Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32014D0955.pdf

30.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 370/44


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 18 december 2014

om ändring av beslut 2000/532/EG om en förteckning över avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG

(Text av betydelse för EES)

(2014/955/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (1), särskilt artikel 7.1, och

av följande skäl:

(1)

En unionsförteckning över farligt avfall (nedan kallad förteckning över avfall) upprättades genom rådets beslut 94/904/EG (2), och det beslutet har ersatts med kommissionens beslut 2000/532/EG (3).

(2)

I direktiv 2008/98/EG fastställs att de farliga egenskaperna med beteckningarna H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 och H 14 ska uppges på grundval av de kriterier som anges i bilaga VI till rådets direktiv 67/548/EEG (4).

(3)

Till följd av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen har direktiv 67/548/EEG ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (5) med verkan från och med den 1 juni 2015. Genom undantag kan direktiv 67/548/EEG gälla för vissa blandningar till och med den 1 juni 2017, om de har klassificerats, märkts och förpackats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG (6), och har släppts ut på marknaden före den 1 juni 2015.

(4)

Kraven i beslut 2000/532/EG för klassificering av avfall som farligt när det gäller de farliga egenskaperna H 3 till H 8, H 10 och H 11 behöver anpassas till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och den nya lagstiftningen om kemikalier, där så är lämpligt. Dessa krav har införts i bilaga III till direktiv 2008/98/EG.

(5)

Bilagan till beslut 2000/532/EG om upprättande av en förteckning över avfall behöver ändras för att anpassas till den terminologi som används i förordning (EG) nr 1272/2008. Det är lämpligt att hänvisa till kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 (7) eller andra internationellt erkända testmetoder och riktlinjer vid klassningen av farliga egenskaper genom att ett test genomförs.

(6)

De egenskaper som gör att avfall är att betrakta som farligt definieras exakt i bilaga III till direktiv 2008/98/EG. Därför har egenskaper som visar att avfall ska betraktas som farligt med avseende på H 3 till H 8, H 10 och H 11 som ingick i artikel 2 beslut 2000/532/EG blivit överflödiga.

(7)

Kraven i artikel 3 i beslut 2000/532/EG har inkluderats i artiklarna 7.2 och 7.3 i direktiv 2008/98/EG. Därför har de blivit överflödiga.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 39 i direktiv 2008/98/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2000/532/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artiklarna 2 och 3 ska utgå.

2.

Bilagan ska ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 juni 2015.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2014.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

(2)  Rådets beslut 94/904/EG av den 22 december 1994 om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (EGT L 356, 31.12.1994, s. 14).

(3)  Kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (EGT L 226, 6.9.2000, s. 3).

(4)  Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT 196, 16.8.1967, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (EGT L 200, 30.7.1999, s. 1).

(7)  Kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 av den 30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 142, 31.5.2008, s. 1).


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER AVFALL SOM AVSES I ARTIKEL 7 I DIREKTIV 2008/98/EG

DEFINITIONER

I denna bilaga avses med:

1.   farligt ämne: ett ämne som klassificerats som farligt till följd av att det uppfyller kriterierna i delarna 2–5 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008,

2.   Tungmetall: föreningar av antimon, arsenik, kadmium, krom (VI), koppar, bly, kvicksilver, nickel, selen, tellur, tallium och tenn, samt dessa ämnen i metallisk form om de klassificerats som farliga ämnen,

3.   polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB): PCB enligt definitionen i artikel 2 a i rådets direktiv 96/59/EG (1),

4.   Övergångsmetaller: föreningar av skandium, vanadin, mangan, kobolt, koppar, yttrium, niob, hafnium, volfram, titan, krom, järn, nickel, zink, zirkonium, molybden och tantal, samt dessa ämnen i metallisk form om de är klassificerade som farliga ämnen,

5.   Stabilisering: processer som ändrar avfallsbeståndsdelarnas farlighet, varvid farligt avfall omvandlas till icke-farligt avfall,

6.   Solidifiering: processer där endast avfallets aggregationstillstånd ändras genom tillsatser utan att avfallets kemiska egenskaper påverkas,

7.   delvis stabiliserat avfall: avfall som efter stabiliseringsprocessen fortfarande innehåller farliga beståndsdelar som inte fullständigt omvandlats till icke-farliga beståndsdelar och som kan avges till miljön på kort, medellång eller lång sikt.

BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING

1.   Bedömning av avfallets farliga egenskaper

Vid bedömningen av de farliga egenskaperna hos avfall gäller de kriterier som fastställs i bilaga III till direktiv 2008/98/EG. För de farliga egenskaperna HP 4, HP 6 och HP 8 ska de gränsvärden för beaktande för enskilda ämnen som anges i bilaga III till direktiv 2008/98/EG tillämpas. Om mängden av ett ämne som finns i avfall är lägre än gränsvärdet för beaktande för det enskilda ämnet ska det inte tas med vid beräkningen av ett tröskelvärde. Om en farlig egenskap hos avfall har bedömts i ett test och genom att använda koncentrationerna av farliga ämnen enligt bilaga III till direktiv 2008/98/EG ska testresultaten gälla.

2.   Klassificering av avfall som farligt

Avfall som har markerats med en asterisk (*) i förteckningen över avfall ska betraktas som farligt avfall i enlighet med direktiv 2008/98/EG, om inte artikel 20 i det direktivet är tillämplig.

För sådant avfall som kan betecknas som farligt och icke-farligt avfall ska följande gälla:

En ingång i den harmoniserade förteckningen över avfall, klassificerat som farligt, med en specifik eller allmän hänvisning till ”farliga ämnen”, är endast tillämplig för avfall när avfallet innehåller relevanta farliga ämnen som ger upphov till att avfallet uppvisar en eller flera av de farliga egenskaperna HP 1 till HP 8 och/eller HP 10 till HP 15 såsom de anges i bilaga III till direktiv 2008/98/EG. Bedömningen av den farliga egenskapen HP 9 (smittfarligt) ska ske enligt tillämplig lagstiftning eller referensdokument i medlemsstaterna.

En farlig egenskap kan bedömas med hjälp av koncentrationen av ämnen i avfallet som anges i bilaga III till direktiv 2008/98/EG eller, om inget annat anges i förordning (EG) nr 1272/2008, genom ett test i enlighet med förordning (EG) nr 440/2008 eller andra internationellt erkända testmetoder och riktlinjer, med beaktande av artikel 7 förordning (EG) nr 1272/2008 när det gäller försök på djur och människor.

Avfall som innehåller polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner (PCDD/F), DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan), klordan, hexaklorcyklohexan (inbegripet lindan), dieldrin, endrin, heptaklor, hexaklorbensen, klordekon, aldrin, pentaklorbensen, mirex, toxafen, hexabrombifenyl och/eller PCB som överskrider de koncentrationsgränser som anges i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 (2) ska klassificeras som farligt.

De koncentrationsgränser som anges i bilaga III till direktiv 2008/98/EG är inte tillämpliga på rena metallegeringar i deras massiva form (som inte är förorenat av farliga ämnen). Legeringar som är avfall och som betraktas som farligt avfall är redan upptagna i denna förteckning och markerade med en asterisk (*).

I förekommande fall får följande anmärkningar som ingår i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 beaktas vid fastställandet av de farliga egenskaperna hos avfall:

1.1.3.1 Anmärkningar angående identifiering, klassificering och märkning av ämnen: Anmärkningarna B, D, F, J, L, M, P, Q, R, och U.

1.1.3.2 Anmärkningar angående klassificering och märkning av blandningar: Anmärkningarna 1, 2, 3 och 5.

Efter en bedömning av farliga egenskaper hos avfall enligt denna metod ska en lämplig farlig eller icke-farlig ingång från förteckningen över avfall tilldelas.

Alla övriga ingångar i den harmoniserade förteckningen över avfall betraktas som icke-farliga.

FÖRTECKNING ÖVER AVFALL

De olika typerna av avfall i förteckningen betecknas med en sexsiffrig kod som svarar mot en fullständig definition av avfallet, medan kapitelrubrikerna och underrubrikerna betecknas med tvåsiffriga respektive fyrsiffriga koder. Detta innebär att följande steg ska följas för att identifiera en viss typ av avfall i förteckningen:

Identifiera den källa som ger upphov till avfallet i kapitlen 11 till 12 eller 17 till 20 och fastställ en lämplig sexsiffrig kod för avfallet (dock inte koder som slutar med 99 i dessa kapitel). Observera att en anläggning kan behöva klassificera sin verksamhet i olika kapitel. Ett företag som tillverkar bilar, till exempel, kan upptäcka att dess avfall sorterar under kapitel 12 (avfall från formning och mekanisk ytbehandling av metaller), kapitel 11 (oorganiskt avfall som innehåller metaller från metallbehandling och metallisering) eller kapitel 08 (avfall från användning av ytbeläggningar) beroende på från vilket steg i processen avfallet kommer.

Om ingen lämplig avfallskod finns i kapitlen 01 till 12 eller 17 till 20 ska man undersöka om avfallet kan identifieras i kapitlen 13, 14 eller 15.

Om ingen av dessa avfallskoder är tillämplig ska man undersöka om avfallet kan identifieras i kapitel 16.

Om avfallet inte heller omfattas av kapitel 16 ska kod 99 (annat avfall) användas i den del av förteckningen som motsvarar den verksamhet som identifierats i steg 1.

INDEX

Kapitel

01

Avfall från prospektering, ovan- och underjordsbrytning, fysikalisk och kemisk behandling av mineral

02

Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel

03

Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, papper och papp

04

Avfall från läder-, päls- och textilindustri

05

Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och kolpyrolys

06

Avfall från oorganisk-kemiska processer

07

Avfall från organisk-kemiska processer

08

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av färg, lack, porslinsemalj, lim, fogmassa och tryckfärg

09

Avfall från fotografisk industri

10

Avfall från termiska processer

11

Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material, hydrometallurgiska processer; exklusive järnmetaller

12

Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster

13

oljeavfall och avfall från flytande bränslen (utom ätliga oljor, 05 och 12)

14

Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel (utom 07 och 08)

15

Förpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som inte anges på annan plats

16

Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen

17

Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

18

Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet och/eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)

19

Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål

20

Kommunalt avfall (hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall) även separat insamlade fraktioner

01

AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, OVAN- OCH UNDERJORDSBRYTNING SAMT FYSIKALISK OCH KEMISK BEHANDLING AV MINERAL

01 01

Avfall från mineralbrytning

01 01 01

Avfall från brytning av metallhaltiga mineral

01 01 02

Avfall från brytning av icke-metallhaltiga mineral

01 03

Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral

01 03 04*

Syrabildande gruvavfall från bearbetning av sulfidmalm

01 03 05*

Annat gruvavfall som innehåller farliga ämnen

01 03 06

Annat gruvavfall än det som anges i 01 03 04 och 01 03 05

01 03 07*

Annat avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral

01 03 08

Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 03 07

01 03 09

Annat rödslam från aluminiumoxidproduktion än det som anges i 01 03 10

01 03 10*

Annat rödslam från aluminiumoxidproduktion som innehåller farliga ämnen än det som anges i 01 03 07

01 03 99

Annat avfall

01 04

Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral

01 04 07*

Avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral

01 04 08

Annat kasserat grus och krossat bergartsmaterial än det som anges i 01 04 07

01 04 09

Kasserad sand och lera

01 04 10

Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 04 07

01 04 11

Annat avfall från tillverkning av pottaska och stensalt än det som anges i 01 04 07

01 04 12

Annat avfall från tvättning och rensning av mineral än det som anges i 01 04 07 och 01 04 11

01 04 13

Annat avfall från stenhuggning och stensågning än det som anges i 01 04 07

01 04 99

Annat avfall

01 05

Borrslam och annat borravfall

01 05 04

Slam och avfall från borrning efter sötvatten

01 05 05*

Oljehaltigt borrslam och annat borravfall

01 05 06*

Borrslam och annat borravfall som innehåller farliga ämnen

01 05 07

Annat barythaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06

01 05 08

Annat kloridhaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06

01 05 99

Annat avfall

02

AVFALL FRÅN JORDBRUK, TRÄDGÅRDSNÄRING, VATTENBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE SAMT FRÅN BEARBETNING OCH BEREDNING AV LIVSMEDEL

02 01

Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske

02 01 01

Slam från tvättning och rengöring

02 01 02

Vävnadsdelar från djur

02 01 03

Växtdelar

02 01 04

Plastavfall (utom förpackningar)

02 01 06

Spillning och urin från djur, naturgödsel (även använd halm) samt flytande avfall som samlats upp separat och behandlats utanför produktionsstället

02 01 07

Skogsbruksavfall

02 01 08*

Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier

02 01 09

Annat avfall som innehåller jordbrukskemikalier än det som anges i 02 01 08

02 01 10

Metallavfall

02 01 99

Annat avfall

02 02

Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livsmedel av animaliskt ursprung

02 02 01

Slam från tvättning och rengöring

02 02 02

Vävnadsdelar från djur

02 02 03

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 02 04

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 02 99

Annat avfall

02 03

Avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe och tobak; tillverkning av konserver; tillverkning av jäst och jästextrakt, bearbetning och jäsning av melass

02 03 01

Slam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering och separering

02 03 02

Konserveringsmedelsavfall

02 03 03

Avfall från vätskeextraktion

02 03 04

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 03 05

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 03 99

Annat avfall

02 04

Avfall från sockertillverkning

02 04 01

Jord från rengöring och tvättning av betor

02 04 02

Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav

02 04 03

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 04 99

Annat avfall

02 05

Avfall från tillverkning av mejeriprodukter

02 05 01

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 05 02

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 05 99

Annat avfall

02 06

Avfall från bagerier och konfektyrfabriker

02 06 01

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 06 02

Konserveringsmedelsavfall

02 06 03

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 06 99

Annat avfall

02 07

Avfall från produktion av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao)

02 07 01

Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk fragmentering av råvaror

02 07 02

Avfall från spritdestillation

02 07 03

Avfall från kemisk behandling

02 07 04

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

02 07 05

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

02 07 99

Annat avfall

03

AVFALL FRÅN TRÄFÖRÄDLING OCH TILLVERKNING AV PLATTOR OCH MÖBLER, PAPPERSMASSA, PAPPER OCH PAPP

03 01

Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler

03 01 01

Bark- och korkavfall

03 01 04*

Spån, spill, trä, faner och spånskivor som innehåller farliga ämnen

03 01 05

Annat spån, spill, trä och faner och andra spånskivor än de som anges i 03 01 04

03 01 99

Annat avfall

03 02

Avfall från träskyddsbehandling

03 02 01*

Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel

03 02 02*

Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar

03 02 03*

Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar

03 02 04*

Oorganiska träskyddsmedel

03 02 05*

Andra träskyddsmedel som innehåller farliga ämnen

03 02 99

Andra träskyddsmedel

03 03

Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp

03 03 01

Bark- och träavfall

03 03 02

Grönlutslam (från återvinning av kokvätska)

03 03 05

Slam från avsvärtning av returpapper

03 03 07

Mekaniskt avskilt rejekt från tillverkning av pappersmassa från returfiber

03 03 08

Avfall från sortering av papper och papp för återvinning

03 03 09

Mesa

03 03 10

Fiberrejekt, fiber-, fyllmedels- och ytbeläggningsslam från mekanisk avskiljning

03 03 11

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 03 03 10

03 03 99

Annat avfall

04

AVFALL FRÅN LÄDER-, PÄLS- OCH TEXTILINDUSTRI

04 01

Avfall från läder- och pälsindustri

04 01 01

Avfall från skrapning och spaltning med kalk

04 01 02

Avfall från kalkbehandling

04 01 03*

Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan flytande fas

04 01 04

Kromhaltiga garvmedel

04 01 05

Kromfria garvmedel

04 01 06

Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som innehåller krom

04 01 07

Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som inte innehåller krom

04 01 08

Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material, putspulver) som innehåller krom

04 01 09

Avfall från beredning och färdigbearbetning

04 01 99

Annat avfall

04 02

Avfall från textilindustri

04 02 09

Sammansatt material (impregnerade textilier, elastomer, plastomer)

04 02 10

Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax)

04 02 14*

Avfall från appretering som innehåller organiska lösningsmedel

04 02 15

Annat avfall från appretering än det som anges i 04 02 14

04 02 16*

Färgämnen och pigment som innehåller farliga ämnen

04 02 17

Andra färgämnen och pigment än de som anges i 04 02 16

04 02 19*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

04 02 20

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 04 02 19

04 02 21

Avfall från oförädlade textilfibrer

04 02 22

Förädlade textilfibrer

04 02 99

Annat avfall

05

AVFALL FRÅN OLJERAFFINERING, NATURGASRENING OCH KOLPYROLYS

05 01

Avfall från raffinering av petroleum

05 01 02*

Slam från avsaltning

05 01 03*

Bottenslam från tankar

05 01 04*

Surt alkylslam

05 01 05*

Oljespill

05 01 06*

Oljeslam från underhåll av anläggning eller utrustning

05 01 07*

Sur tjära

05 01 08*

Andra former av tjära

05 01 09*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

05 01 10

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 05 01 09

05 01 11*

Avfall från rengöring av bränslen med baser

05 01 12*

Oljehaltiga syror

05 01 13

Slam från matarvatten

05 01 14

Avfall från kyltorn

05 01 15*

Använd filterlera

05 01 16

Svavelhaltigt avfall från avsvavling av petroleum

05 01 17

Bitumen

05 01 99

Annat avfall

05 06

Avfall från kolpyrolys

05 06 01*

Sur tjära

05 06 03*

Andra former av tjära

05 06 04

Avfall från kyltorn

05 06 99

Annat avfall

05 07

Avfall från rening och transport av naturgas

05 07 01*

Kvicksilverhaltigt avfall

05 07 02

Svavelhaltigt avfall

05 07 99

Annat avfall

06

AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER

06 01

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av syror

06 01 01*

Svavelsyra och svavelsyrlighet

06 01 02*

Saltsyra

06 01 03*

Fluorvätesyra

06 01 04*

Fosforsyra och fosforsyrlighet

06 01 05*

Salpetersyra och salpetersyrlighet

06 01 06*

Andra syror

06 01 99

Annat avfall

06 02

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av baser

06 02 01*

Kalciumhydroxid

06 02 03*

Ammoniumhydroxid

06 02 04*

Natrium- och kaliumhydroxid

06 02 05*

Andra baser

06 02 99

Annat avfall

06 03

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av salter, saltlösningar och metalloxider

06 03 11*

Salter i fast form och saltlösningar som innehåller cyanider

06 03 13*

Salter i fast form och saltlösningar som innehåller tungmetaller

06 03 14

Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de som anges i 06 03 11 och 06 03 13

06 03 15*

Metalloxider som innehåller tungmetaller

06 03 16

Andra metalloxider än de som anges i 06 03 15

06 03 99

Annat avfall

06 04

Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 06 03

06 04 03*

Arsenikhaltigt avfall

06 04 04*

Kvicksilverhaltigt avfall

06 04 05*

Avfall som innehåller andra tungmetaller

06 04 99

Annat avfall

06 05

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

06 05 02*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

06 05 03

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 06 05 02

06 06

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av svavelhaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där svavelföreningar ingår och avsvavlingsprocesser

06 06 02*

Avfall som innehåller farliga sulfider

06 06 03

Annat sulfidhaltigt avfall än det som anges i 06 06 02

06 06 99

Annat avfall

06 07

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av halogener samt från kemiska processer där halogenföreningar ingår

06 07 01*

Asbesthaltigt avfall från elektrolys

06 07 02*

Aktivt kol från klorproduktion

06 07 03*

Kvicksilverhaltigt bariumsulfatslam

06 07 04*

Lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från kontaktprocessen

06 07 99

Annat avfall

06 08

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kisel och kiselderivat

06 08 02*

Avfall som innehåller farliga klorsilaner

06 08 99

Annat avfall

06 09

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fosforhaltiga kemikalier samt från kemiska processer där fosforföreningar ingår

06 09 02

Fosforslagg

06 09 03*

Kalciumbaserat reaktionsavfall som innehåller eller är förorenat med farliga ämnen

06 09 04

Annat kalciumbaserat reaktionsavfall än det som anges i 06 09 03

06 09 99

Annat avfall

06 10

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kvävehaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där kväveföreningar ingår och från tillverkning av gödningsmedel

06 10 02*

Avfall som innehåller farliga sulfider

06 10 99

Annat avfall

06 11

Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och täckmedel

06 11 01

Kalciumbaserat reaktionsavfall från tillverkning av titandioxid

06 11 99

Annat avfall

06 13

Annat avfall från oorganiska kemiska processer

06 13 01*

Oorganiska växtskyddsmedel, träskyddsmedel och andra biocider

06 13 02*

Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02)

06 13 03

kimrök

06 13 04*

Avfall från asbestbearbetning

06 13 05*

Sot

06 13 99

Annat avfall

07

AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER

07 01

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska baskemikalier

07 01 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 01 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 01 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 01 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 01 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 01 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 01 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 01 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 01 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 01 11

07 01 99

Annat avfall

07 02

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer

07 02 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 02 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 02 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 02 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 02 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 02 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 02 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 02 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 02 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 02 11

07 02 13

Plastavfall

07 02 14*

Avfall från tillsatser som innehåller farliga ämnen

07 02 15

Annat avfall från tillsatser än de som anges i 07 02 14

07 02 16*

Avfall som innehåller farligt kisel

07 02 17

Avfall som innehåller andra silikoner än de som anges i 07 02 16

07 02 99

Annat avfall

07 03

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11)

07 03 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 03 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 03 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 03 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 03 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 03 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 03 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 03 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 03 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 03 11

07 03 99

Annat avfall

07 04

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska växtskyddsprodukter (utom 02 01 08 och 02 01 09), träskyddsprodukter (utom 03 02) och andra biocider

07 04 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 04 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 04 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 04 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 04 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 04 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 04 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 04 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 04 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 04 11

07 04 13*

Fast avfall som innehåller farliga ämnen

07 04 99

Annat avfall

07 05

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av farmaceutiska produkter

07 05 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 05 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 05 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 05 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 05 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 05 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 05 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 05 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 05 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 05 11

07 05 13*

Fast avfall som innehåller farliga ämnen

07 05 14

Annat fast avfall än det som anges i 07 05 13

07 05 99

Annat avfall

07 06

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika

07 06 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 06 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 06 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 06 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 06 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 06 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 06 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 06 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 06 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 06 11

07 06 99

Annat avfall

07 07

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av finkemikalier och kemiska produkter, som inte anges på annan plats

07 07 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 07 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 07 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

07 07 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 07 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

07 07 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 07 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

07 07 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

07 07 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 07 11

07 07 99

Annat avfall

08

AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG

08 01

Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack

08 01 11*

Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 01 12

Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

08 01 13*

Slam från färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 01 14

Annat slam från färg eller lack än det som anges i 08 01 13

08 01 15*

Vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 01 16

Annat vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack än det som anges i 08 01 15

08 01 17*

Avfall från färg- och lackborttagning som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 01 18

Annat avfall från färg- och lackborttagning än det som anges i 08 01 17

08 01 19*

Vattenhaltig suspension innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 01 20

Andra vattensuspensioner innehållande färg eller lack än de som anges i 08 01 19

08 01 21*

Avfall från färg- och lackborttagningsmedel

08 01 99

Annat avfall

08 02

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska material)

08 02 01

Pulverbeläggningsmaterial

08 02 02

Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material

08 02 03

Vattensuspensioner som innehåller keramiska material

08 02 99

Annat avfall

08 03

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av tryckfärg

08 03 07

Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg

08 03 08

Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller tryckfärg

08 03 12*

Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen

08 03 13

Annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12

08 03 14*

Tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen

08 03 15

Annat tryckfärgsslam än det som anges i 08 03 14

08 03 16*

Etsbad

08 03 17*

Toneravfall som innehåller farliga ämnen

08 03 18

Annat toneravfall än det som anges i 08 03 17

08 03 19*

Dispergerad olja

08 03 99

Annat avfall

08 04

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel)

08 04 09*

Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 04 10

Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

08 04 11*

Lim- och fogmasseslam som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 04 12

Annat lim- och fogmasseslam än det som anges i 08 04 11

08 04 13*

Vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 04 14

Annat vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 13

08 04 15*

Vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

08 04 16

Annat vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 15

08 04 17*

Hartsolja

08 04 99

Annat avfall

08 05

Avfall som inte anges på annan plats i kapitel 08

08 05 01*

Avfall som utgörs av isocyanater

09

AVFALL FRÅN FOTOGRAFISK INDUSTRI

09 01

Avfall från fotografisk industri

09 01 01*

Vattenbaserad framkallare och aktivator

09 01 02*

Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar

09 01 03*

Lösningsmedelsbaserad framkallare

09 01 04*

Fixerbad

09 01 05*

Blekbad och blekfixerbad

09 01 06*

Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt avfall på produktionsstället

09 01 07

Fotografisk film och fotopapper som innehåller silver eller silverföreningar

09 01 08

Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller silver eller silverföreningar

09 01 10

Engångskameror utan batterier

09 01 11*

Engångskameror med batterier inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03

09 01 12

Engångskameror med andra batterier än de som anges i 09 01 11

09 01 13*

Annat vattenhaltigt flytande avfall från återvinning av silver än det som anges i 09 01 06

09 01 99

Annat avfall

10

AVFALL FRÅN TERMISKA PROCESSER

10 01

Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19)

10 01 01

Bottenaska, slagg och pannaska (utom pannaska som anges i 10 01 04)

10 01 02

Flygaska från kolförbränning

10 01 03

Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä

10 01 04*

Flygaska och pannaska från oljeförbränning

10 01 05

Kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från rökgasavsvavling

10 01 07

Kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvavling

10 01 09*

svavelsyra

10 01 13*

Flygaska från emulgerade kolväten som används som bränsle

10 01 14*

Bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen

10 01 15

Annan bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning än den som anges i 10 01 14

10 01 16*

Flygaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen

10 01 17

Annan flygaska från samförbränning än den som anges i 10 01 16

10 01 18*

Avfall från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 01 19

Annat avfall från rökgasrening än det som anges i 10 01 05, 10 01 07 och 10 01 18

10 01 20*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

10 01 21

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 10 01 20

10 01 22*

Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor som innehåller farliga ämnen

10 01 23

Annat vattenhaltigt slam från rengöring av pannor än det som anges i 10 01 22

10 01 24

Sand från fluidiserade bäddar

10 01 25

Avfall från lagring och bearbetning av bränsle för koleldade kraftverk

10 01 26

Avfall från kylvattenbehandling

10 01 99

Annat avfall

10 02

Avfall från järn- och stålindustri

10 02 01

Avfall från slaggbehandling

10 02 02

Obehandlad slagg

10 02 07*

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 02 08

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 02 07

10 02 10

Glödskal

10 02 11*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 02 12

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 02 11

10 02 13*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 02 14

Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 02 13

10 02 15

Annat slam och andra filterkakor

10 02 99

Annat avfall

10 03

Avfall från aluminiumsmältverk

10 03 02

Anodrester

10 03 04*

Slagg från primär smältning

10 03 05

Aluminiumoxidavfall

10 03 08*

Saltslagg från sekundärproduktion

10 03 09*

Svart slagg från sekundär smältning

10 03 15*

Avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder

10 03 16

Annat avdraget material än det som anges i 10 03 15

10 03 17*

Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning

10 03 18

Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i 10 03 17

10 03 19*

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 03 20

Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 03 19

10 03 21*

Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) som innehåller farliga ämnen

10 03 22

Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) än det som anges i 10 03 21

10 03 23*

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 03 24

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 03 23

10 03 25*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 03 26

Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 03 25

10 03 27*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 03 28

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 03 27

10 03 29*

Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg som innehåller farliga ämnen

10 03 30

Annat avfall från behandling av saltslagg och svart slagg än det som anges i 10 03 29

10 03 99

Annat avfall

10 04

Avfall från blysmältverk

10 04 01*

Slagg från primär och sekundär smältning

10 04 02*

Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning

10 04 03*

Kalciumarsenat

10 04 04*

Stoft från rökgasrening

10 04 05*

Annat partikelformigt material och stoft

10 04 06*

Fast avfall från rökgasrening

10 04 07*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 04 09*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 04 10

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 04 09

10 04 99

Annat avfall

10 05

Avfall från zinksmältverk

10 05 01

Slagg från primär och sekundär smältning

10 05 03*

Stoft från rökgasrening

10 05 04

Annat partikelformigt material och stoft

10 05 05*

Fast avfall från rökgasbehandling

10 05 06*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 05 08*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 05 09

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 05 08

10 05 10*

Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder

10 05 11

Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i 10 05 10

10 05 99

Annat avfall

10 06

Avfall från kopparsmältverk

10 06 01

Slagg från primär och sekundär smältning

10 06 02

Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning

10 06 03*

Stoft från rökgasrening

10 06 04

Annat partikelformigt material och stoft

10 06 06*

Fast avfall från rökgasrening

10 06 07*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 06 09*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 06 10

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 06 09

10 06 99

Annat avfall

10 07

Avfall från silver-, guld- och platinasmältverk

10 07 01

Slagg från primär och sekundär smältning

10 07 02

Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning

10 07 03

Fast avfall från rökgasrening

10 07 04

Annat partikelformigt material och stoft

10 07 05

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 07 07*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 07 08

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 07 07

10 07 99

Annat avfall

10 08

Avfall från andra icke-järnsmältverk

10 08 04

Partikelformigt material och stoft

10 08 08*

Saltslagg från primär och sekundär smältning

10 08 09

Annan slagg

10 08 10*

Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder

10 08 11

Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i 10 08 10

10 08 12*

Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning

10 08 13

Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i 10 08 12

10 08 14

Anodrester

10 08 15*

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 08 16

Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 08 15

10 08 17*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 08 18

Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 08 17

10 08 19*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

10 08 20

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 08 19

10 08 99

Annat avfall

10 09

Avfall från järngjuterier

10 09 03

Ugnsslagg

10 09 05*

Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen

10 09 06

Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 09 05

10 09 07*

Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen

10 09 08

Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 09 07

10 09 09*

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 09 10

Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 09 09

10 09 11*

Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen

10 09 12

Annat partikelformigt material än det som anges i 10 09 11

10 09 13*

Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen

10 09 14

Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 09 13

10 09 15*

Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga ämnen

10 09 16

Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges i 10 09 15

10 09 99

Annat avfall

10 10

Avfall från andra metallgjuterier än järngjuterier

10 10 03

Ugnsslagg

10 10 05*

Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen

10 10 06

Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 10 05

10 10 07*

Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen

10 10 08

Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 10 07

10 10 09*

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

10 10 10

Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 10 09

10 10 11*

Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen

10 10 12

Annat partikelformigt material än det som anges i 10 10 11

10 10 13*

Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen

10 10 14

Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 10 13

10 10 15*

Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga ämnen

10 10 16

Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges i 10 10 15

10 10 99

Annat avfall

10 11

Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter

10 11 03

Glasfiberavfall

10 11 05

Partikelformigt material och stoft

10 11 09*

Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt och som innehåller farliga ämnen

10 11 10

Annat avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt än de som anges i 10 11 09

10 11 11*

Glasavfall i form av små partiklar och glasmjöl som innehåller tungmetaller (t.ex. från katodstrålerör)

10 11 12

Annat glasavfall än det som anges i 10 11 11

10 11 13*

Slam från polering och slipning av glas som innehåller farliga ämnen

10 11 14

Annat slam från polering och slipning av glas än det som anges i 10 11 13

10 11 15*

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 11 16

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 11 15

10 11 17*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 11 18

Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 11 17

10 11 19*

Fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

10 11 20

Annat fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 10 11 19

10 11 99

Annat avfall

10 12

Avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel, klinker och byggmaterial

10 12 01

Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt

10 12 03

Partikelformigt material och stoft

10 12 05

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 12 06

Kasserade formar

10 12 08

Keramikavfall, tegel, klinker och byggmaterial (efter termisk behandling)

10 12 09*

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 12 10

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 12 09

10 12 11*

Avfall från glasering som innehåller tungmetaller

10 12 12

Annat avfall från glasering än det som anges i 10 12 11

10 12 13

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

10 12 99

Annat avfall

10 13

Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts samt produkter baserade på dessa

10 13 01

Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt

10 13 04

Avfall från bränning och släckning av kalk

10 13 06

Partikelformigt material och stoft (utom 10 13 12 och 10 13 13)

10 13 07

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

10 13 09*

Avfall från tillverkning av asbestcement som innehåller asbest

10 13 10

Annat avfall från tillverkning av asbestcement än det som anges i 10 13 09

10 13 11

Andra cementbaserade kompositmaterial än de som anges i 10 13 09 och 10 13 10

10 13 12*

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

10 13 13

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 13 12

10 13 14

Betongavfall och betongslam

10 13 99

Annat avfall

10 14

Avfall från krematorier

10 14 01*

Kvicksilverhaltigt avfall från rökgasrening

11

AVFALL FRÅN KEMISK YTBEHANDLING OCH YTBELÄGGNING AV METALLER OCH ANDRA MATERIAL; HYDROMETALLURGISKA PROCESSER, EXKLUSIVE JÄRNMETALLER

11 01

Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material (t.ex. galvanisering, förzinkning, betning, etsning, fosfatering, alkalisk avfettning och eloxidering)

11 01 05*

Betningssyror

11 01 06*

Övriga syror

11 01 07*

Betningsbaser

11 01 08*

Slam från fosfatering

11 01 09*

Slam och filterkakor som innehåller farliga ämnen

11 01 10

Annat slam och andra filterkakor än de som anges i 11 01 09

11 01 11*

Vattenbaserade sköljvätskor som innehåller farliga ämnen

11 01 12

Andra sköljvätskor än de som anges i 11 01 11

11 01 13*

Avfettningsavfall som innehåller farliga ämnen

11 01 14

Annat avfettningsavfall än det som anges i 11 01 13

11 01 15*

Eluat eller slam från membransystem eller jonbytessystem som innehåller farliga ämnen

11 01 16*

Mättade eller förbrukade jonbytarhartser

11 01 98*

Annat avfall som innehåller farliga ämnen

11 01 99

Annat avfall

11 02

Avfall från hydrometallurgiska processer där järn inte ingår

11 02 02*

Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer (även jarosit, götit)

11 02 03

Avfall från tillverkning av anoder för hydroelektrolytiska processer

11 02 05*

Avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

11 02 06

Annat avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer än det som anges i 11 02 05

11 02 07*

Annat avfall som innehåller farliga ämnen

11 02 99

Annat avfall

11 03

Slam och fast avfall från härdning

11 03 01*

Cyanidhaltigt avfall

11 03 02*

Annat avfall

11 05

Avfall från varmförzinkning

11 05 01

Hård zink

11 05 02

Zinkaska

11 05 03*

Fast avfall från rökgasrening

11 05 04*

Förbrukat flussmedel

11 05 99

Annat avfall

12

AVFALL FRÅN FORMNING SAMT FYSIKALISK OCH MEKANISK YTBEHANDLING AV METALLER OCH PLASTER

12 01

Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster

12 01 01

Fil- och svarvspån av järnmetall

12 01 02

Stoft och partiklar av järnmetall

12 01 03

Fil- och svarvspån av andra metaller än järn

12 01 04

Stoft och partiklar av andra metaller än järn

12 01 05

Fil- och svarvspån av plast

12 01 06*

Mineralbaserade halogenhaltiga bearbetningsoljor (utom emulsioner och lösningar)

12 01 07*

Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (utom emulsioner och lösningar)

12 01 08*

Halogenhaltiga bearbetningsemulsioner och -lösningar

12 01 09*

Halogenfria bearbetningsemulsioner och -lösningar

12 01 10*

Syntetiska bearbetningsoljor

12 01 12*

Använda vaxer och fetter

12 01 13

Svetsavfall

12 01 14*

Slam från bearbetningsprocesser som innehåller farliga ämnen

12 01 15

Annat slam från bearbetningsprocesser än det som anges i 12 01 14

12 01 16*

Blästringsmaterial som innehåller farliga ämnen

12 01 17

Annat blästringsmaterial än det som anges i 12 01 16

12 01 18*

Oljehaltigt metallslam (slam från slipning och polering)

12 01 19*

Biologiskt lättnedbrytbar bearbetningsolja

12 01 20*

Förbrukade slipkroppar och slipmaterial som innehåller farliga ämnen

12 01 21

Andra förbrukade slipkroppar och slipmaterial än de som anges i 12 01 20

12 01 99

Annat avfall

12 03

Avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11)

12 03 01*

Vattenbaserad tvättvätska

12 03 02*

Avfall från ångavfettning

13

OLJEAVFALL OCH AVFALL FRÅN FLYTANDE BRÄNSLEN (utom ätliga oljor och oljor i kapitel 05, 12 och 19)

13 01

Hydrauloljeavfall

13 01 01*

Hydrauloljor som innehåller PCB

13 01 04*

Klorerade emulsioner

13 01 05*

Icke-klorerade emulsioner

13 01 09*

Mineralbaserade klorerade hydrauloljor

13 01 10*

Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor

13 01 11*

Syntetiska hydrauloljor

13 01 12*

Biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor

13 01 13*

Andra hydrauloljor

13 02

Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall

13 02 04*

Mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor

13 02 05*

Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor

13 02 06*

Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor

13 02 07*

Biologiskt lättnedbrytbara motor-, transmissions- och smörjoljor

13 02 08*

Andra motor-, transmissions- och smörjoljor

13 03

Avfall av isoler- och värmeöverföringsoljor

13 03 01*

Isoler- eller värmeöverföringsoljor som innehåller PCB

13 03 06*

Andra mineralbaserade klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor än de som anges i 13 03 01

13 03 07*

Mineralbaserade icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor

13 03 08*

Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor

13 03 09*

Biologiskt lättnedbrytbara isoler- och värmeöverföringsoljor

13 03 10*

Andra isoler- och värmeöverföringsoljor

13 04

Maskinrumsolja

13 04 01*

Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar

13 04 02*

Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för maskinrumsolja

13 04 03*

Maskinrumsolja från annan sjöfart

13 05

Material från oljeavskiljare

13 05 01*

Fast avfall från sandfång och oljeavskiljare

13 05 02*

Slam från oljeavskiljare

13 05 03*

Slam från slamavskiljare

13 05 06*

Olja från oljeavskiljare

13 05 07*

Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare

13 05 08*

Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare

13 07

Avfall av flytande bränslen och drivmedel

13 07 01*

Eldningsolja och diesel

13 07 02*

Bensin

13 07 03*

Andra bränslen (även blandningar)

13 08

Annat oljeavfall

13 08 01*

Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner

13 08 02*

Andra emulsioner

13 08 99*

Annat avfall

14

AVFALL BESTÅENDE AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL, KÖLDMEDIER OCH DRIVMEDEL (utom 07 och 08)

14 06

Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel för skum eller aerosoler

14 06 01*

Klorfluorkarboner, HCFC, HFC

14 06 02*

Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

14 06 03*

Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

14 06 04*

Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel

14 06 05*

Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel

15

FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS

15 01

Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat)

15 01 01

Pappers- och pappförpackningar

15 01 02

Plastförpackningar

15 01 03

Träförpackningar

15 01 04

Metallförpackningar

15 01 05

Förpackningar av kompositmaterial

15 01 06

Blandade förpackningar

15 01 07

Glasförpackningar

15 01 09

Textilförpackningar

15 01 10*

Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

15 01 11*

Metallförpackningar som innehåller en farlig, fast, porös fyllning (t.ex. asbest), även tomma tryckbehållare

15 02

Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder

15 02 02*

Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen

15 02 03

Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder än de som anges i 15 02 02

16

AVFALL SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS I FÖRTECKNINGEN

16 01

Uttjänta fordon från olika transportmedel (även maskiner som inte är avsedda att användas på väg) och avfall från demontering av uttjänta fordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08)

16 01 03

Uttjänta däck

16 01 04*

Uttjänta fordon

16 01 06

Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller andra farliga komponenter

16 01 07*

Oljefilter

16 01 08*

Komponenter som innehåller kvicksilver

16 01 09*

Komponenter som innehåller PCB

16 01 10*

Explosiva komponenter (t.ex. krockkuddar)

16 01 11*

Bromsbelägg som innehåller asbest

16 01 12

Andra bromsbelägg än de som anges i 16 01 11

16 01 13*

Bromsvätskor

16 01 14*

Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen

16 01 15

Andra fryspunktsnedsättande vätskor än de som anges i 16 01 14

16 01 16

Gasoltankar

16 01 17

Järnmetall

16 01 18

Icke-järnmetaller

16 01 19

Plast

16 01 20

Glas

16 01 21*

Andra farliga komponenter än de som anges i 16 01 07 till 16 01 11 samt 16 01 13 och 16 01 14

16 01 22

Andra komponenter

16 01 99

Annat avfall

16 02

Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning

16 02 09*

Transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB

16 02 10*

Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 som innehåller eller som är förorenad av PCB

16 02 11*

Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner, HCFC, HFC

16 02 12*

Kasserad utrustning som innehåller fri asbest

16 02 13*

Kasserad utrustning som innehåller andra farliga komponenter (3) än de som anges i 16 02 09 till 16 02 12

16 02 14

Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 till 16 02 13

16 02 15*

Farliga komponenter som avlägsnats från kasserad utrustning

16 02 16

Andra komponenter än de som anges i 16 02 15 som avlägsnats från kasserad utrustning

16 03

Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter

16 03 03*

Oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen

16 03 04

Annat oorganiskt avfall än det som anges i 16 03 03

16 03 05*

Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen

16 03 06

Annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05

16 03 07*

Metalliskt kvicksilver

16 04

Kasserade sprängämnen

16 04 01*

Kasserad ammunition

16 04 02*

Kasserade fyrverkeripjäser

16 04 03*

Andra kasserade sprängämnen

16 05

Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier

16 05 04*

Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen

16 05 05

Andra gaser i tryckbehållare än de som anges i 16 05 04

16 05 06*

Laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen, även blandningar av laboratoriekemikalier

16 05 07*

Kasserade oorganiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

16 05 08*

Kasserade organiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

16 05 09

Andra kasserade kemikalier än de som anges i 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08

16 06

Batterier och ackumulatorer

16 06 01*

Blybatterier

16 06 02*

Nickel-kadmiumbatterier

16 06 03*

Kvicksilverhaltiga batterier

16 06 04

Alkaliska batterier (utom 16 06 03)

16 06 05

Andra batterier och ackumulatorer

16 06 06*

Separat insamlad elektrolyt från batterier och ackumulatorer

16 07

Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 13)

16 07 08*

Oljehaltigt avfall

16 07 09*

Avfall som innehåller andra farliga ämnen

16 07 99

Annat avfall

16 08

Förbrukade katalysatorer

16 08 01

Förbrukade katalysatorer som innehåller guld, silver, renium, rodium, palladium, iridium eller platina (utom 16 08 07)

16 08 02*

Förbrukade katalysatorer som innehåller farliga övergångsmetaller eller farliga föreningar av övergångsmetaller

16 08 03

Förbrukade katalysatorer som innehåller övergångsmetaller eller föreningar av övergångsmetaller som inte anges på annan plats

16 08 04

Förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk krackning (utom 16 08 07)

16 08 05*

Förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra

16 08 06*

Förbrukade vätskor använda som katalysatorer

16 08 07*

Förbrukade katalysatorer förorenade av farliga ämnen

16 09

Oxidationsmedel

16 09 01*

Permanganater, t.ex. kaliumpermanganat

16 09 02*

Kromater, t.ex. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat

16 09 03*

Peroxider, t.ex. väteperoxid

16 09 04*

Andra oxidationsmedel

16 10

Vattenhaltigt avfall avsett att behandlas utanför produktionsstället

16 10 01*

Vattenhaltigt avfall som innehåller farliga ämnen

16 10 02

Annat vattenhaltigt avfall än det som anges i 16 10 01

16 10 03*

Vattenhaltiga koncentrat som innehåller farliga ämnen

16 10 04

Andra vattenhaltiga koncentrat än de som anges i 16 10 03

16 11

Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material

16 11 01*

Kolbaserad infodring och kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

16 11 02

Annan kolbaserad infodring och andra kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer än de som anges i 16 11 01

16 11 03*

Annan infodring och kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

16 11 04

Annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer än de som anges i 16 11 03

16 11 05*

Infodring och eldfasta material från icke-metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

16 11 06

Annan infodring och andra eldfasta material från icke-metallurgiska processer än de som anges i 16 11 05

17

BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN UPPGRÄVDA MASSOR FRÅN FÖRORENADE OMRÅDEN)

17 01

Betong, tegel, klinker och keramik

17 01 01

Betong

17 01 02

Tegel

17 01 03

Klinker och keramik

17 01 06*

Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel, klinker och keramik som innehåller farliga ämnen

17 01 07

Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik än de som anges i 17 01 06

17 02

Trä, glas och plast

17 02 01

Träavfall

17 02 02

Glas

17 02 03

Plast

17 02 04*

Glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade med farliga ämnen

17 03

Bitumenblandningar, stenkolstjära och tjärprodukter

17 03 01*

Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära

17 03 02

Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01

17 03 03*

Stenkolstjära och tjärprodukter

17 04

Metaller (även legeringar av dessa)

17 04 01

Koppar, brons, mässing

17 04 02

Aluminium

17 04 03

bly

17 04 04

Zink

17 04 05

Järn och stål

17 04 06

tenn

17 04 07

Blandade metaller

17 04 09*

Metallavfall som är förorenat av farliga ämnen

17 04 10*

Kablar som innehåller olja, stenkolstjära eller andra farliga ämnen

17 04 11

Andra kablar än de som anges i 17 04 10

17 05

Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och muddermassor

17 05 03*

Jord och sten som innehåller farliga ämnen

17 05 04

Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03

17 05 05*

Muddermassor som innehåller farliga ämnen

17 05 06

Andra muddermassor än de som anges i 17 05 05

17 05 07*

Spårballast som innehåller farliga ämnen

17 05 08

Annan spårballast än den som anges i 17 05 07

17 06

Isolermaterial och byggmaterial som innehåller asbest

17 06 01*

Isolermaterial som innehåller asbest

17 06 03*

Andra isolermaterial som består av eller som innehåller farliga ämnen

17 06 04

Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03

17 06 05*

Byggmaterial som innehåller asbest

17 08

Gipsbaserade byggmaterial

17 08 01*

Gipsbaserade byggmaterial som är förorenade med farliga ämnen

17 08 02

Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01

17 09

Annat bygg- och rivningsavfall

17 09 01*

Bygg- och rivningsavfall som innehåller kvicksilver

17 09 02*

Bygg- och rivningsavfall som innehåller PCB (t.ex. fogmassor, hartsbaserade golv, isolerrutor och kondensatorer som innehåller PCB)

17 09 03*

Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall) som innehåller farliga ämnen

17 09 04

Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03

18

AVFALL FRÅN SJUKVÅRD OCH VETERINÄRVERKSAMHET OCH/ ELLER DÄRMED FÖRKNIPPAD FORSKNING (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)

18 01

Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor

18 01 01

Skärande och stickande avfall (utom 18 01 03)

18 01 02

Kroppsdelar och organ (även blodpreparat) (utom 18 01 03)

18 01 03*

Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara

18 01 04

Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara (t.ex. förband, gipsbandage, linne, engångskläder, blöjor)

18 01 06*

Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

18 01 07

Andra kemikalier än de som anges i 18 01 06

18 01 08*

Cytotoxiska mediciner och cytostatika

18 01 09

Andra läkemedel än de som anges i 18 01 08

18 01 10*

Avfall som utgörs av amalgam från tandvård

18 02

Avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar

18 02 01

Skärande och stickande avfall (utom 18 02 02)

18 02 02*

Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara

18 02 03

Avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara

18 02 05*

Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

18 02 06

Andra kemikalier än de som anges i 18 02 05

18 02 07*

Cytotoxiska mediciner och cytostatika

18 02 08

Andra läkemedel än de som anges i 18 02 07

19

AVFALL FRÅN AVFALLSHANTERINGSANLÄGGNINGAR, EXTERNA AVLOPPSRENINGSVERK OCH FRAMSTÄLLNING AV DRICKSVATTEN ELLER VATTEN FÖR INDUSTRIÄNDAMÅL

19 01

Avfall från förbränning eller pyrolys av avfall

19 01 02

Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan

19 01 05*

Filterkaka från rökgasrening

19 01 06*

Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och annat vattenhaltigt flytande avfall

19 01 07*

Fast avfall från rökgasrening

19 01 10*

Förbrukat aktivt kol från rökgasrening

19 01 11*

Bottenaska och slagg som innehåller farliga ämnen

19 01 12

Annan bottenaska och slagg än den som anges i 19 01 11

19 01 13*

Flygaska som innehåller farliga ämnen

19 01 14

Annan flygaska än den som anges i 19 01 13

19 01 15*

Pannaska som innehåller farliga ämnen

19 01 16

Annan pannaska än den som anges i 19 01 15

19 01 17*

Pyrolyst avfall som innehåller farliga ämnen

19 01 18

Annat avfall från pyrolys än det som anges i 19 01 17

19 01 19

Sand från fluidiserade bäddar

19 01 99

Annat avfall

19 02

Avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av avfall (även avlägsnande av krom eller cyanid samt neutralisering)

19 02 03

Avfall som blandats, bestående endast av icke-farligt avfall

19 02 04*

Avfall som blandats, bestående av minst en sorts farligt avfall

19 02 05*

Slam från fysikalisk eller kemisk behandling som innehåller farliga ämnen

19 02 06

Annat slam från fysikalisk eller kemisk behandling än det som anges i 19 02 05

19 02 07*

Olja och koncentrat från avskiljning

19 02 08*

Flytande brännbart avfall som innehåller farliga ämnen

19 02 09*

Fast brännbart avfall som innehåller farliga ämnen

19 02 10

Annat brännbart avfall än det som anges i 19 02 08 och 19 02 09

19 02 11*

Annat avfall som innehåller farliga ämnen

19 02 99

Annat avfall

19 03

Stabiliserat eller stelnat avfall

19 03 04*

Avfall, klassificerat som farligt, som delvis stabiliserats utom 19 03 08

19 03 05

Annat stabiliserat avfall än det som anges i 19 03 04

19 03 06*

Avfall, klassificerat som farligt, som solidifierats

19 03 07

Annat solidifierat avfall än det som anges i 19 03 06

19 03 08*

Delvis stabiliserat kvicksilver

19 04

Förglasat avfall och avfall från förglasning

19 04 01

Förglasat avfall

19 04 02*

Flygaska och annat avfall från rökgasrening

19 04 03*

Icke-förglasad fast fas

19 04 04

Vattenhaltigt flytande avfall från härdning av förglasat avfall

19 05

Avfall från aerob behandling av fast avfall

19 05 01

Icke-komposterad fraktion av kommunalt avfall och liknande avfall

19 05 02

Icke-komposterad fraktion av animaliskt och vegetabiliskt avfall

19 05 03

Kompost som inte uppfyller uppställda krav

19 05 99

Annat avfall

19 06

Avfall från anaerob behandling av avfall

19 06 03

Vätska från anaerob behandling av kommunalt avfall

19 06 04

Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall

19 06 05

Vätska från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall

19 06 06

Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall

19 06 99

Annat avfall

19 07

Lakvatten från avfallsupplag

19 07 02*

Lakvatten från avfallsupplag som innehåller farliga ämnen

19 07 03

Annat lakvatten från avfallsupplag än det som anges i 19 07 02

19 08

Avfall från avloppsreningsverk som inte anges på annan plats i förteckningen

19 08 01

Rens

19 08 02

Avfall från sandfång

19 08 05

Slam från behandling av hushållsavloppsvatten

19 08 06*

Mättade eller förbrukade jonbytarhartser

19 08 07*

Lösningsmedel och slam från regenerering av jonbytare

19 08 08*

Tungmetallhaltigt avfall från membransystem

19 08 09

Fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som endast innehåller ätliga oljor och fetter

19 08 10*

Andra fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare än de som anges i 19 08 09

19 08 11*

Slam som innehåller farliga ämnen från biologisk behandling av industriavloppsvatten

19 08 12

Annat slam från biologisk behandling av industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 11

19 08 13*

Slam som innehåller farliga ämnen från annan behandling av industriavloppsvatten

19 08 14

Annat slam från annan behandling av industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 13

19 08 99

Annat avfall

19 09

Avfall från framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål

19 09 01

Fast avfall från primär filtrering eller rensning

19 09 02

Slam från klarning av dricksvatten

19 09 03

Slam från avkalkning

19 09 04

Förbrukat aktivt kol

19 09 05

Mättade eller förbrukade jonbytarhartser

19 09 06

Lösningsmedel och slam från regenerering av jonbytare

19 09 99

Annat avfall

19 10

Avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall

19 10 01

Järn- och stålavfall

19 10 02

Avfall av andra metaller än järn

19 10 03*

”Fluff” – lättfraktioner och stoft som innehåller farliga ämnen

19 10 04

Annat ”fluff” – lättfraktioner och stoft än det som anges i 19 10 03

19 10 05*

Andra fraktioner som innehåller farliga ämnen

19 10 06

Andra fraktioner än de som anges i 19 10 05

19 11

Avfall från oljeregenerering

19 11 01*

Använd filterlera

19 11 02*

Sur tjära

19 11 03*

Vattenhaltigt flytande avfall

19 11 04*

Avfall från rengöring av bränslen med baser

19 11 05*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

19 11 06

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 19 11 05

19 11 07*

Avfall från rökgasrening

19 11 99

Annat avfall

19 12

Annat avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex. sortering, krossning, komprimering, sintring)

19 12 01

Papper och papp

19 12 02

Järnmetall

19 12 03

Icke-järnmetaller

19 12 04

Plast och gummi

19 12 05

Glas

19 12 06*

Trä som innehåller farliga sulfider

19 12 07

Annat trä än det som anges i 19 12 06

19 12 08

Textilier

19 12 09

Mineraler (t.ex. sand, sten)

19 12 10

Brännbart avfall (avfallsfraktion behandlad för förbränning – RDF)

19 12 11*

Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av avfall som innehåller farliga ämnen

19 12 12

Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av avfall som innehåller farliga ämnen än det som anges i 19 12 11

19 13

Avfall från efterbehandling av jord och grundvatten

19 13 01*

Fast avfall från efterbehandling av jord som innehåller farliga ämnen

19 13 02

Annat fast avfall från efterbehandling av jord än det som anges i 19 13 01

19 13 03*

Slam från efterbehandling av jord som innehåller farliga ämnen

19 13 04

Annat slam från efterbehandling av jord än det som anges i 19 13 03

19 13 05*

Slam från efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga ämnen

19 13 06

Annat slam från efterbehandling av grundvatten än det som anges i 19 13 05

19 13 07*

Vattenhaltigt flytande avfall och vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga ämnen

19 13 08

Annat vattenhaltigt flytande avfall och andra vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling av grundvatten än de som anges i 19 13 07

20

KOMMUNALT AVFALL (HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-, INDUSTRI- OCH INSTITUTIONSAVFALL) ÄVEN SEPARAT INSAMLADE FRAKTIONER

20 01

Separat insamlade fraktioner (utom 15 01)

20 01 01

Papper och papp

20 01 02

Glas

20 01 08

Biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall

20 01 10

Kläder

20 01 11

Textilier

20 01 13*

Lösningsmedel

20 01 14*

Syror

20 01 15*

Basiskt avfall

20 01 17*

Fotokemikalier

20 01 19*

Pesticider

20 01 21*

Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall

20 01 23*

Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner

20 01 25

Ätlig olja och ätligt fett

20 01 26*

Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25

20 01 27*

Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen

20 01 28

Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27

20 01 29*

Rengöringsmedel som innehåller farliga sulfider

20 01 30

Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29

20 01 31*

Cytotoxiska mediciner och cytostatika

20 01 32

Andra läkemedel än de som anges i 20 01 31

20 01 33*

Batterier och ackumulatorer inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt osorterade batterier och ackumulatorer som omfattar dessa batterier

20 01 34

Andra batterier och ackumulatorer än de som anges i 20 01 33

20 01 35*

Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21 och 20 01 23 som innehåller farliga komponenter (3)

20 01 36

Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21, 20 01 23 och 20 01 35

20 01 37*

Trä som innehåller farliga sulfider

20 01 38

Annat trä än det som anges i 20 01 37

20 01 39

Plast

20 01 40

Metaller

20 01 41

Avfall från sotning av skorstenar

20 01 99

Andra fraktioner

20 02

Trädgårds- och parkavfall (även avfall från begravningsplatser)

20 02 01

Biologiskt nedbrytbart avfall

20 02 02

Jord och sten

20 02 03

Annat icke biologiskt nedbrytbart avfall

20 03

Annat kommunalt avfall

20 03 01

Blandat kommunalt avfall

20 03 02

Avfall från torghandel

20 03 03

Avfall från gaturenhållning

20 03 04

Slam från septiska tankar

20 03 06

Avfall från rengöring av avlopp

20 03 07

Skrymmande avfall

20 03 99

Annat kommunalt avfall


(1)  Rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) (EGT L 243, 24.9.1996, s. 31).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 7).

(3)  Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glass från katodstrålerör och annat aktiverat glass m.m.