Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32017R0997.pdf

14.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/997

av den 8 juni 2017

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG vad gäller den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (1), särskilt artikel 38.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga III till direktiv 2008/98/EG förtecknas egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt avfall.

(2)

I direktiv 2008/98/EG anges att klassificeringen av avfall som farligt bör grundas bland annat på unionslagstiftningen om kemikalier, framför allt rörande klassificeringen av blandningar som farliga, inbegripet de gränsvärden för koncentration som används för detta. Kommissionens beslut 2000/532/EG (2) innehåller en förteckning över de olika typerna av avfall, vilken syftar till att främja en harmoniserad klassificering av avfall och säkerställa att farliga egenskaper hos avfall fastställs på ett harmoniserat sätt inom unionen.

(3)

Enligt bilaga III till direktiv 2008/98/EG ska klassificering enligt den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt göras på grundval av de kriterier som anges i bilaga VI till rådets direktiv 67/548/EEG (3).

(4)

Direktiv 67/548/EEG upphörde att gälla med verkan från och med den 1 juni 2015 och ersattes av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (4). Direktivet kan emellertid fortsätta att tillämpas på vissa blandningar fram till den 1 juni 2017, om dessa har klassificerats, märkts och förpackats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG (5), och hade släppts ut på marknaden redan före den 1 juni 2015.

(5)

Bilaga III till direktiv 2008/98/EG ersattes genom kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 (6) i syfte att, i lämpliga fall, anpassa definitionerna av farliga egenskaper till de som anges i förordning (EG) nr 1272/2008 samt ersätta hänvisningar till direktiv 67/548/EEG med hänvisningar till förordning (EG) nr 1272/2008.

(6)

Definitionen av den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt ändrades inte genom förordning (EU) nr 1357/2014, eftersom det krävdes en kompletterande studie för att säkerställa fullständig och representativ information om den möjliga effekten av en anpassning av bedömningen av den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt till kriterierna i förordning (EG) nr 1272/2008. Denna studie har nu slutförts, och det är lämpligt att återspegla rekommendationerna i studien när det gäller den bedömning av den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt för avfall som fastställts i bilaga III till direktiv 2008/98/EG och att så långt det är möjligt anpassa bedömningen till kriterierna i förordning (EG) nr 1272/2008 för bedömning av ekotoxicitet hos kemikalier. Vid faroklassificering av avfall med avseende på den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt genom beräkningsformler bör man använda sådana allmänna gränsvärden för beaktande som definieras i förordning (EG) nr 1272/2008.

(7)

Bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 innehåller harmoniserade multiplikationsfaktorer som tilldelats ett begränsat antal ämnen som klassificerats som ”farliga för vattenmiljön, acute category 1” eller ”farliga för vattenmiljön, chronic category 1” och som används för att härleda klassificeringen av en blandning där sådana ämnen förekommer. Mot bakgrund av den utveckling som skett i fråga om fastställandet av sådana multiplikationsfaktorer får kommissionen i enlighet med artikel 38.2 i direktiv 2008/98/EG se över beräkningsmetoden för bedömning av ämnen med avseende på den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt inför ett möjligt införande av multiplikationsfaktorer i denna metod.

(8)

Vid tester för att bedöma den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt hos avfall bör man tillämpa de för ändamålet relevanta metoderna i kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 (7), eller andra internationellt vedertagna metoder och riktlinjer. Det anges i beslut 2000/532/EG att om en farlig egenskap hos avfall har bedömts genom ett test och genom att använda koncentrationerna av farliga ämnen enligt bilaga III till direktiv 2008/98/EG, ska testresultaten gälla. Man bör också beakta artikel 12 i förordning (EG) nr 1272/2008, i synnerhet artikel 12 b och metoderna för dess tillämpning. Kommissionen bör främja ett utbyte av bästa praxis i fråga om testmetoder för bedömning av ämnen med avseende på den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt inför en möjlig harmonisering av dessa.

(9)

Företag och behöriga myndigheter bör ges tillräckligt med tid för att anpassa sig till de nya kraven.

(10)

Den kommitté som avses i artikel 39 i direktiv 2008/98/EG har inte avgett något yttrande om de åtgärder som föreskrivs i denna förordning. Åtgärderna bör därför antas av rådet i enlighet med artikel 5a.4 i rådets beslut 1999/468/EG (8).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2008/98/EG ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 5 juli 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 8 juni 2017.

På rådets vägnar

K. SIMSON

Ordförande


(1)  EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

(2)  Kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (EGT L 226, 6.9.2000, s. 3).

(3)  Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT 196, 16.8.1967, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (EGT L 200, 30.7.1999, s. 1).

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 365, 19.12.2014, s. 89).

(7)  Kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 av den 30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 142, 31.5.2008, s. 1).

(8)  Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).


BILAGA

Bilaga III till direktiv 2008/98/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Posten HP 14 Ekotoxiskt ska ersättas med följande:

”HP 14 Ekotoxiskt: Avfall som omedelbart eller på sikt utgör eller kan utgöra en risk för en eller flera miljösektorer.

Avfall som uppfyller något av följande villkor ska klassificeras som farligt enligt HP 14:

Avfall som innehåller ett ämne klassificerat som ozonnedbrytande och tilldelats faroangivelsekod H420 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (*1), under förutsättning att koncentrationen av ett sådant ämne tangerar eller överskrider koncentrationsgränsen på 0,1 %.

[c(H420) ≥ 0,1 %]

Avfall som innehåller ett eller flera ämnen som klassificeras som aquatic acute och som tilldelats faroangivelsekod H400 i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, under förutsättning att summan av koncentrationerna av dessa ämnen tangerar eller överskrider koncentrationsgränsen 25 %. Ett gränsvärde för beaktande på 0,1 % ska tillämpas på sådana ämnen.

[Σ c (H400) ≥ 25 %]

Avfall som innehåller ett eller flera ämnen som klassificeras som aquatic chronic 1, 2 eller 3 och som tilldelats en eller flera av faroangivelsekoderna H410, H411 eller H412 i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, under förutsättning att summan av koncentrationerna av alla ämnen som klassificeras som aquatic chronic 1 (H410) multiplicerad med 100, plus summan av koncentrationerna av alla ämnen som klassificeras som aquatic chronic 2 (H411) multiplicerad med 10, plus summan av koncentrationerna av alla ämnen som klassificeras som aquatic chronic 3 (H412) sammanlagt tangerar eller överskrider koncentrationsgränsen 25 %. Ett gränsvärde för beaktande på 0,1 % tillämpas på ämnen klassificerade som H410, och ett gränsvärde för beaktande på 1 % tillämpas på ämnen klassificerade som H411 eller H412.

[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

Avfall som innehåller ett eller flera ämnen som klassificeras som aquatic chronic 1, 2, 3 eller 4 och som tilldelats en eller flera av faroangivelsekoderna H410, H411, H412 eller H413 i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, under förutsättning att summan av koncentrationerna av alla ämnen som klassificeras som aquatic chronic tangerar eller överskrider koncentrationsgränsen 25 %. Ett gränsvärde för beaktande på 0,1 % tillämpas på ämnen klassificerade som H410, och ett gränsvärde för beaktande på 1 % tillämpas på ämnen klassificerade som H411, H412 eller H413.

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

Där Σ = summan och c = koncentrationerna av ämnena i fråga.

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).”"

2.

Anmärkningen nedanför posten för HP 15 ska utgå.