Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32014D0350.pdf

13.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 174/45


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 5 juni 2014

om fastställande av ekologiska kriterier för EU-miljömärket för textilprodukter

[delgivet med nr C(2014) 3677]

(Text av betydelse för EES)

(2014/350/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (1), särskilt artikel 8.2,

efter samråd med Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 får EU-miljömärket tilldelas produkter som har reducerad miljöpåverkan under hela sin livscykel.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska särskilda kriterier för EU-miljömärket fastställas för varje produktgrupp.

(3)

I kommissionens beslut 2009/567/EG (2) fastställs de ekologiska kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav för textilprodukter som gäller fram till och med den 30 juni 2014.

(4)

För att bättre återspegla det aktuella läget på marknaden för denna produktgrupp och beakta den innovation som har skett är det lämpligt att ändra produktgruppens omfattning och fastställa en reviderad uppsättning ekologiska kriterier.

(5)

Kriterierna har som särskilt syfte att identifiera produkter som har mindre miljöpåverkan under sin livscykel, och särskilt förbättrats så att de härrör från hållbarare former av jord- och skogsbruk, tillverkas med effektivare resurs- och energianvändning, tillverkas med renare och mindre förorenande processer, tillverkas med användning av mindre farliga ämnen samt utformas och specificeras med tanke på hög kvalitet och hållbarhet. Kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket för textilier bör fastställas för nämnda aspekter, och de produkter som har bättre prestanda i förhållande till dessa aspekter bör främjas. Det är därför lämpligt att fastställa kriterier för EU-miljömärket för produktgruppen textilier.

(6)

De reviderade kriterierna liksom de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven bör gälla i fyra år från och med den dag då detta beslut antas, med beaktande av innovationscykeln för denna produktgrupp.

(7)

Beslut 2009/567/EG bör därför ersättas med detta beslut.

(8)

En övergångsperiod bör tillåtas för tillverkare vars produkter har tilldelats EU-miljömärket för textilprodukter på grundval av kriterierna i beslut 2009/567/EG, så att de får tillräckligt med tid för att anpassa sina produkter enligt de reviderade kriterierna och kraven.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Produktgruppen ”textilprodukter” ska omfatta följande:

a)

Textilier för konfektion och accessoarer: kläder och accessoarer som består av minst 80 viktprocent textilfibrer i vävd eller stickad form eller i form av fiberduk.

b)

Inredningstextilier: textilprodukter för inomhusbruk som består av minst 80 viktprocent textilfiber i vävd eller stickad form eller i form av fiberduk.

c)

Fibrer, garn, tyger och stickade paneler avsedda för användning i textilier för konfektion och accessoarer samt inredningstextilier, inklusive stoppning och madrassvar före applicering av bakstycke och behandlingar som hör samman med den slutliga produkten.

d)

Delar som inte är gjorda av fiber: dragkedjor, knappar och andra accessoarer som produkten förses med. Membran, beläggningar och laminat.

e)

Rengöringstextilier: vävda tygprodukter eller tygprodukter av fiber avsedda för våt- eller torrtorkning av ytor och torkning av kökstillbehör.

2.   Följande produkter ingår inte i gruppen ”textilprodukter”:

a)

Produkter avsedda för engångsbruk.

b)

Golvbeläggningar som omfattas av kommissionens beslut 2009/967/EG (3).

c)

Textilier som ingår i strukturer avsedda för utebruk.

3.   Kläder, tyger och fibrer som innehåller följande ingår inte i produktgruppen:

a)

Elektriska apparater eller delar som ingår i en elektrisk krets.

b)

Apparater eller impregnerade ämnen som är avsedda att känna av eller reagera på ändrade omgivningsförhållanden.

Artikel 2

I detta beslut gäller följande definitioner:

a)

textilfibrer: naturfibrer, syntetiska fibrer och regenererade cellulosafibrer.

b)

naturfibrer: bomullsfibrer och andra naturliga cellulosafibrer, lin och andra bastfibrer, ull och andra keratinfibrer.

c)

syntetiska fibrer: akryl, elastan, polyamid, polyester och polypropen.

d)

regenererade cellulosafibrer: lyocell, modal och viskos.

Artikel 3

”Textilier för konfektion och accessoarer” samt ”inredningstextilier”, fyllmaterial, foder, vaddering, membran och beläggningar gjorda av fiber som omfattas av detta beslut behöver inte beaktas vid beräkningen av procentandelen textilfibrer.

Artikel 4

Fyllmaterial som inte är gjorda av textilfibrer ska uppfylla de begränsningar som förtecknas i kriterium 10 i bilagan avseende hjälpkemikalier, ytaktiva medel, biocider och formaldehyd.

Artikel 5

Kriterierna för att bevilja EU-miljömärket enligt förordning (EG) nr 66/2010 för en produkt inom produktgruppen ”textilprodukter” enligt definitionen i artikel 1 i detta beslut liksom de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven anges i bilagan.

Artikel 6

De kriterier och tillhörande bedömningskrav som anges i bilagan ska gälla i fyra år från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 7

För administrativa ändamål ska produktgruppen ”textilprodukter” tilldelas kodnummer ”016”.

Artikel 8

Beslut 2009/567/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 9

1.   Ansökningar om EU-miljömärket för produkter som ingår i produktgruppen ”textilprodukter” som lämnas in inom två månader från och med den dag då detta beslut antas kan grundas på antingen kriterierna i beslut 2009/567/EG eller på kriterierna i detta beslut. Ansökningarna ska utvärderas i enlighet med de kriterier som de baseras på.

2.   Licenser för EU-miljömärket som beviljats enligt kriterierna i beslut 2009/567/EG får användas under 12 månader från och med det datum då detta beslut antas.

Artikel 10

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 juni 2014.

På kommissionens vägnar

Janez POTOCNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2009/567/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till textilprodukter (EUT L 197. 29.7.2009, s. 70).

(3)  Kommissionens beslut 2009/967/EG av den 30 november 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till textila golvbeläggningar (EUT L 332, 17.12.2009, s. 1).


BILAGA

Kriterierna för beviljande av EU-miljömärke för textilprodukter, och de underkategorier enligt vilka de är grupperade, är följande:

Textilfibrer

1.

Bomull och andra naturliga cellulosafibrer

2.

Lin och andra bastfibrer

3.

Ull och andra keratinfibrer

4.

Akryl

5.

Elastan

6.

Polyamid

7.

Polyester

8.

Polypropylen

9.

Regenererade cellulosafibrer (lyocell, modal och viskos)

Komponenter och accessoarer

10.

Fyllmaterial

11.

Beläggningar, laminat och membran

12.

Accessoarer

Kemikalier och processer

13.

Förteckning över begränsade ämnen (RSL)

14.

Substitution av farliga ämnen vid färgning, tryckning och appretering

15.

Energieffektivitet vid tvätt, torkning och härdning

16.

Rening av utsläpp till luft och vatten

Användbarhet

17.

Dimensionsförändringar under tvätt och torkning

18.

Färgbeständighet vid tvätt

19.

Färgbeständighet mot svett (sur, alkalisk)

20.

Färgbeständighet mot våtnötning

21.

Färgbeständighet mot torrnötning

22.

Färgbeständighet mot ljus

23.

Tvättbeständighet hos rengöringstextilier

24.

Tygets beständighet mot noppbildning och nötning

25.

Funktionsbeständighet

Företagets sociala ansvar

26.

Grundläggande principer och rättigheter i arbetet

27.

Begränsning av sandblästring av denim

Kompletterande information

28.

Information på miljömärket

Tillägg 1 innehåller som tillägg RSL-förteckningen som avses i kriterium 13. Förteckningen innehåller begränsningar rörande farliga ämnen som kan användas för tillverkning av textilprodukter och som kan ingå i slutprodukten.

Miljömärkningskriterierna ska återspegla de produkter som har bästa miljöprestanda på textilmarknaden. Även om användningen av kemikalier och utsläpp av förorenande ämnen utgör en del av produktionsprocessen står EU-miljömärket på en produkt som garanti för konsumenten att sådana ämnen har begränsats till den grad som det tekniskt är möjligt utan att det påverkar användbarheten.

Ett antal ämnen som identifierats som farliga eller potentiellt farliga för människors hälsa och miljön och som kan användas för tillverkning av textilier utesluts när så är möjligt eller begränsas till ett minimum (som krävs för specifika funktioner och egenskaper) genom kriterierna. Endast i fall där ett ämne krävs för att uppfylla konsumenternas förväntningar på prestanda eller där det finns obligatoriska krav på produkten (t.ex. flamskydd), och där det inte finns tillgång till använda och testade alternativ, kan undantag beviljas för att använda ett sådant ämne i en miljömärkt produkt.

Undantagen utvärderas på grundval av försiktighetsprincipen samt vetenskapliga och tekniska bevis, särskilt om det finns säkrare produkter att tillgå på marknaden.

Produkttestning av begränsade farliga ämnen krävs som en försäkran gentemot konsumenterna. Likaså gäller stränga villkor för tillverkningsprocesserna för textilier för att kontrollera förorening av vatten och luft och för att minimera exponering av anställda. Kontrollen av att kriterierna uppfylls är utformad för att skapa högt förtroende hos konsumenterna, återspegla de praktiska möjligheterna för sökande att få information från försörjningskedjan och utesluta möjligheten för sökande att ”åka snålskjuts”

Bedömning och kontroll För att visa att kriterierna uppfylls ska den sökande intyga följande om produkterna och försörjningskedjan:

Varje kriterium innehåller detaljerade kontrollkrav enligt vilka den sökande måste sammanställa intyg, dokumentation, analyser, testrapporter och andra belägg rörande produkterna och deras försörjningskedja.

Licensens giltighet baserar sig på kontroll vid ansökan och, om så specificeras enligt kriterium 13, produkttestning som ska tillhandahållas behörigt organ för kontroll. Förändringar avseende leverantörer eller produktionsanläggningar för licensierade produkter ska anmälas till behöriga organ tillsammans med kompletterande information som bekräftar att licensvillkoren fortfarande uppfylls.

De behöriga organen ska i första hand erkänna tester av laboratorier ackrediterade enligt ISO 17025 och kontroller utförda av organ som är ackrediterade enligt standarden EN 45011 eller motsvarande internationell standard.

Den funktionella enhet som ska användas som referens för in- och utgående mängder ska avse 1 kg textilmaterial vid normala förhållanden (65 % relativ luftfuktighet ± 4 % och 20 °C ± 2 °C; – dessa normer är specificerade i ISO 139 Textilier – standardförhållanden för konditionering och provning).

Om den sökande använder ett certifieringssystem för oberoende kontroller ska det valda systemet och tillhörande system för ackreditering av kontrollörer uppfylla de allmänna kraven i EN 45011 och ISO 17065. I förekommande fall får behöriga organ begära in kompletterande dokumentation och de får även genomföra oberoende kontroller och besök på plats.

Vid bedömning av ansökningar och vid kontroll av huruvida kriterierna uppfyllts rekommenderas de behöriga organen att ta hänsyn till om ett erkänt miljöledningssystem såsom Emas, ISO 14001 och ISO 50001 används (sådana system måste dock inte användas).

KRITERIER FÖR EU-MILJÖMÄRKET

För de produkter för vilka miljömärke ansöks ska de sökande visa att kriterierna uppfyllts vad gäller materialsammansättning, kemiska beredningar, produktionsanläggningar och användbarhet.

1.   KRITERIER FÖR TEXTILFIBRER

Kriterier för de olika fibrerna fastställs i denna del för följande fibertyper:

a)

Naturfibrer: Bomull, och andra naturliga cellulosafibrer, lin och andra bastfibrer, ull och andra keratinfibrer.

b)

Syntetfibrer: Akryl, elastan, polyamid, polyester och polypropylen.

c)

Regenererade cellulosafibrer: lyocell, modal och viskos.

Om produkten innehåller mindre än 5 % av en viss fibertyp i förhållande till textilfibrernas totala vikt, eller om fibern används som vaddering eller foder, behöver kriterierna inte uppfyllas. Med undantag av polyamid och polyester behöver dessa kriterier inte uppfyllas

a)

för hela produkten, om den innehåller fibrer med återvunnet material motsvarande minst 70 viktprocent av alla fibrer i produkten,

b)

för enskilda fibrer som ingår i den miljömärkta produkten och som innehåller minst 70 viktprocent återvunnet material.

I detta sammanhang definieras fibrer som innehåller återvunnet material som fibrer som härrör från avfall före konsumentledet (inklusive avfall från polymer- och fiberproduktion, spillmaterial från textil- och konfektionsindustrin) och avfall efter konsumentledet (textilier och alla typer av fiber- och textilprodukter samt annat avfall än textilier såsom PET-flaskor och fiskenät).

Återvunnet avfall ska, med undantag av PET-flaskor för tillverkning av polyester, uppfylla kraven enligt kriterium 13 RSL. I detta ska ingå årlig och slumpmässig analytisk testning av specificerade grupper av ämnen.

Bedömning och kontroll rörande återvunnet material: Återvunnet material ska kunna spåras tillbaka till omarbetningen av råmaterialet. Detta ska kontrolleras genom certifiering av spårbarhetskedjan av en oberoende tredje part eller genom dokumentation från leverantörerna av råmaterialet och från anläggningarna för omarbetning. Om det krävs enligt kriterium 13 ska fibertillverkarna och leverantörerna av råmaterial tillhandahålla intyg och resultat från laboratorietester.

Kriterium 1. Bomull och andra naturliga cellulosafibrer (inklusive kapok)

Bomull och andra naturliga cellulosafibrer (nedan kallade bomull) ska ha ett minsta innehåll av antingen ekologisk bomull (se kriterium 1 a) eller bomull som odlats med integrerat växtskydd (IPM-bomull) (se kriterium 1 b). Dessutom gäller följande:

All konventionell bomull och IPM-bomull som används ska respektera begränsningarna rörande bekämpningsmedel enligt kriterium 1 c).

För produktionsstandarden 1 a Ekologisk ska all konventionell bomull och IPM-bomull som används härröra från icke-genetiskt modifierade sorter.

All ekologisk bomull och IPM-bomull ska vara fullständigt spårbar i enlighet med kriterium 1 d.

Kläder för barn under tre år ska innehålla minst 95 % ekologisk bomull.

Produkter som uppfyller specifika nivåer för innehåll av ekologisk bomull eller IPM-bomull får ha tilläggstext intill miljömärket avseende innehållet. Vägledning finns under kriterium 28.

1 a)   Standard för ekologisk produktion

Med undantag för de produkter som förtecknas nedan ska minst 10 % av bomullen odlas enligt kraven i rådets förordning (EG) nr 834/2007 (1), i Förenta Staternas National Organic Program (NOP) eller enligt likvärdiga rättsliga förpliktelser som fastställts av EU:s handelspartner. Ekologisk bomull får innehålla ekologiskt odlad bomull och ekologisk bomull från övergångsodling.

Bomullsinnehållet i följande produkter ska till minst 95 % bestå av ekologisk bomull: T-tröjor, damöverdelar, vardagsskjortor, jeans, pyjamasar och nattkläder, underkläder och strumpor.

Bedömning och kontroll: Ett oberoende kontrollorgan bör intyga att det ekologiska innehållet har producerats enligt de produktions- och inspektionskrav som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007 eller i Förenta Staternas National Organic Program (NOP), eller enligt de krav som fastställts av andra handelspartner. Varje ursprungsland ska kontrolleras årligen.

Icke-genetiskt modifierade sorter av bomull ska kontrolleras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 (2).

1 b)   Bomullsproduktion enligt IPM-principer

Minst 20 % av bomullen ska odlas i enlighet med IPM-principer enligt definitionen i IPM-programmet inom ramen för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), eller i enlighet med system för integrerad odling som inbegriper IPM-principer, och ska respektera begränsningarna för bekämpningsmedel i kriterium 1 c.

För följande produkter ska andelen bomull som ska ha odlats enligt IPM-principer enligt definitionen ovan vara minst 60 %: T-tröjor, damöverdelar, vardagsskjortor, jeans, pyjamasar och nattkläder, underkläder och strumpor.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska styrka att bomullen har odlats av jordbrukare som har deltagit i formell utbildning genom IPM-program och program för integrerad odling, inom ramen för FN:s FAO eller statligt arrangerade sådana, och/eller som har granskats som en del av IPM-system som certifierats av tredje part. Kontrollen ska antingen göras årligen för varje ursprungsland eller på grundval av certifiering av alla IPM-bomullsbalar som anskaffats för tillverkning av produkten.

Begränsningen rörande bekämpningsmedel gäller inte för system som förbjuder användningen av ämnen förtecknade i kriterium 1 c och där antingen testning genomförs eller odlaren eller grupper av odlare intygar att sådana ämnen inte används, vilket kontrolleras genom besök på plats av kontrollorgan som ackrediterats av nationella regeringar eller erkända certifieringssystem för ekologisk eller IPM-baserad produktion.

Icke-genetiskt modifierad IPM-bomull som används i kombination med ekologisk bomull ska kontrolleras enligt förordning (EG) nr 1830/2003. IPM-system som utesluter genetiskt modifierad bomull ska godkännas som bevis på överensstämmelse rörande IPM-innehåll.

1 c)   Begränsningar rörande bekämpningsmedel som gäller konventionell bomull och IPM-bomull.

All bomull som används i miljömärkta textilprodukter, med undantag av ekologisk bomull och bomull från IPM-system som är undantagna i 1 b, ska odlas utan användning av följande ämnen:

Alaklor, aldikarb, aldrin, kamfeklor (toxafen), captafol, klordan, 2,4,5-T, klordimeform, klorbensilat, cypermetrin, DDT, dieldrin, dinoseb med salter, endosulfan, endrin, glyfosat, heptaklor, hexaklorbensen, hexaklorcyklohexan (isomerer totalt), metamidofos, metyl-o-dematon, metylparation, monokrotofos, neonikotinoider (klotianidin, imidakloprid, tiametoxam), paration, fosfamidon, pentaklorfenol, tiofanex, triafanex, triazofos.

Bomull får inte innehålla mer än 0,5 ppm totalt av de ämnen som förtecknas ovan.

Bedömning och kontroll: Bomull ska testas för de ämnen som anges i förteckningen. En testrapport ska tillhandahållas på grundval av följande testmetoder, efter lämplighet:

US EPA 8081 B (klorerade organiska bekämpningsmedel: ultraljuds- eller Soxhlet-extraktion och icke-polära lösningsmedel (iso-oktan eller hexan)).

US EPA 8151 A (klorerade herbicider: metanol).

US EPA 8141 B (organiska fosforföreningar).

US EPA 8270 D (måttligt flyktiga organiska föreningar).

Testerna ska göras på prover av råbomull från varje ursprungsland och innan den genomgår någon våtbehandling. För varje ursprungsland ska testerna göras på följande grund:

i)

Om endast ett parti bomull används per år ska ett enskilt prov tas från en slumpmässigt utvald bal.

ii)

Om två eller flera partier bomull används per år ska samlingsprover tas från 5 % av balarna.

Bomullen behöver inte testas om den har certifierats genom ett IPM-system som förbjuder användning av de förtecknade ämnena.

1 d)   Spårbarhetskrav som gäller för ekologisk bomull och IPM-bomull

All bomull som odlats enligt standarder för ekologisk produktion och IPM-produktion och som används för att tillverka miljömärkta textilprodukter ska kunna spåras från och med kontrollen av produktionsstandarden till och med åtminstone tillverkningen av råväv.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska visa att kraven på minsta tillåtna bomullsinnehåll uppfylls, antingen för årsvolymen anskaffad bomull eller för den bomullsblandning som används för tillverkning av slutprodukten (-produkterna) och per produktlinje:

i)

På årsbasis: Bokföring av och/eller fakturor för transaktioner ska tillhandahållas som dokumenterar mängden bomull som anskaffats per år från odlare eller producentgrupper, och/eller totalvikten för certifierade balar, till och med tillverkningen av råväv.

ii)

På grundval av slutprodukt: Dokumentation ska tillhandahållas från stegen för spinning och/eller tygproduktion. All dokumentation ska hänvisa till kontrollorganet eller till den som kontrollerar de olika formerna av bomull.

Kriterium 2. Lin och andra bastfibrer (inklusive hampa, jute och ramifiber)

2 a)   Lin och andra bastfibrer ska rötas i omgivningsförhållanden utan tillsats av värmeenergi.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla intyg om den rötningsmetod som använts av odlarna och/eller skäktverken som levererar fibern.

2 b)   Om vattenrötning har använts ska avloppsvattnet från rötdammarna renas så att COD eller TOC minskas med minst 75 % för hampafiber och med minst 95 % för lin och andra fibrer.

Bedömning och kontroll: Om vattenrötning används ska den sökande tillhandahålla en testrapport som visar att produkten uppfyller detta kriterium, med följande testmetod: ISO 6060 (COD).

Kriterium 3. Ull och andra keratinfibrer (får- och lammull samt hår från kamel, alpacka och get)

3 a)   De totalmängder som anges i tabell 2 får inte överskridas för halterna ektoparasiticider i råull före avfettning.

Dessa krav gäller inte om det finns dokumenterat vilka jordbrukare som har producerat minst 75 % av ullen eller keratinfibrerna i fråga, tillsammans med en oberoende kontroll på plats av att de ämnen som nämns ovan inte har använts på de fält eller djur som berörs.

Tabell 2

Totala begränsningar av halten ektoparasiticid i ull

Grupper av ektoparasiticider

Summa totalt gränsvärde

γ-hexaklorcyklohexan (lindan), α-hexaklorcyklohexan, β-hexaklorcyklohexan, δ-hexaklorcyklohexan, aldrin, dieldrin, endrin, p,p'-DDT, p,p'-DDD

0,5 ppm

Cypermetrin, deltametrin, fenvalerat, cyhalotrin, flumetrin

0,5 ppm

Diazinon, propetamfos, klorfenvinfos, diklofention, klorpyrifos, fenklorfos

2 ppm

Diflubensuron, triflumuron, dicyklanil

2 ppm

Ullrenserier med slutet vattensystem som inte släpper ut spillvatten, och som genom förbränning bryter ner sådana ektoparasiticider som nämns ovan som kan finnas i avfettningsrester och slam, är undantagna från kravet på testning av ull men ska omfattas av minst två av åtgärderna i 3 c.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska antingen tillhandahålla ovan angivna dokumentation eller sammanställa testrapporter med följande testmetod: IWTO Draft Test Method 59. Testet ska göras på försäljningspartier av råull, per ursprungsland (om blandat parti) och före våtbehandling. Minst ett samlingsprov med flera partier från varje ursprungsland ska testas per bearbetningsparti. Ett samlingsprov ska bestå av

i)

ullfibrer från minst 10 slumpmässigt valda odlarpartier inom försäljningspartiet, eller

ii)

ett samlingsprov per odlare som levererar partierna om det finns mindre än 10 försäljningspartier inom bearbetningspartiet.

Alternativt kan certifikat för test av rester lämnas in för alla försäljningspartier i ett bearbetningsparti.

När ett undantag gäller ska den sökande styrka renseriets uppbyggnad och tillhandahålla laboratorietestrapporter som visar fördelningen av ektoparasiticider som kan förekomma i avfettningsrester och slam.

3 b)   Vid ullavfettning ska COD-utsläppen minimeras genom att smuts avlägsnas och fett återvinns i största möjliga mån, återföljt av behandling till det värde som anges i tabell 3, antingen inom eller utanför anläggningen. Nedan angivna COD-gränser ska gälla för avfettning av grov och fin obearbetad ull. Fin ull definieras som merinoull med en diameter på ≤ 23,5 mikrometer.

Tabell 3

COD-värden för slutligt utsläpp av spillvatten från ullavfettning

Typ av ull

Slutligt utsläpp i miljön (g COD per kg obearbetad ull)

Grov ull

25 g/kg

Fin ull

45 g/kg

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla relevanta uppgifter och testrapporter angående detta kriterium, med följande testmetod: ISO 6060. Uppgifterna ska visa att anläggningen för avfettning av ull uppfyller kraven eller, om spillvattnet renas utanför anläggningen, att reningsverket uppfyller kraven. Överensstämmelse med detta kriterium ska bedömas på grundval av månadsgenomsnitt för de sex månader som föregår ansökan.

3 c)   Vid avfettning av ull ska minst en av följande åtgärder genomföras för att återvinna värde från antingen oxiderat fett, fiber, ullsvett eller slam som härrör från den avfettningsanläggning som används för miljömärkta ullprodukter:

i)

Återvinning för att säljas vidare som kemisk insatsvara.

ii)

Produktion av kompostgödsel eller flytande gödsel.

iii)

Tillverkning av produkter såsom byggnadsmaterial.

iv)

Behandling och energiåtervinning genom anaerob nedbrytning eller förbränning.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla en rapport och överföringskvitton (waste transfer notes) med uppgifter om typ av och andel avfall som återvunnits och metoder som använts.

Kriterium 4. Akryl

4 a)   Det årliga genomsnittliga utsläppet till luften av akrylnitril (under polymeriseringen och fram till det att lösningen är färdig för spinning) ska vara mindre än 1 g/kg producerade fibrer.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att detta kriterium uppfyllts samt ett intyg om överensstämmelse från fibertillverkarna.

4 b)   Utsläppen på arbetsplatsen till luften av N,N-dimetylacetamid (127-19-5) under polymerisering och spinning får inte överskrida ett indikativt yrkeshygieniskt gränsvärde (IOELV) på 10,0 ppm.

Bedömning och kontroll: Utsläppsvärdena ska mätas vid de processteg där ämnena används och uttryckas som ett 8-timmars medelvärde (genomsnittvärde per arbetsskift). Den sökande ska tillhandahålla testrapporter och övervakningsdata från fibertillverkarna som styrker överensstämmelse med detta kriterium.

Kriterium 5. Elastan

5 a)   Organiska tennföreningar får inte användas för att tillverka fibrerna.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla ett intyg från fibertillverkarna om att organiska tennföreningar inte har använts.

5 b)   Utsläppen på arbetsplatsen till luften av följande ämnen under polymerisering och spinning får inte överskrida följande indikativa yrkeshygieniska gränsvärdena (IOELV):

i)

difenylmetan-4,4'-diisocyanat (101-68-8) 0,005 ppm

ii)

toluen-2,4-diisocyanat (584-84-9) 0,005 ppm

iii)

N,N-dimetylacetamid (127-19-5) 10,0 ppm

Bedömning och kontroll: Utsläppsvärdena ska mätas vid de processteg där ämnena används och uttryckas som ett 8-timmars medelvärde (genomsnittvärde per arbetsskift). Den sökande ska tillhandahålla testrapporter och övervakningsdata från fibertillverkarna som styrker överensstämmelse med detta kriterium.

Kriterium 6. Polyamid (eller nylon)

Polyamidprodukter ska uppfylla minst en av de produktionsstandarder som förtecknas i underkriterierna 6 a och 6 b.

Alla produkter som klarar tröskeln för minsta innehåll återvunnet material får ha tilläggstext intill miljömärket avseende innehållet. Vägledning finns under kriterium 28.

6 a)   Produktionsstandard 1: Minsta innehåll återvunnet material.

Fibrerna ska tillverkas med minst 20 % nylon som har återvunnits från avfall före och efter konsumentledet.

Bedömning och kontroll: Återvunnet material ska kunna spåras tillbaka till omarbetningen av råmaterialet. Detta ska kontrolleras genom oberoende certifiering av spårbarhetskedjan eller genom dokumentation från leverantörer och anläggningar för omarbetning.

6 b)   Produktionsstandard 2: N2O-utsläpp från tillverkningen av monomer.

Utsläppen till luft av N2O från tillverkningen av monomer för nylon, uttryckt som årsmedelvärde, får inte överskrida 9,0 g N2O per kg kaprolaktam (för nylon 6) eller apidinsyra (för nylon 6,6).

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla dokumentation eller testrapporter som styrker överensstämmelse, tillsammans med ett intyg om överensstämmelse från fibertillverkarna och deras råmaterialleverantörer.

Kriterium 7. Polyester

Textilprodukter som primärt är avsedda att säljas till konsumenter ska uppfylla underkriterierna a och b. Textilprodukter som primärt är avsedda att säljas till den kommersiella eller offentliga sektorn ska uppfylla a och antingen b eller c.

Alla produkter som klarar tröskeln för minsta innehåll återvunnet material får ha tilläggstext intill miljömärket avseende innehållet. Vägledning finns under kriterium 28.

7 a)   Halten antimon i polyesterfibrerna får inte överskrida 260 ppm. Polyesterfibrer som tillverkats av återvunna PET-flaskor är undantagna från detta krav.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla antingen ett intyg om att ämnet inte används eller en testrapport på grundval av följande testmetoder: direkt bestämning genom atomabsorptionsspektrometri eller induktivt kopplad plasma (ICP) masspektrometri. Testet ska göras på ett samlingsprov av råfibrer före våtbehandling. Intyg ska tillhandahållas för fibrer som tillverkats av återvunna PET-flaskor.

7 b)   Fibrerna ska tillverkas med ett minsta PET-innehåll som har återvunnits från avfall före och/eller efter konsumentledet. Stapelfibrer ska minst innehålla 50 % och filamentfibrer 20 %.

Bedömning och kontroll: Återvunnet material ska kunna spåras tillbaka till omarbetningen av råmaterialet. Detta ska kontrolleras genom oberoende certifiering av spårbarhetskedjan eller genom dokumentation från leverantörer och anläggningar för omarbetning.

7 c)   Utsläppen av flyktiga organiska föreningar (VOC) under produktionen av polyester, uttryckt som årsmedeltal inklusive både utsläpp från punktkällor och flyktiga utsläpp, får inte överskrida 1,2 g/kg för PET-flingor och 10,3 g/kg för filamentfiber.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla övervakningsdata och/eller testrapporter som visar att EN 12619 eller standarder med likvärdig testmetod uppfyllts. Månadsmedelvärden för totala utsläpp av organiska föreningar från produktionsanläggningar för miljömärkta produkter ska tillhandahållas för minst sex månader före ansökan.

Kriterium 8. Polypropylen

Blybaserade pigment får inte användas.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla ett intyg om att sådana pigment inte har använts.

Kriterium 9. Regenererade cellulosafibrer (inklusive viskos, modal och lyocell)

Underkriterier för massatillverkning

9 a)   Minst 25 % av massafibrerna ska härröra från trä som har odlats enligt principerna för hållbar skogsförvalting enligt FAO:s definition. Den återstående andelen massafiber ska härröra från massa med ursprung i lagligt skogsbruk och skogsplantering.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska från fibertillverkarna erhålla giltiga och oberoende certifierade intyg om spårbarhetskedjan som visar att träfibrerna har odlats enligt principerna för hållbar skogsförvaltning och/eller att de härstammar från lagliga källor. FSC, PEFC eller likvärdiga system ska godtas som oberoende certifiering.

Fibertillverkaren ska visa att förfaranden för tillbörlig aktsamhet har följts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 995/2010 (3), för att säkerställa att virket har skördats på lagligt sätt. Giltiga licenser enligt EU:s Flegt (skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog) eller FN:s Cites (konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter) och/eller certifiering från tredje part ska godtas som bevis på laglig källa.

9 b)   Massa som produceras av bomullslinters ska minst uppfylla kraven enligt antingen kriterium 1 a eller 1 b ovan för bomullsfibrer.

Bedömning och kontroll: Enligt det som anges för motsvarande kriterier.

9 c)   Massa som används för fibertillverkning ska blekas utan användning av elementärt klor. Den resulterande totala mängden klor och organiskt bundet klor får inte överskrida 150 ppm i de färdiga fibrerna (OX), eller 0,170 kg/ADt massa i spillvattnet från massaframställningen (AOX).

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla en testrapport som visar att antingen OX- eller AOX-kravet uppfyllts, med användning av lämplig testmetod: OX: ISO 11480 (kontrollerad förbränning och mikrocoulometri).

AOX: ISO 9562

9 d)   Minst 50 % av massan som används för tillverkning av fibrer ska anskaffas från fabriker för dissolvingmassa som återvinner värde från använda processvätskor genom att antingen

i)

generera el och ånga på plats, eller

ii)

tillverka kemiska biprodukter.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla en förteckning över leverantörer av massa som levererar det råmaterial som används för att tillverka fibrerna och hur stor andel av massan som dessa levererar. Dokumentation och underlag ska tillhandahållas om att den obligatoriska andelen leverantörer har lämplig utrustning för energiproduktion och/eller återvinning av biprodukter och tillverkningssystem i de aktuella produktionsanläggningarna.

Underkriterier för fiberproduktion

9 e)   För viskos- och modalfibrer får svavelhalten i utsläppen av svavelföreningar till luft från fiberproduktionsprocesser, uttryckt som årsmedelvärde, inte överskrida de prestandavärden som anges i tabell 4.

Tabell 4

Svavelutsläpp från viskos- och modalfiberproduktion

Typ av fiber

Prestandavärde (g S/kg)

Stapelfiber

30 g/kg

Filamentfiber

 

Satsvis tvättning

Integrerad tvättning

40 g/kg

170 g/kg

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att detta kriterium uppfyllts samt ett intyg om överensstämmelse.

2.   KRITERIER FÖR KOMPONENTER OCH ACCESSOARER

Kriterierna i detta avsnitt gäller komponenter och accessoarer som utgör delar av en slutprodukt.

Kriterium 10. Fyllmaterial

10 a)   Fyllmaterial av textilfiber ska uppfylla kriterierna för textilfiber (1–9) i tillämpliga delar.

10 b)   Fyllmaterialen ska uppfylla RLS-förteckningens krav rörande biocider och formaldehyd i textilier (se tillägg 1).

10 c)   Rengöringsmedel och andra kemikalier som används för tvätt av fyllmaterial (dun, fjädrar, naturliga eller syntetiska fibrer) ska uppfylla RLS-förteckningens krav rörande hjälpkemikalier och rengöringsmedel, mjukgörare och komplexbildare i textilier (se tillägg 1).

Bedömning och kontroll: Enligt det som anges för motsvarande kriterier.

Kriterium 11. Beläggningar, laminat och membran

11 a)   Komponenter av polyuretan ska uppfylla textilfiberkriteriet 5 a rörande organiska tennföreningar och 5 b rörande exponering på arbetsplatsen för aromatiska diisocyanater och DMAc (N,N-dimetylacetamid).

11 b)   Komponenter av polyester ska uppfylla textilfiberkriterierna 7 a och 7 c rörande antimonhalt och utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) under polymerisering.

11 c)   Polymerer ska uppfylla begränsning g v i RLS-förteckningen i tillägg 1 till detta beslut.

Bedömning och kontroll: Enligt det som anges för motsvarande kriterier och/eller i tillägg 1 till detta beslut.

Kriterium 12. Accessoarer

Metall- och plastkomponenter såsom dragkedjor, knappar och knäppen ska uppfylla kraven enligt RLS-förteckningen för accessoarer (se tillägg 1).

Bedömning och kontroll: Enligt det som anges för motsvarande kriterier.

3.   KRITERIER FÖR KEMIKALIER OCH PROCESSER

Kriterierna i detta avsnitt gäller, där som det specificeras, följande produktionssteg:

i)

Spinning

ii)

Tygtillverkning

iii)

Förbehandling

iv)

Färgning

iv)

Tryckning

v)

Appretering

vi)

Cut/make/trim

Om inte annat anges ska dessa kriterier, inklusive kraven på slumpvis testning, även gälla fibrer som innehåller återvunnet material.

Kriterium 13. Förteckning över begränsade ämnen(RSL)

13 a)   Allmänna krav

Slutprodukten och de produktionsrecept som används för tillverkning av slutprodukten får inte innehålla något av de farliga ämnen som finns upptagna i förteckningen över ämnen som omfattas av begränsningar eller i halter över angivna koncentrationsgränser eller enligt angivna begränsningar. RSL-förteckningen finns i tillägg 1. Begränsningarna i RSL-förteckningen går före de undantag som förtecknas i samband med kriterium 14, tabell 6.

RSL-förteckningen ska förmedlas till leverantörer och de aktörer som har ansvar för produktionsstegen spinning, färgning, tryckning och appretering. Kontroll- och testkraven specificeras i RSL-förteckningen för varje produktionssteg och för slutprodukten.

Laboratorietestning, där sådan krävs, ska genomföras för varje produktlinje på slumpmässigt valda prover. Testningen ska göras årligen under licensperioden för att demonstrera att kraven enligt RSL-förteckningen fortfarande uppfylls.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse med RSL-förteckningen som åtföljs av underlag som gäller för ämnena och de produktionsrecept som används för att tillverka slutprodukten. Kraven anges i RSL-förteckningen och de omfattar intyg från de aktörer som ansvarar för relaterade produktionssteg, intyg från kemikalieleverantörer och resultat från laboratorieanalyser av prover av slutprodukten. Intyg från produktionsstegen ska åtföljas av säkerhetsdatablad för produktionsrecepten och vid behov intyg från kemikalieleverantörer. Säkerhetsdatabladen ska fyllas i enligt vägledning i avsnitten 2, 3, 9, 10, 11 och 12 i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (4) (Anvisningar om sammanställningen av säkerhetsdatablad). Ofullständigt ifyllda säkerhetsdatablad måste kompletteras med intyg från kemikalieleverantörerna.

Laboratorieanalysen av slutprodukten ska göras på ett representativt sätt för de licensierade produktlinjerna, där detta anges i RSL-förteckningen och enligt de förtecknade testmetoderna. När test krävs, ska denna göras i samband med ansökan och därefter en gång per år för varje produktlinje, på grundval av ett slumpmässigt prov, och resultatet ska därefter förmedlas till relevant behörigt organ. Testdata som tagits fram med tanke på överensstämmelse med branschens RSL-förteckningar och andra system ska godtas när testmetoderna är likvärdiga och testerna har gjorts på ett representativt urval av slutprodukten.

Om ett testresultat under en licensperiod inte uppfyller kraven måste den berörda produktlinjen testas på nytt. Om det upprepade testet inte ger godkänt resultat ska licensen upphävas för produktlinjen i fråga. Därefter krävs korrigerande åtgärder för att kunna återinföra licensen.

13 b)   Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

Slutprodukten inklusive komponenter och accessoarer får inte, utom vid särskilda undantag, innehålla ämnen som

i)

uppfyller kriterierna i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006,

ii)

har identifierats enligt det förfarande som beskrivs i artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 där det införs en kandidatförteckning för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (särskilt farliga ämnen).

Detta gäller ämnen som används för att ge slutprodukten vissa egenskaper och ämnen som med avsikt har använts i produktionsberedningar.

Inget undantag ska beviljas för ämnen som uppfyller något av dessa två villkor och som finns i en textilprodukt eller i en homogen del av en komplex produkt, i halter högre än 0,10 viktprocent.

Bedömning och kontroll: Ämnen och recept som används i vart och ett produktionssteg ska stämmas av mot den senaste versionen av kandidatförteckningen som publicerats av Echa. Den sökande ska sammanställa intyg om överensstämmelse för varje produktionssteg åtföljda av dokumentation om avstämningen.

Om undantag har beviljats ska den sökande visa att användningen av ämnet håller sig inom koncentrationsgränserna och är förenlig med villkoren för undantag enligt RSL-förteckningen.

Kriterium 14. Substitution av farliga ämnen vid färgning, tryckning och appretering.

Ämnen som appliceras på tyger och stickade paneler vid färgning, tryckning och appretering som blir kvar på slutprodukten och som, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (5) eller rådets direktiv 67/548/EG (6), uppfyller kriterierna för klassificering enligt de faroklasser eller riskklasser som förtecknas i tabell 5, får inte användas om de inte uttryckligen är undantagna. Dessa begränsningar ska även gälla funktionella ämnen som införlivas i regenererade fibrer under tillverkningen.

14 a)   Begränsningar på grund av faroklassificering

De faroklassificeringar som omfattas av begränsningar förtecknas i tabell 5. De klassificeringsregler som senast antagits av Europeiska unionen går före de förtecknade faroklassificeringarna och riskfraserna. De sökande ska därför se till att alla klassificeringar bygger på de senaste klassificeringsreglerna.

Undantag från de ovan nämnda kraven gäller för användningen av ämnen eller blandningar vars egenskaper förändras i processerna (t.ex. upphör att vara biotillgängliga eller genomgår kemisk modifiering) på sådant sätt att den identifierade faran inte längre föreligger. Detta ska innefatta polymerer som har modifierats i syfte att få in en funktion och monomerer eller tillsatsämnen som blir kovalent bundna till polymerer.

Tabell 5

Klassificeringar för begränsad fara och riskfraser och deras CLP-kategorisering

Akut toxicitet

Kategori 1 och 2

Kategori 3

H300 Dödligt vid förtäring (R28)

H301 Giftigt vid förtäring (R25)

H310 Dödligt vid hudkontakt (R27)

H311 Giftigt vid hudkontakt (R24)

H330 Dödligt vid inandning (R23/26)

H331 Giftigt vid inandning (R23)

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna (R65)

EUH070 Giftigt vid kontakt med ögonen (R39/41)

Specifik organtoxicitet

Kategori 1

Kategori 2

H370 Orsakar organskador (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Kan orsaka organskador (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering (R48/25, R48/24, R48/23)

H372 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering (R48/20, R48/21, R48/22)

Luftvägs- och hudsensibilisering

Kategori 1A

Kategori 1 B

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion (R43)

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion (R43)

H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning (R42)

H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning (R42)

Cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt ämne

Kategori 1A och 1B

Kategori 2

H340 Kan orsaka genetiska defekter (R46)

H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter (R68)

H350 Kan orsaka cancer (R45)

H351 Misstänks kunna orsaka cancer (R40)

H350i Kan orsaka cancer vid inandning (R49)

 

H360F Kan skada fertiliteten (R60)

H361f Misstänks kunna skada fertiliteten (R62)

H360D Kan skada det ofödda barnet (R61)

H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet (R63)

H360FD Kan skada fertiliteten Kan skada det ofödda barnet (R60, R60/61)

H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten Misstänks kunna skada det ofödda barnet (R62/63)

H360Fd Kan skada fertiliteten Misstänks kunna skada det ofödda barnet (R60/63)

H362 Kan skada spädbarn som ammas (R64)

H360Df Kan skada det ofödda barnet Misstänks kunna skada fertiliteten (R61/62)

 

Fara för vattendrag

Kategori 1 och 2

Kategori 3 och 4

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer (R50)

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer (R52/53)

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter (R50/53)

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer (R53)

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter (R51/53)

 

Farligt för ozonskiktet

EUH059 Farligt för ozonskiktet (R59)

 

14 b)   Undantag som gäller för textilämnesgrupper

I enlighet med artikel 6.7 i förordning (EG) nr 66/2010 är ämnesgrupperna i tabell 6 särskilt undantagna från de krav som anges i kriterium 14 a och i enlighet med de villkor för undantag som anges i tabell 6. För varje ämnesgrupp anges alla villkor för undantag rörande de specifika faroklassificeringarna. Dessa undantag gäller också funktionella ämnen som tillsätts till syntetfibrer och regenererade cellulosafibrer vid tillverkningen.

Tabell 6

Undantagna faroklassificeringar per ämnesgrupp

Ämnen som ger slutprodukten en funktion

Ämnesgrupp

Undantagna faroklassificeringar

Villkor för undantag

i)

Färgämnen för färgning och tryckning utan pigment

H301, H311, H331, H317, H334

Stoftfria färgberedningar eller automatisk dosering av färger ska användas i färgningsanläggningar och maskiner för tryckning för att minimera exponering av anställda.

H411, H412, H413

Färgningsprocesser med reaktivfärger, direktfärger, kypfärger och svavelfärger med dessa klassificeringar ska uppfylla minst ett av följande villkor:

Användning av färgämnen med hög fixeringsgrad.

Frekvensen defekta varor ska vara mindre än 3,0 %.

Användning av instrument för färgmatchning.

Införande av standardförfaranden för färgningsprocessen.

Färgborttagning för att rena spillvatten enligt kriterium 16 a.

Spinnfärgning och/eller digital tryckning är undantagna från dessa villkor.

ii)

Flamskyddsmedel

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Produkten måste vara avsedd för användning i tillämpningar där brandskyddskraven måste uppfyllas enligt ISO- eller EN-standarder eller medlemsstaternas eller den offentliga sektorns normer och regler för upphandling.

Produkten ska uppfylla kraven på funktionsbeständighet (se kriterium 25).

Undantag för H351 när det gäller applicering av antimontrioxid-synergist som baksidesbeläggning för inredningstextilier.

Produkten måste vara avsedd för användning i tillämpningar där brandskyddskraven måste uppfyllas enligt ISO- eller EN-standarder eller medlemsstaternas eller den offentliga sektorns normer och regler för upphandling.

Utsläpp till luft på arbetsplatsen där flamskyddsmedel appliceras på textilprodukten ska uppfylla ett yrkeshygieniskt åtta timmars gränsvärde på 0,50 mg/m3.

iii)

Optiska vitmedel

H411, H412, H413

Optiska vitmedel får endast användas i följande fall:

Tryckning i vitt.

För att få ett vitare utseende hos uniformer och arbetskläder.

Såsom tillsatsämne vid produktion av polyamid och polyester med återvunnet material.

iv)

Vatten-, smuts- och fläckavvisande ämnen

H413

Det avvisande ämnet och dess nedbrytningsprodukter ska vara lätt eller fullständigt biologiskt nedbrytbara och icke-bioackumulerande i vattenmiljö, inklusive vattensediment.

Produkten ska uppfylla kraven på funktionsbeständighet (se kriterium 25).

Övriga restämnen som kan finnas i slutprodukten

v)

Hjälpämnen såsom

bärare,

utflytningsmedel,

dispergeringsmedel,

ytaktiva medel,

förtjockningsmedel,

bindemedel.

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070,

Recepten ska formuleras med automatiska doseringssystem och processerna ska följa standardförfaranden (SOP).

Ämnen med klassificering H311, H331, H317 (1B) får inte finnas i slutprodukten i halter som överskrider 1,0 viktprocent.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska få in intyg om överensstämmelse från alla produktionsanläggningar för färgning, tryckning och appretering och, vid behov, från deras kemikalieleverantörer. I dessa ska intygas att följande ämnen, när de används i produktionsrecept, tillsammans med eventuella funktionella ämnen som kan bli kvar i slutprodukten, inte uppfyller kriterierna för att klassificeras enligt en eller flera av de faroklasser och riskfraser som förtecknas i tabell 5:

biocider,

färgämnen och pigment,

hjälpkemikalier, utflytningsmedel och dispergeringsmedel,

optiska vitmedel,

förtjockningsmedel i tryckpastor, bindemedel och mjukgörare,

tvärbindningsmedel (från appreteringsmedel för lättskötthet och tryckning),

flamskyddsmedel och synergister,

vatten-, smuts- och fläckavvisande ämnen,

mjukmedel för tyg.

För ämnen som berörs av undantag enligt tabell 6 ska intyget innehålla särskilt omnämnande av dessa ämnen och underlag ska tillhandahållas för att visa hur villkoren för undantag uppfylls.

För hjälpämnen som omfattas av undantag v) krävs kontroll baserad på laboratorietest av slutprodukten om produktionsberedningarna innehåller ämnen som har de angivna faroklassificeringarna.

Följande tekniska information ska tillhandahållas som underlag för intyg om klassificering eller ingen klassificering för vart och ett ämne:

i)

För ämnen som inte har registrerats enligt förordning (EG) nr 1907/2006 eller som ännu inte har harmoniserad CLP-klassificering: information som uppfyller kraven enligt bilaga VII till den förordningen.

ii)

För ämnen som har registrerats enligt förordning (EG) nr 1907/2006 eller som inte uppfyller kraven för CLP-klassificering: Information baserad på Reach-registreringsunderlag som bekräftar att ämnet inte är klassificerat.

iii)

För ämnen som har harmoniserad klassificering eller som är egenklassificerade: säkerhetsdatablad om sådana finns. Om det inte finns säkerhetsdatablad eller om ämnet är egenklassificerat ska information tillhandahållas som är relevant för faroklassificeringen enligt bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006.

iv)

I fråga om blandningar: säkerhetsdatablad om sådana finns. Om säkerhetsdatablad inte finns ska en beräkning av blandningens klassificering tillhandahållas enligt reglerna i förordning (EG) nr 1272/2008 tillsammans med information som är relevant för blandningens faroklassificering enligt bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006.

Säkerhetsdatabladen ska fyllas i enligt vägledningen i avsnitten 2, 3, 9, 10, 11 och 12 i bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (Anvisningar om sammanställningen av säkerhetsdatablad). Ofullständigt ifyllda säkerhetsdatablad måste kompletteras med intyg från kemikalieleverantörerna.

Kriterium 15. Energieffektivitet vid tvätt, torkning och härdning

Den sökande ska demonstrera att den energi som används för tvätt, torkning och härdning i samband med färgning, tryckning och appretering av miljömärkta produkter mäts och riktmärks som del av ett ledningssystem för energi eller koldioxidutsläpp.

Den sökande ska vidare demonstrera att produktionsanläggningarna har genomfört ett minimum av tekniker för energieffektivitet enligt bästa tillgängliga teknik (BAT) i enlighet med vad som anges i tabell 7 och i tillägg 3 till detta beslut.

Tabell 7

Tekniker för energieffektivitet vid tvätt, sköljning och torkning

BAT-ämnesområden

Produktionsvolym

< 10 ton per dag

> 10 ton per dag

1.

Allmän energiförvaltning

Två tekniker

Tre tekniker

2.

Tvättning och torkning

En teknik

Två tekniker

3.

Torkning och härdning i spannramar

En teknik

Två tekniker

Bedömning och kontroll: Den sökande ska sammanställa rapporter från energiledningssystem för varje produktionsanläggning för färgning, tryckning och appretering. ISO 50001 eller likvärdiga system för energi eller koldioxidutsläpp ska godtas som belägg för energiledningssystemet.

Det underlag som krävs för att bevisa genomförande av BAT ska minst omfatta foton av platsen, teknisk beskrivning av varje teknik och utvärdering av de energibesparingar som uppnåtts.

Kriterium 16. Rening av utsläpp till luft och vatten

16 a)   Utsläpp av spillvatten från våta processer

Utsläpp av spillvatten till miljön får inte överskrida 20 g COD per kg textilier som bearbetas. Detta krav ska gälla för de processer för vävning, färgning, tryckning och appretering som används för att tillverka produkter. Mätningen ska göras nedströms internt reningsverk och/eller externt reningsverk som renar spillvatten från processanläggningarna.

Om spillvattnet renas internt och släpps ut direkt till ytvatten måste även följande krav uppfyllas:

i)

pH mellan 6,0 och 9,0 (såvida inte pH i recipienten ligger utanför detta område).

ii)

temperatur under 35 °C (såvida inte recipientens temperatur är högre).

Om färgborttagning krävs som ett villkor för undantag enligt kriterium 14 ska följande värden för spektral absorptionskoefficient uppfyllas:

i)

436 nm (gul sektor) 7 m-1

ii)

525 nm (röd sektor) 5 m-1

iii)

620 nm (blå sektor) 3 m-1

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och testrapporter, med stöd av ISO 6060 och ISO 7887 i tillämpliga delar, och visa överensstämmelse med detta kriterium på grundval av månadsmedelvärden för de sex månader som föregår ansökan, tillsammans med intyg om överensstämmelse. Uppgifterna ska demonstrera att produktionsanläggningen uppfyller kriteriet eller, om spillvattnet renas externt, att reningsverket i fråga uppfyller kraven.

16 b)   Utsläpp till luft från processer för tryckning och appretering.

De totala utsläppen av organiska föreningar, enligt definitionen i rådets direktiv 1999/13/EG (7), från anläggningar för tryckning och appretering av textil som används för att tillverka miljömärkta produkter får inte överskrida 100,0 mg C/Nm3.

Om beläggnings- och torkningsprocesserna för textilier ger möjlighet till återvinning och återanvändning av lösningsmedel ska en utsläppsgräns på 150,0 mg C/Nm3 gälla.

Appretering omfattar värmehärdning, thermosolfärgning, beläggning och impregnering av textilier inklusive respektive anläggningar för torkning (i spannramar).

Bedömning och kontroll: Den sökande ska demonstrera överensstämmelse med EN 12619 eller andra motsvarande standarder. Månadsmedelvärden för totala utsläpp av organiska föreningar från produktionsanläggningar ska tillhandahållas för minst sex månader som föregår ansökan. Om lösningsmedel återvinns och återanvänds ska övervakningsdata tillhandahållas som underlag för hur dessa system fungerar.

4.   KRITERIER FÖR ANVÄNDBARHET

Kriterierna i detta avsnitt gäller mellanprodukter vid produktion av tyg och stickade produkter och slutprodukten.

Kriterium 17. Dimensionsförändringar under tvätt och torkning

Dimensionsförändringar efter tvätt och torkning i tvättemperaturer och förhållanden i hushåll eller industrier får inte överskrida de värden som anges i tabell 8.

Tabell 8

Toleranser för dimensionsförändringar under tvätt och torkning

Textilprodukter eller typ av material

Dimensionsförändringar under tvätt och torkning

Stickade tyger

± 4,0 %

Grovstickat

± 6,0 %

Interlock

± 5,0 %

Vävda tyger:

 

Bomull och bomullsblandningar

Ylleblandningar

Syntetfibrer

± 3,0 %

± 2,0 %

± 2,0 %

Sockor och strumpvaror

± 8,0 %

Badrumstextilier, inklusive frottéhanddukar och fin ribbväv

± 8,0 %

Tvättbar och avtagbar vävd möbelklädsel – Gardiner och möbeltyger

± 2,0 %

Madrassvar

± 3,0 %

Fiberduk

 

Madrassvar

Alla andra tyger

± 5,0 %

± 6,0 %

Detta kriterium gäller inte

a)

fibrer eller garn,

b)

produkter som är tydligt märkta med ”endast kemtvätt” eller motsvarande,

c)

möbeltyger som inte är avtagbara och tvättbara.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla testrapporter med stöd av de standarder som gäller för produkten.

För hushållstvätt ska EN ISO 6330 i kombination med EN ISO 5077 användas enligt följande: tre tvättar vid temperaturer som anges på produkten med torkning i torktumlare efter varje tvättcykel.

För kommersiell tvätt i industriella anläggningar ska ISO 15797 i kombination med EN ISO 5077 användas vid minst 75 °C eller enligt det som anges i standarden för fiber- och blekningskombination. Torkning ska göras enligt anvisningarna på produktetiketten.

Alternativt, för avtagbara och tvättbara madrassvarstyger ska EN ISO 6330 i kombination med EN 25077 användas. Som standard ska tvätt göras enligt 3A (60 °C) och torkning enligt C (liggande) förutsatt att annat inte anges på produktetiketten.

Kriterium 18. Färgbeständighet vid tvätt

Färgbeständigheten vid tvätt ska minst vara på nivå 3–4 för färgförändring och minst på nivå 3–4 för fläckning.

Detta kriterium gäller inte för produkter som är märkta med ”endast kemtvätt” eller motsvarande (om produkterna normalt sett har sådan märkning), för vita produkter eller produkter som varken är färgade eller tryckta, eller icke-tvättbara möbeltyger.

Bedömning och kontroll: För hushållstvätt ska den sökande tillhandahålla testrapporter enligt metoden ISO 105 C06 (en enda tvätt, vid temperatur enligt produktetiketten, med perboratpulver).

För kommersiell tvätt i industriella anläggningar ska ISO 15797 i kombination med ISO 105 C06 användas vid minst 75 °C eller enligt det som anges i standarden för fiber- och blekningskombination.

Kriterium 19. Färgbeständighet mot svett (sur, alkalisk)

Färgbeständigheten mot svett (sur och alkalisk) ska minst vara på nivå 3–4 (färgförändring och fläckning). Nivå 3 kan dock godkännas om tygerna är både mörkfärgade (standarddjup > 1/1) och gjorda av regenererad ull. Kriteriet gäller inte vita produkter, produkter som är varken färgade eller tryckta, möbeltyger, gardiner eller liknande textilier avsedda för inredning.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla testrapporter enligt metoden ISO 105 E04 (sur och alkalisk, jämförelse med tyger tillverkade av flera fibrer).

Kriterium 20. Färgbeständighet mot våtnötning

Färgbeständigheten mot nötning ska minst vara på nivå 2–3. Nivå 2 kan dock godkännas för indigofärgad denim.

Detta kriterium gäller inte vita produkter eller produkter som varken är färgade eller tryckta.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla testrapporter enligt metoden ISO 105 X12.

Kriterium 21. Färgbeständighet mot torrnötning

Färgbeständigheten mot torrnötning ska minst vara på nivå 4. Nivå 3–4 kan dock godkännas för indigofärgad denim.

Kriteriet gäller inte vita produkter, eller produkter som varken är färgade eller tryckta eller gardiner eller liknande textilier avsedda för inredning.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla testrapporter enligt metoden ISO 105 X12.

Kriterium 22. Färgbeständighet mot ljus

För tyger avsedda för möbler, gardiner eller draperier, ska färgbeständigheten mot ljus vara på minst nivå 5. För alla andra produkter ska färgbeständigheten mot ljus vara på minst nivå 4.

Nivån 4 godkänns dock när tyger avsedda för möbler, gardiner eller draperier är både ljusa till färgen (standarddjup < 1/12) och innehåller minst 20 % ull eller andra keratinfibrer eller med än 20 % linne eller andra bastfibrer.

Dessa krav gäller inte madrassvarstyger, madrasskydd eller underkläder.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla testrapporter enligt metoden ISO 105 B02.

Kriterium 23. Tvättbeständighet och absorptionsförmåga hos rengöringstextilier

Rengöringstextilier ska vara tvättbeständiga och ha absorptionsförmåga enligt de relevanta testparametrar som anges i tabellerna 9 och 10. Testningen för absorptionsförmåga ska inte gälla produkter av tvinnat garn.

Tabell 9

Värden och parametrar för tvättbeständigheten hos rengöringstextilier

Textilprodukter eller typ av material

Antal tvättar

Temperatur

EN ISO 6630-testreferens

Vävda produkter och fiberduk för våtrengöring

80

40 °C

Förfarande 4N

Mikrofiberprodukter för dammtorkning

200

40 °C

Förfarande 4N

Produkter gjorda av återvunna textilfibrer

20

30 °C

Förfarande 3G

Moppar för golvtvätt

200

60 °C

Förfarande 6 N

Dukar för golvtvätt

5

30 °C

Förfarande 3G

Tabell 10

Värden och parametrar för absorptionsförmågan hos rengöringstextilier

Textilprodukter eller typ av material

Absorptionstid, vätska

Produkter gjorda av återvunna textilfibrer

≤ 10 sekunder

Mikrofiberprodukter för rengöring av ytor och golv

≤ 10 sekunder

Vävda produkter och fiberduk för våtrengöring

≤ 10 sekunder

Produkter för golvtvätt

≤ 10 sekunder

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla testrapporter enligt följande testmetod, beroende på vad som är relevant: EN ISO 6330 och EN ISO 9073-6. Testning enligt EN ISO 6330 ska göras med en tvättmaskin typ A för alla produkter och material.

Kriterium 24. Tygets beständighet mot noppbildning och nötning

Fiberduk och stickade plagg, accessoarer och filtar gjorda av ull, ylleblandningar och polyester (inklusive fleece) ska motstå noppbildning till en nivå på minst 3.

Vävda bomullstyger använda för plagg ska motstå noppbildning till en nivå på minst 3. Strumpbyxor och leggings av polyamid ska klara en nivå på minst 2.

Bedömning och kontroll: den sökande ska tillhandahålla rapporter från testning som gjorts på underlaget enligt följande:

Stickade produkter och fiberduk: ISO 12945-1 Bestämning av tygs benägenhet att bilda ytludd och noppor

Vävda tyger: ISO 12945-2 Martindale-metod

Kriterium 25. Funktionsbeständighet

Appretering, behandlingar och tillsatser som ger textilprodukten vatten-, olje- och fläckbeständighet, flamsäkerhet och lättskötthet när den används ska vara hållbara enligt de värden och parametrar som anges i underkriterierna 25 a, b och c.

För vatten-, olje- och fläckbeständighet ska konsumenterna ges anvisningar om hur det går att bevara funktionaliteten hos den appretering som har tillämpats på produkten.

Textilfibrer, tyger och membran som ger slutprodukten inneboende funktionella egenskaper undantas från dessa krav.

Bedömning och kontroll: För produkter med inneboende egenskaper ska de sökande tillhandahålla testrapporter som demonstrerar jämförbara eller bättre prestanda i jämförelse med alternativ som kan användas som appreteringsmedel.

25 a)   Vatten-, olje- och fläckavvisande funktioner

Vattenavvisande behandling ska behålla sin funktionalitet på 80 av 90 efter 20 cykler med hushållsvätt och torktumlare vid 40 °C eller efter 10 cykler med industriell tvätt och torkning vid minst 75 °C.

Vattenavvisande behandling ska behålla sin funktionalitet på 3,5 av 4,0 efter 20 cykler med hushållsvätt och torktumlare vid 40 °C eller efter 10 cykler med industriell tvätt och torkning vid minst 75 °C.

Fläckavvisande behandling ska behålla sin funktionalitet på 3,0 av 5,0 efter 20 cykler med hushållsvätt och torktumlare vid 40 °C eller efter 10 cykler med industriell tvätt och torkning vid minst 75 °C.

De industriella tvättemperaturerna kan sänkas till 60 °C för plagg med sömsvetsning.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla rapporter från testning som gjorts på enligt följande standarder, beroende på produkt:

För alla hushållstvättcykler ISO 6330 eller industriella tvättcykler ISO 15797 i kombination med:

vattenavvisande behandling: ISO 4920

oljeavvisande behandling: ISO 14419

fläckavvisande behandling: ISO 22958

25 b)   Flamskyddsfunktioner

Tvättbara produkter ska bibehålla sin funktionalitet efter 50 cykler med industriell tvätt och torktumlare vid minst 75 °C. Icke-tvättbara produkter ska bibehålla sin funktionalitet efter ett blötläggningstest.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla rapporter från testning som gjorts på enligt följande standarder, beroende på produkt:

För cykler med hushållstvätt ISO 6330 eller industriella tvättcykler EN ISO 10528, båda i kombination med EN ISO 12138. För icke-avtagbara textilier BS 5651 eller motsvarande.

25 c)   Skrynkelfria produkter

Naturfiberprodukter ska nå SA-3-släthet och natur- och syntetfiberblandningar SA-4 släthet efter 10 cykler med hushållsvätt och torktumlare vid 40 °C.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla rapporter från testning enligt ISO 7768 Bedömning av släthet hos strykfribehandlat tyg efter hushållstvätt och torkning.

5.   KRITERIER FÖR FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR

Kriterierna i detta avsnitt gäller stegen för cut/make/trim vid produktion av textilprodukter.

Kriterium 26. Grundläggande principer och rättigheter i arbetet

De sökande ska se till att de grundläggande principerna och rättigheterna i arbetet som de beskrivs i de grundläggande arbetsvillkoren enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO), FN:s Global Compact-initiativ och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag observeras vid alla cut/make/trim-produktionsanläggningar som används för att tillverka licensierade produkter. För kontroller ska följande grundläggande arbetsvillkor enligt ILO användas:

029

Tvångsarbete

087

Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten

098

Organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten

100

Lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde

105

Avskaffandet av tvångsarbete

111

Diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning

155

Arbetarskydd och arbetsmiljö

138

Konventionen om minimiålder för tillträde till arbete

182

Eliminering av de värsta formerna av barnarbete

Dessa standarder ska förmedlas till de CMT-produktionsanläggningar som används för att tillverka slutprodukten.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska förevisa tredje parts kontroll av överensstämmelse, med användning av oberoende kontroll eller dokumentunderlag, inklusive besök på platsen av granskare inom ramen för kontroll av miljömärke för cut/make/trim-produktionsanläggningar som ingår i försörjningskedjan för deras licensierade produkter. Detta ska göras i samband med ansökan och därefter under licensperioden om nya produktionsanläggningar införs.

Kriterium 27. Begränsning av sandblästring av denim

Användning av manuell och mekanisk sandblästring som appretering för att få nött finish på denim tillåts inte.

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla detaljuppgifter om alla produktionsanläggningar som används för tillverkning av miljömärkta denimprodukter tillsammans med underlag i form av dokument och fotografier rörande alternativa processer som används som appretering för att få nött finish på denim.

Kriterium 28. Information på miljömärket

Det frivilliga märket med textruta får innehålla följande formuleringar:

Hållbarare fiberproduktion (eller en text vald från tabell 11)

Mindre förorenande produktionsprocesser

Begränsningar för farliga ämnen

Testat för hållbarhet

Tabell 11

Text som kan förekomma bredvid miljömärket beroende på produkt

Fibrer som använts

Produktspecifikation

Text som kan visas

Bomullsfibrer

Ekologiskt innehåll över 50 %

Tillverkad av xx % ekologisk bomull

Ekologiskt innehåll över 95 %

Tillverkad av ekologisk bomull

IPM-innehåll över 70 %

Bomull som odlats med minskad andel bekämpningsmedel

Regenererade cellulosafibrer

Certifierad hållbar massa över 25 %

Tillverkad av xx % trä från hållbart skogsbruk

Certifierad hållbar massa över 95 %

Tillverkad av trä från hållbart skogsbruk

Polyamid

Innehåller över 20 % återvunnet material

Tillverkad av xx % återvunnet nylon

Innehåller över 95 % återvunnet material

Tillverkad av återvunnet nylon

Polyester

Innehåller över 50 % återvunnet material

Tillverkad av xx % återvunnen polyester

Innehåller över 95 % återvunnet material

Tillverkad av återvunnen polyester

Bedömning och kontroll: Den sökande ska tillhandahålla ett prov av produktförpackningen som visar etiketten, tillsammans med intyg om överensstämmelse med detta kriterium.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007. s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EUT L 295, 12.11.2010, s. 23).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 31.12.2006, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(6)  Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT 196, 16.8.1967, s. 1).

(7)  Rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (EGT L 85, 29.3.1999, s. 1).

Tillägg 1

FÖRTECKNING ÖVER BEGRÄNSADE ÄMNEN NÄR DET GÄLLER EU-MILJÖMÄRKET

I denna förteckning anges begränsningar som gäller följande produktionssteg i textilförsörjningskedjan:

a)

spinning av fiber och garn

b)

blekning och förbehandling

c)

färgning

d)

tryckning

e)

appretering

f)

alla produktionssteg

g)

slutprodukt

Ett antal begränsningar under g) gäller också för slutprodukten, för vilket analytisk testning kan krävas.

a)   Begränsningar rörande fiber och garnspinning och vävning

Ämnesgrupp

Begränsningens omfattning

Gränsvärden

Kontrollkrav

i)

adhesionsmedel (klisterpreparat) som används på fibrer och garn

Tillämplighet:

Spinningprocessen

Minst 95 % (torrvikt) av ingående komponenter ska vara lätt biologiskt nedbrytbara.

Under alla omständigheter ska summan för varje komponent beaktas.

Lätt biologiskt nedbrytbar:

70 % nedbrytning av löst organiskt kol inom 28 dagar

eller

60 % av teoretisk maximal syreförbrukning eller koldioxidbildning inom 28 dagar

Kontroll:

Intyg från kemikalieleverantören med stöd av OECD- eller ISO-testresultat

Testmetod:

OECD 301 A, ISO 7827

OECD 301 B, ISO 9439

OECD 301 C,

(2) OECD 301 D,

ISO 10708

OECD 301 E,

OECD 301 F, ISO 9408,

ii)

Tillsatsämnen för spinninglösning, tillsatsämnen för spinning och beredningsmedel (inklusive kardoljor, spinnappretur och smörjmedel)

Tillämplighet:

Primära spinningprocesser

Minst 90 % (torrvikt) av ingående ämnen ska vara biologiskt lättnedbrytbara, inherent biologiskt nedbrytbara eller eliminerbara vid reningsanläggningar.

Under alla omständigheter ska summan för varje komponent beaktas.

Lätt biologiskt nedbrytbar:

Se definitionen under a) ii)

Fullständigt biologiskt nedbrytbar:

70 % nedbrytning av löst organiskt kol inom 28 dagar

eller

60 % av teoretisk maximal syreförbrukning eller koldioxidbildning inom 28 dagar

Eliminerbarhet:

80 % nedbrytning av löst organiskt kol inom 28 dagar

Kontroll:

Intyg från kemikalieleverantören med stöd av OECD- eller ISO-testresultat

Testmetod:

Se a) ii) för test rörande biologisk nedbrytbarhet. Test rörande fullständig biologisk nedbrytbarhet som godtas:

ISO 14593

OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888

OECD 302 C,

Test för eliminering: OECD 303A, ISO 11733

b)   Begränsningar som gäller blekning

Ämnesgrupp

Begränsningens omfattning

Gränsvärden

Kontrollkrav

Blekning av garn, tyger och slutprodukter

Tillämplighet:

Alla fibertyper

Klorbaserade ämnen får inte användas för blekning av garn, tyger, stickade paneler eller slutprodukter med undantag för regenererade cellulosafibrer.

ej tillämpligt

Kontroll:

Intyg om att sådana ämnen inte används, per produktionssteg

c)   Begränsningar som gäller färgerier

Ämnesgrupp

Begränsningens omfattning

Gränsvärden

Kontrollkrav

i)

Halogenhaltiga bärare

Tillämplighet:

Polyester, polyester-ylleblandningar, akryl och polyamid där dispersionsfärger används.

Halogenhaltiga acceleratorer för färgning (bärare) får inte användas för att färga syntetiska fibrer och tyger eller polyester-ylleblandningar.

Exempel på bärare är 1,2-diklorbensen, 1,2,4-triklorbensen, klorfenoxietanol.

ej tillämpligt

Kontroll:

Intyg från kemikalieleverantören, med säkerhetsdatablad som underlag, om att sådana ämnen inte används.

ii)

Azofärgämnen

Tillämplighet:

Applicering av färger från tillägg 2 på akryl, bomull, polyamid, ullfiber, stickat och tyger.

Azofärgämnen ska inte användas i den mån de kan spjälkas till aromatiska aminer som är kända för att vara cancerframkallande.

I tillägg 2 finns en förteckning över begränsade arylaminer och en vägledande förteckning över azofärgämnen som kan spjälkas till sådana arylaminer. Den senare bör användas som en vägledning för färgämnen som inte bör användas. Gränsvärdena för arylaminer ska tillämpas på slutprodukten.

30 mg/kg för varje amin (1)

Kontroll:

Testning av slutprodukten ska göras enligt specifikationerna.

Testmetod:

EN 14362–1 och 3.

iii)

CMR-färgämnen

Tillämplighet:

Alla produkter.

Färgämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska får inte användas.

I tillägg 2 finns en förteckning över CMR-färgämnen som inte får användas.

ej tillämpligt

Kontroll:

Intyg från kemikalieleverantören, med säkerhetsdatablad som underlag, om att sådana ämnen inte används.

iv)

Potentiellt allergiframkallande färgämnen

Tillämplighet:

polyester, – akryl, – polyamid

Elastiska eller töjbara hudnära plagg eller underkläder

Färgämnen som är potentiellt allergiframkallande får inte användas.

I tillägg 2 finns en förteckning över allergiframkallande färger som inte får användas.

Kontroll:

Intyg från kemikalieleverantören, med säkerhetsdatablad som underlag, om att sådana ämnen inte används.

v)

Kromfärger

Tillämplighet:

Ull, polyamid

Kromfärger får inte användas.

ej tillämpligt

Kontroll:

Intyg från kemikalieleverantören, med säkerhetsdatablad som underlag, om att sådana ämnen inte används.

vi)

Metallkomplexfärgämnen

Tillämplighet:

Polyamid, ull, cellulosafiber

Metallkomplexfärgämnen baserade på koppar, krom och nickel ska endast vara tillåtna för färgning av:

ullfiber,

polyamidfiber,

blandningar av ull och/eller polyamid av regenererad cellulosafiber.

ej tillämpligt

Kontroll:

Intyg från kemikalieleverantören, med säkerhetsdatablad som underlag, om att sådana ämnen inte används.

d)   Begränsningar som gäller processer för tryckning

Tryckning

i)

Färgämnen och pigment

Färgämnen och pigment som används för tryckning av miljömärkta textilier ska överensstämma med de begränsningar som gäller för färgerier (avsnitt c i detta tillägg).

Se begränsningarna som gäller för färgerier (avsnitt c)

Kontroll:

Enligt specifikationerna för färgerier

ii)

Tryckpastor

Tillämplighet:

Där som tryckning används

Tryckpastorna får inte innehålla mer än 5 % flyktiga organiska ämnen (VOC). Dessa kan omfatta

alifatiska kolväten (C10–C20)

monomerer såsom akrylat, vinylacetat, styren

monomerer såsom akrylnitril, akrylamid, butadien

alkoholer, estrar, polyoler

formaldehyd

fosforsyraestrar

bensen som orenhet från högre kolväten

ammoniak (t.ex. ureasönderfall, biuretreaktion)

< 5,0 % viktprocent flyktiga organiska föreningar

Kontroll:

Intyg från den sökande att tryckning inte har gjorts

eller

Intyg från tryckeri med underlag i form av säkerhetsdatablad och/eller beräkningar för tryckpastan.

iii)

Plastisol-bindemedel

Tillämplighet:

Där tryckning används

Plastisol-tillsatser till tryckbindemedel, inklusive PVC, och ftalater som berörs av begränsning, får inte användas.

ej tillämpligt

Kontroll:

Intyg från den sökande att tryckning inte har gjorts

eller

Intyg om att ämnen inte har använts från kemikalieleverantören med säkerhetsdatablad som underlag i fråga om tillsatser.

e)   Begränsningar för appretering

Funktionella appreteringsmedel, behandlingar och tillsatser

i)

Appreteringsmedel i form av biocider som används för att ge slutprodukten biocidliknande egenskaper

Tillämplighet:

Alla produkter

Biocider får inte införlivas i fibrer, tyger eller slutprodukter för att ge biocidegenskaper.

Vanliga exempel är triklosan, nanosilver, organiska zinkföreningar, organiska tennföreningar, föreningar med diklorfenyl, bensimidazolderivat och isotiazolinoner.

ej tillämpligt

Kontroll:

Intyg från den sökande om att dessa ämnen inte används.

ii)

Antifiltning och krympfrihet

Tillämplighet:

Enligt situation

Halogenerade ämnen eller beredningar får endast appliceras på ullfiberduk och tvättad lösull.

ej tillämpligt

Kontroll:

Intyg från ullbehandlare om att dessa ämnen inte används.

iii)

Behandlingar för vatten-, fläck- och oljeavvisning

Tillämplighet:

Enligt situation.

Fluorerade behandlingar för vatten-, fläck- och oljeavvisande egenskaper får inte användas. I dessa ingår perfluorerade och polyfluorerade behandlingar.

Icke-fluorerade behandlingar ska vara biologiskt lätt nedbrytbara och icke-bioackumulerande i vattenmiljön inklusive vattensediment. De ska dessutom uppfylla kriterium 25 a rörande användbarhet.

ej tillämpligt

Kontroll:

Intyg om att ämnen inte används med säkerhetsdatablad som underlag för de impregneringsmedel som används; ska tillhandahållas av appreteringsverken.

Testmetod:

gäller inte

iv)

Flamskyddsmedel

Tillämplighet:

När sådana används och enligt specifikationer för synergister

Följande flamskyddsmedel får inte användas:

HBCDD – Hexabromcyklododekan

PeBDE – Pentabromdifenyleter

OcBDE – Oktabromdifenyleter

DecaBDE – Dekabromdifenyleter

PBB – Polybrominerade bifenyler

TEPA – Tris(1aziridinyl)fosfinoxid

TRIS – Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat

TCEP – Tris(2,kloretyl)fosfat

Paraffin, C10-C13, klorerat (SCCP)

ej tillämpligt

Kontroll:

Intyg om att dessa ämnen inte används, med säkerhetsdatablad som underlag

Synergisten antimontrioxid (H351) undantas för användning som synergist för baksidesbeläggning av interiörtextilier endast på villkor att produkten måste vara flamsäker och att de gränsvärden som gäller för en arbetsplats uppfylls.

Åtta timmars medelskiftsvärde för 0,50 mg/m3

Kontroll:

Övervakningsdata ska tillhandahållas av appreteringsverken där antimontrioxid appliceras.

f)   Begränsningar som gäller alla produktionssteg

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

i)

Ämnen som har införts i Echas kandidatförteckning.

Tillämplighet

Alla produkter.

SVHC-ämnen som har identifierats enligt artikel 59 i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) eftersom de uppfyller kriterierna i artikel 57 i den förordningen och som finns upptagna i den kandidatförteckning för eventuellt införande i bilaga XIV till Reachförordningen (nedan kallad kandidatförteckningen) som gäller vid ansökningstillfället, får inte förekomma i slutprodukten, vare sig för att ge slutprodukten funktioner eller för att de avsiktligt har använts i produktionssteg, såvida inte undantag har beviljats.

Den aktuella kandidatförteckningen finns på

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Inga undantag från de begränsningar som gäller enligt detta kriterium ska medges för ämnen som identifierats som ämnen som inger mycket stora betänkligheter och som finns upptagna i den förteckning som avses i artikel 59 i förordning (EG) nr1907/2006 och som förekommer i en produkt eller en homogen del av en produkt i koncentrationer över 0,10 %.

ej tillämpligt

Kontroll:

Intyg om överensstämmelse för varje produktionssteg och från respektive kemikalieleverantörer.

Ytaktiva ämnen, mjukgörare och komplexbildande ämnen

ii)

Alla ytaktiva ämnen, tygmjukgörare och komplexbildande ämnen

Tillämplighet:

Alla våtprocesser

Minst 95 viktprocent av mjukgörare, komplexbildande ämnen och ytaktiva ämnen i textilier ska vara

lätt biologiskt nedbrytbara under aeroba förhållanden eller

fullständigt biologiskt nedbrytbara och/eller

eliminerbara i anläggningar för avloppsvattenrening.

Den senaste versionen av databasen för tvättmedelskomponenter (DID) ska användas som referenspunkt för biologisk nedbrytbarhet:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

ej tillämpligt

Kontroll:

Intyg från kemikalieleverantören med stöd av säkerhetsdatablad och/eller OECD- eller ISO-testresultat

Testmetod:

Se storleksordning och spinning (Tillägg 1a) i/ii)

iii)

Anjoniska och katjoniska ytaktiva medel

Tillämplighet:

Alla våtprocesser

Alla anjoniska och katjoniska ytaktiva ämnen måste också vara lätt biologiskt nedbrytbara i anaeroba förhållanden.

Databasen för tvättmedelskomponenter (DID) ska användas som referenspunkt för biologisk nedbrytbarhet:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

ej tillämpligt

Kontroll:

Intyg enligt säkerhetsdatablad och/eller kemikalieleverantören med stöd av OECD- eller ISO-testresultat

Testmetod:

EN ISO 11734, ECETOC No 28 OECD 311

Hjälpkemikalier

iv)

Hjälpkemikalier som används i beredningar och formuleringar

Tillämplighet:

Alla produkter.

Följande ämnen får inte användas i beredningar eller formuleringar som används för textilier och omfattas av gränsvärden för förekomst i slutprodukten:

 

Nonylfenol, blandade isomerer 25154-52-3

 

4-nonylfenol 104-40-5

 

4-nonylfenol, förgrenad 84852-15-3

 

Oktylfenol 27193-28-8

 

4-oktyfhenol 1806-26-4

 

4-tert-oktylfenol 140-66-9

 

Alkylfenoletoxilater och deras derivat

 

Polyoxietylerad oktylfenol 9002-93-1

 

Polyoxietylerad nonylfenol 9016-45-9

 

Polyoxietylerad p-nonylfenol 26027-38-3

25 mg/kg totalsumma

Kontroll:

Testning av slutprodukten ska göras enligt specifikationerna för alkylfenoler.

Testmetod:

Extraktion med lösningsmedel och därefter LCMS.

 

Följande ämnen får inte användas i beredningar eller formuleringar för textilier:

 

ditalgdimetylammoniumklorid (DTDMAC)

 

distearyldimetylammoniumklorid (DSDMAC)

 

dialkyldimetylammoniumklorid (DHTDMAC)

 

etylendiamintetraacetat (EDTA),

 

dietylentriaminpentaacetat (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol

 

1-metyl-2-pyrrolidon

Nitrilotriättiksyra (NTA)

ej tillämpligt

Kontroll:

Intyg om att ämnen inte har använts från kemikalieleverantören med säkerhetsdatablad som underlag för alla produktionssteg.

g)   Begränsningar som gäller för slutprodukten

i)

Undantag som gäller kandidatförteckningens ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)

Tillämplighet:

Elastan, akryl

N,N-dimetylacetamid (127-19-5)

Följande gränsvärden gäller för slutprodukter som innehåller elastan och akryl:

 

Kontroll:

Testning av slutprodukten

Testmetod:

Extraktion med lösningsmedel, GC-MS eller LC-MS

Produkter för spädbarn och barn under tre år

0,001 viktprocent

Produkter som är i direkt kontakt med huden

0,005 viktprocent

Plagg med begränsad hudkontakt och inomhustextilier

0,005 viktprocent

ii)

Formaldehydrester

Tillämplighet:

Alla produkter. Särskilda villkor gäller för plagg med appreteringsmedel för lättskötthet

Följande gränsvärden gäller för rester av formaldehyd från appreteringsmedel för lättskötthet

 

Kontroll:

Testning av slutprodukten för produkter med appreteringsmedel för lättskötthet.

Ett intyg om att ämnet inte används krävs för alla andra produkter.

Testmetod:

EN ISO 14184–1

Produkter för spädbarn och barn under tre år.

16 ppm

Alla produkter som är i direkt kontakt med huden

16 ppm

Plagg med begränsad hudkontakt och inomhustextilier

75 ppm

iii)

Biocider som används för att skydda textilier under transport och lagring.

Tillämplighet:

Alla produkter

Endast biocider som är godkända enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (2) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (3) får användas. De sökande bör konsultera den senaste listan över godkända biocidprodukter:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm

Följande specifika biocider omfattas av begränsningar:

Klorfenoler (deras salter och estrar)

Polyklorerade bifenyler (PCB)

Organiska tennföreningar, inklusive TBT, TPhT, DBT och DOT

Dimetylfumarat (DMFu)

ej tillämpligt

Kontroll:

Intyg om att ämnet/ämnena inte används, före transport och lagring med stöd av säkerhetsdatablad.

iv)

Extraherbara metaller

Tillämplighet:

Alla produkter med olika gränsvärden som gäller spädbarn och barn under tre år.

Följande gränsvärden gäller för produkter avsedda för spädbarn och barn under tre år:

mg/kg

Kontroll:

Testning av slutprodukten

Testmetod:

Extraktion – EN ISO 105-E04-2013 (sur svettlösning)

Detektion – ICP-MS eller ICP-OES

Antimon (Sb)

30,0

Arsenik (As)

0,2

Kadmium (Cd)

0,1

Krom (Cr)

 

Textiler som färgats med metallkomplexfärgämnen

1,0

Alla andra textilier

0,5

Kobolt (Co)

1,0

Koppar (Cu)

25,0

Bly (Pb)

0,2

Nickel (Ni)

 

Textiler som färgats med metallkomplexfärgämnen

1,0

Alla andra textilier

0,5

Kvicksilver (Hg)

0,02

Följande gränsvärden gäller för alla andra produkter inklusive textilier för inomhusbruk:

mg/kg

Kontroll:

Testning av slutprodukten

Testmetod:

Extraktion – DIN EN ISO 105-E04-2013 (Färghärdighet mot svett)

Detektion – ICP-MS eller ICP-OES

Antimon (Sb)

30,0

Arsenik (As)

1,0

Kadmium (Cd)

0,1

Krom (Cr)

 

Textiler som färgats med metallkomplexfärgämnen

2,0

Alla andra textilier

1,0

Kobolt (Co)

 

Textiler som färgats med metallkomplexfärgämnen

4,0

Alla andra textilier

1,0

Koppar (Cu)

 

Bly (Pb)

50,0

Nickel (Ni)

1,0

Kvicksilver (Hg)

1,0

0,02

v)

Beläggningar, laminat och membran

Tillämplighet:

När dessa ingår i textilstrukturen

Polymerer får inte innehålla följande ftalater:

DEHP (bis-(2-etylhexyl)-ftalat)

BBP (butylbensylftalat)

DBP (dibutylftalat)

DMEP (bis-(2-metoxietyl)-ftalat

DIBP (diisobutylftalat)

DIHP (di-C6-8-förgrenade alkylftalater)

DHNUP (di-C7-11-förgrenade alkylftalater)

DHP (di-n-hexylftalat)

Totalsumma 0,10 viktprocent

Kontroll:

Intyg om att polymerer inte används från tillverkaren, med underlag i form av säkerhetsdatablad för mjukgörare som används i beredningen. Om informationen inte finns att tillgå kan testning begäras.

Testmetod:

EN ISO 14389

Fluorpolymermembran och -laminat får användas för utomhusbruk och teknisk utomhusbeläggning. De får inte tillverkas med användning av PFOA eller någon av dess högre homologer enligt definition från OECD.

 

Kontroll:

Intyg om överensstämmelse från tillverkaren av membran eller laminat när det gäller polymerproduktion.

vi)

Accessoarer såsom knappar, knäppen och dragkedjor

Tillämplighet:

När dessa ingår i plaggets struktur

För metallaccessoarer:

 

Kontroll:

Testning av metallkomponenternas sammansättning.

Testmetod:

För nickelemigrering

EN 12472-2005

EN 1811-1998+A1-2008

För andra metaller

Detektering – GC-ICP-MS

En migrationsgräns ska gälla för nickelhaltiga metallföreningar som är i direkt och långvarig kontakt med hud.

Nickel 0,5 μg/cm2/vecka

Ytterligare testning ska göras för förekomst av nedan angivna metaller, för vilka följande gränsvärden ska gälla:

 

Bly (Pb)

90 mg/kg

Kadmium (Cd)

 

produkter för spädbarn och barn under tre år

50 mg/kg

alla andra produkter inklusive inredningstextilier

100 mg/kg

Krom (Cr) i form av kromplätering

60 mg/kg

Kvicksilver (Hg)

60 mg/kg

Följande ftalater får inte användas i accessoarer av plast:

DEHP (bis-(2-etylhexyl)-ftalat)

BBP (butylbensylftalat)

DBP (dibutylftalat)

DMEP (bis-(2)-metoxietyl)-ftalat

DIBP (diisobutylftalat)

DIHP (di-C6-8-förgrenade alkylftalater)

DHNUP (di-C7-11-förgrenade alkylftalater)

DHP (di-n-hexylftalat)

Följande ftalater får inte användas i barnplagg om det finns risk för att accessoaren kan hamna i munnen, t.ex. fästen för dragkedjor.

DINP (di-isononylftalat)

DIDP (di-isodekylftalat)

DNOP (di-n-oktylftalat)

ej tillämpligt

Kontroll:

Säkerhetsdatablad måste tillhandahållas för plastsammansättningen.


(1)  Mätningar bör göras för att undvika falska positiva utslag för förekomst av 4-aminoazobensen.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).

Tillägg 2

BEGRÄNSNINGAR FÖR FÄRGÄMNEN

a)   Cancerframkallande aromatiska aminer

Arylamin

CAS-nummer

4-aminodifenyl

92-67-1

Bensidin

92-87-5

4-klor-o-toluidin

95-69-2

2-naftylamin

91-59-8

o-amino-azotoluen

97-56-3

2-amino-4-nitrotoluen

99-55-8

4-kloroanilin

106-47-8

2,4-diaminoanisol

615-05-4

4,4′-diaminodifenylmetan

101-77-9

3,3′-diklorbensidin

91-94-1

3,3′-dimetoxibensidin

119-90-4

3,3′-dimetylbensdin

119-93-7

3,3′-dimetyl-4,4′-diamindifenylmetan

838-88-0

p-kresidin

120-71-8

4,4′-metylen-bis-(2-klor-anilin)

101-14-4

4,4′-oxidianilin

101-80-4

4,4′-tiodianilin

139-65-1

o-toluidin

95-53-4

2,4-diamintoluen

95-80-7

2,4,5-trimetylanilin

137-17-7

4-aminoazobensen

60-09-3

o-anisidin

90-04-0

2,4-xylidin

95-68-1

2,6-xylidin

87-62-7

b)   Vägledande förteckning över färgämnen som kan spjälkas till cancerframkallande aromatiska aminer

Dispersionsfärger

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

Basiska färgämnen

Basic Brown 4

Basic Red 114

Basic Red 42

Basic Yellow 82

Basic Red 76

Basic Yellow 103

Basic Red 111

 

Syrafärgämnen

CI Acid Black 29

CI Acid Red 24

CI Acid Red 128

CI Acid Black 94

CI Acid Red 26

CI Acid Red 115

CI Acid Black 131

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 128

CI Acid Black 132

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 135

CI Acid Black 209

CI Acid Red 35

CI Acid Red 148

CI Acid Black 232

CI Acid Red 48

CI Acid Red 150

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 73

CI Acid Red 158

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 85

CI Acid Red 167

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 104

CI Acid Red 170

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 114

CI Acid Red 264

CI Acid Red 4

CI Acid Red 115

CI Acid Red 265

CI Acid Red 5

CI Acid Red 116

CI Acid Red 420

CI Acid Red 8

CI Acid Red 119:1

CI Acid Violet 12

Direktfärger

Direct Black 4

Basic Brown 4

Direct Red 13

Direct Black 29

Direct Brown 6

Direct Red 17

Direct Black 38

Direct Brown 25

Direct Red 21

Direct Black 154

Direct Brown 27

Direct Red 24

Direct Blue 1

Direct Brown 31

Direct Red 26

Direct Blue 2

Direct Brown 33

Direct Red 22

Direct Blue 3

Direct Brown 51

Direct Red 28

Direct Blue 6

Direct Brown 59

Direct Red 37

Direct Blue 8

Direct Brown 74

Direct Red 39

Direct Blue 9

Direct Brown 79

Direct Red 44

Direct Blue 10

Direct Brown 95

Direct Red 46

Direct Blue 14

Direct Brown 101

Direct Red 62

Direct Blue 15

Direct Brown 154

Direct Red 67

Direct Blue 21

Direct Brown 222

Direct Red 72

Direct Blue 22

Direct Brown 223

Direct Red 126

Direct Blue 25

Direct Green 1

Direct Red 168

Direct Blue 35

Direct Green 6

Direct Red 216

Direct Blue 76

Direct Green 8

Direct Red 264

Direct Blue 116

Direct Green 8,1

Direct Violet 1

Direct Blue 151

Direct Green 85

Direct Violet 4

Direct Blue 160

Direct Orange 1

Direct Violet 12

Direct Blue 173

Direct Orange 6

Direct Violet 13

Direct Blue 192

Direct Orange 7

Direct Violet 14

Direct Blue 201

Direct Orange 8

Direct Violet 21

Direct Blue 215

Direct Orange 10

Direct Violet 22

Direct Blue 295

Direct Orange 108

Direct Yellow 1

Direct Blue 306

Direct Red 1

Direct Yellow 24

Direct Brown 1

Direct Red 2

Direct Yellow 48

Direct Brown 1:2

Direct Red 7

 

Direct Brown 2

Direct Red 10

 

c)   Färgämnen som är CMR-ämnen eller potentiellt allergiframkallande

Färgämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska

C.I. Acid Red 26

C. I. Direct Black 38

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Basic Red 9

C. I. Direct Blue 38

C.I. Disperse Orange 11

C.I. Basic Violet 14

C. I. Direct Red 28

C. I. Disperse Yellow 3

Dispersionsfärger som är potentiellt allergiframkallande

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Disperse Blue 124

C.I. Disperse Red 11

C.I. Disperse Blue 3

C.I. Disperse Brown 1

C.I. Disperse Red 17

C.I. Disperse Blue 7

C.I. Disperse Orange 1

C.I. Disperse Yellow 1

C.I. Disperse Blue 26

C.I. Disperse Orange 3

C.I. Disperse Yellow 3

C.I. Disperse Blue 35

C.I. Disperse Orange 37

C.I. Disperse Yellow 9

C.I. Disperse Blue 102

C.I. Disperse Orange 76

C.I. Disperse Yellow 39

C.I. Disperse Blue 106

C.I. Disperse Red 1

C.I. Disperse Yellow 49

Tillägg 3

BÄSTA TILLGÄNGLIGA TEKNIK VAD GÄLLER EFFEKTIVITET VID TVÄTT, TORKNING OCH HÄRDNING

Område

BAT-tekniker

1.

Allmän energiledning

1.1

Konsumtionsmätning

1.2

Processövervakning och automatiska kontrollsystem för flödeskontroll, fyllningsvolymer, temperaturer och tidskontroll

1.3

Isolering av rörledningar, ventiler och flänsar

1.4

Frekvenskontrollerade elektriska motorer och pumpar

1.5

Stängd utformning av maskiner för att hindra ångförluster

1.6

Återvinning och återanvändning av vatten och processvätskor i satsvisa processer

1.7

Värmeåtervinning från t.ex. sköljvatten, ångkondensat, processutluft och förbränningsgaser

2.

Tvätt och sköljning

2.1

Användning av kylvatten som processvatten

2.2

Ersättning av överloppssköljning med töm/fyll-sköljning

2.3

Användning av smart sköljteknik med vattenflödeskontroll och motströmssköljning

2.4

Installation av värmeväxlare

3.

Torkning och härdning i spannramar

3.1

Optimering av luftflöde

3.2

Isolering av förslutningar

3.3

Installation av effektiva förbränningssystem

3.4

Installation av system för värmeåtervinning

Anmärkning:

Nya BAT-tekniker som hänförs till och rekommenderas av EU-medlemsstaternas myndigheter efter offentliggörande av Europeiska kommissionens referensdokument (BREF) (2003) rörande textilier ska ses som komplement det som anförs ovan.