Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32013L0029.pdf

28.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 178/27


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/29/EU

av den 12 juni 2013

om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar (omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/23/EG av den 23 maj 2007 om utsläppande på marknaden av pyrotekniska artiklar (3) har ändrats på väsentliga punkter (4). Med anledning av nya ändringar bör det direktivet av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter (5) innehåller regler för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse och ger ett ramverk för marknadskontroll av produkter och för kontroll av produkter från tredjeländer samt ger allmänna principer för CE-märkning.

(3)

I Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter (6) fastställs gemensamma principer och referensbestämmelser som är avsedda att tillämpas som en enhetlig grund för översyn eller omarbetning av sektorspecifik lagstiftning. Direktiv 2007/23/EG bör anpassas till det beslutet.

(4)

De lagar och andra författningar som tillämpas i medlemsstaterna när det gäller tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar skiljer sig åt, särskilt när det gäller aspekter som säkerhet och funktionsegenskaper.

(5)

Eftersom medlemsstaternas lagar och andra författningar kan ge upphov till handelshinder inom unionen, måste de harmoniseras så att fri rörlighet för pyrotekniska artiklar på den inre marknaden kan garanteras, samtidigt som konsumenterna och de yrkesmässiga slutanvändarna tillförsäkras en hög skyddsnivå när det gäller hälsa och säkerhet. En sådan hög skyddsnivå bör inbegripa iakttagande av relevanta åldersgränser för användare av pyrotekniska artiklar.

(6)

I rådets direktiv 93/15/EEG av den 5 april 1993 om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (7) utesluts pyrotekniska artiklar från tillämpningsområdet.

(7)

Säkerheten under förvaring regleras av rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (8), där det fastställs säkerhetskrav för anläggningar där det finns explosivämnen, bl.a. pyrotekniska satser.

(8)

Reglerna om säkerhet vid transport av pyrotekniska artiklar omfattas av internationella konventioner och överenskommelser inklusive Förenta nationernas rekommendationer för transport av farligt gods. De aspekterna bör därför inte omfattas av detta direktiv.

(9)

Detta direktiv bör tillämpas på alla former av leveranser, inklusive distansförsäljning.

(10)

Detta direktiv bör inte gälla pyrotekniska artiklar som omfattas av rådets direktiv 96/98/EG av den 20 december 1996 om marin utrustning (9) och tillämpliga internationella konventioner som avses i nämnda direktiv. Det bör inte heller gälla knallhattar avsedda att användas i leksaker som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet (10).

(11)

Fyrverkerier som har tillverkats för eget bruk och som av den medlemsstat där tillverkaren är etablerad har godkänts för användning uteslutande inom den medlemsstatens territorium och som inte lämnar den medlemsstatens territorium, bör inte anses ha tillhandahållits på marknaden och bör därför inte behöva uppfylla kraven i detta direktiv.

(12)

Om kraven i detta direktiv har uppfyllts, bör det inte vara möjligt för medlemsstaterna att förbjuda, begränsa eller hindra fri rörlighet för pyrotekniska artiklar. Tillämpningen av detta direktiv bör inte påverka den nationella lagstiftningen om medlemsstaternas beviljande av tillstånd för tillverkare, distributörer och importörer.

(13)

Pyrotekniska artiklar bör inbegripa fyrverkerier, pyrotekniska sceneffekter och andra pyrotekniska artiklar för tekniska ändamål, såsom gasgeneratorer för krockkuddar eller bältesförsträckare.

(14)

För att säkerställa tillräckligt hög skyddsnivå bör pyrotekniska artiklar kategoriseras utifrån sin skadepotential vad beträffar typ av användning, syfte eller ljudnivå.

(15)

Med tanke på den fara som är förenad med användningen av pyrotekniska artiklar är det lämpligt med åldersgränser för tillhandahållandet till personer, och man bör se till att märkningen innehåller tillräcklig och lämplig information om säker användning till skydd för människors hälsa och säkerhet och för miljön. Vissa pyrotekniska artiklar bör bara vara tillgängliga för personer med nödvändiga kunskaper och erfarenheter. När det gäller pyrotekniska artiklar för fordon bör märkningskraven ta hänsyn till gällande praxis och till att dessa artiklar uteslutande säljs till yrkesmässiga användare.

(16)

Användningen av pyrotekniska artiklar, särskilt fyrverkerier, kännetecknas av påtagligt olika sedvänjor och traditioner i respektive medlemsstater. Därför måste medlemsstaterna få vidta nationella åtgärder för att begränsa användning eller försäljning av vissa kategorier pyrotekniska artiklar till allmänheten bland annat av skäl som rör allmän säkerhet, eller hälsa och säkerhet.

(17)

De ekonomiska aktörerna bör, i förhållande till den roll de har i leveranskedjan, ansvara för att pyrotekniska artiklar uppfyller kraven i detta direktiv, så att en hög nivå säkerställs i fråga om skydd av allmänna intressen, såsom hälsa och säkerhet och konsumentskydd, och garantera rättvisa konkurrensvillkor på unionsmarknaden.

(18)

Alla ekonomiska aktörer i leverans- och distributionskedjan bör vidta lämpliga åtgärder för att se till att de endast tillhandahåller pyrotekniska artiklar som överensstämmer med detta direktiv på marknaden. Det måste göras en tydlig och proportionell fördelning av vilka skyldigheter som motsvarar varje ekonomisk aktörs roll i leverans- och distributionskedjan.

(19)

För att underlätta kommunikationen mellan ekonomiska aktörer, marknadskontrollmyndigheter och konsumenter bör medlemsstaterna uppmuntra ekonomiska aktörer att utöver postadressen även ange en internetadress.

(20)

Tillverkaren, som besitter detaljkunskap om konstruktions- och tillverkningsprocessen, är den som bäst kan genomföra förfarandet för bedömning av överensstämmelse. Därför bör även i fortsättningen endast tillverkaren vara skyldig att göra en bedömning av överensstämmelse.

(21)

Det måste finnas garantier för att pyrotekniska artiklar från tredjeländer som förs in på unionsmarknaden uppfyller kraven i detta direktiv, och det måste framför allt säkerställas att tillverkarna har underkastat dessa pyrotekniska artiklar lämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse. Det bör därför slås fast att importörer ska se till att de pyrotekniska artiklar de släpper ut på marknaden uppfyller kraven i detta direktiv och att de inte släpper ut pyrotekniska artiklar som inte uppfyller dessa krav eller som utgör en risk. Det bör också slås fast att importörerna ska se till att förfaranden för bedömning av överensstämmelse har genomförts och att den märkning av pyrotekniska artiklar och den dokumentation som tagits fram av tillverkarna är tillgänglig för kontroll av de behöriga nationella myndigheterna.

(22)

Distributörerna tillhandahåller en pyroteknisk artikel på marknaden efter det att den har släppts ut på marknaden av tillverkaren eller importören, och de bör iaktta vederbörlig omsorg för att se till att deras hantering av den pyrotekniska artikeln inte inverkar negativt på artikelns överensstämmelse med de tillämpliga reglerna.

(23)

Alla ekonomiska aktörer som släpper ut en pyroteknisk artikel på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en pyroteknisk artikel på ett sådant sätt att det kan påverka överensstämmelsen med kraven i detta direktiv, bör anses vara tillverkare och bör därför ikläda sig tillverkarens skyldigheter.

(24)

Distributörer och importörer är nära marknaden och bör därför vara involverade i de behöriga nationella myndigheternas marknadskontroll, och de bör vara beredda på att delta aktivt genom att förse dessa myndigheter med alla nödvändiga uppgifter om den berörda pyrotekniska artikeln.

(25)

När den information som krävs enligt detta direktiv för identifiering av andra ekonomiska aktörer bevaras, bör ekonomiska aktörer inte vara skyldiga att uppdatera denna information vad gäller andra ekonomiska aktörer som antingen har levererat en pyroteknisk artikel till dem eller till vilka de har levererat en pyroteknisk artikel.

(26)

Det är lämpligt att fastställa väsentliga säkerhetskrav för pyrotekniska artiklar för att skydda konsumenterna och förhindra olyckor.

(27)

Vissa pyrotekniska artiklar, särskilt pyrotekniska artiklar för fordon, såsom gasgeneratorer för krockkuddar, innehåller små mängder civila sprängämnen och militära explosivämnen. Sedan direktiv 2007/23/EG antogs har det blivit uppenbart att dessa ämnen inte kommer att kunna ersättas som tillsatser i deflagrerande satser, där de används för att förbättra prestanda. Det väsentliga säkerhetskravet, som begränsar användningen av civila sprängämnen och militära explosivämnen, bör därför ändras.

(28)

För att underlätta bedömningen av överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven i detta direktiv är det nödvändigt att föreskriva om presumtion om överensstämmelse för pyrotekniska artiklar som överensstämmer med harmoniserade standarder som har antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG (11) och som innehåller detaljerade tekniska specifikationer av dessa krav.

(29)

I förordning (EU) nr 1025/2012 fastställs ett förfarande för invändningar mot harmoniserade standarder som inte helt uppfyller kraven i detta direktiv.

(30)

För att de ekonomiska aktörerna ska kunna visa, och de behöriga myndigheterna kunna säkerställa, att de pyrotekniska artiklar som har tillhandahållits på marknaden uppfyller de väsentliga säkerhetskraven måste det fastställas förfaranden för bedömning av överensstämmelse. Beslut nr 768/2008/EG innehåller moduler för mer eller mindre strikta förfaranden för bedömning av överensstämmelse, allt efter risknivån och den erforderliga säkerhetsnivån. För att säkerställa enhetlighet mellan sektorer och undvika tillfälliga varianter bör förfarandena för bedömning av överensstämmelse väljas från dessa moduler.

(31)

Tillverkarna bör upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse som innehåller information som enligt detta direktiv krävs om en pyroteknisk artikels överensstämmelse med kraven i detta direktiv och i övrig relevant harmoniserad unionslagstiftning.

(32)

För att säkerställa faktisk tillgång till information för marknadskontrolländamål bör den information som krävs för att identifiera alla tillämpliga unionsakter finnas tillgänglig i en enda EU-försäkran om överensstämmelse. För att minska den administrativa bördan för de ekonomiska aktörerna kan denna enda EU-försäkran om överensstämmelse utgöras av dokumentation bestående av enskilda relevanta förklaringar om överensstämmelse.

(33)

CE-märkningen visar att en pyroteknisk artikel överensstämmer med kraven och är, i vid bemärkelse, det synliga resultatet av en hel process av bedömning av överensstämmelse. Allmänna principer för CE-märkning fastställs i förordning (EG) nr 765/2008. Bestämmelser för hur CE-märkningen ska anbringas bör fastställas i detta direktiv.

(34)

De förfaranden för bedömning av överensstämmelse som fastställs i detta direktiv kräver involvering av organ för bedömning av överensstämmelse, vilka medlemsstaterna har anmält till kommissionen.

(35)

Erfarenheten har visat att de kriterier i direktiv 2007/23/EG som organen för bedömning av överensstämmelse måste uppfylla för att kunna bli anmälda till kommissionen är otillräckliga för att säkerställa en enhetligt hög prestationsnivå hos de anmälda organen i hela unionen. Det är dock av största vikt att alla anmälda organ utför sina uppgifter på samma nivå och under rättvisa konkurrensvillkor. Detta kräver att obligatoriska krav fastställs för de organ för bedömning av överensstämmelse som vill bli anmälda för att kunna tillhandahålla bedömningar av överensstämmelse.

(36)

För att säkerställa en enhetlig kvalitetsnivå vid bedömning av överensstämmelse måste också krav fastställas för de anmälande myndigheterna och andra organ som är involverade i bedömningen, anmälan och övervakningen av anmälda organ.

(37)

Det system som fastställs i detta direktiv bör kompletteras av ackrediteringssystemet i förordning (EG) nr 765/2008. Eftersom ackreditering är mycket viktigt för att kontrollera kompetensen hos organen för bedömning av överensstämmelse bör det också användas i samband med anmälan.

(38)

Öppen ackreditering enligt förordning (EG) nr 765/2008, vilken säkerställer nödvändigt förtroende för intyg om överensstämmelse, bör av de nationella offentliga myndigheterna inom unionen betraktas som det bästa sättet att styrka den tekniska kompetensen hos organen för bedömning av överensstämmelse. Nationella myndigheter kan emellertid anse att de har tillräckliga möjligheter att utföra den bedömningen på egen hand. I så fall bör de nationella myndigheterna, för att trygga en rimlig trovärdighetsnivå på bedömningar utförda av andra nationella myndigheter, ta fram den dokumentation som krävs för att visa kommissionen och övriga medlemsstater att de utvärderade organen för bedömning av överensstämmelse uppfyller de relevanta kraven.

(39)

Organ för bedömning av överensstämmelse lägger ofta ut verksamhet kopplad till bedömningen av överensstämmelse på underentreprenad eller anlitar ett dotterbolag. För att säkerställa den erforderliga skyddsnivån för de pyrotekniska artiklar som ska släppas ut på unionsmarknaden är det viktigt vid bedömning av överensstämmelse att de underentreprenörer och dotterbolag som utför bedömningarna uppfyller samma krav som de anmälda organen. Därför är det viktigt att bedömningen av kompetens och förmåga hos de organ som ska anmälas och övervakningen av de redan anmälda organen också täcker den verksamhet som bedrivs av underentreprenörer och dotterbolag.

(40)

Anmälningsförfarandet måste bli effektivare och öppnare, och det måste framför allt anpassas till ny teknik för att möjliggöra elektronisk anmälan.

(41)

Eftersom de anmälda organen får erbjuda sina tjänster i hela unionen bör medlemsstaterna och kommissionen beredas tillfälle att göra invändningar rörande ett anmält organ. Därför är det viktigt att en period fastställs under vilken eventuellt tvivel eller osäkerhet om kompetensen hos organen för bedömning av överensstämmelse kan redas ut innan de börjar fungera som anmälda organ.

(42)

Av konkurrensskäl är det av avgörande betydelse att anmälda organ tillämpar förfarandena för bedömning av överensstämmelse utan att belasta de ekonomiska aktörerna i onödan. Av samma skäl och för att säkerställa likabehandling av de ekonomiska aktörerna måste en enhetlig teknisk tillämpning av förfarandena för bedömning av överensstämmelse säkerställas. Detta kan bäst uppnås genom samordning och samarbete mellan de anmälda organen.

(43)

Medlemsstaterna bör vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att pyrotekniska artiklar släpps ut på marknaden endast om de, när de förvaras på rätt sätt och används för sitt avsedda ändamål eller under användningsförhållanden som rimligen kan förutses, inte medför fara för människors hälsa och säkerhet. Pyrotekniska artiklar bör anses vara oförenliga med de väsentliga säkerhetskrav som fastställs i detta direktiv endast om de används under förhållanden som rimligen kan förutses, det vill säga en sådan användning som skulle kunna vara resultatet av ett lagligt och lätt förutsebart mänskligt beteende.

(44)

För att skapa rättslig säkerhet är det nödvändigt att klargöra att de regler om marknadskontroll i unionen och kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden som fastställs i förordning (EG) nr 765/2008 ska tillämpas på pyrotekniska artiklar. Detta direktiv bör inte hindra medlemsstaterna från att välja vilka behöriga myndigheter som ska utföra dessa uppgifter.

(45)

Kategorier av pyrotekniska artiklar som är lika till sin konstruktion, funktion eller uppträdande bör av de anmälda organen betraktas som produktfamiljer.

(46)

Det är nödvändigt med ett förfarande för skyddsåtgärder som gör det möjligt att ifrågasätta en pyroteknisk artikels överensstämmelse. För att öka tydligheten och minska handläggningstiden måste det befintliga förfarandet för skyddsåtgärder förbättras, så att det blir effektivare och för att dra fördel av den sakkunskap som finns i medlemsstaterna.

(47)

Det befintliga systemet bör kompletteras med ett förfarande genom vilket berörda parter underrättas om planerade åtgärder när det gäller pyrotekniska artiklar som utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller andra aspekter av skydd i allmänhetens intresse. Därigenom bör myndigheterna för marknadskontroll, i samarbete med de berörda ekonomiska aktörerna, få möjlighet att agera i ett tidigare skede med avseende på sådana pyrotekniska artiklar.

(48)

Om medlemsstaterna och kommissionen är överens om att en medlemsstats åtgärd är berättigad, bör kommissionen inte involveras ytterligare, utom i de fall då den bristande överensstämmelsen kan anses bero på brister i en harmoniserad standard.

(49)

Det ligger i tillverkarens och importörens intresse att leverera säkra pyrotekniska artiklar för att undvika skadeståndskostnader avseende bristfälliga produkter som orsakar skada på personer och privat egendom. I detta avseende är rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsrisker (12) ett komplement till det här direktivet, eftersom direktiv 85/374/EEG ålägger tillverkare och importörer strikt skadeståndsansvar och tillförsäkrar konsumenterna tillräckligt skydd. I direktiv 85/374/EEG fastställs dessutom att de anmälda organen bör teckna en lämplig ansvarsförsäkring, såvida inte staten tar på sig ansvaret i enlighet med nationell lag, eller medlemsstaten själv är direkt ansvarig för provningarna.

(50)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (13).

(51)

Det rådgivande förfarandet bör användas vid antagandet av genomförandeakter för att anmoda den anmälande medlemsstaten att vidta nödvändiga korrigerande åtgärder avseende anmälda organ som inte längre uppfyller kraven för anmälan.

(52)

Granskningsförfarandet bör användas vid antagandet av genomförandeakter för fastställandet av ett enhetligt numreringssystem för identifiering av pyrotekniska artiklar och de konkreta formerna för ett register med registreringsnummer för pyrotekniska artiklar samt för regelbunden insamling och uppdatering av uppgifter om olyckor i samband med användning av pyrotekniska artiklar.

(53)

Granskningsförfarandet bör också användas vid antagandet av genomförandeakter med avseende på pyrotekniska artiklar som överensstämmer med kraven men som utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller för andra aspekter av skyddet av allmänhetens intresse.

(54)

Kommissionen bör anta genomförandeakter med omedelbar verkan om det, i vederbörligen motiverade fall med avseende på pyrotekniska artiklar som överensstämmer med kraven men som utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet.

(55)

Den kommitté som inrättas genom detta direktiv kan i linje med etablerad praxis spela en värdefull roll när det gäller utredning av frågor som avser tillämpningen av detta direktiv som tas upp antingen av kommitténs ordförande eller av en företrädare för en medlemsstat i enlighet med dess arbetsordning.

(56)

Kommissionen bör genom genomförandeakter och, mot bakgrund av deras särskilda karaktär, utan att tillämpa förordning (EU) nr 182/2011, fastställa huruvida åtgärder som har vidtagits av medlemsstater avseende pyrotekniska artiklar som inte uppfyller kraven är berättigade eller ej.

(57)

Medlemsstaterna bör föreskriva sanktioner för överträdelser av nationella bestämmelser som har utfärdats i enlighet med detta direktiv och se till att dessa sanktioner tillämpas. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(58)

Tillverkarna och importörerna behöver få tid att utöva de rättigheter som de omfattas av enligt nationella regler innan de nationella åtgärder som införlivar detta direktiv börjar gälla, för att t.ex. sälja lager av redan tillverkade produkter. Det måste därför fastställas rimliga övergångsbestämmelser om att pyrotekniska artiklar som redan har släppts ut på marknaden i enlighet med direktiv 2007/23/EG före den dag nationella åtgärder för att införliva detta direktiv börjar tillämpas, ska få tillhandahållas på marknaden utan att de måste uppfylla ytterligare produktkrav. Distributörerna bör därför kunna tillhandahålla pyrotekniska artiklar som har släppts ut på marknaden, det vill säga varor som redan finns i distributionskedjan före den dag då de nationella åtgärderna för införlivande av detta direktiv börjar tillämpas.

(59)

Pyrotekniska artiklar för fordon är utformade för fordonets hela livscykel och kräver därför särskilda övergångsbestämmelser. Sådana pyrotekniska artiklar måste överensstämma med kraven i tillämplig lagstiftning vid den tidpunkt då de för första gången tillhandahålls på marknaden och under hela livscykeln för det fordon i vilket den pyrotekniska artikeln har installerats.

(60)

För att säkerställa att användningen av vissa pyrotekniska artiklar inte måste avbrytas, i synnerhet i bilindustrin, är det nödvändigt att punkt 4 i bilaga I börjar tillämpas den 4 juli 2013.

(61)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att se till att pyrotekniska artiklar på marknaden uppfyller krav som tillgodoser en hög skyddsnivå avseende hälsa och säkerhet och andra allmänna intressen samtidigt som man säkerställer att den inre marknaden fungerar, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av dess omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(62)

Skyldigheten att införliva detta direktiv med nationell lagstiftning bör endast gälla de bestämmelser som utgör en innehållsmässig ändring i förhållande till det tidigare direktivet. Införlivandet av de oförändrade bestämmelserna följer av direktiv 2007/23/EG.

(63)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning och de datum för tillämpning av det direktiv som anges i del B i bilaga IV.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

1.   I detta direktiv fastställs regler i syfte att åstadkomma fri rörlighet för pyrotekniska artiklar på den inre marknaden och samtidigt uppnå en hög skyddsnivå för människors hälsa och allmän säkerhet samt skydd och säkerhet för konsumenterna och att hänsyn tas till relevanta miljöskyddsaspekter.

2.   I detta direktiv fastställs de väsentliga säkerhetskrav som pyrotekniska artiklar ska uppfylla innan de får tillhandahållas på marknaden. Dessa krav anges i bilaga I.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Detta direktiv ska tillämpas på pyrotekniska artiklar.

2.   Detta direktiv ska inte tillämpas på

a)

pyrotekniska artiklar som, i enlighet med nationell lagstiftning, är avsedda för icke-kommersiell användning av försvarsmakten, polisen eller räddningstjänsten,

b)

utrustning som omfattas av direktiv 96/98/EG,

c)

pyrotekniska artiklar avsedda för användning inom flyg- och rymdindustrin,

d)

knallhattar särskilt avsedda att användas i leksaker som omfattas av direktiv 2009/48/EG,

e)

explosiva varor som omfattas av direktiv 93/15/EEG,

f)

ammunition,

g)

fyrverkerier som tillverkas för tillverkarens eget bruk och som av den medlemsstat där tillverkaren är etablerad har godkänts för användning uteslutande inom den medlemsstatens territorium och som inte lämnar den medlemsstatens territorium.

Artikel 3

Definitioner

I detta direktiv avses med

1.   pyroteknisk artikel: artiklar som innehåller explosiva ämnen eller blandningar som är avsedda att skapa en värme-, ljus-, ljud-, gas- eller rökeffekt eller en kombination av dessa, som en följd av självunderhållande exoterma kemiska reaktioner.

2.   fyrverkeri: pyroteknisk artikel avsedd för underhållning.

3.   pyrotekniska sceneffekter: pyrotekniska artiklar avsedda för scenbruk inomhus eller utomhus, inklusive för film- och tv-inspelningar eller liknande användningsområden.

4.   pyroteknisk artikel för fordon: komponenter i säkerhetsanordningar för fordon, vilka innehåller pyrotekniska satser som används för att aktivera dessa eller andra anordningar.

5.   ammunition: projektiler, drivladdningar och lös ammunition som används i handeldvapen, andra skjutvapen och artilleri.

6.   person med specialistkunskap: person som har medlemsstatens tillstånd att inom dess territorium hantera och/eller använda fyrverkerier i kategori F4, pyrotekniska sceneffekter i kategori T2 och/eller andra pyrotekniska artiklar i kategori P2.

7.   tillhandahållande på marknaden: varje leverans av en pyroteknisk artikel för distribution, förbrukning eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt.

8.   utsläppande på marknaden: första gången en pyroteknisk artikel tillhandahålls på unionsmarknaden.

9.   tillverkare: fysisk eller juridisk person som tillverkar en pyroteknisk artikel eller som låter konstruera och tillverka en sådan artikel och saluför den pyrotekniska artikeln, i eget namn eller under eget varumärke.

10.   importör: fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och släpper ut en pyroteknisk artikel från ett tredjeland på unionsmarknaden.

11.   distributör: fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, förutom tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en pyroteknisk artikel på marknaden.

12.   ekonomisk aktör: tillverkaren, importören och distributören.

13.   teknisk specifikation: dokument där det fastställs vilka tekniska krav som en pyroteknisk artikel ska uppfylla.

14.   harmoniserad standard: harmoniserad standard enligt definitionen i artikel 2.1 c i förordning (EU) nr 1025/2012.

15.   ackreditering: ackreditering enligt definitionen i artikel 2.10 i förordning (EG) nr 765/2008.

16.   nationellt ackrediteringsorgan: nationellt ackrediteringsorgan enligt definitionen i artikel 2.11 i förordning (EG) nr 765/2008.

17.   bedömning av överensstämmelse: process där det visas huruvida de väsentliga säkerhetskraven i detta direktiv för en pyroteknisk artikel har uppfyllts.

18.   organ för bedömning av överensstämmelse: organ som utför bedömning av överensstämmelse, innefattande kalibrering, provning, certifiering och kontroll.

19.   återkallelse: åtgärd för att dra tillbaka en pyroteknisk artikel som redan tillhandahållits slutanvändaren.

20.   tillbakadragande: åtgärd för att förhindra att en pyroteknisk artikel i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden.

21.   harmoniserad unionslagstiftning: unionslagstiftning som harmoniserar villkoren för saluföring av produkter.

22.   CE-märkning: märkning genom vilken tillverkaren visar att den pyrotekniska artikeln överensstämmer med de tillämpliga kraven i harmoniserad unionslagstiftning som föreskriver CE-märkning,

Artikel 4

Fri rörlighet

1.   Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa eller hindra tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar som uppfyller de krav som ställs i detta direktiv.

2.   Detta direktiv får inte hindra en medlemsstat från att vidta åtgärder för att förbjuda eller begränsa innehavet, användningen och/eller försäljningen till allmänheten av fyrverkerier i kategorierna F2 och F3, pyrotekniska sceneffekter samt andra pyrotekniska artiklar av skäl som rör allmän ordning, allmän säkerhet, hälsa och säkerhet, eller miljöskydd.

3.   Medlemsstaterna får inte hindra att pyrotekniska artiklar som inte är förenliga med detta direktiv visas och används i marknadsföringssyfte vid mässor, utställningar och förevisningar, under förutsättning att en väl synlig skylt tydligt anger den aktuella mässans, utställningens eller förevisningens namn och datum samt anger att de pyrotekniska artiklarna inte uppfyller kraven och att de inte får försäljas innan de uppfyller kraven. Vid sådana evenemang ska lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas i enlighet med de krav som fastställs av den berörda medlemsstatens behöriga myndighet.

4.   Medlemsstaterna får inte hindra den fria rörligheten och användningen av sådana pyrotekniska artiklar avsedda för forskning, utveckling och provning som inte är förenliga med detta direktiv, under förutsättning att en väl synlig märkning tydligt anger att de inte uppfyller kraven och att de inte får användas för annat än forskning, utveckling och provning.

Artikel 5

Tillhandahållande på marknaden

Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att pyrotekniska artiklar tillhandahålls på marknaden endast om de uppfyller kraven i detta direktiv.

Artikel 6

Kategorier av pyrotekniska artiklar

1.   Pyrotekniska artiklar ska kategoriseras av tillverkaren utifrån typ av användning eller syfte och skadepotential, inklusive ljudnivå. De anmälda organ som avses i artikel 21 ska bekräfta kategoriseringen som en del av den bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 17.

Kategoriseringen ska ske enligt följande:

a)

Fyrverkerier

i)

Kategori F1: Fyrverkerier med mycket låg skadepotential och försumbar ljudnivå avsedda för användning inom avgränsade områden, inklusive fyrverkerier avsedda för användning inne i bostäder.

ii)

Kategori F2: Fyrverkerier med låg skadepotential och låg ljudnivå avsedda för användning utomhus inom avgränsade områden.

iii)

Kategori F3: Fyrverkerier med medelhög skadepotential avsedda för användning utomhus inom stora öppna områden och vars ljudnivå inte är skadlig för människors hälsa.

iv)

Kategori F4: Fyrverkerier med hög skadepotential avsedda att användas endast av personer med specialistkunskaper (vanligen kallade ”fyrverkerier för professionell användning”) och vars ljudnivå inte är skadlig för människors hälsa.

b)

Pyrotekniska sceneffekter

i)

Kategori T1: Pyrotekniska artiklar med låg skadepotential vilka är avsedda för scenbruk.

ii)

Kategori T2: Pyrotekniska artiklar för scenbruk som är avsedda att användas endast av personer med specialistkunskaper.

c)

Övriga pyrotekniska artiklar

i)

Kategori P1: Pyrotekniska artiklar med låg skadepotential, som inte är fyrverkerier eller pyrotekniska sceneffekter.

ii)

Kategori P2: Pyrotekniska artiklar som inte är fyrverkerier eller pyrotekniska sceneffekter och som är avsedda att hanteras eller användas endast av personer med specialistkunskaper.

2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina förfaranden för att utse och auktorisera personer med specialistkunskaper.

Artikel 7

Åldersgränser och andra begränsningar

1.   Pyrotekniska artiklar får inte tillhandahållas på marknaden till personer under följande åldersgränser:

a)

Fyrverkerier

i)

Kategori F1: 12 år.

ii)

Kategori F2: 16 år.

iii)

Kategori F3: 18 år.

b)

Pyrotekniska sceneffekter i kategori T1 och övriga pyrotekniska artiklar i kategori P1: 18 år.

2.   Medlemsstaterna får höja de åldersgränser som anges i punkt 1 om detta är befogat av skäl som rör allmän ordning, allmän säkerhet eller hälsa och säkerhet. Medlemsstaterna får också sänka åldersgränserna för personer som har yrkesutbildning eller genomgår en sådan utbildning.

3.   Tillverkare, importörer och distributörer får inte tillhandahålla följande pyrotekniska artiklar på marknaden till andra än personer med specialistkunskaper:

a)

Fyrverkerier i kategori F4.

b)

Pyrotekniska sceneffekter i kategori T2 och övriga pyrotekniska artiklar i kategori P2.

4.   Övriga pyrotekniska artiklar i kategori P1 för fordon, inbegripet system för krockkuddar och bältesförsträckare, får inte tillhandahållas till allmänheten utom i de fall där dessa pyrotekniska artiklar för fordon är inbyggda i ett fordon eller i en större avtagbar del av ett fordon.

KAPITEL 2

DE EKONOMISKA AKTÖRERNAS SKYLDIGHETER

Artikel 8

Tillverkarnas skyldigheter

1.   När tillverkarna släpper ut sina pyrotekniska artiklar på marknaden ska de se till att de har konstruerats och tillverkats i enlighet med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga I.

2.   Tillverkarna ska utarbeta den tekniska dokumentation som avses i bilaga II och låta utföra den bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 17.

Om bedömningen har visat att den pyrotekniska artikeln uppfyller de tillämpliga kraven ska tillverkarna upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och anbringa CE-märkningen.

3.   Tillverkarna ska behålla den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i tio år efter det att den pyrotekniska artikeln har släppts ut på marknaden.

4.   Tillverkarna ska se till att det finns rutiner som garanterar att serietillverkningen fortsätter att överensstämma med kraven i detta direktiv. Det ska också tas hänsyn till ändringar i den pyrotekniska artikelns konstruktion eller egenskaper och ändringar i de harmoniserade standarderna eller andra tekniska specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om överensstämmelse för en pyroteknisk artikel.

När det anses lämpligt med tanke på de risker som en pyroteknisk artikel utgör ska tillverkarna, för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet, och på en vederbörligen motiverad begäran från de behöriga myndigheterna, utföra slumpvis provning av pyrotekniska artiklar som tillhandahållits på marknaden, granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, artiklar som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av artiklar samt informera distributörerna om all sådan övervakning.

5.   Tillverkarna ska se till att de pyrotekniska artiklar som de har släppt ut på marknaden är märkta i enlighet med artikel 10 eller 11.

6.   Tillverkarna ska ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt den postadress på vilken de kan kontaktas på den pyrotekniska artikeln, eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett dokument som följer med den pyrotekniska artikeln. Den angivna adressen ska ange en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas. Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och marknadskontrollmyndigheterna.

7.   Tillverkarna ska se till att den pyrotekniska artikeln åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och andra slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten. Sådana bruksanvisningar och säkerhetsinformation liksom alla etiketter ska vara tydliga och lättbegripliga.

8.   Tillverkare som anser eller har skäl att tro att en pyroteknisk artikel som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få den pyrotekniska artikeln att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller återkalla artikeln. Om den pyrotekniska artikeln utgör en risk ska tillverkarna dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater på vilkas marknad de har tillhandahållit den pyrotekniska artikeln, och lämna uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

9.   Tillverkarna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet i pappersform eller elektronisk form ge myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att den pyrotekniska artikeln överensstämmer med kraven i detta direktiv, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten. De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de pyrotekniska artiklar som de har släppt ut på marknaden.

Artikel 9

Spårbarhet

1.   För att underlätta de pyrotekniska artiklarnas spårbarhet ska tillverkarna märka dem med ett registreringsnummer som de tilldelats av det anmälda organ som i enlighet med artikel 17 utför bedömningen av överensstämmelse. Numreringen ska göras enligt ett enhetligt system som fastställs av kommissionen.

2.   Tillverkarna och importörerna ska föra register över registreringsnumren på de pyrotekniska artiklar som de tillhandahåller på marknaden och ska se till att denna information på begäran görs tillgänglig för de berörda myndigheterna.

Artikel 10

Märkning av andra pyrotekniska artiklar än pyrotekniska artiklar för fordon

1.   Tillverkarna ska se till att pyrotekniska artiklar, utom de för fordon, är synligt, läsbart och varaktigt märkta på det officiella språket eller språken i den medlemsstat där den pyrotekniska artikeln tillhandahålls konsumenten. Sådan märkning ska vara tydlig och lättbegriplig.

2.   Märkningen av de pyrotekniska artiklarna ska minst innehålla de uppgifter om tillverkaren som anges i artikel 8.6 och, om tillverkaren inte är etablerad i unionen, den information om tillverkaren och importören som anges i artiklarna 8.6 respektive 12.3, den pyrotekniska artikelns namn och typ, dess registreringsnummer och dess produkt-, parti- eller serienummer, åldersgränser enligt artikel 7.1 och 7.2, tillämplig kategori, bruksanvisning, tillverkningsår för fyrverkerier i kategorierna F3 och F4 samt, där så är tillämpligt, minsta säkerhetsavstånd. Märkningen ska även ange explosivämnets nettovikt.

3.   På fyrverkerier ska det dessutom finnas minst följande information:

a)

Kategori F1: där så är tillämpligt: ”Får endast användas utomhus” och ett minsta säkerhetsavstånd.

b)

Kategori F2: ”Får endast användas utomhus” och, där så är tillämpligt, minsta säkerhetsavstånd.

c)

Kategori F3: ”Får endast användas utomhus” och minsta säkerhetsavstånd.

d)

Kategori F4: ”Får endast användas av personer med specialistkunskaper” och minsta säkerhetsavstånd.

4.   På pyrotekniska sceneffekter ska det dessutom finnas minst följande information:

a)

Kategori T1: där så är tillämpligt: ”Får endast användas utomhus” och minsta säkerhetsavstånd.

b)

Kategori T2: ”Får endast användas av personer med specialistkunskaper” och minsta säkerhetsavstånd.

5.   Om det inte finns tillräckligt med plats på den pyrotekniska artikeln för de märkningskrav som avses i punkterna 2, 3 och 4, ska informationen anges på den minsta förpackningsenheten.

Artikel 11

Märkning av pyrotekniska artiklar för fordon

1.   Märkningen av de pyrotekniska artiklarna för fordon ska innehålla de uppgifter om tillverkaren som anges i artikel 8.6, den pyrotekniska artikelns namn och typ samt dess registreringsnummer och dess produkt-, parti- och serienummer samt, vid behov, säkerhetsinstruktioner.

2.   Om det inte finns tillräckligt med plats på den pyrotekniska artikeln för fordon för de märkningskrav som avses i punkt 1 ska informationen anges på förpackningen.

3.   Ett säkerhetsdatablad för den pyrotekniska artikeln för fordon som sammanställs i enlighet med bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (14) och som beaktar yrkesmässiga användares särskilda behov, ska tillhandahållas dessa användare på det språk som de begär.

Säkerhetsdatabladet får tillhandahållas på papper eller elektroniskt, förutsatt att den yrkesmässiga användaren har nödvändiga medel för att ta del av det.

Artikel 12

Importörernas skyldigheter

1.   Importörerna får endast släppa ut pyrotekniska artiklar på marknaden som överensstämmer med kraven.

2.   Innan importörerna släpper ut en pyroteknisk artikel på marknaden ska de se till att tillverkaren har utfört den bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 17. De ska se till att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen, att den pyrotekniska artikeln är försedd med CE-märkning och åtföljs av de dokument som krävs samt att tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 8.5 och 8.6.

Om en importör anser eller har skäl att tro att en pyroteknisk artikel inte överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga I får importören inte släppa ut den pyrotekniska artikeln på marknaden förrän den överensstämmer med de tillämpliga kraven. Om den pyrotekniska artikeln utgör en risk ska importören dessutom informera tillverkaren och marknadskontrollmyndigheterna om detta.

3.   Importörerna ska ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke och den postadress på vilken de kan kontaktas på den pyrotekniska artikeln eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett dokument som följer med den pyrotekniska artikeln. Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och marknadskontrollmyndigheterna.

4.   Importörerna ska se till att den pyrotekniska artikeln åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och andra slutanvändare och som bestämts av den berörda medlemsstaten.

5.   Importörerna ska, så länge de har ansvar för en pyroteknisk artikel, se till att förvarings- eller transportförhållandena för den pyrotekniska artikeln inte äventyrar artikelns överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga I.

6.   När det anses lämpligt med tanke på de risker som en pyroteknisk artikel utgör ska importörerna för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet på en vederbörligen motiverad begäran från de behöriga myndigheterna utföra slumpvis provning av pyrotekniska artiklar som tillhandahålls på marknaden, granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, pyrotekniska artiklar som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av pyrotekniska artiklar samt informera distributörerna om all sådan övervakning.

7.   Importörer som anser eller har skäl att tro att en pyroteknisk artikel som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få den pyrotekniska artikeln att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla artikeln. Om den pyrotekniska artikeln utgör en risk ska importörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater på vilkas marknad de har tillhandahållit den pyrotekniska artikeln, och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

8.   Under tio år efter det att den pyrotekniska artikeln har släppts ut på marknaden ska importörerna hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för marknadskontrollmyndigheterna och se till att dessa myndigheter på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen.

9.   Importörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet i pappersform eller elektronisk form ge myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att en pyroteknisk artikel överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten. De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de pyrotekniska artiklar som de har släppt ut på marknaden.

Artikel 13

Distributörernas skyldigheter

1.   När distributörerna tillhandahåller en pyroteknisk artikel på marknaden ska de iaktta vederbörlig omsorg för att se till att kraven i detta direktiv uppfylls.

2.   Innan distributörerna tillhandahåller en pyroteknisk artikel på marknaden ska de kontrollera att den är försedd med CE-märkning, att den åtföljs av de dokument som krävs och av bruksanvisning och säkerhetsinformation på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och andra slutanvändare i den medlemsstat där den pyrotekniska artikeln ska tillhandahållas på marknaden och att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artiklarna 8.5, 8.6 respektive 12.3.

Om en distributör anser eller har skäl att tro att en pyroteknisk artikel inte överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga I får distributören inte tillhandahålla den pyrotekniska artikeln på marknaden förrän den överensstämmer med de tillämpliga kraven. Om den pyrotekniska artikeln utgör en risk ska distributören dessutom informera tillverkaren eller importören samt marknadskontrollmyndigheterna om detta.

3.   Distributörerna ska, så länge de har ansvar för en pyroteknisk artikel, se till att förvarings- eller transportförhållandena för den pyrotekniska artikeln inte äventyrar artikelns överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga I.

4.   Distributörer som anser eller har skäl att tro att en pyroteknisk artikel som de har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med detta direktiv ska försäkra sig om att nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas för att få den pyrotekniska artikeln att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla artikeln. Om den pyrotekniska artikeln utgör en risk ska distributörerna dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater på vilkas marknad de har tillhandahållit den pyrotekniska artikeln, och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

5.   Distributörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet i pappersform eller elektronisk form ge myndigheten den information och dokumentation som behövs för att visa att den pyrotekniska artikeln överensstämmer med kraven. De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de pyrotekniska artiklar som de har tillhandahållit på marknaden.

Artikel 14

Fall där tillverkarens skyldigheter är tillämpliga på importörer och distributörer

Importörer eller distributörer ska anses vara tillverkare enligt detta direktiv och ska ha samma skyldigheter som tillverkaren har enligt artikel 8 när de släpper ut en pyroteknisk artikel på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en pyroteknisk artikel som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med kraven i detta direktiv kan påverkas.

Artikel 15

Identifiering av de ekonomiska aktörerna

De ekonomiska aktörerna ska på begäran identifiera följande aktörer för marknadskontrollmyndigheterna:

a)

Ekonomiska aktörer som har levererat en pyroteknisk artikel till dem.

b)

Ekonomiska aktörer som de har levererat en pyroteknisk artikel till.

De ekonomiska aktörerna ska kunna ge den information som avses i första stycket i tio år efter det att de har fått den pyrotekniska artikeln levererad och i tio år efter det att de har levererat den pyrotekniska artikeln.

KAPITEL 3

DEN PYROTEKNISKA ARTIKELNS ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAVEN

Artikel 16

Förmodan om överensstämmelse för pyrotekniska artiklar

Pyrotekniska artiklar som överensstämmer med harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska förutsättas överensstämma med de väsentliga säkerhetskrav i bilaga I som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.

Artikel 17

Förfaranden vid bedömning av överensstämmelse

När det gäller bedömning av de pyrotekniska artiklarnas överensstämmelse ska tillverkaren följa ett av följande förfaranden som avses i bilaga II:

a)

EU-typkontroll (modul B) och, efter tillverkarens eget val, ett av följande förfaranden:

i)

Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och övervakade produktkontroller med slumpvisa intervall (modul C2).

ii)

Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av produktionen (modul D).

iii)

Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av produkter (modul E).

b)

Överensstämmelse som grundar sig på kontroll av enskilda produkter (modul G).

c)

Överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring (modul H), dock endast i fråga om fyrverkerier i kategori F4.

Artikel 18

EU-försäkran om överensstämmelse

1.   I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges att de väsentliga säkerhetskraven i bilaga I har visats vara uppfyllda.

2.   EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas i enlighet med mallen i bilaga III, innehålla de uppgifter som anges i de relevanta modulerna i bilaga II och regelbundet uppdateras. Den ska översättas till det eller de språk som krävs av den medlemsstat där den pyrotekniska artikeln släpps ut eller tillhandahålls på marknaden.

3.   Om en pyroteknisk artikel omfattas av mer än en unionsakt där det ställs krav på EU-försäkran om överensstämmelse ska en enda EU-försäkran om överensstämmelse upprättas för alla dessa unionsakter. I denna försäkran ska det anges vilka unionsakter som berörs, och det ska lämnas en publikationshänvisning till dem.

4.   Genom att upprätta EU-försäkran om överensstämmelse tar tillverkaren ansvar för att den pyrotekniska artikeln överensstämmer med kraven i detta direktiv.

Artikel 19

Allmänna principer för CE-märkning

CE-märkningen ska omfattas av de allmänna principer som fastställs i artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008.

Artikel 20

Regler och villkor för CE-märkning och andra typer av märkning

1.   CE-märkningen ska anbringas på de pyrotekniska artiklarna så att den är synlig, lätt läsbar och varaktig. Om detta inte är möjligt eller lämpligt på grund av den pyrotekniska artikelns art ska märkningen anbringas på förpackningen och i de medföljande dokumenten.

2.   CE-märkningen ska anbringas innan den pyrotekniska artikeln släpps ut på marknaden.

3.   CE-märkningen ska åtföljas av det anmälda organets identifikationsnummer, om organet medverkar i produktionskontrollen.

Det anmälda organets identifikationsnummer ska anbringas av organet självt eller, efter dess anvisningar, av tillverkaren.

4.   CE-märkningen och i tillämpliga fall det anmälda organets identifikationsnummer får åtföljas av ett annat märke som anger en särskild risk eller ett särskilt användningsområde.

5.   Medlemsstaterna ska utgå från befintliga mekanismer för att se till att bestämmelserna om CE-märkning tillämpas korrekt och vidta lämpliga åtgärder i händelse av otillbörlig användning av den märkningen.

KAPITEL 4

ANMÄLAN AV ORGAN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

Artikel 21

Anmälan

Medlemsstaterna ska anmäla till kommissionen och övriga medlemsstater vilka organ som fått i uppdrag att utföra bedömningar av överensstämmelse i enlighet med detta direktiv.

Artikel 22

Anmälande myndigheter

1.   Medlemsstaterna ska utse en anmälande myndighet med ansvar för att inrätta och genomföra de förfaranden som krävs för bedömning och anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse och för övervakning av anmälda organ, inklusive överensstämmelse med artikel 27.

2.   Medlemsstaterna får besluta att den bedömning och övervakning som avses i punkt 1 ska utföras av ett nationellt ackrediteringsorgan i den betydelse som anges i och i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008.

Artikel 23

Krav på anmälande myndigheter

1.   En anmälande myndighet ska vara inrättad på ett sådant sätt att det inte uppstår någon intressekonflikt med organen för bedömning av överensstämmelse.

2.   En anmälande myndighet ska vara organiserad och fungera på ett sådant sätt att dess verksamhet är objektiv och opartisk.

3.   En anmälande myndighet ska vara organiserad på ett sådant sätt att alla beslut som rör anmälan av ett organ för bedömning av överensstämmelse fattas av annan behörig personal än den som har gjort bedömningen.

4.   En anmälande myndighet får inte erbjuda eller utföra sådan verksamhet som utförs av organ för bedömning av överensstämmelse och får inte heller erbjuda eller utföra konsulttjänster på kommersiell eller konkurrensmässig grund.

5.   En anmälande myndighet ska sörja för att erhållen information behandlas konfidentiellt.

6.   En anmälande myndighet ska ha tillgång till tillräckligt med personal med lämplig kompetens för att kunna utföra sina uppgifter.

Artikel 24

De anmälande myndigheternas informationsskyldighet

Medlemsstaterna ska informera kommissionen om sina förfaranden för bedömning och anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse och för övervakning av anmälda organ samt om eventuella ändringar.

Kommissionen ska offentliggöra denna information.

Artikel 25

Krav avseende anmälda organ

1.   När det gäller anmälan ska organ för bedömning av överensstämmelse uppfylla kraven i punkterna 2–11.

2.   Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska inrättas enligt en medlemsstats nationella rätt och vara en juridisk person.

3.   Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska vara ett tredjepartsorgan som är oberoende av den organisation eller pyrotekniska artikel som den bedömer.

4.   Ett organ för bedömning av överensstämmelse, dess högsta ledning och den personal som ansvarar för bedömningen av överensstämmelse får inte utgöras av den som konstruerar, tillverkar, levererar, installerar, köper, äger, använder eller underhåller pyrotekniska artiklar och/eller explosiva ämnen eller av företrädare för någon av dessa parter. Detta ska inte hindra användning av pyrotekniska artiklar och/eller explosiva ämnen som är nödvändig för verksamheten inom organet för bedömning av överensstämmelse eller användning av pyrotekniska artiklar för personligt bruk.

Ett organ för bedömning av överensstämmelse, dess högsta ledning och bedömningspersonal får varken delta direkt i konstruktion, tillverkning, marknadsföring, installation, användning eller underhåll av pyrotekniska artiklar och/eller explosiva ämnen eller företräda parter som bedriver sådan verksamhet. De får inte delta i någon verksamhet som kan påverka deras objektivitet och integritet i samband med den bedömning av överensstämmelse för vilken de har anmälts. Detta ska framför allt gälla konsulttjänster.

Organ för bedömning av överensstämmelse ska se till att deras dotterbolags eller underentreprenörers verksamhet inte påverkar konfidentialiteten, objektiviteten eller opartiskheten i organens bedömningar av överensstämmelse.

5.   Organ för bedömning av överensstämmelse och deras personal ska utföra bedömningen av överensstämmelse med största möjliga yrkesintegritet, ha teknisk kompetens på det specifika området och vara fria från alla påtryckningar och all påverkan, i synnerhet ekonomiska, som kan påverka deras omdöme eller resultaten av deras bedömning av överensstämmelse; detta gäller särskilt påtryckningar och påverkan från personer eller grupper av personer som berörs av denna verksamhet.

6.   Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska kunna utföra alla de uppgifter avseende bedömning av överensstämmelse som fastställs i bilaga II för ett sådant organ och för vilka det har anmälts, oavsett om dessa uppgifter utförs av organet för bedömning av överensstämmelse eller för dess räkning och under dess ansvar.

Vid alla tidpunkter och för varje förfarande för bedömning av överensstämmelse och för varje typ eller kategori av pyrotekniska artiklar för vilka det har anmälts ska organet för bedömning av överensstämmelse ha följande till sitt förfogande:

a)

Erforderlig personal med teknisk kunskap och tillräcklig erfarenhet för att utföra bedömningen av överensstämmelse.

b)

Erforderliga beskrivningar av förfaranden enligt vilka bedömningar av överensstämmelse utförs; dessa beskrivningar måste säkerställa tydlighet och reproducerbarhet hos förfarandena. Organet ska ha lämpliga rutiner och förfaranden för att skilja mellan de uppgifter som det utför i sin egenskap av anmält organ och annan verksamhet.

c)

Förfaranden som gör det möjligt för organet att utöva sin verksamhet med vederbörlig hänsyn tagen till ett företags storlek, bransch och struktur, den berörda produktteknikens komplexitet och eventuell massproduktion eller serietillverkning.

Organet för bedömning av överensstämmelse ska ha nödvändiga medel för att korrekt kunna utföra de tekniska och administrativa uppgifterna i samband med bedömningen av överensstämmelse och ska ha tillgång till den utrustning och de hjälpmedel som är nödvändiga

7.   Den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse ska ha

a)

fullgod teknisk och yrkesinriktad utbildning som täcker all slags bedömning av överensstämmelse på det område inom vilket organet för bedömning av överensstämmelse har anmälts,

b)

tillfredsställande kunskap om kraven för de bedömningar som de gör och befogenhet att utföra dessa bedömningar,

c)

lämplig kännedom och insikt om de väsentliga säkerhetskraven i bilaga I, de tillämpliga harmoniserade standarderna och de relevanta bestämmelserna i den harmoniserade unionslagstiftningen och nationell lagstiftning,

d)

förmåga att upprätta intyg, protokoll och rapporter som visar att bedömningarna har gjorts.

8.   Det ska garanteras att organ för bedömning av överensstämmelse, deras högsta ledning och den personal som ansvarar för bedömningen av överensstämmelse är opartiska.

Ersättningen till den högsta ledningen och den personal som ansvarar för bedömningen av överensstämmelse vid ett organ för bedömning av överensstämmelse får inte vara beroende av antalet bedömningar som görs eller resultaten av bedömningarna.

9.   Organ för bedömning av överensstämmelse ska vara ansvarsförsäkrade, om inte staten tar på sig ansvaret enligt nationell lagstiftning eller medlemsstaten själv tar direkt ansvar för bedömningen av överensstämmelse.

10.   Personalen vid ett organ för bedömning av överensstämmelse ska iaktta tystnadsplikt beträffande all information som de erhåller vid utförandet av sina uppgifter enligt bilaga II eller bestämmelser i nationell rätt som genomför den, utom gentemot de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där verksamheten bedrivs. Äganderättigheter ska skyddas.

11.   Organ för bedömning av överensstämmelse ska delta i, eller se till att deras personal som ansvarar för bedömningen av överensstämmelse känner till, det relevanta standardiseringsarbetet och det arbete som utförs i samordningsgruppen för anmälda organ, som inrättats i enlighet med relevant harmoniserad unionslagstiftning, och de ska som generella riktlinjer använda de administrativa beslut och dokument som är resultatet av gruppens arbete.

Artikel 26

Förmodan om överensstämmelse för anmälda organ

Ett organ för bedömning av överensstämmelse som kan visa att det uppfyller kriterierna i de relevanta harmoniserade standarderna eller delar av dem till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning ska förutsättas uppfylla kraven i artikel 25, förutsatt att dessa krav omfattas av de tillämpliga harmoniserade standarderna.

Artikel 27

Dotterbolag och underentreprenörer till anmälda organ

1.   Om det anmälda organet lägger ut specifika uppgifter med anknytning till bedömningen av överensstämmelse på underentreprenad eller anlitar ett dotterbolag ska det se till att underentreprenören eller dotterbolaget uppfyller kraven i artikel 25 och informera den anmälande myndigheten om detta.

2.   De anmälda organen ska ta det fulla ansvaret för underentreprenörernas eller dotterbolagens uppgifter, oavsett var dessa är etablerade.

3.   Verksamhet får läggas ut på underentreprenad eller utföras av ett dotterbolag endast om kunden samtycker till det.

4.   De anmälda organen ska hålla de relevanta dokumenten rörande bedömningen av underentreprenörens eller dotterbolagets kvalifikationer och det arbete som utförts av dem tillgängliga för den anmälande myndigheten i enlighet med bilaga II.

Artikel 28

Ansökan om anmälan

1.   Organet för bedömning av överensstämmelse ska lämna in en ansökan om anmälan till den anmälande myndigheten i den medlemsstat där det är etablerat.

2.   Ansökan om anmälan ska åtföljas av en beskrivning av de bedömningar av överensstämmelse, den eller de moduler för bedömning av överensstämmelse och den eller de pyrotekniska artiklar som organet förklarar sig ha kompetens för samt ett ackrediteringsintyg, om det finns ett sådant, som utfärdats av ett nationellt ackrediteringsorgan och där det intygas att organet för bedömning av överensstämmelse uppfyller kraven i artikel 25.

3.   Om organet för bedömning av överensstämmelse inte kan uppvisa något ackrediteringsintyg ska det ge den anmälande myndigheten alla underlag som krävs för kontroll, erkännande och regelbunden övervakning av att det uppfyller kraven i artikel 25.

Artikel 29

Anmälningsförfarande

1.   De anmälande myndigheterna får endast anmäla de organ för bedömning av överensstämmelse som har uppfyllt kraven i artikel 25.

2.   De ska anmäla till kommissionen och de andra medlemsstaterna med hjälp av det elektroniska anmälningsverktyg som utvecklats och förvaltas av kommissionen.

3.   Anmälan ska innehålla detaljerade uppgifter om bedömningarna av överensstämmelse, modulerna för bedömning av överensstämmelse och den eller de berörda pyrotekniska artiklarna samt ett relevant intyg om kompetens.

4.   Om en anmälan inte grundar sig på ett ackrediteringsintyg som avses i artikel 28.2 ska den anmälande myndigheten ge kommissionen och de andra medlemsstaterna de skriftliga underlag som styrker att organet för bedömning av överensstämmelse har erforderlig kompetens och att de system som behövs för att se till att organet övervakas regelbundet och fortsätter att uppfylla kraven i artikel 25 har inrättats.

5.   Det berörda organet får bedriva verksamhet som anmält organ endast om kommissionen eller de andra medlemsstaterna inte har rest invändningar inom två veckor efter anmälan, i de fall då ett ackrediteringsintyg används, eller inom två månader efter anmälan, i de fall då ingen ackreditering används.

Endast ett sådant organ ska anses vara ett anmält organ i enlighet med detta direktiv.

6.   Den anmälande myndigheten ska underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om alla relevanta ändringar av anmälan.

Artikel 30

Identifikationsnummer och förteckningar över anmälda organ

1.   Kommissionen ska tilldela varje anmält organ ett identifikationsnummer.

Organet ska tilldelas ett enda nummer även om det anmäls enligt flera unionsakter.

2.   Kommissionen ska offentliggöra förteckningen över de organ som anmälts enligt detta direktiv, inklusive de identifikationsnummer som de har tilldelats och den verksamhet som de har anmälts för.

Kommissionen ska se till att förteckningen hålls uppdaterad.

Artikel 31

Ändringar i anmälan

1.   Om en anmälande myndighet har konstaterat eller har informerats om att ett anmält organ inte längre uppfyller de krav som anges i artikel 25 eller att det underlåter att fullgöra sina skyldigheter, ska myndigheten i förekommande fall, beroende på hur allvarlig underlåtenheten att uppfylla kraven eller fullgöra skyldigheterna är, begränsa anmälan eller återkalla den tillfälligt eller slutgiltigt. Den ska omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta.

2.   I händelse av begränsning, tillfällig återkallelse eller återkallelse av anmälan eller om det anmälda organet har upphört med verksamheten ska den anmälande medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att det anmälda organets dokumentation antingen ska behandlas av ett annat anmält organ eller hållas tillgänglig för de ansvariga anmälande myndigheterna och marknadskontrollmyndigheterna på deras begäran.

Artikel 32

Ifrågasättande av de anmälda organens kompetens

1.   Kommissionen ska undersöka alla fall där den tvivlar på att ett anmält organ har erforderlig kompetens eller att ett anmält organ fortsatt uppfyller de krav och fullgör de skyldigheter som det omfattas av, och även alla fall där den gjorts uppmärksam på att det föreligger sådana tvivel.

2.   Den anmälande medlemsstaten ska på begäran ge kommissionen all information om grunderna för anmälan eller hur det berörda anmälda organets kompetens upprätthålls.

3.   Kommissionen ska se till att all känslig information som har erhållits i samband med undersökningarna behandlas konfidentiellt.

4.   Om kommissionen konstaterar att ett anmält organ inte uppfyller eller inte längre uppfyller kraven för anmälan ska den anta en genomförande akt för att anmoda den anmälande medlemsstaten att vidta erforderliga korrigerande åtgärder, inbegripet att vid behov återta anmälan.

Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 44.2.

Artikel 33

De anmälda organens operativa skyldigheter

1.   Anmälda organ ska utföra bedömningar av överensstämmelse i enlighet med förfarandena för bedömning av överensstämmelse i bilaga II.

2.   Bedömningarna av överensstämmelse ska utföras på ett proportionellt sätt så att de ekonomiska aktörerna inte belastas i onödan. Organen för bedömning av överensstämmelse ska när de utför sin verksamhet ta vederbörlig hänsyn till ett företags storlek, bransch och struktur och till produktteknikens komplexitet och eventuell massproduktion eller serietillverkning.

Samtidigt ska de dock respektera den grad av noggrannhet och skyddsnivå som krävs för att den pyrotekniska artikeln ska överensstämma med kraven i detta direktiv.

3.   Anmälda organ som utför bedömningar av överensstämmelse ska tilldela registreringsnummer som identifierar de pyrotekniska artiklar vilka har varit föremål för en bedömning av överensstämmelse liksom deras tillverkare, och ska föra ett register över registreringsnumren för de pyrotekniska artiklar för vilka de utfärdat intyg.

4.   Om ett anmält organ konstaterar att en tillverkare inte har tillämpat de väsentliga säkerhetskraven i bilaga I eller motsvarande harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer, ska det begära att tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder, och inget intyg om överensstämmelse ska utfärdas.

5.   Om ett anmält organ vid övervakning av överensstämmelse efter det att ett intyg har utfärdats konstaterar att en pyroteknisk artikel inte längre uppfyller kraven, ska det begära att tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder, och vid behov ska intyget tillfälligt eller slutgiltigt återkallas.

6.   Om inga korrigerande åtgärder vidtas eller om de inte får önskat resultat, ska det anmälda organet i förekommande fall belägga intyget med restriktioner eller återkalla det tillfälligt eller slutgiltigt.

Artikel 34

Överklagande av de anmälda organens beslut

Medlemsstaterna ska se till att det finns ett förfarande för överklagande av de anmälda organens beslut.

Artikel 35

De anmälda organens informationsskyldighet

1.   De anmälda organen ska informera den anmälande myndigheten om följande:

a)

Avslag, begränsningar och tillfällig eller slutgiltig återkallelse av intyg.

b)

Omständigheter som inverkar på omfattningen av och villkoren för anmälan.

c)

Begäran från marknadskontrollmyndigheterna om information om bedömningar av överensstämmelse.

d)

På begäran, bedömningar av överensstämmelse som gjorts inom ramen för anmälan och all annan verksamhet, inklusive gränsöverskridande verksamhet och underentreprenad.

2.   De anmälda organen ska ge de andra organ som anmälts enligt detta direktiv och som utför liknande bedömningar av överensstämmelse som täcker samma pyrotekniska artiklar, relevant information om frågor som rör negativa och, på begäran, positiva resultat av bedömningar av överensstämmelse.

Artikel 36

Utbyte av erfarenhet

Kommissionen ska sörja för att erfarenhetsutbyte förekommer mellan de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för riktlinjerna för anmälan.

Artikel 37

Samordning av anmälda organ

Kommissionen ska säkerställa att lämplig samordning och lämpligt samarbete sker mellan de organ som anmälts enligt detta direktiv och att detta bedrivs på ett tillfredsställande sätt genom ett forum bestående av anmälda organ.

Medlemsstaterna ska se till att de organ som de har anmält deltar i arbetet i detta forum, direkt eller genom utsedda representanter.

KAPITEL 5

MARKNADSKONTROLL I UNIONEN, KONTROLL AV PYROTEKNISKA ARTIKLAR SOM FÖRS IN PÅ UNIONSMARKNADEN OCH FÖRFARANDEN I FRÅGA OM SKYDDSÅTGÄRDER

Artikel 38

Marknadskontroll i unionen och kontroll av pyrotekniska artiklar som förs in på unionsmarknaden

1.   Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att pyrotekniska artiklar släpps ut på marknaden endast om de, när de förvaras på rätt sätt och används för sitt avsedda ändamål, inte medför fara för människors hälsa och säkerhet.

2.   Artikel 15.3 och artiklarna 16–29 i förordning (EG) nr 765/2008 ska tillämpas på pyrotekniska artiklar.

3.   Medlemsstaterna ska årligen informera kommissionen om sin marknadskontroll.

Artikel 39

Förfaranden för att på nationell nivå hantera pyrotekniska artiklar som utgör en risk

1.   Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har tillräckliga skäl att anta att en pyroteknisk artikel utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller skydd av andra samhällsintressen som omfattas av detta direktiv, ska de göra en utvärdering av den pyrotekniska artikeln omfattande alla relevanta krav som fastställs i detta direktiv. De berörda ekonomiska aktörerna ska när så krävs samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna i det syftet.

Om marknadskontrollmyndigheterna vid den utvärdering som avses i första stycket konstaterar att den pyrotekniska artikeln inte uppfyller kraven i detta direktiv ska de utan dröjsmål ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att den pyrotekniska artikeln ska uppfylla dessa krav, dra tillbaka artikeln från marknaden eller återkalla den inom en rimlig period som de fastställer i förhållande till typen av risk.

Marknadskontrollmyndigheterna ska informera det berörda anmälda organet om detta.

Artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 ska tillämpas på de åtgärder som avses i andra stycket i denna punkt.

2.   Om marknadskontrollmyndigheterna anser att den bristande överensstämmelsen inte bara gäller det nationella territoriet, ska de informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om utvärderingsresultaten och om de åtgärder som de har ålagt de ekonomiska aktörerna att vidta.

3.   De ekonomiska aktörerna ska se till att alla lämpliga korrigerande åtgärder vidtas i fråga om alla berörda pyrotekniska artiklar som de har tillhandahållit på unionsmarknaden.

4.   Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den period som avses i punkt 1 andra stycket, ska marknadskontrollmyndigheterna vidta alla lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av de pyrotekniska artiklarna på sin nationella marknad, dra tillbaka den pyrotekniska artikeln från den marknaden eller återkalla den.

Marknadskontrollmyndigheterna ska utan dröjsmål informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om dessa åtgärder.

5.   I den information som avses i punkt 4 andra stycket ska alla tillgängliga uppgifter ingå, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera den pyrotekniska artikel som inte uppfyller kraven, dess ursprung, vilken typ av bristande överensstämmelse som görs gällande och den risk den pyrotekniska artikeln utgör, vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt den berörda ekonomiska aktörens synpunkter. Marknadskontrollmyndigheterna ska särskilt ange om den bristande överensstämmelsen beror på någon av följande omständigheter:

a)

Den pyrotekniska artikeln uppfyller inte kraven med avseende på människors hälsa eller säkerhet eller andra aspekter av skydd i allmänhetens intresse som omfattas av detta direktiv.

b)

Det förekommer brister i de harmoniserade standarder som avses i artikel 16, vilka ger förmodan om överensstämmelse.

6.   Andra medlemsstater än den som inledde förfarandet enligt denna artikel ska utan dröjsmål informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om vidtagna åtgärder och om eventuella kompletterande uppgifter som de har tillgång till med avseende på den berörda pyrotekniska artikelns bristande överensstämmelse med kraven samt eventuella invändningar mot den vidtagna nationella åtgärden.

7.   Om varken en medlemsstat eller kommissionen inom tre månader efter mottagandet av den information som avses i punkt 4 andra stycket har rest invändningar mot en tillfällig åtgärd som vidtagits av en medlemsstat ska åtgärden anses vara berättigad.

8.   Medlemsstaterna ska se till att lämpliga begränsande åtgärder, till exempel tillbakadragande av den pyrotekniska artikeln från marknaden, utan dröjsmål vidtas i fråga om den pyrotekniska artikeln.

Artikel 40

Unionens förfaranden i fråga om skyddsåtgärder

1.   Om det, efter det att förfarandet i artikel 39.3 och 39.4 slutförts, har rests invändningar mot åtgärder som en medlemsstat vidtagit eller om kommissionen anser att sådana åtgärder strider mot unionslagstiftningen, ska kommissionen utan dröjsmål inleda samråd med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna och utvärdera den nationella åtgärden. På grundval av utvärderingsresultaten ska kommissionen anta en genomförandeakt för att fastställa om den nationella åtgärden är berättigad eller inte.

Kommissionen ska rikta beslutet till alla medlemsstater och omedelbart delge dem och den eller de berörda ekonomiska aktörerna beslutet.

2.   Om den nationella åtgärden anses vara berättigad ska alla medlemsstater vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att den pyrotekniska artikel som inte uppfyller kraven dras tillbaka från deras nationella marknad och underrätta kommissionen om detta. Om den nationella åtgärden anses oberättigad ska den berörda medlemsstaten upphäva åtgärden.

3.   Om den nationella åtgärden anses vara berättigad och den pyrotekniska artikelns bristande överensstämmelse kan tillskrivas en brist i de harmoniserade standarder som avses i artikel 39.5 b i detta direktiv ska kommissionen tillämpa det förfarande som föreskrivs i artikel 11 i förordning (EU) nr 1025/2012.

Artikel 41

Pyrotekniska artiklar som uppfyller kraven men utgör en risk för hälsa eller säkerhet

1.   Om en medlemsstat, efter att ha utfört en utvärdering i enlighet med artikel 39.1, konstaterar att en pyroteknisk artikel visserligen uppfyller kraven i detta direktiv men utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller skydd av andra samhällsintressen, ska den ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga åtgärder antingen för att säkerställa att den berörda pyrotekniska artikeln när den har släppts ut på marknaden inte längre utgör en sådan risk eller för att dra tillbaka eller återkalla artikeln från marknaden inom en rimlig period som medlemsstaten fastställer i förhållande till typen av risk.

2.   De ekonomiska aktörerna ska se till att det vidtas korrigerande åtgärder i fråga om alla berörda pyrotekniska artiklar som de har tillhandahållit på unionsmarknaden.

3.   Medlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta. Informationen ska innehålla alla tillgängliga uppgifter, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera den pyrotekniska artikeln, dess ursprung och leveranskedja, den risk den pyrotekniska artikeln utgör, vilken typ av nationella åtgärder som vidtagits och deras varaktighet.

4.   Kommissionen ska utan dröjsmål inleda samråd med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna och därefter utvärdera de nationella åtgärderna. På grundval av utvärderingsresultaten ska kommissionen genom genomförandeakter besluta om den nationella åtgärden är berättigad eller inte, och vid behov föreslå lämpliga åtgärder.

De genomförandeakter som avses i första stycket ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 44.3.

Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på skyddet för människors hälsa och säkerhet ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 44.4.

5.   Kommissionen ska rikta beslutet till alla medlemsstater och omedelbart delge dem och den eller de berörda ekonomiska aktörerna beslutet.

Artikel 42

Formell bristande överensstämmelse

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 39 ska en medlemsstat, om den konstaterar något av följande, ålägga den berörda ekonomiska aktören att åtgärda den bristande överensstämmelsen:

a)

CE-märkningen har anbringats i strid med artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008 eller artikel 20 i detta direktiv.

b)

CE-märkning saknas.

c)

Det anmälda organets identifikationsnummer har, i de fall organet medverkar i produktionskontrollen, anbringats i strid med artikel 20 eller saknas.

d)

Det har inte upprättats någon EU-försäkran om överensstämmelse.

e)

EU-försäkran om överensstämmelse har inte upprättats på ett korrekt sätt.

f)

Den tekniska dokumentationen är antingen inte tillgänglig eller inte komplett.

g)

Den information som avses i artikel 8.6 eller artikel 12.3 saknas, är felaktig eller ofullständig.

h)

Något annat av de administrativa krav som fastställs i artikel 8 eller artikel 12 är inte uppfyllt.

2.   Om sådan bristande överensstämmelse som avses i punkt 1 kvarstår ska den berörda medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda tillhandahållandet av den pyrotekniska artikeln på marknaden eller se till att den återkallas eller dras tillbaka från marknaden.

KAPITEL 6

GENOMFÖRANDEBEFOGENHETER

Artikel 43

Genomförandeakter

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa

a)

det enhetliga numreringssystem som avses i artikel 9.1 och de konkreta formerna för det register som avses i artikel 33.3,

b)

de konkreta formerna för den regelbundna insamlingen och uppdateringen av uppgifter om olyckor i samband med användning av pyrotekniska artiklar.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 44.3.

Artikel 44

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för pyrotekniska artiklar. Kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011, jämförd med artikel 5 i den förordningen, tillämpas.

5.   Kommissionen ska höra kommittén angående alla frågor för vilka samråd med sektorsexperter krävs enligt förordning (EU) nr 1025/2012 eller enligt annan unionslagstiftning.

Kommittén får dessutom undersöka alla andra frågor som avser tillämpningen av detta direktiv som tas upp av dess ordförande eller av en företrädare för en medlemsstat i enlighet med dess arbetsordning.

KAPITEL 7

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 45

Sanktioner

Medlemsstaterna ska föreskriva sanktioner för ekonomiska aktörers överträdelser av bestämmelser i nationell rätt som har utfärdats med tillämpning av detta direktiv och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa sanktioner tillämpas. Sådana sanktioner kan omfatta straffrättsliga påföljder för allvarliga överträdelser.

Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Artikel 46

Övergångsbestämmelser

1.   Medlemsstaterna får inte förhindra att pyrotekniska artiklar som är förenliga med direktiv 2007/23/EG och som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2015 tillhandahålls på marknaden.

2.   De nationella godkännanden för fyrverkerier i kategorierna F1, F2 och F3 som beviljats före den 4 juli 2010 ska fortsätta att gälla inom den medlemsstats territorium där godkännandet beviljats tills de löper ut eller till och med den 4 juli 2017, beroende på vilket datum som infaller först.

3.   De nationella godkännanden för andra pyrotekniska artiklar, fyrverkerier i kategori F4 och pyrotekniska sceneffekter som beviljats före den 4 juli 2013 ska fortsätta att gälla inom den medlemsstats territorium där godkännandet beviljats tills de löper ut eller till och med den 4 juli 2017, beroende på vilket datum som infaller först.

4.   Genom undantag från punkt 3 ska de nationella godkännanden för pyrotekniska artiklar för fordon, inbegripet reservdelar, som beviljats före den 4 juli 2013 fortsätta att gälla tills de löper ut.

5.   Intyg som utfärdats i enlighet med direktiv 2007/23/EG ska vara giltiga enligt det här direktivet.

Artikel 47

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2015 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 3.7, 3.12, 3.13, 3.15–3.22, 4.1, 5, 7.4, 8.2–8.9, 9, 10.2, 11.1, 11.3, 12–16, 18–29, 31–35, 37, 38.1–38.2, 39–42, 45 och 46 samt bilagorna I, II och III. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa åtgärder från och med den 1 juli 2015.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna senast den 3 oktober 2013 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa punkt 4 i bilaga I. De ska till kommissionen genast överlämna texterna till dessa bestämmelser. De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 4 juli 2013.

3.   När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i punkterna 1 och 2 ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. De ska även innehålla en uppgift om att hänvisningar i befintliga lagar och andra författningar till det direktiv som upphävts genom det här direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras och om hur uppgiften ska formuleras ska varje medlemsstat själv utfärda.

4.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 48

Upphävande

Direktiv 2007/23/EG, ändrat genom de akter som förtecknas i del A i bilaga IV, ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 juli 2015, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter när det gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och datum för tillämpning av direktivet som anges i del B i bilaga IV.

Genom undantag från det första stycket i denna artikel ska punkt 4 i bilaga I till direktiv 2007/23/EG upphöra att gälla från och med den 4 juli 2013.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga V.

Artikel 49

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artiklarna 1, 2, 3.1–3.6, 3.8–3.11, 3.14, 4.2, 4.3, 4.4, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 10.1, 10.3, 10.4, 11.2, 17, 30, 36, 38.3, 43 och 44 samt bilagorna IV och V ska tillämpas från och med den 1 juli 2015.

Artikel 50

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 12 juni 2013.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

L. CREIGHTON

Ordförande


(1)  EUT C 181, 21.6.2012, s. 105.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 22 maj 2013 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 10 juni 2013.

(3)  EUT L 154, 14.6.2007, s. 1.

(4)  Se del A i bilaga IV.

(5)  EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.

(6)  EUT L 218, 13.8.2008, s. 82.

(7)  EGT L 121, 15.5.1993, s. 20.

(8)  EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.

(9)  EGT L 46, 17.2.1997, s. 25.

(10)  EUT L 170, 30.6.2009, s. 1.

(11)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

(12)  EGT L 210, 7.8.1985, s. 29.

(13)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

(14)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.


BILAGA I

VÄSENTLIGA SÄKERHETSKRAV

1.   Varje pyroteknisk artikel ska ha de funktionsegenskaper som tillverkaren har uppgivit till det anmälda organet för att säkerställa högsta skyddsnivå och pålitlighet.

2.   Varje pyroteknisk artikel måste konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att den kan destrueras på ett säkert sätt med ett förfarande som ger minsta möjliga miljöeffekter.

3.   Alla pyrotekniska artiklar måste fungera felfritt när de används på avsett sätt.

Varje pyroteknisk artikel måste provas under realistiska förhållanden. Om detta inte är möjligt i ett laboratorium, måste provningarna utföras under samma förhållanden som råder där de pyrotekniska artiklarna ska användas.

Följande upplysningar och egenskaper måste – där så är tillämpligt – beaktas eller provas:

a)

Konstruktion och karakteristiska egenskaper, inklusive detaljerad kemisk sammansättning (de använda ämnenas vikt och andelar i procent) och dimensioner.

b)

Den pyrotekniska artikelns fysiska och kemiska stabilitet under alla normala, förutsägbara miljömässiga förhållanden.

c)

Känslighet för normal, förutsägbar hantering och transport.

d)

Förenlighet mellan alla beståndsdelar när det gäller deras kemiska stabilitet.

e)

Den pyrotekniska artikelns beständighet mot fukt, om den är avsedd att användas under fuktiga eller våta förhållanden och om dess säkerhet eller pålitlighet kan påverkas negativt av fukt.

f)

Beständighet mot låga och höga temperaturer, om den pyrotekniska artikeln ska förvaras eller användas vid sådana temperaturer och dess säkerhet eller pålitlighet kan påverkas negativt av nedkylning eller upphettning av en beståndsdel eller av den pyrotekniska artikeln i sin helhet.

g)

Skyddsanordningar som ska förhindra för tidig eller oavsiktlig initiering eller antändning.

h)

Lämpliga anvisningar och om nödvändigt märkning för säker hantering, förvaring, användning (inklusive säkerhetsavstånd) och destruktion.

i)

Förmågan hos den pyrotekniska artikeln, dess hölje eller övriga beståndsdelar att motstå åldring under normal, förutsebar förvaring.

j)

Specifikation av alla anordningar och tillbehör som krävs samt bruksanvisning för att den pyrotekniska artikeln ska fungera säkert.

Under transport och normal hantering ska de pyrotekniska artiklarna innehålla den pyrotekniska blandningen, såvida inte annat anges i tillverkarens bruksanvisning.

4.   Pyrotekniska artiklar får inte innehålla andra detonerande explosivämnen än svartkrut och knallsats, med undantag för pyrotekniska artiklar i kategorierna P1, P2, T2 och fyrverkerier i kategori F4 som uppfyller följande villkor:

a)

Det detonerande explosivämnet kan inte på ett enkelt sätt utvinnas ur den pyrotekniska artikeln.

b)

När det gäller kategori P1: den pyrotekniska artikeln kan inte alstra en detonation under funktion eller kan inte, på det sätt den är konstruerad och tillverkad, på egen hand initiera sekundära explosivämnen.

c)

När det gäller kategorierna F4, T2 och P2: den pyrotekniska artikeln är antingen konstruerad för att inte alstra en detonation under funktion eller konstruerad för att detonera men utan att, på det sätt den är konstruerad och tillverkad, på egen hand kunna initiera sekundära explosivämnen.

5.   De olika kategorierna pyrotekniska artiklar måste även uppfylla åtminstone följande krav:

A.   Fyrverkerier

1.

Tillverkaren ska dela in fyrverkerierna i olika kategorier enligt artikel 6 utifrån explosivämnets nettovikt, säkerhetsavstånd, ljudnivå eller liknande. Kategorin ska tydligt anges på etiketten.

a)

Fyrverkerier i kategori F1 ska uppfylla följande krav:

i)

Säkerhetsavståndet ska vara minst 1 m. När så är lämpligt får säkerhetsavståndet dock vara kortare.

ii)

Ljudnivån får inte överstiga 120 dB (A Imp), eller motsvarande ljudnivå mätt med annan lämplig metod, vid det fastställda säkerhetsavståndet.

iii)

Kategori F1 ska inte omfatta smällare, sammankopplade smällare, knallskottsliknande smällare och sammankopplade knallskottsliknande smällare.

iv)

Ryska smällare i kategori F1 får inte innehålla mer än 2,5 mg silverfulminat.

b)

Fyrverkerier i kategori F2 ska uppfylla följande krav:

i)

Säkerhetsavståndet ska vara minst 8 m. När så är lämpligt får säkerhetsavståndet dock vara kortare.

ii)

Ljudnivån får inte överstiga 120 dB (A Imp), eller motsvarande ljudnivå mätt med annan lämplig metod, vid det fastställda säkerhetsavståndet.

c)

Fyrverkerier i kategori F3 ska uppfylla följande krav:

i)

Säkerhetsavståndet ska vara minst 15 m. När så är lämpligt får säkerhetsavståndet dock vara kortare.

ii)

Ljudnivån får inte överstiga 120 dB (A Imp), eller motsvarande ljudnivå mätt med annan lämplig metod, vid det fastställda säkerhetsavståndet.

2.

Fyrverkerierna får bara tillverkas av material som minimerar de risker som avfallet kan innebära för hälsa, egendom och miljö.

3.

Antändningsmetoden måste synas tydligt eller anges i märkning eller bruksanvisning.

4.

Fyrverkerier får inte röra sig på ett oberäkneligt eller oförutsebart sätt.

5.

Fyrverkerier i kategorierna F1, F2 eller F3 måste skyddas mot oavsiktlig antändning, antingen genom ett skyddande hölje, förpackningen eller artikelns konstruktion. Fyrverkerier i kategori F4 måste skyddas mot oavsiktlig antändning genom metoder som anges av tillverkaren.

B.   Övriga pyrotekniska artiklar

1.

Pyrotekniska artiklar måste utformas på ett sådant sätt att riskerna för hälsa, egendom och miljö minimeras vid normal användning.

2.

Antändningsmetoden måste synas tydligt eller anges i märkning eller bruksanvisning.

3.

Pyrotekniska artiklar måste utformas på ett sådant sätt att de risker som avfallet kan innebära för hälsa, egendom och miljö minimeras vid oavsiktlig antändning.

4.

Där så är tillämpligt ska den pyrotekniska artikeln fungera felfritt fram till den bäst före-dag som specificerats av tillverkaren.

C.   Tändningsanordningar

1.

Tändningsanordningarna ska kunna initieras på ett pålitligt sätt och ha tillräcklig initieringskapacitet under normala, förutsebara användningsförhållanden.

2.

Tändningsanordningarna måste skyddas mot elektrostatiska urladdningar under normala, förutsebara användnings- och förvaringsförhållanden.

3.

Elektriska tändningsanordningar måste skyddas mot elektromagnetiska fält under normala, förutsebara användnings- och förvaringsförhållanden.

4.

Höljen till stubiner ska ha tillräcklig mekanisk styrka och tillräckligt väl kunna skydda det explosiva innehållet när detta utsätts för normal, förutsebar mekanisk påfrestning.

5.

Uppgift om stubinernas bränntider ska medfölja den pyrotekniska artikeln.

6.

Uppgift om de elektriska egenskaperna (t.ex. övre gränsvärde för icke-tändning, resistans osv.) för elektriska tändare ska medfölja den pyrotekniska artikeln.

7.

Ledningarna på de elektriska tändningsanordningarna ska, med hänsyn till den avsedda användningen, ha tillräcklig isolering och mekanisk styrka, och förbindelsen till tändningsanordningen ska vara tillräckligt hållfast.


BILAGA II

FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

MODUL B:   EU-typkontroll

1.

EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker en pyroteknisk artikels tekniska konstruktion och kontrollerar och intygar att den uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

2.

EU-typkontroll ska utföras i form av en bedömning av den tekniska konstruktionens lämplighet för den pyrotekniska artikeln genom granskning av den tekniska dokumentation och de underlag som avses i punkt 3 samt undersökning av ett provexemplar av den kompletta produkten (kombination av produktionstyp och konstruktionstyp) som är representativt för produktionen i fråga.

3.

Tillverkaren ska lämna in en ansökan om EU-typkontroll till ett valfritt anmält organ.

Ansökan ska innehålla följande:

a)

Tillverkarens namn och adress.

b)

En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något annat anmält organ.

c)

Den tekniska dokumentationen. Den tekniska dokumentationen ska göra det möjligt att bedöma om den pyrotekniska artikeln uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv och innehålla en tillfredsställande analys och bedömning av riskerna. Den tekniska dokumentationen ska innehålla de tillämpliga kraven och, i den mån det krävs för bedömningen, även en beskrivning av den pyrotekniska artikelns konstruktion, tillverkning och funktion. Den tekniska dokumentationen ska i tillämpliga fall innehålla minst följande:

i)

En allmän beskrivning av den pyrotekniska artikeln.

ii)

Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, delmonteringar, kretsar etc.

iii)

Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman och hur den pyrotekniska artikeln fungerar.

iv)

En förteckning över de harmoniserade standarder som helt eller delvis har följts och till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och, i de fall där de harmoniserade standarderna inte har följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i detta direktiv, inbegripet en förteckning över andra relevanta tekniska specifikationer som följts. När det gäller harmoniserade standarder som följts delvis ska det i den tekniska dokumentationen specificeras vilka delar som har tillämpats.

v)

Resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar etc.

vi)

Provningsrapporter.

d)

Provexemplar som är representativa för den planerade produktionen. Det anmälda organet kan vid behov begära in fler provexemplar för att genomföra provningsprogrammet.

e)

Underlag som visar att den lösning som valts för den tekniska konstruktionen är lämplig. I underlaget ska alla dokument som har använts anges, särskilt när de relevanta harmoniserade standarderna inte har tillämpats fullt ut. Underlaget ska vid behov innehålla resultaten av provningar som utförts i enlighet med andra relevanta tekniska specifikationer i lämpligt laboratorium som tillhör tillverkaren, eller i något annat provningslaboratorium för dennes räkning och under dennes ansvar.

4.

Det anmälda organet ska göra följande:

 

I fråga om den pyrotekniska artikeln:

4.1

Granska den tekniska dokumentationen och underlagen i syfte att bedöma den tekniska konstruktionens lämplighet.

 

I fråga om provexemplaret eller provexemplaren:

4.2

Kontrollera att provexemplaret eller provexemplaren har tillverkats i överensstämmelse med den tekniska dokumentationen samt identifiera såväl de delar som är konstruerade enligt de tillämpliga bestämmelserna i de relevanta harmoniserade standarderna som de delar som är konstruerade i enlighet med andra relevanta tekniska specifikationer.

4.3

Utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och provningar för att, i de fall tillverkaren har valt att använda lösningarna i de relevanta harmoniserade standarderna, kontrollera att dessa lösningar har använts på rätt sätt.

4.4

Utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och provningar för att, i de fall där lösningarna i de relevanta harmoniserade standarderna inte har tillämpats, kontrollera att de lösningar som tillverkaren använt, inklusive andra tillämpade relevanta tekniska specifikationer, uppfyller de motsvarande väsentliga säkerhetskraven i detta direktiv.

4.5

I samråd med tillverkaren bestämma på vilken plats undersökningarna och de nödvändiga proven ska genomföras.

5.

Det anmälda organet ska utarbeta en utvärderingsrapport där det anges vilka åtgärder som har vidtagits i enlighet med punkt 4 och vad de har resulterat i. Utan att det påverkar det anmälda organets skyldigheter gentemot de anmälande myndigheterna får organet inte offentliggöra hela eller delar av innehållet i rapporten utan tillverkarens samtycke.

6.

Om typen uppfyller de krav i detta direktiv som är tillämpliga på den berörda pyrotekniska artikeln, ska det anmälda organet utfärda ett EU-typintyg till tillverkaren. Det intyget ska innehålla tillverkarens namn och adress, slutsatserna av undersökningen, eventuella giltighetsvillkor samt de uppgifter som krävs för att identifiera den godkända typen. EU-typintyget kan ha en eller flera bilagor.

EU-typintyget och bilagorna ska innehålla all information som behövs för att bedöma om de tillverkade pyrotekniska artiklarna överensstämmer med den undersökta typen och för att kontrollera produkter i bruk.

Om typen inte uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv ska det anmälda organet avslå ansökan om EU-typintyg och underrätta den sökande om detta samt utförligt motivera avslaget.

7.

Det anmälda organet ska följa med i den tekniska utvecklingen, och om det visar sig att den godkända typen inte längre uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv ska organet fastställa om det krävs ytterligare undersökningar. Om så är fallet ska det anmälda organet underrätta tillverkaren om detta.

Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som hos sig bevarar den tekniska dokumentationen för EU-typintyget om alla ändringar av den godkända typen som kan påverka den pyrotekniska artikelns överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven i detta direktiv eller villkoren för det intygets giltighet. För sådana ändringar krävs ytterligare godkännande i form av ett tillägg till det ursprungliga EU-typintyget.

8.

Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de EU-typintyg och/eller eventuella tillägg till dessa som det har utfärdat eller återkallat, och det ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna tillgång till förteckningen över sådana intyg och/eller tillägg till dessa som det har avslagit, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de EU-typintyg och/eller tillägg till dessa som det har avslagit, tillfälligt eller slutgiltigt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner och, på begäran, om sådana intyg och/eller tillägg som det har utfärdat.

Kommissionen, medlemsstaterna och övriga anmälda organ har rätt att på begäran få en kopia av EU-typintyget och/eller tilläggen till det. Kommissionen och medlemsstaterna har rätt att på begäran få en kopia av den tekniska dokumentationen och av resultaten från de undersökningar som utförts av det anmälda organet. Det anmälda organet ska förvara en kopia av EU-typintyget med bilagor och tillägg samt det tekniska underlaget, inklusive dokumentation från tillverkaren, så länge som det intyget är giltigt.

9.

Tillverkaren ska för de nationella myndigheterna kunna uppvisa en kopia av EU-typintyget med bilagor och tillägg tillsammans med den tekniska dokumentationen i tio år efter det att den pyrotekniska artikeln har släppts ut på marknaden.

MODUL C2:   Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och övervakade produktkontroller med slumpvisa intervall

1.   Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och övervakade produktkontroller med slumpvisa intervall är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2, 3 och 4 samt säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de berörda pyrotekniska artiklarna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

2.   Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen och övervakningen av den ska leda till att de tillverkade pyrotekniska artiklarna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och med de tillämpliga kraven i detta direktiv.

3.   Produktkontroller

Ett anmält organ, valt av tillverkaren, ska utföra eller låta utföra produktkontroller med slumpvis valda intervall, som fastställts av organet, för att kontrollera kvaliteten på den interna kontrollen av den pyrotekniska artikeln, med beaktande av bl.a. den pyrotekniska artikelns tekniska komplexitet och produktionsmängden. Ett lämpligt stickprov av slutprodukterna, taget på plats av det anmälda organet innan produkterna släpps ut på marknaden, ska undersökas, och tillämpliga provningar enligt de relevanta delarna av de harmoniserade standarderna och/eller likvärdiga provningar i andra relevanta tekniska specifikationer, ska utföras för att kontrollera att den pyrotekniska artikeln överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv. Om stickprovet inte uppfyller en godtagbar kvalitetsnivå ska organet vidta lämpliga åtgärder.

Den metod för acceptansprovning som ska användas är avsedd att avgöra om tillverkningen av den pyrotekniska artikeln sker inom godkända gränsvärden, för att säkerställa att den pyrotekniska artikeln överensstämmer med de tillämpliga bestämmelserna.

Tillverkaren ska, under det anmälda organets ansvar, anbringa det anmälda organets identifikationsnummer under tillverkningen.

4.   CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

4.1

Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen på varje enskild pyroteknisk artikel som överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

4.2

Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse för varje produktmodell och kunna uppvisa den för de nationella myndigheterna i tio år efter det att den pyrotekniska artikeln har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges för vilken pyroteknisk artikel den har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras tillgänglig för de berörda myndigheterna.

MODUL D:   Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av produktionen

1.   Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av produktionen är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2 och 5 samt säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de berörda pyrotekniska artiklarna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

2.   Tillverkning

Tillverkaren ska tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för tillverkning, slutkontroll och provning av de berörda pyrotekniska artiklarna i enlighet med punkt 3 och ska kontrolleras i enlighet med punkt 4.

3.   Kvalitetssystem

3.1

Tillverkaren ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt kvalitetssystem för de berörda pyrotekniska artiklarna bedömt.

Ansökan ska innehålla

a)

tillverkarens namn och adress,

b)

en skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något annat anmält organ,

c)

alla upplysningar av betydelse för den planerade produktkategorin,

d)

dokumentation av kvalitetssystemet,

e)

den tekniska dokumentationen för den godkända typen, och en kopia av EU-typintyget.

3.2

Kvalitetssystemet ska säkerställa att de pyrotekniska artiklarna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och med de tillämpliga kraven i detta direktiv.

Alla faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn till ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, förfaranden och instruktioner. Dokumentationen av kvalitetssystemet ska möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och protokoll.

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

a)

kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och befogenheter beträffande produktkvaliteten,

b)

de motsvarande metoder, processer och systematiska förfaranden för tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring som kommer att användas,

c)

de undersökningar och provningar som kommer att utföras före, under och efter tillverkningen samt hur ofta dessa kommer att utföras,

d)

kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc, och

e)

metoder för övervakning av att den erforderliga produktkvaliteten uppnås och att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.3

Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om det uppfyller kraven i punkt 3.2.

Det anmälda organet ska förutsätta att dessa krav är uppfyllda i fråga om de delar av kvalitetssystemet som överensstämmer med motsvarande specifikationer i relevant harmoniserad standard.

Utöver erfarenhet av kvalitetsledningssystem ska minst en av revisionsgruppens deltagare ha erfarenhet av bedömning av det aktuella produktområdet och den berörda produkttekniken, och känna till de tillämpliga kraven i detta direktiv. Revisionen ska även omfatta en inspektion hos tillverkaren. Revisionsgruppen ska granska den tekniska dokumentation som avses i punkt 3.1 e för att kontrollera att tillverkaren känner till de relevanta kraven i detta direktiv och för att utföra de undersökningar som krävs för att säkerställa att den pyrotekniska artikeln överensstämmer med kraven.

Tillverkaren ska meddelas beslutet. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från revisionen och det motiverade beslutet.

3.4

Tillverkaren ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet och att upprätthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

3.5

Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och avgöra om ett ändrat kvalitetssystem fortfarande uppfyller de krav som avses i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från undersökningen och skälen till beslutet.

4.   Kontroll under det anmälda organets ansvar

4.1

Syftet med kontrollen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.

4.2

För att möjliggöra en bedömning ska tillverkaren ge det anmälda organet tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll, provning och förvaring och tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

a)

dokumentationen av kvalitetssystemet,

b)

kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter, provningsresultat, kalibreringsresultat och redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc.

4.3

Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att försäkra sig om att tillverkaren upprätthåller och tillämpar kvalitetssystemet och ska lämna en revisionsberättelse till tillverkaren.

4.4

Det anmälda organet får dessutom göra oanmälda besök hos tillverkaren. Under sådana besök får det anmälda organet vid behov utföra eller låta utföra produktprovningar för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar korrekt. Det anmälda organet ska lämna en besöksrapport till tillverkaren och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5.   CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

5.1

Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, under ansvar av det anmälda organ som avses i punkt 3.1, organets identifikationsnummer på varje enskild pyroteknisk artikel som överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

5.2

Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse för varje produktmodell och kunna uppvisa den för de nationella myndigheterna i tio år efter det att den pyrotekniska artikeln har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges för vilken pyroteknisk artikel den har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras tillgänglig för de berörda myndigheterna.

6.   Tillverkaren ska under tio år efter det att den pyrotekniska artikeln har släppts ut på marknaden kunna uppvisa följande för de nationella myndigheterna:

a)

Den dokumentation som avses i punkt 3.1.

b)

Information avseende sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 3.5.

c)

Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkterna 3.5, 4.3 och 4.4.

7.   Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat eller återkallat och ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna tillgång till förteckningen över de godkännanden av kvalitetssystem som det har avslagit, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de godkännanden av kvalitetssystem som det har avslagit, tillfälligt eller slutgiltigt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner och, på begäran, om de godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat.

MODUL E:   Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av produkter

1.   Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av produkter är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2 och 5 samt säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de berörda pyrotekniska artiklarna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

2.   Tillverkning

Tillverkaren ska tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för slutkontroll och provning av de berörda pyrotekniska artiklarna i enlighet med punkt 3 och ska kontrolleras i enlighet med punkt 4.

3.   Kvalitetssystem

3.1

Tillverkaren ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt kvalitetssystem för de berörda pyrotekniska artiklarna bedömt.

Ansökan ska innehålla

a)

tillverkarens namn och adress,

b)

en skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något annat anmält organ,

c)

alla upplysningar av betydelse för den avsedda kategorin av pyroteknisk artikel,

d)

dokumentation av kvalitetssystemet,

e)

den tekniska dokumentationen för den godkända typen, och en kopia av EU-typintyget.

3.2

Kvalitetssystemet ska säkerställa att de pyrotekniska artiklarna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och med de tillämpliga kraven i detta direktiv.

Alla faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn till ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, förfaranden och instruktioner. Dokumentationen av kvalitetssystemet ska möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och protokoll.

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

a)

kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och befogenheter beträffande produktkvaliteten,

b)

de undersökningar och provningar som ska utföras efter tillverkningen,

c)

kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter, provningsresultat, kalibreringsresultat och redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc,

d)

metoder för övervakning av att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.3

Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om det uppfyller kraven i punkt 3.2.

Det anmälda organet ska förutsätta att dessa krav är uppfyllda i fråga om de delar av kvalitetssystemet som överensstämmer med motsvarande specifikationer i relevant harmoniserad standard.

Utöver erfarenhet av kvalitetsledningssystem ska minst en av revisionsgruppens deltagare ha erfarenhet av bedömning av det aktuella produktområdet och den berörda produkttekniken, och känna till de tillämpliga kraven i detta direktiv. Revisionen ska även omfatta en inspektion hos tillverkaren. Revisionsgruppen ska granska den tekniska dokumentation som avses i punkt 3.1 e för att kontrollera att tillverkaren känner till de relevanta kraven i detta direktiv och kan utföra de undersökningar som krävs för att säkerställa att den pyrotekniska artikeln överensstämmer med kraven.

Tillverkaren ska meddelas beslutet. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från revisionen och det motiverade beslutet.

3.4

Tillverkaren ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet och att upprätthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

3.5

Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och avgöra om ett ändrat kvalitetssystem fortfarande uppfyller de krav som avses i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från undersökningen och det motiverade beslutet.

4.   Kontroll under det anmälda organets ansvar

4.1

Syftet med kontrollen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.

4.2

För att möjliggöra en bedömning ska tillverkaren ge det anmälda organet tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll, provning och förvaring och tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

a)

dokumentationen av kvalitetssystemet,

b)

kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter, provningsresultat, kalibreringsresultat och redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc.

4.3

Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att försäkra sig om att tillverkaren upprätthåller och tillämpar kvalitetssystemet och ska lämna en revisionsberättelse till tillverkaren.

4.4

Det anmälda organet får dessutom göra oanmälda besök hos tillverkaren. Under sådana besök får det anmälda organet vid behov utföra eller låta utföra produktprovningar för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar korrekt. Det anmälda organet ska lämna en besöksrapport till tillverkaren och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5.   CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

5.1

Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, under ansvar av det anmälda organ som avses i punkt 3.1, organets identifikationsnummer på varje enskild pyroteknisk artikel som överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

5.2

Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse för varje produktmodell och kunna uppvisa den för de nationella myndigheterna i tio år efter det att den pyrotekniska artikeln har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges för vilken pyroteknisk artikel den har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras tillgänglig för de berörda myndigheterna.

6.   Tillverkaren ska under tio år efter det att den pyrotekniska artikeln har släppts ut på marknaden kunna uppvisa följande för de nationella myndigheterna:

a)

Den dokumentation som avses i punkt 3.1.

b)

Information avseende sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 3.5.

c)

Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkterna 3.5, 4.3 och 4.4.

7.   Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat eller återkallat och ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna tillgång till förteckningen över de godkännanden av kvalitetssystem som det har avslagit, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de godkännanden av kvalitetssystem som det har avslagit eller tillfälligt eller slutgiltigt återkallat och, på begäran, om de godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat.

MODUL G:   Överensstämmelse som grundar sig på kontroll av enskilda produkter

1.   Överensstämmelse som grundar sig på kontroll av enskilda produkter är det förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilket tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2, 3 och 5 samt säkerställer och försäkrar på eget ansvar att den berörda pyrotekniska artikeln, som har genomgått kontroll i enlighet med punkt 4, uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

2.   Teknisk dokumentation

Tillverkaren ska upprätta den tekniska dokumentationen och göra den tillgänglig för det anmälda organ som avses i punkt 4. Dokumentationen ska göra det möjligt att bedöma om den pyrotekniska artikeln uppfyller de relevanta kraven och innehålla en tillfredsställande analys och bedömning av riskerna. Den tekniska dokumentationen ska innehålla de tillämpliga kraven och, i den mån det krävs för bedömningen, även en beskrivning av den pyrotekniska artikelns konstruktion, tillverkning och funktion. Den tekniska dokumentationen ska i tillämpliga fall innehålla minst följande:

a)

En allmän beskrivning av den pyrotekniska artikeln.

b)

Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, delmonteringar, kretsar etc.

c)

Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman och hur den pyrotekniska artikeln fungerar.

d)

En förteckning över de harmoniserade standarder som helt eller delvis har följts och till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och, i de fall där de harmoniserade standarderna inte har följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i detta direktiv, inbegripet en förteckning över andra relevanta tekniska specifikationer som följts. När det gäller harmoniserade standarder som följts delvis ska det i den tekniska dokumentationen specificeras vilka delar som har tillämpats.

e)

Resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar etc.

f)

Provningsrapporter.

Tillverkaren ska hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig för de berörda nationella myndigheterna i tio år efter det att den pyrotekniska artikeln har släppts ut på marknaden.

3.   Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen och övervakningen av den ska leda till att den tillverkade pyrotekniska artikeln uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

4.   Kontroll

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska utföra eller låta utföra undersökningar och provningar i enlighet med relevanta harmoniserade standarder och/eller likvärdiga provningar i andra relevanta tekniska specifikationer, för att kontrollera att den pyrotekniska artikeln uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv. Om det inte finns någon harmoniserad standard ska det berörda anmälda organet bestämma vilka provningar som ska utföras.

Det anmälda organet ska utfärda ett intyg om överensstämmelse i fråga om de utförda undersökningarna och provningarna och ska anbringa sitt identifikationsnummer på den godkända pyrotekniska artikeln, eller låta anbringa det under sitt ansvar.

Tillverkaren ska hålla intygen om överensstämmelse tillgängliga för de nationella myndigheterna i tio år efter det att den pyrotekniska artikeln har släppts ut på marknaden.

5.   CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

5.1

Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, under ansvar av det anmälda organ som avses i punkt 4, organets identifikationsnummer på varje pyroteknisk artikel som uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

5.2

Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse och kunna uppvisa den för de nationella myndigheterna i tio år efter det att den pyrotekniska artikeln har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges för vilken pyroteknisk artikel den har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras tillgänglig för de berörda myndigheterna.

MODUL H:   Överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring

1.   Överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring är det förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilket tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2 och 5 och säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de berörda pyrotekniska artiklarna uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

2.   Tillverkning

Tillverkaren ska tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för konstruktion, tillverkning, slutkontroll och provning av de berörda pyrotekniska artiklarna i enlighet med punkt 3 och ska kontrolleras i enlighet med punkt 4.

3.   Kvalitetssystem

3.1

Tillverkaren ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt kvalitetssystem för de berörda pyrotekniska artiklarna bedömt.

Ansökan ska innehålla följande:

a)

Tillverkarens namn och adress.

b)

Den tekniska dokumentationen för en modell från varje kategori av pyrotekniska artiklar som är avsedd att tillverkas. Den tekniska dokumentationen ska i tillämpliga fall innehålla minst följande:

En allmän beskrivning av den pyrotekniska artikeln.

Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, delmonteringar, kretsar etc.

Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman och hur den pyrotekniska artikeln fungerar.

En förteckning över de harmoniserade standarder som helt eller delvis har följts och till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och, i de fall där de harmoniserade standarderna inte har följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i detta direktiv, inbegripet en förteckning över andra relevanta tekniska föreskrifter som följts. Om de harmoniserade standarderna följts delvis ska det i den tekniska dokumentationen specificeras vilka delar som har tillämpats.

Resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar etc.

Provningsrapporter.

c)

Dokumentation av kvalitetssystemet.

d)

En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något annat anmält organ.

3.2

Kvalitetssystemet ska säkerställa att de pyrotekniska artiklarna överensstämmer med de tillämpliga kraven i detta direktiv.

Alla faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn till ska dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, förfaranden och instruktioner. Dokumentationen av kvalitetssystemet ska möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och protokoll.

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

a)

kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och befogenheter beträffande konstruktion och produktkvalitet,

b)

de tekniska specifikationer för konstruktion, inbegripet standarder, som kommer att tillämpas och, när de relevanta harmoniserade standarderna inte tillämpas till fullo, vilka medel som kommer att användas för att säkerställa att de väsentliga säkerhetskraven i detta direktiv uppfylls,

c)

de metoder, processer och systematiska förfaranden för kontroll och verifikation av konstruktionen, som kommer att användas vid konstruktion av pyrotekniska artiklar inom den berörda kategorin av pyrotekniska artiklar,

d)

de motsvarande metoder, processer och systematiska förfaranden för tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring som kommer att användas,

e)

de undersökningar och provningar som kommer att utföras före, under och efter tillverkningen samt hur ofta dessa kommer att utföras,

f)

kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter, provningsresultat, kalibreringsresultat och redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc,

g)

metoder för övervakning av att den erforderliga konstruktions- och produktkvaliteten uppnås och att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.3

Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om det uppfyller kraven i punkt 3.2.

Det anmälda organet ska förutsätta att dessa krav är uppfyllda i fråga om de delar av kvalitetssystemet som överensstämmer med motsvarande specifikationer i relevant harmoniserad standard.

Utöver erfarenhet av kvalitetsledningssystem ska minst en av revisionsgruppens deltagare ha erfarenhet av bedömning av det aktuella produktområdet och den berörda produkttekniken, och känna till de tillämpliga kraven i detta direktiv. Revisionen ska även omfatta en inspektion hos tillverkaren. Revisionsgruppen ska granska den tekniska dokumentation som avses i punkt 3.1 b för att kontrollera att tillverkaren känner till de tillämpliga kraven i detta direktiv och kan utföra de undersökningar som krävs för att säkerställa att den pyrotekniska artikeln överensstämmer med kraven.

Tillverkaren ska meddelas beslutet.

Meddelandet ska innehålla slutsatserna från revisionen och det motiverade beslutet.

3.4

Tillverkaren ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet och att upprätthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

3.5

Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och avgöra om ett ändrat kvalitetssystem fortfarande uppfyller de krav som avses i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Det ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slutsatserna från undersökningen och det motiverade beslutet.

4.   Kontroll under det anmälda organets ansvar

4.1

Syftet med kontrollen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör de skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.

4.2

För att möjliggöra en bedömning ska tillverkaren ge det anmälda organet tillträde till lokaler för konstruktion, tillverkning, kontroll, provning och förvaring och tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

a)

dokumentationen av kvalitetssystemet,

b)

de dokument som anges i kvalitetssystemets konstruktionsdel, t.ex. resultat av analyser, beräkningar och provningar etc.,

c)

de dokument som anges i kvalitetssystemets tillverkningsdel, t.ex. granskningsrapporter, provningsresultat, kalibreringsresultat och redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer.

4.3

Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att försäkra sig om att tillverkaren upprätthåller och tillämpar kvalitetssystemet och ska lämna en revisionsberättelse till tillverkaren.

4.4

Det anmälda organet får dessutom göra oanmälda besök hos tillverkaren. Under sådana besök får det anmälda organet vid behov utföra eller låta utföra provningar av produkterna för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar korrekt. Det anmälda organet ska lämna en besöksrapport till tillverkaren och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5.   CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

5.1

Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, under ansvar av det anmälda organ som avses i punkt 3.1, organets identifikationsnummer på varje enskild pyroteknisk artikel som uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

5.2

Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse för varje produktmodell och kunna uppvisa den för de nationella myndigheterna i tio år efter det att den pyrotekniska artikeln har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges för vilken pyroteknisk artikel den har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras tillgänglig för de berörda myndigheterna.

6.   Tillverkaren ska under tio år efter det att en pyroteknisk artikel har släppts ut på marknaden kunna uppvisa följande för de nationella myndigheterna:

a)

Den tekniska dokumentation som avses i punkt 3.1.

b)

Sådan dokumentation av kvalitetssystemet som avses i punkt 3.1.

c)

Information avseende sådana godkännanden av ändringar som avses i punkt 3.5.

d)

Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkterna 3.5, 4.3 och 4.4.

7.   Varje anmält organ ska underrätta sina anmälande myndigheter om de godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat eller återkallat och ska regelbundet eller på begäran ge de anmälande myndigheterna tillgång till förteckningen över de godkännanden av kvalitetssystem som det har avslagit, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de godkännanden av kvalitetssystem som det har avslagit eller tillfälligt eller slutgiltigt återkallat och, på begäran, om de godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat.


BILAGA III

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (nr XXXX) (1)

1.

Registreringsnummer i enlighet med artikel 9:

2.

Produkt-, parti- eller serienummer:

3.

Tillverkarens namn och adress:

4.

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

5.

Föremål för försäkran (identifiera produkten så att den kan spåras):

6.

Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen:

7.

Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras:

8.

Det anmälda organet … (namn, nummer) har utfört … (beskrivning av åtgärden) och utfärdat intyg:

9.

Ytterligare information:

 

Undertecknat för:

 

(ort och datum):

 

(namn, befattning) (namnteckning):


(1)  Det är frivilligt för tillverkaren att numrera EU-försäkran om överensstämmelse.


BILAGA IV

DEL A

Upphävt direktiv och en förteckning över dess efterföljande ändringar

(se artikel 48)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/23/EG

(EUT L 154, 14.6.2007, s. 1)

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012

(EUT L 316, 14.11.2012, s. 12)

endast artikel 26.1 h

DEL B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpningsdatum

(se artikel 48)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

Datum för tillämpning

2007/23/EG

4 januari 2010

4 juli 2010 (fyrverkerier i kategorierna F1, F2 och F3)

4 juli 2013 (fyrverkerier i kategori F4, övriga pyrotekniska artiklar och pyrotekniska sceneffekter)


BILAGA V

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 2007/23/EG

Detta direktiv

Artikel 1.1

Artikel 1.1

Artikel 1.2

Artikel 1.2

Artikel 1.3

Artikel 2.1

Artikel 1.4 a

Artikel 2.2 a

Artikel 1.4 b

Artikel 2.2 b

Artikel 1.4 c

Artikel 2.2 c

Artikel 1.4 d

Artikel 2.2 d

Artikel 1.4 e

Artikel 2.2 e

Artikel 1.4 f

Artiklarna 2.2 f och 3.5

Artikel 2.1

Artikel 3.1

Artikel 2.2 första meningen

Artikel 3.8

Artikel 2.2 andra meningen

Artikel 2.2 g

Artikel 2.3

Artikel 3.2

Artikel 2.4

Artikel 3.3

Artikel 2.5

Artikel 3.4

Artikel 2.6

Artikel 3.9

Artikel 2.7

Artikel 3.10

Artikel 2.8

Artikel 3.11

Artikel 2.9

Artikel 3.14

Artikel 2.10

Artikel 3.6

Artikel 3.7

Artikel 3.12

Artikel 3.13

Artikel 3.15–3.22

Artikel 3.1

Artikel 6.1

Artikel 3.2

Artikel 6.2

Artikel 4.1

Artikel 8.1

Artikel 4.2 första stycket

Artikel 12.1–12.9 och artikel 14

Artikel 4.2 andra stycket

Artikel 14

Artikel 4.3

Artikel 13.1 och 13.2 första stycket

Artikel 13.2 andra stycket

Artikel 13.3

Artikel 13.4

Artikel 13.5

Artikel 4.4 a

Artikel 8.2 första stycket

Artikel 4.4 b

Artikel 8.2 andra stycket och artikel 8.5

Artikel 8.3, 8.4 och 8.6–8.9

Artikel 15

Artikel 9

Artikel 5.1

Artikel 5

Artikel 5.2

Artikel 6.1

Artikel 4.1

Artikel 6.2

Artikel 4.2

Artikel 6.3

Artikel 4.3

Artikel 6.4

Artikel 4.4

Artikel 7.1

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Artikel 8.1

Artikel 8.2

Artikel 8.3 första meningen

Artikel 8.3 andra meningen

Artikel 16

Artikel 8.3 tredje meningen

Artikel 8.4

Artikel 9

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 10.1

Artiklarna 21 och 30.1

Artikel 10.2

Artikel 30.2

Artikel 10.3

Artiklarna 25 och 26

Artikel 10.4

Artikel 31.1

Artikel 10.5

Artikel 31.2

Artikel 10.6

Artiklarna 22–24

Artiklarna 27–29

 

Artiklarna 32–37

Artikel 11.1

Artikel 20.1

Artikel 11.2

Artikel 19

Artikel 11.3

Artikel 19

Artikel 20.2

 

Artikel 20.3

Artikel 20.4

Artikel 20.5

Artikel 12.1

Artikel 10.1

Artikel 12.2

Artikel 10.2

Artikel 12.3

Artikel 10.3

Artikel 12.4

Artikel 10.4

Artikel 12.5

Artikel 10.5

Artikel 12.6

Artikel 13.1

Artikel 11.1

Artikel 13.2

Artikel 11.2

Artikel 13.3

Artikel 11.3

Artikel 14.1

Artikel 38.1

Artikel 14.2

Artikel 38.2

Artikel 14.3

Artikel 38.2

Artikel 14.4

Artikel 38.2

Artikel 14.5

Artikel 38.3

Artikel 14.6

Artikel 38.2

Artikel 14.7

Artikel 38.2

Artikel 15

Artikel 39.1 första stycket

Artikel 39.1 andra, tredje och fjärde stycket

Artikel 39.2–39.8

Artikel 16.1

Artikel 40.1 första stycket

Artikel 16.2

Artikel 40.2 och 40.3

Artikel 16.3

Artikel 42.1 a

Artikel 40.1 andra stycket

Artikel 41

Artikel 42.1 b–h och artikel 42.2

Artikel 17.1

Artikel 38.2

Artikel 17.2

Artikel 38.2

Artikel 18.1

Artikel 18.2

Artikel 43

Artikel 19

Artikel 44

Artikel 20

Artikel 45

Artikel 46.1

Artikel 21.1

Artikel 47.1 första stycket

Artikel 21.2

Artikel 47.1 andra stycket

Artikel 47.2

Artikel 21.3

Artikel 47.3

Artikel 21.4

Artikel 47.4

Artikel 21.5

Artikel 46.2 och 46.3

Artikel 21.6

Artikel 46.4

Artikel 46.5

Artikel 48

Artikel 22

Artikel 49

Artikel 23

Artikel 50

Bilaga I.1

Bilaga I, punkt 1

Bilaga I.2

Bilaga I, punkt 2

Bilaga I.3

Bilaga I, punkt 3

Bilaga I.4 a

Bilaga I, punkt 4

Bilaga I.4 b

Bilaga I, punkt 4

Bilaga I.5

Bilaga I, punkt 5

Bilaga II.1

Bilaga II, Modul B

Bilaga II.2

Bilaga II, Modul C2

Bilaga II.3

Bilaga II, Modul D

Bilaga II.4

Bilaga II, Modul E

Bilaga II.5

Bilaga II, Modul G

Bilaga II.6

Bilaga II, Modul H

Bilaga III

Artikel 25

Bilaga IV

Artikel 19

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga V