Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32014D0312.pdf

3.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/45


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 28 maj 2014

om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk

[delgivet med nr C(2014) 3429]

(Text av betydelse för EES)

(2014/312/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (1), särskilt artikel 8.2,

efter samråd med Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 får EU-miljömärket tilldelas produkter som har reducerad miljöpåverkan under hela sin livscykel.

(2)

I förordning (EG) nr 66/2010 föreskrivs även att specifika kriterier för EU-miljömärket ska fastställas för varje produktgrupp.

(3)

För att ge en mer rättvisande bild av den utvecklingsnivå som råder på marknaden för denna produktgrupp och ta hänsyn till de tekniska framsteg som gjorts på senare år, anses det lämpligt att ge produktgruppen en ny avgränsning och fastställa en reviderad uppsättning ekologiska kriterier.

(4)

I kommissionens beslut 2009/543/EG (2) och 2009/544/EG (3) behandlas inomhusfärger och utomhusfärger separat. Dessa båda dokument har här slagits samman till ett kriteriedokument i syfte att minska den administrativa bördan för sökande och behöriga organ. Vidare tar de reviderade kriterierna även hänsyn till de nya krav på farliga ämnen som introducerats till följd av tidigare beslut inom ramen för förordning (EG) nr 66/2010.

(5)

Kriterierna är främst avsedda att främja produkter som har en reducerad miljöpåverkan under hela sin livscykel, är av hög kvalitet, har en hög prestanda och en lång livslängd samt innehåller en begränsad mängd farliga ämnen (4) och flyktiga organiska föreningar. Produkter som, med avseende på dessa aspekter, har en högre prestanda bör främjas genom miljömärket, och det är därför lämpligt att fastställa kriterier för tilldelning av EU-miljömärket för produktgruppen ”färger och lacker”.

(6)

De reviderade kriterierna samt tillhörande bedömnings- och kontrollkrav bör gälla i fyra år från och med den dag då detta beslut antas, med beaktande av produktgruppens innovationscykel.

(7)

Besluten 2009/543/EG och 2009/544/EG bör ersättas av detta beslut.

(8)

En övergångsperiod bör medges för tillverkare vars produkter har tilldelats EU-miljömärket för inomhusfärger och inomhuslacker eller utomhusfärger och utomhuslacker baserat på kriterierna i besluten 2009/543/EG och 2009/544/EG, så att dessa har tillräckligt med tid att anpassa sina produkter till de reviderade kriterierna och kraven.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Produktgruppen ”färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk” ska inbegripa dekorationsfärger, dekorationslacker, träbets och liknande produkter för inomhusbruk och/eller utomhusbruk, som är avsedda att användas av privatpersoner eller yrkesmässiga användare och som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG (5).

2.   Produktgruppen ”färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk” ska inbegripa: golvbeläggningar och golvfärger, färgprodukter som färgbrutits av distributören på begäran av en privatperson eller yrkesmässig användare, färgbrytningssystem samt dekorationsfärger i flytande form eller pastaform som kan ha förbehandlats, brutits eller bearbetats av tillverkaren enligt konsumentens önskemål, även träfärger, trä- och golvbets, fasadbeläggningar, topplacker som läggs på metall samt grundfärger och mellanstrykningsfärger som ingår i sådana produktsystem enligt definitionen i bilaga I till direktiv 2004/42/EG.

3.   Följande produkter ska inte ingå i produktgruppen:

a)

Påväxthämmande medel (skeppsbottenfärg).

b)

Träskyddsimpregnering.

c)

Produkter för särskilda industriella och yrkesmässiga tillämpningar, inbegripet s.k. slitstarka beläggningar.

d)

Pulverbeläggningar.

e)

UV-härdbara färgsystem.

f)

Färger främst avsedda för fordon.

g)

Produkter vars huvudsakliga funktion på underlaget inte är skiktbildande, t.ex. oljor och vaxer.

h)

Fyllnadsmedel enligt EN ISO 4618.

i)

Vägmarkeringsfärg.

Artikel 2

I detta beslut gäller följande definitioner:

1.   färg: ett pigmenterat beläggningsmaterial som tillhandahålls i flytande form eller i pasta- eller pulverform, och som när det appliceras på underlaget bildar ett täckande skikt med skyddande, dekorativa eller särskilda tekniska egenskaper. Efter applicering torkar färgen till en hård, vidhäftande och skyddande beläggning.

2.   lack: ett ofärgat beläggningsmaterial som när det appliceras på underlaget bildar ett hårt transparent skikt med skyddande, dekorativa eller särskilda tekniska egenskaper. Efter applicering torkar lacken till en hård, vidhäftande och skyddande beläggning.

3.   dekorationsfärger/dekorationslacker: färger och lacker som appliceras på plats i dekorativt och skyddande syfte, på byggnader, deras utsmyckningar och detaljer.

4.   lasyr: en beläggningsprodukt som ger ett transparent eller halvtransparent skikt och som används för dekoration och skydd av trä mot väderpåverkan, vilket underlättar underhållet.

5.   färgbrytningssystem: en metod för tillverkning av olika färgnyanser, där en basfärg blandas med olika färgämnen.

6.   fasadbeläggning/fasadfärg: en beläggningsprodukt som ger ett dekorativt och skyddande skikt på betong, målningsbart tegel, lättbetong, puts, kalciumsilikatskivor och fiberförstärkt cement.

7.   bindande grundfärg: en beläggningsprodukt som är avsedd att binda lösa underlagspartiklar eller ge underlaget vattenavvisande egenskaper.

8.   UV-härdbart färgsystem: ett beläggningsmaterial som härdas genom exponering för artificiell ultraviolett strålning.

9.   pulverbeläggning: en skyddande eller dekorativ beläggning bestående av ett sammanhängande skikt som bildas genom applicering och smältning av beläggningspulver på ett underlag.

10.   konserveringsmedel för burkförpackade produkter: produkter som används för konservering av industriprodukter under lagring genom bekämpning av mikrobangrepp för att garantera hållbarheten.

11.   konserveringsmedel för torra ytbeläggningar: produkter som används för konservering av ytor eller ytbeläggningar genom bekämpning av mikrobangrepp eller algtillväxt, för att skydda de ursprungliga egenskaperna hos materials eller föremåls ytor.

12.   ämnen som motverkar hinnbildning: tillsatser i beläggningsmaterial som tillförs för att motverka hinnbildning under tillverkning och lagring av beläggningsmaterialet.

13.   flyktiga organiska föreningar (VOC): organiska föreningar vars begynnelsekokpunkt är högst 250 °C, mätt vid ett standardtryck av 101,3 kPa enligt definitionen i direktiv 2004/42/EG och som i en kapillärkolonn eluerar upp till och med tetradekan (C14H30) för opolära system respektive dietyladipat (C10H18O4) för polära system.

14.   halvflyktiga organiska föreningar (SVOC): organiska föreningar vars kokpunkt är högre än 250 °C och som i en kapillärkolonn (6) eluerar i retentionsområdet mellan n-tetradekan (C14H30) och n-dokosan (C22H46) för opolära system respektive dietyladipat (C10H18O4) och metylpalmitat (C17H34O2) för polära system.

15.   vita och ljusa färger: färger med ett tristimulusvärde (Y-värde) på > 70 %.

16.   blanka färger: färger som vid infallsvinkeln 60° uppvisar en reflektans (glans) på ≥ 60.

17.   halvblanka/halvmatta färger: (även kallade semiblanka/semimatta eller satinfärger) färger som vid infallsvinkeln 60° eller 85° uppvisar en reflektans (glans) på < 60 och ≥ 10.

18.   matta färger: färger som vid infallsvinkeln 85° uppvisar en reflektans (glans) på < 10.

19.   helmatta färger: färger som vid infallsvinkeln 85° uppvisar en reflektans (glans) på < 5.

20.   transparent/halvtransparent: skikt med en täckförmåga på < 98 % vid 120 μ våtskiktstjocklek.

21.   täckande: skikt med en täckförmåga på > 98 % vid 120 μ våtskiktstjocklek.

Artikel 3

Kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket enligt förordning (EG) nr 66/2010 till en produkt som enligt definitionen i artikel 1 ingår i produktgruppen ”färger och lacker” samt tillhörande bedömnings- och kontrollkrav anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 4

De kriterier och tillhörande bedömningskrav som anges i bilagan ska gälla i fyra år från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 5

För administrativa ändamål ska produktgruppen ”färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk” tilldelas kodnummer 044.

Artikel 6

Besluten 2009/543/EG och 2009/544/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 7

1.   Ansökningar om EU-miljömärket för produkter i produktgruppen ”färger och lacker”, som lämnas in inom två månader från den dag då detta beslut antas får baseras antingen på de kriterier som anges i något av besluten 2009/543/EG och 2009/544/EG, eller på de kriterier som anges i detta beslut. Ansökningarna ska bedömas utifrån de kriterier som de baseras på.

2.   Licenser för EU-miljömärket som tilldelats enligt de kriterier som anges i besluten 2009/543/EG och 2009/544/EG får användas i tolv månader från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 maj 2014.

På kommissionens vägnar

Janez POTOCNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2009/543/EG av den 13 augusti 2008 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till utomhusfärger och utomhuslacker (EUT L 181, 14.7.2009, s. 27 ).

(3)  Kommissionens beslut 2009/544/EG av den 13 augusti 2008 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till inomhusfärger och inomhuslacker (EUT L 181, 14.7.2009, s. 39).

(4)  Ämnen med faroklassificeringar fastställda inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (”CLP-förordningen”) (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG (EUT L 143, 30.4.2004, s. 87).

(6)  Enligt paragraf 8.2.2 i FprCEN/TS 16516.


BILAGA

KRITERIER OCH BEDÖMNINGS- OCH KONTROLLKRAV FÖR EU-MILJÖMÄRKET

Kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till färger och lacker:

1.

Vita pigment och härdighet mot våtnötning

2.

Titandioxid

3.

Effektiv användning

a)

Dryghet

b)

Vattenhärdighet

c)

Vidhäftning

d)

Slitage

e)

Väderbeständighet

f)

Genomtränglighet för vattenånga

g)

Vattengenomtränglighet

h)

Förmåga att stå emot svampangrepp

i)

Sprickhämmande egenskaper

j)

Alkalibeständighet

k)

Korrosionsbeständighet

4.

Flyktiga och halvflyktiga organiska föreningar (VOC, SVOC)

5.

Begränsning av farliga ämnen och blandningar

a)

Allmänna begränsningar gällande faroklassificeringar och riskfraser

b)

Begränsningar gällande ämnen som konstaterats inge mycket stora betänkligheter

c)

Begränsningar gällande vissa särskilda farliga ämnen

6.

Konsumentinformation

7.

Information på EU-miljömärket

Kriterierna för EU-miljömärket återspeglar bästa miljöprestanda för produkter på marknaden för färger och lacker. Höga krav på kvalitet och prestanda är nödvändiga för att säkerställa en lång produktlivslängd och därmed bidra till att väsentligt reducera den totala miljöpåverkan som färgprodukten har under hela sin livscykel. Kriterierna syftar även till att minimera användningen av flyktiga och halvflyktiga organiska ämnen i färgberedningar.

Kemikalieanvändning och utsläpp av föroreningar är en del av tillverkningsprocessen. Att en produkt bär EU-miljömärket innebär dock att konsumenten garanteras att användningen av sådana ämnen har begränsats så långt det varit tekniskt möjligt utan att minska produktens funktionsduglighet. Vidare får den slutliga färg- eller lackprodukten inte vara klassificerad som akut toxisk eller miljöfarlig enligt unionens produktmärkningslagstiftning.

Kriterierna utesluter, där så är möjligt, ett antal ämnen som identifierats som farliga för människors hälsa och miljön och som ibland förekommer i färg- och lackberedningar. Om det inte är möjligt att utesluta ett sådant ämne begränsas den koncentration som krävs för att ge produkten vissa särskilda funktioner eller egenskaper till ett minimum. Endast då ett ämne är nödvändigt för att uppfylla konsumentens förväntningar på prestanda eller gällande krav på produkten (till exempel avseende färgkonservering), och inga tillgängliga alternativ finns som testats och tillämpas, medges undantag för användning av ett sådant ämne i produkter som tilldelats EU-miljömärket.

Undantag bedöms i enlighet med försiktighetsprincipen och utifrån vetenskapliga och tekniska rön, särskilt om säkrare produkter finns tillgängliga på marknaden.

Det kan bli nödvändigt att testa slutprodukten avseende förekomsten av begränsade farliga ämnen för att säkerställa en hög säkerhetsgrad för konsumenterna.

För att undvika exponering av arbetstagare införs även, där det bedöms lämpligt, stränga krav på hanteringen av ämnen i processer för tillverkning av färger och lacker. Kontrollen av att kriterierna uppfylls är utformad på ett sådant sätt att konsumenterna garanteras en hög säkerhetsnivå, hänsyn tas till de praktiska möjligheter som sökande har att få tag på information från leverantörskedjan och att sökande förhindras att ”åka snålskjuts”.

Bedömning och kontroll

a)

Krav

De särskilda bedömnings- och kontrollkraven anges separat för varje kriterium.

När sökanden ska tillhandahålla intyg, dokumentation, analyser eller testrapporter, eller på annat sätt styrka att kriterierna uppfylls, kan dessa dokument komma antingen från sökanden själv eller från dennes leverantör(er) eller underleverantör(er).

Vid ändringar, till exempel av leverantör, färgberedning eller en utvidgning av ett produktsortiment, som påverkar hur färgen eller lacken uppfyller ett eller i förekommande fall flera kriterier, ska innehavaren av tillståndet, innan ändringarna görs, lämna in uppgifter till det ansvariga behöriga organet som visar att produkten fortsatt uppfyller de relevanta kriterierna.

Där så är lämpligt får andra testmetoder än de som anges för varje kriterium användas, om de finns beskrivna i användarhandboken för tillämpningen av kriterierna för miljömärket och godkänns som likvärdiga av det behöriga organ som bedömer ansökan.

Behöriga organ ska företrädesvis erkänna tester som är godkända enligt ISO 17025 och kontroller utförda av ackrediterade organ enligt EN 45011 eller motsvarande internationell standard.

I förekommande fall får behöriga organ begära in kompletterande dokumentation och de får även utföra oberoende kontroller.

b)

Tröskelvärden

Såvida inget annat anges krävs överensstämmelse med kriterierna för EU-miljömärket för avsiktligt tillsatta ämnen och blandningar samt för biprodukter och föroreningar från råvaror, som förekommer i den slutliga beredningen i koncentrationer motsvarande 0,010 viktprocent eller mer.

c)

Uppgifter om produktens exakta sammansättning, inklusive funktion och fysisk form för alla beståndsdelar som identifierats inom ramen för kriterierna och alla ytterligare funktionella beståndsdelar samt dessas ingående koncentrationer, ska lämnas till det behöriga organet. För varje beståndsdel ska kemisk benämning, CAS-nummer och CLP-klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 anges. Alla beståndsdelar som identifierats inom ramen för kriterierna samt alla ytterligare funktionella beståndsdelar och kända föroreningar som förekommer i produkten i koncentrationer högre än 0,010 % ska redovisas, såvida inte en lägre koncentration krävs för att uppfylla ett villkor för undantag.

Med beståndsdelar avses i kriterierna ämnen och beredningar eller blandningar. Definitionerna av ”ämnen” och ”blandningar” återfinns i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (1) (Reach-förordningen).

Enligt Reach-förordningen ska säkerhetsdatablad och/eller CAS-nummer och CLP-klassificeringar lämnas in till det behöriga organet för varje beståndsdel.

d)

För alla kriterier utom Kriterium 4 – Flyktiga och halvflyktiga organiska föreningar (VOC, SVOC) – gäller de angivna gränsvärdena för den förpackade färgen eller det förpackade lacket. I enlighet med direktiv 2004/42/EG ska gränsvärdena för flyktiga organiska föreningar däremot gälla den användningsklara produkten, varför den högsta tillåtna halten av flyktiga organiska föreningar ska mätas eller beräknas inklusive rekommenderade tillsatser, till exempel färgämnen och/eller förtunningsmedel. För denna beräkning eller mätning behövs uppgifter från råvaruleverantören om torrsubstanshalt, halt av flyktiga organiska föreningar och produktdensitet. Ovanstående gäller även mätning eller beräkning av SVOC. Behöriga organ kan begära att en produkt testas för SVOC i syfte att validera beräkningar.

Kriterium 1. Vita pigment och härdighet mot våtnötning

1 a)   Minimikrav för halt av vita pigment

Vägg- och takfärger för inomhusbruk som hävdas ha en härdighet mot våtnötning motsvarande klass 1 eller 2 ska ha en halt av vita pigment (vita oorganiska pigment med ett brytningsindex som är högre än 1,8) per m2 torrt skikt som högst motsvarar den halt som anges i tabell 1, med 98-procentig opacitet. För färgbrytningssystem gäller detta krav endast basfärgen.

Tabell 1

Förhållande mellan härdighet mot våtnötning och TiO2-halt för inomhusfärger

Härdighet mot våtnötning

Inomhusgränsvärde (g/m2)

Klass 1

40

Klass 2

36

I alla andra färger, inklusive kalkfärger, silikatfärger, grundfärger, rostskyddsfärger och fasadfärger, får halten av vita pigment (vita oorganiska pigment med ett brytningsindex som är högre än 1,8) inte överstiga 36 g/m2 för inomhusprodukter respektive 38 g/m2 för utomhusprodukter. För färger avsedda för både inomhus- och utomhusbruk ska det strängare gränsvärdet tillämpas.

Om de ovannämnda produkterna omfattas av undantag enligt 1 b får halten av vita pigment (vita oorganiska pigment med ett brytningsindex som är högre än 1,8) inte överstiga 25 g/m2 torrt skikt, med 98-procentig opacitet.

1 b)   Minimikrav för härdighet mot våtnötning (gäller endast inomhusfärger)

Alla vägg- och takfärger för inomhusbruk (topplacker) ska ha en härdighet mot våtnötning som uppfyller kraven enligt klass 1 eller klass 2 i EN 13300 och EN ISO 11998. Detta krav gäller endast baser för brytning (basfärger).

Vägg- och takfärger för inomhusbruk med en halt av vita pigment (vita oorganiska pigment med ett brytningsindex som är högre än 1,8) på högst 25 g/m2 torrt skikt, med 98-procentig opacitet, är undantagna från detta krav.

Endast miljömärkta färger som motsvarar klass 1 eller 2 för härdighet mot våtnötning får marknadsföras som härdiga mot våtnötning på produktetiketten och i annat marknadsföringsmaterial.

Bedömning och kontroll: Kraven enligt både 1 a och 1 b ska vara uppfyllda. Sökanden ska tillhandahålla dokumentation som visar att halten av vita pigment överensstämmer med detta kriterium.

Sökanden ska tillhandahålla en testrapport enligt EN 13300 där härdigheten mäts med den metod som anges i EN ISO 11998 (Bestämning av härdighet mot våtnötning samt rengörbarhet). För takfärger och väggfärger för inomhusbruk ska förpackningens etikett, inklusive tillhörande text, tillhandahållas för att visa hur slutanvändaren informeras om att produkten uppfyller krav på härdighet mot våtnötning.

Kriterium 2. Titandioxidpigment

Om titandioxid utgör mer än 3,0 procent av produktens vikt, får utsläpp och restavfall som härrör från framställningen av de titandioxidpigment som använts inte överstiga följande gränsvärden (2):

För sulfatprocessen:

SOx beräknat som SO2: 7,0 kg/ton TiO2-pigment.

Sulfatavfall: 500 kg/ton TiO2-pigment.

För klorprocessen:

Om naturlig rutil används: 103 kg kloravfall/ton TiO2-pigment.

Om syntetisk rutil används: 179 kg kloravfall/ton TiO2-pigment.

Om slaggmetaller används: 329 kg kloravfall/ton TiO2-pigment.

Om olika typer av mineral/metaller används gäller dessa värden i proportion till mängden av respektive mineral/metall.

Anmärkning:

Gränsvärdena för SOx-utsläpp avser endast sulfatprocessen.

Definitionen av avfall i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets ramdirektiv 2008/98/EG (3) ska tillämpas. Om tillverkaren av TiO2 kan visa att dennes fasta avfall enligt artikel 5 i ramdirektivet om avfall kan klassas som biprodukt ska avfallet undantas.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska lämna dokumentation som visar att den titandioxidtillverkare som framställer råvaran till färgprodukten uppfyller detta kriterium, antingen i form av ett intyg om att ingen titandioxid har använts eller i form av ett intyg med uppgifter som visar att de respektive gränsvärdena för processutsläpp och restavfall som härrör från framställningen har respekterats.

Kriterium 3. Effektiv användning

För att påvisa färgers och lackers effektivitet vid användning ska följande tester utföras på respektive typ av färg och/eller lack (enligt indelningen i tabell 2):

Tabell 2

Prestandakrav för olika typer av färger och lacker

Kriterier

Färger och lacker (med hänvisning till underkategorier enligt direktiv 2004/42/EG)

Inomhusfärg

(a, b)

Utomhusfärg

(c)

Utsmyckningar och beklädnad

(d)

Tjocka dekorativa beläggningar inomhus och utomhus

(l)

Lack och träbets

(e, f)

Enkomponentfärg, golvfärg

(i)

Isolerande grundfärg

(g)

Mellanstrykningsfärg och bindande grundfärg

(h)

3 a)

Dryghet (avser endast vita och ljusa färger, inkl. de vita basfärger som används i färgbrytningssystem) – ISO 6504-1

8 m2/L

4 m2/L (färg som innehåller elastomerer)

6 m2/L (fasadfärg)

Utomhusprodukter 6 m2/L

Inomhusprodukter 8 m2/L

1 m2/L

Utomhusprodukter 6 m2/L

Inomhusprodukter 8 m2/L

6 m2/L (utan opacitet)

8 m2/L (med opacitet)

6 m2/L (utan opacitet)

8 m2/L (med opacitet)

3 b)

Vattenhärdighet – ISO 2812-3

Vattenhärdig

Vattenhärdig

3 c)

Vidhäftning – EN 24624

 

Testresultat: 2

1,5 MPa (fasadfärg)

1,5 MPa (fasadfärg)

3 d)

Slitage – EN ISO 7784-2

70 mg viktförlust

3 e)

Väderbeständighet – EN 11507/EN 927-6

1 000 h

1 000 h (utomhus)

1 000 h (utomhus)

1 000 h (utomhus)

1 000 h (utomhus)

3 f)

Genomtränglighet för vattenånga (4) – EN ISO 7783-2

Klass II eller bättre

Klass II eller bättre (utomhus)

3 g)

Vattengenomtränglighet (4)

Om anspråk görs Klass III

Klass II eller bättre (utomhus)

– EN 1062-3

Alla andra produkter Klass II eller bättre

3 h)

Förmåga att stå emot svampangrepp (4) – EN 15457

Klass 1 eller lägre (fasad- eller träfärger)

Klass 0 (produkter för trä utomhus)

Klass 1 eller lägre (utomhus)

3 h)

Förmåga att stå emot algangrepp – EN 15458 (4)

-

Klass 1 eller lägre (fasad- eller träfärger)

Klass 0 (produkter för trä utomhus)

Klass 1 eller lägre (utomhus)

3 i)

Sprickhämmande egenskaper (4) – EN 1062-7

A1 (endast färger som innehåller elastomerer)

-

-

-

3 j)

Alkalibeständighet ISO 2812-4

Fasadfärg

Utomhus för fasad

Utomhus för fasad

3 k)

Korrosionsbeständighet (4)

-

Rostskyddsfärg

Rostskyddsfärg

Rostskyddsfärg

Rostskyddsfärg

Rostskyddsfärg

EN ISO 12944-2 och 12944-6, ISO 9227, ISO 4628-2 och 4628-3

 

Blåsbildning: ≥ storlek 3/densitet 3

Rostbildning: ≥ Ri2

Blåsbildning: ≥ storlek 3/densitet 3

Rostbildning: ≥ Ri2

 

 

Blåsbildning: ≥ storlek 3/densitet 3

Rostbildning: ≥ Ri2

Blåsbildning: ≥ storlek 3/densitet 3

Rostbildning: ≥ Ri2

Blåsbildning: ≥ storlek 3/densitet 3

Rostbildning: ≥ Ri2

3 a)   Dryghet

Kravet på dryghet ska gälla vita och ljusa färgprodukter. Om en färg finns i flera nyanser ska dryghetskravet tillämpas på den ljusaste nyansen.

Vita och ljusa färger (inklusive topplacker och mellanstrykningsfärger) ska ha en dryghet (om täckförmågan är 98 %) på minst 8 m2 per liter produkt för inomhusfärger respektive 6 m2 per liter produkt för utomhusfärger. Produkter som marknadsförs för både inomhus- och utomhusbruk ska ha en dryghet (om täckförmågan är 98 %) på minst 8 m2 per liter.

För färgbrytningssystem ska detta kriterium endast gälla den vita basen (den bas som innehåller mest TiO2). I de fall då den vita basen inte uppfyller detta krav ska kriteriet i stället vara uppfyllt efter att den vita basen brutits till standardfärgen RAL 9010.

När det gäller färger som ingår i ett färgbrytningssystem ska sökanden upplysa slutanvändaren, på förpackningen och försäljningsstället, om vilken färgton eller grundfärg/mellanstrykningsfärg (om möjligt försedd med EU-miljömärket) som ska användas som underlag innan den mörkare färgtonen stryks på.

Transparenta och halvtransparenta grundfärger och mellanstrykningsfärger ska ha en dryghet på minst 6 m2 och de med täckförmåga ska ha en dryghet på minst 8 m2. Täckande grundfärger med särskilda blockerings-/förseglings- eller inträngnings-/bindningsegenskaper och grundfärger med särskilda vidhäftningsegenskaper ska ha en dryghet på minst 6 m2 per liter produkt.

Tjocka dekorativa beläggningar (färger som särskilt har tagits fram för att ge en tredimensionell dekorativ effekt och som därför kännetecknas av ett mycket tjockt skikt) ska ha en dryghet på 1 m2 per kg produkt.

Täckande färger som innehåller elastomerer ska ha en dryghet på minst 4 m2 per liter produkt.

Detta krav gäller inte lacker, träbets, transparenta vidhäftningsgrundfärger eller andra transparenta beläggningar.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en testrapport som bygger på den metod som anges i ISO 6504-1 (Färg och lack – Bestämning av täckförmåga – Del 1: Kubelka-Munk-metoden för vita och ljusa färger) eller 6504-3 (Del 3: Bestämning av ljusa färgers täckförmåga [opacitet] vid fastställd dryghet), eller, för färger som särskilt har tagits fram för att ge en tredimensionell dekorativ effekt och som kännetecknas av ett mycket tjockt skikt, på den metod som anges i NF T 30 073. När det gäller baser som används för framställning av färgbrutna produkter och som inte har testats i enlighet med ovan angivna krav ska sökanden visa hur slutanvändaren ska rådas om att det är lämpligt att lägga på en grundfärg och/eller ett grått (eller annan lämplig färgton) mellanstrykningslager innan produkten stryks på.

3 b)   Vattenhärdighet

Alla lacker, golvbeläggningar och golvfärger ska ha en sådan vattenhärdighet, fastställd i enlighet med ISO 2812-3, att inga förändringar i glans eller färg kan konstateras efter 24 timmars exponering och 16 timmars återhämtning.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en testrapport som bygger på den metod som anges i ISO 2812-3.

3 c)   Vidhäftning

Pigmenterade fasadgrundfärger för utomhusbruk ska ha uppnått ett godkänt resultat vid det test enligt EN 24624 (ISO 4624) som avser dragprovning, när underlagets kohesionsförmåga är svagare än färgens vidhäftningsförmåga. Om inget sådant resultat kunnat uppnås ska färgens vidhäftningsförmåga vara större än 1,5 MPa för att vara godkänd.

Golvbeläggningar, golvfärger, mellanstrykningsfärger för golv, fasadgrundfärger för inomhusbruk samt mellanstrykningsfärger för metall och trä ska ha uppnått resultatet 2 eller lägre vid det test enligt EN 2409 som avser vidhäftning.

Transparenta grundfärger omfattas inte av detta krav.

Sökanden ska antingen testa grundfärgen och/eller topplacken separat eller båda som ett system. Om topplacken testas separat ska detta betraktas som sämsta möjliga scenario vad gäller vidhäftning.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en testrapport som bygger på EN ISO 2409 eller EN 24624 (ISO 4624), beroende på tillämplighet.

3 d)   Slitage

Golvbeläggningar och golvfärger ska ha en nötningshärdighet på högst 70 milligrams viktförlust efter 1 000 testcykler med 1 000 grams belastning och ett CS10-hjul i enlighet med EN ISO 7784-2.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en testrapport som visar att detta kriterium har uppfyllts i enlighet med EN ISO 7784-2.

3 e)   Väderbeständighet (för utomhusfärger och utomhuslacker)

Fasadfärger, trä- och metalltopplacker och andra lacker ska exponeras för artificiell väderpåverkan i testutrustning med fluorescerande UV-lampor och kondens- eller vattenbesprutning i enlighet med ISO 11507. Produkterna ska exponeras för testförhållandena under 1 000 timmar. Testförhållandena ska vara UVA 4 h/60 °C + fuktighet 4 h/50 °C.

Alternativt kan trätopplacker och andra trälacker för utomhusbruk testas under 1 000 timmar i QUV-apparaten för accelererad väderbeständighetsprovning med cyklisk exponering för UV(A)-strålning och besprutning i enlighet med EN 927-6.

Enligt ISO 7724-3 får färgförändringarna på de prover som har testats för väderbeständighet inte vara större än ΔΕ* = 4. Detta gäller inte lacker och baser.

Glansen i blanka färger och lacker som har genomgått väderbeständighetsprovning får inte ha minskat med mer än 30 % av utgångsvärdet och ska mätas enligt den metod som anges i ISO 2813. Detta krav gäller inte halvblanka/halvmatta och matta topplacker (5) som vid infallsvinkeln 60° har ett ursprungligt glansvärde som understiger 60 %.

Kritningen ska, när det gäller fasadbeläggningar och trä- och metalltopplacker (om tillämpligt), testas med den metod som anges i EN ISO 4628-6. Detta ska ske efter att proverna har genomgått väderbeständighetsprovning. Produkterna ska uppnå ett resultat på 1,5 eller bättre (0,5 eller 1,0) i detta test. I standarden finns illustrerade referenser.

För fasadbeläggningar och trä- och metalltopplacker ska även följande parametrar utvärderas efter det att proverna har genomgått väderbeständighetsprovning:

 

Flagning enligt ISO 4628-5: flagningsdensitet högst 2 och flagstorlek högst 2.

 

Sprickbildning enligt ISO 4628-4: antal sprickor högst 2 och sprickstorlek högst 3.

 

Blåsbildning enligt ISO 4628-2: blåsdensitet högst 3 och blåsstorlek högst 3.

Testerna ska utföras på basen för brytning.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla testrapporter enligt ISO 11507 på grundval av angivna parametrar och/eller enligt EN 927-6. I tillämpliga fall ska sökanden tillhandahålla testrapporter enligt EN ISO 4628-2, 4, 5 respektive 6 samt en testrapport enligt ISO 7724-3.

3 f)   Genomtränglighet för vattenånga

I de fall då det hävdas att fasadfärger för utomhusbruk och färger för målning av betong utomhus kan andas ska färgen ha klassificerats enligt EN 1062-1 som klass II (medelgod genomtränglighet för vattenånga) eller bättre enligt den testmetod som anges i EN ISO 7783.

Med tanke på det stora antalet möjliga färgbrytningar ska testningen begränsas till basfärgen.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en testrapport som bygger på den metod som anges i EN ISO 7783 och klassificering enligt EN 1062-1.

3 g)   Vattengenomtränglighet

I de fall då det hävdas att fasadfärger för utomhusbruk och färger för målning av betong utomhus är vattenavstötande eller elastiska ska färgen ha klassificerats enligt EN 1062-1 som klass III (låg vattengenomtränglighet) enligt den metod som anges i EN 1062-3.

Med tanke på det stora antalet möjliga färgbrytningar ska testningen begränsas till basfärgen.

Alla andra fasadfärger ska ha klassificerats enligt EN 1062-1 som klass II (medelgod vattengenomtränglighet) eller bättre enligt den testmetod som anges i EN 1062-3.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en testrapport som bygger på den metod som anges i EN 1062-3 och klassificering enligt EN 1062-1.

3 h)   Förmåga att stå emot svampangrepp och algangrepp

I de fall då det hävdas att fasad- och träfärger för utomhusbruk har förmåga att stå emot svampangrepp och algangrepp och i enlighet med produkttyp 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (6) om biocidprodukter, ska de metoder som anges i EN 15457 och EN 15458 användas för att påvisa överensstämmelse med följande krav:

Fasadfärger ska ha uppnått resultatet klass 1 eller lägre (1 eller 0) för motståndskraft mot svamp (dvs. mindre än 10 % svampangrepp) och resultatet klass 1 eller lägre för motståndskraft mot alger.

Träfärger ska ha uppnått resultatet 0 för motståndskraft mot svamp och 0 för motståndskraft mot alger.

Med tanke på det stora antalet möjliga färgbrytningar ska testningen begränsas till basfärgen.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en testrapport som bygger på de metoder som anges i EN 15457 och EN 15458.

3 i)   Sprickhämmande egenskaper

I de fall då det hävdas att fasadfärger och färger för målning av betong är elastiska ska dessa färger som minimikrav ha klassificerats som A1 vid 23 °C enligt den testmetod som anges i EN 1062.

Med tanke på det stora antalet möjliga färgbrytningar ska testningen begränsas till basfärgen.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en testrapport som bygger på den metod som anges i DIN EN 1062-7.

3 j)   Alkalibeständighet

Fasadfärger och grundfärger får inte uppvisa några synliga skador efter 24 timmars sprutexponering med tioprocentig natriumhydroxidlösning (NaOH) enligt den testmetod som anges i ISO 2812-4. Utvärderingen ska göras efter 24 timmars torkning/återhämtning.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en testrapport som bygger på den metod som anges i ISO 2812-4.

3 k)   Korrosionsbeständighet

Ett underlag ska utsättas för simulerad korrosionspåverkan för att möjliggöra klassificering enligt lämplig(a) korrosivitetsklass(er) i EN ISO 12944–2 och tillhörande testförfaranden i EN ISO 12944-6. Rostskyddsfärger för underlag av stål ska testas efter 240 timmars saltdimsprovning enligt ISO 9227. Resultaten ska bedömas enligt ISO 4628-2 för blåsbildning respektive ISO 4628-3 för rostbildning. Färgen ska som minimikrav ha uppnått resultaten storlek 3 och densitet 3 för blåsbildning respektive Ri2 för rostbildning.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla test- och klassificeringsrapporter som visar att detta kriterium är uppfyllt.

Kriterium 4. Halt av flyktiga och halvflyktiga organiska föreningar (VOC, SVOC)

Halterna av flyktiga organiska föreningar (VOC) och halvflyktiga organiska föreningar (SVOC) får inte överstiga de gränsvärden som anges i tabell 3.

Halterna av VOC och SVOC ska bestämmas för den användningsklara produkten och ska inkludera eventuella tillsatser som rekommenderas före applicering, så som färgämnen och/eller förtunningsmedel.

Produkter med en VOC-halt som uppfyller gränsvärdena i tabell 3 får ha texten ”reducerad halt av flyktiga organiska föreningar” samt uppgift om VOC-halten i g/l bredvid EU-miljömärket.

Tabell 3

Gränsvärden för halter av VOC och SVOC

Produktbeskrivning (med underkategoribeteckningar enligt direktiv 2004/42/EG)

Gränsvärden för VOC

(g/l inklusive vatten)

Gränsvärden för SVOC

(g/l inklusive vatten)

a.

Matt färg för väggar och tak inomhus (glans < 25 vid 60o vinkel)

10

30 (7)/40 (8)

b.

Blank färg för väggar och tak inomhus (glans > 25 vid 60o vinkel)

40

30 (7)/40 (8)

c.

Färg för ytor av mineraliskt material utomhus

25

40

d.

Färg för trä eller metall inomhus/utomhus

80

50 (7)/60 (8)

e.

Klarlack, lasyr och trälasyr (träbets) för trä, metall och plast inomhus, även täcklasyr

65

30

e.

Klarlack, lasyr och trälasyr (träbets) för trä, metall och plast utomhus, även täcklasyr

75

60

f.

Lasyr, olja eller bets i tunt skikt för inomhusbruk/utomhusbruk

50

30 (7)/40 (8)

g.

Isolerande grundfärg

15

30 (7)/40 (8)

h.

Bindande grundfärg

15

30 (7)/40 (8)

i.

Enkomponentfärg

80

50 (7)/60 (8)

j.

Tvåkomponentfärg för särskilda tillämpningar, t.ex. golv

80

50 (7)/60 (8)

l.

Färg med dekorativ effekt

80

50 (7)/60 (8)

Rostskyddsfärg

80

60

Halten av flyktiga organiska föreningar ska bestämmas antingen genom beräkning baserad på de beståndsdelar och råvaror som använts i produkten, eller enligt de metoder som anges i ISO 11890–2 eller, alternativt för produkter med en VOC-halt på mindre än 1,0 g/l, enligt de metoder som anges i ISO 17895. Halten av halvflyktiga organiska föreningar ska bestämmas enligt den metod som anges i ISO 11890–2. Markörerna i tabell 4 ska användas som utgångspunkt för avgränsningen av gaskromatografiresultaten för SVOC. För produkter som används både inomhus och utomhus ska det strängaste gränsvärdet för SVOC i inomhusfärger tillämpas.

Tabell 4

Markörämnen som ska användas vid bestämningen av SVOC-halten

 

Polära system

(vattenbaserade beläggningsprodukter)

Opolära system

(lösningsmedelsbaserade beläggningsprodukter)

SVOC

Dietyladipat (C10H18O4) till metylpalmitat (C17H34O2)

n-tetradekan (C14H30) till n-dokosan (C22H46)

Bedömning och kontroll: Sökanden ska, för halten av flyktiga organiska föreningar i den användningsklara produkten, tillhandahålla antingen en testrapport som bygger på de metoder som anges i ISO 11890-2 eller ISO 17895 och som visar att detta kriterium är uppfyllt, eller ett intyg om överensstämmelse kompletterat med beräkningar baserade på de beståndsdelar och råvaror som använts i färgen.

Sökanden ska, för halten av halvflyktiga organiska föreningar i den användningsklara produkten, tillhandahålla antingen en testrapport som bygger på den metod som anges i ISO 11890-2, eller ett intyg om överensstämmelse kompletterat med beräkningar baserade på de beståndsdelar och råvaror som använts i färgen. Testet bör vara utfört under iakttagande av de markörer som anges i tabell 4 och användarhandboken för tillämpningen av kriterierna. Behöriga organ kan begära att sökanden validerar beräkningar med hjälp av den angivna testmetoden.

Kriterium 5. Begränsning av farliga ämnen och blandningar

Slutprodukten får inte innehålla några farliga ämnen eller blandningar enligt de bestämmelser som fastställs i följande underkriterier, vilka avser

faroklassificeringar och riskfraser,

ämnen som konstaterats inge mycket stora betänkligheter, samt

andra särskilda ämnen som tas upp i tillägg 1.

Sökanden ska bevisa att slutproduktens sammansättning uppfyller både de allmänna bedömnings- och kontrollkraven och eventuella ytterligare krav som anges i tillägg 1.

5 a)   Allmänna begränsningar gällande faroklassificeringar och riskfraser

Slutproduktens sammansättning, inklusive alla avsiktligt tillsatta beståndsdelar som förekommer i koncentrationer högre än 0,010 %, får inte, såvida inget undantag uttryckligen medges i tillägget, innehålla några ämnen eller blandningar som har klassificerats som toxiska, miljöfarliga, luftvägs- eller hudsensibiliserande respektive cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 eller rådets direktiv 67/548/EEG (9) samt enligt de faroangivelser och riskfraser som anges i tabell 5 i detta kriterium.

Tabell 5

Begränsade faroklassificeringar och dessas indelning

Akut toxicitet

Kategori 1 och 2

Kategori 3

H300 Dödligt vid förtäring (R28)

H301 Giftigt vid förtäring (R25)

H310 Dödligt vid hudkontakt (R27)

H311 Giftigt vid hudkontakt (R24)

H330 Dödligt vid inandning (R23/26)

H331 Giftigt vid inandning (R23)

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna (R65)

EUH070 Giftigt vid kontakt med ögonen (R39/41)

 

Specifik organtoxicitet

Kategori 1

Kategori 2

H370 Orsakar organskador (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Kan orsaka organskador (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Orsakar organskador (R48/25, R48/24, R48/23)

H372 Kan orsaka organskador (R48/20, R48/21, R48/22)

 

Luftvägs- och hudsensibilisering

Kategori 1A

Kategori 1B

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion (R43)

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion (R43)

H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning (R42)

H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning (R42)

 

Cancerogenitet, mutagenitet eller reproduktionstoxicitet

Kategori 1A och 1B

Kategori 2

H340 Kan orsaka genetiska defekter (R46)

H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter (R68)

H350 Kan orsaka cancer (R45)

H351 Misstänks kunna orsaka cancer (R40)

H350i Kan orsaka cancer vid inandning (R49)

 

H360F Kan skada fertiliteten (R60)

H361f Misstänks kunna skada fertiliteten (R62)

H360D Kan skada det ofödda barnet (R61)

H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet (R63)

H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet. (R60, R60/61)

H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. (R62/63)

H360Fd Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. (R60/63)

H362 Kan skada spädbarn som ammas (R64)

H360Df Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten. (R61/62)

 

 

Fara för vattenmiljön

Kategori 1 och 2

Kategori 3 och 4

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer (R50)

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer (R52/53)

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter (R50/53)

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer (R53)

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter (R51/53)

 

 

Fara för ozonskiktet

EUH059 Farligt för ozonskiktet (R59)

 

De klassificeringsbestämmelser som senast antagits av unionen ska ha företräde framför de faroklassificeringar och riskfraser som anges i tabell 5. I enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1272/2008 ska sökanden därför försäkra sig om att alla klassificeringar baseras på de senaste bestämmelserna avseende klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

Sökanden ska utföra en beräkning av den slutliga färgproduktens faroklassificering för att påvisa överensstämmelse med detta kriterium. Detta ska ske i enlighet med de metoder för klassificering av blandningar som anges i förordning (EG) nr 1272/2008 inklusive alla ändringar. Motsvarigheten mellan klassificeringar av blandningar enligt direktiv 67/548/EEG om farliga ämnen och klassificeringar enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen) beskrivs i tabell 6.

Slutprodukten får inte ha klassificerats eller märkts som akut toxisk, specifikt organtoxisk, luftvägs- eller hudsensibiliserande, cancerframkallande, mutagen eller reproduktionstoxisk eller miljöfarlig i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 eller rådets direktiv 67/548/EEG.

Tabell 6

Klassificering av slutprodukter: CLP-klassificeringar och deras motsvarigheter i direktiv 67/548/EEG

CLP-klassificering av blandningar

Motsvarande klassificering enl. direktiv 67/548/EEG

Akut toxisk

T eller T+

Specifikt organtoxisk

T, T+ eller Xn

Luftvägs- eller hudsensibiliserande

Cancerframkallande, mutagen eller reproduktionstoxisk

Cancerframkallande, mutagen eller reproduktionstoxisk kategori 1–3

Miljöfarlig

N (utom R53 och R52/53)

5 a i)   Undantag gällande grupper av ämnen

För den aktuella produktgruppen har undantag medgetts för vissa särskilda grupper av ämnen som därmed får förekomma i slutprodukten. För varje undantag anges vilka faroklassificeringar som är undantagna för respektive specifik ämnesgrupp samt vilka villkor för undantag och vilka koncentrationsgränser som ska gälla. Undantagen fastställs i tillägget och gäller följande grupper av ämnen:

1.

Konserveringsmedel tillsatta i färgämnen, bindemedel eller slutprodukten:

a)

Konserveringsmedel för burkförpackade produkter.

b)

Konserveringsmedel i färgbrytningsmaskiner.

c)

Konserveringsmedel för torra ytbeläggningar.

d)

Konserverande stabiliseringsmedel.

2.

Torkmedel och medel som motverkar hinnbildning:

a)

Torkmedel.

b)

Medel som motverkar hinnbildning.

3.

Korrosionshämmande medel:

a)

Korrosionshämmande medel.

b)

Förebyggande medel mot ärg.

4.

Ytaktiva ämnen:

a)

Ytaktiva ämnen för allmänna ändamål.

b)

Alkylfenoletoxylater (APEO).

c)

Perfluorerade ytaktiva ämnen.

5.

Diverse funktionella ämnen med allmän tillämpning:

a)

Silikonhartsemulsion i vita färger, färgämnen och baser för brytning.

b)

Metaller och deras föreningar.

c)

Mineralråvaror inklusive fyllnadsmedel.

d)

Neutraliseringsmedel.

e)

Optiska vitmedel.

f)

Pigment.

6.

Diverse funktionella ämnen med yrkesmässig tillämpning:

a)

UV-skydd och stabiliseringsmedel.

b)

Mjukgörare.

7.

Restprodukter som får förekomma i slutprodukten:

a)

Formaldehyd.

b)

Lösningsmedel.

c)

Oreagerade monomerer.

d)

Flyktiga aromatiska föreningar och halogenerade föreningar.

5 a ii)   Villkor för undantag gällande produktionsanläggningar

Om undantag har medgetts för akut toxiska eller specifikt organtoxiska ämnen ska ytterligare villkor gälla för tillverkningen av färger och lacker. I dessa fall ska sökanden visa att följande krav har uppfyllts:

För ämnen som har klassificerats som akut toxiska eller specifikt organtoxiska ska sökanden visa att relevanta europeiska eller nationella indikativa yrkeshygieniska gränsvärden är uppfyllda, varvid det strängaste gränsvärdet ska tillämpas.

Om inget referensgränsvärde finns ska sökanden visa hur exponeringen för det (de) ingående ämnet (ämnena) minimeras med hjälp av hälso- och säkerhetsrutiner för hanteringen på den produktionsanläggning där den slutliga, miljömärkta färgprodukten tillverkas.

I de fall då klassificeringen avser ett ämne som aerosol eller ånga ska sökanden visa att inga arbetstagare exponeras för ämnet i denna form.

I de fall då klassificeringen avser ett ämne i torrt tillstånd ska sökanden visa att inga arbetstagare kan komma i kontakt med ämnet i denna form under tillverkningen.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska visa att detta kriterium är uppfyllt genom att tillhandahålla ett intyg avseende klassificeringen och/eller avsaknaden av klassificering för

den slutliga färg- eller lackprodukten, baserat på de metoder för klassificering av blandningar som anges i förordning (EG) nr 1272/2008 inklusive alla ändringar, samt

alla beståndsdelar i färg- eller lackberedningen som ingår i någon av de grupper av ämnen som anges under 5 a i och som förekommer i koncentrationer högre än 0,010 %.

Intyget ska baseras på uppgifter som inhämtats enligt kraven i tillägget.

Även verksamma beståndsdelar för vilka särskilda koncentrationsgränser kan gälla enligt förordning (EG) nr 1272/2008 och som kan förekomma i koncentrationer lägre än 0,010 % ska anges.

Följande tekniska information ska tillhandahållas till stöd för intyget om beståndsdelarnas klassificering eller avsaknad av klassificering:

i)

För ämnen som inte har registrerats inom ramen för Reach-förordningen eller som ännu inte har en harmoniserad CLP-klassificering: information som uppfyller kraven i bilaga VII till Reach-förordningen.

ii)

För ämnen som har registrerats inom ramen för Reach-förordningen och som inte uppfyller kraven för CLP-klassificering: information baserad på Reach-registreringsunderlag som styrker ämnets status som icke klassificerat.

iii)

För ämnen som har en harmoniserad klassificering eller är egenklassificerade: säkerhetsdatablad om sådana finns. Om inga säkerhetsdatablad finns eller ämnet är egenklassificerat ska den information tillhandahållas som enligt bilaga II till Reach-förordningen är relevant för faroklassificering av ämnen.

iv)

För blandningar: säkerhetsdatablad om sådana finns. Om inga säkerhetsdatablad finns ska en beräkning av blandningens klassificering tillhandahållas enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1272/2008, tillsammans med relevant information för faroklassificering av blandningar enligt bilaga II till Reach-förordningen.

Ämnen och blandningar ska beskrivas i enlighet med avsnitten 10, 11 och 12 i bilaga II till Reach-förordningen (Anvisningar om sammanställningen av säkerhetsdatablad). Detta ska inbegripa uppgifter om beståndsdelarnas fysiska form och tillstånd samt identifiering av de beståndsdelar som består av avsiktligt tillverkade nanomaterial där minst 50 % av partiklarna i antalsstorleksfördelningen har en eller flera yttre dimensioner i storleksintervallet 1–100 nm.

Sökanden ska även ange vilka av de ämnen och blandningar som har använts i färgberedningen som omfattas av särskilda undantagskrav enligt tillägget. För varje ämne eller blandning som har medgetts undantag ska kompletterande information tillhandahållas som visar hur undantagskraven har uppfyllts.

5 b)   Begränsningar gällande ämnen som konstaterats inge mycket stora betänkligheter

I enlighet med artikel 6.7 i förordning (EG) nr 66/2010 får ingen slutprodukt, beståndsdel eller råvara, såvida den inte beviljats ett särskilt undantag, innehålla ämnen som

uppfyller kriterierna i artikel 57 i Reach-förordningen, eller

har identifierats enligt det förfarande som beskrivs i artikel 59.1 i Reach-förordningen och som används för upprättande av en kandidatförteckning över ämnen som konstaterats inge mycket stora betänkligheter.

Inga undantag ska medges för ämnen som uppfyller ett eller båda av dessa villkor, och som förekommer i en färg- eller lackprodukt i koncentrationer högre än 0,10 viktprocent.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium kompletterat med intyg om överensstämmelse undertecknade av dennes leverantörer. Sökande ska visa att de har kontrollerat att inget av de ingående ämnena förekommer i den gällande kandidatförteckningen över ämnen som konstaterats inge mycket stora betänkligheter eller uppfyller kriterierna i artikel 57 i Reach-förordningen.

5 c)   Begränsningar gällande vissa särskilda farliga ämnen

Slutprodukten får inte innehålla något av de farliga ämnen som specifikt anges i tillägget i koncentrationer som motsvarar eller överstiger de angivna gränsvärdena. Begränsningarna av ämnen i tillägget gäller följande beståndsdelar och restprodukter i färger och lacker:

i)

Konserveringsmedel för torra ytbeläggningar.

ii)

Konserveringsmedel i färgbrytningsmaskiner.

iii)

Konserveringsmedel för burkförpackade produkter.

iv)

Konserverande stabiliseringsmedel.

v)

Ytaktiva ämnen i form av alkylfenoletoxylater (APEO).

vi)

Perfluorerade ytaktiva ämnen.

vii)

Metaller och deras föreningar.

viii)

Pigment.

ix)

Mjukgörare.

x)

Fri formaldehyd.

Bedömning och kontroll: Gällande krav för kontroll och testning anges i tillägg 1 för varje ämne och beroende på relevans för respektive typ av färg eller lack.

Kriterium 6. Konsumentinformation

6 a)

Följande texter ska finnas på förpackningen eller tillhandahållas tillsammans med denna:

”Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.”

”Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.”

”Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.”

6 b)

Följande allmänna uppgifter och anvisningar ska finnas på förpackningen eller tillhandahållas tillsammans med denna:

Hur konsumenten går tillväga för att redan före köpet uppskatta hur stor mängd färg som behövs, och på så sätt minimera sitt färgavfall, samt en vägledande mängdrekommendation (t.ex. till 1 m2 vägg behövs x liter färg).

Hur ”oanvänd färg” (överbliven färg) ska hanteras, inklusive om möjligt kontaktuppgifter eller länk till en webbplats dit konsumenten kan vända sig för att få ytterligare information.

6 c)

Följande anvisningar och rekommendationer avseende hanteringen av färgen ska finnas på förpackningen eller tillhandahållas tillsammans med denna:

Säkerhetsåtgärder för användaren. Detta ska inkludera grundläggande rekommendationer om vilken personlig skyddsutrustning som bör användas, liksom information om vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas om sprutmålningsutrustning används.

Användning av rengöringsutrustning och lämpligt omhändertagande av avfall (för att begränsa riskerna för förorening av vatten och mark). Exempelvis en text som informerar om att oanvänd färg måste tas om hand av en specialist för miljövänligt bortskaffande och därför aldrig får kastas tillsammans med hushållssopor eller kommersiellt avfall (t.ex. ”Häll aldrig överbliven färg i diskhon eller toaletten, eller i soporna.”).

Lämpliga förvaringsförhållanden för färgen (före och efter öppning), och vid behov säkerhetsanvisningar.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska som en del av ansökan intyga att produkten uppfyller detta kriterium och tillhandahålla det behöriga organet bildmaterial eller ett provexemplar av användarinformationen som visar dess grafiska utformning och/eller en länk till tillverkarens webbplats med information. Även den vägledande mängdrekommendationen för färgen ska tillhandahållas.

Kriterium 7. Information på EU-miljömärket

Märket får, där så är relevant, innehålla den frivilliga tilläggtexten:

”Minimerad halt av farliga ämnen.”

”Reducerad halt av flyktiga organiska föreningar (VOC): x g/l.”

”Goda resultat vid inomhusbruk”(om produkten uppfyller kriterierna för inomhusbruk) eller

”Goda resultat vid utomhusbruk”(om produkten uppfyller kriterierna för utomhusbruk) eller

”Goda resultat vid både inomhus- och utomhusbruk”(om produkten uppfyller kriterierna för både inomhus- och utomhusbruk).

Riktlinjerna för användningen av märket med tilläggstext finns i Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett provexemplar av produktens etikett eller bildmaterial som visar den grafiska utformningen av den förpackning där EU-miljömärket är placerat, samt ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(2)  Härledda från referensdokumentet om bästa tillgängliga teknik för produktion av oorganiska högvolymkemikalier (Reference Document on Best Available Technology for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers) (augusti 2007).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

(4)  Krävs endast om denna aspekt omnämns i marknadsföringen av färgen.

(5)  EN ISO 2813.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).

(7)  Vita färger och lacker för inomhusbruk.

(8)  Brutna färger för inomhusbruk/färger och lacker för utomhusbruk.

(9)  Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT 196, 16.8.1967, s. 1).

TILLÄGG

FÖRTECKNING ÖVER BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG FÖR FARLIGA ÄMNEN

Grupp av ämnen

Begränsningens och/eller undantagets tillämpningsområde

Koncentrationsgränser (om tillämpligt)

Bedömning och kontroll

1.   Konserveringsmedel tillsatta i färgämnen, bindemedel eller slutprodukten

i)

Bestämmelser som rör biociders godkännandestatus

Färgproduktens sammansättning får endast innehålla konserveringsmedel som uppfyller kraven i 1 a–c (beroende på tillämplighet), som är godkända inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (1) och förordning (EU) nr 528/2012 samt för vilka en riskbedömning avseende yrkesmässig och/eller privat (icke yrkesmässig) användning tillhandahålls i bedömningsrapporten. Sökanden bör använda sig av den senaste versionen av förteckningen över produktgodkännanden.

I de fall då underlag för utvärdering av ett konserveringsmedel har lämnats in men inget beslut om att godkänna alternativt inte ta upp produkten i förteckningen ännu har fattats får det aktuella konserveringsmedlet användas under övergångsperioden fram till att beslutet antas.

ii)

Tillåtna totalhalter av konserveringsmedel för burkförpackade produkter och torra ytbeläggningar i den användningsklara produkten

Konserveringsmedel för burkförpackade produkter och torra ytbeläggningar får användas i inomhus- och utomhusprodukter i de totalkoncentrationer som anges i följande tabell.

Tillåtna totalhalter av konserveringsmedel i färg- och lackprodukter

Typ av konserveringsmedel

Inomhusprodukter

Utomhusprodukter

Konserveringsmedel för burkförpackade produkter

0,060 %

0,060 %

Konserveringsmedel för torra ytbeläggningar

Ej tillåtna

0,30 %

Undantag:

 

 

(i)

Färger avsedda för användning i utrymmen med hög luftfuktighet

0,10 %

n/a

(ii)

IPBC-kombinationer för skydd utomhus

n/a

0,65 %

Totalhalt av konserveringsmedel

0,060 %

0,360 %

Med beaktande av undantag i eller ii för konservering av torra ytbeläggningar

0,160 %

0,710 %

iii)

Tillåtna totalhalter av ämnen och föreningar som innehåller isotiazolinon i den användningsklara produkten

Totalhalten av isotiazolinonföreningar i färg- och lackprodukter får inte överstiga 0,050 % (500 ppm), med undantag för färger och lacker för användning på trä utomhus, där halten inte får överstiga 0,20 %. För följande undantagna konserveringsmedel gäller särskilda gränsvärden för hur stort deras bidrag till den totala halten av isotiazolinonföreningar i den användningsklara slutprodukten får vara:

 

2-metyl-2H-isotiazol-3-on: 0,0200 %.

 

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on: 0,0500 %.

 

2-oktyl-2H-isotiazol-3-on: 0,0500 %, med undantag för färger och lacker för användning på trä utomhus i vilka högre koncentrationer får förekomma.

 

5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on/2-metyl-4-isotiazolin-3-on: 0,0015 %.

a)

Konserveringsmedel för burkförpackade produkter

Tillämplighet:

Alla produkter om inget annat anges.

Konserveringsmedel för burkförpackade produkter som har klassificerats med följande undantagna faroklassificeringar får användas i miljömärkta produkter:

Undantagna klassificeringar: H331 (R23), H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43).

Konserveringsmedel för burkförpackade produkter som har klassificerats med dessa undantagna klassificeringar ska även uppfylla följande villkor för undantag:

Totalkoncentrationen får inte överstiga 0,060 viktprocent.

Ämnen klassificerade med H400 (R50) och/eller H410 (R50/53) ska vara icke bioackumulerande. Icke bioackumulerande ämnen ska ha en log Kow på ≤ 3,2 eller en biokoncentrationsfaktor (BCF) på ≤ 100.

Bevis ska tillhandahållas på att produkten uppfyller villkoren för produktgodkännande inom ramen för direktiv 98/8/EG och förordning (EU) nr 528/2012.

Om konserveringsmedel som är formaldehyddonatorer används ska formaldehydhalten och utsläppen av formaldehyd från slutprodukten uppfylla kraven under 7 a nedan.

För följande konserveringsmedel gäller särskilda koncentrationsgränser:

i)

Zinkpyrition

ii)

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Konserveringsmedel för burkförpackade produkter

Totalhalt i slutprodukten: 0,060 viktprocent

Koncentrationsgräns

0,050 %

0,050 %

Kontroll:

Intyg från sökanden och dennes bindemedelsleverantör kompletterat med uppgifter om CAS-nummer och klassificeringar för de verksamma beståndsdelarna i slutprodukten och dess bindemedel.

Detta ska inkludera sökandens beräkning av koncentrationen av den verksamma beståndsdelen i slutprodukten.

I linje med kraven i artikel 58.3 i förordning (EU) nr 528/2012 om biocidprodukter ska alla avsiktligt tillverkade verksamma beståndsdelar där minst 50 % av partiklarna i antalsstorleksfördelningen har en eller flera yttre dimensioner i storleksintervallet 1–100 nm identifieras.

b)

Konserveringsmedel i färgbrytnings-(färgnings-)maskiner

De undantagna faroklassificeringar och villkor för undantag som anges under 1 a ska även gälla sådana konserveringsmedel som används för att skydda färgämnen under lagring i maskiner innan de blandas med basfärger.

Totalhalten av konserveringsmedel som tillsatts för att skydda färgämnen som ska doseras ut från maskiner får inte överstiga 0,20 viktprocent.

För följande konserveringsmedel gäller särskilda koncentrationsgränser för hur stort deras bidrag till den totala halten av konserveringsmedel i färgämnet får vara:

Totalhalt konserveringsmedel i färgämnet:

0,20 viktprocent

Kontroll:

Intyg från sökanden och/eller dennes färgämnesleverantör kompletterat med uppgifter om CAS-nummer och klassificeringar för de verksamma beståndsdelarna i slutprodukten och dess bindemedel.

Detta ska inkludera en beräkning av koncentrationen av den verksamma beståndsdelen i den slutliga färgämnesprodukten.

I linje med kraven i artikel 58.3 i förordning (EU) nr 528/2012 om biocidprodukter ska alla avsiktligt tillverkade verksamma beståndsdelar där minst 50 % av partiklarna i antalsstorleksfördelningen har en eller flera yttre dimensioner i storleksintervallet 1–100 nm identifieras.

i)

3-jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC)

0,10 %

ii)

Zinkpyrition

0,050 %

iii)

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

0,050 %

c)

Konserveringsmedel för torra ytbeläggningar

Tillämplighet:

Utomhusfärger samt inomhusfärger för särskilda tillämpningar.

Konserveringsmedel för torra ytbeläggningar och dessas stabiliseringsmedel som har klassificerats med följande undantagna faroklassificeringar får användas i alla utomhusprodukter men endast i vissa särskilda inomhusprodukter:

Undantagna klassificeringar: H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43).

Konserveringsmedel för torra ytbeläggningar som har klassificerats med dessa undantagna klassificeringar ska även uppfylla följande villkor för undantag:

Totalkoncentrationen får inte överstiga 0,10 viktprocent resp. 0,30 viktprocent (beroende på relevans).

Ämnen klassificerade med H400 (R50) och/eller H410 (R50/53) ska vara icke bioackumulerande. Icke bioackumulerande ämnen ska ha en log Kow på ≤ 3,2 eller en biokoncentrationsfaktor (BCF) på ≤ 100.

Bevis ska tillhandahållas på att de villkor som anges i villkoren för godkännande av konserveringsmedel inom ramen för direktiv 98/8/EG och förordning (EU) nr 528/2012 om biocidprodukter uppfylls.

För följande konserveringsmedel för torra ytbeläggningar gäller en högre totalhalt för de angivna tillämpningarna:

Kombinationer med 3-jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC)

Färger och lacker för utomhusbruk

För följande konserveringsmedel gäller särskilda koncentrationsgränser:

Zinkpyrition

Konserveringsmedel för torra ytbeläggningar

Totalhalt i slutprodukten:

Inomhusfärger avsedda för användning i utrymmen med hög luftfuktighet, däribland kök och badrum:

0,10 viktprocent

Alla färgtillämpningar utomhus:

0,30 viktprocent

Totalhalt av IPBC-kombinationer i utomhusfärger:

0,650 %

0,050 %

Kontroll:

Intyg från sökanden och dennes bindemedelsleverantör kompletterat med uppgifter om CAS-nummer och klassificeringar för de verksamma beståndsdelarna i slutprodukten och dess bindemedel.

Detta ska inkludera sökandens beräkning av koncentrationen av den verksamma beståndsdelen i slutprodukten.

I linje med kraven i artikel 58.3 i förordning (EU) nr 528/2012 om biocidprodukter ska alla avsiktligt tillverkade verksamma beståndsdelar där minst 50 % av partiklarna i antalsstorleksfördelningen har en eller flera yttre dimensioner i storleksintervallet 1–100 nm identifieras.

d)

Konserverande stabiliseringsmedel

Zinkoxid är undantagen för användning som stabiliseringsmedel i kombinationer av konserveringsmedel för torra ytbeläggningar som kräver zinkpyrition eller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT).

0,050 %

Kontroll:

Intyg från sökanden och dennes råvaruleverantörer.

2.   Torkmedel och medel som motverkar hinnbildning

a)

Torkmedel

Tillämplighet:

Alla färgprodukter om inget annat anges.

Undantagna klassificeringar: H301 (R24), H317 (R43), H373 (H48/20–22), H412 (R52/53), H413 (R53).

Torkmedel med kobolt i alkydfärger som även har klassificerats med H400 (R50) och H410, är undantagna för vita och ljusa färger upp till följande koncentrationsgräns:

Totalhalt torkmedel

0,10 viktprocent

Gränsvärde för torkmedel med kobolt

0,050 %

Kontroll:

Sökanden och dennes råvaruleverantörer ska tillhandahålla intyg som kompletteras av uppgifter om CAS-nummer och klassificeringar.

b)

Medel som motverkar hinnbildning

Tillämplighet:

Alla färgprodukter.

Undantagna klassificeringar: H412 (R52/53), H413 (R53), H317 (R43).

0,40 viktprocent

Kontroll:

Sökanden och dennes råvaruleverantörer ska tillhandahålla intyg som kompletteras av uppgifter om CAS-nummer och klassificeringar.

3.   Korrosionshämmande medel

a)

Rostskyddande pigment

Tillämplighet:

Vid behov.

Undantagna klassificeringar: H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53).

Följande koncentrationsgränser ska gälla:

i)

Kategorierna d, i och j i direktiv 2004/42/EG

8,0 viktprocent

Kontroll:

Sökanden och dennes råvaruleverantörer ska tillhandahålla intyg som kompletteras av säkerhetsdatablad.

ii)

Alla andra produkter

2,0 viktprocent

b)

Förebyggande medel mot ärg

Tillämplighet:

Vid behov.

Undantagna klassificeringar: H412 (R52/53), H413 (R53).

0,50 viktprocent

Kontroll:

Sökanden och dennes råvaruleverantörer ska tillhandahålla intyg som kompletteras av uppgifter om CAS-nummer och klassificeringar.

4.   Ytaktiva ämnen

a)

Ytaktiva ämnen för allmänna ändamål

Tillämplighet:

Ytaktiva ämnen i alla produkter.

Undantagna klassificeringar: H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53).

Följande totalhalter ska gälla för den användningsklara slutprodukten:

Vita och ljusa produkter

Alla andra färgnyanser

Undantaget gäller den beredning av ytaktiva ämnen som levereras till färgtillverkaren. Alkylfenoletoxylater (APEO) och perfluorerade ytaktiva ämnen omfattas av särskilda begränsningar.

Totalhalt av ytaktiva ämnen i den användningsklara produkten:

1,0 viktprocent

3,0 viktprocent

Kontroll:

Sökanden, råvaruleverantörer och/eller deras leverantörer av ytaktiva ämnen ska tillhandahålla intyg som kompletteras av uppgifter om CAS-nummer och klassificeringar för de ytaktiva ämnen som använts.

b)

Alkylfenoletoxylater (APEO)

Tillämplighet:

Ytaktiva ämnen i alla produkter.

Alkylfenoletoxylater (APEO) och deras derivat får inte förekomma i några beredningar eller sammansättningar som används vid tillverkningen av färger eller lacker.

n/a

Kontroll:

Sökanden och dennes råvaruleverantörer ska intyga att inga alkylfenoletoxylater har använts i produkten och som stöd för detta tillhandahålla CAS-nummer och klassificeringar för de ytaktiva ämnen som använts.

c)

Perfluorerade ytaktiva ämnen

Tillämplighet:

Ytaktiva ämnen i vissa särskilda produkter.

Inga långkedjiga perfluorerade ytaktiva ämnen som faller inom ramen för följande definition från OECD får användas:

i)

Perfluorkarboxylsyror med en kolkedjelängd på ≥ C8, inklusive perfluoroktansyra (PFOA).

ii)

Perfluoralkylsulfonater med en kolkedjelängd på ≥ C6, inklusive perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) och perfluoroktansulfonat (PFOS).

iii)

Inga besläktade föreningar som kan brytas ner till de ämnen som anges under i) respektive ii) får förekomma i det ytaktiva ämnet eller som restprodukt i färg- eller lackprodukten.

Perfluorerade ytaktiva ämnen som inte omfattas av i), ii) eller iii) får endast användas i färger som måste vara vattenhärdiga eller vattenavvisande (se kriterium 3 b respektive 3 g om effektiv användning) och ha en dryghet som överstiger 8 m2/l (se kriterium 3 a om effektiv användning).

n/a

Kontroll:

Sökanden och dennes råvaruleverantörer ska intyga att inga av de otillåtna perfluorerade ytaktiva ämnen som anges ovan har använts i produkten och som stöd för detta tillhandahålla CAS-nummer och uppgifter om kedjelängd för de ytaktiva ämnen som använts.

5.   Diverse funktionella ämnen med allmän tillämpning

a)

Silikonhartsemulsion i vita färger, färgämnen och baser för brytning

Tillämplighet:

Alla färgprodukter.

Undantagna klassificeringar: H412 (R52/53), H413 (R53).

2,0 viktprocent

Kontroll:

Sökanden och dennes råvaruleverantörer ska tillhandahålla intyg som kompletteras av uppgifter om CAS-nummer och klassificeringar.

b)

Metaller och deras föreningar

Tillämplighet:

Alla produkter.

Följande metaller och deras föreningar får inte förekomma i produkten eller i produktens beståndsdelar i koncentrationer som överstiger det angivna gränsvärdet:

Kadmium, bly, krom VI, kvicksilver, arsenik, barium, selen, antimon och kobolt.

Följande undantag ska gälla:

Barium, antimon och kobolt i pigment (se 5 f nedan).

Kobolt i torkmedel (se 2 a ovan).

0,010 % per angiven metall

Kontroll:

Intyg från sökanden och dennes råvaruleverantörer.

c)

Mineralråvaror inklusive fyllnadsmedel

Tillämplighet:

Alla färgprodukter.

Mineralråvaror inklusive kristallin kvarts och leukofyllita mineral som innehåller kristallin kvarts är undantagna för H373 (R48/20).

Mineralråvaror som innehåller någon av de metaller som anges i 5 b ovan får användas om laboratorietester har visat att metallen är bunden i ett kristallgitter och är olöslig (se tillämplig testmetod).

På grundval av detta är följande fyllnadsmedel undantagna:

Nefelinsyenit som innehåller barium.

 

Kontroll:

Sökanden och dennes råvaruleverantörer ska tillhandahålla intyg som kompletteras av uppgifter om CAS-nummer och klassificeringar.

Sökande som vill använda bindemedel som innehåller metaller vilka omfattas av begränsningen ska lämna in testrapporter som bygger på den angivna standarden.

Testmetod:

DIN 53770–1 eller motsvarande.

d)

Neutraliseringsmedel

Tillämplighet:

Alla färgprodukter om inget annat anges.

Undantagna klassificeringar: H311 (R24), H331 (R23), H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53).

Följande koncentrationsgränser ska gälla:

 

Kontroll:

Sökanden och dennes råvaruleverantörer ska tillhandahålla intyg som kompletteras av uppgifter om CAS-nummer och klassificeringar.

Lacker och golvfärg

1,0 viktprocent

Alla andra produkter

0,50 viktprocent

e)

Optiska vitmedel

Tillämplighet:

Alla färgprodukter.

Undantagna klassificeringar: H413 (R53).

0,10 viktprocent

Kontroll:

Sökanden och dennes råvaruleverantörer ska tillhandahålla intyg som kompletteras av uppgifter om CAS-nummer och klassificeringar.

f)

Pigment

Tillämplighet:

Alla produkter.

Pigment som innehåller metaller får endast användas om laboratorietester på pigmentet har visat att kromoforen är bunden i ett kristallgitter och är olöslig.

Följande metallpigment är undantagna och får användas utan krav på testning:

Bariumsulfat.

Antimonnickel (breithauptit) i ett olösligt TiO2-gitter.

Koboltaluminat blå spinell.

Koboltkromit blågrön spinell.

n/a

Kontroll:

Testresultat som visar att kromoforen är bunden inuti ett kristallgitter och är olöslig.

Testmetod:

DIN 53770–1 eller motsvarande.

6.   Diverse funktionella ämnen med yrkesmässig tillämpning

a)

UV-skydd och stabiliseringsmedel för utomhusfärger

Tillämplighet:

Utomhusfärger.

Undantagna klassificeringar: H317 (R43), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53).

0,60 viktprocent

Kontroll:

Sökanden och dennes råvaruleverantörer ska tillhandahålla intyg som kompletteras av uppgifter om CAS-nummer och klassificeringar.

b)

Mjukgörare i färger och lacker

Tillämplighet:

Där dessa ingår i beredningen.

Följande ftalater får inte avsiktligt tillsättas som mjukgörare:

 

DEHP (di(2-etylhexyl)ftalat)

 

BBP (bensylbutylftalat)

 

DBP (dibutylftalat)

 

DMEP (di(2-metoxietyl)ftalat)

 

DIBP (diisobutylftalat)

 

DIHP (diisoheptylftalater)

 

DHNUP (di(heptyl, nonyl, undecyl)ftalater)

 

DHP (di-n-hexylftalat)

Koncentrationsgräns för varje ftalat separat:

0,010 %

Kontroll:

Sökanden och dennes råvaruleverantörer ska tillhandahålla intyg som kompletteras av uppgifter om CAS-nummer och klassificeringar.

7.   Restprodukter som får förekomma i slutprodukten

a)

Formaldehyd

Tillämplighet:

Alla produkter.

Fri formaldehyd får inte avsiktligt tillsättas i slutprodukten. Slutprodukten ska testas i syfte att bestämma halten av fri formaldehyd. Provtagningskraven för testningen ska vara anpassade till produktsortimentet.

Följande gränsvärde för totalhalten ska gälla:

 

Kontroll:

Halten av fri formaldehyd ska bestämmas för den vita bas eller transparenta bas för brytning som förutses innehålla den högsta teoretiska mängden formaldehyd. Även halten i det färgämne som kan förutses innehålla den högsta teoretiska mängden formaldehyd ska bestämmas.

Testmetod:

För gränsvärdet 0,0010 %:

Bestämning av koncentrationen i den burkförpackade produkten enligt Merckoquant-metoden. Om inget exakt resultat kan erhållas enligt denna metod ska högupplösande vätskekromatografi (HPLC) användas för att bekräfta koncentrationen i den burkförpackade produkten.

För gränsvärdet 0,010 %:

1)

Alla färger: Bestämning av formaldehydkoncentrationen i den burkförpackade produkten genom analys enligt VdL-RL 03 eller högupplösande vätskekromatografi (HPLC).

och

2)

Färger och lacker för inomhusbruk: Bestämning genom analys enligt ISO 16000–3. Utsläppen får inte överstiga 0,25 ppm direkt efter första strykningen och ska vara lägre än 0,05 ppm 24 timmar efter första strykningen.

Från detta krav medges undantag i följande fall:

i)

När konserveringsmedel som är formaldehyddonatorer måste användas som konserveringsmedel för burkförpackade produkter för att skydda en viss typ av färg eller lack och formaldehyddonatorn används i stället för konserveringsmedel med isotiazolinon.

0,0010 %

ii)

När polymerdispersioner (bindemedel) tack vare restmängder av formaldehyd fungerar som formaldehyddonatorer i stället för konserveringsmedel för burkförpackade produkter.

I dessa fall får totalhalten inte överstiga följande gränsvärde:

0,010 %

b)

Lösningsmedel

Tillämplighet:

Alla produkter.

Undantagna klassificeringar: H304 (R65).

2,0 viktprocent

Kontroll:

Sökanden och dennes råvaruleverantörer ska tillhandahålla intyg som kompletteras av uppgifter om CAS-nummer och klassificeringar.

c)

Oreagerade monomerer

Tillämplighet:

Polymerbindemedel.

Oreagerade monomerer från bindemedel inklusive akrylsyra får förekomma i slutprodukten upp till en totalhalt.

0,050 viktprocent

Kontroll:

Sökanden och dennes råvaruleverantörer ska tillhandahålla intyg som kompletteras av uppgifter om CAS-nummer och klassificeringar.

d)

Flyktiga aromatiska kolväten och halogenerade lösningsmedel

Tillämplighet:

Alla produkter.

Inga flyktiga aromatiska kolväten eller halogenerade lösningsmedel får förekomma i slutprodukten.

Gränsvärde för restmängd: 0,01 %

Kontroll:

Sökanden och dennes råvaruleverantörer ska intyga att inga flyktiga aromatiska kolväten eller halogenerade lösningsmedel har använts i produkten och som stöd för detta tillhandahålla CAS-nummer och klassificeringar.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).