Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32013D0687.pdf

28.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/35


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 november 2013

om Republiken Greklands anmälan av en nationell övergångsplan som avses i artikel 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp

[delgivet med nr C(2013) 8133]

(Endast den grekiska texten är giltig)

(2013/687/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (1), särskilt artikel 32.5, andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 32.5 första stycket i direktiv 2010/75/EU överlämnade Republiken Grekland sin nationella övergångsplan till kommissionen den 19 december 2012 (2).

(2)

Under bedömningen av den nationella övergångsplanens fullständighet fann kommissionen att det saknades information om flera anläggningar avseende den dag då deras första tillstånd beviljades. Därför begärde kommissionen genom en skrivelse av den 11 juni 2013 (3) att de grekiska myndigheterna skulle lämna den information som saknades samt att de skulle göra ett förtydligande avseende den sammanlagda installerade tillförda effekten i en förbränningsanläggning.

(3)

Republiken Grekland lämnade kompletterande upplysningar till kommissionen genom en skrivelse av den 25 juni 2013 (4).

(4)

Efter ytterligare utvärdering av den nationella övergångsplanen och den kompletterande informationen skickade kommissionen en andra skrivelse den 8 juli 2013 (5), där den upprepade sin begäran om att få information om den dag då ett första tillstånd beviljades för flera anläggningar, och bad om ett förtydligande avseende användningen av en anläggning som omfattas av undantaget i anmärkning 4 i tabell C1 i tillägg C till bilagan till kommissionens genomförandebeslut 2012/115/EU av den 10 februari 2012 om fastställande av regler för de nationella övergångsplaner som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (6).

(5)

Genom en skrivelse av den 30 juli 2013 (7) lämnade Republiken Grekland den begärda kompletterande informationen och förtydliganden i enlighet med genomförandebeslut 2012/115/EU.

(6)

Den nationella övergångsplanen har därför bedömts av kommissionen i enlighet med artikel 32.1, 32.3 och 32.4 i direktiv 2010/75/EU och genomförandebeslut 2012/115/EU.

(7)

I synnerhet har kommissionen undersökt hur konsekventa och korrekta uppgifterna är samt de antaganden och beräkningar som används för att fastställa hur mycket var och en av de förbränningsanläggningar som omfattas av den nationella övergångsplanen bidrar till de utsläppstak som anges i planen. Kommissionen har analyserat huruvida planen innehåller målsättningar och tillhörande konkreta mål, åtgärder och tidsplaner för att nå dessa målsättningar och en övervakningsmekanism för att utvärdera hur reglerna följs framöver.

(8)

Kommissionen fann att utsläppstaken för åren 2016 och 2019 hade beräknats med hjälp av lämpliga data och formler och att beräkningarna var korrekta. Republiken Grekland har lämnat tillräckliga uppgifter om de åtgärder som ska genomföras för att nå utsläppstaken samt för att övervaka och rapportera till kommissionen om genomförandet av den nationella övergångsplanen.

(9)

Med anledning av den kompletterande information som lämnats är kommissionen övertygad om att de grekiska myndigheterna har beaktat de bestämmelser som anges i artikel 32.1, 32.3 och 32.4 i direktiv 2010/75/EU och i genomförandebeslut 2012/115/EU.

(10)

Kommissionen anser att genomförandet av den nationella övergångsplanen inte bör påverka annan tillämplig nationell lagstiftning och unionslagstiftning. I synnerhet genom att fastställa enskilda tillståndsvillkor för de förbränningsanläggningar som omfattas av den nationella övergångsplanen åtar sig Republiken Grekland att se till att man inte äventyrar efterlevnaden av de krav som finns i bland annat direktiv 2010/75/EU, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (8) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar (9).

(11)

Enligt artikel 32.6 i direktiv 2010/75/EU ska Republiken Grekland informera kommissionen om alla senare ändringar av planen. Kommissionen bör bedöma huruvida dessa ändringar överensstämmer med bestämmelserna i artikel 32.1, 32.3 och 32.4 i direktiv 2010/75/EU och genomförandebeslut 2012/115/EU.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   På grundval av artikel 32.1, 32.3 och 32.4 i direktiv 2010/75/EU och genomförandebeslut 2012/115/EU framförs inga invändningar mot den nationella övergångsplan som Republiken Grekland anmälde till kommissionen den 19 december 2012 i enlighet med artikel 32.5 i direktiv 2010/75/EU, ändrad i enlighet med de kompletterande uppgifter som skickades den 25 juni 2013 och den 30 juli 2013 (10).

2.   Namnen på de anläggningar som omfattas av övergångsplanen, de föroreningar som omfattas av dessa anläggningar och de tillämpliga utsläppstaken fastställs i bilagan till detta beslut.

3.   De grekiska myndigheternas genomförande av den nationella övergångsplanen ska inte befria Republiken Grekland från att följa bestämmelserna i direktiv 2010/75/EU avseende utsläpp från enskilda förbränningsanläggningar som omfattas av planen och annan relevant miljölagstiftning från Europeiska unionens organ.

Artikel 2

Kommissionen ska bedöma om eventuella framtida ändringar av den nationella övergångsplanen, som anmäls av Republiken Grekland i framtiden, uppfyller de bestämmelser som anges i artikel 32.1, 32.3 och 32.4 i direktiv 2010/75/EU och i genomförandebeslut 2012/115/EU.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Grekland.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2013.

På kommissionens vägnar

Janez POTOCNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.

(2)  Republiken Greklands anmälan mottogs per e-post den 19 december 2012 och registrerades samma dag av Europeiska kommissionen med registreringsnummer Ares(2012)1526291.

(3)  Ares(2013)1981975.

(4)  Ares(2013)2480530.

(5)  Ares(2013)2586817.

(6)  EUT L 52, 24.2.2012, s. 12.

(7)  Ares(2013)2847956.

(8)  EUT L 152, 11.6.2008, s. 1.

(9)  EGT L 309, 27.11.2001, s. 22.

(10)  Den konsoliderade versionen av den nationella övergångsplanen registrerades av kommissionen den 7 augusti 2013 med registreringsnummer Ares(2013)2847956.


BILAGA

Förteckning över anläggningar som omfattas av den nationella övergångsplanen

Nummer

Anläggningens namn

Sammanlagd installerad tillförd effekt den 31.12.2010 (MW)

Föroreningar som omfattas av den nationella övergångsplanen

SO2

NOx

damm

1

Megalopolis 3

839

2

Megalopolis 4

822

3

Meliti 1

796

4

Agios Dimitrios 1–2

1 524

5

Agios Dimitrios 3–4

1 574

6

Agios Dimitrios 5

892

7

Kardia 3

812

8

Kardia 4

812

Översikt över utsläppstak

(i ton)

 

2016

2017

2018

2019

1.1–30.6.2020

SO2

42 915

35 763

28 611

21 459

10 730

NOx

21 459

21 459

21 459

21 459

10 730

damm

8 493

6 378

4 262

2 147

1 074