Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32014D0531.pdf

15.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/54


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 14 augusti 2014

om överensstämmelsen av Europastandarderna EN 16433:2014 och EN 16434:2014 och vissa punkter i Europastandard EN 13120:2009+A1:2014 för inomhussolskydd med det allmänna säkerhetskravet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG och om offentliggörande av hänvisningar till dessa standarder i Europeiska unionens officiella tidning

(Text av betydelse för EES)

(2014/531/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (1), särskilt artikel 4.2 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 3.1 i direktiv 2001/95/EG är tillverkare skyldiga att endast släppa ut säkra produkter på marknaden.

(2)

Enligt artikel 3.2 andra stycket i direktiv 2001/95/EG ska en produkt, när det gäller de risker och riskkategorier som de relevanta nationella standarderna omfattar, presumeras vara säker om den uppfyller sådana icke bindande nationella standarder som överför Europastandarder till vilka kommissionen har offentliggjort hänvisningar i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 4.2 i det direktivet.

(3)

Enligt artikel 4.1 i direktiv 2001/95/EG ska de europeiska standardiseringsorganen utarbeta Europastandarder på uppdrag från kommissionen.

(4)

Enligt artikel 4.2 i direktiv 2001/95/EG ska kommissionen offentliggöra hänvisningarna till dessa standarder.

(5)

Den 27 juli 2011 antog kommissionen beslut 2011/477/EU (2). För att minska risken för strypning och kvävning, fastställs i detta beslut att inomhussolskydd (och linförsedda solskyddsanordningar för fönster) ska vara utformade på ett sätt som de facto är säkert och åtkomliga linor, kedjor, kulkedjor, om sådana finns, får inte bilda livsfarliga snaror. Om produktens utformning inte eliminerar risken för att en livsfarlig snara ska bildas, ska produkten förses med lämpliga säkerhetsanordningar för att minimera strypningsrisken. Om säkerhetsanordningar finns, ska de inte kunna manövreras av småbarn. Dessutom får de inte innehålla smådelar som kan lossna och leda till att barn kvävs, de får inte utgöra en risk för fysisk skada på barn på grund av exempelvis vassa kanter, ställen där fingrar kan fastna eller utskjutande delar, de ska genomgå hållbarhets- och slitagetest och de får inte slitas på grund av olika väderförhållanden.

(6)

Den 4 september 2012 utfärdade kommissionen uppdrag M/505 till de europeiska standardiseringsorganen att utarbeta Europastandarder för att hantera vissa risker för barn som inomhussolskydd, linförsedda solskyddsanordningar för fönster och säkerhetsanordningar medför.

(7)

Den 19 februari 2014 offentliggjorde Europeiska standardiseringskommittén för första gången Europastandarderna EN 16433:2014 och EN 16434:2014 och den ändrade Europastandarden EN 13120:2009+A1:2014 för inomhussolskydd som svar på kommissionens uppdrag.

(8)

Europastandarderna EN 16433 och EN 16434 och vissa punkter i Europastandard EN 13120+A1 uppfyller uppdrag M/505 och överensstämmer med det allmänna säkerhetskravet i direktiv 2001/95/EG. Följaktligen bör hänvisningar till dem offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt direktiv 2001/95/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande Europastandarder överensstämmer med det allmänna säkerhetskravet i direktiv 2001/95/EG när det gäller de risker som standarderna omfattar:

a)

EN 16433:2014 Invändiga solskydd – Skydd mot strypfara – Provningsmetoder.

b)

EN 16434:2014 Invändiga solskydd – Skydd mot strypfara – Krav och provningsmetoder för säkerhetsanordningar.

c)

Punkterna 8.2 och 15 i Europastandard EN 13120:2009+A1:2014 Invändiga solskydd – Funktions- och säkerhetskrav.

Artikel 2

Hänvisningar till Europastandarderna EN 16433:2014 och EN 16434:2014 och punkterna 8.2 och 15 i Europastandard EN 13120:2009+A1:2014 ska offentliggöras i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 augusti 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Kommissionens beslut 2011/477/EU av den 27 juli 2011 om de säkerhetskrav som Europastandarderna, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG, ska uppfylla för att förebygga vissa risker för barn med inomhussolskydd, linförsedda solskyddsanordningar för fönster och säkerhetsanordningar (EUT L 196, 28.7.2011, s. 21).