Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32014D0510.pdf

31.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 228/33


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 29 juli 2014

om ändring av genomförandebeslut 2014/88/EU om tillfälligt förbud mot import från Bangladesh av livsmedel som innehåller eller består av betelblad vad gäller dess tillämpningsperiod

[delgivet med nr C(2014) 5327]

(Text av betydelse för EES)

(2014/510/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 b i, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut 2014/88/EU (2) antogs efter ett stort antal anmälningar via systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF) på grund av förekomsten av många olika salmonellastammar, bl.a. Salmonella typhimurium, konstaterats i livsmedel. Denna stam är den näst mest rapporterade serotypen vid fall hos människor och höga prevalenser har konstaterats i livsmedel som innehåller eller består av betelblad (Piper betle) från Bangladesh. Sedan 2011 har Förenade kungariket anmält flera utbrott av salmonellaförgiftning orsakade av betelblad. Det är dessutom troligt att antalet fall är underrapporterat i unionen.

(2)

Genom genomförandebeslut 2014/88/EU förbjuds följaktligen import till unionen av livsmedel som innehåller eller består av betelblad från Bangladesh till och med den 31 juli 2014.

(3)

I februari 2014 lämnade Bangladesh in en uppdatering avseende genomförandet av handlingsplanen för att avhjälpa de brister som identifierades vid den revision som Europeiska kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor genomförde under 2013. Av denna uppdatering framgick att genomförandet fortfarande pågår och ännu inte har avslutats.

(4)

Ett antal problem behöver således fortfarande åtgärdas. I synnerhet har det exportprogram för export av betelblad som industrin föreslagit ännu inte införts. Det självpåtagna exportförbud för betelblad som Bangladesh införde i maj 2013 kvarstår. Förbjudet har emellertid inte visat sig vara fullt effektivt och sedan det infördes har nio fall av försök till import av betelblad till unionen rapporterats i RASFF. Det är därför inte möjligt att dra slutsatsen att de garantier som Bangladesh lämnat är tillräckliga för att undanröja de allvarliga riskerna för människors hälsa. De nödåtgärder som fastställs i genomförandebeslut 2014/88/EU bör därför fortsätta att gälla.

(5)

Tillämpningsperioden för genomförandebeslut 2014/88/EU bör därför förlängas till och med den 30 juni 2015.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4 i genomförandebeslut 2014/88/EU ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Detta beslut ska tillämpas till och med den 30 juni 2015.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 juli 2014.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/88/EU av den 13 februari 2014 om tillfälligt förbud mot import från Bangladesh av livsmedel som innehåller eller består av betelblad (EUT L 45, 15.2.2014, s. 34).