Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32013R0255.pdf

21.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 255/2013

av den 20 mars 2013

om ändring av bilagorna IC, VII och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (1), särskilt artikel 58.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1013/2006 fastställs vid vilka villkor transport av avfall som anges i antingen bilaga IIIA eller IIIB i den förordningen ska omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande. Översändande av en anmälan kräver att anmälan och transportdokument i enlighet med bilagorna IA och IB till den förordningen är ifyllda. Avfall som anges i bilaga IIIA, IIIB eller IVA till förordning (EG) nr 1013/2006 kan identifieras i fält 14 i bilaga IA eller bilaga IB, under underrubrik ”Övrigt (v.g. specificera)”. Bilaga IC till den förordningen, som innehåller särskilda anvisningar för ifyllande av antingen bilaga IA eller IB, måste ändras så att det förtydligas hur dessa avfall bör indikeras i bilaga IA eller IB.

(2)

I förordning (EG) nr 1013/2006 anges villkoren för när avfall som anges i bilagorna IIIA och IIIB till den förordningen måste åtföljas av dokumentet i bilaga VII till den förordningen när de avfallen är avsedda för transport. Eftersom fält 10 i bilaga VII inte innehåller möjligheten att identifiera avfall som anges i bilagorna IIIA och IIIB, kan sådant avfall inte identifieras korrekt i bilaga VII. Införande av avfall i bilagorna IIIA och IIIB kräver att man utvidgar de alternativ som anges i fält 10 i bilaga VII.

(3)

Vid tionde mötet för parterna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall som ägde rum den 17–21 oktober 2011 antogs tekniska riktlinjer och vägledningar för miljöriktig hantering. Mot bakgrund av antagandet av dessa riktlinjer och vägledningar behöver bilaga VIII till förordning (EG) nr 1013/2006 uppdateras.

(4)

Förordning (EG) nr 1013/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 39 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1013/2006 ska ändras på följande sätt:

(1)

Bilaga IC ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

(2)

Bilaga VII ska ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

(3)

Bilaga VIII ska ersättas med texten i bilaga III till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.


BILAGA I

Bilaga IC till förordning (EG) nr 1013/2006 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 25 c ska andra meningen utgå.

b)

I punkt 25 d ska andra meningen utgå.

c)

I punkt 25 e ska följande stycke läggas till:

”Sådana koder kan ingå i bilagorna IIIA, IIIB eller IVA till denna förordning. I sådana fall bör bilagans nummer anges framför koderna. När det gäller bilaga IIIA ska relevant(a) kod(er) enligt bilaga IIIA används, i ordningsföljd om det är lämpligt. Vissa Baselkoder, som B1100, B3010 och B3020, är förbehållna vissa avfallsströmmar enligt vad som framgår av bilaga IIIA.”.


BILAGA II

”BILAGA VII

INFORMATION SOM SKA MEDFÖLJA VID TRANSPORT AV AVFALL ENLIGT ARTIKEL 3.2 OCH 3.4


BILAGA III

”BILAGA VIII

RIKTLINJER FÖR MILJÖRIKTIG HANTERING (ARTIKEL 49)

I.

Riktlinjer och vägledningar antagna under Baselkonventionen:

1.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and Health Care Wastes (Y1 Y3) (1)

2.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Waste Lead Acid Batteries (1)

3.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of the Full and Partial Dismantling of Ships (1)

4.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Recycling/Reclamation of Metals and Metal Compounds (R4) (2)

5.

Updated General Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with Persistent Organic Pollutants (POPs) (3)

6.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with Polychlorinated Biphenyls (PCBs), Polychlorinated Terphenyls (PCTs) or Polybrominated Biphenyls (PBBs) (3)

7.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with the Pesticides Aldrin, Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene (HCB), Mirex or Toxaphene or with HCB as an Industrial Chemical (3)

8.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with 1,1,1-trichloro-2,2-bis (4 chlorophenyl)ethane (DDT) (3)

9.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Containing or Contaminated with Unintentionally Produced Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins (PCDDs), Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs), Hexachlorobenzene (HCB) or Polychlorinated Biphenyls (PCBs) (3)

10.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Used and Waste Pneumatic Tyres (4)

11.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of Elemental Mercury and Wastes Containing or Contaminated with Mercury (4)

12.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Co-processing of Hazardous Wastes in Cement Kilns (4)

13.

Guidance Document on the Environmentally Sound Management of Used and End-of-life Mobile Phones (4)

14.

Guidance Document on Environmentally Sound Management of Used and End-of-life Computing Equipment, Sections 1, 2, 4 and 5 (4)

II.

Riktlinjer antagna av OECD:

Technical guidance for the environmentally sound management of specific waste streams:

Used and scrap personal computers (5)

III.

Riktlinjer antagna av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO):

Guidelines on ship recycling (6)

IV.

Riktlinjer antagna av Internationella arbetsorganisationen (ILO):

Safety and health in shipbreaking: guidelines for Asian countries and Turkey (7)


(1)  Antagna vid sjätte mötet för parterna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, 9–13 december 2002.

(2)  Antagna vid sjunde mötet för parterna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, 25–29 oktober 2004.

(3)  Antagna vid sjunde mötet för parterna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, 27 november–1 december 2006.

(4)  Antagna vid sjunde mötet för parterna i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, 17–21 oktober 2011.

(5)  Antagen av OECD:s kommitté för miljöpolitik i februari 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(6)  Resolution A.962, antagen av IMO:s församling vid dess 23:e ordinarie möte den 24 november–5 december 2003.

(7)  Godkända för offentliggörande av ILO:s styrelse vid dess 289: e möte den 11–26 mars 2004.