EG) nr 765/2008, eller av en miljökontrollant som är ackrediterad eller licensierad av ett ackrediterings– eller licensieringsorgan enligt förordning (EG) nr 1221/2009 som också genomgått en inbördes utvärdering (referensbedömning) enligt artikel 31 i den förordningen.

Kontrollanter som vill bedriva verksamhet i tredjeländer måste ha en särskild ackreditering eller licensiering i enlighet med specifikationerna i förordning (EG) nr 765/2008 eller förordning (EG) nr 1221/2009 tillsammans med kommissionens beslut 2011/832/EU (5).

6.   Producenten ska på begäran ge behöriga myndigheter tillträde till ledningssystemet.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 11 juni 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

(2)  EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.

(3)  EUT L 342, 22.12.2009, s. 1.

(4)  EUT L 393, 30.12.2006, s. 1.

(5)  EUT L 330, 14.12.2011, s. 25.


BILAGA I

Kriterier för krossglas

Kriterier

Krav avseende egenkontroll

Avsnitt 1.   Kvalitet på krossglas som härrör från återvinning

1.1

Krossglaset ska överensstämma med en kundspecifikation, en industrispecifikation eller en norm för direkt användning vid tillverkning av ämnen eller produkter av glas genom omsmältningsprocesser i tillverkningsanläggningar.

Behörig personal ska kontrollera att varje sändning uppfyller lämplig specifikation.

1.2

Innehållet i de komponenter som inte innehåller glas ska vara följande:

Järnhaltig metall: ≤ 50 ppm.

Andra metaller än järn: ≤ 60 ppm.

Oorganiska föreningar som varken innehåller glas eller metall:

< 100 ppm i fråga om krossglas med storleken > 1mm,

< 1 500 ppm i fråga om krossglas med storleken ≤ 1 mm.

Organiska ämnen: ≤ 2 000 ppm.

Exempel på oorganiska föreningar som varken innehåller glas eller metall är följande: keramik, stenar, porslin, pyro-keramik.

Exempel på organiska ämnen är: papper, gummi, plast, tyg, trä.

Behörig personal ska utföra en okulärbesiktning av varje sändning.

Representativa provexemplar av krossglas ska analyseras gravimetriskt för att mäta den totala mängden komponenter som inte innehåller glas. Analysen ska ske med lämpliga mellanrum och ska granskas om betydande förändringar av driften görs. Den komponent som inte innehåller glas ska analyseras genom vägning efter mekanisk eller manuell (beroende på vad som är lämpligt) separering av material under noggrann visuell kontroll.

Lämpliga provtagningsfrekvenser ska fastställas med beaktande av följande faktorer:

Det förväntade variabilitetsmönstret (exempelvis med stöd av tidigare resultat).

Den inneboende risken för variabilitet till följd av kvaliteten på det avfall som används som råmaterial vid återvinning och eventuell efterföljande behandling. Glasavfall före konsument med en sammansättning med hög förutsägbarhet behöver inte övervakas lika ofta. Glasavfall som kommer från insamlingar där flera material samlas in kan behöva övervakas oftare.

Övervakningsmetodens inneboende precision.

Hur nära resultaten för innehållet i komponenter som inte innehåller glas ligger ovanstående gränser.

Förfarandet med att fastställa övervakningsfrekvensen bör dokumenteras som en del av ledningssystemet och bör vara tillgängligt för revision.

1.3

Krossglaset ska inte uppvisa några av de farliga egenskaper som förtecknas i bilaga III till direktiv 2008/98/EG. Krossglaset ska överensstämma med de koncentrationsgränser som fastställs i kommissionens beslut 2000/532/EG (1) och ska inte överskrida de koncentrationsgränser som anges i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 (2).

Behörig personal ska utföra en okulärbesiktning av varje sändning. Om det vid okulärbesiktningen väcks någon misstanke om eventuella farliga egenskaper ska ytterligare lämpliga övervakningsåtgärder vidtas, till exempel provtagning och testning i tillämpliga fall.

Personalen ska utbildas om potentiellt farliga egenskaper i samband med krossglas och om komponenter eller egenskaper hos materialet som gör det möjligt att känna igen de farliga egenskaperna.

Förfarandet för att upptäcka farliga material ska dokumenteras i ledningssystemet.

Avsnitt 2.   Avfall som används som råmaterial vid återvinning

2.1

Bara avfall från insamling från återvinningsbart förpackningsglas, planglas eller blyfria bordsartiklar får användas som råmaterial. Det insamlade glasavfallet kan av misstag innehålla mindre mängder av andra glastyper.

Acceptanskontroll av allt mottaget avfall som innehåller glas (genom okulärbesiktning) och av medföljande dokumentation ska utföras av behörig personal som har utbildats i att känna igen avfall som innehåller glas som inte uppfyller kriterierna i detta avsnitt.

2.2

Avfall som innehåller glas och som kommer från blandat fast kommunalt avfall eller från sjukvårdsavfall ska inte användas som råmaterial.

2.3

Farligt avfall ska inte användas som råmaterial.

Avsnitt 3.   Behandlingsprocesser och -metoder

3.1

Det avfall som innehåller glas ska ha samlats in, separerats och behandlats och ska från det ögonblicket vara konstant avskilt från allt annat avfall.

3.2

All behandling, som krossning, sortering, separering eller tvättning som behövs för att krossglaset ska kunna direktanvändas (genom omsmältning) vid tillverkningen av ämnen eller produkter av glas ska ha gjorts.

 


(1)  EGT L 226, 6.9.2000, s. 3.

(2)  EUT L 229, 30.4.2004, s. 1.


BILAGA II

Försäkran om överensstämmelse med de kriterier för att avgöra när avfall upphör att vara avfall som avses i artikel 4.1

1.

Producent/importör av krossglaset:

Namn:

Adress:

Kontaktperson:

Tfn (växel):

Fax:

E-post:

2.

a)

Namn eller kod för krossglaskategorin, i enlighet med en industrispecifikation eller norm:

b)

De viktigaste tekniska bestämmelserna i industrispecifikationen eller normen, inklusive överensstämmelse med produktkvalitetskraven för produkter som upphört att vara avfall för komponenter som inte innehåller glas, dvs. halten av järnhaltig metall, andra metaller än järn, oorganiska ämnen som inte innehåller järn, oorganiska ämnen som inte innehåller glas och organiska ämnen:

3.

Krossglassändningen överensstämmer med den industrispecifikation eller norm som avses i punkt 2.

4.

Sändningens vikt i kg:

5.

Krossglasproducenten använder ett ledningssystem som uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1179/2012, som har kontrollerats av ett ackrediterat organ för bedömning av överensstämmelse eller en miljökontrollant eller, om krossglas som har upphört att vara avfall importeras i unionens tullområde, av en extern oberoende kontrollant.

6.

Krossglassändningen uppfyller de kriterier som avses i punkterna 1–3 i artikel 3 i förordning (EU) nr 1179/2012.

7.

Innehållet i denna sändning är avsett enbart för direkt användning avsett för produktion av ämnen eller produkter av glas i omsmältningsprocesser.

8.

Försäkran från producenten/importören av krossglas:

Jag försäkrar härmed att ovanstående upplysningar är fullständiga och korrekta:

Namn:

Datum:

Underskrift: