Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32013D0799.pdf

24.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 352/53


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 december 2013

om Konungariket Spaniens anmälan av en nationell övergångsplan som avses i artikel 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp

[delgivet med nr C(2013) 9089]

(Endast den spanska texten är giltig)

(2013/799/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (1), särskilt artikel 32.5 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 32.5 första stycket i direktiv 2010/75/EU lämnade Spanien en nationell övergångsplan till kommissionen per e-post den 21 december 2012 (2) och genom en officiell skrivelse daterad den 28 december 2012, som nådde kommissionen den 2 januari 2013 (3).

(2)

Den nationella övergångsplanen har bedömts i enlighet med artikel 32.1, 32.3 och 32.4 i direktiv 2010/75/EU och i enlighet med kommissionens genomförandebeslut 2012/115/EU (4).

(3)

Vid bedömningen av huruvida Spaniens nationella övergångsplan var fullständig upptäckte kommissionen att många av anläggningarna i planen inte överensstämde med de anläggningar som angavs i utsläppsinventeringen från 2009, vilken Spanien lämnat in i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG (5). Kommissionen konstaterade också, i fråga om anläggning 5, att bidraget till det i planen fastställda taket för SO2 för perioden 2001–2007 hade beräknats på grundval av minimikravet på avsvavlingsgrad, och att bidraget för perioden 2008–2010 hade fastställts på grundval av utsläppsgränsvärden trots att villkoren för att använda detta tillvägagångssätt inte var uppfyllda.

(4)

Eftersom skillnaderna mellan uppgifterna i de nationella övergångsplanerna och utsläppsinventeringen enligt direktiv 2001/80/EG hindrade bedömningen av övergångsplanerna, begärde kommissionen i en skrivelse av den 11 juni 2013 (6) att Spanien skulle förklara avvikelserna. Kommissionen begärde också att Spanien skulle göra en ny beräkning av anläggning 5:s bidrag till övergångsplanens tak för SO2.

(5)

Spanien lämnade kompletterande upplysningar till kommissionen i en skrivelse av den 28 juni 2013 (7), där man förklarade skillnaderna mellan uppgifterna i den nationella övergångsplanen och 2009 års utsläppsinventering enligt direktiv 2001/80/EG. Spanien uppgav också i denna skrivelse att det inte var nödvändigt att se över anläggning 5:s bidrag till övergångsplanens tak för SO2.

(6)

Efter vidare bedömning av övergångsplanen och av de kompletterande upplysningarna från Spanien skickade kommissionen en andra skrivelse till Spanien den 19 september 2013 (8), där den bekräftade sin ståndpunkt i fråga om användningen av minimikravet på avsvavlingsgrad för beräkning av anläggning 5:s bidrag till övergångsplanens tak för SO2. Kommissionen påpekade också att Spanien i fråga om anläggning 2 hade använt ett utsläppsgränsvärde för SO2 på 800 mg/Nm3 för att beräkna anläggningens bidrag till övergångsplanens utsläppstak för 2016, på grundval av bestämmelserna i artikel 5.2 i direktiv 2001/80/EG, som enligt kommissionen inte kan tillämpas för detta ändamål. Kommissionen noterade dessutom att Spanien i fråga om nio anläggningar hade använt ett utsläppsgränsvärde för NOx på 1 200 mg/Nm3 för att beräkna deras bidrag till övergångsplanens tak för 2016, på grundval av anmärkning 2 till tabell C.1 i tillägg C till bilagan till beslut 2012/115/EU, men att inga uppgifter lämnats om det flyktiga innehållet i det fasta bränsle som använts för dessa anläggningar och som skulle berättiga tillämpningen av den anmärkningen. Kommissionen begärde också att få kompletterande upplysningar från Spanien om de åtgärder som fastställts för varje anläggning i den nationella övergångsplanen för att anläggningarna i tid ska uppfylla de krav på utsläppsgränsvärden som kommer att gälla från och med den 1 juli 2020. Dessutom begärde kommissionen att Spanien skulle inkomma med följande ytterligare uppgifter för anläggningar som förbränner flera olika typer av bränsle eller består av olika typer av anläggningar: den mängd bränsle som använts, utsläppsgränsvärden, genomsnittliga rökgasflöden samt omvandlingsfaktorer för varje bränsletyp som används eller för varje typ av anläggning separat.

(7)

I sin skrivelse av den 30 september 2013 (9), som kompletterades genom en skrivelse av den 10 oktober 2013 (10), svarade Spanien på kommissionens frågor och lämnade kompletterande uppgifter. I fråga om anläggning 2 vidhöll Spanien sin ståndpunkt att det inte var nödvändigt att ändra gränsvärdet för utsläpp av SO2, eftersom man ansåg att artikel 5.2 i direktiv 2001/80/EG var tillämplig i detta avseende. I fråga om anläggning 5 hävdade Spanien åter att det var berättigat att använda en metod som kombinerar minimikravet på avsvavlingsgrad och utsläppsgränsvärdet. Spanien lämnade uppgifter om det flyktiga innehållet i det fasta bränsle som under perioden 2001–2010 användes i de nio anläggningar för vilka ett gränsvärde för NOx-utsläpp på 1 200 mg/Nm3 hade tillämpats för att beräkna utsläppstaket för 2016. Av uppgifterna framgick att det genomsnittliga årliga flyktiga innehållet i det fasta bränslet endast i fråga om anläggningarna 3, 4 och 19 var lägre än 10 % under vart och ett av åren mellan 2001 och 2010, medan den genomsnittliga årliga nivån för anläggningarna 13, 15, 17, 18, 24 och 25 låg på över 10 % under ett eller flera år. Spanien hävdade att det genomsnittliga värdet av det flyktiga innehållet under hela referensperioden (2001–2010) var lägre än värdet som anges i anmärkning 2 till tabell C.1 i tillägg C till bilagan till beslut 2012/115/EU för alla nio anläggningar.

(8)

På grundval av de uppgifter som de spanska myndigheterna lämnade den 30 september 2013 och den 10 oktober 2013 konstaterade kommissionen att det i fråga om flerbränsleanläggningar där utsläppsgränsvärden för samtliga bränslen har lämnats in, och i fråga om en anläggning där ett genomsnittligt utsläppsgränsvärde för samtliga bränslen har lämnats in, är nödvändigt att klargöra hur bidragen till de totala utsläppstaken från dessa anläggningar har beräknats, med angivande av utsläppsgränsvärden och genomsnittligt årligt rökgasflöde för varje bränsle som använts i dessa anläggningar.

(9)

Efter den slutliga bedömningen av den nationella övergångsplan som anmälts av Spanien, ändrad i enlighet med den tilläggsinformation och utökad med den förteckning över stora förbränningsanläggningar som återfinns i bilaga I till detta beslut, har kommissionen fastställt tre huvudsakliga punkter som inte är i överensstämmelse med gällande bestämmelser:

När det gäller anläggning 2 anser kommissionen att tillämpningen av utsläppsgränsvärdet på 800 mg/Nm3 för SO2 för att beräkna anläggningens bidrag till den nationella övergångsplanens tak för 2016 på grundval av artikel 5.2 i direktiv 2001/80/EG inte är korrekt, eftersom det inte hänvisas till detta utsläppsgränsvärde i artikel 32.3 andra stycket i direktiv 2010/75/EU.

När det gäller anläggning 5 anser kommissionen att metoden att kombinera minimikravet på avsvavlingsgrad med utsläppsgränsvärdet för att beräkna anläggningens bidrag till den nationella övergångsplanens tak för SO2 inte är korrekt.

När det gäller anläggningarna 13, 15, 17, 18, 24 och 25 anser kommissionen att tillämpningen av utsläppsgränsvärdet på 1 200 mg/Nm3 för NOx för att beräkna dessa anläggningars bidrag till den nationella övergångsplanens tak för 2016 inte är korrekta, eftersom villkoren för att tillämpa detta utsläppsgränsvärde, vilka anges i anmärkning 2 till tabell C.1 i tillägg C till bilagan till beslut 2012/115/EU, inte är uppfyllda.

(10)

Dessutom fastställde kommissionen att det i fråga om flera anläggningar i den nationella övergångsplanen fortfarande finns inkonsekvent information och/eller att det saknas uppgifter som måste kompletteras. En fullständig förteckning över saknade uppgifter och begäran om förtydliganden återfinns i bilaga II till detta beslut.

(11)

Den nationella övergångsplan som Spanien har anmält bör därför inte godtas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Den nationella övergångsplan som Spanien har anmält till kommissionen i enlighet med artikel 32.5 i direktiv 2010/75/EU av den 14 december 2012, och som omfattar de stora förbränningsanläggningar som anges i bilaga I till detta beslut, överensstämmer inte med kraven i artikel 32.1, 32.3 och 32.4 i direktiv 2010/75/EU och i kommissionens genomförandebeslut 2012/115/EU och ska därför inte godtas.

2.   Om Spanien har för avsikt att genomföra en nationell övergångsplan enligt artikel 32.5, ska Spanien vidta alla nödvändiga åtgärder för att i en reviderad version av planen åtgärda följande punkter:

a)

När det gäller anläggning 2, korrigera utsläppsgränsvärdet för beräkning av anläggningens bidrag till 2016 års tak för SO2; anläggningen är inte berättigad att använda utsläppsgränsvärdet på 800 mg/Nm3 för SO2 för att beräkna sitt bidrag till 2016 års tak på grundval av artikel 5.2 i direktiv 2001/80/EG, eftersom det inte hänvisas till detta utsläppsgränsvärde i artikel 32.3 andra stycket i direktiv 2010/75/EU.

b)

När det gäller anläggning 5, korrigera den metod som använts för att beräkna den nationella övergångsplanens tak för SO2 för 2016; bidraget ska beräknas för hela perioden 2001–2010, antingen på grundval av minimikravet på avsvavlingsgrad eller på grundval av utsläppsgränsvärdena.

c)

När det gäller anläggningarna 13, 15, 17, 18, 24 och 25, korrigera de utsläppsgränsvärden som tillämpats för att beräkna dessa anläggningars bidrag till 2016 års tak för NOx; för att anläggningarna ska vara berättigade att använda utsläppsgränsvärdet på 1 200 mg/Nm3 ska Spanien kunna visa att det genomsnittliga årliga flyktiga innehållet i det fasta bränsle som använts i anläggningarna var lägre än 10 % under de referensår som fastställs i den nationella övergångsplanen.

d)

Göra en korrekt uppdatering av de totala utsläppstaken för samtliga år på grundval av de korrigerade värden som anges i ovanstående punkter.

e)

Förklara de frågor och komplettera de uppgifter som anges i bilaga II till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Spanien.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2013.

På kommissionens vägnar

Janez POTOCNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.

(2)  Ares(2012)1551138.

(3)  Ares(2013)146.

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2012/115/EU av den 10 februari 2012 om fastställande av regler för de nationella övergångsplaner som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (EUT L 52, 24.2.2012, s. 12).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (EGT L 309, 27.11.2001, s. 1).

(6)  Ares(2013)1984918.

(7)  Ares(2013)2535734.

(8)  Ares(2013)3085135.

(9)  Ares(2013)3145031.

(10)  Ares(2013)3217081.


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR SOM OMFATTAS AV DEN NATIONELLA ÖVERGÅNGSPLANEN

Nummer

Anläggningens namn i den nationella övergångsplanen

Sammanlagd installerad tillförd effekt den 31 december 2010 (MW)

1

C.T. Litoral I

1 222

2

C.T. Litoral II

1 268

3

C.T. Compostilla I (G2 and 3)

1 332

4

C.T. Compostilla I (G4 and 5)

1 960

5

C.T. As Pontes

3 800

6

C.T. Teruel (Andorra)

3 000

7

C.T. Besós 3 (CTCC)

722

8

C.T. San Roque (G2) (CTCC)

711

9

C.T. Foix

1 315

10

C.T. Los Barrios

1 645

11

C.T. Puentenuevo

976

12

C.T. Tarragona I (CTCC)

676

13

C.T. Anllares

953

14

C.T. La Robla I

691

15

C.T. La Robla II

951

16

C.T. Meirama

1 437

17

C.T. Narcea I

193

18

C.T. Narcea II

459

19

C.T. Narcea III

993

20

C.T. Aboño I

919

21

C.T. Aboño II

1 364

22

C.T. Soto III

830

23

C.T. de Lada 4

986

24

C.T. de Velilla 1

430

25

C.T. de Velilla 2

1 010

26

Central GICC Puertollano

670

27

San Ciprián I

147

28

San Ciprián II

147

29

San Ciprián IIII

147

30

Cogecan

93

31

Sniace Co-generation I

126

32

Sniace Co-generation II

126

33

Solal

146

34

Solvay I

376


BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 1.2 E

1.

I fråga om anläggning 6, som använder en avsvavlingsgrad på 92 % år 2016, ska det klargöras huruvida villkoren för tillämpning av detta värde, vilka anges i tabell C.3 till tillägg C till bilagan till genomförandebeslut 2012/115/EU, är uppfyllda (ett avtal om installation av utrustning för avsvavling av rökgaser eller kalkinjektering har ingåtts och monteringsarbetet har påbörjats före den 1 januari 2001).

2.

I fråga om anläggningarna 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 och 34 ska det klargöras hur bidragen från dessa anläggningar till de totala utsläppstak som fastställs i den nationella övergångsplanen har beräknats.

3.

I fråga om anläggning 34 ska separata uppgifter tillhandahållas för rökgasflödet från varje bränsle som förbränns i anläggningen.