Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32014D0363.pdf

17.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/60


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 juni 2014

om ändring av beslut 2007/742/EG gällande eldrivna eller gasdrivna värmepumpar och gasdrivna absorptionsvärmepumpar

[delgivet med nr C(2014) 3838]

(Text av betydelse för EES)

(2014/363/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (1), särskilt artikel 8.3 c,

efter samråd med Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Värmepumpar med värmeöverföring från luft/saltlösning/vatten till vatten som ger värme till ett vattenburet centralvärmesystem faller inom ramen för kommissionens beslut 2014/314/EU av den 28 maj 2014 som fastställer ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till vattenvärmare (2).

(2)

Kommissionens beslut 2007/742/EG av den 9 november 2007 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till eldrivna eller gasdrivna värmepumpar och gasdrivna absorptionsvärmepumpar (3) upphör att gälla den 31 oktober 2014.

(3)

En bedömning har genomförts för att utvärdera relevansen och lämpligheten hos de nuvarande ekologiska kriterierna samt hos tillhörande bedömnings- och kontrollkrav som fastställts genom detta beslut. Mot bakgrund av de olika etapperna för översynen av detta beslut är det lämpligt att förlänga giltighetstiden för de ekologiska kriterierna och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav. Giltighetstiden för de ekologiska kriterier och de tillhörande bedömnings- och kontrollkrav som fastställs i beslut 2007/742/EG bör förlängas till och med den 31 december 2016.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

(5)

Beslut 2007/742/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2007/742/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 tredje stycket ska följande läggas till som led c:

”c)

Värmepumpar som ger värme till ett vattenburet centralvärmesystem.”

2.

I artikel 4 ska ”den 31 oktober 2014” ersättas med ”den 31 december 2016”.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 juni 2014.

På kommissionens vägnar

Janez POTOCNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  EUT L 164, 3.6.2014, s. 83.

(3)  EUT L 301, 20.11.2007, s. 14.