Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32013L0021.pdf

10.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 158/240


RÅDETS DIREKTIV 2013/21/EU

av den 13 maj 2013

om anpassning av rådets direktiv 67/548/EEG och Europaparlamentet och rådets direktiv 1999/45/EG på miljöområdet med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av anslutningsfördraget för Kroatien, särskilt artikel 3.4,

med beaktande av anslutningsakten för Kroatien, särskilt artikel 50,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 50 i anslutningsakten för Kroatien fastställs att om anslutningen föranleder anpassningar av institutionernas akter antagna före anslutningen, och dessa anpassningar inte återfinns i den anslutningsakten eller dess bilagor, ska rådet med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen, i detta syfte anta nödvändiga akter, såvida inte den ursprungliga akten antagits av kommissionen.

(2)

I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget för Kroatien utarbetades och antogs anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas akter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Direktiven 67/548/EEG (1) och 1999/45/EG (2) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast dagen för Kroatiens anslutning till unionen anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med dagen för Kroatiens anslutning till unionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och från den dag då det träder i kraft.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 maj 2013.

På rådets vägnar

S. COVENEY

Ordförande


(1)  Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT 196, 16.8.1967, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (EGT L 200, 30.7.1999, s. 1).


BILAGA

1.

Direktiv 67/548/EEG ska ändras på följande sätt:

a)

Bilaga II ska ersättas med följande:

”ПРИЛОЖEНИE II — ANEXO II — PRÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

ПРИЛОЖEНИE II

Символи и индикации за опасност на опасните вещества и препарати

ANEXO II

Símbolos e indicaciones de peligro de las sustancias y preparados peligrosos

PRÍLOHA II

Symboly a oznacení nebezpecnosti pro nebezpecné látky a prípravky

BILAG II

Faresymboler og farebetegnelser for farlige stoffer og præparater

ANHANG II

Gefahrensymbole und -bezeichnungen für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

II LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohtlikkuse sümbolid ning indikaatorid

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου για επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX II

Symbols and indications of danger for dangerous substances and preparations

ANNEXE II

Symboles et indications de danger des substances et préparations dangereuses

PRILOG II

Graficki znakovi (simboli) i oznake upozorenja za opasne tvari i pripravke

ALLEGATO II

Simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi

II PIELIKUMS

Bīstamo vielu un preparātu simboli un bīstamības paskaidrojumi

II PRIEDAS

Pavojingų medziagų ir preparatų pavojingumo simboliai ir nuorodos

II. MELLÉKLET

Veszélyes anyagok és készítmények veszélyszimbólumai és jelei

ANNESS II

Simboli u indikazzjonijiet ta' periklu minn sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE II

Gevaarsymbolen en -aanduidingen van gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK II

Wzory znaków ostrzegawczych oraz napisy określające ich znaczenie

ANEXO II

Símbolos e indicações de perigo das substâncias e preparações perigosas

ANEXA II

Simboluri și indicații de pericol pentru substanțele și preparatele periculoase

PRÍLOHA II

Výstrazné symboly a oznacenia nebezpecenstva pre nebezpecné látky a prípravky

PRILOGA II

Graficni znaki in napisi za opozarjanje na nevarnost za nevarne snovi in pripravke

LIITE II

varoitusmerkit ja niiden nimet vaarallisille aineille ja valmisteille

BILAGA II

Farosymboler och farobeteckningar för farliga ämnen och beredningar

Забележка:

Буквите E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi u N не са част от символа.

Nota:

Las letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi y N no forman parte del símbolo.

Poznámka:

Písmenná vyjádrení E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi a N nejsou soucástí symbolu.

Bemærkning:

Bogstaverne E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi og N udgør ikke en del af symbolet.

Anmerkung:

Die Buchstaben E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi und N sind nicht Bestandteil des Gefahrensymbols.

Tähelepanu:

tähed E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N ei ole ohusümboli osa.

Σημείωση:

Τα γράμματα E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi και N δεν αποτελούν μέρος του συμβόλου.

Note:

The letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi and N do not form part of the symbol.

Remarque:

Les lettres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi et N ne font pas partie du symbole.

Napomena:

Slovni znakovi E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi i N nisu sastavni dio grafickog znaka (simbola).

Nota:

Le lettere E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N non fanno parte del simbolo.

Piezīme:

Bīstamības apzīmējums ar burtu (burtiem E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi un N) nav marķējuma sastāvdaļa.

Pastaba:

Raidės E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ir N nėra simbolio dalis.

Megjegyzés:

Az E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi és N betűk nem részei a szimbólumnak.

Nota:

L-ittri E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi u N m'humiex parti mis-simbolu.

Opmerking:

De letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi en N maken geen deel uit van het gevaarsymbool.

Uwaga:

litery E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi oraz N nie stanowią części znaku ostrzegawczego.

Nota:

As letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N não fazem parte do símbolo.

Nota:

Literele E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, și N nu fac parte din simbol.

Poznámka:

Písmená E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, a N nie sú súcastou symbolu.

Opomba:

crke E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, in N niso del graficnega znaka.

Huomautus:

Varoitusmerkkien kirjaintunnukset E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N eivät ole osa varoitusmerkkiä.

Anmärkning:

Bokstäverna E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi och N utgör inte en del av symbolen.

E

BG

:

Eксплозивен

ES

:

Explosivo

CS

:

Výbusný

DA

:

Eksplosiv

DE

:

Explosionsgefährlich

ET

:

Plahvatusohtlik

EL

:

Εκρηκτικό

EN

:

Explosive

FR

:

Explosif

HR

:

Eksplozivno

IT

:

Esplosivo

LV

:

Sprādzienbīstams

LT

:

Sprogstamoji

HU

:

Robbanásveszélyes

MT

:

Splussiv

NL

:

Ontplofbaar

PL

:

Produkt wybuchowy

PT

:

Explosivo

RO

:

Exploziv

SK

:

Výbusný

SL

:

Eksplozivno

FI

:

Räjähtävä

SV

:

Explosivt

O

BG

:

Оксидиращ

ES

:

Comburente

CS

:

Oxidující

DA

:

Brandnærende

DE

:

Brandfördernd

ET

:

Oksüdeeriv

EL

:

Οξειδωτικό

EN

:

Oxidizing

FR

:

Comburant

HR

:

Oksidirajuće

IT

:

Comburente

LV

:

Spēcīgs oksidētājs

LT

:

Oksiduojanti

HU

:

Égést tápláló, oxidáló

MT

:

Iqabbad

NL

:

Oxyderend

PL

:

Produkt utleniający

PT

:

Comburente

RO

:

Oxidant

SK

:

Oxidujúci

SL

:

Oksidativno

FI

:

Hapettava

SV

:

Oxiderande

F

BG

:

Лесно запалим

ES

:

Fácilmente inflamable

CS

:

Vysoce horlavý

DA

:

Meget brandfarlig

DE

:

Leichtentzündlich

ET

:

Väga tuleohtlik

EL

:

Πολύ εύφλεκτο

EN

:

Highly flammable

FR

:

Facilement inflammable

HR

:

Lako zapaljivo

IT

:

Facilmente infiammabile

LV

:

Viegli uzliesmojoss

LT

:

Labai degi

HU

:

Tűzveszélyes

MT

:

Jaqbad malajr

NL

:

Licht ontvlambaar

PL

:

Produkt wysoce łatwopalny

PT

:

Facilmente inflamável

RO

:

Foarte inflamabil

SK

:

Velmi horlavý

SL

:

Lahko vnetljivo

FI

:

Helposti syttyvä

SV

:

Mycket brandfarligt

F+

BG

:

Изключително запалим

ES

:

Extremadamente inflamable

CS

:

Extrémne horlavý

DA

:

Yderst brandfarlig

DE

:

Hochentzündlich

ET

:

Eriti tuleohtlik

EL

:

Εξαιρετικά εύφλεκτο

EN

:

Extremely flammable

FR

:

Extrêmement inflammable

HR

:

Vrlo lako zapaljivo

IT

:

Estremamente infiammabile

LV

:

Īpasi viegli uzliesmojoss

LT

:

Ypac degi

HU

:

Fokozottan tűzveszélyes

MT

:

Jaqbad malajr ħafna

NL

:

Zeer licht ontvlambaar

PL

:

Produkt skrajnie łatwopalny

PT

:

Extremamente inflamável

RO

:

Extrem de inflamabil

SK

:

Mimoriadne horlavý

SL

:

Zelo lahko vnetljivo

FI

:

Erittäin helposti syttyvä

SV

:

Extremt brandfarligt

T

BG

:

Токсичен

ES

:

Tóxico

CS

:

Toxický

DA

:

Giftig

DE

:

Giftig

ET

:

Mürgine

EL

:

Τοξικό

EN

:

Toxic

FR

:

Toxique

HR

:

Otrovno

IT

:

Tossico

LV

:

Toksisks

LT

:

Toksiska

HU

:

Mérgező

MT

:

Tossiku

NL

:

Vergiftig

PL

:

Produkt toksyczny

PT

:

Tóxico

RO

:

Toxic

SK

:

Jedovatý

SL

:

Strupeno

FI

:

Myrkyllinen

SV

:

Giftig

T+

BG

:

Силно токсичен

ES

:

Muy tóxico

CS

:

Vysoce toxický

DA

:

Meget giftig

DE

:

Sehr giftig

ET

:

Väga mürgine

EL

:

Πολύ τοξικό

EN

:

Very toxic

FR

:

Très toxique

HR

:

Vrlo otrovno

IT

:

Molto tossico

LV

:

Ļoti toksisks

LT

:

Labai toksiska

HU

:

Nagyon mérgező

MT

:

Tossiku ħafna

NL

:

Zeer vergiftig

PL

:

Produkt bardzo toksyczny

PT

:

Muito tóxico

RO

:

Foarte toxic

SK

:

Velmi jedovatý

SL

:

Zelo strupeno

FI

:

Erittäin myrkyllinen

SV

:

Mycket giftig

C

BG

:

Корозивен

ES

:

Corrosivo

CS

:

Zíravý

DA

:

Ætsende

DE

:

Ätzend

ET

:

Sööbiv

EL

:

Διαβρωτικό

EN

:

Corrosive

FR

:

Corrosif

HR

:

Nagrizajuće

IT

:

Corrosivo

LV

:

Kodīgs

LT

:

Ardanti (ėsdinanti)

HU

:

Maró

MT

:

Korrużiv

NL

:

Bijtend

PL

:

Produkt żrący

PT

:

Corrosivo

RO

:

Coroziv

SK

:

Zieravý

SL

:

Jedko

FI

:

Syövyttävä

SV

:

Frätande

Xn

BG

:

Вреден

ES

:

Nocivo

CS

:

Zdraví skodlivý

DA

:

Sundhedsskadelig

DE

:

Gesundheitsschädlich

ET

:

Kahjulik

EL

:

Επιβλαβές

EN

:

Harmful

FR

:

Nocif

HR

:

Stetno

IT

:

Nocivo

LV

:

Kaitīgs

LT

:

Kenksminga

HU

:

Ártalmas

MT

:

Jagħmel il-ħsara

NL

:

Schadelijk

PL

:

Produkt szkodliwy

PT

:

Nocivo

RO

:

Nociv

SK

:

Skodlivý

SL

:

Zdravju skodljivo

FI

:

Haitallinen

SV

:

Hälsoskadlig

Xi

BG

:

Дразнещ

ES

:

Irritante

CS

:

Drázdivý

DA

:

Lokalirriterende

DE

:

Reizend

ET

:

Ärritav

EL

:

Ερεθιστικό

EN

:

Irritant

FR

:

Irritant

HR

:

Nadrazujuće

IT

:

Irritante

LV

:

Kairinoss

LT

:

Dirginanti

HU

:

Irritatív

MT

:

Irritanti

NL

:

Irriterend

PL

:

Produkt drażniący

PT

:

Irritante

RO

:

Iritant

SK

:

Drázdivý

SL

:

Drazilno

FI

:

Ärsyttävä

SV

:

Irriterande

N

BG

:

Опасен за околната среда

ES

:

Peligroso para el medio ambiente

CS

:

Nebezpecný pro zivotní prostredí

DA

:

Miljøfarlig

DE

:

Umweltgefährlich

ET

:

Keskkonnaohtlik

EL

:

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

EN

:

Dangerous for the environment

FR

:

Dangereux pour l'environnement

HR

:

Opasno za okolis

IT

:

Pericoloso per l'ambiente

LV

:

Bīstams videi

LT

:

Aplinkai pavojinga

HU

:

Környezetre veszélyes

MT

:

Perikoluż għall-ambjent

NL

:

Milieugevaarlijk

PL

:

Produkt niebezpieczny dla środowiska

PT

:

Perigoso para o ambiente

RO

:

Periculos pentru mediu

SK

:

Nebezpecný pre zivotné prostredie

SL

:

Okolju nevarno

FI

:

Ympäristölle vaarallinen

SV

:

Miljöfarlig”;

b)

Bilaga III ska ersättas med följande:

”ПРИЛОЖEНИE III — ANEXO III — PRÍLOHA III — BILAG III — ANHANG III — III LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III — PRILOG III — ALLEGATO III — III PIELIKUMS — III PRIEDAS — III. MELLÉKLET — ANNESS III — BIJLAGE III — ZAŁĄCZNIK III — ANEXO III — ANEXA III — PRÍLOHA III — PRILOGA III — LIITE III — BILAGA III

ПРИЛОЖEНИE III

Характер на специфичните рискове, свързани с опасните вещества и препарати

ANEXO III

Naturaleza de los riesgos específicos atribuidos a las sustancias y preparados peligrosos

PRÍLOHA III

Povaha specifických rizik spojených s nebezpecnými látkami a prípravky

BILAG III

Arten af de saerlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer og præparater

ANHANG III

Bezeichnungen der besonderen Gefahren bei gefährlichen Stoffen und Zubereitungen

III LISA

Ohtlike ainete ja valmististe riskilaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Φύση των ειδικών κινδύνων που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX III

Nature of special risks attributed to dangerous substances and preparations

ANNEXE III

Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses

PRILOG III

Oznake upozorenja za oznacavanje opasnih tvari i pripravaka

ALLEGATO III

Natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze e preparati pericolosi

III PIELIKUMS

Ķīmisko vielu iedarbības raksturojumi un apvienotie raksturojumi

III PRIEDAS

Pavojingoms medziagoms ir preparatams priskiriamų ypatingųjų rizikos veiksnių pobūdis

III. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények veszélyeinek/kockázatainak jellege (R-mondatok)

ANNESS III

In-natura ta' riskji speċjali attribwiti lil sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE III

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK III

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia stwarzanego przez substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny

ANEXO III

Natureza dos riscos específicos atribuídos às substâncias e preparações perigosas

ANEXA III

Natura riscurilor specifice atribuite substanțelor și preparatelor periculoase

PRÍLOHA III

Zoznam oznacení specifického rizika upozornujúcich na nebezpecné vlastnosti chemickej látky a prípravku

PRILOGA III

Standardna opozorila za oznacevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE III

Erityisten vaarojen luonne liittyen vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin

BILAGA III

Riskfraser som tilldelas farliga ämnen och beredningar

R1

BG

:

Eксплозивен в сухо състояние.

ES

:

Explosivo en estado seco.

CS

:

Výbusný v suchém stavu.

DA

:

Eksplosiv i tør tilstand.

DE

:

In trockenem Zustand explosionsgefährlich.

ET

:

Plahvatusohtlik kuivana.

EL

:

Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.

EN

:

Explosive when dry.

FR

:

Explosif à l'état sec.

HR

:

Eksplozivno u suhom stanju.

IT

:

Esplosivo allo stato secco.

LV

:

Sprādzienbīstams sausā veidā.

LT

:

Sausa gali sprogti.

HU

:

Száraz állapotban robbanásveszélyes.

MT

:

Jisplodi meta jinxef.

NL

:

In droge toestand ontplofbaar.

PL

:

Produkt wybuchowy w stanie suchym.

PT

:

Explosivo no estado seco.

RO

:

Exploziv în stare uscata.

SK

:

V suchom stave výbusný.

SL

:

Eksplozivno v suhem stanju.

FI

:

Räjähtävää kuivana.

SV

:

Explosivt i torrt tillstånd.

R2

BG

:

Риск от експлозия при удар, триене, огън или други източници на запалване.

ES

:

Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS

:

Nebezpecí výbuchu pri úderu, trení, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA

:

Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE

:

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich.

ET

:

Plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL

:

Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN

:

Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR

:

Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

HR

:

Udarac, trenje, vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu uzrokovati eksploziju.

IT

:

Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV

:

Sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināsanas avota iedarbībā.

LT

:

Sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uzdegimo saltinių.

HU

:

Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.

MT

:

Riskju ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid tan-nar.

NL

:

Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL

:

Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT

:

Risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

RO

:

Risc de explozie la șoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere.

SK

:

Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL

:

Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, pozaru ali drugih virih vziga.

FI

:

Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV

:

Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R3

BG

:

Повишен риск от експлозия при удар, триене, огън или други източници на запалване.

ES

:

Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS

:

Velké nebezpecí výbuchu pri úderu, trení, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA

:

Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE

:

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich.

ET

:

Eriti plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL

:

Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN

:

Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR

:

Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

HR

:

Udarac, trenje, vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu vrlo lako uzrokovati eksploziju.

IT

:

Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV

:

Augsts sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināsanas avota iedarbībā.

LT

:

Ypac didelė sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uzdegimo saltinių.

HU

:

Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt.

MT

:

Riskju kbir ħafna ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid.

NL

:

Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL

:

Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT

:

Grande risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

RO

:

Risc mare de explozie la șoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere.

SK

:

Mimoriadne riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL

:

Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, pozaru ali drugih virih vziga.

FI

:

Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV

:

Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R4

BG

:

Образува силно чувствителни експлозивни метални съединения.

ES

:

Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.

CS

:

Vytvárí vysoce výbusné kovové slouceniny.

DA

:

Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser.

DE

:

Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen.

ET

:

Moodustab väga plahvatusohtlikke metalliühendeid.

EL

:

Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις.

EN

:

Forms very sensitive explosive metallic compounds.

FR

:

Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.

HR

:

Gradi vrlo osjetljive eksplozivne spojeve s metalima.

IT

:

Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.

LV

:

Veido sprādzienbīstamus savienojumus ar metāliem.

LT

:

Sudaro labai jautrius sprogstamuosius metalo junginius.

HU

:

Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez.

MT

:

Jifforma komposti metalliċi esplussivi sensittivi ħafna.

NL

:

Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.

PL

:

Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne.

PT

:

Forma compostos metálicos explosivos muito sensíveis.

RO

:

Formeaza compuși metalici explozivi foarte sensibili.

SK

:

Vytvára velmi citlivé výbusné zlúceniny kovov.

SL

:

Tvori zelo obcutljive eksplozivne kovinske spojine.

FI

:

Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä.

SV

:

Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.

R5

BG

:

Може да предизвика експлозия при нагряване.

ES

:

Peligro de explosión en caso de calentamiento.

CS

:

Zahrívání můze způsobit výbuch.

DA

:

Eksplosionsfarlig ved opvarmning.

DE

:

Beim Erwärmen explosionsfähig.

ET

:

Kuumenemine võib põhjustada plahvatuse.

EL

:

Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

EN

:

Heating may cause an explosion.

FR

:

Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.

HR

:

Zagrijavanje moze uzrokovati eksploziju.

IT

:

Pericolo di esplosione per riscaldamento.

LV

:

Karsēsana var izraisīt eksploziju.

LT

:

Kaitinama gali sprogti.

HU

:

Hő hatására robbanhat.

MT

:

Jista' jisplodi bis-sħana.

NL

:

Ontploffingsgevaar door verwarming.

PL

:

Ogrzanie grozi wybuchem.

PT

:

Perigo de explosão sob a acção do calor.

RO

:

Pericol de explozie sub acțiunea caldurii.

SK

:

Zahriatie môze spôsobit výbuch.

SL

:

Segrevanje lahko povzroci eksplozijo.

FI

:

Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.

SV

:

Explosivt vid uppvärmning.

R6

BG

:

Eксплозивен в или без присъствие на въздух.

ES

:

Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.

CS

:

Výbusný za prístupu i bez prístupu vzduchu.

DA

:

Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

DE

:

Mit und ohne Luft explosionsfähig.

ET

:

Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta.

EL

:

Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα.

EN

:

Explosive with or without contact with air.

FR

:

Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

HR

:

Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom.

IT

:

Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.

LV

:

Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē.

LT

:

Gali sprogti ore arba beorėje aplinkoje.

HU

:

Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.

MT

:

Jista' jisplodi b'kuntatt jew bla kuntatt ma' l-arja.

NL

:

Ontplofbaar met en zonder lucht.

PL

:

Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza.

PT

:

Perigo de explosão em contacto ou sem contacto com o ar.

RO

:

Pericol de explozie în contact sau fara contact cu aerul.

SK

:

Výbusný pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom.

SL

:

Eksplozivno na zraku ali brez zraka.

FI

:

Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.

SV

:

Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.

R7

BG

:

Може да предизвика пожар.

ES

:

Puede provocar incendios.

CS

:

Můze způsobit pozár.

DA

:

Kan forårsage brand.

DE

:

Kann Brand verursachen.

ET

:

Võib põhjustada tulekahju.

EL

:

Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN

:

May cause fire.

FR

:

Peut provoquer un incendie.

HR

:

Moze uzrokovati pozar.

IT

:

Può provocare un incendio.

LV

:

Var izraisīt ugunsgrēku.

LT

:

Pavojinga gaisro atzvilgiu.

HU

:

Tüzet okozhat.

MT

:

Jista' jqabbad nar.

NL

:

Kan brand veroorzaken.

PL

:

Może spowodować pożar.

PT

:

Pode provocar incêndio.

RO

:

Poate provoca un incendiu.

SK

:

Môze spôsobit poziar.

SL

:

Lahko povzroci pozar.

FI

:

Aiheuttaa tulipalon vaaran.

SV

:

Kan orsaka brand.

R8

BG

:

Пожароопасен при контакт с горими материали.

ES

:

Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

CS

:

Dotek s horlavým materiálem můze způsobit pozár.

DA

:

Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

DE

:

Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.

ET

:

Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju.

EL

:

Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN

:

Contact with combustible material may cause fire.

FR

:

Favorise l'inflammation des matières combustibles.

HR

:

U dodiru sa zapaljivim materijalom moze uzrokovati pozar.

IT

:

Può provocare l'accensione di materie combustibili.

LV

:

Saskaroties ar degosu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku.

LT

:

Gali uzsidegti dėl sąveikos su galinciomis degti medziagomis.

HU

:

Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

MT

:

Kuntatt ma' materjal li jaqbad jista' jqabbad nar.

NL

:

Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

PL

:

Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.

PT

:

Favorece a inflamação de matérias combustíveis.

RO

:

Contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu.

SK

:

Pri kontakte s horlavým materiálom môze spôsobit poziar.

SL

:

V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroci pozar.

FI

:

Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

SV

:

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

R9

BG

:

Eксплозивен при смесване с горими материали.

ES

:

Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.

CS

:

Výbusný pri smíchání s horlavým materiálem.

DA

:

Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.

DE

:

Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.

ET

:

Plahvatusohtlik segatult süttiva ainega.

EL

:

Εκρηκτικό όταν αναμειχθεί με καύσιμα υλικά.

EN

:

Explosive when mixed with combustible material.

FR

:

Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.

HR

:

Eksplozivno u smjesi sa zapaljivim materijalom.

IT

:

Esplosivo in miscela con materie combustibili.

LV

:

Sprādzienbīstams, sajaucot ar degosu materiālu.

LT

:

Gali sprogti sumaisyta su galinciomis degti medziagomis.

HU

:

Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT

:

Jisplodi meta jitħallat ma' materjal li jaqbad.

NL

:

Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.

PL

:

Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym.

PT

:

Pode explodir quando misturado com matérias combustíveis.

RO

:

Exploziv în amestec cu materiale combustibile.

SK

:

Výbusný po zmiesaní s horlavým materiálom.

SL

:

Eksplozivno v mesanici z vnetljivim materialom.

FI

:

Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa.

SV

:

Explosivt vid blandning med brännbart material.

R10

BG

:

Запалим.

ES

:

Inflamable.

CS

:

Horlavý.

DA

:

Brandfarlig.

DE

:

Entzündlich.

ET

:

Tuleohtlik.

EL

:

Εύφλεκτο.

EN

:

Flammable.

FR

:

Inflammable.

HR

:

Zapaljivo.

IT

:

Infiammabile.

LV

:

Uzliesmojoss.

LT

:

Degi.

HU

:

Kis mértékben tűzveszélyes

MT

:

Jieħu n-nar.

NL

:

Ontvlambaar.

PL

:

Produkt łatwopalny.

PT

:

Inflamável.

RO

:

Inflamabil.

SK

:

Horlavý.

SL

:

Vnetljivo.

FI

:

Syttyvää.

SV

:

Brandfarligt.

R11

BG

:

Лесно запалим.

ES

:

Fácilmente inflamable.

CS

:

Vysoce horlavý.

DA

:

Meget brandfarlig.

DE

:

Leichtentzündlich.

ET

:

Väga tuleohtlik.

EL

:

Πολύ εύφλεκτο.

EN

:

Highly flammable.

FR

:

Facilement inflammable.

HR

:

Lako zapaljivo.

IT

:

Facilmente infiammabile.

LV

:

Viegli uzliesmojoss.

LT

:

Labai degi.

HU

:

Tűzveszélyes.

MT

:

Jieħu n-nar malajr.

NL

:

Licht ontvlambaar.

PL

:

Produkt wysoce łatwopalny.

PT

:

Facilmente inflamável.

RO

:

Foarte inflamabil.

SK

:

Velmi horlavý.

SL

:

Lahko vnetljivo.

FI

:

Helposti syttyvää.

SV

:

Mycket brandfarligt.

R12

BG

:

Изключително запалим.

ES

:

Extremadamente inflamable.

CS

:

Extrémne horlavý.

DA

:

Yderst brandfarlig.

DE

:

Hochentzündlich.

ET

:

Eriti tuleohtlik.

EL

:

Εξαιρετικά εύφλεκτο.

EN

:

Extremely flammable.

FR

:

Extrêmement inflammable.

HR

:

Vrlo lako zapaljivo.

IT

:

Estremamente infiammabile.

LV

:

Īpasi viegli uzliesmojoss.

LT

:

Ypac degi.

HU

:

Fokozottan tűzveszélyes.

MT

:

Jieħu n-nar malajr ħafna.

NL

:

Zeer licht ontvlambaar.

PL

:

Produkt skrajnie łatwopalny.

PT

:

Extremamente inflamável.

RO

:

Extrem de inflamabil.

SK

:

Mimoriadne horlavý.

SL

:

Zelo lahko vnetljivo.

FI

:

Erittäin helposti syttyvää.

SV

:

Extremt brandfarligt.

R14

BG

:

Реагира бурно с вода.

ES

:

Reacciona violentamente con el agua.

CS

:

Prudce reaguje s vodou.

DA

:

Reagerer voldsomt med vand.

DE

:

Reagiert heftig mit Wasser.

ET

:

Reageerib ägedalt veega.

EL

:

Αντιδρά βίαια με νερό.

EN

:

Reacts violently with water.

FR

:

Réagit violemment au contact de l'eau.

HR

:

Burno reagira s vodom.

IT

:

Reagisce violentemente con l'acqua.

LV

:

Aktīvi reaģē ar ūdeni.

LT

:

Smarkiai reaguoja su vandeniu.

HU

:

Vízzel hevesen reagál.

MT

:

Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.

NL

:

Reageert heftig met water.

PL

:

Reaguje gwałtownie z wodą.

PT

:

Reage violentamente em contacto com a água.

RO

:

Reacționeaza violent la contactul cu apa.

SK

:

Prudko reaguje s vodou.

SL

:

Burno reagira z vodo.

FI

:

Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

SV

:

Reagerar häftigt med vatten.

R15

BG

:

При контакт с вода се отделят изключително запалими газове.

ES

:

Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.

CS

:

Pri styku s vodou uvolnuje extrémne horlavé plyny.

DA

:

Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE

:

Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET

:

Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas.

EL

:

Σε επαφή με το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια.

EN

:

Contact with water liberates extremely flammable gases.

FR

:

Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.

HR

:

U dodiru s vodom oslobađa vrlo lako zapaljive plinove.

IT

:

A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.

LV

:

Saskaroties ar ūdeni, izdala īpasi viegli uzliesmojosas gāzes.

LT

:

Reaguoja su vandeniu, isskirdama ypac degias dujas.

HU

:

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT

:

B'kuntatt ma' l-ilma joħroġ gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL

:

Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.

PL

:

W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy.

PT

:

Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis.

RO

:

La contactul cu apa degaja gaze extrem de inflamabile.

SK

:

Pri kontakte s vodou sa uvolnujú mimoriadne horlavé plyny.

SL

:

V stiku z vodo se sproscajo zelo lahko vnetljivi plini.

FI

:

Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV

:

Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

R16

BG

:

Eксплозивен при смесване с оксидиращи вещества.

ES

:

Puede explosionar en mezcla con substancias comburentes.

CS

:

Výbusný pri smíchání s oxidacními látkami.

DA

:

Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer.

DE

:

Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen.

ET

:

Plahvatusohtlik segatult oksüdeerivate ainetega.

EL

:

Εκρηκτικό όταν αναμειχθεί με οξειδωτικές ουσίες.

EN

:

Explosive when mixed with oxidizing substances.

FR

:

Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.

HR

:

Eksplozivno u smjesi s oksidirajućim kemikalijama.

IT

:

Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

LV

:

Sprāgst, saskaroties ar oksidētājiem.

LT

:

Gali sprogti sumaisyta su oksiduojanciomis medziagomis.

HU

:

Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT

:

Jista' jisplodi meta jitħallat ma' sustanzi li jsaddu.

NL

:

Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.

PL

:

Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniającymi.

PT

:

Explosivo quando misturado com substâncias comburentes.

RO

:

Exploziv în amestec cu substanțe oxidante.

SK

:

Výbusný po zmiesaní s oxidujúcimi látkami.

SL

:

Eksplozivno v mesanici z oksidativnimi snovmi.

FI

:

Räjähtävää hapettavien aineiden kanssa.

SV

:

Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen.

R17

BG

:

Самозапалва се в присъствие на въздух.

ES

:

Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

CS

:

Samovznetlivý na vzduchu.

DA

:

Selvantændelig i luft.

DE

:

Selbstentzündlich an der Luft.

ET

:

Isesüttiv õhu käes.

EL

:

Αυτοαναφλέγεται στον αέρα.

EN

:

Spontaneously flammable in air.

FR

:

Spontanément inflammable à l'air.

HR

:

Samozapaljivo u dodiru sa zrakom.

IT

:

Spontaneamente infiammabile all'aria.

LV

:

Spontāni uzliesmo gaisā.

LT

:

Savaime uzsideganti ore.

HU

:

Levegőn öngyulladó.

MT

:

Jaqbad waħdu fl-arja.

NL

:

Spontaan ontvlambaar in lucht.

PL

:

Samorzutnie zapala się w powietrzu.

PT

:

Espontaneamente inflamável ao ar.

RO

:

Inflamabil spontan în aer.

SK

:

Vznietivý na vzduchu.

SL

:

Samovnetljivo na zraku.

FI

:

Itsestään syttyvää ilmassa.

SV

:

Självantänder i luft.

R18

BG

:

При употреба може да образува запалима или експлозивна паровъздушнa смес.

ES

:

Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

CS

:

Pri pouzívání můze vytváret horlavé nebo výbusné smesi par se vzduchem.

DA

:

Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

DE

:

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

ET

:

Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.

EL

:

Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.

EN

:

In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.

FR

:

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

HR

:

Pri uporabi moze nastati eksplozivna ili zapaljiva smjesa para-zrak.

IT

:

Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.

LV

:

Izmantojot var veidot uzliesmojosu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

LT

:

Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų (oro) misinius.

HU

:

A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet.

MT

:

Meta jintuża jista' jifforma taħlitiet esplussivi jew li jaqbdu jekk jitħallat ma' l-arja.

NL

:

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

PL

:

Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

PT

:

Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização.

RO

:

La utilizare, vaporii pot forma cu aerul amestecuri explozive/inflamabile.

SK

:

Pri pouzití môze vytvárat horlavé/výbusné zmesi pár so vzduchom.

SL

:

Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

FI

:

Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos.

SV

:

Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

R19

BG

:

Може да образува експлозивни пероксиди.

ES

:

Puede formar peróxidos explosivos.

CS

:

Můze vytváret výbusné peroxidy.

DA

:

Kan danne eksplosive peroxider.

DE

:

Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

ET

:

Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.

EL

:

Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.

EN

:

May form explosive peroxides.

FR

:

Peut former des peroxydes explosifs.

HR

:

Mogu nastati eksplozivni peroksidi.

IT

:

Può formare perossidi esplosivi.

LV

:

Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus.

LT

:

Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus.

HU

:

Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

MT

:

Jista' jifforma perossidi esplussivi.

NL

:

Kan ontplofbare peroxiden vormen.

PL

:

Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

PT

:

Pode formar peróxidos explosivos.

RO

:

Poate forma peroxizi explozivi.

SK

:

Môze vytvárat výbusné peroxidy.

SL

:

Lahko tvori eksplozivne perokside.

FI

:

Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja.

SV

:

Kan bilda explosiva peroxider.

R20

BG

:

Вреден при вдишване.

ES

:

Nocivo por inhalación.

CS

:

Zdraví skodlivý pri vdechování.

DA

:

Farlig ved indånding.

DE

:

Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

ET

:

Kahjulik sissehingamisel.

EL

:

Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

EN

:

Harmful by inhalation.

FR

:

Nocif par inhalation.

HR

:

Stetno ako se udise.

IT

:

Nocivo per inalazione.

LV

:

Kaitīgs ieelpojot.

LT

:

Kenksminga įkvėpus.

HU

:

Belélegezve ártalmas.

MT

:

Jagħmel ħsara meta jinxtamm.

NL

:

Schadelijk bij inademing.

PL

:

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

PT

:

Nocivo por inalação.

RO

:

Nociv prin inhalare.

SK

:

Skodlivý pri vdýchnutí.

SL

:

Zdravju skodljivo pri vdihavanju.

FI

:

Terveydelle haitallista hengitettynä.

SV

:

Farligt vid inandning.

R21

BG

:

Вреден при контакт с кожата.

ES

:

Nocivo en contacto con la piel.

CS

:

Zdraví skodlivý pri styku s kůzí.

DA

:

Farlig ved hudkontakt.

DE

:

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.

ET

:

Kahjulik kokkupuutel nahaga.

EL

:

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

EN

:

Harmful in contact with skin.

FR

:

Nocif par contact avec la peau.

HR

:

Stetno u dodiru s kozom.

IT

:

Nocivo a contatto con la pelle.

LV

:

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu.

LT

:

Kenksminga susilietus su oda.

HU

:

Bőrrel érintkezve ártalmas.

MT

:

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda.

NL

:

Schadelijk bij aanraking met de huid.

PL

:

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

PT

:

Nocivo em contacto com a pele.

RO

:

Nociv în contact cu pielea.

SK

:

Skodlivý pri kontakte s pokozkou.

SL

:

Zdravju skodljivo v stiku s kozo.

FI

:

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.

SV

:

Farligt vid hudkontakt.

R22

BG

:

Вреден при поглъщане.

ES

:

Nocivo por ingestión.

CS

:

Zdraví skodlivý pri pozití.

DA

:

Farlig ved indtagelse.

DE

:

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

ET

:

Kahjulik allaneelamisel.

EL

:

Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Harmful if swallowed.

FR

:

Nocif en cas d'ingestion.

HR

:

Stetno ako se proguta.

IT

:

Nocivo per ingestione.

LV

:

Kaitīgs norijot.

LT

:

Kenksminga prarijus.

HU

:

Lenyelve ártalmas.

MT

:

Jagħmel ħsara meta jinbela'.

NL

:

Schadelijk bij opname door de mond.

PL

:

Działa szkodliwie po połknięciu.

PT

:

Nocivo por ingestão.

RO

:

Nociv în caz de înghițire.

SK

:

Skodlivý po pozití.

SL

:

Zdravju skodljivo pri zauzitju.

FI

:

Terveydelle haitallista nieltynä.

SV

:

Farligt vid förtäring.

R23

BG

:

Токсичен при вдишване.

ES

:

Tóxico por inhalación.

CS

:

Toxický pri vdechování.

DA

:

Giftig ved indånding.

DE

:

Giftig beim Einatmen.

ET

:

Mürgine sissehingamisel.

EL

:

Τοξικό όταν εισπνέεται.

EN

:

Toxic by inhalation.

FR

:

Toxique par inhalation.

HR

:

Otrovno ako se udise.

IT

:

Tossico per inalazione.

LV

:

Toksisks ieelpojot.

LT

:

Toksiska įkvėpus.

HU

:

Belélegezve mérgező (toxikus).

MT

:

Tossiku meta jinxtamm.

NL

:

Vergiftig bij inademing.

PL

:

Działa toksycznie przez drogi oddechowe.

PT

:

Tóxico por inalação.

RO

:

Toxic prin inhalare.

SK

:

Jedovatý pri vdýchnutí.

SL

:

Strupeno pri vdihavanju.

FI

:

Myrkyllistä hengitettynä.

SV

:

Giftigt vid inandning.

R24

BG

:

Токсичен при контакт с кожата.

ES

:

Tóxico en contacto con la piel.

CS

:

Toxický pri styku s kůzí.

DA

:

Giftig ved hudkontakt.

DE

:

Giftig bei Berührung mit der Haut.

ET

:

Mürgine kokkupuutel nahaga.

EL

:

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN

:

Toxic in contact with skin.

FR

:

Toxique par contact avec la peau.

HR

:

Otrovno u dodiru s kozom.

IT

:

Tossico a contatto con la pelle.

LV

:

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT

:

Toksiska susilietus su oda.

HU

:

Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus).

MT

:

Tossiku meta jmiss il-ġilda.

NL

:

Vergiftig bij aanraking met de huid.

PL

:

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT

:

Tóxico em contacto com a pele.

RO

:

Toxic în contact cu pielea.

SK

:

Jedovatý pri kontakte s pokozkou.

SL

:

Strupeno v stiku s kozo.

FI

:

Myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV

:

Giftigt vid hudkontakt.

R25

BG

:

Токсичен при поглъщане.

ES

:

Tóxico por ingestión.

CS

:

Toxický pri pozití.

DA

:

Giftig ved indtagelse.

DE

:

Giftig beim Verschlucken.

ET

:

Mürgine allaneelamisel.

EL

:

Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Toxic if swallowed.

FR

:

Toxique en cas d'ingestion.

HR

:

Otrovno ako se proguta.

IT

:

Tossico per ingestione.

LV

:

Toksisks norijot.

LT

:

Toksiska prarijus.

HU

:

Lenyelve mérgező (toxikus).

MT

:

Tossiku jekk jinbela'.

NL

:

Vergiftig bij opname door de mond.

PL

:

Działa toksycznie po połknięciu.

PT

:

Tóxico por ingestão.

RO

:

Toxic în caz de înghițire.

SK

:

Jedovatý po pozití.

SL

:

Strupeno pri zauzitju.

FI

:

Myrkyllistä nieltynä.

SV

:

Giftigt vid förtäring.

R26

BG

:

Силно токсичен при вдишване.

ES

:

Muy tóxico por inhalación.

CS

:

Vysoce toxický pri vdechování.

DA

:

Meget giftig ved indånding.

DE

:

Sehr giftig beim Einatmen.

ET

:

Väga mürgine sissehingamisel.

EL

:

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.

EN

:

Very toxic by inhalation.

FR

:

Très toxique par inhalation.

HR

:

Vrlo otrovno ako se udise.

IT

:

Molto tossico per inalazione.

LV

:

Ļoti toksisks ieelpojot.

LT

:

Labai toksiska įkvėpus.

HU

:

Belélegezve nagyon mérgező (toxikus).

MT

:

Tossiku ħafna meta jinxtamm.

NL

:

Zeer vergiftig bij inademing.

PL

:

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.

PT

:

Muito tóxico por inalação.

RO

:

Foarte toxic prin inhalare.

SK

:

Velmi jedovatý pri vdýchnutí.

SL

:

Zelo strupeno pri vdihavanju.

FI

:

Erittäin myrkyllistä hengitettynä.

SV

:

Mycket giftigt vid inandning.

R27

BG

:

Силно токсичен при контакт с кожата.

ES

:

Muy tóxico en contacto con la piel.

CS

:

Vysoce toxický pri styku s kůzí.

DA

:

Meget giftig ved hudkontakt.

DE

:

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut.

ET

:

Väga mürgine kokkupuutel nahaga.

EL

:

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN

:

Very toxic in contact with skin.

FR

:

Très toxique par contact avec la peau.

HR

:

Vrlo otrovno u dodiru s kozom.

IT

:

Molto tossico a contatto con la pelle.

LV

:

Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT

:

Labai toksiska susilietus su oda.

HU

:

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus).

MT

:

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL

:

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.

PL

:

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT

:

Muito tóxico em contacto com a pele.

RO

:

Foarte toxic în contact cu pielea.

SK

:

Velmi jedovatý pri kontakte s pokozkou.

SL

:

Zelo strupeno v stiku s kozo.

FI

:

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV

:

Mycket giftigt vid hudkontakt.

R28

BG

:

Силно токсичен при поглъщане.

ES

:

Muy tóxico por ingestión.

CS

:

Vysoce toxický pri pozití.

DA

:

Meget giftig ved indtagelse.

DE

:

Sehr giftig beim Verschlucken.

ET

:

Väga mürgine allaneelamisel.

EL

:

Πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Very toxic if swallowed.

FR

:

Très toxique en cas d'ingestion.

HR

:

Vrlo otrovno ako se proguta.

IT

:

Molto tossico per ingestione.

LV

:

Ļoti toksisks norijot.

LT

:

Labai toksiska prarijus.

HU

:

Lenyelve nagyon mérgező (toxikus).

MT

:

Tossiku ħafna jekk jinbela'.

NL

:

Zeer vergiftig bij opname door de mond.

PL

:

Działa bardzo toksycznie po połknięciu.

PT

:

Muito tóxico por ingestão.

RO

:

Foarte toxic în caz de înghițire.

SK

:

Velmi jedovatý po pozití.

SL

:

Zelo strupeno pri zauzitju.

FI

:

Erittäin myrkyllistä nieltynä.

SV

:

Mycket giftigt vid förtäring.

R29

BG

:

При контакт с вода се отделя токсичен газ.

ES

:

En contacto con agua libera gases tóxicos.

CS

:

Uvolnuje toxický plyn pri styku s vodou.

DA

:

Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

DE

:

Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.

ET

:

Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas.

EL

:

Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN

:

Contact with water liberates toxic gas.

FR

:

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

HR

:

U dodiru s vodom oslobađa opasno tvarni plin.

IT

:

A contatto con l'acqua libera gas tossici.

LV

:

Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes.

LT

:

Reaguodama su vandeniu, isskiria toksiskas dujas.

HU

:

Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT

:

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-ilma.

NL

:

Vormt vergiftig gas in contact met water.

PL

:

W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

PT

:

Em contacto com a água liberta gases tóxicos.

RO

:

La contactul cu apa se degaja gaze toxice.

SK

:

Pri kontakte s vodou uvolnuje jedovatý plyn.

SL

:

V stiku z vodo se sprosca strupen plin.

FI

:

Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

SV

:

Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.

R30

BG

:

Може да стане лесно запалим при употреба.

ES

:

Puede inflamarse fácilmente al usarlo.

CS

:

Pri pouzívání se můze stát vysoce horlavým.

DA

:

Kan blive meget brandfarlig under brug.

DE

:

Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden.

ET

:

Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks.

EL

:

Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο.

EN

:

Can become highly flammable in use.

FR

:

Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.

HR

:

Pri uporabi moze postati lako zapaljivo.

IT

:

Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.

LV

:

Var viegli uzliesmot lietosanas laikā.

LT

:

Naudojama gali tapti labai degi.

HU

:

A használat során tűzveszélyessé válik.

MT

:

Jista' jaqbad malajr waqt li jintuża.

NL

:

Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.

PL

:

Podczas stosowania może stać się wysoce łatwopalny.

PT

:

Pode-se tornar facilmente inflamável durante o uso.

RO

:

Poate deveni foarte inflamabil în timpul utilizarii.

SK

:

Pri pouzití sa môze stat velmi horlavým.

SL

:

Med uporabo utegne postati •lahko vnetljivo•.

FI

:

Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi.

SV

:

Kan bli mycket brandfarligt vid användning.

R31

BG

:

При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

ES

:

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

CS

:

Uvolnuje toxický plyn pri styku s kyselinami.

DA

:

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

DE

:

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

ET

:

Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.

EL

:

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN

:

Contact with acids liberates toxic gas.

FR

:

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

HR

:

U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.

IT

:

A contatto con acidi libera gas tossico.

LV

:

Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.

LT

:

Reaguodama su rūgstimis, isskiria toksiskas dujas.

HU

:

Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT

:

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-aċidi.

NL

:

Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

PL

:

W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

PT

:

Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

RO

:

La contactul cu acizii se degaja gaze toxice.

SK

:

Pri kontakte s kyselinami uvolnuje jedovatý plyn.

SL

:

V stiku s kislinami se sprosca strupen plin.

FI

:

Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV

:

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R32

BG

:

При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ.

ES

:

En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

CS

:

Uvolnuje vysoce toxický plyn pri styku s kyselinami.

DA

:

Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

DE

:

Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.

ET

:

Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.

EL

:

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

EN

:

Contact with acids liberates very toxic gas.

FR

:

Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

HR

:

U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.

IT

:

A contatto con acidi libera gas molto tossico.

LV

:

Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes.

LT

:

Reaguodama su rūgstimis, isskiria labai toksiskas dujas.

HU

:

Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

MT

:

Jitfa' gass tossiku ħafna meta jmiss l-aċidi.

NL

:

Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren.

PL

:

W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

PT

:

Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

RO

:

La contactul cu acizii se degaja gaze foarte toxice.

SK

:

Pri kontakte s kyselinami uvolnuje velmi jedovatý plyn.

SL

:

V stiku s kislinami se sprosca zelo strupen plin.

FI

:

Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV

:

Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

R33

BG

:

Опасност от кумулативни ефекти.

ES

:

Peligro de efectos acumulativos.

CS

:

Nebezpecí kumulativních úcinků.

DA

:

Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.

DE

:

Gefahr kumulativer Wirkungen.

ET

:

Kumulatiivse toime oht.

EL

:

Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων.

EN

:

Danger of cumulative effects.

FR

:

Danger d'effets cumulatifs.

HR

:

Opasnost od ucinka nakupljanja.

IT

:

Pericolo di effetti cumulativi.

LV

:

Kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi.

LT

:

Pavojinga — kaupiasi organizme.

HU

:

A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.

MT

:

Periklu ta' effetti kumulattivi.

NL

:

Gevaar voor cumulatieve effecten.

PL

:

Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.

PT

:

Perigo de efeitos cumulativos.

RO

:

Pericol de efecte cumulative.

SK

:

Nebezpecenstvo kumulatívnych úcinkov.

SL

:

Nevarnost za zdravje zaradi kopicenja v organizmu.

FI

:

Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.

SV

:

Kan ansamlas i kroppen och ge skador.

R34

BG

:

Предизвиква изгаряния.

ES

:

Provoca quemaduras.

CS

:

Způsobuje poleptání.

DA

:

Ætsningsfare.

DE

:

Verursacht Verätzungen.

ET

:

Põhjustab söövitust.

EL

:

Προκαλεί εγκαύματα.

EN

:

Causes burns.

FR

:

Provoque des brûlures.

HR

:

Izaziva opekotine.

IT

:

Provoca ustioni.

LV

:

Rada apdegumus.

LT

:

Nudegina.

HU

:

Égési sérülést okoz.

MT

:

Jikkaġuna l-ħruq (fil-ġisem).

NL

:

Veroorzaakt brandwonden.

PL

:

Powoduje oparzenia.

PT

:

Provoca queimaduras.

RO

:

Provoaca arsuri.

SK

:

Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

SL

:

Povzroca opekline.

FI

:

Syövyttävää.

SV

:

Frätande.

R35

BG

:

Предизвиква тежки изгаряния.

ES

:

Provoca quemaduras graves.

CS

:

Způsobuje tezké poleptání.

DA

:

Alvorlig ætsningsfare.

DE

:

Verursacht schwere Verätzungen.

ET

:

Põhjustab tugevat söövitust.

EL

:

Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

EN

:

Causes severe burns.

FR

:

Provoque de graves brûlures.

HR

:

Izaziva teske opekotine.

IT

:

Provoca gravi ustioni.

LV

:

Rada smagus apdegumus.

LT

:

Stipriai nudegina.

HU

:

Súlyos égési sérülést okoz.

MT

:

Jikkaġuna ħruq serju (fil-ġisem).

NL

:

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

PL

:

Powoduje poważne oparzenia.

PT

:

Provoca queimaduras graves.

RO

:

Provoaca arsuri grave.

SK

:

Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

SL

:

Povzroca hude opekline.

FI

:

Voimakkaasti syövyttävää.

SV

:

Starkt frätande.

R36

BG

:

Дразни очите.

ES

:

Irrita los ojos.

CS

:

Drázdí oci.

DA

:

Irriterer øjnene.

DE

:

Reizt die Augen.

ET

:

Ärritab silmi.

EL

:

Ερεθίζει τα μάτια.

EN

:

Irritating to eyes.

FR

:

Irritant pour les yeux.

HR

:

Nadrazuje oci.

IT

:

Irritante per gli occhi.

LV

:

Kairina acis.

LT

:

Dirgina akis.

HU

:

Szemizgató hatású.

MT

:

Jirrita l-għajnejn.

NL

:

Irriterend voor de ogen.

PL

:

Działa drażniąco na oczy.

PT

:

Irritante para os olhos.

RO

:

Iritant pentru ochi.

SK

:

Drázdi oci.

SL

:

Drazi oci.

FI

:

Ärsyttää silmiä.

SV

:

Irriterar ögonen.

R37

BG

:

Дразни дихателните пътища.

ES

:

Irrita las vías respiratorias.

CS

:

Drázdí dýchací orgány.

DA

:

Irriterer åndedrætsorganerne.

DE

:

Reizt die Atmungsorgane.

ET

:

Ärritab hingamiselundeid.

EL

:

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.

EN

:

Irritating to respiratory system.

FR

:

Irritant pour les voies respiratoires.

HR

:

Nadrazuje disni sustav.

IT

:

Irritante per le vie respiratorie.

LV

:

Kairina elposanas sistēmu.

LT

:

Dirgina kvėpavimo takus.

HU

:

Izgatja a légutakat.

MT

:

Jirrita s-sistema respiratorja.

NL

:

Irriterend voor de ademhalingswegen.

PL

:

Działa drażniąco na drogi oddechowe.

PT

:

Irritante para as vias respiratórias.

RO

:

Iritant pentru sistemul respirator.

SK

:

Drázdi dýchacie cesty.

SL

:

Drazi dihala.

FI

:

Ärsyttää hengityselimiä.

SV

:

Irriterar andningsorganen.

R38

BG

:

Дразни кожата.

ES

:

Irrita la piel.

CS

:

Drázdí kůzi.

DA

:

Irriterer huden.

DE

:

Reizt die Haut.

ET

:

Ärritab nahka.

EL

:

Ερεθίζει το δέρμα.

EN

:

Irritating to skin.

FR

:

Irritant pour la peau.

HR

:

Nadrazuje kozu.

IT

:

Irritante per la pelle.

LV

:

Kairina ādu.

LT

:

Dirgina odą.

HU

:

Bőrizgató hatású.

MT

:

Jirrita l-ġilda.

NL

:

Irriterend voor de huid.

PL

:

Działa drażniąco na skórę.

PT

:

Irritante para a pele.

RO

:

Iritant pentru piele.

SK

:

Drázdi pokozku.

SL

:

Drazi kozo.

FI

:

Ärsyttää ihoa.

SV

:

Irriterar huden.

R39

BG

:

Опасност от много тежки необратими ефекти.

ES

:

Peligro de efectos irreversibles muy graves.

CS

:

Nebezpecí velmi vázných nevratných úcinků.

DA

:

Fare for varig alvorlig skade på helbred.

DE

:

Ernste Gefahr irreversiblen Schadens.

ET

:

Väga tõsiste pöördumatute tervisekahjustuste oht.

EL

:

Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων.

EN

:

Danger of very serious irreversible effects.

FR

:

Danger d'effets irréversibles très graves.

HR

:

Opasnost od vrlo teskih neprolaznih ostećenja.

IT

:

Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

LV

:

Būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi.

LT

:

Sukelia labai sunkius negrįztamus sveikatos pakenkimus.

HU

:

Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Periklu ta' effetti serji irreversibbli.

NL

:

Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.

PL

:

Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Perigo de efeitos irreversíveis muito graves.

RO

:

Pericol de efecte ireversibile foarte grave.

SK

:

Nebezpecenstvo velmi váznych ireverzibilných úcinkov.

SL

:

Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja.

FI

:

Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.

SV

:

Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.

R40

BG

:

Съществуващи, но недостатъчни данни за канцерогенен ефект.

ES

:

Posibles efectos cancerígenos.

CS

:

Podezrení na karcinogenní úcinky.

DA

:

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

DE

:

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

ET

:

Võimalik vähktõve põhjustaja.

EL

:

Ύποπτο καρκινογένεσης.

EN

:

Limited evidence of a carcinogenic effect.

FR

:

Effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes.

HR

:

Ogranicena saznanja o kancerogenim ucincima.

IT

:

Possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti.

LV

:

Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta.

LT

:

Įtariama, kad gali sukelti vėzį.

HU

:

A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.

MT

:

Possibilità, mhix għal kollox ippruvata, ta' effetti kanċeroġeni.

NL

:

Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

PL

:

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

PT

:

Possibilidade de efeitos cancerígenos.

RO

:

Posibil efect cancerigen — dovezi insuficiente.

SK

:

Moznost karcinogénneho úcinku.

SL

:

Mozen rakotvoren ucinek.

FI

:

Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.

SV

:

Misstänks kunna ge cancer.

R41

BG

:

Риск от тежко увреждане на очите.

ES

:

Riesgo de lesiones oculares graves.

CS

:

Nebezpecí vázného poskození ocí.

DA

:

Risiko for alvorlig øjenskade.

DE

:

Gefahr ernster Augenschäden.

ET

:

Silmade kahjustamise tõsine oht.

EL

:

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

EN

:

Risk of serious damage to eyes.

FR

:

Risque de lésions oculaires graves.

HR

:

Opasnost od teskih ozljeda ociju.

IT

:

Rischio di gravi lesioni oculari.

LV

:

Nopietnu bojājumu draudi acīm.

LT

:

Gali smarkiai pazeisti akis.

HU

:

Súlyos szemkárosodást okozhat.

MT

:

Riskju ta' ħsara serja lill-għajnejn.

NL

:

Gevaar voor ernstig oogletsel.

PL

:

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

PT

:

Risco de lesões oculares graves.

RO

:

Risc de leziuni oculare grave.

SK

:

Riziko vázneho poskodenia ocí.

SL

:

Nevarnost hudih poskodb oci.

FI

:

Vakavan silmävaurion vaara.

SV

:

Risk för allvarliga ögonskador.

R42

BG

:

Възможна е сенсибилизация при вдишване.

ES

:

Posibilidad de sensibilización por inhalación.

CS

:

Můze vyvolat senzibilizaci pri vdechování.

DA

:

Kan give overfølsomhed ved indånding.

DE

:

Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

ET

:

Sissehingamisel võib põhjustada ülitundlikkust.

EL

:

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.

EN

:

May cause sensitization by inhalation.

FR

:

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

HR

:

Udisanje moze izazvati preosjetljivost.

IT

:

Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

LV

:

Ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT

:

Gali sukelti alergiją įkvėpus.

HU

:

Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT

:

Jista' jġib sensitizzazzjoni meta jinxtamm.

NL

:

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.

PL

:

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT

:

Pode causar sensibilização por inalação.

RO

:

Poate provoca o sensibilizare prin inhalare.

SK

:

Môze spôsobit senzibilizáciu pri vdýchnutí.

SL

:

Vdihavanje lahko povzroci preobcutljivost.

FI

:

Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.

SV

:

Kan ge allergi vid inandning.

R43

BG

:

Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата.

ES

:

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

CS

:

Můze vyvolat senzibilizaci pri styku s kůzí.

DA

:

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

DE

:

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

ET

:

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

EL

:

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

EN

:

May cause sensitisation by skin contact.

FR

:

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

HR

:

U dodiru s kozom moze izazvati preosjetljivost.

IT

:

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

LV

:

Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT

:

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

HU

:

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT

:

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jmiss il-ġilda.

NL

:

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

PL

:

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

PT

:

Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

RO

:

Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.

SK

:

Môze spôsobit senzibilizáciu pri kontakte s pokozkou.

SL

:

Stik s kozo lahko povzroci preobcutljivost.

FI

:

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV

:

Kan ge allergi vid hudkontakt.

R44

BG

:

Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство.

ES

:

Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

CS

:

Nebezpecí výbuchu pri zahrátí v uzavreném obalu.

DA

:

Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

DE

:

Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

ET

:

Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis.

EL

:

Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.

EN

:

Risk of explosion if heated under confinement.

FR

:

Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

HR

:

Opasnost od eksplozije ako se grije u zatvorenom prostoru.

IT

:

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

LV

:

Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē.

LT

:

Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uzdaryta.

HU

:

Zárt térben hő hatására robbanhat.

MT

:

Riskju ta' splużjoni jekk jissaħħan fil-magħluq.

NL

:

Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

PL

:

Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

PT

:

Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.

RO

:

Risc de explozie daca este încalzit în spațiu închis.

SK

:

Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

SL

:

Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

FI

:

Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

SV

:

Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

R45

BG

:

Може да причини рак.

ES

:

Puede causar cáncer.

CS

:

Můze vyvolat rakovinu.

DA

:

Kan fremkalde kræft.

DE

:

Kann Krebs erzeugen.

ET

:

Võib põhjustada vähktõbe.

EL

:

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

EN

:

May cause cancer.

FR

:

Peut provoquer le cancer.

HR

:

Moze izazvati rak.

IT

:

Può provocare il cancro.

LV

:

Kancerogēna viela.

LT

:

Gali sukelti vėzį.

HU

:

Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT

:

Jista' jġib il-kanċer.

NL

:

Kan kanker veroorzaken.

PL

:

Może powodować raka.

PT

:

Pode causar cancro.

RO

:

Poate cauza cancer.

SK

:

Môze spôsobit rakovinu.

SL

:

Lahko povzroci raka.

FI

:

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.

SV

:

Kan ge cancer.

R46

BG

:

Може да причини наследствено генетично увреждане.

ES

:

Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

CS

:

Můze vyvolat poskození dedicných vlastností.

DA

:

Kan forårsage arvelige genetiske skader.

DE

:

Kann vererbbare Schäden verursachen.

ET

:

Võib põhjustada pärilikke kahjustusi.

EL

:

Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες.

EN

:

May cause heritable genetic damage.

FR

:

Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.

HR

:

Moze izazvati nasljedna genetska ostećenja.

IT

:

Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.

LV

:

Var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus.

LT

:

Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus.

HU

:

Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).

MT

:

Jista' jikkaġuna ħsara ġenetika li tintiret.

NL

:

Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.

PL

:

Może powodować dziedziczne wady genetyczne.

PT

:

Pode causar alterações genéticas hereditárias.

RO

:

Poate provoca modificari genetice ereditare.

SK

:

Môze spôsobit dedicné genetické poskodenie.

SL

:

Lahko povzroci dedne genetske okvare.

FI

:

Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.

SV

:

Kan ge ärftliga genetiska skador.

R48

BG

:

Опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция.

ES

:

Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

CS

:

Pri dlouhodobé expozici nebezpecí vázného poskození zdraví.

DA

:

Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.

DE

:

Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition.

ET

:

Pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse oht.

EL

:

Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απο παρατεταμένη έκθεση.

EN

:

Danger of serious damage to health by prolonged exposure.

FR

:

Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.

HR

:

Opasnost od teskih ostećenja zdravlja pri duljem izlaganju.

IT

:

Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

LV

:

Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstosas saskares.

LT

:

Veikiant ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU

:

Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Periklu ta' ħsara serja lis-saħħa jekk wieħed ikun espost għalih fit-tul.

NL

:

Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.

PL

:

Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT

:

Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada.

RO

:

Pericol de efecte grave asupra sanatații în caz de expunere prelungita.

SK

:

Nebezpecenstvo vázneho poskodenia zdravia pri dlhodobej expozícii.

SL

:

Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejsi izpostavljenosti.

FI

:

Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.

SV

:

Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.

R49

BG

:

Може да причини рак при вдишване.

ES

:

Puede causar cáncer por inhalación.

CS

:

Můze vyvolat rakovinu pri vdechování.

DA

:

Kan fremkalde kræft ved indånding.

DE

:

Kann Krebs erzeugen beim Einatmen.

ET

:

Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe.

EL

:

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται.

EN

:

May cause cancer by inhalation.

FR

:

Peut provoquer le cancer par inhalation.

HR

:

Moze izazvati rak ako se udise.

IT

:

Può provocare il cancro per inalazione.

LV

:

Ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus.

LT

:

Gali sukelti vėzį įkvėpus.

HU

:

Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT

:

Jista' jikkaġuna l-kanċer meta jinxtamm.

NL

:

Kan kanker veroorzaken bij inademing.

PL

:

Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT

:

Pode causar cancro por inalação.

RO

:

Poate cauza cancer prin inhalare.

SK

:

Môze spôsobit rakovinu pri vdýchnutí.

SL

:

Pri vdihavanju lahko povzroci raka.

FI

:

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.

SV

:

Kan ge cancer vid inandning.

R50

BG

:

Силно токсичен за водни организми.

ES

:

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

CS

:

Vysoce toxický pro vodní organismy.

DA

:

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

DE

:

Sehr giftig für Wasserorganismen.

ET

:

Väga mürgine veeorganismidele.

EL

:

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN

:

Very toxic to aquatic organisms.

FR

:

Très toxique pour les organismes aquatiques.

HR

:

Vrlo otrovno za organizme koji zive u vodi.

IT

:

Altamente tossico per gli organismi acquatici.

LV

:

Ļoti toksisks ūdens organismiem.

LT

:

Labai toksiska vandens organizmams.

HU

:

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

MT

:

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi.

NL

:

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

PL

:

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

PT

:

Muito tóxico para os organismos aquáticos.

RO

:

Foarte toxic pentru organismele acvatice.

SK

:

Velmi jedovatý pre vodné organizmy.

SL

:

Zelo strupeno za vodne organizme.

FI

:

Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

SV

:

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

R51

BG

:

Токсичен за водни организми.

ES

:

Tóxico para los organismos acuáticos.

CS

:

Toxický pro vodní organismy.

DA

:

Giftig for organismer, der lever i vand.

DE

:

Giftig für Wasserorganismen.

ET

:

Mürgine veeorganismidele.

EL

:

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN

:

Toxic to aquatic organisms.

FR

:

Toxique pour les organismes aquatiques.

HR

:

Otrovno za organizme koji zive u vodi.

IT

:

Tossico per gli organismi acquatici.

LV

:

Toksisks ūdens organismiem.

LT

:

Toksiska vandens organizmams.

HU

:

Mérgező a vízi szervezetekre.

MT

:

Tossiku għal organiżmi akwatiċi.

NL

:

Vergiftig voor in het water levende organismen.

PL

:

Działa toksycznie na organizmy wodne.

PT

:

Tóxico para os organismos aquáticos.

RO

:

Toxic pentru organismele acvatice.

SK

:

Jedovatý pre vodné organizmy.

SL

:

Strupeno za vodne organizme.

FI

:

Myrkyllistä vesieliöille.

SV

:

Giftigt för vattenlevande organismer.

R52

BG

:

Вреден за водни организми.

ES

:

Nocivo para los organismos acuáticos.

CS

:

Skodlivý pro vodní organismy.

DA

:

Skadelig for organismer, der lever i vand.

DE

:

Schädlich für Wasserorganismen.

ET

:

Kahjulik veeorganismidele.

EL

:

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN

:

Harmful to aquatic organisms.

FR

:

Nocif pour les organismes aquatiques.

HR

:

Stetno za organizme koji zive u vodi.

IT

:

Nocivo per gli organismi acquatici.

LV

:

Kaitīgs ūdens organismiem.

LT

:

Kenksminga vandens organizmams.

HU

:

Ártalmas a vízi szervezetekre.

MT

:

Jaħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi.

NL

:

Schadelijk voor in het water levende organismen.

PL

:

Działa szkodliwie na organizmy wodne.

PT

:

Nocivo para os organismos aquáticos.

RO

:

Nociv pentru organismele acvatice.

SK

:

Skodlivý pre vodné organizmy.

SL

:

Skodljivo za vodne organizme.

FI

:

Haitallista vesieliöille.

SV

:

Skadligt för vattenlevande organismer.

R53

BG

:

Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

ES

:

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS

:

Můze vyvolat dlouhodobé nepríznivé úcinky ve vodním prostredí.

DA

:

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE

:

Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET

:

Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL

:

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN

:

May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR

:

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

HR

:

Moze dugotrajno stetno djelovati u vodi.

IT

:

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV

:

Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT

:

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU

:

A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT

:

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent akwatiku.

NL

:

Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL

:

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT

:

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

RO

:

Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

SK

:

Môze spôsobit dlhodobé skodlivé úcinky vo vodnej zlozke zivotného prostredia.

SL

:

Lahko povzroci dolgotrajne skodljive ucinke na vodno okolje.

FI

:

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV

:

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R54

BG

:

Токсичен за флората.

ES

:

Tóxico para la flora.

CS

:

Toxický pro rostliny.

DA

:

Giftig for planter.

DE

:

Giftig für Pflanzen.

ET

:

Mürgine taimedele.

EL

:

Τοξικό για τη χλωρίδα.

EN

:

Toxic to flora.

FR

:

Toxique pour la flore.

HR

:

Otrovno za biljke.

IT

:

Tossico per la flora.

LV

:

Toksisks augiem.

LT

:

Toksiska augmenijai.

HU

:

Mérgező a növényekre.

MT

:

Tossiku għall-flora.

NL

:

Vergiftig voor planten.

PL

:

Działa toksycznie na rośliny.

PT

:

Tóxico para a flora.

RO

:

Toxic pentru flora.

SK

:

Jedovatý pre flóru.

SL

:

Strupeno za rastline.

FI

:

Myrkyllistä kasveille.

SV

:

Giftigt för växter.

R55

BG

:

Токсичен за фауната.

ES

:

Tóxico para la fauna.

CS

:

Toxický pro zivocichy.

DA

:

Giftig for dyr.

DE

:

Giftig für Tiere.

ET

:

Mürgine loomadele.

EL

:

Τοξικό για την πανίδα.

EN

:

Toxic to fauna.

FR

:

Toxique pour la faune.

HR

:

Otrovno za zivotinje.

IT

:

Tossico per la fauna.

LV

:

Toksisks dzīvniekiem.

LT

:

Toksiska gyvūnijai.

HU

:

Mérgező az állatokra.

MT

:

Tossiku għall-fawna.

NL

:

Vergiftig voor dieren.

PL

:

Działa toksycznie na zwierzęta.

PT

:

Tóxico para a fauna.

RO

:

Toxic pentru fauna.

SK

:

Jedovatý pre faunu.

SL

:

Strupeno za zivali.

FI

:

Myrkyllistä eläimille.

SV

:

Giftigt för djur.

R56

BG

:

Токсичен за почвените организми.

ES

:

Tóxico para los organismos del suelo.

CS

:

Toxický pro půdní organismy.

DA

:

Giftig for organismer i jordbunden.

DE

:

Giftig für Bodenorganismen.

ET

:

Mürgine mullaorganismidele.

EL

:

Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους.

EN

:

Toxic to soil organisms.

FR

:

Toxique pour les organismes du sol.

HR

:

Otrovno za organizme u tlu.

IT

:

Tossico per gli organismi del terreno.

LV

:

Toksisks augsnes organismiem.

LT

:

Toksiska dirvozemio organizmams.

HU

:

Mérgező a talaj szervezeteire.

MT

:

Tossiku għal organiżmi tal-ħamrija.

NL

:

Vergiftig voor bodemorganismen.

PL

:

Działa toksycznie na organizmy glebowe.

RO

:

Toxic pentru organismele din sol.

PT

:

Tóxico para os organismos do solo.

SK

:

Jedovatý pre pôdne organizmy.

SL

:

Strupeno za organizme v zemlji.

FI

:

Myrkyllistä maaperäeliöille.

SV

:

Giftigt för marklevande organismer.

R57

BG

:

Токсичен за пчелите.

ES

:

Tóxico para las abejas.

CS

:

Toxický pro vcely.

DA

:

Giftig for bier.

DE

:

Giftig für Bienen.

ET

:

Mürgine mesilastele.

EL

:

Τοξικό για τις μέλισσες.

EN

:

Toxic to bees.

FR

:

Toxique pour les abeilles.

HR

:

Otrovno za pcele.

IT

:

Tossico per le api.

LV

:

Toksisks bitēm.

LT

:

Toksiska bitėms.

HU

:

Mérgező a méhekre.

MT

:

Tossiku għan-naħal.

NL

:

Vergiftig voor bijen.

PL

:

Działa toksycznie na pszczoły.

PT

:

Tóxico para as abelhas.

RO

:

Toxic pentru albine.

SK

:

Jedovatý pre vcely.

SL

:

Strupeno za cebele.

FI

:

Myrkyllistä mehiläisille.

SV

:

Giftigt för bin.

R58

BG

:

Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.

ES

:

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

CS

:

Můze vyvolat dlouhodobé nepríznivé úcinky v zivotním prostredí.

DA

:

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

DE

:

Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben.

ET

:

Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet.

EL

:

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

EN

:

May cause long-term adverse effects in the environment.

FR

:

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

HR

:

Moze dugotrajno stetno djelovati na okolis.

IT

:

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

LV

:

Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē.

LT

:

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus.

HU

:

A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT

:

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent.

NL

:

Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL

:

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku.

PT

:

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente.

RO

:

Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurator.

SK

:

Môze mat dlhodobé nepriaznivé úcinky na zivotné prostredie.

SL

:

Lahko povzroci dolgotrajne skodljive ucinke na okolje.

FI

:

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.

SV

:

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

R59

BG

:

Опасен за озоновия слой.

ES

:

Peligroso para la capa de ozono.

CS

:

Nebezpecný pro ozonovou vrstvu.

DA

:

Farlig for ozonlaget.

DE

:

Gefährlich für die Ozonschicht.

ET

:

Ohtlik osoonikihile.

EL

:

Επικίνδυνο για τη στοιβάδα του όζοντος.

EN

:

Dangerous for the ozone layer.

FR

:

Dangereux pour la couche d'ozone.

HR

:

Opasno za ozonski sloj.

IT

:

Pericoloso per lo strato di ozono.

LV

:

Bīstams ozona slānim.

LT

:

Pavojinga ozono sluoksniui.

HU

:

Veszélyes az ózonrétegre.

MT

:

Perikoluż għas-saff ta' l-ożonu.

NL

:

Gevaarlijk voor de ozonlaag.

PL

:

Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

PT

:

Perigoso para a camada de ozono.

RO

:

Periculos pentru stratul de ozon.

SK

:

Nebezpecný pre ozónovú vrstvu.

SL

:

Nevarno za ozonski plasc.

FI

:

Vaarallista otsonikerrokselle.

SV

:

Farligt för ozonskiktet.

R60

BG

:

Може да увреди възпроизводителната функция.

ES

:

Puede perjudicar la fertilidad.

CS

:

Můze poskodit reprodukcní schopnost.

DA

:

Kan skade forplantningsevnen.

DE

:

Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET

:

Võib kahjustada sigivust.

EL

:

Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα.

EN

:

May impair fertility.

FR

:

Peut altérer la fertilité.

HR

:

Moze smanjiti plodnost.

IT

:

Può ridurre la fertilità.

LV

:

Var kaitēt reproduktīvajām spējām.

LT

:

Kenkia vaisingumui.

HU

:

A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja.

MT

:

Jista' jdgħajjef il-fertilità.

NL

:

Kan de vruchtbaarheid schaden.

PL

:

Może upośledzać płodność.

PT

:

Pode comprometer a fertilidade.

RO

:

Poate afecta fertilitatea.

SK

:

Môze poskodit plodnost.

SL

:

Lahko skoduje plodnosti.

FI

:

Voi heikentää hedelmällisyyttä.

SV

:

Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.

R61

BG

:

Може да увреди плода при бременност.

ES

:

Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS

:

Můze poskodit plod v tele matky.

DA

:

Kan skade barnet under graviditeten.

DE

:

Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

ET

:

Võib kahjustada loodet.

EL

:

Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN

:

May cause harm to the unborn child.

FR

:

Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

HR

:

Moze stetno djelovati na plod.

IT

:

Può danneggiare i bambini non ancora nati.

LV

:

Var kaitēt augļa attīstībai.

LT

:

Kenkia negimusiam vaikui.

HU

:

A születendő gyermekre ártalmas lehet.

MT

:

Jista' jagħmel ħsara lit-tarbija fil-ġuf.

NL

:

Kan het ongeboren kind schaden.

PL

:

Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

PT

:

Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

RO

:

Poate provoca efecte adverse asupra copilului în timpul sarcinii.

SK

:

Môze spôsobit poskodenie nenarodeného dietata.

SL

:

Lahko skoduje nerojenemu otroku.

FI

:

Vaarallista sikiölle.

SV

:

Kan ge fosterskador.

R62

BG

:

Възможен риск от увреждане на възпроизводителната функция.

ES

:

Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

CS

:

Mozné nebezpecí poskození reprodukcní schopnosti.

DA

:

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

DE

:

Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET

:

Võimalik sigivuse kahjustamise oht.

EL

:

Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.

EN

:

Possible risk of impaired fertility.

FR

:

Risque possible d'altération de la fertilité.

HR

:

Moguća opasnost smanjenja plodnosti.

IT

:

Possibile rischio di ridotta fertilità.

LV

:

Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām.

LT

:

Gali pakenkti vaisingumui.

HU

:

A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet.

MT

:

Possibiltà ta' riskju ta' fertilità mdgħajjfa.

NL

:

Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

PL

:

Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

PT

:

Possíveis riscos de comprometer a fertilidade.

RO

:

Risc posibil de afectare a fertilitații.

SK

:

Mozné riziko poskodenia plodnosti.

SL

:

Mozna nevarnost oslabitve plodnosti.

FI

:

Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.

SV

:

Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

R63

BG

:

Възможен риск от увреждане на плода при бременност.

ES

:

Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS

:

Mozné nebezpecí poskození plodu v tele matky.

DA

:

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

DE

:

Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.

ET

:

Võimalik loote kahjustamise oht.

EL

:

Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN

:

Possible risk of harm to the unborn child.

FR

:

Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

HR

:

Moguća opasnost stetnog djelovanja na plod.

IT

:

Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

LV

:

Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai.

LT

:

Gali pakenkti negimusiam vaikui.

HU

:

A születendő gyermeket károsíthatja.

MT

:

Possibiltà ta' riskju lit-tarbija fil-ġuf.

NL

:

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

PL

:

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

PT

:

Possíveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

RO

:

Risc posibil de a dauna copilului în timpul sarcinii.

SK

:

Mozné riziko poskodenia nenarodeného dietata.

SL

:

Mozna nevarnost skodovanja nerojenemu otroku.

FI

:

Voi olla vaarallista sikiölle.

SV

:

Möjlig risk för fosterskador.

R64

BG

:

Може да причини увреждане на здравето на кърмачета.

ES

:

Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

CS

:

Můze poskodit kojené díte.

DA

:

Kan skade børn i ammeperioden.

DE

:

Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.

ET

:

Võib olla ohtlik imikule rinnapiima kaudu.

EL

:

Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

EN

:

May cause harm to breastfed babies.

FR

:

Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.

HR

:

Moze stetno djelovati na dojencad preko mlijeka.

IT

:

Possibile rischio per i bambini allattati al seno.

LV

:

Var kaitēt zīdāmam bērnam.

LT

:

Kenkia zindomam vaikui.

HU

:

A szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja.

MT

:

Jista' jikkaġuna ħsara lil trabi qed jitreddgħu.

NL

:

Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

PL

:

Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

PT

:

Pode causar danos às crianças alimentadas com leite materno.

RO

:

Risc posibil pentru sugarii hraniți cu lapte matern.

SK

:

Môze spôsobit poskodenie dojciat.

SL

:

Lahko skoduje zdravju dojencka preko materinega mleka.

FI

:

Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

SV

:

Kan skada spädbarn under amningsperioden.

R65

BG

:

Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

ES

:

Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

CS

:

Zdraví skodlivý: pri pozití můze vyvolat poskození plic.

DA

:

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

DE

:

Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

ET

:

Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

EL

:

Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

EN

:

Harmful: may cause lung damage if swallowed.

FR

:

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

HR

:

Stetno: moze izazvati ostećenje pluća ako se proguta.

IT

:

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

LV

:

Kaitīgs - norijot var izraisīt plausu bojājumu.

LT

:

Kenksminga — prarijus, gali pakenkti plauciams.

HU

:

Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

MT

:

Jagħmel ħsara: jista' jikkaġuna ħsara lill-pulmuni jekk jinbela'.

NL

:

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

PL

:

Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

PT

:

Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

RO

:

Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire.

SK

:

Skodlivý, po pozití môze spôsobit poskodenie plúc.

SL

:

Zdravju skodljivo: pri zauzitju lahko povzroci poskodbo pljuc.

FI

:

Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

SV

:

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R66

BG

:

Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.

ES

:

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

CS

:

Opakovaná expozice můze způsobit vysusení nebo popraskání kůze.

DA

:

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

DE

:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

ET

:

Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

EL

:

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EN

:

Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

FR

:

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

HR

:

Ucestalo izlaganje moze prouzrociti susenje ili pucanje koze.

IT

:

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

LV

:

Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāsanu.

LT

:

Pakartotinas poveikis gali sukelti odos dziūvimą arba skilinėjimą.

HU

:

Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

MT

:

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.

NL

:

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

PL

:

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

PT

:

Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

RO

:

Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.

SK

:

Opakovaná expozícia môze spôsobit vysusenie alebo popraskanie pokozky.

SL

:

Ponavljajoca izpostavljenost lahko povzroci nastanek suhe ali razpokane koze.

FI

:

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

SV

:

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R67

BG

:

Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

ES

:

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

CS

:

Vdechování par můze způsobit ospalost a závrate.

DA

:

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

DE

:

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

ET

:

Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

EL

:

H εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

EN

:

Vapours may cause drowsiness and dizziness.

FR

:

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

HR

:

Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

IT

:

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

LV

:

Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

LT

:

Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

HU

:

A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

MT

:

Ix-xamm tal-fwar jista' jikkaġuna ħedla ta' ngħas u sturdamenti.

NL

:

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

PL

:

Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

PT

:

Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

RO

:

Inhalarea vaporilor poate provoca somnolența și amețeala.

SK

:

Pary môzu spôsobit ospalost a závrat.

SL

:

Hlapi lahko povzrocijo zaspanost in omotico.

FI

:

Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

SV

:

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

R68

BG

:

Възможен риск от необратими ефекти.

ES

:

Posibilidad de efectos irreversibles.

CS

:

Mozné nebezpecí nevratných úcinků.

DA

:

Mulighed for varig skade på helbred.

DE

:

Irreversibler Schaden möglich.

ET

:

Pöördumatute kahjustuste oht.

EL

:

Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

EN

:

Possible risk of irreversible effects.

FR

:

Possibilité d'effets irréversibles.

HR

:

Moguća opasnost od neprolaznih ucinaka.

IT

:

Possibilità di effetti irreversibili.

LV

:

Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks.

LT

:

Gali sukelti negrįztamus sveikatos pakenkimus.

HU

:

Maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Riskju possibbli ta' effetti irreversibbli.

NL

:

Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.

PL

:

Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Possibilidade de efeitos irreversíveis.

RO

:

Risc posibil de efecte ireversibile.

SK

:

Mozné riziká ireverzibilných úcinkov.

SL

:

Mozna nevarnost trajnih okvar zdravja.

FI

:

Pysyvien vaurioiden vaara.

SV

:

Möjlig risk för bestående hälsoskador.

Комбинирани R-фрази

Combinación de frases-R

Kombinace R-vet

Kombination af R-sætninger

Kombination der R-Sätze

R ühendlaused

Συνδυασμός των R-φράσεων

Combination of R-phrases

Combinaison des phrases R

Kombinacija R oznaka

Combinazioni delle frasi R

R frāzu kombinācija

R frazių derinys

Összetett R-mondatok

Kombinazzjoni ta' Frażi R

Combinatie van R-zinnen

Łączone zwroty R

Combinação das frases R

Combinații de fraze R

Kombinácie R-viet

Sestavljeni stavki R

Yhdistetyt R-lausekkeet

Sammansatta R-fraser

R14/15

BG

:

Реагира бурно с вода и се отделят изключително запалими газове.

ES

:

Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables.

CS

:

Prudce reaguje s vodou za uvolnování extrémne horlavých plynů.

DA

:

Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE

:

Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET

:

Reageerib ägedalt veega, eraldades väga tuleohtlikku gaasi.

EL

:

Αντιδρά βίαια σε επαφή με νερό εκλύοντας αέρια εξόχως εύφλεκτα.

EN

:

Reacts violently with water, liberating extremely flammable gases.

FR

:

Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables.

HR

:

Burno reagira s vodom i razvijaju se vrlo lako zapaljivi plinovi.

IT

:

Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili.

LV

:

Aktīvi reaģē ar ūdeni, izdalot īpasi viegli uzliesmojosas gāzes.

LT

:

Smarkiai reaguoja su vandeniu, isskirdama ypac degias dujas.

HU

:

Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT

:

Jirreaġixxi b'mod vjolenti meta jmiss l-ilma billi jitfa' gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL

:

Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas.

PL

:

Reaguje gwałtownie z wodą uwalniając skrajnie łatwopalne gazy.

PT

:

Reage violentamente com a água libertando gases extremamente inflamáveis.

RO

:

Reacționeaza violent cu apa, cu degajare de gaze extrem de inflamabile.

SK

:

Prudko reaguje s vodou, pricom uvolnuje mimoriadne horlavé plyny.

SL

:

Burno reagira z vodo, pri cemer se sprosca zelo lahko vnetljiv plin.

FI

:

Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen helposti syttyviä kaasuja.

SV

:

Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.

R15/29

BG

:

При контакт с вода се отделят токсични и изключително запалими газове.

ES

:

En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables.

CS

:

Pri styku s vodou uvolnuje toxický, extrémne horlavý plyn.

DA

:

Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser.

DE

:

Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzündlicher Gase.

ET

:

Kokkupuutel veega eraldub mürgine, väga tuleohtlik gaas.

EL

:

Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, εξόχως εύφλεκτα αέρια.

EN

:

Contact with water liberates toxic, extremely flammable gas.

FR

:

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables.

HR

:

U dodiru s vodom razvijaju se otrovni vrlo lako zapaljivi plinovi.

IT

:

A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili.

LV

:

Saskaroties ar ūdeni, izdala īpasi viegli uzliesmojosas toksiskas gāzes.

LT

:

Reaguoja su vandeniu, isskirdama toksiskas ir ypac degias dujas.

HU

:

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek.

MT

:

Meta jmiss l-ilma jitfa' gassijiet tossiċi u li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL

:

Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water.

PL

:

W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy.

PT

:

Em contacto com a água liberta gases tóxicos e extremamente inflamáveis.

RO

:

În contact cu apa se degaja gaze toxice și extrem de inflamabile.

SK

:

Pri kontakte s vodou sa uvolnuje jedovatý, mimoriadne horlavý plyn.

SL

:

V stiku z vodo se sprosca strupen, zelo lahko vnetljiv plin.

FI

:

Vapauttaa myrkyllisiä, helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV

:

Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.

R20/21

BG

:

Вреден при вдишване и при контакт с кожата.

ES

:

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

CS

:

Zdraví skodlivý pri vdechování a pri styku s kůzí.

DA

:

Farlig ved indånding og ved hudkontakt.

DE

:

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET

:

Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL

:

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN

:

Harmful by inhalation and in contact with skin.

FR

:

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

HR

:

Stetno ako se udise i u dodiru s kozom.

IT

:

Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.

LV

:

Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT

:

Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda.

HU

:

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

MT

:

Jagħmel ħsara meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL

:

Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL

:

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT

:

Nocivo por inalação e em contacto com a pele.

RO

:

Nociv prin inhalare și în contact cu pielea.

SK

:

Skodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokozkou.

SL

:

Zdravju skodljivo pri vdihavanju in v stiku s kozo.

FI

:

Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV

:

Farligt vid inandning och hudkontakt.

R20/22

BG

:

Вреден при вдишване и при поглъщане.

ES

:

Nocivo por inhalación y por ingestión.

CS

:

Zdraví skodlivý pri vdechování a pri pozití.

DA

:

Farlig ved indånding og ved indtagelse.

DE

:

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

ET

:

Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL

:

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Harmful by inhalation and if swallowed.

FR

:

Nocif par inhalation et par ingestion.

HR

:

Stetno ako se udise i ako se proguta.

IT

:

Nocivo per inalazione e ingestione.

LV

:

Kaitīgs ieelpojot un norijot.

LT

:

Kenksminga įkvėpus ir prarijus.

HU

:

Belélegezve és lenyelve ártalmas.

MT

:

Jagħmel ħsara meta jinxtamm jew jinbela'.

NL

:

Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

PL

:

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT

:

Nocivo por inalação e ingestão.

RO

:

Nociv prin inhalare și prin înghițire.

SK

:

Skodlivý pri vdýchnutí a po pozití.

SL

:

Zdravju skodljivo pri vdihavanju in pri zauzitju.

FI

:

Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.

SV

:

Farligt vid inandning och förtäring.

R20/21/22

BG

:

Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

ES

:

Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS

:

Zdraví skodlivý pri vdechování, styku s kůzí a pri pozití.

DA

:

Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE

:

Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET

:

Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL

:

Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR

:

Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

HR

:

Stetno ako se udise, u dodiru s kozom i ako se proguta.

IT

:

Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV

:

Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT

:

Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU

:

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT

:

Jagħmel ħsara meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL

:

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL

:

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT

:

Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

RO

:

Nociv prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.

SK

:

Skodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokozkou a po pozití.

SL

:

Zdravju skodljivo pri vdihavanju, v stiku s kozo in pri zauzitju.

FI

:

Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV

:

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R21/22

BG

:

Вреден при контакт с кожата и при поглъщане.

ES

:

Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.

CS

:

Zdraví skodlivý pri styku s kůzí a pri pozití.

DA

:

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE

:

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET

:

Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL

:

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Harmful in contact with skin and if swallowed.

FR

:

Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

HR

:

Stetno u dodiru s kozom i ako se proguta.

IT

:

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

LV

:

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT

:

Kenksminga susilietus su oda ir prarijus.

HU

:

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT

:

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda jew jinbela'.

NL

:

Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL

:

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT

:

Nocivo em contacto com a pele e por ingestão.

RO

:

Nociv în contact cu pielea și prin înghițire.

SK

:

Skodlivý pri kontakte s pokozkou a po pozití.

SL

:

Zdravju skodljivo v stiku s kozo in pri zauzitju.

FI

:

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV

:

Farligt vid hudkontakt och förtäring.

R23/24

BG

:

Токсичен при вдишване и при контакт с кожата.

ES

:

Tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS

:

Toxický pri vdechování a pri styku s kůzí.

DA

:

Giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE

:

Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET

:

Mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL

:

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN

:

Toxic by inhalation and in contact with skin.

FR

:

Toxique par inhalation et par contact avec la peau.

HR

:

Otrovno ako se udise i u dodiru s kozom.

IT

:

Tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV

:

Toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT

:

Toksiska įkvėpus ir susilietus su oda.

HU

:

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező.

MT

:

Tossiku meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL

:

Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL

:

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT

:

Tóxico por inalação e em contacto com a pele.

RO

:

Toxic prin inhalare și în contact cu pielea.

SK

:

Jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokozkou.

SL

:

Strupeno pri vdihavanju in v stiku s kozo.

FI

:

Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV

:

Giftigt vid inandning och hudkontakt.

R23/25

BG

:

Токсичен при вдишване и при поглъщане.

ES

:

Tóxico por inhalación y por ingestión.

CS

:

Toxický pri vdechování a pri pozití.

DA

:

Giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE

:

Giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET

:

Mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL

:

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Toxic by inhalation and if swallowed.

FR

:

Toxique par inhalation et par ingestion.

HR

:

Otrovno ako se udise i ako se proguta.

IT

:

Tossico per inalazione e ingestione.

LV

:

Toksisks ieelpojot un norijot.

LT

:

Toksiska įkvėpus ir prarijus.

HU

:

Belélegezve és lenyelve mérgező.

MT

:

Tossiku meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL

:

Vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL

:

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT

:

Tóxico por inalação e ingestão.

RO

:

Toxic prin inhalare și prin înghițire.

SK

:

Jedovatý pri vdýchnutí a po pozití.

SL

:

Strupeno pri vdihavanju in pri zauzitju.

FI

:

Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV

:

Giftigt vid inandning och förtäring.

R23/24/25

BG

:

Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

ES

:

Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS

:

Toxický pri vdechování, styku s kůzí a pri pozití.

DA

:

Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE

:

Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET

:

Mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL

:

Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR

:

Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

HR

:

Otrovno ako se udise, u dodiru s kozom i ako se proguta.

IT

:

Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV

:

Toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT

:

Toksiska įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU

:

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT

:

Tossiku meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL

:

Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL

:

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT

:

Tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

RO

:

Toxic prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.

SK

:

Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokozkou a po pozití.

SL

:

Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kozo in pri zauzitju.

FI

:

Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV

:

Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R24/25

BG

:

Токсичен при контакт с кожата и при поглъщане.

ES

:

Tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS

:

Toxický pri styku s kůzí a pri pozití.

DA

:

Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE

:

Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET

:

Mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL

:

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Toxic in contact with skin and if swallowed.

FR

:

Toxique par contact avec la peau et par ingestion.

HR

:

Otrovno u dodiru s kozom i ako se proguta.

IT

:

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV

:

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT

:

Toksiska susilietus su oda ir prarijus.

HU

:

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT

:

Tossiku meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL

:

Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL

:

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT

:

Tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

RO

:

Toxic în contact cu pielea și prin înghițire.

SK

:

Jedovatý pri kontakte s pokozkou a po pozití.

SL

:

Strupeno v stiku s kozo in pri zauzitju.

FI

:

Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV

:

Giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R26/27

BG

:

Силно токсичен при вдишване и при контакт с кожата.

ES

:

Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS

:

Vysoce toxický pri vdechování a pri styku s kůzí.

DA

:

Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE

:

Sehr giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET

:

Väga mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL

:

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN

:

Very toxic by inhalation and in contact with skin.

FR

:

Très toxique par inhalation et par contact avec la peau.

HR

:

Vrlo otrovno ako se udise i u dodiru s kozom.

IT

:

Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV

:

Ļoti toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT

:

Labai toksiska įkvėpus ir susilietus su oda.

HU

:

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező.

MT

:

Tossiku ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL

:

Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL

:

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT

:

Muito tóxico por inalação e em contacto com a pele.

RO

:

Foarte toxic prin inhalare și în contact cu pielea.

SK

:

Velmi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokozkou.

SL

:

Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kozo.

FI

:

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV

:

Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.

R26/28

BG

:

Силно токсичен при вдишване и при поглъщане.

ES

:

Muy tóxico por inhalación y por ingestión.

CS

:

Vysoce toxický pri vdechování a pri pozití.

DA

:

Meget giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE

:

Sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET

:

Väga mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL

:

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Very toxic by inhalation and if swallowed.

FR

:

Très toxique par inhalation et par ingestion.

HR

:

Vrlo otrovno ako se udise i ako se proguta.

IT

:

Molto tossico per inalazione e per ingestione.

LV

:

Ļoti toksisks ieelpojot un norijot.

LT

:

Labai toksiska įkvėpus ir prarijus.

HU

:

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT

:

Tossiku ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL

:

Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL

:

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT

:

Muito tóxico por inalação e ingestão.

RO

:

Foarte toxic prin inhalare și prin înghițire.

SK

:

Velmi jedovatý pri vdýchnutí a po pozití.

SL

:

Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zauzitju.

FI

:

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV

:

Mycket giftigt vid inandning och förtäring.

R26/27/28

BG

:

Силно токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

ES

:

Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS

:

Vysoce toxický pri vdechování, styku s kůzí a pri pozití.

DA

:

Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE

:

Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET

:

Väga mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL

:

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR

:

Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

HR

:

Vrlo otrovno ako se udise, u dodiru s kozom i ako se proguta.

IT

:

Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV

:

Ļoti toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT

:

Labai toksiska įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU

:

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT

:

Tossiku ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL

:

Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL

:

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT

:

Muito tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

RO

:

Foarte toxic prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.

SK

:

Velmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokozkou a po pozití.

SL

:

Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kozo in pri zauzitju.

FI

:

Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV

:

Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R27/28

BG

:

Силно токсичен при контакт с кожата и при поглъщане.

ES

:

Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS

:

Vysoce toxický pri styku s kůzí a pri pozití.

DA

:

Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE

:

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET

:

Väga mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL

:

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Very toxic in contact with skin and if swallowed.

FR

:

Très toxique par contact avec la peau et par ingestion.

HR

:

Vrlo otrovno u dodiru s kozom i ako se proguta.

IT

:

Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV

:

Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT

:

Labai toksiska susilietus su oda ir prarijus.

HU

:

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT

:

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL

:

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL

:

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT

:

Muito tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

RO

:

Foarte toxic în contact cu pielea și prin înghițire.

SK

:

Velmi jedovatý pri kontakte s pokozkou a po pozití.

SL

:

Zelo strupeno v stiku s kozo in pri zauzitju.

FI

:

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV

:

Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R36/37

BG

:

Дразни очите и дихателните пътища.

ES

:

Irrita los ojos y las vías respiratorias.

CS

:

Drázdí oci a dýchací orgány.

DA

:

Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.

DE

:

Reizt die Augen und die Atmungsorgane.

ET

:

Ärritab silmi ja hingamiselundeid.

EL

:

Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.

EN

:

Irritating to eyes and respiratory system.

FR

:

Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

HR

:

Nadrazuje oci i disni sustav.

IT

:

Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.

LV

:

Kairina acis un elposanas sistēmu.

LT

:

Dirgina akis ir kvėpavimo takus.

HU

:

Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT

:

Jirrita l-għajnejn u s-sistema respiratorja.

NL

:

Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.

PL

:

Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

PT

:

Irritante para os olhos e vias respiratórias.

RO

:

Iritant pentru ochi și sistemul respirator.

SK

:

Drázdi oci a dýchacie cesty.

SL

:

Drazi oci in dihala.

FI

:

Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.

SV

:

Irriterar ögonen och andningsorganen.

R36/38

BG

:

Дразни очите и кожата.

ES

:

Irrita los ojos y la piel.

CS

:

Drázdí oci a kůzi.

DA

:

Irriterer øjnene og huden.

DE

:

Reizt die Augen und die Haut.

ET

:

Ärritab silmi ja nahka.

EL

:

Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

EN

:

Irritating to eyes and skin.

FR

:

Irritant pour les yeux et la peau.

HR

:

Nadrazuje oci i kozu.

IT

:

Irritante per gli occhi e la pelle.

LV

:

Kairina acis un ādu.

LT

:

Dirgina akis ir odą.

HU

:

Szem- és bőrizgató hatású.

MT

:

Jirrita l-għajnejn u l-ġilda.

NL

:

Irriterend voor de ogen en de huid.

PL

:

Działa drażniąco na oczy i skórę.

PT

:

Irritante para os olhos e pele.

RO

:

Iritant pentru ochi și pentru piele.

SK

:

Drázdi oci a pokozku.

SL

:

Drazi oci in kozo.

FI

:

Ärsyttää silmiä ja ihoa.

SV

:

Irriterar ögonen och huden.

R36/37/38

BG

:

Дразни очите, дихателните пътища и кожата.

ES

:

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

CS

:

Drázdí oci, dýchací orgány a kůzi.

DA

:

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

DE

:

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

ET

:

Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.

EL

:

Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN

:

Irritating to eyes, respiratory system and skin.

FR

:

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

HR

:

Nadrazuje oci, disni sustav i kozu.

IT

:

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

LV

:

Kairina acis, ādu un elposanas sistēmu.

LT

:

Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą.

HU

:

Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT

:

Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL

:

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

PL

:

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

PT

:

Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

RO

:

Iritant pentru ochi, sistemul respirator și pentru piele.

SK

:

Drázdi oci, dýchacie cesty a pokozku.

SL

:

Drazi oci, dihala in kozo.

FI

:

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.

SV

:

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

R37/38

BG

:

Дразни дихателните пътища и кожата.

ES

:

Irrita las vías respiratorias y la piel.

CS

:

Drázdí dýchací orgány a kůzi.

DA

:

Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

DE

:

Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

ET

:

Ärritab hingamiselundeid ja nahka.

EL

:

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN

:

Irritating to respiratory system and skin.

FR

:

Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

HR

:

Nadrazuje disni sustav i kozu.

IT

:

Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

LV

:

Kairina elposanas sistēmu un ādu.

LT

:

Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

HU

:

Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT

:

Jirrita s-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL

:

Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

PL

:

Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

PT

:

Irritante para as vias respiratórias e pele.

RO

:

Iritant pentru sistemul respirator și pentru piele.

SK

:

Drázdi dýchacie cesty a pokozku.

SL

:

Drazi dihala in kozo.

FI

:

Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.

SV

:

Irriterar andningsorganen och huden.

R39/23

BG

:

Токсичен: опасност от много тежки необратими ефекти при вдишване.

ES

:

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS

:

Toxický: nebezpecí velmi vázných nevratných úcinků pri vdechování.

DA

:

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE

:

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET

:

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL

:

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN

:

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR

:

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

HR

:

Otrovno: ako se udise opasnost od vrlo teskih neprolaznih ostećenja.

IT

:

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV

:

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT

:

Toksiska: sukelia labai sunkius negrįztamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU

:

Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL

:

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL

:

Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

RO

:

Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare.

SK

:

Jedovatý, nebezpecenstvo velmi váznych ireverzibilných úcinkov vdýchnutím.

SL

:

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI

:

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV

:

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/24

BG

:

Токсичен: опасност от много тежки необратими ефекти при контакт с кожата.

ES

:

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS

:

Toxický: nebezpecí velmi vázných nevratných úcinků pri styku s kůzí.

DA

:

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE

:

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET

:

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht nahale sattumisel.

EL

:

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN

:

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR

:

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

HR

:

Otrovno: u dodiru s kozom opasnost od vrlo teskih neprolaznih ostećenja.

IT

:

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV

:

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT

:

Toksiska: sukelia labai sunkius negrįztamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU

:

Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL

:

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL

:

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

RO

:

Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu pielea.

SK

:

Jedovatý, nebezpecenstvo velmi váznych ireverzibilných úcinkov pri kontakte s pokozkou.

SL

:

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kozo.

FI

:

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV

:

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/25

BG

:

Токсичен: опасност от много тежки необратими ефекти при поглъщане.

ES

:

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS

:

Toxický: nebezpecí velmi vázných nevratných úcinků pri pozití.

DA

:

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE

:

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET

:

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL

:

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR

:

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

HR

:

Otrovno: ako se proguta opasnost od vrlo teskih neprolaznih ostećenja.

IT

:

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV

:

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT

:

Toksiska: sukelia labai sunkius negrįztamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU

:

Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinxtamm.

NL

:

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL

:

Działa toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

RO

:

Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin înghițire.

SK

:

Jedovatý, nebezpecenstvo velmi váznych ireverzibilných úcinkov po pozití.

SL

:

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zauzitju.

FI

:

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV

:

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/23/24

BG

:

Токсичен: опасност от много тежки необратими ефекти при вдишване и при контакт с кожата.

ES

:

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS

:

Toxický: nebezpecí velmi vázných nevratných úcinků pri vdechování a pri styku s kůzí.

DA

:

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE

:

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET

:

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL

:

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN

:

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR

:

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

HR

:

Otrovno: udisanjem i u dodiru s kozom opasnost od vrlo teskih neprolaznih ostećenja.

IT

:

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV

:

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT

:

Toksiska: sukelia labai sunkius negrįztamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU

:

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL

:

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL

:

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

RO

:

Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare și în contact cu pielea.

SK

:

Jedovatý, nebezpecenstvo velmi váznych ireverzibilných úcinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokozkou.

SL

:

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kozo.

FI

:

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV

:

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/23/25

BG

:

Токсичен: опасност от много тежки необратими ефекти при вдишване и при поглъщане.

ES

:

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS

:

Toxický: nebezpecí velmi vázných nevratných úcinků pri vdechování a pri pozití.

DA

:

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE

:

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET

:

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL

:

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR

:

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

HR

:

Otrovno: udisanjem i ako se proguta opasnost od vrlo teskih neprolaznih ostećenja.

IT

:

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV

:

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT

:

Toksiska: sukelia labai sunkius negrįztamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU

:

Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL

:

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL

:

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

RO

:

Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare și prin înghițire.

SK

:

Jedovatý, nebezpecenstvo velmi váznych ireverzibilných úcinkov vdýchnutím a po pozití.

SL

:

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zauzitju.

FI

:

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV

:

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/24/25

BG

:

Токсичен: опасност от много тежки необратими ефекти при контакт с кожата и при поглъщане.

ES

:

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS

:

Toxický: nebezpecí velmi vázných nevratných úcinků pri styku s kůzí a pri pozití.

DA

:

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE

:

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET

:

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL

:

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR

:

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

HR

:

Otrovno: u dodiru s kozom i ako se proguta opasnost od vrlo teskih neprolaznih ostećenja.

IT

:

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV

:

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT

:

Toksiska: sukelia labai sunkius negrįztamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU

:

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL

:

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL

:

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

RO

:

Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu pielea și prin înghițire.

SK

:

Jedovatý, nebezpecenstvo velmi váznych ireverzibilných úcinkov pri kontakte s pokozkou a po pozití.

SL

:

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kozo in pri zauzitju.

FI

:

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV

:

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/23/24/25

BG

:

Токсичен: опасност от много тежки необратими ефекти при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

ES

:

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS

:

Toxický: nebezpecí velmi vázných nevratných úcinků pri vdechování, styku s kůzí a pri pozití.

DA

:

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE

:

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET

:

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL

:

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR

:

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

HR

:

Otrovno: udisanjem, u dodiru s kozom i ako se proguta opasnost od vrlo teskih neprolaznih ostećenja.

IT

:

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV

:

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT

:

Toksiska: sukelia labai sunkius negrįztamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU

:

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

MT

:

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL

:

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL

:

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

RO

:

Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.

SK

:

Jedovatý, nebezpecenstvo velmi váznych ireverzibilných úcinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokozkou a po pozití.

SL

:

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kozo in pri zauzitju.

FI

:

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV

:

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R39/26

BG

:

Силно токсичен: опасност от много тежки необратими ефекти при вдишване.

ES

:

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS

:

Vysoce toxický: nebezpecí velmi vázných nevratných úcinků pri vdechování.

DA

:

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE

:

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET

:

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL

:

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN

:

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR

:

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

HR

:

Vrlo otrovno: udisanjem opasnost od vrlo teskih neprolaznih ostećenja.

IT

:

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV

:

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT

:

Labai toksiska: sukelia labai sunkius negrįztamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU

:

Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL

:

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL

:

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

RO

:

Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare.

SK

:

Velmi jedovatý, nebezpecenstvo velmi váznych ireverzibilných úcinkov vdýchnutím.

SL

:

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI

:

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV

:

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/27

BG

:

Силно токсичен: опасност от много тежки необратими ефекти при контакт с кожата.

ES

:

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS

:

Vysoce toxický: nebezpecí velmi vázných nevratných úcinků pri styku s kůzí.

DA

:

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE

:

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET

:

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL

:

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN

:

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR

:

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

HR

:

Vrlo otrovno: u dodiru s kozom opasnost od vrlo teskih neprolaznih ostećenja.

IT

:

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV

:

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT

:

Labai toksiska: sukelia labai sunkius negrįztamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU

:

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL

:

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL

:

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

RO

:

Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu pielea.

SK

:

Velmi jedovatý, nebezpecenstvo velmi váznych ireverzibilných úcinkov pri kontakte s pokozkou.

SL

:

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kozo.

FI

:

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV

:

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/28

BG

:

Силно токсичен: опасност от много тежки необратими ефекти при поглъщане.

ES

:

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS

:

Vysoce toxický: nebezpecí velmi vázných nevratných úcinků pri pozití.

DA

:

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE

:

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET

:

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL

:

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR

:

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

HR

:

Vrlo otrovno: ako se proguta opasnost od vrlo teskih neprolaznih ostećenja.

IT

:

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV

:

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT

:

Labai toksiska: sukelia labai sunkius negrįztamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU

:

Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinbela'.

NL

:

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL

:

Działa bardzo toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

RO

:

Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin înghițire.

SK

:

Velmi jedovatý, nebezpecenstvo velmi váznych ireverzibilných úcinkov po pozití.

SL

:

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zauzitju.

FI

:

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV

:

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/26/27

BG

:

Силно токсичен: опасност от много тежки необратими ефекти при вдишване и при контакт с кожата.

ES

:

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS

:

Vysoce toxický: nebezpecí velmi vázných nevratných úcinků pri vdechování a pri styku s kůzí.

DA

:

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE

:

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET

:

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL

:

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN

:

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR

:

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

HR

:

Vrlo otrovno: udisanjem i u dodiru s kozom opasnost od vrlo teskih neprolaznih ostećenja.

IT

:

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV

:

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT

:

Labai toksiska: sukelia labai sunkius negrįztamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU

:

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jmiss il-ġilda.

NL

:

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL

:

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

RO

:

Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare și în contact cu pielea.

SK

:

Velmi jedovatý, nebezpecenstvo velmi váznych ireverzibilných úcinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokozkou.

SL

:

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kozo.

FI

:

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV

:

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/26/28

BG

:

Силно токсичен: опасност от много тежки необратими ефекти при вдишване и при поглъщане.

ES

:

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS

:

Vysoce toxický: nebezpecí velmi vázných nevratných úcinků pri vdechování a pri pozití.

DA

:

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE

:

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET

:

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL

:

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR

:

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

HR

:

Vrlo otrovno: udisanjem i ako se proguta opasnost od vrlo teskih neprolaznih ostećenja.

IT

:

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV

:

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT

:

Labai toksiska: sukelia labai sunkius negrįztamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU

:

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jekk jinbela'.

NL

:

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL

:

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

RO

:

Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare și prin înghițire.

SK

:

Velmi jedovatý, nebezpecenstvo velmi váznych ireverzibilných úcinkov vdýchnutím a po pozití.

SL

:

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zauzitju.

FI

:

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV

:

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/27/28

BG

:

Силно токсичен: опасност от много тежки необратими ефекти при контакт с кожата и при поглъщане.

ES

:

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS

:

Vysoce toxický: nebezpecí velmi vázných nevratných úcinků pri styku s kůzí a pri pozití.

DA

:

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE

:

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET

:

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL

:

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR

:

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

HR

:

Vrlo otrovno: u dodiru s kozom i ako se proguta opasnost od vrlo teskih neprolaznih ostećenja.

IT

:

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV

:

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT

:

Labai toksiska: sukelia labai sunkius negrįztamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU

:

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL

:

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL

:

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

RO

:

Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu pielea și prin înghițire.

SK

:

Velmi jedovatý, nebezpecenstvo velmi váznych ireverzibilných úcinkov pri kontakte s pokozkou a po pozití.

SL

:

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kozo in pri zauzitju.

FI

:

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV

:

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/26/27/28

BG

:

Силно токсичен: опасност от много тежки необратими ефекти при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

ES

:

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS

:

Vysoce toxický: nebezpecí velmi vázných nevratných úcinků pri vdechování, styku s kůzí a pri pozití.

DA

:

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE

:

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET

:

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL

:

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR

:

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

HR

:

Vrlo otrovno: udisanjem, u dodiru s kozom i ako se proguta opasnost od vrlo teskih neprolaznih ostećenja.

IT

:

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV

:

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu vai norijot.

LT

:

Labai toksiska: sukelia labai sunkius negrįztamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU

:

Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL

:

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL

:

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

RO

:

Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.

SK

:

Velmi jedovatý, nebezpecenstvo velmi váznych ireverzibilných úcinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokozkou a po pozití.

SL

:

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kozo in pri zauzitju.

FI

:

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV

:

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R42/43

BG

:

Възможна е сенсибилизация при вдишване и при контакт с кожата.

ES

:

Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.

CS

:

Můze vyvolat senzibilizaci pri vdechování a pri styku s kůzí.

DA

:

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

DE

:

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

ET

:

Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL

:

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN

:

May cause sensitization by inhalation and skin contact.

FR

:

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.

HR

:

Moze izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kozom.

IT

:

Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

LV

:

Saskaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT

:

Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda.

HU

:

Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT

:

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL

:

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

PL

:

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

PT

:

Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele.

RO

:

Poate provoca sensibilizare prin inhalare și în contact cu pielea.

SK

:

Môze spôsobit senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokozkou.

SL

:

Lahko povzroci preobcutljivost pri vdihavanju in v stiku s kozo.

FI

:

Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV

:

Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

R48/20

BG

:

Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване.

ES

:

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS

:

Zdraví skodlivý: nebezpecí vázného poskození zdraví pri dlouhodobé expozici vdechováním.

DA

:

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE

:

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET

:

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL

:

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN

:

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR

:

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

HR

:

Stetno: opasnost teskog ostećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem.

IT

:

Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV

:

Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstosas iedarbības.

LT

:

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU

:

Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL

:

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL

:

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT

:

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

RO

:

Nociv: pericol de efecte grave asupra sanatații la expunere prelungita prin inhalare.

SK

:

Skodlivý, nebezpecenstvo vázneho poskodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL

:

Zdravju skodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejsega vdihavanja.

FI

:

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV

:

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/21

BG

:

Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция при контакт с кожата.

ES

:

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS

:

Zdraví skodlivý: nebezpecí vázného poskození zdraví pri dlouhodobé expozici stykem s kůzí.

DA

:

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE

:

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET

:

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL

:

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN

:

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR

:

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

HR

:

Stetno: opasnost teskog ostećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem koze.

IT

:

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV

:

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstosas saskares ar ādu.

LT

:

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU

:

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul waqt li jmiss il ġilda.

NL

:

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL

:

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT

:

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

RO

:

Nociv: pericol de efecte grave asupra sanatații la expunere prelungita în contact cu pielea.

SK

:

Skodlivý, nebezpecenstvo vázneho poskodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokozkou.

SL

:

Zdravju skodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejsega stika s kozo.

FI

:

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV

:

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/22

BG

:

Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция при поглъщане.

ES

:

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS

:

Zdraví skodlivý: nebezpecí vázného poskození zdraví pri dlouhodobé expozici pozíváním.

DA

:

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE

:

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET

:

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL

:

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR

:

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

HR

:

Stetno: opasnost teskog ostećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem.

IT

:

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV

:

Kaitīgs - norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstosas iedarbības.

LT

:

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU

:

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL

:

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL

:

Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT

:

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

RO

:

Nociv: pericol de efecte grave asupra sanatații la expunere prelungita prin înghițire.

SK

:

Skodlivý, nebezpecenstvo vázneho poskodenia zdravia dlhodobou expozíciou po pozití.

SL

:

Zdravju skodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejsega zauzivanja.

FI

:

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV

:

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/20/21

BG

:

Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване и при контакт с кожата.

ES

:

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS

:

Zdraví skodlivý: nebezpecí vázného poskození zdraví pri dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůzí.

DA

:

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE

:

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET

:

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL

:

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN

:

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR

:

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

HR

:

Stetno: opasnost teskog ostećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i putem koze.

IT

:

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV

:

Kaitīgs - ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstosas iedarbības.

LT

:

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU

:

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL

:

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL

:

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT

:

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

RO

:

Nociv: pericol de efecte grave asupra sanatații la expunere prelungita prin inhalare și în contact cu pielea.

SK

:

Skodlivý, nebezpecenstvo vázneho poskodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokozkou.

SL

:

Zdravju skodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejsega vdihavanja in stika s kozo.

FI

:

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV

:

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/20/22

BG

:

Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване и при поглъщане.

ES

:

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS

:

Zdraví skodlivý: nebezpecí vázného poskození zdraví pri dlouhodobé expozici vdechováním a pozíváním.

DA

:

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE

:

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET

:

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL

:

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR

:

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

HR

:

Stetno: opasnost teskog ostećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i gutanjem.

IT

:

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

LV

:

Kaitīgs - ieelpojot un norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstosas iedarbības.

LT

:

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU

:

Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL

:

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL

:

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT

:

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

RO

:

Nociv: pericol de efecte grave asupra sanatații la expunere prelungita prin inhalare și prin înghițire.

SK

:

Skodlivý, nebezpecenstvo vázneho poskodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po pozití.

SL

:

Zdravju skodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejsega vdihavanja in zauzivanja.

FI

:

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV

:

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/21/22

BG

:

Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция при контакт с кожата и при поглъщане.

ES

:

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS

:

Zdraví skodlivý: nebezpecí vázného poskození zdraví pri dlouhodobé expozici stykem s kůzí a pozíváním.

DA

:

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE

:

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET

:

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL

:

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR

:

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

HR

:

Stetno: opasnost teskog ostećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem koze i gutanjem.

IT

:

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV

:

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstosas saskares ar ādu un norijot.

LT

:

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU

:

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL

:

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL

:

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT

:

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

RO

:

Nociv: pericol de efecte grave asupra sanatații la expunere prelungita în contact cu pielea și prin înghițire.

SK

:

Skodlivý, nebezpecenstvo vázneho poskodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokozkou a po pozití.

SL

:

Zdravju skodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejsega stika s kozo in zauzivanja.

FI

:

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV

:

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/20/21/22

BG

:

Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

ES

:

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS

:

Zdraví skodlivý: nebezpecí vázného poskození zdraví pri dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůzí a pozíváním.

DA

:

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE

:

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET

:

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL

:

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR

:

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

HR

:

Stetno: opasnost teskog ostećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, putem koze i gutanjem.

IT

:

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV

:

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstosas iedarbības ieelpojot, norijot un nonākot saskarē ar ādu.

LT

:

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU

:

Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL

:

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL

:

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT

:

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

RO

:

Nociv: pericol de efecte grave asupra sanatații la expunere prelungita prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.

SK

:

Skodlivý, nebezpecenstvo vázneho poskodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokozkou a po pozití.

SL

:

Zdravju skodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejsega vdihavanja, stika s kozo in zauzivanja.

FI

:

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV

:

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R48/23

BG

:

Токсичен: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване.

ES

:

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS

:

Toxický: nebezpecí vázného poskození zdraví pri dlouhodobé expozici vdechováním.

DA

:

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE

:

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET

:

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL

:

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN

:

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR

:

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

HR

:

Otrovno: opasnost teskog ostećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem.

IT

:

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV

:

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstosas iedarbības ieelpojot.

LT

:

Toksiska: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU

:

Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL

:

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL

:

Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT

:

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

RO

:

Toxic: pericol de efecte grave asupra sanatații la expunere prelungita prin inhalare.

SK

:

Jedovatý, nebezpecenstvo vázneho poskodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL

:

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejsega vdihavanja.

FI

:

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV

:

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/24

BG

:

Токсичен: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция при контакт с кожата.

ES

:

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS

:

Toxický: nebezpecí vázného poskození zdraví pri dlouhodobé expozici stykem s kůzí.

DA

:

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE

:

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET

:

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL

:

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN

:

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR

:

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

HR

:

Otrovno: opasnost teskog ostećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem koze.

IT

:

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV

:

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstosas saskares ar ādu.

LT

:

Toksiska: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU

:

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda.

NL

:

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL

:

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT

:

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

RO

:

Toxic: pericol de efecte grave asupra sanatații la expunere prelungita în contact cu pielea.

SK

:

Jedovatý, nebezpecenstvo vázneho poskodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokozkou.

SL

:

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejsega stika s kozo.

FI

:

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV

:

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/25

BG

:

Токсичен: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция при поглъщане.

ES

:

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS

:

Toxický: nebezpecí vázného poskození zdraví pri dlouhodobé expozici pozíváním.

DA

:

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE

:

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET

:

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL

:

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR

:

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

HR

:

Otrovno: opasnost teskog ostećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem.

IT

:

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV

:

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstosas iedarbības norijot.

LT

:

Toksiska: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU

:

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL

:

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL

:

Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT

:

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

RO

:

Toxic: pericol de efecte grave asupra sanatații la expunere prelungita prin înghițire.

SK

:

Jedovatý, nebezpecenstvo vázneho poskodenia zdravia dlhodobou expozíciou po pozití.

SL

:

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejsega zauzivanja.

FI

:

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV

:

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/23/24

BG

:

Токсичен: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване и при контакт с кожата.

ES

:

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS

:

Toxický: nebezpecí vázného poskození zdraví pri dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůzí.

DA

:

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE

:

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET

:

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL

:

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN

:

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR

:

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

HR

:

Otrovno: opasnost teskog ostećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i putem koze.

IT

:

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV

:

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstosas iedarbības ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT

:

Toksiska: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU

:

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL

:

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL

:

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT

:

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

RO

:

Toxic: pericol de efecte grave asupra sanatații la expunere prelungita prin inhalare și în contact cu pielea.

SK

:

Jedovatý, nebezpecenstvo vázneho poskodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokozkou.

SL

:

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejsega vdihavanja in stika s kozo.

FI

:

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV

:

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/23/25

BG

:

Токсичен: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване и при поглъщане.

ES

:

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS

:

Toxický: nebezpecí vázného poskození zdraví pri dlouhodobé expozici vdechováním a pozíváním.

DA

:

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE

:

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET

:

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL

:

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR

:

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

HR

:

Otrovno: opasnost teskog ostećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i gutanjem.

IT

:

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.

LV

:

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstosas iedarbības ieelpojot un norijot.

LT

:

Toksiska: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU

:

Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL

:

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL

:

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT

:

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

RO

:

Toxic: pericol de efecte grave asupra sanatații la expunere prelungita prin inhalare și prin înghițire.

SK

:

Jedovatý, nebezpecenstvo vázneho poskodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po pozití.

SL

:

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejsega vdihavanja in zauzivanja.

FI

:

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV

:

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/24/25

BG

:

Токсичен: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция при контакт с кожата и при поглъщане.

ES

:

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS

:

Toxický: nebezpecí vázného poskození zdraví pri dlouhodobé expozici stykem s kůzí a pozíváním.

DA

:

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE

:

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET

:

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL

:

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR

:

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

HR

:

Otrovno: opasnost teskog ostećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem koze i gutanjem.

IT

:

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV

:

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstosas saskares ar ādu un norijot.

LT

:

Toksiska: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU

:

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda u jekk jinbela'.

NL

:

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL

:

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT

:

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

RO

:

Toxic: pericol de efecte grave asupra sanatații la expunere prelungita în contact cu pielea și prin înghițire.

SK

:

Jedovatý, nebezpecenstvo vázneho poskodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokozkou a po pozití.

SL

:

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejsega stika s kozo in zauzivanja.

FI

:

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV

:

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/23/24/25

BG

:

Токсичен: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

ES

:

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS

:

Toxický: nebezpecí vázného poskození zdraví pri dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůzí a pozíváním.

DA

:

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE

:

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET

:

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL

:

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR

:

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

HR

:

Otrovno: opasnost teskog ostećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, putem koze i gutanjem.

IT

:

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV

:

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstosas iedarbības ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT

:

Toksiska: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU

:

Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL

:

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL

:

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT

:

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

RO

:

Toxic: pericol de efecte grave asupra sanatații la expunere prelungita prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.

SK

:

Jedovatý, nebezpecenstvo vázneho poskodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokozkou a po pozití.

SL

:

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejsega vdihavanja, stika s kozo in zauzivanja.

FI

:

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV

:

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R50/53

BG

:

Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

ES

:

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS

:

Vysoce toxický pro vodní organismy, můze vyvolat dlouhodobé nepríznivé úcinky ve vodním prostredí.

DA

:

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE

:

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET

:

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL

:

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN

:

Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR

:

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

HR

:

Vrlo otrovno za organizme koji zive u vodi, moze dugotrajno stetno djelovati u vodi.

IT

:

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV

:

Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē.

LT

:

Labai toksiska vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU

:

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT

:

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL

:

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL

:

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT

:

Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

RO

:

Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

SK

:

Velmi jedovatý pre vodné organizmy, môze spôsobit dlhodobé nepriaznivé úcinky vo vodnej zlozke zivotného prostredia.

SL

:

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroci dolgotrajne skodljive ucinke na vodno okolje.

FI

:

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV

:

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R51/53

BG

:

Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

ES

:

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS

:

Toxický pro vodní organismy, můze vyvolat dlouhodobé nepríznivé úcinky ve vodním prostredí.

DA

:

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE

:

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET

:

Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL

:

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN

:

Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR

:

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

HR

:

Otrovno za organizme koji zive u vodi, moze dugotrajno stetno djelovati u vodi.

IT

:

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV

:

Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT

:

Toksiska vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU

:

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT

:

Tossiku għal organiżmi akwatiċi; jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL

:

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL

:

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT

:

Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

RO

:

Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

SK

:

Jedovatý pre vodné organizmy, môze spôsobit dlhodobé nepriaznivé úcinky vo vodnej zlozke zivotného prostredia.

SL

:

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroci dolgotrajne skodljive ucinke na vodno okolje.

FI

:

Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV

:

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R52/53

BG

:

Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

ES

:

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS

:

Skodlivý pro vodní organismy, můze vyvolat dlouhodobé nepríznivé úcinky ve vodním prostredí.

DA

:

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE

:

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET

:

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL

:

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN

:

Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR

:

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

HR

:

Stetno za organizme koji zive u vodi, moze dugotrajno stetno djelovati u vodi.

IT

:

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV

:

Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT

:

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU

:

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT

:

Jagħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL

:

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL

:

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT

:

Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

RO

:

Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

SK

:

Skodlivý pre vodné organizmy, môze spôsobit dlhodobé nepriaznivé úcinky vo vodnej zlozke zivotného prostredia.

SL

:

Skodljivo za vodne organizme: lahko povzroci dolgotrajne skodljive ucinke na vodno okolje.

FI

:

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV

:

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R68/20

BG

:

Вреден: възможен риск от необратими ефекти при вдишване.

ES

:

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación.

CS

:

Zdraví skodlivý: Mozné nebezpecí nevratných úcinků pri vdechování.

DA

:

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding.

DE

:

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET

:

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL

:

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN

:

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation.

FR

:

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation.

HR

:

Stetno: udisanjem moguća opasnost neprolaznih ucinaka.

IT

:

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.

LV

:

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot.

LT

:

Kenksminga: gali sukelti negrįztamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU

:

Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm.

NL

:

Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL

:

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação.

RO

:

Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare.

SK

:

Skodlivý, mozné riziko ireverzibilných úcinkov vdýchnutím.

SL

:

Zdravju skodljivo: mozna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI

:

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV

:

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning.

R68/21

BG

:

Вреден: възможен риск от необратими ефекти при контакт с кожата.

ES

:

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel.

CS

:

Zdraví skodlivý: Mozné nebezpecí nevratných úcinků pri styku s kůzí.

DA

:

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt.

DE

:

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET

:

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL

:

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN

:

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin.

FR

:

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau.

HR

:

Stetno: u dodiru s kozom moguća opasnost neprolaznih ucinaka.

IT

:

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.

LV

:

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu.

LT

:

Kenksminga: gali sukelti negrįztamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU

:

Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda.

NL

:

Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL

:

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele.

RO

:

Nociv: risc posibil de efecte ireversibile în contact cu pielea.

SK

:

Skodlivý, mozné riziko ireverzibilných úcinkov pri kontakte s pokozkou.

SL

:

Zdravju skodljivo: mozna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kozo.

FI

:

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV

:

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R68/22

BG

:

Вреден: възможен риск от необратими ефекти при поглъщане.

ES

:

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.

CS

:

Zdraví skodlivý: Mozné nebezpecí nevratných úcinků pri pozití.

DA

:

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse.

DE

:

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET

:

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL

:

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed.

FR

:

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion.

HR

:

Stetno: ako se proguta moguća opasnost neprolaznih ucinaka.

IT

:

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.

LV

:

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks norijot.

LT

:

Kenksminga: gali sukelti negrįztamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU

:

Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli jekk jinbela'.

NL

:

Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL

:

Działa szkodliwie po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por ingestão.

RO

:

Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin înghițire.

SK

:

Skodlivý, mozné riziko ireverzibilných úcinkov po pozití.

SL

:

Zdravju skodljivo: mozna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zauzitju.

FI

:

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV

:

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.

R68/20/21

BG

:

Вреден: възможен риск от необратими ефекти при вдишване и при контакт с кожата.

ES

:

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel.

CS

:

Zdraví skodlivý: Mozné nebezpecí nevratných úcinků pri vdechování a pri styku s kůzí.

DA

:

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE

:

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET

:

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL

:

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN

:

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR

:

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau.

HR

:

Stetno: udisanjem i u dodiru s kozom moguća opasnost neprolaznih ucinaka.

IT

:

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.

LV

:

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT

:

Kenksminga: gali sukelti negrįztamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU

:

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm u meta jmiss il-ġilda.

NL

:

Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL

:

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e em contacto com a pele.

RO

:

Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare și în contact cu pielea.

SK

:

Skodlivý, mozné riziko ireverzibilných úcinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokozkou.

SL

:

Zdravju skodljivo: mozna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kozo.

FI

:

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV

:

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R68/20/22

BG

:

Вреден: възможен риск от необратими ефекти при вдишване и при поглъщане.

ES

:

Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión.

CS

:

Zdraví skodlivý: Mozné nebezpecí nevratných úcinků pri vdechování a pri pozití.

DA

:

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE

:

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET

:

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL

:

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR

:

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion.

HR

:

Stetno: udisanjem i ako se proguta moguća opasnost neprolaznih ucinaka.

IT

:

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione.

LV

:

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un norijot.

LT

:

Kenksminga: gali sukelti negrįztamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU

:

Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL

:

Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL

:

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e ingestão.

RO

:

Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare și prin înghițire.

SK

:

Skodlivý, mozné riziko ireverzibilných úcinkov vdýchnutím a po pozití.

SL

:

Zdravju skodljivo: mozna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zauzitju.

FI

:

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV

:

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R68/21/22

BG

:

Вреден: възможен риск от необратими ефекти при контакт с кожата и при поглъщане.

ES

:

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel e ingestión.

CS

:

Zdraví skodlivý: Mozné nebezpecí nevratných úcinků pri styku s kůzí a pri pozití.

DA

:

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE

:

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET

:

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL

:

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR

:

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion.

HR

:

Stetno: u dodiru s kozom i ako se proguta moguća opasnost neprolaznih ucinaka.

IT

:

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.

LV

:

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT

:

Kenksminga: gali sukelti negrįztamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU

:

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL

:

Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL

:

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele e por ingestão.

RO

:

Nociv: risc posibil de efecte ireversibile în contact cu pielea și prin înghițire.

SK

:

Skodlivý, mozné riziko ireverzibilných úcinkov pri kontakte s pokozkou a po pozití.

SL

:

Zdravju skodljivo: mozna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kozo in pri zauzitju.

FI

:

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV

:

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R68/20/21/22

BG

:

Вреден: възможен риск от необратими ефекти при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

ES

:

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS

:

Zdraví skodlivý: Mozné nebezpecí nevratných úcinků pri vdechování, pri styku s kůzí a pri pozití.

DA

:

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE

:

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET

:

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL

:

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN

:

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR

:

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

HR

:

Stetno: udisanjem, u dodiru s kozom i ako se proguta moguća opasnost neprolaznih ucinaka.

IT

:

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV

:

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT

:

Kenksminga: gali sukelti negrįztamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU

:

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT

:

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm, meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL

:

Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL

:

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT

:

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

RO

:

Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.

SK

:

Skodlivý, mozné riziko ireverzibilných úcinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokozkou a po pozití.

SL

:

Zdravju skodljivo: mozna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kozo in pri zauzitju.

FI

:

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV

:

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.”;

c)

Bilaga IV skall ersättas med följande:

”ПРИЛОЖEНИE IV — ANEXO IV — PRÍLOHA IV — BILAG IV —ANHANG IV — IV LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — ANNEX IV — ANNEXE IV— PRILOG IV — ALLEGATO IV — IV PIELIKUMS — IV PRIEDAS — IV. MELLÉKLET — ANNESS IV — BIJLAGE IV — ZAŁĄCZNIK IV — ANEXO IV — ANEXA IV — PRÍLOHA IV — PRILOGA IV — LIITE IV — BILAGA IV

ПРИЛОЖEНИE IV

Съвети за безопасност, свързани с опасните вещества и препарати

ANEXO IV

Consejos de prudencia relativos a las sustancias y preparados peligrosos

PRÍLOHA IV

Standardní pokyny pro bezpecné zacházení týkající se nebezpecných látek a prípravků

BILAG IV

Forsigtighedsregler for farlige stoffer og præparater

ANHANG IV

Sicherheitsratschläge für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

IV LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohutuslaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αφορούν επικίνδυνες χημικές ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX IV

Safety advice concerning dangerous substances and preparations

ANNEXE IV

Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses

PRILOG IV

Oznake obavijesti za oznacavanje opasnih tvari i pripravaka

ALLEGATO IV

Consigli di prudenza riguardanti le sostanze e preparati pericolosi

IV PIELIKUMS

Drosības prasību apzīmējumi un apvienotie apzīmējumi

IV PRIEDAS

Saugos patarimai dėl pavojingų medziagų ir preparatų

IV. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények biztonságos használatára vonatkozó útmutatások

ANNESS IV

Pariri ta' sigurtà dwar sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE IV

Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK IV

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego

ANEXO IV

Conselhos de prudência relativos a substâncias e preparações perigosas

ANEXA IV

Recomandari de prudența privind substanțele și preparatele periculoase

PRÍLOHA IV

Zoznam oznacení na bezpecné pouzívanie chemickej látky a chemického prípravku

PRILOGA IV

Standardna obvestila za oznacevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE IV

Vaarallisten aineiden ja valmisteiden turvallisuusohjeet

BILAGA IV

Skyddsfraser för farliga ämnen och beredningar

S1

BG

:

Да се съхранява под ключ.

ES

:

Consérvese bajo llave.

CS

:

Uchovávejte uzamcené.

DA

:

Opbevares under lås.

DE

:

Unter Verschluss aufbewahren.

ET

:

Hoida lukustatult.

EL

:

Να φυλάσσεται κλειδωμένο.

EN

:

Keep locked up.

FR

:

Conserver sous clé.

HR

:

Cuvati pod kljucem.

IT

:

Conservare sotto chiave.

LV

:

Turēt noslēgtu.

LT

:

Laikyti uzrakintą.

HU

:

Elzárva tartandó.

MT

:

Żomm maqful.

NL

:

Achter slot bewaren.

PL

:

Przechowywać pod zamknięciem.

PT

:

Guardar fechado à chave.

RO

:

A se pastra sub cheie.

SK

:

Uchovávajte uzamknuté.

SL

:

Hraniti zaklenjeno.

FI

:

Säilytettävä lukitussa tilassa.

SV

:

Förvaras i låst utrymme.

S2

BG

:

Да се пази далече от достъп на деца.

ES

:

Manténgase fuera del alcance de los niños.

CS

:

Uchovávejte mimo dosah detí.

DA

:

Opbevares utilgængeligt for børn.

DE

:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

ET

:

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

EL

:

Μακριά από παιδιά.

EN

:

Keep out of the reach of children.

FR

:

Conserver hors de la portée des enfants.

HR

:

Cuvati izvan dohvata djece.

IT

:

Conservare fuori della portata dei bambini.

LV

:

Sargāt no bērniem.

LT

:

Saugoti nuo vaikų.

HU

:

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

MT

:

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

NL

:

Buiten bereik van kinderen bewaren.

PL

:

Chronić przed dziećmi.

PT

:

Manter fora do alcance das crianças.

RO

:

A nu se lasa la îndemâna copiilor.

SK

:

Uchovávajte mimo dosahu detí.

SL

:

Hraniti izven dosega otrok.

FI

:

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

SV

:

Förvaras oåtkomligt för barn.

S3

BG

:

Да се съхранява на хладно място.

ES

:

Consérvese en lugar fresco.

CS

:

Uchovávejte na chladném míste.

DA

:

Opbevares køligt.

DE

:

Kühl aufbewahren.

ET

:

Hoida jahedas.

EL

:

Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος.

EN

:

Keep in a cool place.

FR

:

Conserver dans un endroit frais.

HR

:

Cuvati na hladnom mjestu.

IT

:

Conservare in luogo fresco.

LV

:

Uzglabāt vēsā vietā.

LT

:

Laikyti vėsioje vietoje.

HU

:

Hűvös helyen tartandó.

MT

:

Żomm f'post frisk.

NL

:

Op een koele plaats bewaren.

PL

:

Przechowywać w chłodnym miejscu.

PT

:

Guardar em lugar fresco.

RO

:

A se pastra într-un loc racoros.

SK

:

Uchovávajte na chladnom mieste.

SL

:

Hraniti na hladnem.

FI

:

Säilytettävä viileässä.

SV

:

Förvaras svalt.

S4

BG

:

Да се съхранява далече от жилищни помещения.

ES

:

Manténgase lejos de locales habitados.

CS

:

Uchovávejte mimo obytné objekty.

DA

:

Må ikke opbevares i nærheden af bebølse.

DE

:

Von Wohnplätzen fernhalten.

ET

:

Mitte hoida eluruumides.

EL

:

Μακριά από κατοικημένους χώρους.

EN

:

Keep away from living quarters.

FR

:

Conserver à l'écart de tout local d'habitation.

HR

:

Cuvati izvan naseljenih mjesta.

IT

:

Conservare lontano da locali di abitazione.

LV

:

Neuzglabāt dzīvojamās telpās.

LT

:

Nelaikyti gyvenamosiose patalpose.

HU

:

Lakóterülettől távol tartandó.

MT

:

Żomm 'il bogħod minn postijiet ta' abitazzjoni.

NL

:

Verwijderd van woonruimten opbergen.

PL

:

Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych.

PT

:

Manter fora de qualquer zona de habitação.

RO

:

A se pastra departe de zonele locuite.

SK

:

Uchovávajte mimo obývaných priestorov.

SL

:

Hraniti izven bivalisc.

FI

:

Ei saa säilyttää asuintiloissa.

SV

:

Förvaras avskilt från bostadsutrymmen.

S5

BG

:

Да се съхранява под … (подходяща течност, указана от производителя).

ES

:

Consérvese en … (líquido apropiado a especificar por el fabricante).

CS

:

Uchovávejte pod … (príslusnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA

:

Opbevares under … (en egnet væske, som angives af fabikanten).

DE

:

Unter … aufbewahren (geeignete Flüssigkeit vom Hersteller anzugeben).

ET

:

Hoida sisu … all (sobiva vedeliku määrab valmistaja).

EL

:

Να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε … (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN

:

Keep contents under … (appropriate liquid to be specified by the manufacturer).

FR

:

Conserver sous … (liquide approprié à spécifier par le fabricant).

HR

:

Cuvati uz ove uvjete … (tekućinu propisuje proizvođac).

IT

:

Conservare sotto … (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).

LV

:

Uzglabāt … (razotājs norāda sķidrumu, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT

:

Laikyti uzpiltą … (tinkamą skystį nurodo gamintojas).

HU

:

… alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg).

MT

:

Żomm taħt … (il-likwidu adatt li jkun indikat mill-manifattur).

NL

:

Onder … houden. (geschikte vloeistof aan te geven door fabrikant).

PL

:

Przechowywać w … (cieczy wskazanej przez producenta).

PT

:

Manter sob … (líquido apropriado a especificar pelo produtor).

RO

:

A se pastra sub … (lichidul adecvat va fi indicat de fabricant).

SK

:

Obsah uchovávajte pod … (vhodnou kvapalinou, ktorú specifikuje výrobca).

SL

:

Hraniti pod/v … (ustrezno tekocino, v kateri je treba snov ali pripravek hraniti, doloci proizvajalec).

FI

:

Sisältö säilytettävä … (tarkoitukseen soveltuvan nesteen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV

:

Förvara innehållet i … (lämplig vätska anges av tillverkaren).

S6

BG

:

Да се съхранява под … (инертен газ, указан от производителя).

ES

:

Consérvese en … (gas inerte a especificar por el fabricante).

CS

:

Uchovávejte pod … (inertní plyn specifikuje výrobce).

DA

:

Opbevares under … (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten).

DE

:

Unter … aufbewahren (inertes Gas vom Hersteller anzugeben).

ET

:

Hoida … all (inertgaasi määrab valmistaja).

EL

:

Να διατηρείται σε ατμόσφαιρα … (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN

:

Keep under … (inert gas to be specified by the manufacturer).

FR

:

Conserver sous … (gaz inerte à spécifier par le fabricant).

HR

:

Cuvati uz ove uvjete … (inertni plin propisuje proizvođac).

IT

:

Conservare sotto … (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).

LV

:

Uzglabāt … (razotājs norāda gāzi, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT

:

Laikyti …. (inertines dujas nurodo gamintojas) aplinkoje.

HU

:

… alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg).

MT

:

Żomm taħt … (gass inerti li jkun speċifikat mill-manifattur).

NL

:

Onder … houden. (inert gas aan te geven door fabrikant).

PL

:

Przechowywać w atmosferze … (obojętnego gazu wskazanego przez producenta).

PT

:

Manter sob … (gás inerte a especificar pelo produtor).

RO

:

A se pastra sub … (gazul inert va fi indicat de fabricant).

SK

:

Uchovávajte pod … (inertným plynom, ktorý specifikuje výrobca).

SL

:

Hraniti v … (ustrezen inertni plin, v katerem je treba snov ali pripravek hraniti, doloci proizvajalec).

FI

:

Säilytettävä … (inertin kaasun ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV

:

Förvaras i … (inert gas anges av tillverkaren).

S7

BG

:

Съдът да се държи плътно затворен.

ES

:

Manténgase el recipiente bien cerrado.

CS

:

Uchovávejte obal tesne uzavrený.

DA

:

Emballagen skal holdes tæt lukket.

DE

:

Behälter dicht geschlossen halten.

ET

:

Hoida pakend tihedalt suletuna.

EL

:

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.

EN

:

Keep container tightly closed.

FR

:

Conserver le récipient bien fermé.

HR

:

Cuvati u dobro zatvorenim spremnicima.

IT

:

Conservare il recipiente ben chiuso.

LV

:

Uzglabāt ciesi noslēgtu.

LT

:

Pakuotę laikyti sandariai uzdarytą.

HU

:

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

MT

:

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa.

NL

:

In goed gesloten verpakking bewaren.

PL

:

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

PT

:

Manter o recipiente bem fechado.

RO

:

A se pastra ambalajul închis ermetic.

SK

:

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

SL

:

Hraniti v tesno zaprti posodi.

FI

:

Säilytettävä tiiviisti suljettuna.

SV

:

Förpackningen förvaras väl tillsluten.

S8

BG

:

Съдът да се съхранява на сухо място.

ES

:

Manténgase el recipiente en lugar seco.

CS

:

Uchovávejte obal suchý.

DA

:

Emballagen skal opbevares tørt.

DE

:

Behälter trocken halten.

ET

:

Hoida pakend kuivana.

EL

:

Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία.

EN

:

Keep container dry.

FR

:

Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.

HR

:

Cuvati spremnike na suhom.

IT

:

Conservare al riparo dall'umidità.

LV

:

Uzglabāt sausu.

LT

:

Pakuotę laikyti sausoje vietoje.

HU

:

Az edényzet szárazon tartandó.

MT

:

Żomm il-kontenitur niexef.

NL

:

Verpakking droog houden.

PL

:

Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.

PT

:

Manter o recipiente ao abrigo da humidade.

RO

:

A se pastra ambalajul într-un loc uscat, ferit de umiditate.

SK

:

Uchovávajte nádobu suchú.

SL

:

Posodo hraniti na suhem.

FI

:

Säilytettävä kuivana.

SV

:

Förpackningen förvaras torrt.

S9

BG

:

Съдът да се съхранява на добре проветриво място.

ES

:

Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

CS

:

Uchovávejte obal na dobre vetraném míste.

DA

:

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

DE

:

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET

:

Hoida pakend hästi ventileeritavas kohas.

EL

:

Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN

:

Keep container in a well-ventilated place.

FR

:

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

HR

:

Cuvati spremnike na dobro provjetrenom mjestu.

IT

:

Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

LV

:

Uzglabāt labi vēdināmā vietā.

LT

:

Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

HU

:

Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó.

MT

:

Żomm il-kontenitur f'post ivventilat sewwa.

NL

:

Op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL

:

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

PT

:

Manter o recipiente num local bem ventilado.

RO

:

A se pastra ambalajul într-un loc bine ventilat.

SK

:

Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.

SL

:

Posodo hraniti na dobro prezracevanem mestu.

FI

:

Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV

:

Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

S12

BG

:

Съдът да не се затваря херметично.

ES

:

No cerrar el recipiente herméticamente.

CS

:

Neuchovávejte obal tesne uzavrený.

DA

:

Emballagen må ikke lukkes tæt.

DE

:

Behälter nicht gasdicht verschließen.

ET

:

Mitte hoida hermeetiliselt suletud pakendis.

EL

:

Μην διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο.

EN

:

Do not keep the container sealed.

FR

:

Ne pas fermer hermétiquement le récipient.

HR

:

Spremnik ne smije biti hermeticki zatvoren.

IT

:

Non chiudere ermeticamente il recipiente.

LV

:

Neuzglabāt slēgtā veidā.

LT

:

Nelaikyti sandariai uzdarytos pakuotės.

HU

:

Az edényzetet nem szabad légmentesen lezárni.

MT

:

Tħallix il-kontenitur magħluq.

NL

:

De verpakking niet hermetisch sluiten.

PL

:

Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego.

PT

:

Não fechar o recipiente hermeticamente.

RO

:

A nu se închide ermetic ambalajul.

SK

:

Neuchovávajte nádobu hermeticky uzatvorenú.

SL

:

Posoda ne sme biti tesno zaprta.

FI

:

Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti.

SV

:

Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.

S13

BG

:

Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

ES

:

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

CS

:

Uchovávejte oddelene od potravin, nápojů a krmiv.

DA

:

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DE

:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

ET

:

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

EL

:

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

EN

:

Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.

FR

:

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

HR

:

Cuvati odvojeno od hrane, pića i stocne hrane.

IT

:

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

LV

:

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

LT

:

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pasaro.

HU

:

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

MT

:

Żomm 'il bogħod minn ikel, xorb u minn għalf ta' l-annimali.

NL

:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

PL

:

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

PT

:

Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

RO

:

A se pastra departe de hrana, bauturi și hrana pentru animale.

SK

:

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

SL

:

Hraniti loceno od hrane, pijace in krmil.

FI

:

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

SV

:

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

S14

BG

:

Да се съхранява далече от … (несъвместимите материали се посочват от производителя).

ES

:

Consérvese lejos de … (materiales incompatibles a especificar por el fabricante).

CS

:

Uchovávejte oddelene od … (vzájemne se vylucující látky uvede výrobce).

DA

:

Opbevares adskilt fra … (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten).

DE

:

Von … fernhalten (inkompatible Substanzen sind vom Hersteller anzugeben).

ET

:

Hoida eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL

:

Μακριά από … (ασύμβατες ουσίες καθορίζονται από τον παραγωγό).

EN

:

Keep away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR

:

Conserver à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

HR

:

Cuvati odvojeno od … (inkompatibilni materijal navodi proizvođac).

IT

:

Conservare lontano da … (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore).

LV

:

Neuzglabāt kopā ar … (razotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT

:

Laikyti atokiau nuo … (nesuderinamas medziagas nurodo gamintojas).

HU

:

…-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg).

MT

:

Żomm 'il bogħod minn … (materjal inkompatibbli li jkun indikat mill-manifattur).

NL

:

Verwijderd houden van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden aan te geven door de fabrikant).

PL

:

Nie przechowywać razem z … (materiałami określonymi przez producenta).

PT

:

Manter afastado de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

RO

:

A se pastra departe de … (materialele incompatibile vor fi indicate de fabricant).

SK

:

Uchovávajte mimo dosahu … (neznásanlivého materiálu, ktorý urcí výrobca).

SL

:

Hraniti loceno od … (nezdruzljive snovi doloci proizvajalec).

FI

:

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV

:

Förvaras åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S15

BG

:

Да се съхранява далече от топлина.

ES

:

Conservar alejado del calor.

CS

:

Chrante pred teplem.

DA

:

Må ikke udsættes for varme.

DE

:

Vor Hitze schützen.

ET

:

Hoida eemal soojusallikast.

EL

:

Μακριά από θερμότητα.

EN

:

Keep away from heat.

FR

:

Conserver à l'écart de la chaleur.

HR

:

Cuvati od topline.

IT

:

Conservare lontano dal calore.

LV

:

Sargāt no sasilsanas.

LT

:

Laikyti atokiau nuo silumos saltinių.

HU

:

Hőhatástól távol tartandó.

MT

:

Żomm 'il bogħod mis-sħana.

NL

:

Verwijderd houden van warmte.

PL

:

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

PT

:

Manter afastado do calor.

RO

:

A se pastra departe de caldura.

SK

:

Uchovávajte mimo dosahu tepla.

SL

:

Varovati pred toploto.

FI

:

Suojattava lämmöltä.

SV

:

Får inte utsättas för värme.

S16

BG

:

Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

ES

:

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas — No fumar.

CS

:

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení — Zákaz kourení.

DA

:

Holdes væk fra antændelseskilder — Rygning forbudt.

DE

:

Von Zündquellen fernhalten — Nicht rauchen.

ET

:

Hoida eemal süttimisallikast — Mitte suitsetada!.

EL

:

Μακριά από πηγές ανάφλεξης — Απαγορεύεται το κάπνισμα.

EN

:

Keep away from sources of ignition — No smoking.

FR

:

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles — Ne pas fumer.

HR

:

Cuvati odvojeno od izvora paljenja — zabranjeno pusenje.

IT

:

Conservare lontano da fiamme e scintille — Non fumare.

LV

:

Sargāt no uguns - nesmēķēt.

LT

:

Laikyti atokiau nuo uzdegimo saltinių. Nerūkyti.

HU

:

Gyújtóforrástól távol tartandó — Tilos a dohányzás.

MT

:

Żomm 'il bogħod minn fjammi u qbid tan-nar — Tpejjipx.

NL

:

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen — Niet roken.

PL

:

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu — nie palić tytoniu.

PT

:

Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição — Não fumar.

RO

:

A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scântei — Fumatul interzis.

SK

:

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia — Zákaz fajcenia.

SL

:

Hraniti loceno od virov vziga — ne kaditi.

FI

:

Eristettävä sytytyslähteistä — Tupakointi kielletty.

SV

:

Förvaras åtskilt från antändningskällor — Rökning förbjuden.

S17

BG

:

Да се съхранява далече от горими материали.

ES

:

Manténgase lejos de materias combustibles.

CS

:

Uchovávejte mimo dosah horlavých materiálů.

DA

:

Holdes væk fra brandbare stoffer.

DE

:

Von brennbaren Stoffen fernhalten.

ET

:

Hoida eemal süttivatest ainetest.

EL

:

Μακριά από καύσιμα υλικά.

EN

:

Keep away from combustible material.

FR

:

Tenir à l'écart des matières combustibles.

HR

:

Cuvati odvojeno od zapaljivog materijala.

IT

:

Tenere lontano da sostanze combustibili.

LV

:

Sargāt no degosa materiāla.

LT

:

Laikyti atokiau nuo galincių degti medziagų.

HU

:

Éghető anyagoktól távol tartandó.

MT

:

Żomm 'il bogħod minn materjal li jieħu n-nar.

NL

:

Verwijderd houden van brandbare stoffen.

PL

:

Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.

PT

:

Manter afastado de matérias combustíveis.

RO

:

A se pastra departe de materiale combustibile.

SK

:

Uchovávajte mimo dosahu horlavého materiálu.

SL

:

Hraniti loceno od gorljivih snovi.

FI

:

Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista.

SV

:

Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

S18

BG

:

Съдът да се манипулира и отваря внимателно.

ES

:

Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.

CS

:

Zacházejte s obalem opatrne a opatrne jej otevírejte.

DA

:

Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.

DE

:

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

ET

:

Käidelda ja avada pakend ettevaatlikult.

EL

:

Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά.

EN

:

Handle and open container with care.

FR

:

Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.

HR

:

Pazljivo rukovati i pazljivo otvarati spremnike.

IT

:

Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

LV

:

Ievērot īpasu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to.

LT

:

Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai.

HU

:

Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni.

MT

:

Attent kif tħarrek u tiftaħ il-kontenitur.

NL

:

Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

PL

:

Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.

PT

:

Manipular e abrir o recipiente com prudência.

RO

:

A se manipula și a se deschide ambalajul cu prudența.

SK

:

S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne.

SL

:

Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.

FI

:

Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.

SV

:

Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.

S20

BG

:

Да не се яде и пие по време на работа.

ES

:

No comer ni beber durante su utilización.

CS

:

Nejezte a nepijte pri pouzívání.

DA

:

Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

DE

:

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

ET

:

Käitlemisel söömine ja joomine keelatud.

EL

:

Μην τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN

:

When using do not eat or drink.

FR

:

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

HR

:

Pri rukovanju ne jesti i ne piti.

IT

:

Non mangiare né bere durante l'impiego.

LV

:

Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu.

LT

:

Naudojant nevalgyti ir negerti.

HU

:

Használat közben enni, inni nem szabad.

MT

:

Tikolx u tixrobx waqt li qed tużah.

NL

:

Niet eten of drinken tijdens gebruik.

PL

:

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

PT

:

Não comer nem beber durante a utilização.

RO

:

A nu mânca sau bea în timpul utilizarii.

SK

:

Pri pouzívaní nejedzte ani nepite.

SL

:

Med uporabo ne jesti in ne piti.

FI

:

Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.

SV

:

Ät inte eller drick inte under hanteringen.

S21

BG

:

Да не се пуши по време на работа.

ES

:

No fumar durante su utilización.

CS

:

Nekurte pri pouzívání.

DA

:

Der må ikke ryges under brugen.

DE

:

Bei der Arbeit nicht rauchen.

ET

:

Käitlemisel suitsetamine keelatud.

EL

:

Μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN

:

When using do not smoke.

FR

:

Ne pas fumer pendant l'utilisation.

HR

:

Pri rukovanju ne pusiti.

IT

:

Non fumare durante l'impiego.

LV

:

Nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT

:

Naudojant nerūkyti.

HU

:

Használat közben tilos a dohányzás.

MT

:

Tpejjipx waqt li qed tużah.

NL

:

Niet roken tijdens gebruik.

PL

:

Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT

:

Não fumar durante a utilização.

RO

:

Fumatul interzis în timpul utilizarii.

SK

:

Pri pouzívaní nefajcite.

SL

:

Med uporabo ne kaditi.

FI

:

Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV

:

Rök inte under hanteringen.

S22

BG

:

Да не се вдишва праха.

ES

:

No respirar el polvo.

CS

:

Nevdechujte prach.

DA

:

Undgå indånding af støv.

DE

:

Staub nicht einatmen.

ET

:

Vältida tolmu sissehingamist.

EL

:

Μη αναπνέετε την σκόνη.

EN

:

Do not breathe dust.

FR

:

Ne pas respirer les poussières.

HR

:

Ne udisati prasinu.

IT

:

Non respirare le polveri.

LV

:

Izvairīties no putekļu ieelposanas.

LT

:

Neįkvėpti dulkių.

HU

:

Az anyag porát nem szabad belélegezni.

MT

:

Tiġbidx it-trab 'il ġewwa b'imnifsejk.

NL

:

Stof niet inademen.

PL

:

Nie wdychać pyłu.

PT

:

Não respirar as poeiras.

RO

:

A nu se inspira praful.

SK

:

Nevdychujte prach.

SL

:

Ne vdihavati prahu.

FI

:

Vältettävä pölyn hengittämistä.

SV

:

Undvik inandning av damm.

S23

BG

:

Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола (подходящата дума/подходящите думи се посочва/посочват от производителя).

ES

:

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS

:

Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (príslusný výraz specifikuje výrobce).

DA

:

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE

:

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET

:

Vältida gaasi/suitsu/auru/udu (sobiva mõiste määrab valmistaja) sissehingamist.

EL

:

Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN

:

Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR

:

Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

HR

:

Ne udisati plin/dim/pare/aerosol (proizvođac navodi oblik zagađivala).

IT

:

Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore).

LV

:

Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelposanas (formulējumu nosaka razotājs).

LT

:

Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (konkreciai nurodo gamintojas).

HU

:

A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT

:

Tiġbidx gass/dħaħen/fwar/sprej 'il ġewwa b'imnifsejk (it-terminu jew termini adatti jridu jkunu speċifikati mill-manifattur).

NL

:

Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant).

PL

:

Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).

PT

:

Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis (termo(s) apropriado(s) a indicar pelo produtor).

RO

:

A nu se inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii (fabricantul va indica termenul(ii) corespunzator(i)).

SK

:

Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo specifikuje výrobca).

SL

:

Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo doloci proizvajalec).

FI

:

Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV

:

Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren).

S24

BG

:

Да се избягва контакт с кожата.

ES

:

Evítese el contacto con la piel.

CS

:

Zamezte styku s kůzí.

DA

:

Undgå kontakt med huden.

DE

:

Berührung mit der Haut vermeiden.

ET

:

Vältida kokkupuudet nahaga.

EL

:

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

EN

:

Avoid contact with skin.

FR

:

Éviter le contact avec la peau.

HR

:

Sprijeciti dodir s kozom.

IT

:

Evitare il contatto con la pelle.

LV

:

Nepieļaut nokļūsanu uz ādas.

LT

:

Vengti patekimo ant odos.

HU

:

A bőrrel való érintkezés kerülendő.

MT

:

Evita l-kuntatt mal-ġilda.

NL

:

Aanraking met de huid vermijden.

PL

:

Unikać zanieczyszczenia skóry.

PT

:

Evitar o contacto com a pele.

RO

:

A se evita contactul cu pielea.

SK

:

Zabránte kontaktu s pokozkou.

SL

:

Prepreciti stik s kozo.

FI

:

Varottava kemikaalin joutumista iholle.

SV

:

Undvik kontakt med huden.

S25

BG

:

Да се избягва контакт с очите.

ES

:

Evítese el contacto con los ojos.

CS

:

Zamezte styku s ocima.

DA

:

Undgå kontakt med øjnene.

DE

:

Berührung mit den Augen vermeiden.

ET

:

Vältida silma sattumist.

EL

:

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

EN

:

Avoid contact with eyes.

FR

:

Éviter le contact avec les yeux.

HR

:

Sprijeciti dodir s ocima.

IT

:

Evitare il contatto con gli occhi.

LV

:

Nepieļaut nokļūsanu acīs.

LT

:

Vengti patekimo į akis.

HU

:

Kerülni kell a szembe jutást.

MT

:

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

NL

:

Aanraking met de ogen vermijden.

PL

:

Unikać zanieczyszczenia oczu.

PT

:

Evitar o contacto com os olhos.

RO

:

A se evita contactul cu ochii.

SK

:

Zabránte kontaktu s ocami.

SL

:

Prepreciti stik z ocmi.

FI

:

Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

SV

:

Undvik kontakt med ögonen.

S26

BG

:

При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

ES

:

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

CS

:

Pri zasazení ocí okamzite důkladne vypláchnete vodou a vyhledejte lékarskou pomoc.

DA

:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

DE

:

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

ET

:

Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.

EL

:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

EN

:

In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

FR

:

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

HR

:

Ako dođe u dodir s ocima odmah isprati s puno vode i zatraziti savjet lijecnika.

IT

:

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

LV

:

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

LT

:

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

HU

:

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

MT

:

F'każ ta' kuntatt ma' l-għajnejn, aħsel immedjatament b'ħafna ilma u ara tabib.

NL

:

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

PL

:

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

PT

:

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

RO

:

În cazul contactului cu ochii, spalați imediat cu multa apa și consultați medicul.

SK

:

V prípade kontaktu s ocami je potrebné ihned ich vymyt s velkým mnozstvom vody a vyhladat lekársku pomoc.

SL

:

Ce pride v oci, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravnisko pomoc.

FI

:

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

SV

:

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S27

BG

:

Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло.

ES

:

Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

CS

:

Okamzite odlozte veskeré kontaminované oblecení.

DA

:

Tilsmudset tøj tages straks af.

DE

:

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

ET

:

Võtta koheselt seljast saastunud riietus.

EL

:

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.

EN

:

Take off immediately all contaminated clothing.

FR

:

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

HR

:

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.

IT

:

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

LV

:

Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.

LT

:

Nedelsiant nusivilkti visus uzterstus drabuzius.

HU

:

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.

MT

:

Inża' mill-ewwel kull ilbies imniġġes.

NL

:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

PL

:

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

PT

:

Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.

RO

:

Scoateți imediat toata îmbracamintea contaminata.

SK

:

Okamzite si vyzlecte kontaminovaný odev.

SL

:

Takoj sleci vso onesnazeno obleko.

FI

:

Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus.

SV

:

Tag genast av alla nedstänkta kläder.

S28

BG

:

След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с … (посочва се от производителя).

ES

:

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS

:

Pri styku s kůzí okamzite omyjte velkým mnozstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA

:

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE

:

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET

:

Nahale sattumisel pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL

:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN

:

After contact with skin, wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR

:

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

HR

:

Nakon dodira s kozom odmah isprati s dovoljno … (sredstvo propisuje proizvođac).

IT

:

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV

:

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu … (norāda razotājs).

LT

:

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU

:

Ha az anyag a bőrre kerül, …-val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT

:

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL

:

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL

:

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością … (cieczy określonej przez producenta).

PT

:

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com … (produtos adequados a indicar pelo produtor).

RO

:

Dupa contactul cu pielea, spalați imediat cu mult … (produsul corespunzator va fi indicat de fabricant).

SK

:

Po kontakte s pokozkou je potrebné ju umyt velkým mnozstvom … (bude specifikované výrobcom).

SL

:

Ob stiku s kozo takoj izprati z obilo … (sredstvo doloci proizvajalec).

FI

:

Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV

:

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29

BG

:

Да не се изпуска в канализацията.

ES

:

No tirar los residuos por el desagüe.

CS

:

Nevylévejte do kanalizace.

DA

:

Må ikke tømmes i kloakafløb.

DE

:

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ET

:

Mitte valada kanalisatsiooni.

EL

:

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

EN

:

Do not empty into drains.

FR

:

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

HR

:

Ne izlijevati u kanalizaciju.

IT

:

Non gettare i residui nelle fognature.

LV

:

Aizliegts izliet kanalizācijā.

LT

:

Neisleisti į kanalizaciją.

HU

:

Csatornába engedni nem szabad.

MT

:

Titfax il-fdal fid- drenaġġ.

NL

:

Afval niet in de gootsteen werpen.

PL

:

Nie wprowadzać do kanalizacji.

PT

:

Não deitar os resíduos no esgoto.

RO

:

A nu se arunca la canalizare.

SK

:

Nevypústat do kanalizacnej siete.

SL

:

Ne izprazniti v kanalizacijo.

FI

:

Ei saa tyhjentää viemäriin.

SV

:

Töm ej i avloppet.

S30

BG

:

Никога да не се добавя вода в този продукт.

ES

:

No echar jamás agua a este producto.

CS

:

K tomuto výrobku nikdy nepridávejte vodu.

DA

:

Hæld aldrig vand på eller i produktet.

DE

:

Niemals Wasser hinzugießen.

ET

:

Kemikaalile vett mitte lisada.

EL

:

Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό.

EN

:

Never add water to this product.

FR

:

Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.

HR

:

Ni u kojem slucaju proizvodu ne dodavati vodu.

IT

:

Non versare acqua sul prodotto.

LV

:

Stingri aizliegts pievienot ūdeni.

LT

:

Niekada nemaisyti sios medziagos su vandeniu.

HU

:

Soha nem szabad vizet hozzáadni.

MT

:

Qatt titfa' ilma fuq dan il-prodott.

NL

:

Nooit water op deze stof gieten.

PL

:

Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.

PT

:

Nunca adicionar água a este produto.

RO

:

A nu se turna niciodata apa peste acest produs.

SK

:

Nikdy nepridávajte vodu k tomuto prípravku.

SL

:

Nikoli dolivati vode.

FI

:

Tuotteeseen ei saa lisätä vettä.

SV

:

Häll aldrig vatten på eller i produkten.

S33

BG

:

Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

ES

:

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

CS

:

Provedte preventivní opatrení proti výbojům statické elektriny.

DA

:

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

DE

:

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

ET

:

Vältida staatilise elektri teket.

EL

:

Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

EN

:

Take precautionary measures against static discharges.

FR

:

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

HR

:

Poduzeti mjere protiv pojave statickog elektriciteta.

IT

:

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

LV

:

Veikt drosības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

LT

:

Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iskrovoms isvengti.

HU

:

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

MT

:

Evita l-akkumulazzjoni ta' kargi elettrostatiċi.

NL

:

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

PL

:

Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

PT

:

Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

RO

:

A se lua masuri de precauție pentru evitarea descarcarilor electrostatice.

SK

:

Vykonajte predbezné opatrenia proti statickým výbojom.

SL

:

Prepreciti staticno naelektrenje.

FI

:

Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

SV

:

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

S35

BG

:

Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.

ES

:

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS

:

Tento materiál a jeho obal musí být zneskodneny bezpecným způsobem.

DA

:

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE

:

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET

:

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

EL

:

Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

EN

:

This material and its container must be disposed of in a safe way.

FR

:

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

HR

:

Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odlozeni na siguran nacin.

IT

:

Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV

:

So vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drosā veidā.

LT

:

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pasalintos.

HU

:

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT

:

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew bil-prekawzjonijiet meħtieġa.

NL

:

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL

:

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

PT

:

Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

RO

:

A nu se arunca acest produs și ambalajul sau decât dupa ce s-au luat toate precauțiile.

SK

:

Tento materiál a jeho obal ulozte na bezpecnom mieste.

SL

:

Vsebina in embalaza morata biti varno odstranjeni.

FI

:

Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV

:

Produkt och förpackning ska oskadliggöras på säkert sätt.

S36

BG

:

Да се носи подходящо защитно облекло.

ES

:

Úsese indumentaria protectora adecuada.

CS

:

Pouzívejte vhodný ochranný odev.

DA

:

Brug særligt arbejdstøj.

DE

:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

ET

:

Kanda sobivat kaitseriietust.

EL

:

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

EN

:

Wear suitable protective clothing.

FR

:

Porter un vêtement de protection approprié.

HR

:

Nositi odgovarajuću zastitnu odjeću.

IT

:

Usare indumenti protettivi adatti.

LV

:

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.

LT

:

Dėvėti tinkamus apsauginius drabuzius.

HU

:

Megfelelő védőruházatot kell viselni.

MT

:

Ilbes ilbies protettiv adatt.

NL

:

Draag geschikte beschermende kleding.

PL

:

Nosić odpowiednią odzież ochronną.

PT

:

Usar vestuário de protecção adequado.

RO

:

A se purta echipamentul de protecție corespunzator.

SK

:

Noste vhodný ochranný odev.

SL

:

Nositi primerno zascitno obleko.

FI

:

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

SV

:

Använd lämpliga skyddskläder.

S37

BG

:

Да се носят подходящи ръкавици.

ES

:

Úsense guantes adecuados.

CS

:

Pouzívejte vhodné ochranné rukavice.

DA

:

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

DE

:

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

ET

:

Kanda sobivaid kaitsekindaid.

EL

:

Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

EN

:

Wear suitable gloves.

FR

:

Porter des gants appropriés.

HR

:

Nositi zastitne rukavice.

IT

:

Usare guanti adatti.

LV

:

Strādāt aizsargcimdos.

LT

:

Mūvėti tinkamas pirstines.

HU

:

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

MT

:

Ilbes ingwanti adatt.

NL

:

Draag geschikte handschoenen.

PL

:

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

PT

:

Usar luvas adequadas.

RO

:

A se purta manuși corespunzatoare.

SK

:

Noste vhodné rukavice.

SL

:

Nositi primerne zascitne rokavice.

FI

:

Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

SV

:

Använd lämpliga skyddshandskar.

S38

BG

:

При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита.

ES

:

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

CS

:

V prípade nedostatecného vetrání pouzívejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

DA

:

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

DE

:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

ET

:

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit.

EL

:

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

EN

:

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.

FR

:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

HR

:

U slucaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zastitna sredstva za disni sustav.

IT

:

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

LV

:

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elposanas orgānus.

LT

:

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

HU

:

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

MT

:

F'każ ta' nuqqas ta' ventilazzjoni biżżejjed, ilbes apparat respiratorju adatt.

NL

:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

PL

:

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

PT

:

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.

RO

:

În cazul unei ventilații insuficiente, a se purta un echipament de respirație corespunzator.

SK

:

V prípade nedostatocného vetrania pouzite vhodný respirátor.

SL

:

Ob nezadostnem prezracevanju nositi primerno dihalno opremo.

FI

:

Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

SV

:

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

S39

BG

:

Да се носят предпазни средства за очите/лицето.

ES

:

Úsese protección para los ojos/la cara.

CS

:

Pouzívejte osobní ochranné prostredky pro oci a oblicej.

DA

:

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE

:

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET

:

Kanda silmade/näokaitset.

EL

:

Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN

:

Wear eye/face protection.

FR

:

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

HR

:

Nositi zastitna sredstva za oci/lice.

IT

:

Proteggersi gli occhi/la faccia.

LV

:

Valkāt acu vai sejas aizsargu.

LT

:

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU

:

Szem-/arcvédőt kell viselni.

MT

:

Ipproteġi 'l għajnejk/wiċċek.

NL

:

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

PL

:

Nosić okulary lub ochronę twarzy.

PT

:

Usar um equipamento protector para os olhos /face.

RO

:

A se purta masca de protecție a ochilor/feței.

SK

:

Pouzite ochranu ocí a tváre.

SL

:

Nositi zascito za oci/obraz.

FI

:

Käytettävä silmiem-tai kasvonsuojainta.

SV

:

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S40

BG

:

За почистване на пода и всички предмети, замърсени с този продукт, да се използва … (посочва се от производителя).

ES

:

Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese … (a especificar por el fabricante).

CS

:

Podlahy a predmety znecistené tímto materiálem cistete … (specifikuje výrobce).

DA

:

Gulvet og tilsmudsede genstande renses med … (midlerne angives af fabrikanten).

DE

:

Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit … reinigen (Material vom Hersteller anzugeben).

ET

:

Kemikaaliga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasuta … (määrab valmistaja)

EL

:

Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε … (το είδος καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN

:

To clean the floor and all objects contaminated by this material, use … (to be specified by the manufacturer).

FR

:

Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser … (à préciser par le fabricant).

HR

:

Pod i sve druge onecisćene predmete ocistiti … (sredstvo za cisćenje propisuje proizvođac).

IT

:

Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare … (da precisare da parte del produttore).

LV

:

Tīrot grīdu un piesārņotos objektus, izmantot … (norāda razotājs).

LT

:

Sia medziaga uzterstus daiktus ir grindis valyti su … (kuo — nurodo gamintojas).

HU

:

A padlót és a beszennyeződött tárgyakat …-val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT

:

Biex taħsel l-art u l-oġġetti kollha mniġġsin b'dan il-materjal, uża … (ikun speċifikat mill manifattur).

NL

:

Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, … gebruiken. (aan te geven door de fabrikant).

PL

:

Czyścić podłogę i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem … (środkiem wskazanym przez producenta).

PT

:

Para limpeza do chão e objectos contaminados por este produto, utilizar … (a especificar pelo produtor).

RO

:

Pentru curațirea pardoselei sau a obiectelor murdarite de acest produs, folosiți … (va fi indicat de catre fabricant).

SK

:

Na vycistenie podlahy a vsetkých predmetov kontaminovaných týmto materiálom pouzite … (specifikuje výrobca).

SL

:

Tla in predmete, onesnazene s to snovjo/pripravkom, ocistiti s/z … (cistilo doloci proizvajalec).

FI

:

Kemikaali puhdistettava pinnoilta käyttäen … (kemikaalin ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV

:

Golv och förorenade föremål tvättas med … (anges av tillverkaren).

S41

BG

:

В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима.

ES

:

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

CS

:

V prípade pozáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

DA

:

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

DE

:

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ET

:

Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.

EL

:

Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.

EN

:

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes.

FR

:

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

HR

:

U slucaju pozara i/ili eksplozije ne udisati dim.

IT

:

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

LV

:

Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus.

LT

:

Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų.

HU

:

Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

MT

:

F'każ ta' nar jew/u splużjoni tiblax id-dħaħen.

NL

:

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

PL

:

Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.

PT

:

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

RO

:

A nu se inspira fumul în caz de incendiu și/sau explozie.

SK

:

V prípade poziaru alebo výbuchu nevdychujte výpary.

SL

:

Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob pozaru in/ali eksploziji.

FI

:

Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.

SV

:

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

S42

BG

:

При опушване/пръскане да се използват подходящи средства за дихателна защита. (подходящата дума/подходящите думи се посочва/посочват от производителя).

ES

:

Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS

:

Pri fumigaci nebo rozprasování pouzívejte vhodný ochranný prostredek k ochrane dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce).

DA

:

Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/sprøjtning (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE

:

Beim Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET

:

Suitsutamisel/piserdamisel kanda sobivat hingamiselundite kaitsevahendit (sõnastuse täpsustab valmistaja).

EL

:

Κατά τη διάρκεια υποκαπνισμού/ψεκάσματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN

:

During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR

:

Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

HR

:

Za vrijeme fumigacije/prskanja nositi odgovarajuća zastitna sredstva za disni sustav (proizvođac specificira nacin primjene kemikalije).

IT

:

Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore).

LV

:

Izsmidzināsanas laikā izmantot sādus elposanas ceļu aizsardzības līdzekļus … (norāda razotājs).

LT

:

Purskiant (fumiguojant) naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones (konkreciai nurodo gamintojas).

HU

:

Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzőkészüléket kell viselni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT

:

Waqt il-fumigazzjoni/l-isprejjar ilbes apparat respiratorju adatt (it-terminu adattat irid ikun speċifikat mill-manifattur).

NL

:

Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen. (geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven).

PL

:

Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (rodzaj określi producent).

PT

:

Durante as fumigações/pulverizações usar equipamento respiratório adequado (termo(s) adequado(s) a indicar pelo produtor).

RO

:

În timpul fumigațiilor/pulverizarilor, a se purta un echipament de respirație corespunzator (fabricantul va indica termenul(ii) corespunzator(i)).

SK

:

Pocas zadymovania/rozprasovania pouzite vhodný respirátor (specifikuje výrobca).

SL

:

Med zaplinjanjem/razprsevanjem nositi primerno dihalno opremo (natancnejse pogoje doloci proizvajalec).

FI

:

Kaasutuksen/ruiskutuksen aikana käytettävä sopivaa hengityksensuojainta (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV

:

Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av tillverkaren).

S43

BG

:

При пожар да се използва … (да се посочи точният тип на пожарогасителното устройство. Ако водата увеличава риска, да се добави: ”Никога да не се използва вода!”).

ES

:

En caso de incendio, utilizar … (los medios de extinción los debe especificar el fabricante). (Si el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: ”No usar nunca agua”).

CS

:

V prípade pozáru pouzijte … (uvedte zde konkrétní typ hasicího zarízení. Pokud zvysuje riziko voda, pripojte ”Nikdy nepouzívat vodu”).

DA

:

Brug … ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr angives af fabrikanten. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: ”Brug ikke vand”).

DE

:

Zum Löschen … (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht, anfügen: ”Kein Wasser verwenden”).

ET

:

Tulekahju korral kasutada … (näidata täpne kustutusvahendi tüüp. Kui vesi suurendab ohtu, lisada: Vett mitte kasutada).

EL

:

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε … (Αναφέρεται το ακριβές είδος μέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προστίθεται: ”Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό”).

EN

:

In case of fire, use … (indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. If water increases risk, add — ”Never use water”).

FR

:

En cas d'incendie, utiliser … (moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques, ajouter: ”Ne jamais utiliser d'eau”).

HR

:

Za gasenje pozara koristiti … (navesti tocan tip aparata za gasenje. Ako gasenje vodom povećava opasnost dodati ”ne gasiti vodom”).

IT

:

In caso di incendio usare … (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare ”Non usare acqua”).

LV

:

Ugunsgrēka gadījumā izmantot … (precīzi norādīt nepieciesamo ugunsdzēsības līdzekli. Ja ūdens palielina risku, papildināt ar norādi ”Aizliegts izmantot ūdeni”).

LT

:

Gaisrui gesinti naudoti … (tiksliai nurodyti gesinimo priemonę. Jeigu vanduo didina riziką, papildomai nurodyti ”Nenaudoti vandens”).

HU

:

Tűz esetén …-val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, a ”Víz használata tilos.” mondattal is ki kell egészíteni.

MT

:

F'każ ta' nar uża … (indika fl-ispazju t-tip preċiż ta' apparat tat-tifi tan-nar. Jekk l-ilma jkabbar ir-riskju, żid ”Qatt tuża l-ilma”).

NL

:

In geval van brand … gebruiken. (blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen: ”Nooit water gebruiken”).

PL

:

W przypadku pożaru używać … (podać rodzaj sprzętu przeciwpożarowego. Jeżeli woda zwiększa zagrożenie, dodać ”Nigdy nie używać wody”).

PT

:

Em caso de incêndio, utilizar … (meios de extinção a especificar pelo produtor. Se a água aumentar os riscos, acrescentar ”Nunca utilizar água”).

RO

:

În caz de incendiu se va utiliza … (Mijloacele de stingere a incendiului vor fi indicate de fabricant. Daca apa marește riscurile, se va adauga ”Niciodata nu folosiți apa”).

SK

:

V prípade poziaru pouzite … (uvedte presný typ hasiaceho prístroja. Ak voda zvysuje riziko, dodajte — ”Nikdy nehaste vodou”).

SL

:

Za gasenje uporabiti … (natancno navesti vrsto gasila in opreme za gasenje. Ce voda povecuje nevarnost, dodati: ”Ne uporabljati vode!”).

FI

:

Sammutukseen käytettävä … (ilmoitettava sopiva sammutusmenetelmä. Jos vesi lisää vaaraa, lisättävä sanat: ”Sammutukseen ei saa käyttää vettä”).

SV

:

Vid brandsläckning använd … (ange lämplig metod. Om vatten ökar riskerna, lägg till: ”Använd aldrig vatten”).

S45

BG

:

При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета.

ES

:

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

CS

:

V prípade nehody, nebo necítíte-li se dobre, okamzite vyhledejte lékarskou pomoc (je-li mozno, ukazte toto oznacení).

DA

:

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgåænde lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

DE

:

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

ET

:

Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti).

EL

:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

EN

:

In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).

FR

:

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

HR

:

U slucaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatraziti savjet lijecnika (ako je moguće pokazati naljepnicu).

IT

:

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

LV

:

Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).

LT

:

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti sią etiketę).

HU

:

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

MT

:

F'każ ta' inċident jew jekk tħossok ma tiflaħx, ara tabib mill-ewwel (jekk hu possibbli, urih it tikketta).

NL

:

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

PL

:

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza –jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

PT

:

Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).

RO

:

În caz de accident sau simptome de boala, consultați imediat medicul (Daca este posibil, i se va arata eticheta).

SK

:

V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamzite vyhladajte lekársku pomoc (ak je to mozné, ukázte oznacenie látky alebo prípravku).

SL

:

Ob nezgodi ali slabem pocutju, takoj poiskati zdravnisko pomoc. (Po moznosti pokazati etiketo).

FI

:

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

SV

:

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

S46

BG

:

При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

ES

:

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS

:

Pri pozití okamzite vyhledejte lékarskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznacení.

DA

:

Ved indtagelse, kontakt odūmgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE

:

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

ET

:

Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.

EL

:

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

EN

:

If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

FR

:

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

HR

:

Ako se proguta hitno zatraziti savjet lijecnika i pokazati naljepnicu ili spremnik.

IT

:

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV

:

Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT

:

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti sią pakuotę arba etiketę.

HU

:

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

MT

:

Jekk jinbela', ara tabib mill-ewwel u urih dan il-kontenitur jew it-tikketta.

NL

:

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

PL

:

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — pokaż opakowanie lub etykietę.

PT

:

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

RO

:

În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arata ambalajul sau eticheta.

SK

:

V prípade pozitia, okamzite vyhladajte lekársku pomoc a ukázte tento obal alebo oznacenie.

SL

:

Ce pride do zauzitja, takoj poiskati zdravnisko pomoc in pokazati embalazo ali etiketo.

FI

:

Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV

:

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S47

BG

:

Да се съхранява при температура не по-висока от … °C (посочва се от производителя).

ES

:

Consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS

:

Uchovávejte pri teplote nepresahující … °C (specifikuje výrobce).

DA

:

Må ikke opbevares ved temperaturer på over … °C (angives af fabrikanten).

DE

:

Nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET

:

Hoida temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL

:

Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN

:

Keep at temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR

:

Conserver à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

HR

:

Ne skladistiti na temperaturi visoj od … °C (propisuje proizvođac).

IT

:

Conservare a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV

:

Uzglabāsanas temperatūra nedrīkst pārsniegt … °C (norāda razotājs).

LT

:

Laikyti ne aukstesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU

:

… °C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT

:

Żomm f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL

:

Bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL

:

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT

:

Conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

RO

:

A se pastra la o temperatura care nu depașește … °C (temperatura va fi specificata de fabricant).

SK

:

Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej … °C (teplotu specifikuje výrobca).

SL

:

Hraniti pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo doloci proizvajalec).

FI

:

Säilytettävä alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV

:

Förvaras vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S48

BG

:

Да се съхранява овлажнен с … (подходящото се посочва от производителя).

ES

:

Consérvese húmedo con … (medio apropiado a especificar por el fabricante).

CS

:

Uchovávejte ve zvlhceném stavu … (vhodnou látku specifikuje výrobce).

DA

:

Holdes befugtet med … (passende middel angives af fabrikanten).

DE

:

Feucht halten mit … (geeignetes Mittel vom Hersteller anzugeben).

ET

:

Hoida niisutatult … (sobiva kemikaali määrab valmistaja).

EL

:

Να διατηρείται υγρό με … (το κατάλληλο υλικό καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN

:

Keep wet with … (appropriate material to be specified by the manufacturer).

FR

:

Maintenir humide avec … (moyen approprié à préciser par le fabricant).

HR

:

Cuvati navlazeno s … (odgovarajući materijal propisuje proizvođac).

IT

:

Mantenere umido con … (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante).

LV

:

Uzglabāt samitrinātu ar … (piemērotu vielu norāda razotājs).

LT

:

Laikyti sudrėkintą …… (kuo — nurodo gamintojas).

HU

:

…-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT

:

Żomm umdu b' … (il-materjal adatt ikun speċifikat mill-manifattur).

NL

:

Inhoud vochtig houden met … (middel aan te geven door de fabrikant).

PL

:

Przechowywać produkt zwilżony … (właściwy materiał określi producent).

PT

:

Manter húmido com … (material adequado a especificar pelo produtor).

RO

:

A se pastra umezit cu … (materialul adecvat va fi indicat de fabricant).

SK

:

Uchovávajte vlhké s … (vhodný materiál specifikuje výrobca).

SL

:

Hraniti prepojeno z/s … (primerno omocilo doloci proizvajalec).

FI

:

Säilytettävä kosteana … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa sopivan aineen).

SV

:

Innehållet ska hållas fuktigt med … (lämpligt material anges av tillverkaren).

S49

BG

:

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

ES

:

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

CS

:

Uchovávejte pouze v původním obalu.

DA

:

Må kun opbevares i den originale emballage.

DE

:

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

ET

:

Hoida ainult originaalpakendis.

EL

:

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο.

EN

:

Keep only in the original container.

FR

:

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

HR

:

Cuvati samo u originalnom spremniku.

IT

:

Conservare soltanto nel recipiente originale.

LV

:

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā.

LT

:

Laikyti tik gamintojo pakuotėje.

HU

:

Csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT

:

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali.

NL

:

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

PL

:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

PT

:

Conservar unicamente no recipiente de origem.

RO

:

A se pastra numai în ambalajul original.

SK

:

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe.

SL

:

Hraniti samo v izvirni posodi.

FI

:

Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.

SV

:

Förvaras endast i originalförpackningen.

S50

BG

:

Да не се смесва с … (посочва се от производителя).

ES

:

No mezclar con … (a especificar por el fabricante).

CS

:

Nesmesujte s … (specifikuje výrobce).

DA

:

Må ikke blandes med … (angives af fabrikanten).

DE

:

Nicht mischen mit … (vom Hersteller anzugeben).

ET

:

Mitte kokku segada … (sobimatu kemikaali määrab valmistaja).

EL

:

Να μην αναμιχθεί με … (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN

:

Do not mix with … (to be specified by the manufacturer).

FR

:

Ne pas mélanger avec … (à spécifier par le fabricant).

HR

:

Ne mijesati s … (propisuje proizvođac).

IT

:

Non mescolare con … (da specificare da parte del fabbricante).

LV

:

Nedrīkst samaisīt ar … (norāda razotājs).

LT

:

Nemaisyti su …… (nurodo gamintojas).

HU

:

… val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT

:

Tħallatx ma' … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL

:

Niet vermengen met … (aan te geven door de fabrikant).

PL

:

Nie mieszać z … (określi producent).

PT

:

Não misturar com … (a especificar pelo produtor).

RO

:

A nu se amesteca cu …(va fi indicat de fabricant).

SK

:

Nemiesajte s … (bude specifikované výrobcom).

SL

:

Ne mesati z/s … (doloci proizvajalec).

FI

:

Ei saa sekoittaa … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa aineen) kanssa.

SV

:

Blanda inte med … (anges av tillverkaren).

S51

BG

:

Да се използва само на проветриви места.

ES

:

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

CS

:

Pouzívejte pouze v dobre vetraných prostorách.

DA

:

Må kun bruges på steder med god ventilation.

DE

:

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

ET

:

Käidelda hästiventileeritavas kohas.

EL

:

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

EN

:

Use only in well-ventilated areas.

FR

:

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

HR

:

Koristiti samo u dobro prozracenim prostorima.

IT

:

Usare soltanto in luogo ben ventilato.

LV

:

Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

LT

:

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

HU

:

Csak jól szellőztetett helyen használható.

MT

:

Uża biss fi spazji ventilati tajjeb.

NL

:

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

PL

:

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

PT

:

Utilizar somente em locais bem ventilados.

RO

:

A se utiliza numai în locuri bine ventilate.

SK

:

Pouzívajte len na dobre vetranom mieste.

SL

:

Uporabljati le v dobro prezracevanih prostorih.

FI

:

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

SV

:

Sörj för god ventilation.

S52

BG

:

Не се препоръчва за употреба на големи площи в закрити помещения.

ES

:

No usar sobre grandes superficies en locales habitados.

CS

:

Nedoporucuje se pro pouzití v interiéru na velké plochy.

DA

:

Bør ikke anvendes til større flader i bebølses- eller opholdsrum.

DE

:

Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden.

ET

:

Mitte käidelda suletud ruumis laiadel pindadel.

EL

:

Δεν συνιστάται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.

EN

:

Not recommended for interior use on large surface areas.

FR

:

Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités.

HR

:

Ne koristiti na velikim povrsinama u zatvorenom prostoru.

IT

:

Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.

LV

:

Nav ieteicams izmantot iekstelpās uz lielām virsmām.

LT

:

Nepatartina naudoti vidaus darbams, esant didelio ploto pavirsiams.

HU

:

Emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben nagy felületen nem használható.

MT

:

Mhux rakkomandat għal użu fuq spazji ta' superfiċi kbira f'postijiet abitati.

NL

:

Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes.

PL

:

Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.

PT

:

Não utilizar em grandes superfícies nos locais habitados.

RO

:

A nu se utiliza pe suprafețe mari în încaperi locuite.

SK

:

Nie je doporucené pre pouzitie v interiéroch na velkých povrchových plochách.

SL

:

Ne uporabljati na velikih notranjih povrsinah.

FI

:

Ei suositella sisäkäyttöön laajoilla pinnoilla.

SV

:

Olämpligt för användning inomhus vid behandling av stora ytor.

S53

BG

:

Да се избягва експозиция — Получете специални инструкции преди употреба.

ES

:

Evítese la exposición — recábense instrucciones especiales antes del uso.

CS

:

Zamezte expozici — pred pouzitím si obstarejte speciální instrukce.

DA

:

Undgå enhver kontakt — indhent særlige anvisninger før brug.

DE

:

Exposition vermeiden — vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

ET

:

Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne käitlemist kasutusjuhendiga.

EL

:

Αποφεύγετε την έκθεση — εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

EN

:

Avoid exposure — obtain special instructions before use.

FR

:

Éviter l'exposition — se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

HR

:

Sprijeciti izlozenost — prije uporabe traziti posebne upute.

IT

:

Evitare l'esposizione — procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

LV

:

Izvairīties no saskares, pirms lietosanas iepazīties ar instrukciju.

LT

:

Vengti poveikio — pries naudojimą gauti specialias instrukcijas.

HU

:

Kerülni kell az expozíciót, — használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.

MT

:

Evita li jitħalla espost — ġib istruzzjonijiet speċjali qabel tużah.

NL

:

Blootstelling vermijden — vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

PL

:

Unikać narażenia — przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

PT

:

Evitar a exposição — obter instruções específicas antes da utilização.

RO

:

A se evita expunerea — a se procura instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

SK

:

Zabránte expozícii — pred pouzitím sa oboznámte so speciálnymi instrukciami.

SL

:

Izogibati se izpostavljanju — pred uporabo pridobiti posebna navodila.

FI

:

Vältettävä altistumista — ohjeet luettava ennen käyttöä.

SV

:

Undvik exponering — Begär specialinstruktioner före användning.

S56

BG

:

Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци.

ES

:

Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS

:

Zneskodnete tento materiál a jeho obal ve sberném míste pro zvlástní nebo nebezpecné odpady.

DA

:

Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE

:

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET

:

Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL

:

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN

:

Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point.

FR

:

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

HR

:

Kemikalije i spremnici moraju biti odlozeni na posebna odlagalista opasnog otpada.

IT

:

Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV

:

Likvidēt so vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpasā atkritumu savāksanas vietā.

LT

:

Sios medziagos atliekas ir jos pakuotę isvezti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU

:

Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT

:

Itfa' dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL

:

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL

:

Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT

:

Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

RO

:

A se depozita produsul și ambalajul sau la un centru de colectare a deșeurilor periculoase sal speciale.

SK

:

Zneskodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpecného alebo speciálneho odpadu.

SL

:

Snov/pripravek in embalazo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI

:

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV

:

Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S57

BG

:

Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда.

ES

:

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

CS

:

Pouzijte vhodný obal k zamezení kontaminace zivotního prostredí.

DA

:

Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

DE

:

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ET

:

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

EL

:

Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

EN

:

Use appropriate container to avoid environmental contamination.

FR

:

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

HR

:

Koristiti odgovarajuće spremnike kako bi se sprijecilo zagađivanje okolisa.

IT

:

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

LV

:

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņosanas.

LT

:

Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos tarsai isvengti.

HU

:

A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni.

MT

:

Uża kontenitur adatt biex tevita t-tniġġis ta' l-ambjent.

NL

:

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

PL

:

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

PT

:

Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

RO

:

A se utiliza un ambalaj corespunzator pentru evitarea oricarei contaminari a mediului înconjurator.

SK

:

Uskutocnite nálezitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

SL

:

S primerno posodo prepreciti onesnazenje okolja.

FI

:

Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.

SV

:

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

S59

BG

:

Обърнете се към производителя или доставчика за информация относно възстановяването/рециклирането.

ES

:

Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.

CS

:

Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

DA

:

Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producentesn/leverandøren.

DE

:

Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen.

ET

:

Hankida valmistajalt/tarnijalt teave kemikaali taaskasutamise või ringlussevõtu kohta.

EL

:

Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση.

EN

:

Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling.

FR

:

Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.

HR

:

Od proizvođaca/dobavljaca zatraziti podatke o recikliranju/preradi.

IT

:

Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.

LV

:

Izmantot razotāja vai izplatītāja informāciju par vielas reciklēsanu vai reģenerāciju.

LT

:

Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie sių medziagų ar preparatų pan