Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32014D0529.pdf

14.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 242/29


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 augusti 2014

om en åtgärd vidtagen av Belgien i enlighet med artikel 7 i rådets direktiv 89/686/EEG för att återkalla en typ av öronproppar från slutanvändarna

[delgivet med nr K(2014) 5670]

(2014/529/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

I juni 2013 meddelade de belgiska myndigheterna Europeiska kommissionen att de kräver att öronproppar av typ Climax 13 (återanvändbar modell) återkallas från slutanvändarna. Dessa öronproppar tillverkades av Productos Climax SA, Polígono Industrial Sector Mollet, c/ Llobregat no 1, 08150 Parets del Valles (Barcelona), Spanien. Enligt de dokument som lämnats till kommissionen hade denna personliga skyddsutrustning omfattats av förfarandet för bedömning av överensstämmelse i artikel 11 punkt A i direktivet. Detta styrktes av det EG-typkontrollintyg som det spanska anmälda kontrollorganet ”Centro Nacional de Medios de Protección – Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo” (NB nr. 0159) hade utfärdat och som hänvisade till bestämmelserna i den harmoniserade standarden EN 352–2:1993.

(2)

De belgiska myndigheterna anmälde produkten i Rapex i januari 2013 (underrättelse nr A12/0039/13).

(3)

Enligt de belgiska myndigheterna berodde underrättelsen på att produkten inte överensstämde med punkterna 4.1.1, 4.2.2, 4.3.6, 5 och 6 i den harmoniserade standarden EN 352–2:1993 Hörselskydd – Fordringar och provning – Del 2: Proppar, i fråga om följande grundkrav för hälsa och säkerhet i bilaga II till direktiv 89/686/EEG:

1.4. Information som tillhandahålls av tillverkaren: Instruktionerna fanns inte på Belgiens nationella språk.

3.5. Skydd mot skadligt buller: Det laboratorium som provade produkten för de belgiska myndigheternas räkning kunde inte göra om provningen vid den påstådda skyddsnivån eftersom produktionskvaliteten inte var jämn (variationer i propparnas storlek). Variationerna var mycket stora och påverkade skyddet av användarna.

(4)

Eftersom skyddsnivån inte kunde fastställas ansåg de belgiska myndigheterna att produkterna kunde betraktas som farliga, eftersom de kunde förorsaka skada om de användes. De uppfyllde därför inte kraven på personlig skyddsutrustning (riskkategori: hörselskador).

(5)

Kommissionen skrev till tillverkaren och till distributören i Belgien och uppmanade dem att kommentera den åtgärd som de belgiska myndigheterna vidtagit. I sitt svar meddelade tillverkaren att den dragit bort produkten från den nationella och internationella marknaden efter att den mottagit rapporten från de belgiska myndigheterna och efter ett besök av en inspektör från Agència Catalana del Consum (ett offentligt organ i anslutning till Kataloniens regionala regering, Spanien) som beslagtagit det återstående lagret av den berörda produkten. Därefter informerades kunderna om åtgärden, och det återstående lagret förstördes.

(6)

Som svar på de belgiska myndigheternas underrättelse meddelade de spanska myndigheterna att produkten kommer att dras bort från marknaden och att företaget Productos Climax, SA informerat om att det kommer att dra bort produkten från marknaden.

(7)

Mot bakgrund av den dokumentation som finns tillgänglig, de anmärkningar som gjorts och de åtgärder som de berörda parterna vidtagit anser kommissionen att öronproppar av typ Climax 13 (återanvändbar modell) inte uppfyller kraven i punkterna 4.1.1, 4.2.2, 4.3.6, 5 och 6 i den harmoniserade standarden EN 352–2:1993 när det gäller grundkrav 1.4 och 3.5 för hälsa och säkerhet i bilaga II till direktiv 89/686/EEG, eftersom de kan förorsaka skada om de placeras i öronen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den åtgärd som de belgiska myndigheterna vidtagit för att kräva att en typ av öronproppar av märket Climax 13 (återanvändbar modell), tillverkade av Productos Climax SA, återkallas från slutanvändarna, är berättigad.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 augusti 2014.

På kommissionens vägnar

Ferdinando NELLI FEROCI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 399, 30.12.1989, s. 18.