Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32019R1122.pdf

2.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/3


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/1122

av den 12 mars 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller unionsregistrets funktion

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 19.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 19.1 i direktiv 2003/87/EG ska alla utsläppsrätter som utfärdas från och med den 1 januari 2012 hållas i ett unionsregister. Ett sådant unionsregister upprättades genom kommissionens förordning (EU) nr 920/2010 (2).

(2)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 (3) upphävdes förordning (EU) nr 920/2010 för att ange allmänna krav och krav rörande drift och underhåll för unionsregistret för den handelsperiod som inleddes den 1 januari 2013 samt följande handelsperioder, rörande den oberoende transaktionsförteckning som föreskrivs i artikel 20.1 i direktiv 2003/87/EG och rörande de register som föreskrivs i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (4).

(3)

Unionsregistret säkerställer tillförlitlig redovisning av transaktioner inom systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen (nedan kallat EU:s utsläppshandelssystem), som inrättades genom direktiv 2003/87/EG. Unionsregistret är en standardiserad och skyddad elektronisk databas med gemensamma uppgifter för spårning av utfärdande, innehav, överlåtelse och annullering av utsläppsrätter, enligt vad som är tillämpligt, för att i förekommande fall ge allmänheten tillgång till register och garantera sekretess. Unionsregistret bör säkerställa att inga överlåtelser genomförs som är oförenliga med skyldigheterna enligt direktiv 2003/87/EG.

(4)

Lagstiftning som omfattar alla ekonomiska sektorer börjar gälla från 2021, vilket är början på en ny period för EU:s utsläppshandelssystem. Det är nödvändigt att se till att genomförandet av registersystemet och dess funktionssätt även uppfyller de krav som fastställs för denna nya period.

(5)

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410 (5) ändrades direktiv 2003/87/EG väsentligt för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar, vilket kräver ändringar av unionsregistret. De bestämmelser som införs genom dessa ändringar gäller perioderna från och med 2021.

(6)

Enligt artikel 13 i direktiv 2003/87/EG är utsläppsrätter som utfärdas från och med den 1 januari 2013 giltiga för obestämd tid. Från och med 2021 ska utsläppsrätterna dock innehålla en uppgift om i vilken handelsperiod de utfärdades. Det är därför nödvändigt att tillhandahålla de lämpliga funktionerna i unionsregistret. Uppgiften om i vilken tioårsperiod utsläppsrätterna utfärdades bör endast vara synlig för kontoinnehavaren om detta krävs för att särskilja utsläppsrätter som utfärdats i en fas från dem som utfärdats i en annan fas. Detta är fallet under övergången från den tredje till den fjärde handelsperioden, med hänsyn till att utsläppsrätter som utfärdas under den period som inleds 2021 endast är giltiga för utsläpp från och med den 1 januari 2021.

(7)

Dessutom bör begränsningar av överlämnandet av utsläppsrätter tillämpas för att se till att utsläppsrätterna endast kan användas för utsläpp från det första året av den tioårsperiod för vilken de utfärdades. Reglerna för att beräkna fullgörandestatustalet är nödvändiga för att säkerställa efterlevnaden av dessa begränsningar.

(8)

Genom direktiv (EU) 2018/410 ströks punkt 7 i artikel 11b i direktiv 2003/87/EG. Internationella reduktionsenheter i EU:s utsläppshandelssystem kommer därför inte längre att kunna användas under den handelsperiod som tar vid den 1 januari 2021. Inga internationella reduktionsenheter kommer därför att kunna hållas på utsläppshandelssystemets konton, och rätten till internationella reduktionsenheter kommer att upphöra att gälla. Tills dess att alla åtgärder som krävs för handelsperioden 2013–2020 har slutförts bör emellertid användningen av internationella reduktionsenheter, och därmed även av rätten till reduktionsenheter, upprätthållas. Enheter som inte får användas bör avlägsnas från utsläppshandelssystemets konton från slutet av den fortsatta tillämpligheten av de relevanta bestämmelserna i förordning (EU) nr 389/2013.

(9)

Eftersom utsläppsrätter som består av enheter som är erkända för uppfyllande av kraven i direktiv 2003/87/EG har klassificerats som finansiella instrument enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (6) är det lämpligt att anpassa reglerna för unionsregistret till kraven i finansmarknadslagstiftningen i den mån som krävs, särskilt genom att se till att relevanta uppgifter tillhandahålls för en effektiv efterlevnad av direktiv 2014/65/EU och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (7).

(10)

I enlighet med direktiv 2014/65/EU och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (8) ska finansiella instrument identifieras av internationella standardnummer för värdepapper (ISIN-koder) enligt definitionen i ISO 6166. För att underlätta för kontoinnehavarna att uppfylla sina rapporteringsskyldigheter bör ISIN-koderna för utsläppsrätter visas i unionsregistret.

(11)

Förordning (EU) nr 389/2013 behöver ändras för att säkerställa ett smidigt genomförande av auktionsprocessen enligt kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 (9), som främst härrör från erfarenheter av genomförandet av auktionsprocessen, samt från det faktum att de utsläppsrätter på spotmarknaden som anges i punkt 11 i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2014/65/EU från och med den 3 januari 2018 klassificeras som finansiella instrument. Denna klassificering innebär i synnerhet att utsläppsrätter på spotmarknaden omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG (10). Ändringarna är nödvändiga för att bättre anpassa auktionsprocesserna i denna förordning till kraven i direktiv 98/26/EG, bland annat ett harmoniserat genomförandet enligt nationell lagstiftning för auktionering av utsläppsrätter, vid behov.

(12)

Eftersom utsläppsrätter endast förekommer i dematerialiserad form och är fungibla bör äganderätten till en utsläppsrätt fastställas först när den registreras på det aktuella kontot i unionsregistret. För att minska riskerna i samband med upphävande av transaktioner som förts in i unionsregistret, och störningar i systemet eller på marknaden till följd av detta, är det nödvändigt att se till att utsläppsrätter är fullt fungibla. I synnerhet kan transaktioner endast upphävas, återkallas eller förklaras ogiltiga om det sker i enlighet med registrets regler, inom en tidsfrist som anges i dessa regler. Ingenting i denna förordning bör hindra kontoinnehavare eller tredje parter från att göra gällande någon rätt eller något krav till följd av den underliggande transaktionen, som de kan ha beträffande återvinning eller återgång enligt lag, med avseende på en transaktion som förts in i ett system, t.ex. på grund av bedrägeri eller tekniskt fel, så länge detta inte leder till att transaktionen återkallas, upphävs eller förklaras ogiltig i systemet. Vidare bör förvärv av utsläppsrätter i god tro vara skyddat.

(13)

Den centrala förvaltaren bör främst ansvara för att tillhandahålla, driva och upprätthålla unionsregistret och Europeiska unionens transaktionsförteckning, förvalta centrala konton och utföra åtgärder som görs centralt. Den nationella administratörens huvuduppgift bör vara att fungera som kontaktpunkt för respektive kontoinnehavare i unionsregistret och utföra alla åtgärder som förutsätter direktkontakt med kontoinnehavarna, bland annat öppnande, avstängning av tillträdesrätt till och avslutande av konton.

(14)

Om medlemsstaterna tilldelar gratis utsläppsrätter på grundval av artikel 10c i direktiv 2003/87/EG, bör dessa utsläppsrätter utfärdas i enlighet med artikel 10c i det direktivet.

(15)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2392 (11) ändrades direktiv 2003/87/EG. Detta ledde till att undantaget från skyldigheterna inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem förlängdes för flygningar till och från tredjeländer fram till den 31 december 2023. Luftfartygsoperatörer som omfattas av undantaget kommer i enlighet med detta fortsätta att erhålla gratis utsläppsrätter fram till det datumet. Från och med den 1 januari 2021 omfattas antalet utsläppsrätter som tilldelas luftfartygsoperatörer gratis av den linjära faktor som avses i artikel 9 i direktiv 2003/87/EG.

(16)

Enligt artikel 11 i direktiv 2003/87/EG ska de behöriga myndigheterna senast den 28 februari varje år överföra det antal utsläppsrätter som tilldelas gratis för det året. Om det i direktivet föreskrivs en omräkning av antalet utsläppsrätter som tilldelas en verksamhetsutövare bör den centrala förvaltaren se till att det sker i enlighet med direktiv 2003/87/EG, och att de nödvändiga ändringarna görs i unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning innan den nationella behöriga myndigheten får överföra utsläppsrätterna till den berörda verksamhetsutövaren.

(17)

Ingenting i denna förordning bör hindra en behörig myndighet från att kräva att en verksamhetsutövare överför det antal utsläppsrätter som erhållits utöver dess justerade tilldelning för det relevanta året, till EU:s konto för tilldelning, vilket kan krävas om för många utsläppsrätter har tilldelats, t.ex. på grund av att det gjorts fel vid den ursprungliga tilldelningen eller att verksamhetsutövaren inte på ett korrekt och fullständigt sätt har lämnat relevant information till den behöriga myndigheten, under förutsättning att den centrala förvaltaren har gjort en ändring av medlemsstatens nationella fördelningstabell.

(18)

Utsläppsrätter som utfärdas efter att en verksamhetsutövare har upphört med verksamheten vid den anläggning som utsläppsrätten avser, utan att på förhand meddela den behöriga myndigheten, kan inte klassificeras som utsläppsrätter i den mening som avses i direktiv 2003/87/EG. Detta innebär att om de överskjutande utsläppsrätterna uppstår till följd av att verksamhetsutövaren inte rapporterat upphörandet av produktionen bör det vara möjligt att ta bort motsvarande antal utsläppsrätter från verksamhetsutövardepåkontot, även utan verksamhetsutövarens godkännande.

(19)

Det bör finnas lämpliga och harmoniserade krav för öppnande av konton, autentisering och tillträdesrätt för att skydda den information som finns i unionsregistret och för att undvika bedrägeri. Kraven i förordning (EU) nr 389/2013 bör ses över och uppdateras för att se till att de är effektiva med hänsyn till proportionalitetsprincipen. Även om administratörerna av unionsregistret inte omfattas direkt av kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 (12) återspeglas även kraven och skyddsåtgärderna enligt direktivet i reglerna om öppnande och innehav av konton i unionsregistret, särskilt med avseende på information om den verklige förmånstagaren. Reglerna i förordning (EU) nr 389/2013 bör ses över för att de nationella administratörerna ska kunna anpassa sina förfaranden till den faktiska risken kopplad till en viss åtgärd.

(20)

Om en ursprunglig handling som härrör från en annan medlemsstat, eller en bestyrkt kopia av en sådan handling, lämnas in som bevis enligt bilaga IV eller VIII bör reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1191 (13) tillämpas i enlighet därmed.

(21)

De nationella administratörerna, den centrala förvaltaren och kommissionen ska följa unionslagstiftningen och nationell lagstiftning om skydd av enskilda personer när det gäller behandling av och den fria rörligheten för personuppgifter, främst Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (14) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (15), om dessa är tillämpliga på uppgifter som lagras och behandlas i enlighet med denna förordning.

(22)

Det bör finnas noteringar om alla processer, verksamhetsutövare och personer i registersystemet, men personuppgifterna bör tas bort efter att den aktuella lagringstiden löpt ut.

(23)

Kommissionen och de nationella administratörerna är gemensamma personuppgiftsansvariga vad gäller uppgifter som lagras och behandlas i enlighet med denna förordning. Unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning utför uppgifter i det allmännas intresse. När det gäller personuppgiftsbrott ska det relevanta anmälningsförfarandet enligt dataskyddslagstiftningen tillämpas.

(24)

De nationella administratörerna, den centrala förvaltaren och kommissionen bör se till att uppgifter som lagras och behandlas enligt denna förordning endast får användas i förhållande till unionsregistrets funktion.

(25)

Reglerna för unionsregistret bör förenklas för att så långt som möjligt minska den administrativa bördan, utan att undergräva miljönyttan, säkerheten och tillförlitligheten vad gäller EU:s utsläppshandelssystem. För att fastställa riktningen för och omfattningen av möjliga förenklingar och lättnader har praktiska erfarenheter insamlats från de nationella administratörerna för unionsregistret, och medlemsstaterna har rådfrågats. De efterföljande nya reglerna syftar till att göra det enklare att förstå och använda unionsregistret, både för dess användare och administratörer.

(26)

Vid behov och så länge som det är nödvändigt för att skydda miljönyttan av EU:s system för handel med utsläppsrätter får luftfartsoperatörer och andra verksamhetsutövare inom EU:s system för handel med utsläppsrätter inte använda utsläppsrätter som utfärdas av en medlemsstat som har meddelat Europeiska rådet sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen.

(27)

Genom att koppla EU:s utsläppshandelssystem till andra system för handel med utsläppsrätter skapas fler möjligheter till utsläppsminskningar, vilket innebär minskade kostnader för kampen mot klimatförändringarna. För att operationalisera avtalen om koppling enligt artikel 25 i direktiv 2003/87/EG krävs ett antal anpassningar av unionsregistret. Av detta skäl bör förordning (EU) nr 389/2013 ändras för att bland annat säkerställa att utsläppsrätter erkänns i tredjeländer för efterlevnad, göra det möjligt att överlämna sådana utsläppsrätter, öppna konton och genomföra transaktioner samt för att inkludera villkoren för upphävande av kopplingen.

(28)

Alla åtgärder som krävs i samband med den tredje handelsperioden i EU:s utsläppshandelssystem mellan 2013 och 2020 bör slutföras i enlighet med reglerna i förordning (EU) nr 389/2013. Eftersom direktiv 2003/87/EG tillät användning av internationella reduktionsenheter som tagits fram i enlighet med Kyotoprotokollet bör den förordningen fortsätta att gälla för dessa åtgärder. För att bringa klarhet i de regler som gäller för alla åtgärder kopplade till den tredje handelsperioden i enlighet med direktiv 2003/87/EG, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG (16), å ena sidan, och de regler som gäller för alla åtgärder kopplade till den fjärde handelsperioden i enlighet med direktiv 2003/87/EG, i dess lydelse enligt direktiv (EU) 2018/410, å andra sidan, bör, efter ikraftträdandet av denna förordning, tillämpningsområdet för de bestämmelser i förordning (EU) nr 389/2013 som fortsätter att gälla för åtgärder kopplade till den tredje handelsperioden begränsas till det syftet.

(29)

Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42 i förordning (EU) 2018/1725 och avgav ett yttrande den 18 oktober 2018.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1

Syfte, tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs allmänna krav och krav rörande drift och underhåll för unionsregistret samt den oberoende transaktionsförteckning som anges i artikel 20.1 i direktiv 2003/87/EG.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på utsläppsrätter som utfärdas inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller definitionerna i artikel 3 i förordning (EU) nr 1031/2010 och artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) (EU) 2019/331 (17). Dessutom gäller följande definitioner:

(1)   central förvaltare: den person som har utsetts av kommissionen i enlighet med artikel 20 i direktiv 2003/87/EG.

(2)   nationell administratör: den enhet som har uppgiften att för medlemsstatens del administrera en uppsättning användarkonton under en medlemsstats jurisdiktion i unionsregistret och som har utsetts i enlighet med artikel 7.

(3)   kontoinnehavare: den fysiska eller juridiska person som har ett konto i unionsregistret.

(4)   kontouppgifter: alla uppgifter som krävs för att öppna ett konto eller registrera en kontrollör, inklusive alla uppgifter om de ombud som tilldelats dem.

(5)   behörig myndighet: den eller de myndigheter som en medlemsstat har utsett i enlighet med artikel 18 i direktiv 2003/87/EG.

(6)   kontrollör: enligt definitionen i artikel 3.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2067 (18).

(7)   utsläppsrätter för luftfart: utsläppsrätter som utfärdas i enlighet med artikel 3c.2 i direktiv 2003/87/EG, inklusive utsläppsrätter som utfärdas i samma syfte och som härrör från system för handel med utsläppsrätter som är kopplade till EU:s utsläppshandelssystem enligt artikel 25 i det direktivet.

(8)   allmänna utsläppsrätter: alla andra utsläppsrätter som utfärdas i enlighet med direktiv 2003/87/EG, inklusive utsläppsrätter som härrör från system för handel med utsläppsrätter som är kopplade till EU:s utsläppshandelssystem enligt artikel 25 i det direktivet.

(9)   process: en automatisk teknisk metod för att genomföra en åtgärd som hör samman med ett konto eller en enhet i unionsregistret.

(10)   utförande: det slutgiltiga slutförandet av en process som föreslås för utförande som kan leda till slutförande om alla villkor har uppfyllts eller till avbrytande.

(11)   arbetsdag: årets alla dagar från måndag till fredag.

(12)   transaktion: en process i unionsregistret som innebär att en utsläppsrätt överförs från ett konto till ett annat.

(13)   överlämnande: det att en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör redovisar en utsläppsrätt mot de verifierade utsläppen från anläggningen eller luftfartyget i fråga.

(14)   borttagning: slutligt avskaffande av en utsläppsrätt som innehavaren gör utan redovisning mot verifierade utsläpp.

(15)   penningtvätt: enligt definitionen i artikel 1.3 i direktiv (EU) 2015/849.

(16)   grova brott: enligt definitionen i artikel 3.4 i direktiv (EU) 2015/849.

(17)   finansiering av terrorism: enligt definitionen i artikel 1.5 i direktiv (EU) 2015/849.

(18)   verksamhetsledare: personer i ledande ställning enligt definitionen i artikel 3.1.25 i förordning (EU) nr 596/2014.

(19)   moderföretag: enligt definitionen i artikel 2.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (19).

(20)   dotterföretag: enligt definitionen i artikel 2.10 i direktiv 2013/34/EU.

(21)   koncern: enligt definitionen i artikel 2.11 i direktiv 2013/34/EU.

(22)   central motpart: enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (20).

KAPITEL 2

Registersystemet

Artikel 4

Unionsregistret

1.   Den centrala förvaltaren ska driva och upprätthålla unionsregistret och dess tekniska infrastruktur.

2.   Medlemsstaterna ska använda unionsregistret för att fullgöra sina förpliktelser enligt artikel 19 i direktiv 2003/87/EG. Unionsregistret ska ge nationella administratörer och kontoinnehavare tillgång till de processer som anges i denna förordning.

3.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret uppfyller de krav på maskinvara, nät, programvara och säkerhet som anges i de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 75 i denna förordning.

Artikel 5

Europeiska unionens transaktionsförteckning

1.   Europeiska unionens transaktionsförteckning i form av en standardiserad elektronisk databas ska upprättas för transaktioner inom ramen för denna förordning i enlighet med artikel 20 i direktiv 2003/87/EG.

2.   Den centrala förvaltaren ska driva och underhålla transaktionsförteckningen i enlighet med denna förordning.

3.   Den centrala förvaltaren ska se till att EU:s transaktionsförteckning har kapacitet att kontrollera och notera alla processer som avses i denna förordning och uppfyller de krav på maskinvara, nät och programvara som anges i de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 75 i denna förordning.

4.   Den centrala förvaltaren ska se till att EU:s transaktionsförteckning har kapacitet att notera alla processer som beskrivs i kapitel 3 i avdelning I samt i avdelningarna II och III.

Artikel 6

Kommunikationslänkar mellan registren och EU:s transaktionsförteckning

1.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret upprätthåller en kommunikationslänk med registren för system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser med vilka det finns avtal om koppling enligt artikel 25 i direktiv 2003/87/EG i syfte att kommunicera transaktioner med utsläppsrätter.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret upprätthåller en direkt kommunikationslänk med EU:s transaktionsförteckning för kontroll och notering av transaktioner med utsläppsrätter och de processer rörande kontoförvaltning som anges i kapitel 3 i avdelning I. Alla transaktioner som inbegriper utsläppsrättsenheter ska ske inom unionsregistret och ska noteras och kontrolleras av EU:s transaktionsförteckning. Den centrala förvaltaren får etablera en begränsad kommunikationslänk mellan EU:s transaktionsförteckning och registret i ett tredjeland som undertecknat ett fördrag om anslutning till unionen.

Artikel 7

Nationella administratörer

1.   Varje medlemsstat ska utse en nationell administratör. Medlemsstaten ska ha tillgång till och i enlighet med artikel 10 förvalta sina egna konton och de konton i unionsregistret som omfattas av dess jurisdiktion, genom sin nationella administratör enligt definitionen i bilaga I.

2.   Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att det inte förekommer intressekonflikter mellan de nationella administratörerna, den centrala förvaltaren och kontoinnehavarna.

3.   Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om sin nationella administratörs identitet och kontaktuppgifter, däribland ett nödtelefonnummer som kan användas vid säkerhetstillbud.

4.   Kommissionen ska samordna genomförandet av denna förordning med de nationella administratörerna i medlemsstaterna och med den centrala förvaltaren. Särskilt gäller att kommissionen ska samråda med alla lämpliga aktörer i enlighet med fördragen om frågor och förfaranden som hör samman med driften av register som regleras av denna förordning och med genomförandet av denna förordning. De samarbetsvillkor som den centrala förvaltaren och de nationella administratörerna kommer överens om ska innefatta gemensamma driftsförfaranden för genomförandet av denna förordning, förfaranden för ändrings- och tillbudshantering i unionsregistret, tekniska specifikationer för unionsregistrets och EU:s transaktionsförtecknings funktionssätt och tillförlitlighet samt bestämmelser om arbetsuppgifter för personuppgiftsansvariga vad gäller personuppgifter som samlas in i enlighet med denna förordning. Villkoren för samarbetet kan omfatta formerna för konsolidering av externa kommunikationslänkar, it-infrastruktur och förfaranden för tillträde till användarkonton. För att säkerställa ett harmoniserat genomförande av kapitel 3 i avdelning I ska den centrala förvaltaren vartannat år tillhandahålla de nationella administratörerna en rapport om relevant praxis i varje medlemsstat.

5.   Den centrala förvaltaren, de behöriga myndigheterna och de nationella administratörerna ska endast genomföra processer som är nödvändiga för att utföra deras respektive funktioner enligt direktiv 2003/87/EG och de åtgärder som vidtas i enlighet med dess bestämmelser.

KAPITEL 3

Konton

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser för alla konton

Artikel 8

Konton

1.   Medlemsstaterna och den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret innehåller de konton som anges i bilaga I.

2.   Varje enskild typ av konto får hålla de typer av enheter som anges i bilaga I.

Artikel 9

Kontostatus

1.   Kontostatusen ska vara en av följande: öppet, spärrat, avslut pågår eller avslutat. För vissa år får konton även ha statusen undantaget.

2.   Inga processer får inledas från spärrade konton, utom de processer som anges i artiklarna 22, 31 och 56.

3.   Innan ett konto avslutas kan det få statusen avslut pågår under den period då åtgärder kan vidtas mot avslutande eller tills villkoren för avslutandet har uppfyllts, men inte längre än 10 år. Inga processer får inledas från konton med statusen avslut pågår, det får inte ta emot enheter och all tillträdesrätt till dessa konton ska stängas av. Ett konto med statusen avslut pågår kan endast ställas om till öppet om alla villkor för att öppna ett konto uppfylls.

4.   Inga processer får inledas från avslutade konton. Ett avslutat konto får inte öppnas på nytt och det får inte ta emot enheter.

5.   Om en anläggning undantas från EU:s utsläppshandelssystem enligt artikel 27 eller 27a i direktiv 2003/87/EG ska den nationella administratören ställa statusen för det motsvarande verksamhetsutövardepåkontot till undantaget så länge anläggningen är undantagen.

6.   Om en behörig myndighet anmäler att en luftfartygsoperatörs flygningar inte längre omfattas av EU:s utsläppshandelssystem enligt bilaga I till direktiv 2003/87/EG under ett visst år, ska den nationella administratören ställa statusen för det motsvarande luftfartygsoperatörskontot till undantaget efter att först ha informerat den berörda luftfartygsoperatören, och kontot får inte öppnas igen förrän den behöriga myndigheten anmält att luftfartygsoperatörens flygningar åter omfattas av EU:s utsläppshandelssystem.

7.   Inga processer får inledas från undantagna konton, utom de processer som anges i artiklarna 22 och 57 och de processer som anges i artiklarna 31 och 56 och som gäller den period då kontostatusen inte var ställd till undantaget.

Artikel 10

Förvaltning av konton

1.   Varje konto ska ha en administratör som ska ansvara för att förvalta kontot för en medlemsstats eller unionens räkning.

2.   En kontoadministratör ska anges för varje enskild kontotyp enligt bilaga I.

3.   Administratören för ett konto ska öppna, stänga av tillträdesrätten till eller avsluta ett konto, ändra kontostatus, godkänna behöriga ombud, tillåta sådana ändringar av kontouppgifter som kräver administratörens godkännande, inleda transaktioner om kontoombudet eller kontoinnehavaren begär detta i enlighet med artikel 20.6 och 20.7 samt inleda transaktioner enligt anvisningar från den behöriga myndigheten eller den berörda rättsvårdande myndigheten, i enlighet med denna förordning.

4.   Administratören får kräva att kontoinnehavarna och deras ombud samtycker till att uppfylla rimliga villkor som är förenliga med denna förordning rörande de frågor som tas upp i bilaga II.

5.   Kontona ska omfattas av kontoadministratörens medlemsstats lagstiftning och jurisdiktion, och enheterna på kontot ska anses vara belägna inom den medlemsstatens territorium.

Artikel 11

Underrättelser från den centrala förvaltaren

Den centrala förvaltaren ska underrätta kontoombuden och den nationella administratören om förslag till utförande och slutförande eller avbrytande av processer som berör kontot, och förändringar av kontostatus, genom en automatisk mekanism som beskrivs i de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 75. Underrättelser ska skickas på det/de officiella språket/språken i kontoadministratörens medlemsstat.

Avsnitt 2

Öppnande och uppdatering av konton

Artikel 12

Öppnande av konto som administreras av den centrala förvaltaren

Den centrala förvaltaren ska öppna alla förvaltningskonton i unionsregistret.

Artikel 13

Öppnande av ett mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter i unionsregistret

1.   Ett clearingsystem eller ett avvecklingssystem enligt definitionerna i förordning (EU) nr 1031/2010 som är anslutet till en auktionsplattform som utsetts i enlighet med artikel 26 eller artikel 30 i den förordningen, får lämna in en ansökan till den nationella administratören om att öppna ett mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter i unionsregistret. Den person som ansöker om kontot ska lämna de uppgifter som anges i bilaga IV.

2.   Den nationella administratören ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information enligt punkt 1 i denna artikel och enligt artikel 21 öppna mottagarkontot för auktionerade utsläppsrätter i unionsregistret eller informera den person som ansöker om kontot om att kontoansökan har avslagits i enlighet med artikel 19.

3.   Utsläppsrätter på ett mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter ska utgöra säkerheter enligt definitionen i artikel 2 m i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG.

För tillämpningen av artikel 9.2 i direktiv 98/26/EG ska ett mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter som finns i unionsregistret utgöra det relevanta kontot och ska anses vara beläget i och regleras av lagen i den medlemsstat som avses i artikel 10.5 i denna förordning.

Artikel 14

Öppnande av verksamhetsutövardepåkonton i unionsregistret

1.   Den relevanta behöriga myndigheten eller verksamhetsutövaren ska inom 20 arbetsdagar från det att tillståndet för utsläpp av växthusgaser har trätt i kraft förse den nationella administratören med den information som anges i bilaga VI, och ska lämna ansökan till den nationella administratören om att öppna ett verksamhetsutövardepåkonto i unionsregistret.

2.   Den nationella administratören ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information enligt punkt 1 i denna artikel och enligt artikel 21 öppna ett verksamhetsutövardepåkonto för varje anläggning i unionsregistret eller informera sökanden om att kontoansökan har avslagits i enlighet med artikel 19.

3.   Ett nytt verksamhetsutövardepåkonto får endast öppnas om anläggningen inte redan har ett verksamhetsutövardepåkonto på grundval av samma tillstånd för utsläpp av växthusgaser.

Artikel 15

Öppnande av luftfartygsoperatörskonton i unionsregistret

1.   Den behöriga myndigheten eller luftfartygsoperatören ska inom 20 arbetsdagar från godkännandet av övervakningsplanen för en luftfartygsoperatör förse den nationella administratören med den information som anges i bilaga VII, och ska lämna ansökan till den nationella administratören om att öppna ett luftfartygsoperatörskonto i unionsregistret.

2.   Varje luftfartygsoperatör ska ha ett luftfartygsoperatörskonto.

3.   Luftfartygsoperatörer som bedriver luftfartsverksamhet med sammanlagda årliga utsläpp på under 25 000 ton koldioxidekvivalenter per år eller som utför färre än 243 flygningar per period under tre på varandra följande fyramånadersperioder, får bemyndiga en fysisk person eller en juridisk person att öppna ett luftfartygsoperatörskonto och överlämna utsläppsrätterna i enlighet med artikel 12.2a i direktiv 2003/87/EG för deras räkning. Ansvaret för fullgörandet ligger fortfarande kvar hos luftfartygsoperatören. När luftfartygsoperatören bemyndigar en fysisk eller juridisk person ska den se till att det inte förekommer intressekonflikter mellan den bemyndigade fysiska eller juridiska personen och behöriga myndigheter, nationella administratörer, kontrollörer eller andra organ som omfattas av bestämmelserna i direktiv 2003/87/EG och de rättsakter som antas för dess genomförande. I detta fall ska den bemyndigade fysiska eller juridiska personen tillhandahålla den information som krävs i enlighet med punkt 1.

4.   Den nationella administratören ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information enligt punkt 1 i denna artikel och enligt artikel 21 öppna ett luftfartygsoperatörskonto för varje luftfartygsoperatör i unionsregistret eller informera sökanden om att kontoansökan har avslagits i enlighet med artikel 19.

5.   En luftfartygsoperatör får inte ha fler än ett luftfartygsoperatörskonto.

Artikel 16

Öppnande av handelskonton i unionsregistret

1.   Sökanden ska lämna sin ansökan om att öppna ett handelskonto i unionsregistret till den nationella administratören. Sökanden ska lämna de uppgifter som den nationella administratören begär; informationen ska minst omfatta det som anges i bilaga IV.

2.   Den nationella administratörens medlemsstat får som villkor för att öppna ett handelskonto kräva att sökanden har permanent adress eller är registrerad i den berörda nationella administratörens medlemsstat.

3.   Den nationella administratörens medlemsstat får som villkor för att öppna ett handelskonto kräva att sökanden är registrerad för mervärdesskatt (moms) i den berörda nationella administratörens medlemsstat.

4.   Den nationella administratören ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information enligt punkt 1 i denna artikel och enligt artikel 21 öppna handelskontot i unionsregistret eller informera sökanden om att kontoansökan har avslagits i enlighet med artikel 19.

Artikel 17

Öppnande av nationella depåkonton i unionsregistret

En medlemsstats behöriga myndighet ska ålägga den nationella administratören att öppna ett nationellt depåkonto i unionsregistret inom 20 dagar från mottagandet av den information som anges i bilaga III.

Artikel 18

Registrering av kontrollörer i unionsregistret

1.   Ansökan om att registrera en kontrollör i unionsregistret ska lämnas till den nationella administratören. Den person som ansöker om registreringen ska lämna den information som den nationella administratören begär, inbegripet den information som anges i bilagorna III och V.

2.   Den nationella administratören ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information enligt punkt 1 i denna artikel och enligt artikel 21 registrera kontrollören i unionsregistret eller informera sökanden om att ansökan om registrering har avslagits i enlighet med artikel 19.

Artikel 19

Avslag på ansökan om att öppna ett konto eller registrera en kontrollör

1.   Den nationella administratören ska kontrollera att de uppgifter och handlingar som lämnats vid ansökan om öppnande eller registrering är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga.

Om det föreligger berättigade tvivel får den nationella administratören begära stöd från en annan nationell administratör för att utföra den kontroll som avses i första stycket. En administratör som mottar en sådan begäran får avvisa den. Sökanden får uttryckligen be den nationella administratören att begära sådant stöd. Den nationella administratören ska informera sökanden om en sådan ansökan om stöd.

2.   Den nationella administratören får avslå en ansökan om att öppna ett konto eller registrera en kontrollör

a)

om de uppgifter och handlingar som lämnats är ofullständiga, inaktuella eller på annat sätt otillförlitliga eller felaktiga,

b)

om en rättsvårdande myndighet tillhandahåller uppgifter eller om uppgifter på annat sätt tillgängliggörs den nationella administratören om att sökanden eller, om denne är en juridisk person, någon av den sökandes verksamhetsledare utreds eller under de senaste fem åren har fällts för bedrägeri som berör utsläppsrätter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra grova brott där kontot kan vara ett hjälpmedel,

c)

om den nationella administratören har rimliga skäl att anta att kontona kan komma att användas för bedrägeri som berör utsläppsrätter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra grova brott,

d)

av skäl som anges i nationell lagstiftning.

3.   Om den nationella administratören avslår en ansökan om att öppna ett verksamhetsutövardepåkonto eller ett luftfartygsoperatörskonto enligt punkt 2 får kontot öppnas på begäran av den behöriga myndigheten. All tillträdesrätt till kontot ska stängas av i enlighet med artikel 30.4 tills de skäl för avslag som anges i punkt 2 inte längre föreligger.

4.   Om den nationella administratören avslår en ansökan om att öppna ett konto får sökanden lämna invändningar till den behöriga myndigheten eller till den relevanta myndigheten enligt nationell lagstiftning, och myndigheten ska antingen ålägga den nationella administratören att öppna kontot eller vidhålla avslaget i ett motiverat beslut, om inte annat följer av proportionella krav i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med denna förordning.

Artikel 20

Behöriga ombud

1.   Den centrala förvaltaren ska se till att behöriga ombud för konton i unionsregistret får tillträde till de berörda kontona och att de har en av följande rättigheter för kontoinnehavarens del:

a)

Rätt att inleda processer.

b)

Rätt att godkänna processer, vid behov.

c)

Rätt att inleda processer och godkänna processer som inletts av ett annat behörigt ombud.

2.   Vid öppnandet ska varje konto ha minst två behöriga ombud med en av följande kombinationer av rättigheter:

a)

Ett behörigt ombud med rätt att inleda processer och ett behörigt ombud med rätt att godkänna processer.

b)

Ett behörigt ombud med rätt att inleda processer och godkänna processer som inletts av ett annat behörigt ombud samt ett behörigt ombud med rätt att godkänna processer.

c)

Ett behörigt ombud med rätt att inleda processer och ett behörigt ombud med rätt att inleda processer och godkänna processer som inletts av ett annat behörigt ombud.

d)

Två behöriga ombud med rätt att inleda processer och godkänna processer som inletts av ett annat behörigt ombud.

3.   Kontrollörer ska ha minst ett behörigt ombud som inleder relevanta processer för kontrollörens räkning. En kontrollörs ombud får inte vara ombud för ett konto.

4.   Kontoinnehavaren får besluta att det inte behövs något godkännande från ett andra behörigt ombud för att föreslå överföringar för utförande till konton på den lista över betrodda konton som upprättats i enlighet med artikel 23. Kontoinnehavaren får återkalla ett sådant beslut. Beslutet och återkallandet av beslutet ska meddelas i form av en vederbörligen undertecknad förklaring som lämnas in till den nationella administratören.

5.   Utöver de behöriga ombud som anges i punkterna 1 och 2 får konton även ha behöriga ombud som endast har läsrättigheter till kontot.

6.   Om ett behörigt ombud inte har tillträde till unionsregistret av tekniska eller andra skäl får den nationella administratören, i enlighet med de rättigheter som tilldelats det behöriga ombudet, på begäran inleda eller godkänna transaktioner för det behöriga ombudets räkning, förutsatt att den nationella administratören tillåter en sådan begäran och att det behöriga ombudets tillträdesrätt inte har stängts av i enlighet med denna förordning.

7.   Om behöriga ombud för ett konto inte har tillträde till unionsregistret får kontoinnehavare begära att den nationella administratören föreslår en process för utförande i deras namn, i enlighet med denna förordning, förutsatt att den nationella administratören tillåter en sådan begäran. En sådan begäran får inte göras för konton med statusen avslutat.

8.   I de specifikationer för datainväxling och teknik som fastställs i artikel 75 kan det finnas en angivelse om högsta antal behöriga ombud för varje enskild kontotyp.

9.   Ett behörigt ombud ska vara en fysisk person som fyllt 18 år. Alla behöriga ombud för ett visst konto ska vara separata personer, men samma person kan vara behörigt ombud för flera konton. Den nationella administratörens medlemsstat får kräva att minst ett av de behöriga ombuden för ett konto ska ha permanent adress i den medlemsstaten, utom när det gäller ombud för kontrollörer.

Artikel 21

Nominering och godkännande av behöriga ombud

1.   Vid ansökan om öppnande av ett konto eller registrering av en kontrollör ska sökanden nominera ett antal behöriga ombud i enlighet med artikel 20.

2.   Vid nominering av ett behörigt ombud ska kontoinnehavaren tillhandahålla den information som administratören kräver. Informationen ska minst omfatta det som anges i bilaga VIII.

Om det nominerade behöriga ombudet redan nominerats för ett konto får den nationella administratören, på kontoinnehavarens begäran, använda de handlingar som lämnades vid den tidigare nomineringen för den kontroll som avses i punkt 4.

3.   Inom 20 arbetsdagar från mottagandet av fullständig information som krävs enligt punkt 2 ska den nationella administratören godkänna ett behörigt ombud eller underrätta kontoinnehavaren om att det nominerade ombudet inte godkänns. Om utvärderingen av det nominerade ombudet kräver mer tid får administratören förlänga tidsfristen med högst 20 extra arbetsdagar och underrätta kontoinnehavaren om detta.

4.   Den nationella administratören ska kontrollera att de uppgifter och handlingar som lämnats vid nomineringen av ett behörigt ombud är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga.

Om det föreligger berättigade tvivel får den nationella administratören begära stöd från en annan nationell administratör för att utföra den kontroll som avses i första stycket. En administratör som mottar en sådan begäran får avvisa den. Sökanden får uttryckligen be den nationella administratören att begära sådant stöd. Den nationella administratören ska informera sökanden om en sådan ansökan om stöd.

5.   En nationell administratör får besluta att inte godkänna ett behörigt ombud

a)

om de uppgifter och handlingar som lämnats är ofullständiga, inaktuella eller på annat sätt otillförlitliga eller felaktiga,

b)

om en rättsvårdande myndighet tillhandahåller uppgifter eller om uppgifter på annat sätt tillgängliggörs för den nationella administratören om att det nominerade ombudet utreds eller under de senaste fem åren har fällts för bedrägeri som berör utsläppsrätter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra grova brott där kontot kan vara ett hjälpmedel,

c)

av skäl som anges i nationell lagstiftning.

6.   Om den nationella administratören inte godkänner ett behörigt ombud får kontoinnehavaren lämna invändningar till den relevanta myndigheten enligt nationell lagstiftning; myndigheten ska då antingen ålägga den nationella administratören att godkänna ombudet eller vidhålla avslaget i ett motiverat beslut, om inte annat följer av proportionella krav i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med denna förordning.

Artikel 22

Uppdatering av kontouppgifter och uppgifter om behöriga ombud

1.   Kontoinnehavarna ska inom tio arbetsdagar underrätta den nationella administratören om ändringar i kontouppgifterna. Dessutom ska kontoinnehavarna senast den 31 december varje år bekräfta för den nationella administratören att kontouppgifterna fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga.

2.   Om verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatörer varit föremål för en sammanslagning eller uppdelning ska de underrätta sin kontoadministratör inom tio arbetsdagar.

3.   Underrättelsen om ändringar ska styrkas med sådana uppgifter som den nationella administratören kräver i enlighet med detta avsnitt. Den nationella administratören ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av en sådan underrättelse och styrkande uppgifter godkänna de uppdaterade uppgifterna. Administratören får besluta att inte uppdatera uppgifterna i enlighet med artikel 21.4 och 21.5. Kontoinnehavaren ska i så fall alltid underrättas om beslutet. Invändningar mot administratörens beslut får lämnas till den behöriga myndigheten eller den relevanta myndigheten enligt nationell lagstiftning i enlighet med artikel 19.4.

4.   Den nationella administratören ska minst en gång vart tredje år kontrollera om kontouppgifterna fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga och begära att kontoinnehavaren meddelar eventuella ändringar. Verksamhetsutövardepåkonton, luftfartygsoperatörskonton och kontrollörer ska kontrolleras minst en gång vart femte år.

5.   Innehavaren av ett verksamhetsutövardepåkonto får endast sälja eller avyttra sitt verksamhetsutövardepåkonto tillsammans med den anläggning som är kopplad till detta konto.

6.   Kontoinnehavaren får inte sälja eller avyttra sitt kontoinnehav till en annan person, om inte annat följer av punkt 5.

7.   Om den juridiska person som innehar ett konto i unionsregistret ändras till följd av en sammanslagning eller uppdelning av kontoinnehavare, ska kontoinnehavaren vara den rättsliga efterträdaren till den tidigare kontoinnehavaren efter inlämning av de handlingar som krävs enligt artikel 14, 15 eller 16.

8.   Ett behörigt ombud får inte överföra sin status som sådant ombud till en annan person.

9.   En kontoinnehavare eller kontrollör får begära att ett behörigt ombud stryks. Den nationella administratören ska vid mottagandet av begäran stänga av det behöriga ombudets tillträdesrätt. Administratören ska inom 20 arbetsdagar från mottagandet av begäran stryka det behöriga ombudet.

10.   En kontoinnehavare får nominera nya behöriga ombud i enlighet med artikel 21.

11.   Om den administrerande medlemsstaten för en luftfartygsoperatör ändras genom det förfarande som beskrivs i artikel 18a i direktiv 2003/87/EG, ska den centrala förvaltaren ändra den nationella administratören för motsvarande luftfartygsoperatörskonto. Om administratören för ett luftfartygsoperatörskonto ändras, får den nya administratören ålägga luftfartygsoperatören att lämna in de kontoöppningsuppgifter som krävs enligt artikel 15 och den information om behöriga ombud som krävs enligt artikel 21.

12.   Den medlemsstat som ansvarar för förvaltningen av ett konto får inte ändras, om inte annat följer av punkt 11.

Artikel 23

Lista över betrodda konton

1.   Konton i unionsregistret får ha en lista över betrodda konton.

2.   Konton som innehas av samma kontoinnehavare och förvaltas av samma nationella administratör ska automatiskt anges i listan över betrodda konton.

3.   EU:s konto för tilldelning och unionens konto för borttagning av utsläppsrätter ska automatiskt anges i listan över betrodda konton.

4.   Ändringar i listan över betrodda konton ska föreslås för utförande och slutföras genom förfarandet i artikel 35. Ändringarna ska inledas och godkännas av två behöriga ombud med rätt att inleda respektive godkänna processer. Utförandet av de föreslagna ändringarna ska ske omedelbart för borttagning av konton från listan över betrodda konton. För alla andra ändringar i listan över betrodda konton ska utförandet ske kl. 12.00 medeleuropeisk tid (MET) den fjärde arbetsdagen efter förslaget.

Avsnitt 3

Avslutande av konton

Artikel 24

Avslutande av konton

Inom tio arbetsdagar från mottagandet av en begäran från innehavaren av ett annat konto än dem som anges i artiklarna 25 och 26 ska administratören avsluta kontot i fråga, om inte annat följer av artikel 29.

Artikel 25

Avslutande av verksamhetsutövardepåkonton

1.   Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar underrätta den nationella administratören om ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser har dragits in eller om den fått kännedom om att verksamheten vid en anläggning har upphört. Den nationella administratören ska inom tio arbetsdagar från underrättelsen föra in aktuellt datum i unionsregistret.

2.   Den nationella administratören får avsluta ett verksamhetsutövardepåkonto om följande villkor är uppfyllda:

a)

Verksamheten vid anläggningen har upphört eller tillståndet för utsläpp av växthusgaser har dragits in.

b)

Sista utsläppsåret har registrerats i unionsregistret.

c)

Verifierade utsläpp har registrerats för alla år som verksamhetsutövaren ingick i EU:s utsläppshandelssystem.

d)

Verksamhetsutövaren för anläggningen i fråga har överlämnat en mängd utsläppsrätter som minst motsvarar de verifierade utsläppen.

e)

Inga överskjutande utsläppsrätter inväntar återlämnande enligt artikel 48.4.

Artikel 26

Avslutande av luftfartygsoperatörskonton

1.   Den behöriga myndigheten ska meddela den nationella administratören inom tio arbetsdagar från det att myndigheten, antingen genom underrättelse från kontoinnehavaren eller genom granskning av andra underlag, får kännedom om att luftfartygsoperatören har gått samman med en annan luftfartygsoperatör eller att luftfartygsoperatören har upphört med all verksamhet som omfattas av bilaga I till direktiv 2003/87/EG.

2.   Den nationella administratören får avsluta ett luftfartygsoperatörskonto om följande villkor är uppfyllda:

a)

Den nationella administratören har meddelats enligt punkt 1.

b)

Sista utsläppsåret har registrerats i unionsregistret.

c)

Verifierade utsläpp har registrerats för alla år som luftfartygsoperatören ingick i EU:s utsläppshandelssystem.

d)

Luftfartygsoperatören har överlämnat en mängd utsläppsrätter som minst motsvarar de verifierade utsläppen.

e)

Inga överskjutande utsläppsrätter inväntar återlämnande enligt artikel 50.6.

Artikel 27

Strykning av kontrollörer

1.   Den nationella administratören ska stryka en kontrollör inom tio arbetsdagar från det att kontrollören lämnat in en begäran om detta.

2.   Den behöriga myndigheten får också ålägga den nationella administratören att stryka en kontrollör från unionsregistret om någon av följande omständigheter föreligger:

a)

Kontrollörens ackreditering har löpt ut eller dragits tillbaka.

b)

Kontrollören har upphört med sin verksamhet.

Artikel 28

Avslutande av konton och strykning av behöriga ombud på administratörens initiativ

1.   Om de omständigheter som föranleder avstängning av tillträdesrätten till konton enligt artikel 30 inte rättas till inom en rimlig period trots upprepade underrättelser, får den behöriga myndigheten eller den relevanta rättsvårdande myndigheten uppmana den nationella administratören att avsluta de konton för vilka tillträdesrätten har stängts av.

Om det rör sig om verksamhetsutövardepåkonton eller luftfartygsoperatörskonton får den behöriga myndigheten eller den berörda rättsvårdande myndigheten uppmana den nationella administratören att ställa statusen till spärrat för de konton för vilka tillträdesrätten har stängts av fram till dess att den behöriga myndigheten slår fast att de omständigheter som föranledde avstängningen inte lägre föreligger.

2.   Om inga transaktioner har registrerats på ett handelskonto under en ettårsperiod får den nationella administratören avsluta kontot efter att ha underrättat kontoinnehavaren om att kontot kommer att avslutas inom 40 arbetsdagar, om den nationella administratören inte dessförinnan får en begäran om att kontot ska vara kvar. Om det inte kommer in någon sådan begäran från kontoinnehavaren får den nationella administratören avsluta kontot eller ställa statusen till avslut pågår.

3.   Den nationella administratören ska avsluta ett verksamhetsutövardepåkonto eller ett luftfartygsoperatörskonto på begäran av den behöriga myndigheten om det inte finns några rimliga förväntningar på att ytterligare utsläppsrätter kommer att överlämnas eller att överskjutande utsläppsrätter kommer att återlämnas.

4.   Den nationella administratören får stryka ett behörigt ombud om administratören anser att det behöriga ombudet inte borde ha godkänts enligt artikel 21.3, och särskilt om administratören upptäcker att de handlingar och id-uppgifter som lämnats vid nomineringen är ofullständiga, inaktuella eller på annat sätt otillförlitliga eller felaktiga.

5.   Kontoinnehavaren får inom 30 kalenderdagar lämna invändningar till den enligt nationell lagstiftning behöriga myndigheten om att kontots status ändrats enligt punkt 1 eller om att ett behörigt ombud har strukits enligt punkt 4, och myndigheten ska antingen ålägga den nationella administratören att återställa kontot eller det behöriga ombudet, eller vidhålla ändringen av kontots status eller strykningen i ett motiverat beslut, om inte annat följer av proportionella krav i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med denna förordning.

Artikel 29

Överskott på konton som ska avslutas

Om ett konto som administratören ska avsluta i enlighet med artiklarna 24, 25, 26 och 28 visar ett överskott i fråga om utsläppsrätter ska administratören uppmana kontoinnehavaren att anvisa ett annat konto till vilket utsläppsrätterna ska överföras. Om kontoinnehavaren inte har besvarat administratörens uppmaning inom 40 arbetsdagar får administratören överföra utsläppsrätterna till sitt nationella depåkonto eller ställa kontostatusen till avslut pågår.

Avsnitt 4

Avstängning av tillträdesrätt till konton

Artikel 30

Avstängning av tillträdesrätt till konton

1.   En administratör får stänga av tillträdesrätten för ett behörigt ombud till ett konto eller en kontrollör i registret eller till processer som det behöriga ombudet annars skulle ha tillträdesrätt till, om administratören har rimliga skäl att anta att det behöriga ombudet

a)

har försökt få tillträde till konton eller processer som inte omfattas av behörigheten,

b)

upprepade gånger har försökt få tillträde till konton eller processer med hjälp av ett felaktigt användarnamn och lösenord, eller

c)

har försökt att äventyra säkerheten, tillgängligheten, integriteten eller sekretessen i unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning eller i de uppgifter som behandlas eller lagras där.

2.   En administratör får stänga av all tillträdesrätt för behöriga ombud till ett specifikt konto eller en kontrollör om en av följande omständigheter föreligger:

a)

Kontoinnehavaren har avlidit eller upphört att existera som juridisk person.

b)

Kontoinnehavaren har inte betalat avgiften.

c)

Kontoinnehavaren har brutit mot de villkor som gäller för kontot.

d)

Kontoinnehavaren har inte godtagit de ändringar av villkoren som fastställts av den nationella administratören eller den centrala förvaltaren.

e)

Kontoinnehavaren har inte meddelat ändringar av kontouppgifter eller lämnat styrkande handlingar rörande ändringar av kontouppgifter, eller styrkande handlingar för att uppfylla nya krav avseende kontouppgifter.

f)

Kontoinnehavaren har inte uppfyllt medlemsstatens krav att ha ett behörigt ombud som har permanent adress i den nationella administratörens medlemsstat.

g)

Kontoinnehavaren har inte uppfyllt medlemsstatens krav att kontoinnehavaren ska ha permanent adress eller vara registrerad i kontoadministratörens medlemsstat.

3.   En administratör får stänga av all tillträdesrätt för behöriga ombud till ett specifikt konto eller en kontrollör i något av följande fall:

a)

I högst fyra veckor om administratören har rimliga skäl att anta att kontot har använts eller kommer att användas för bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism, korruption eller andra grova brott. I detta fall ska bestämmelserna i artikel 67 tillämpas. Tidsperioden får förlängas på begäran av finansunderrättelseenheten.

b)

På grundval av och i enlighet med bestämmelser i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte.

4.   Den nationella administratören får stänga av all tillträdesrätt för behöriga ombud till specifika konton eller kontrollörer om administratören bedömer att kontoansökan eller ansökan om registrering av en kontrollör borde ha avslagits i enlighet med artikel 19 eller att kontoinnehavaren inte längre uppfyller kraven för öppnandet av kontot.

5.   Den nationella administratören får stänga av all tillträdesrätt för behöriga ombud till en kontoinnehavares alla konton om administratören får information om att kontoinnehavaren genomgår ett insolvensförfarande. Denna avstängning får gälla fram till dess att den nationella administratören får officiell information om vilken person som har rätt att representera kontoinnehavaren, och de behöriga ombuden bekräftas eller nya behöriga ombud nomineras i enlighet med artikel 21.

6.   Kontoadministratören ska omedelbart upphäva avstängningen när de omständigheter som ledde till avstängningen inte längre föreligger.

7.   Kontoinnehavaren eller behöriga ombud får inom 30 kalenderdagar lämna invändningar mot avstängningen av tillträdesrätten enligt punkterna 1–3 till den behöriga myndigheten eller den relevanta myndigheten enligt nationell lagstiftning, och myndigheten ska då antingen ålägga den nationella administratören att återställa tillträdesrätten eller vidhålla avstängningen i ett motiverat beslut, om inte annat följer av proportionella krav i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med denna förordning.

8.   Den behöriga myndigheten eller kommissionen får också ålägga den nationella administratören eller den centrala förvaltaren att genomföra en avstängning av något av de skäl som anges i punkterna 1–5.

9.   En nationell rättsvårdande myndighet i administratörens medlemsstat får också be administratören att genomföra en avstängning på grundval av och i enlighet med nationell lagstiftning.

10.   När en innehavare av ett verksamhetsutövardepåkonto eller ett luftfartygsoperatörskonto på grund av avstängning enligt denna artikel är förhindrad att genomföra överlämnanden under de tio arbetsdagar som föregår den tidsfrist för överlämnande som anges i artikel 12.2a och 12.3 i direktiv 2003/87/EG, ska den nationella administratören på kontoinnehavarens begäran överlämna det antal utsläppsrätter som kontoinnehavaren anger.

11.   Om det finns ett överskott av utsläppsrätter på ett konto vars tillträdesrätt har stängts av får den behöriga myndigheten eller den berörda rättsvårdande myndigheten, i enlighet med relevanta bestämmelser i nationell lagstiftning, ålägga den nationella administratören att omedelbart överföra utsläppsrätterna till det nationella kontot i fråga eller ställa kontostatusen till avslut pågår.

AVDELNING II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR UNIONSREGISTRET FÖR EU:S UTSLÄPPSHANDELSSYSTEM

KAPITEL 1

Verifierade utsläpp och fullgörande

Artikel 31

Uppgifter om verifierade utsläpp för en anläggning eller en luftfartygsoperatör

1.   När så krävs enligt nationell lagstiftning ska varje verksamhetsutövare och luftfartygsoperatör välja en kontrollör ur förteckningen över kontrollörer som finns registrerade hos den nationella administratören.

2.   Den nationella administratören, den behöriga myndigheten eller, efter beslut av den behöriga myndigheten, kontoinnehavaren eller kontrollören ska notera utsläppsuppgifter för det föregående året.

3.   De årliga utsläppsuppgifterna ska lämnas enligt den mall som finns i bilaga IX.

4.   När en verksamhetsutövares rapport om utsläppen från en anläggning under ett föregående år eller en luftfartygsoperatörs rapport om utsläppen från all luftfartsverksamhet under ett föregående år har godkänts efter en kontroll i enlighet med artikel 15 i direktiv 2003/87/EG, ska kontrollören eller den behöriga myndigheten godkänna de årliga utsläppsuppgifterna.

5.   Den nationella administratören eller den behöriga myndigheten ska markera de utsläpp som godkänts enligt punkt 4 såsom kontrollerade i unionsregistret. Den behöriga myndigheten får besluta att kontrollören, i stället för den nationella administratören, ska ha ansvaret för att markera utsläppen såsom kontrollerade i unionsregistret. Alla godkända utsläpp ska markeras såsom kontrollerade senast den 31 mars.

6.   Den behöriga myndigheten får ålägga den nationella administratören att korrigera en anläggnings eller en luftfartygsoperatörs verifierade årsutsläpp, i syfte att säkerställa efterlevnad av artiklarna 14 och 15 i direktiv 2003/87/EG, genom att föra in de korrigerade verifierade eller beräknade utsläppen för anläggningen eller luftfartygsoperatören under ett visst år i unionsregistret.

7.   Om det den 1 maj varje år inte har noterats utsläppsuppgifter för föregående år i unionsregistret för en anläggning eller en luftfartygsoperatör eller om uppgifterna om de verifierade utsläppen har konstaterats vara felaktiga, ska ersättande uppskattningar som noteras i unionsregistret beräknas så nära som möjligt enligt artiklarna 14 och 15 i direktiv 2003/87/EG.

Artikel 32

Spärrande av konton på grund av försummelse att notera verifierade utsläpp

1.   Om föregående års utsläpp för en anläggning eller en luftfartygsoperatör inte har noterats och markerats såsom kontrollerade i unionsregistret före den 1 april varje år, ska den centrala förvaltaren se till att unionsregistret ställer statusen för motsvarande verksamhetsutövardepåkonto eller luftfartygsoperatörskonto till spärrat.

2.   När alla försenade noteringar av verifierade årsutsläpp för en anläggning eller luftfartygsoperatör har gjorts i unionsregistret ska den centrala förvaltaren se till att unionsregistret ställer statusen för kontot till öppet.

Artikel 33

Beräkning av fullgörandestatustalet

1.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret den 1 maj varje år anger fullgörandestatustalet för föregående år för varje anläggning och luftfartygsoperatör som har ett verksamhetsutövardepåkonto eller luftfartygsoperatörskonto som inte har statusen avslutat, genom att beräkna summan av alla utsläppsrätter som har överlämnats för perioden i fråga, med avdrag för summan av alla verifierade utsläpp under perioden fram till och med det föregående året, plus en korrektionsfaktor. Fullgörandestatustalet ska inte beräknas för konton som tidigare haft ett fullgörandestatustal som varit noll eller positivt och det sista utsläppsåret angetts som ett år före det föregående året. Beräkningen ska inte ta hänsyn till överlämnande av utsläppsrätter som utfärdas för en period som följer på den aktuella fullgörandeperioden.

Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret beräknar fullgörandestatustalet innan kontot avslutas enligt artiklarna 25 och 26.

2.   För handelsperioderna 2008–2012 och 2013–2020 ska den korrektionsfaktor som avses i punkt 1 vara noll om fullgörandestatustalet för föregående periods sista år var större än noll, men ska kvarstå som fullgörandestatustalet för föregående periods sista år om talet är mindre än eller lika med noll. För den handelsperiod som inleds den 1 januari 2021 ska den korrektionsfaktor som anges i punkt 1 vara samma som fullgörandestatustalet för föregående periods sista år.

3.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret noterar fullgörandestatustalet för varje anläggning och luftfartygsoperatör för varje år.

KAPITEL 2

Transaktioner

Avsnitt 1

Allmänt

Artikel 34

Endast sådana transaktioner som uttryckligen anges för en kontotyp i denna förordning ska inledas för denna kontotyp.

Artikel 35

Överföringarnas utförande

1.   För alla transaktioner som anges i detta kapitel ska unionsregistret kräva bekräftelse via ytterligare en kanal innan transaktionen kan föreslås för utförande. Med förbehåll för artikel 20.4 får en transaktion endast föreslås för utförande om ett behörigt ombud har inlett och ett annat kontoombud har godkänt transaktionen via ytterligare en kanal.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att alla överföringar som anges i artikel 55 till konton som finns med i listan över betrodda konton utförs omedelbart om de föreslås för utförande mellan kl. 10.00 och 16.00 MET på arbetsdagar.

Överföringar till konton i listan över betrodda konton som föreslås för utförande vid någon annan tidpunkt ska utföras samma arbetsdag kl. 10.00 MET, om de föreslås för utförande före kl. 10.00 MET, eller följande arbetsdag kl. 10.00 MET, om de föreslås för utförande efter kl. 16.00 MET.

3.   Den centrala förvaltaren ska se till att alla överföringar som anges i artikel 55 till konton som inte finns med i listan över betrodda konton, samt överföringar från mottagarkonton för auktionerade utsläppsrätter, som förslås för utförande före kl. 12.00 MET på en arbetsdag utförs kl. 12.00 MET följande arbetsdag. Transaktioner som föreslås för utförande efter kl. 12.00 MET på en arbetsdag ska utföras kl. 12.00 MET den andra arbetsdagen efter dagen för förslaget till utförande.

4.   Den centrala förvaltaren ska se till att överföringarna slutförs före kl. 16.00 MET på dagen för utförandet.

5.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret gör det möjligt att avbryta en transaktion som omfattas av reglerna för utförande enligt punkt 3 före utförandet. Ett behörigt ombud får inleda ett avbrytande av en transaktion senast två timmar före dess utförande. Om avbrytandet inleddes på grund av misstänkt bedrägeri ska kontoinnehavaren omedelbart rapportera detta till den behöriga nationella rättsvårdande myndigheten. Rapporten ska vidarebefordras till den nationella administratören inom sju arbetsdagar.

6.   Om ett kontoombud eller kontoinnehavaren misstänker att en överföring som omfattas av reglerna för utförande i punkt 3 har föreslagits för utförande i bedrägligt syfte, får kontoombudet eller kontoinnehavaren senast två timmar före utförandet begära att den nationella administratören, eller om lämpligt den centrala förvaltaren, avbryter överföringen på kontoombudets eller kontoinnehavarens vägnar. Kontoinnehavaren ska omedelbart efter begäran rapportera det misstänkta bedrägeriet till den behöriga nationella rättsvårdande myndigheten. Rapporten ska vidarebefordras till den nationella administratören, eller om lämpligt den centrala förvaltaren, inom sju arbetsdagar.

7.   När utförande föreslås ska en underrättelse skickas till alla kontoombud om det föreslagna utförandet av överföringen. När avbrytandet av en transaktion inleds enligt punkt 5 ska en underrättelse skickas till alla kontoombud och till den nationella administratör som förvaltar kontot.

8.   Vid tillämpning av artikel 3.11 får en medlemsstat besluta att nationella allmänna helgdagar för ett visst år inte ska anses som arbetsdagar när det gäller tillämpningen av denna förordning i den medlemsstaten. Beslutet ska ange vilka dagar det gäller och ska offentliggöras senast den 1 december året före det år som avses.

Artikel 36

Utsläppsrätters natur och transaktioners slutförande

1.   En utsläppsrätt ska vara ett fungibelt, dematerialiserat instrument som kan handlas på marknaden.

2.   Utsläppsrätters dematerialiserade natur ska innebära att uppgifterna i unionsregistret ska utgöra tillräckligt prima facie-bevis för äganderätten till en utsläppsrätt och för varje annat objekt för vilket denna förordning föreskriver eller godkänner notering i unionsregistret.

3.   Utsläppsrätters fungibilitet ska innebära att varje skyldighet till återvinning eller återgång som kan uppstå för en utsläppsrätt enligt nationell lagstiftning endast ska gälla utsläppsrätten som typ.

Om inte annat följer av artikel 58 och den dataredovisningsprocess som anges i artikel 73, ska en transaktion bli slutgiltig och oåterkallelig när den har slutförts enligt artikel 74. Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella bestämmelser eller korrigeringsåtgärder enligt nationell lagstiftning som kan leda till ett krav eller uppdrag att utföra en ny transaktion i unionsregistret, får ingen lag, bestämmelse, regel eller praxis beträffande ogiltigförklaring av kontrakt eller transaktioner medföra att en transaktion som har blivit slutgiltig och oåterkallelig enligt denna förordning förklaras ogiltig i registret.

Kontoinnehavare eller tredje parter ska inte hindras från att göra gällande någon rätt eller något krav till följd av den underliggande transaktionen, som de kan ha beträffande återvinning, återgång eller skadeersättning enligt lag, med avseende på en transaktion som har blivit slutgiltig i unionsregistret, exempelvis på grund av bedrägeri eller tekniskt fel, så länge detta inte leder till att transaktionen återkallas, upphävs eller förklaras ogiltig i unionsregistret.

4.   En köpare och innehavare av en utsläppsrätt som handlar i god tro ska erhålla äganderätt till en utsläppsrätt fri från varje brist i den överlåtande partens äganderätt.

Avsnitt 2

Utfärdande av utsläppsrätter

Artikel 37

Utfärdande av utsläppsrätter

1.   Den centrala förvaltaren kan, beroende på vad som är lämpligt, öppna ett konto för EU:s totala antal utsläppsrätter, ett konto för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart, ett konto för EU:s auktionering av utsläppsrätter och ett konto för EU:s auktionering av utsläppsrätter för luftfart, och ska upprätta eller annullera konton och utsläppsrätter i enlighet med unionens lagstiftning, bland annat i enlighet med direktiv 2003/87/EG eller artikel 10.1 i förordning (EU) nr 1031/2010.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret tilldelar varje utsläppsrätt ett unikt serienummer vid utfärdandet.

3.   Utsläppsrätter som utfärdas från och med den 1 januari 2021 ska innehålla en uppgift om under vilken tioårsperiod, med start från den 1 januari 2021, de utfärdats.

4.   Den centrala förvaltaren ska se till att de ISIN-koder som anges i ISO 6166 för utsläppsrätter visas i unionsregistret.

5.   Med förbehåll för punkt 6 ska utsläppsrätter som utfärdats i enlighet med den nationella fördelningstabellen i en medlemsstat som har meddelat Europeiska rådet sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen eller som ska auktioneras ut av en auktionsplattform som utsetts av en sådan medlemsstat, särskiljas i enlighet med utfärdandeåret.

6.   Utfärdade utsläppsrätter ska inte identifieras med en landskod

a)

under de år då unionslagstiftningen ännu inte upphört att gälla i den medlemsstaten fram till den 30 april nästkommande år eller om det är säkerställt i tillräcklig mån att överlämnandet av utsläppsrätter måste ske på ett rättsligt bindande sätt innan fördragen upphör att gälla i den medlemsstaten,

b)

om utsläppsrätterna utfärdades för år då efterlevnaden av direktiv 2003/87/EG vad gäller utsläpp som äger rum under dessa år måste säkerställas genom ett avtal där arrangemang fastställs för utträdet av en medlemsstat som anmält att den har för avsikt att utträda ur unionen, och ratifikationsinstrumenten för båda parter i avtalet om utträde har deponerats.

Avsnitt 3

Kontoöverföringar före auktioner och fördelning

Artikel 38

Överföring av allmänna utsläppsrätter som ska fördelas genom auktion

1.   Den centrala förvaltaren ska, för den auktionerande medlemsstatens räkning genom den enligt förordning (EU) nr 1031/2010 utsedda auktionsförrättaren, i god tid överföra allmänna utsläppsrätter från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter till kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter i en mängd som motsvarar de årliga volymer som fastställs enligt artikel 10 i den förordningen.

2.   Om anpassningar görs av de årliga volymerna i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 1031/2010 ska den centrala förvaltaren överföra motsvarande antal allmänna utsläppsrätter från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter till kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter eller från kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter till kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter, beroende på vad som är tillämpligt.

Artikel 39

Överföring av allmänna utsläppsrätter som ska tilldelas gratis

Den centrala förvaltaren ska i god tid överföra allmänna utsläppsrätter från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter till EU:s konto för tilldelning i en mängd som motsvarar summan av de utsläppsrätter som tilldelas gratis enligt varje medlemsstats nationella fördelningstabell.

Artikel 40

Överföring av utsläppsrätter för luftfart som ska fördelas genom auktion

1.   Den centrala förvaltaren ska, för den auktionerande medlemsstatens räkning genom den enligt förordning (EU) nr 1031/2010 utsedda auktionsförrättaren, i god tid överföra utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart till kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter för luftfart i en mängd som motsvarar de årliga volymer som fastställs enligt den förordningen.

2.   Om anpassningar görs av de årliga volymerna i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 1031/2010 ska den centrala förvaltaren överföra motsvarande antal utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart till kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter för luftfart eller från kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter för luftfart till kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart, beroende på vad som är tillämpligt.

Artikel 41

Överföring av utsläppsrätter för luftfart som ska tilldelas gratis

1.   Den centrala förvaltaren ska i god tid överföra utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart till kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart i en mängd som motsvarar antalet utsläppsrätter för luftfart för gratis tilldelning som fastställs i kommissionens beslut som antas på grundval av artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG.

2.   Om antalet utsläppsrätter för luftfart som ska tilldelas gratis utökas genom ett beslut som antas i enlighet med artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG ska den centrala förvaltaren överföra ytterligare utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart till kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart i en mängd som motsvarar ökningen av antalet utsläppsrätter för luftfart som ska tilldelas gratis.

3.   Om antalet utsläppsrätter för luftfart som ska tilldelas gratis minskas genom ett beslut som antas i enlighet med artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG ska den centrala förvaltaren ta bort utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart i en mängd som motsvarar minskningen av antalet utsläppsrätter för luftfart som ska tilldelas gratis.

Artikel 42

Överföring av utsläppsrätter för luftfart till den särskilda reserven

1.   Den centrala förvaltaren ska i god tid överföra utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart till EU:s konto för den särskilda reserven i en mängd som motsvarar antalet utsläppsrätter för luftfart i den särskilda reserven som fastställs i det beslut som antas i enlighet med artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG.

2.   Om antalet utsläppsrätter för luftfart i den särskilda reserven utökas genom ett beslut som antas i enlighet med artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG ska den centrala förvaltaren överföra ytterligare utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart till EU:s konto för den särskilda reserven i en mängd som motsvarar ökningen av antalet utsläppsrätter i den särskilda reserven.

3.   Om antalet utsläppsrätter för luftfart i den särskilda reserven minskas genom ett beslut som antas på grundval av artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG ska den centrala förvaltaren ta bort utsläppsrätter för luftfart från EU:s konto för den särskilda reserven i en mängd som motsvarar minskningen av antalet utsläppsrätter i den särskilda reserven.

4.   Om utsläppsrätter fördelas ur den särskilda reserven i enlighet med artikel 3f i direktiv 2003/87/EG ska den slutliga mängden utsläppsrätter för luftfart som gratis tilldelas luftfartygsoperatören för hela handelsperioden automatiskt överföras från EU:s konto för den särskilda reserven till kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart.

Artikel 43

Överföring av allmänna utsläppsrätter till kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter

Vid slutet av varje handelsperiod ska den centrala förvaltaren överföra alla utsläppsrätter som återstår på EU:s konto för tilldelning till kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter.

Artikel 44

Överföring av utsläppsrätter för luftfart till kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart

Vid slutet av varje handelsperiod ska den centrala förvaltaren överföra alla utsläppsrätter som återstår på EU:s konto för den särskilda reserven till kontot för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart.

Artikel 45

Borttagning av utsläppsrätter för luftfart

Den centrala förvaltaren ska se till att alla utsläppsrätter som återstår på kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart vid slutet av varje handelsperiod överförs till unionens konto för borttagning av utsläppsrätter.

Avsnitt 4

Tilldelning till stationära anläggningar

Artikel 46

Införande av nationella fördelningstabeller i unionsregistret

1.   Varje medlemsstat ska lämna sin nationella fördelningstabell för perioden 2021–2025 och för perioden 2026–2030 till kommissionen senast den 31 december 2020 respektive den 31 december 2025. Medlemsstaterna ska se till att de nationella fördelningstabellerna innehåller den information som anges i bilaga X.

2.   Kommissionen ska ålägga den centrala förvaltaren att föra in den nationella fördelningstabellen i unionsregistret om den anser att den nationella fördelningstabellen är förenlig med direktiv 2003/87/EG, delegerad förordning (EU) 2019/331 och beslut som antas av kommissionen i enlighet med artikel 10c i direktiv 2003/87/EG. I annat fall ska den avslå den nationella fördelningstabellen inom rimlig tid och utan dröjsmål informera den berörda medlemsstaten om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att en kommande tabell ska kunna godkännas. Den medlemsstaten ska lämna en korrigerad nationell fördelningstabell till kommissionen inom tre månader.

Artikel 47

Ändringar av nationella fördelningstabeller

1.   Den centrala förvaltaren ska se till att eventuella ändringar av den nationella fördelningstabellen i enlighet med reglerna om gratis tilldelning till stationära anläggningar förs in i unionsregistret.

2.   När en ändring införs enligt punkt 1 ska en underrättelse skickas till den nationella administratör som förvaltar den anläggning som berörs av ändringen.

3.   Medlemsstaterna ska anmäla ändringar av deras nationella fördelningstabeller vad gäller gratis tilldelning till kommissionen enligt artikel 10c i direktiv 2003/87/EG.

Efter anmälan enligt första stycket ska kommissionen ålägga den centrala förvaltaren att göra motsvarande ändringar av den nationella fördelningstabellen i unionsregistret om den anser att ändringarna av den nationella fördelningstabellen är förenliga med artikel 10c i direktiv 2003/87/EG. I annat fall ska den avslå ändringarna inom rimlig tid och utan dröjsmål informera den berörda medlemsstaten om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att en kommande tabell ska kunna godkännas.

Artikel 48

Gratis tilldelning av allmänna utsläppsrätter

1.   Den nationella administratören ska för varje verksamhetsutövare, år och rättslig grund i bilaga X ange i den nationella fördelningstabellen om en anläggning bör tilldelas några utsläppsrätter för året i fråga eller inte.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret överför allmänna utsläppsrätter automatiskt från EU:s konto för tilldelning av utsläppsrätter i enlighet med den relevanta nationella fördelningstabellen till relevant öppet eller spärrat verksamhetsutövardepåkonto, med beaktande av bestämmelserna om automatisk överföring, som anges i de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 75.

3.   Om ett undantaget verksamhetsutövardepåkonto inte tar emot utsläppsrätter enligt punkt 2 ska utsläppsrätterna för undantagsåren inte överföras till kontot, även om kontots status ändras till öppet för de nästkommande åren.

4.   Den centrala förvaltaren ska se till att en verksamhetsutövare kan göra överföringar för att återlämna överskjutande utsläppsrätter till EU:s konto för tilldelning om en medlemsstats nationella fördelningstabell har ändrats enligt artikel 47 för att korrigera för en övertilldelning av utsläppsrätter till den verksamhetsutövaren, och den behöriga myndigheten har begärt att verksamhetsutövaren ska återlämna dessa överskjutande utsläppsrätter.

5.   Den behöriga myndigheten får ålägga den nationella administratören att göra överföringar för att återlämna överskjutande utsläppsrätter till EU:s konto för tilldelning om övertilldelningen av utsläppsrätter är en följd av tilldelning efter att en verksamhetsutövare, utan att meddela den behöriga myndigheten, har upphört med verksamheten vid den anläggning som tilldelningen avser.

Avsnitt 5

Tilldelning till luftfartygsoperatörer

Artikel 49

Ändringar av nationella fördelningstabeller för luftfart

1.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om ändringar av sina nationella fördelningstabeller för luftfart.

2.   Kommissionen ska ålägga den centrala förvaltaren att göra motsvarande ändringar av de nationella fördelningstabellerna för luftfart i unionsregistret om den anser att ändringarna av den nationella fördelningstabellen för luftfart är förenliga med direktiv 2003/87/EG, särskilt med den tilldelning av utsläppsrätter som beräknas och offentliggörs i enlighet med artikel 3f.7 i det direktivet vid tilldelning av utsläppsrätter från den särskilda reserven. I annat fall ska den avslå ändringarna inom rimlig tid och utan dröjsmål informera medlemsstaten om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att en kommande tabell ska kunna godkännas.

3.   Om det görs en sammanslagning mellan luftfartygsoperatörer som administreras av olika medlemsstater, ska ändringen inledas av den nationella administratören för den luftfartygsoperatör vars tilldelning ska införlivas i en annan luftfartygsoperatörs tilldelning. Innan ändringen genomförs ska den godkännas av den nationella administratören för den luftfartygsoperatör i vars tilldelning den andra luftfartygsoperatörens tilldelning kommer att införlivas.

Artikel 50

Gratis tilldelning av utsläppsrätter för luftfart

1.   Den nationella administratören ska för varje luftfartygsoperatör och år ange i den nationella fördelningstabellen för luftfart huruvida luftfartygsoperatören bör tilldelas några utsläppsrätter för året i fråga eller inte.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret överför allmänna utsläppsrätter automatiskt från kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart till relevant öppet eller spärrat luftfartygsoperatörskonto i enlighet med den relevanta fördelningstabellen, med beaktande av bestämmelserna om automatisk överföring, som anges i de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 75.

3.   Om ett avtal enligt artikel 25 i direktiv 2003/87/EG är i kraft och kräver att utsläppsrätter för luftfart överförs till luftfartygsoperatörskonton i registret för ett annat system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser, ska den centrala förvaltaren, i samarbete med administratören av det andra registret, se till att unionsregistret överför dessa utsläppsrätter från kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart till motsvarande konton i det andra registret.

4.   Om ett avtal enligt artikel 25 i direktiv 2003/87/EG är i kraft och kräver att utsläppsrätter för luftfart från ett annat system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser överförs till luftfartygsoperatörskonton i unionsregistret, ska den centrala förvaltaren, i samarbete med administratören av det andra registret, se till att unionsregistret överför dessa utsläppsrätter från motsvarande konton i det andra registret till luftfartygsoperatörskonton i unionsregistret, efter godkännande av den behöriga myndighet som ansvarar för förvaltningen av det andra systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser.

5.   Om ett undantaget luftfartygsoperatörskonto inte tar emot utsläppsrätter enligt punkt 2 ska utsläppsrätterna för undantagsåren inte överföras till kontot, även om kontots status ändras till öppet för de nästkommande åren.

6.   Den centrala förvaltaren ska se till att en luftfartygsoperatör kan göra överföringar för att återlämna överskjutande utsläppsrätter till kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart om en medlemsstats nationella fördelningstabell för luftfart har ändrats enligt artikel 49 för att korrigera en övertilldelning av utsläppsrätter till luftfartygsoperatören, och om den behöriga myndigheten har begärt att luftfartygsoperatören ska återlämna dessa överskjutande utsläppsrätter.

7.   Den behöriga myndigheten får ålägga den nationella administratören att göra överföringar för att återlämna överskjutande utsläppsrätter till EU:s konto för tilldelning om övertilldelningen av utsläppsrätter är en följd av tilldelning efter att en luftfartygsoperatör, utan att meddela den behöriga myndigheten, har upphört med den verksamhet som tilldelningen avser.

Artikel 51

Återlämnande av utsläppsrätter för luftfart

När en ändring av den nationella fördelningstabellen för luftfart genomförs i enlighet med artikel 25a i direktiv 2003/87/EG efter överföringen av utsläppsrätter till luftfartygsoperatörskontona för ett visst år i enlighet med artikel 50 i denna förordning, ska den centrala förvaltaren utföra varje överföring som krävs enligt åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 25a i direktiv 2003/87/EG.

Avsnitt 6

Auktion

Artikel 52

Införande av auktionstabeller i EU:s transaktionsförteckning

1.   Det berörda avvecklingssystemet eller clearingsystemet, enligt definitionerna i förordning (EU) nr 1031/2010, ska inom en månad från det att en auktionskalender har fastställts och offentliggjorts i enlighet med artikel 11.1, 13.1, 13.2 eller 32.4 i förordning (EU) nr 1031/2010 förse kommissionen med motsvarande auktionstabell.

Avvecklingssystemet eller clearingsystemet ska tillhandahålla två auktionstabeller för varje kalenderår från och med 2012, en för auktionering av allmänna utsläppsrätter och en för auktionering av utsläppsrätter för luftfart, och se till att auktionstabellerna omfattar den information som anges i bilaga XIII.

2.   Kommissionen ska ålägga den centrala förvaltaren att föra in auktionstabellen i EU:s transaktionsförteckning om den anser att auktionstabellen är förenlig med förordning (EU) nr 1031/2010. I annat fall ska den avslå auktionstabellen inom rimlig tid och utan dröjsmål informera avvecklingssystemet eller clearingsystemet, enligt definitionerna i förordning (EU) nr 1031/2010, om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att en kommande tabell ska kunna godkännas. Avvecklingssystemet eller clearingsystemet ska därför lämna en korrigerad auktionstabell till kommissionen inom tre månader.

3.   Varje auktionstabell eller korrigerad auktionstabell som senare införs i EU:s transaktionsförteckning i enlighet med punkt 2 i denna artikel ska utgöra ett överföringsuppdrag, enligt definitionen i artikel 2 i) i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG.

Utan att det påverkar artikel 53.3 ska den tidpunkt då en sådan auktionstabell eller korrigerad auktionstabell lämnas till kommissionen utgöra tidpunkten för införande av ett överföringsuppdrag i ett system, enligt definitionen i artikel 2 a i direktiv 98/26/EG, i enlighet med artikel 3.3 i det direktivet.

Artikel 53

Ändringar av auktionstabellerna

1.   Det berörda avvecklingssystemet eller clearingsystemet, enligt definitionerna i förordning (EU) nr 1031/2010, ska omedelbart informera kommissionen om eventuella nödvändiga ändringar av auktionstabellen.

2.   Kommissionen ska ålägga den centrala förvaltaren att föra in den korrigerade auktionstabellen i EU:s transaktionsförteckning om den anser att den korrigerade auktionstabellen är förenlig med förordning (EU) nr 1031/2010. I annat fall ska den avslå ändringarna inom rimlig tid och utan dröjsmål informera det berörda avvecklingssystemet eller clearingsystemet om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att en kommande tabell ska kunna godkännas.

3.   Kommissionen får ålägga den centrala förvaltaren att stänga av överföringen av utsläppsrätter som anges i en auktionstabell om den får kännedom om en nödvändig ändring av auktionstabellen som det ovannämnda avvecklingssystemet eller clearingsystemet inte har meddelat.

Artikel 54

Auktionering av utsläppsrätter

1.   Kommissionen ska i god tid ålägga den centrala förvaltaren att på begäran av den auktionerande medlemsstaten, som företräds av en auktionsförrättare som förordnats i enlighet med förordning (EU) nr 1031/2010, överföra allmänna utsläppsrätter från kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter och/eller utsläppsrätter för luftfart från kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter för luftfart till aktuellt mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter i enlighet med auktionstabellerna. Innehavaren av det aktuella mottagarkontot för auktionerade utsläppsrätter ska se till att de auktionerade utsläppsrätterna överförs till den vinnande budgivaren eller senare rättsinnehavare i enlighet med förordning (EU) nr 1031/2010.

2.   I enlighet med förordning (EU) nr 1031/2010 får det behöriga ombudet för ett mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter åläggas att överföra alla utsläppsrätter som inte levererats från mottagarkontot för auktionerade utsläppsrätter till kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter eller kontot för EU:s auktionering av utsläppsrätter för luftfart.

Avsnitt 7

Handel

Artikel 55

Överföring av utsläppsrätter

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska den centrala förvaltaren på begäran av en kontoinnehavare se till att unionsregistret gör en överföring av utsläppsrätter till något annat konto såvida överföringen inte hindras av det inledande eller mottagande kontots status.

2.   Utsläppsrätter från verksamhetsutövardepåkonton och luftfartygsoperatörskonton får endast överföras till konton som finns med på den lista över betrodda konton som upprättats enligt artikel 23.

3.   Innehavare av verksamhetsutövardepåkonton eller luftfartygsoperatörskonton får besluta att överföringar får ske från deras konton till konton som inte finns med på den lista över betrodda konton som upprättats enligt artikel 23. Innehavare av verksamhetsutövardepåkonton eller luftfartygsoperatörskonton får återkalla ett sådant beslut. Beslutet och återkallandet av beslutet ska meddelas i form av en vederbörligen undertecknad förklaring som lämnas in till den nationella administratören.

4.   När en överföring inleds ska det behöriga ombud som inleder överföringen ange i unionsregistret om överföringen utgör en bilateral transaktion, såvida inte transaktionen är registrerad på en marknadsplats eller clearas via en central motpart, eller om det rör sig om en överföring mellan olika konton som innehas av samma kontoinnehavare i unionsregistret.

Avsnitt 8

Överlämnande av utsläppsrätter

Artikel 56

Överlämnande av utsläppsrätter

1.   En verksamhetsutövare eller en luftfartygsoperatör ska överlämna utsläppsrätter genom att lämna förslag till unionsregistret om att

a)

överföra angivet antal utsläppsrätter från relevant verksamhetsutövardepåkonto eller luftfartygsoperatörskonto till unionens konto för borttagning av utsläppsrätter,

b)

notera antalet och typen av överförda utsläppsrätter såsom överlämnade för utsläppen från verksamhetsutövarens anläggning eller utsläppen från luftfartygsoperatörens verksamhet under den aktuella perioden.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret förhindrar förslag till utförande vad gäller överlämnande av utsläppsrätter som inte ska beaktas när fullgörandestatustalet beräknas i enlighet med artikel 33.1.

3.   En överlämnad utsläppsrätt får inte överlämnas på nytt.

4.   Om ett avtal enligt artikel 25 i direktiv 2003/87/EG är i kraft ska punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel tillämpas på enheter som utfärdas inom ramen för det system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser som är kopplat till EU:s utsläppshandelssystem.

5.   Utsläppsrätter som har en landskod enligt artikel 37.5 får inte överlämnas.

Avsnitt 9

Borttagning av utsläppsrätter

Artikel 57

Borttagning av utsläppsrätter

1.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret genomför kontoinnehavares begäran enligt artikel 12.4 i direktiv 2003/87/EG om att ta bort utsläppsrätter som hålls på kontoinnehavarnas konton genom att

a)

överföra angivet antal utsläppsrätter från kontot i fråga till unionens konto för borttagning av utsläppsrätter,

b)

notera antalet överförda utsläppsrätter såsom borttagna för året i fråga.

2.   Borttagna utsläppsrätter ska inte noteras såsom överlämnade för utsläpp.

Avsnitt 10

Återkallande av transaktioner

Artikel 58

Återkallande av slutgiltigt godkända processer som har inletts felaktigt

1.   Om en kontoinnehavare eller en nationell administratör som agerar på kontoinnehavarens vägnar oavsiktligt eller felaktigt inleder en av de transaktioner som avses i punkt 2, får kontoinnehavaren genom en skriftlig begäran föreslå att kontoadministratören återkallar den slutförda transaktionen. Begäran ska vara korrekt undertecknad av kontoinnehavarens behöriga ombud, som ska ha behörighet att inleda den typ av transaktion som ska återkallas, och begäran ska postas inom tio arbetsdagar från det slutgiltiga slutförandet av processen. Begäran ska innehålla en förklaring om att transaktionen inletts felaktigt eller oavsiktligt.

2.   En kontoinnehavare får föreslå återkallande av följande transaktioner:

a)

Överlämnande av utsläppsrätter.

b)

Borttagning av utsläppsrätter.

3.   Om kontots administratör konstaterar att begäran uppfyller villkoren enligt punkt 1 och instämmer i begäran, får administratören föreslå att transaktionen återkallas i unionsregistret.

4.   Om en nationell administratör oavsiktligt eller felaktigt inleder en av de transaktioner som avses i punkt 5, får den genom en skriftlig begäran föreslå att den centrala förvaltaren återkallar den slutförda transaktionen. Begäran ska innehålla en förklaring om att transaktionen inletts felaktigt eller oavsiktligt.

5.   Nationella administratörer får föreslå återkallande av följande transaktioner:

a)

Tilldelning av allmänna utsläppsrätter.

b)

Tilldelning av utsläppsrätter för luftfart.

6.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret godtar förslaget till återkallande enligt punkt 1, spärrar de enheter som ska överföras genom återkallandet och vidarebefordrar förslaget till den centrala förvaltaren, förutsatt att alla av följande villkor är uppfyllda:

a)

En transaktion för överlämnande eller borttagning av utsläppsrätter som ska återkallas har inte slutförts mer än 30 arbetsdagar före kontoadministratörens förslag enligt punkt 3.

b)

Återkallandet av transaktioner för överlämnande leder inte till att en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör inte uppfyller kraven på fullgörande.

7.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret godtar förslaget till återkallande enligt punkt 4, spärrar de enheter som ska överföras genom återkallandet och vidarebefordrar förslaget till den centrala förvaltaren, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Mottagarkontot för den transaktion som ska återkallas innehåller fortfarande den mängd enheter och av den typ som gäller för den transaktion som ska återkallas.

b)

Tilldelningen av allmänna utsläppsrätter som ska återkallas har genomförts efter att anläggningens tillstånd drogs in eller efter att verksamheten vid anläggningen helt eller delvis upphörde.

8.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret genomför återkallandet med enheter av samma enhetstyp som finns på mottagarkontot för den transaktion som återkallas.

KAPITEL 3

Kopplingar till andra system för handel med växthusgaser

Artikel 59

Kopplingsarrangemang

Den centrala förvaltaren får skapa konton och processer och genomföra transaktioner och andra åtgärder när så är lämpligt för att genomföra avtal och arrangemang enligt artikel 25 och 25a i direktiv 2003/87/EG.

AVDELNING III

GEMENSAMMA TEKNISKA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1

Tekniska krav för unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning

Avsnitt 1

Tillgänglighet

Artikel 60

Tillgänglighet och tillförlitlighet i fråga om unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning

1.   Den centrala förvaltaren ska vidta alla rimliga åtgärder för att se till att

a)

unionsregistret är tillgängligt för kontoombud och nationella administratörer dygnet runt sju dagar i veckan,

b)

de kommunikationslänkar som avses i artikel 6 mellan unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning fungerar dygnet runt sju dagar i veckan,

c)

det finns maskin- och programvara i reserv om ordinarie maskin- eller programvara inte skulle fungera,

d)

unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning reagerar snabbt när kontoombud lämnar en begäran.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning bygger på stabila system och har förfaranden för dataskydd så att data och funktioner snabbt kan återställas i händelse av fel eller haveri i systemet.

3.   Den centrala förvaltaren ska begränsa driftsavbrotten i unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning till ett minimum.

Artikel 61

Hjälpcentraler

1.   De nationella administratörerna ska via nationella hjälpcentraler tillhandahålla hjälp och stöd för innehavarna av och ombuden för de konton som administratörerna administrerar i unionsregistret.

2.   Den centrala förvaltaren ska via en central hjälpcentral tillhandahålla stöd för de nationella administratörerna när dessa tillhandahåller stöd enligt punkt 1.

Avsnitt 2

Säkerhet och autentisering

Artikel 62

Autentisering av unionsregistret

Identiteten för unionsregistret ska autentiseras av EU:s transaktionsförteckning enligt de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 75.

Artikel 63

Tillträde till konton i unionsregistret

1.   Kontoombuden ska ha tillträde till sina konton i unionsregistret genom den skyddade delen av unionsregistret. Den centrala förvaltaren ska se till att den skyddade delen av unionsregistrets webbplats kan nås via Internet. Unionsregistrets webbplats ska vara tillgänglig på unionens alla officiella språk.

2.   Nationella administratörer ska ha tillträde till de konton de administrerar i unionsregistret genom den skyddade delen av unionsregistret. Den centrala förvaltaren ska se till att denna skyddade del av unionsregistrets webbplats kan nås via Internet.

3.   Kommunikationerna mellan behöriga ombud eller nationella administratörer och den skyddade delen av unionsregistret ska krypteras med beaktande av säkerhetskraven i de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 75.

4.   Den centrala förvaltaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att ingen obehörig kan ta sig in i den skyddade delen av unionsregistrets webbplats.

5.   Om identifieringsuppgifterna för ett behörigt ombud inte längre är säkra, ska det behöriga ombudet omedelbart stänga av sin tillträdesrätt till det berörda kontot, underrätta kontoadministratören om detta och begära nya identifieringsuppgifter. Om det inte går att få åtkomst till kontot för att stänga av tillträdesrätten ska det behöriga ombudet omedelbart begära att den nationella administratören stänger av tillträdesrätten.

Artikel 64

Autentisering och auktorisering i unionsregistret

1.   Den centrala förvaltaren ska se till att de nationella administratörerna och varje behörigt ombud förses med identifieringsuppgifter för autentisering vid tillträde till unionsregistret.

2.   Ett behörigt ombud ska endast ha tillträdesrätt till de konton i unionsregistret som autentiseringen omfattar, och ska endast kunna begära att sådana processer inleds som ombudet är auktoriserat för enligt artikel 21. Tillträde och begäran om inledande av processer ska ske via en skyddad del av unionsregistrets webbplats.

3.   Utöver identifieringsuppgifterna enligt punkt 1 ska sekundär autentisering göras för att ge ett behörigt ombud tillträde till unionsregistret, i enlighet med de typer av mekanismer för sekundär autentisering som anges i de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 75.

4.   Administratören för ett konto får förutsätta att en användare som har autentiserats av unionsregistret är det behöriga ombud för vilket identifieringsuppgifterna har registrerats, utom om det behöriga ombudet underrättar kontots administratör om att identifieringsuppgifterna inte längre är säkra och begär att de ska ersättas.

5.   Det behöriga ombudet ska vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra att identifieringsuppgifterna förkommer, stjäls eller röjs. Om identifieringsuppgifterna förkommer, stjäls eller röjs ska det behöriga ombudet omedelbart anmäla det till den nationella administratören.

Artikel 65

Avstängning av all tillträdesrätt på grund av säkerhetsbrott eller säkerhetsrisker

1.   Den centrala förvaltaren får tillfälligt stänga av tillträdesrätten till unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning eller någon del av dessa om förvaltaren har skäl att misstänka att det föreligger säkerhetsbrott eller allvarliga säkerhetsrisker i unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning i den mening som avses i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 (21), inklusive de reservmekanismer som avses i artikel 60. Om skälen för avstängningen kvarstår i mer än fem arbetsdagar får kommissionen ålägga den centrala förvaltaren att bibehålla avstängningen.

Den centrala förvaltaren ska snarast underrätta alla nationella administratörer om avstängningen, skälen till denna och hur långvarig den väntas bli.

2.   En nationell administratör som får kännedom om bristerna eller riskerna ska snarast underrätta den centrala förvaltaren. Den centrala förvaltaren får vidta de åtgärder som avses i punkt 1.

3.   En nationell administratör som får kännedom om en situation enligt beskrivningen i punkt 1, där avstängning krävs för alla tillträdesrätter till de konton som administratören förvaltar i enlighet med denna förordning, ska stänga av all tillträdesrätt till de kontona och snarast underrätta den centrala förvaltaren. Den centrala förvaltaren ska underrätta alla nationella administratörer så snart som möjligt.

4.   Kontoinnehavarna ska i så god tid som möjligt i förväg underrättas om åtgärder som vidtas enligt punkterna 1, 2 och 3. I underrättelsen ska anges hur långvarig avstängningen väntas bli, och underrättelsen ska presenteras på ett tydligt sätt på den offentliga delen av unionsregistrets webbplats.

Artikel 66

Avstängning av tillträdesrätt till utsläppsrätter vid misstanke om bedrägeri

1.   En nationell administratör eller en nationell administratör som agerar på begäran av den behöriga myndigheten eller någon annan relevant myndighet enligt nationell lagstiftning får stänga av tillträdesrätten till utsläppsrätter i den del av unionsregistret som den administrerar

a)

i högst fyra veckor om den misstänker att utsläppsrätterna har ingått i en transaktion som utgör bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism, korruption eller andra grova brott,

b)

om avstängningen sker på grundval av och i enlighet med bestämmelser i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte.

Vid tillämpning av första stycket led a ska bestämmelserna i artikel 67 gälla. Tidsperioden får förlängas på begäran av finansunderrättelseenheten.

2.   Kommissionen får ålägga den centrala förvaltaren att stänga av tillträdesrätten till utsläppsrätter i unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning i högst fyra veckor om den misstänker att utsläppsrätterna har ingått i en transaktion som utgör bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism, korruption eller andra grova brott.

3.   Den nationella administratören eller kommissionen ska omedelbart informera den behöriga rättsvårdande myndigheten om avstängningen.

4.   En nationell rättsvårdande myndighet i den nationella administratörens medlemsstat får också ålägga administratören att genomföra en avstängning på grundval av och i enlighet med nationell lag.

Artikel 67

Samarbete med berörda behöriga myndigheter och anmälan om penningtvätt, finansiering av terrorism och brottslig verksamhet

1.   Den centrala förvaltaren och de nationella administratörerna ska samarbeta med offentliga organ som har till uppgift att övervaka efterlevnaden av direktiv 2003/87/EG samt offentliga organ som ansvarar för tillsynen av primär- och sekundärmarknader för utsläppsrätter för att se till att de får en samlad överblick över utsläppsrättsmarknaderna.

2.   Den nationella administratören, samt dess verksamhetsledare och anställda, ska samarbeta fullt ut med de berörda behöriga myndigheterna för att införa tillfredsställande och lämpliga rutiner för att förebygga och förhindra transaktioner som har samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism.

3.   Den nationella administratören, samt dess verksamhetsledare och anställda, ska samarbeta fullt ut med den finansunderrättelseenhet som avses i artikel 32 i direktiv (EU) 2015/849 genom att snarast

a)

på eget initiativ informera finansunderrättelseenheten när de känner till, misstänker eller har rimliga skäl att misstänka att det förekommer, har förekommit, eller gjorts försök till penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra brottsliga handlingar,

b)

på begäran ge finansunderrättelseenheten all nödvändig information enligt de förfaranden som inrättats genom tillämplig lagstiftning.

4.   Den information som avses i punkt 2 ska vidarebefordras till finansunderrättelseenheten i den nationella administratörens medlemsstat. I de nationella genomförandeåtgärderna för de riktlinjer och rutiner för efterlevnadskontroll och kommunikation som avses i artikel 45.1 i direktiv (EU) 2015/849 ska det anges vilken eller vilka personer som ansvarar för att vidarebefordra information enligt denna artikel.

5.   Den nationella administratörens medlemsstat ska se till att den nationella administratören omfattas av de nationella genomförandeåtgärderna för artiklarna 37, 38, 39, 42 och 46 i direktiv (EU) 2015/849.

6.   Kontoinnehavare ska omedelbart rapportera bedrägerier eller misstänkta bedrägerier till den behöriga nationella rättsvårdande myndigheten. Rapporten ska vidarebefordras till de nationella administratörerna.

Artikel 68

Avstängning av processer

1.   Kommissionen får uppmana den centrala förvaltaren att tillfälligt stänga av EU:s transaktionsförtecknings godkännande av vissa eller alla processer som härrör från unionsregistret, om registret inte drivs och underhålls i enlighet med bestämmelserna i denna förordning. Den ska omedelbart underrätta de berörda nationella administratörerna.

2.   Den centrala förvaltaren får tillfälligt stänga av funktionerna för inledning eller godkännande av vissa eller alla processer i unionsregistret, i syfte att genomföra schemalagt eller akut underhåll i unionsregistret.

3.   En nationell administratör får begära att kommissionen återställer en process som stängts av enligt punkt 1 om administratören bedömer att de omständigheter som föranledde avstängningen har blivit avhjälpta. Kommissionen ska i så fall uppmana den centrala förvaltaren att återställa processen i fråga. I annat fall ska den avslå begäran inom rimlig tid och utan dröjsmål informera den nationella administratören om skälen för beslutet och ange kriterier som ska uppfyllas för att en kommande begäran ska kunna godkännas.

4.   Kommissionen kan, även på begäran av en medlemsstat som har meddelat Europeiska rådet sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen, uppmana den centrala förvaltaren att tillfälligt stänga av EU:s transaktionsförtecknings godkännande av relevanta processer för den medlemsstaten vad gäller gratis tilldelning och auktionering.

Artikel 69

Upphävande av kopplingsarrangemang

Vid tillfälligt eller bestående upphävande av ett avtal enligt artikel 25 i direktiv 2003/87/EG ska den centrala förvaltaren vidta lämpliga åtgärder i enlighet med avtalet.

Avsnitt 3

Automatisk kontroll, notering och slutförande av processer

Artikel 70

Automatisk kontroll av processer

1.   Alla processer ska uppfylla de allmänna informationstekniska krav som gäller för elektroniska meddelanden och som säkerställer att processerna i unionsregistret läses, kontrolleras och noteras på rätt sätt. Alla processer ska uppfylla de särskilda processrelaterade krav som anges i denna förordning.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att EU:s transaktionsförteckning utför automatiska kontroller med beaktande av de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 75 för alla processer i syfte att upptäcka avvikelser och diskrepanser som gör att en föreslagen process inte uppfyller kraven i direktiv 2003/87/EG och denna förordning.

Artikel 71

Upptäckta diskrepanser

När det gäller processer som görs via den direkta kommunikationslänken mellan unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning enligt artikel 6.2 ska den centrala förvaltaren, om diskrepanser upptäcks vid de automatiska kontrollerna enligt artikel 72.2, se till att EU:s transaktionsförteckning avslutar alla processer och meddelar detta till unionsregistret och administratören för de konton som berörs av de avslutade transaktionerna, genom returnering av en svarskod från den automatiska kontrollen. Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret omedelbart underrättar berörda kontoinnehavare om att processen har avbrutits.

Artikel 72

Diskrepanser upptäckta inom unionsregistret

1.   Den centrala förvaltaren och medlemsstaterna ska se till att unionsregistret innehåller kontrollkoder för indata och utdata för att säkerställa korrekt tolkning av den information som utbyts under varje process. Kontrollkoderna ska beakta de koder som anges i de specifikationer för datainväxling och teknik som föreskrivs i artikel 75.

2.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret, före och under körningen av alla processer, genomför lämpliga automatiska kontroller för att säkerställa att diskrepanser upptäcks och felaktiga processer avbryts före de automatiska kontrollerna som görs av EU:s transaktionsförteckning.

Artikel 73

Dataredovisning – inkonsekvenser upptäckta av EU:s transaktionsförteckning

1.   Den centrala förvaltaren ska se till att EU:s transaktionsförteckning regelbundet inleder dataredovisning för att säkerställa att förteckningens noteringar för konton och innehav av utsläppsrätter motsvarar noteringarna för dessa innehav i unionsregistret. Den centrala förvaltaren ska se till att EU:s transaktionsförteckning registrerar alla processer.

2.   Om EU:s transaktionsförteckning upptäcker en inkonsekvens under den redovisning som avses i punkt 1 och inkonsekvensen innebär att informationen om konton och innehav av utsläppsrätter i unionsregistret vid den periodiska redovisningsprocessen inte stämmer överens med informationen i EU:s transaktionsförteckning, ska den centrala förvaltaren säkerställa att EU:s transaktionsförteckning förhindrar att ytterligare processer kan slutföras med de konton och utsläppsrätter som berörs av inkonsekvensen. Den centrala förvaltaren ska se till att EU:s transaktionsförteckning omedelbart underrättar den centrala förvaltaren och administratörerna för berörda konton om alla inkonsekvenser.

Artikel 74

Slutgiltigt godkännande av processer

1.   Alla transaktioner och andra processer som kommuniceras till EU:s transaktionsförteckning i enlighet med artikel 6.2 ska vara slutgiltiga när EU:s transaktionsförteckning underrättar unionsregistret om att processen är slutförd. Den centrala förvaltaren ska se till att EU:s transaktionsförteckning automatiskt avbryter slutförandet av en transaktion eller process om den inte har kunnat slutföras inom 24 timmar efter det att den kommunicerades.

2.   Den dataredovisningsprocess som avses i artikel 73.1 ska vara slutgiltig när alla inkonsekvenser mellan informationen i unionsregistret och informationen i EU:s transaktionsförteckning för en viss tidpunkt och dag har korrigerats och dataredovisningsprocessen har inletts på nytt och slutförts för registret.

Avsnitt 4

Specifikationer och hantering av ändringar

Artikel 75

Specifikationer för datainväxling och teknik

1.   Kommissionen ska förse de nationella administratörerna med specifikationer för datainväxling och teknik som fastställer operativa krav för unionsregistret, däribland krav för identifieringskoder, automatiska kontroller, svarskoder och dataloggning samt krav rörande testningsförfaranden och säkerhet.

2.   Specifikationerna för datainväxling och teknik ska upprättas i samråd med medlemsstaterna.

3.   Standarder som utarbetas i enlighet med avtal enligt artikel 25 i direktiv 2003/87/EG ska följa de specifikationer för datainväxling och teknik som upprättats enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel.

Artikel 76

Hantering av ändringar och versioner

Om det krävs en ny version av unionsregistrets programvara ska den centrala förvaltaren se till att de testningsförfaranden som anges i specifikationerna för datainväxling och teknik enligt artikel 75 har genomförts innan en kommunikationslänk inrättas och aktiveras mellan programvarans nya version och EU:s transaktionsförteckning.

KAPITEL 2

Uppgiftslagring, rapporter, sekretess och avgifter

Artikel 77

Bearbetning av information och personuppgifter

1.   När det gäller behandling av personuppgifter i unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning ska de nationella administratörerna betraktas som personuppgiftsansvariga i den mening som avses i artikel 4.7 i förordning (EU) 2016/679. Kommissionen ska i förhållande till sina skyldigheter enligt denna förordning och behandlingen av personuppgifter i samband därmed betraktas som personuppgiftsansvarig i den mening som avses i artikel 3.8 i förordning (EU) 2018/1725.

2.   Om en nationell administratör upptäcker en personuppgiftsincident ska administratören utan onödigt dröjsmål informera den centrala förvaltaren och andra nationella administratörer om incidentens art och möjliga konsekvenser, samt om vilka åtgärder som vidtagits och föreslås vidtas för att komma till rätta med personuppgiftsincidenten och mildra eventuella negativa effekter.

3.   Om den centrala förvaltaren upptäcker en personuppgiftsincident ska förvaltaren utan onödigt dröjsmål informera de nationella administratörerna om incidentens art och möjliga konsekvenser, samt om vilka åtgärder som den centrala förvaltaren vidtagit och föreslår att de nationella administratörerna vidtar för att komma till rätta med personuppgiftsincidenten och mildra eventuella negativa effekter.

4.   Arrangemang när det gäller de personuppgiftsansvarigas respektive ansvar för att fullgöra sina skyldigheter i fråga om dataskydd ska omfattas i de samarbetsvillkor som upprättas enligt artikel 7.4.

5.   Den centrala förvaltaren och medlemsstaterna ska se till att unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning endast lagrar och bearbetar den information om konton, kontoinnehavare och kontoombud som avses i tabell III-I i bilaga III, tabellerna VI-I och VI-II i bilaga VI, tabell VII-I i bilaga VII och tabell VIII-I i bilaga VIII. Eventuell annan information som ska tillhandahållas enligt denna förordning ska lagras och bearbetas utanför unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning.

6.   De nationella administratörerna ska se till att den information som erhålls inom ramen för denna förordning men som inte lagras i unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning bearbetas i enlighet med relevanta bestämmelser i unionslagstiftningen och nationell lagstiftning.

7.   Inga uppgifter ur de särskilda kategorier av uppgifter som definieras i artikel 9 i förordning (EU) 2016/679 och i artikel 10 i förordning (EU) 2018/1725 ska registreras i unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning.

Artikel 78

Uppgiftslagring

1.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret lagrar uppgifter om samtliga processer, förteckningsuppgifter och kontoinnehavare under fem år efter det att ett konto har avslutats.

2.   Personuppgifter ska tas bort ur registren fem år efter att ett konto har avslutats eller fem år efter att en affärsförbindelse, enligt definitionen i artikel 3.13 i direktiv (EU) 2015/849, har avslutats med en fysiska person.

3.   Personuppgifter får lagras, och endast kunna nås av den centrala förvaltaren, i ytterligare fem år, i syfte att uppdaga, utreda och beivra brott och för skatteförvaltnings- och skatteverkställighetsändamål och revision och ekonomisk övervakning av verksamheter som rör utsläppsrätter eller av penningtvätt, finansiering av terrorism, andra grova brott eller marknadsmissbruk, för vilka konton i unionsregistret kan vara ett instrument, eller av överträdelser av unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning för att säkerställa att EU:s utsläppshandelssystem fungerar väl.

4.   I syfte att uppdaga, utreda och beivra brott och för skatteförvaltnings- och skatteverkställighetsändamål och revision och ekonomisk övervakning av verksamheter som rör utsläppsrätter eller av penningtvätt, finansiering av terrorism, andra grova brott eller marknadsmissbruk, för vilka konton i unionsregistret kan vara ett instrument, eller av överträdelser av unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning för att säkerställa att EU:s utsläppshandelssystem fungerar väl, får personuppgifter som kontrolleras av nationella administratörer lagras efter att en affärsförbindelse avslutats fram till slutet av en period som motsvarar den maximala preskriptionstiden för dessa brott enligt lagstiftningen i den nationella administratörens medlemsstat.

5.   Kontouppgifter som innefattar personuppgifter, som samlats in enligt bestämmelserna i denna förordning och som inte lagras i unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning, ska lagras i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

6.   Den centrala förvaltaren ska se till att de nationella administratörerna kan få tillgång till, använda sökfunktioner och exportera alla uppgifter i unionsregistret som är kopplade till konton som de administrerar eller har administrerat.

Artikel 79

Rapportering och tillgång till information

1.   Den centrala förvaltaren ska på ett öppet och organiserat sätt tillhandahålla den information som anges i bilaga XIII för de mottagare som anges i den bilagan. Den centrala förvaltaren ska vidta alla rimliga åtgärder för att tillhandahålla den information som avses i bilaga XIII med den regelbundenhet som anges i den bilagan. Den centrala förvaltaren får inte lämna ut ytterligare information som finns i EU:s transaktionsförteckning eller unionsregistret utom om detta tillåts enligt artikel 80.

2.   De nationella administratörerna får också på en allmänt tillgänglig webbplats och på ett öppet och organiserat sätt tillhandahålla den del av informationen som avses i bilaga XIII och som de har tillträde till enligt artikel 80, med den regelbundenhet och för de mottagare som anges i den bilagan. De nationella administratörerna får inte lämna ut ytterligare information som finns i unionsregistret utom om detta tillåts enligt artikel 80.

Artikel 80

Sekretess

1.   All information i EU:s transaktionsförteckning och i unionsregistret, inbegripet information om kontosaldon, genomförda transaktioner, den unika enhetskoden för utsläppsrätter som finns där eller som berörs av en transaktion, ska vara sekretessbelagd, såvida inget annat krävs enligt unionslagstiftningen eller proportionerliga bestämmelser i nationell lagstiftning som tjänar ett legitimt syfte som är förenligt med denna förordning.

Första stycket gäller även information som samlas in i enlighet med denna förordning och innehas av den centrala förvaltaren eller den nationella administratören.

2.   Den centrala förvaltaren och de nationella administratörerna ska se till att alla personer som arbetar eller har arbetat för dem eller enheter som tilldelats uppgifter samt sakkunniga som har anlitats av dem är bundna av tystnadsplikt. Utan att det påverkar kraven i nationella straffrättsliga eller skatterättsliga bestämmelser eller andra bestämmelser i denna förordning får de inte röja konfidentiell information som de fått i tjänsten.

3.   Den centrala förvaltaren eller den nationella administratören får tillhandahålla uppgifter ur unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning eller uppgifter som samlats in i enlighet med denna förordning till följande enheter:

a)

Polisen eller annan rättsvårdande eller rättslig myndighet och skattemyndigheter i medlemsstaten.

b)

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

c)

Europeiska revisionsrätten.

d)

Eurojust.

e)

De behöriga myndigheter som avses i artikel 48 i direktiv (EU) 2015/849.

f)

De behöriga myndigheter som avses i artikel 67 i direktiv (EU) 2014/65.

g)

De behöriga myndigheter som avses i artikel 22 i förordning (EU) nr 596/2014.

h)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten som upprättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (22).

i)

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter som har inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 (23).

j)

Behöriga nationella tillsynsmyndigheter.

k)

Medlemsstaternas nationella administratörer och den behöriga myndighet som avses i artikel 18 i direktiv 2003/87/EG.

l)

De myndigheter som avses i artikel 6 i direktiv 98/26/EG.

m)

Europeiska datatillsynsmannen och de behöriga dataskyddsmyndigheterna.

4.   Uppgifter får lämnas till de enheter som avses i punkt 3 på deras begäran till den centrala förvaltaren eller till en nationell administratör, på villkor att begäran är motiverad och uppgifterna i fråga behövs för att uppdaga, utreda och beivra brott och för skatteförvaltnings- och skatteverkställighetsändamål och revision och ekonomisk övervakning av verksamheter som rör utsläppsrätter eller av penningtvätt, finansiering av terrorism, andra grova brott eller marknadsmissbruk, för vilka konton i unionsregistret kan vara ett instrument, eller av överträdelser av unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning för att säkerställa att EU:s utsläppshandelssystem fungerar väl.

Utan att det påverkar kraven i nationella straffrättsliga eller skatterättsliga bestämmelser får den centrala förvaltaren, de nationella administratörerna eller andra myndigheter, organ eller fysiska eller juridiska personer som mottar konfidentiell information enligt denna förordning endast använda denna information för att utföra sina uppgifter och fullgöra sina uppdrag, vilket när det gäller den centrala förvaltaren och de nationella administratörerna endast får ske inom denna förordnings tillämpningsområde, och när det gäller andra myndigheter, organ eller fysiska eller juridiska personer endast i det syfte för vilket informationen lämnades till dem och/eller inom ramen för administrativa eller rättsliga förfaranden som har ett samband med fullgörandet av deras uppdrag.

All konfidentiell information som mottas, utbyts eller överförs i enlighet med denna förordning ska omfattas av villkoren i denna artikel. Artikeln ska däremot inte hindra den centrala förvaltaren och de nationella administratörerna från att utbyta eller överföra konfidentiell information i enlighet med denna förordning.

Artikeln ska inte hindra den centrala förvaltaren och de nationella administratörerna från att i enlighet med nationell lagstiftning utbyta eller överföra konfidentiell information som inte har mottagits från den centrala förvaltaren eller en nationell administratör i en annan medlemsstat.

5.   En enhet som tar emot uppgifter enligt punkt 4 ska se till att dessa uppgifter endast används för de ändamål som anges i begäran enligt punkt 4 och att uppgifterna inte avsiktligt eller oavsiktligt görs tillgängliga för personer som inte berörs av det avsedda ändamålet för användningen av uppgifterna. Denna bestämmelse ska inte hindra dessa enheter från att göra uppgifter tillgängliga för andra enheter som förtecknas i punkt 3, om detta är nödvändigt för de ändamål som anges i den begäran som görs enligt punkt 4.

6.   Den centrala förvaltaren får på begäran ge de enheter som förtecknas i punkt 3 tillträde till anonyma transaktionsuppgifter, om syftet är att upptäcka misstänkta transaktionsmönster, på villkor att uppgifterna inte gör det möjligt att direkt identifiera specifika personer. Enheter med sådant tillträde får underrätta de övriga enheter som förtecknas i punkt 3 om misstänkta transaktionsmönster.

7.   Europol ska ha löpande läsrättigheter till uppgifterna i unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning för tillämpningen av artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 (24). Europol ska hålla kommissionen underrättad om hur uppgifterna används.

8.   De nationella administratörerna ska på ett säkert sätt förse alla övriga nationella administratörer och den centrala förvaltaren med namn, nationalitet, födelsedatum och födelseort för personer för vilka de har avslagit en ansökan om att öppna ett konto enligt artikel 19.2 a, b och c eller som de har beslutat att inte utse som behörigt ombud enligt artikel 21.5 a och b, samt namn, nationalitet och födelsedatum för innehavaren och det behöriga ombudet för konton till vilka tillträdesrätten har stängts av i enlighet med artikel 30.1 c, 30.2 a, 30.3 a och b samt 30.4 eller för konton som har avslutats i enlighet med artikel 28. De nationella administratörerna ska se till att informationen hålls uppdaterad och inte längre delas om de omständigheter som föranledde delningen inte längre föreligger. Informationen får inte delas i mer än fem år.

De nationella administratörerna ska underrätta de berörda personerna om att deras identitet har delats med andra nationella administratörer samt om hur länge informationen kommer att delas.

De berörda personerna får lämna invändningar mot informationsdelningen till den behöriga myndigheten eller den relevanta myndigheten enligt nationell lagstiftning inom 30 kalenderdagar. Den behöriga myndigheten eller den relevanta myndigheten ska i ett motiverat beslut ålägga den nationella administratören att antingen upphöra med eller fortsätta att dela informationen, om inte annat följer av kraven i nationell lagstiftning.

De berörda personerna får kräva att den nationella administratören delar information enligt första stycket för att visa dem vilka av deras personuppgifter som delats. Den nationella administratören ska tillmötesgå en sådan begäran inom 20 arbetsdagar efter mottagandet av begäran.

9.   De nationella administratörerna får besluta att underrätta nationella rättsvårdande myndigheter och skattemyndigheter om alla transaktioner som omfattar ett antal enheter som överskrider den mängd som fastställts av den nationella administratören, liksom om alla konton som berörs av ett antal transaktioner inom en period, som ligger över ett antal som fastställts av den nationella administratören.

10.   EU:s transaktionsförteckning och unionsregistret får inte begära att kontoinnehavarna lämnar prisinformation rörande utsläppsrätter.

11.   Den auktionsövervakare som förordnas enligt artikel 24 i förordning (EU) nr 1031/2010 ska ha tillgång till all information om mottagarkontot för auktionerade utsläppsrätter i unionsregistret.

Artikel 81

Avgifter

1.   Den centrala förvaltaren får inte ta ut avgifter av innehavarna av konton i unionsregistret.

2.   De nationella administratörerna får ta ut rimliga avgifter av kontoinnehavare och kontrollörer som de administrerar.

3.   De nationella administratörerna ska inom tio arbetsdagar underrätta den centrala förvaltaren om de avgifter som tas ut och om eventuella ändringar av avgifterna. Den centrala förvaltaren ska anslå avgifterna på en offentlig webbplats.

Artikel 82

Driftsavbrott

Den centrala förvaltaren ska begränsa driftsavbrotten i unionsregistret till ett minimum genom att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera tillgången till och säkerheten i unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning, i den mening som avses i beslut (EU, Euratom) 2017/46, och tillhandahålla robusta system och förfaranden för skydd av all information.

AVDELNING IV

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 83

Genomförande

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att genomföra denna förordning, och särskilt för att de nationella administratörerna ska kunna fullgöra sina skyldigheter att kontrollera de uppgifter som lämnats enligt artiklarna 19.1, 21.4 och 22.4.

Artikel 84

Fortsatt användning av konton

1.   De konton som anges avdelning I kapitel 3 i i denna förordning och som öppnas eller används i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 ska fortsätta att användas för tillämpningen av denna förordning.

2.   Persondepåkonton som öppnats enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 389/2013 ska omvandlas till handelskonton.

Artikel 85

Användningsbegränsningar

1.   Kyotoenheter enligt definitionen i artikel 3.12 i förordning (EU) nr 389/2013 får hållas på utsläppshandelssystemets konto i unionsregistret fram till den 1 juli 2023.

2.   Efter den dag som avses i punkt 1 ska den centrala förvaltaren ge de nationella administratörerna en förteckning över de konton i utsläppshandelssystemet som håller Kyotoenheter. På grundval av förteckningen ska den nationella administratören uppmana kontoinnehavaren att ange ett KP-konto till vilket sådana internationella reduktionsenheter ska överföras.

3.   Om kontoinnehavaren inte besvarar den nationella administratörens uppmaning inom 40 arbetsdagar ska den nationella administratören överföra de internationella reduktionsenheterna till ett nationellt KP-konto eller till ett konto enligt vad som anges i nationell lagstiftning.

Artikel 86

Tillhandahållande av nya kontouppgifter

De kontouppgifter som krävs enligt denna förordning men som inte krävdes enligt förordning (EU) nr 389/2013 ska lämnas till de nationella administratörerna senast under nästa kontroll av det slag som avses i artikel 22.4.

Artikel 87

Ändringar av förordning (EU) nr 389/2013

Förordning (EU) nr 389/2013 ska ändras på följande sätt:

(1)

I artikel 7 ska följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret upprätthåller en kommunikationslänk med registren för system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser med vilka det finns ett avtal om koppling enligt artikel 25 i direktiv 2003/87/EG i syfte att kommunicera transaktioner med utsläppsrätter.”.

(2)

I artikel 56 ska följande punkter läggas till som punkterna 4 och 5:

”4.   Om ett avtal enligt artikel 25 i direktiv 2003/87/EG är i kraft och kräver att utsläppsrätter för luftfart överförs till luftfartygsoperatörskonton i registret för ett annat system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser, ska den centrala förvaltaren, i samarbete med administratören av det andra registret, se till att unionsregistret överför dessa utsläppsrätter från kontot för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart till motsvarande konton i det andra registret.

5.   Om ett avtal enligt artikel 25 i direktiv 2003/87/EG är i kraft och kräver att utsläppsrätter för luftfart från ett annat system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser överförs till luftfartygsoperatörskonton i unionsregistret, ska den centrala förvaltaren, i samarbete med administratören av det andra registret, se till att unionsregistret överför dessa utsläppsrätter från motsvarande konton i det andra registret till luftfartygsoperatörskonton i unionsregistret, efter godkännande av den behöriga myndighet som ansvarar för förvaltningen av det andra systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser.”.

(3)

I artikel 67 ska följande punkt läggas till som punkt 5:

”5.   Om ett avtal enligt artikel 25 i direktiv 2003/87/EG är i kraft ska punkterna 1–3 i denna artikel tillämpas på enheter som utfärdas inom ramen för det system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser som är kopplat till EU:s utsläppshandelssystem.”.

(4)

Artikel 71 ska ersättas med följande:

”Artikel 71

Kopplingsarrangemang

Den centrala förvaltaren får skapa konton och processer och genomföra transaktioner och andra åtgärder när så är lämpligt för att genomföra avtal och arrangemang enligt artikel 25 och 25a i direktiv 2003/87/EG.”.

(5)

Följande artikel ska införas som artikel 99a:

”Artikel 99a

Upphävande av kopplingsarrangemang

Vid tillfälligt eller bestående upphävande av ett avtal enligt artikel 25 i direktiv 2003/87/EG ska den centrala förvaltaren vidta åtgärder i enlighet med avtalet.”.

(6)

I artikel 105 ska följande punkt läggas till som punkt 3:

”3.   Standarder som utarbetas i enlighet med avtal enligt artikel 25 i direktiv 2003/87/EG ska följa de specifikationer för datainväxling och teknik som upprättats enligt punkterna 1 och 2.”.

(7)

Artikel 108 ska ersättas med följande:

”Artikel 108

Uppgiftslagring

1.   Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret lagrar uppgifter om samtliga processer, förteckningsuppgifter och kontoinnehavare under fem år efter det att ett konto har avslutats.

2.   Personuppgifter ska tas bort ur registren fem år efter att ett konto har avslutats eller fem år efter att en affärsförbindelse, enligt definitionen i artikel 3.13 i direktiv (EU) 2015/849, har avslutats med den fysiska personen.

3.   Personuppgifter får lagras, och endast kunna nås av den centrala förvaltaren, i ytterligare fem år, i syfte att uppdaga, utreda och beivra brott och för skatteförvaltnings- och skatteverkställighetsändamål och revision och ekonomisk övervakning av verksamheter som rör utsläppsrätter eller av penningtvätt, finansiering av terrorism, andra grova brott eller marknadsmissbruk, för vilka konton i unionsregistret kan vara ett instrument, eller av överträdelser av unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning för att säkerställa att EU:s utsläppshandelssystem fungerar väl.

4.   I syfte att uppdaga, utreda och beivra brott och för skatteförvaltnings- och skatteverkställighetsändamål och revision och ekonomisk övervakning av verksamheter som rör utsläppsrätter eller av penningtvätt, finansiering av terrorism, andra grova brott eller marknadsmissbruk, för vilka konton i unionsregistret kan vara ett instrument, eller av överträdelser av unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning för att säkerställa att EU:s utsläppshandelssystem fungerar väl, får personuppgifter som kontrolleras av nationella administratörer lagras efter att en affärsförbindelse avslutats fram till slutet av en period som motsvarar den maximala preskriptionstiden för dessa brott enligt lagstiftningen i den nationella administratörens medlemsstat.

5.   Kontouppgifter som innefattar personuppgifter, som samlats in enligt bestämmelserna i denna förordning och som inte lagras i unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning, ska lagras i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

6.   Den centrala förvaltaren ska se till att de nationella administratörerna kan få tillgång till, använda sökfunktioner och exportera alla uppgifter i unionsregistret som är kopplade till konton som de administrerar eller har administrerat.”.

(8)

I bilaga XIV ska följande punkt införas som punkt 4a:

”4a.

Den 1 maj varje år ska följande information offentliggöras om avtal som är i kraft enligt artikel 25 i direktiv 2003/87/EG som noterats i EU:s transaktionsförteckning per den 30 april:

a)

Innehav av utsläppsrätter som utfärdats i det kopplade systemet för handel med utsläppsrätter för alla konton i unionsregistret.

b)

Antalet utsläppsrätter som utfärdats i det kopplade systemet för handel med utsläppsrätter som används för fullgörande i EU:s utsläppshandelssystem.

c)

Summan av utsläppsrätter som utfärdats i det kopplade systemet för handel med utsläppsrätter som överförts till konton i unionsregistret under föregående kalenderår.

d)

Summan av utsläppsrätter som överförts till konton i det kopplade systemet för handel med utsläppsrätter under föregående kalenderår.”.

Artikel 88

Upphävande

Förordning (EU) nr 389/2013 ska upphöra att gälla med verkan den 1 januari 2021.

Förordning (EU) nr 389/2013 ska dock fortsätta att gälla till och med den 1 januari 2026 för alla åtgärder som krävs i förhållande till handelsperioden 2013–2020, för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod och för den fullgörandeperiod som definieras i artikel 3.30 i den förordningen.

Artikel 89

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021, med undantag för artikel 87 som ska tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (EUT L 270, 14.10.2010, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011 (EUT L 122, 3.5.2013, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet (EUT L 49, 19.2.2004, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410 av den 14 mars 2018 om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar, och beslut (EU) 2015/1814 (EUT L 76, 19.3.2018, s. 3).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173, 12.6.2014, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(9)  Kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (EUT L 302, 18.11.2010, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (EGT L 166, 11.6.1998, s. 45).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2392 av den 13 december 2017 om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsningar i tillämpningsområdet för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 (EUT L 350, 29.12.2017, s. 7).

(12)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1191 av den 6 juli 2016 om främjande av medborgares fria rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (EUT L 200, 26.7.2016, s. 1).

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(15)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

(16)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (EUT L 140, 5.6.2009, s. 63).

(17)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 av den 19 december 2018 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 59, 27.2.2019, s. 8).

(18)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2067 av den 19 december 2018 om verifiering av uppgifter och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 334, 31.12.2018, s. 94).

(19)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

(20)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

(21)  Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem (EUT L 6, 11.1.2017, s. 40).

(22)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(23)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (EUT L 211, 14.8.2009, s. 1).

(24)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).


BILAGA I

Tabell I-I: Kontotyper och enhetstyper som kan hållas på olika slags konton

Kontotypens namn

Kontoinnehavare

Kontots administratör

Antalet konton av denna typ

Utsläppsrätter

Enheter från utsläppshandelssystemet som kopplats enligt artikel 25 i direktiv 2003/87/EG

Allmänna utsläppsrätter

Utsläppsrätter för luftfart

I.   Förvaltningskonton i unionsregistret

Konto för EU:s totala antal utsläppsrätter

EU

Central förvaltare

1

Ja

Nej

Nej

Konto för EU:s totala antal utsläppsrätter för luftfart

EU

Central förvaltare

1

Nej

Ja

Nej

Konto för EU:s auktionering av utsläppsrätter

EU

Central förvaltare

1

Ja

Nej

Nej

Konto för EU:s tilldelning av utsläppsrätter

EU

Central förvaltare

1

Ja

Nej

Nej

Konto för EU:s auktionering av utsläppsrätter för luftfart

EU

Central förvaltare

1

Nej

Ja

Nej

EU:s konto för den särskilda reserven

EU

Central förvaltare

1

Nej

Ja

Nej

Konto för EU:s tilldelning av utsläppsrätter för luftfart

EU

Central förvaltare

1

Nej

Ja

Nej

Unionens konto för borttagning av utsläppsrätter

EU

Central förvaltare

1

Ja

Ja

Ja

Mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter

Auktionsförrättare, auktionsplattform, clearingsystem eller avvecklingssystem

Nationell administratör som har öppnat kontot

Ett eller flera för varje auktionsplattform

Ja

Ja

Nej

II.   Depåkonton i unionsregistret

Verksamhetsutövardepåkonto

Verksamhetsutövare

Nationell administratör i den medlemsstat där anläggningen finns

Ett för varje anläggning

Ja

Ja

Ja

Luftfartygsoperatörskonto

Luftfartygsoperatör

Nationell administratör för den medlemsstat som administrerar luftfartygsoperatören

Ett för varje luftfartygsoperatör

Ja

Ja

Ja

Nationellt depåkonto

Medlemsstat

Nationell administratör för den medlemsstat som har kontot

Ett eller flera för varje medlemsstat

Ja

Ja

Ja

III.   Handelskonton i unionsregistret

Handelskonto

Person

Nationell administratör eller central förvaltare som har öppnat kontot

Godkänt antal

Ja

Ja

Ja


BILAGA II

Allmänna villkor

Betalning av avgifter

1.

Villkor rörande avgifter för öppnande och innehav av konton liksom registrering och upprätthållande av kontrollörer.

Ändring av basvillkoren

2.

Ändring av basvillkoren i de fall förordningen eller den nationella lagstiftningen ändras.

Tvistlösning

3.

Bestämmelser om lösning av tvister mellan kontoinnehavare och val av domstol för den nationella administratören.

Allmänt och civilrättsligt ansvar

4.

Begränsning av ansvaret för den nationella administratören.

5.

Begränsning av ansvaret för kontoinnehavaren.

BILAGA III

Information som ska åtfölja ansökan om att öppna ett konto

1.

Information som förtecknas i tabell III-I.

Tabell III-I: Kontouppgifter för alla konton

 

A

B

C

D

E

F

Post nr

Kontouppgift

Obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från administratören?

Visas på EU:s transaktionsförtecknings offentliga webbplats?

1

Kontotyp

O

Urval

Nej

Ej tillämpligt

Ja

2

Kontoinnehavarens namn

O

Fri

Ja

Ja

Ja

3

Kontots namn (ges av kontoinnehavaren)

O

Fri

Ja

Nej

Ja

4

Kontoinnehavarens adress – land

O

Urval

Ja

Ja

Ja

5

Kontoinnehavarens adress – region eller delstat

F

Fri

Ja

Ja

Ja

6

Kontoinnehavarens adress – stad

O

Fri

Ja

Ja

Ja

7

Kontoinnehavarens adress – postnummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

8

Kontoinnehavarens adress – rad 1

O

Fri

Ja

Ja

Ja

9

Kontoinnehavarens adress – rad 2

F

Fri

Ja

Ja

Ja

10

Registreringsnummer för kontoinnehavarens företag

O

Fri

Ja

Ja

Ja

11

Kontoinnehavarens telefonnummer 1

O

Fri

Ja

Nej

Nej (*1)

12

Kontoinnehavarens telefonnummer 2

O

Fri

Ja

Nej

Nej (*1)

13

Kontoinnehavarens e-postadress

O

Fri

Ja

Nej

Nej (*1)

14

Födelsedatum (för fysiska personer)

O för fysiska personer

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

15

Födelseort – stad (för fysiska personer)

O för fysiska personer

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

16

Födelseort – land

F

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

17

Typ av handling som styrker identitet (för fysiska personer)

O

Urval

Ja

Ja

Nej

18

Id-handlingens nummer (för fysiska personer)

O

Fri

Ja

Ja

Nej

19

Id-handlingens sista giltighetsdag

O om sådan tilldelats

Fri

Ja

Ja

Nej

20

Momsregistreringsnummer med landskod

O om sådant tilldelats

Fri

Ja

Ja

Nej

21

Identitetsbeteckning för juridiska personer i enlighet med artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014

O om sådan tilldelats

Förinställd

Ja

Nej

Ja


(*1)  Kontoinnehavaren kan besluta att uppgifterna visas på EU:s transaktionsförtecknings offentligawebbplats.


BILAGA IV

Information som ska lämnas rörande mottagarkonton för auktionerade utsläppsrätter eller handelskonton

1.

Den information som förtecknas i tabell III-I i bilaga III.

2.

Handlingar som styrker att den person som ansöker om att öppna ett konto har ett öppet bankkonto i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3.

Handlingar som styrker identiteten för den fysiska person som ansöker om att öppna ett konto, vilka kan vara en kopia av något av följande:

a)

Id-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

b)

Ett pass.

c)

En handling som godtas som personlig id-handling enligt den nationella lagstiftning som gäller för den nationella administratör som förvaltar kontot.

4.

Handlingar som styrker den permanenta adressen för en fysisk person som är kontoinnehavare, vilka kan vara en kopia av något av följande:

a)

En identitetshandling enligt punkt 3, om den innehåller uppgift om permanent adress.

b)

Någon annan av en stat utfärdad identitetshandling som innehåller uppgift om permanent adress.

c)

Om landet där den permanenta adressen finns inte utfärdar identitetshandlingar med uppgift om permanent adress: ett utlåtande från de lokala myndigheterna som styrker den nominerades permanenta adress.

d)

Annan handling som normalt godtas i kontoadministratörens medlemsstat för att styrka en permanent adress.

5.

Följande handlingar, om det är en juridisk person som ansöker om att öppna ett konto:

a)

En handling som styrker registreringen av den juridiska personen.

b)

Kontouppgifter.

c)

Bekräftelse på momsregistrering.

d)

Namn, födelsedatum och medborgarskap för den juridiska personens verkliga huvudman enligt definitionen i artikel 3.6 i direktiv (EU) 2015/849, inbegripet typen av ägande eller kontroll som utövas.

e)

Förteckning över verksamhetsledare.

6.

Om en juridisk person ansöker om att öppna ett konto kan den nationella administratören begära att följande kompletterande handlingar lämnas in:

a)

Kopia av den juridiska personens stiftelseurkunder.

b)

Kopia av årsredovisning eller av de senaste reviderade räkenskaperna eller, om det inte finns några reviderade räkenskaper, en kopia av räkenskaperna stämplad av skattekontor eller ekonomichef.

7.

Handlingar som styrker den registrerade adressen för den juridiska person som är kontoinnehavare, om adressen inte framgår av den handling som lämnats in enligt punkt 5.

8.

Utdrag ur belastningsregistret, eller annan handling som kontoadministratören anser likvärdig, för den fysiska person som ansöker om att öppna ett konto.

Om en juridisk person ansöker om att öppna ett konto kan den nationella administratören begära ett utdrag ur belastningsregistret, eller någon annan handling som kontoadministratören anser likvärdig, för den fysiska personens verkliga huvudman och/eller verksamhetsledare. Om den nationella administratören begär ett utdrag ur belastningsregistret ska motiveringen för en sådan begäran noteras.

I stället för att begära utdrag ur belastningsregistret kan den nationella administratören begära relevanta elektroniska uppgifter från den behöriga myndighet som ansvarar för belastningsregistret, i enlighet med nationell lagstiftning.

Handlingar som lämnas in enligt denna punkt får inte bevaras efter att kontot öppnats.

9.

Om en handling tillhandahålls den nationella administratören i original kan administratören kopiera den och ange dess äkthet på kopian.

10.

Kopior av handlingar kan lämnas för att styrka uppgifter enligt denna bilaga om de bestyrkts av notarius publicus eller annan liknande person som anges av den nationella administratören. Utan att det påverkar bestämmelserna i förordning (EU) 2016/1191 när det gäller handlingar som utfärdats utanför den medlemsstat där kopian av handlingen lämnas in, ska kopian legaliseras, om inte annat föreskrivs i nationell lagstiftning. Bestyrkanden eller legaliseringar får vid ansökningsdatum inte vara mer än tre månader gamla.

11.

Kontots administratör kan kräva att de handlingar som lämnas åtföljs av en auktoriserad översättning till det språk som administratören anger.

12.

I stället för pappershandlingar som styrker de uppgifter som krävs enligt denna bilaga kan den nationella administratören använda digitala verktyg för att hämta de relevanta uppgifterna, förutsatt att sådana verktyg är tillåtna enligt nationell lagstiftning för att tillhandahålla dessa uppgifter.

BILAGA V

Ytterligare information som krävs vid registrering av kontrollörer

En handling som styrker att den kontrollör som ansöker om registrering är ackrediterad som kontrollör enligt artikel 15 i direktiv 2003/87/EG.


BILAGA VI

Information som krävs för att öppna ett verksamhetsutövardepåkonto

1.

Den information som förtecknas i tabell III-I i bilaga III.

2.

I den information som lämnas enligt tabell III-I i bilaga III ska anläggningens verksamhetsutövare benämnas kontoinnehavaren. Det namn som anges för kontoinnehavaren ska överensstämma helt med namnet på den fysiska eller juridiska person som är innehavare av det berörda tillståndet för utsläpp av växthusgaser.

3.

Om kontoinnehavaren ingår i en koncern ska denne tillhandahålla en handling som tydligt identifierar koncernens struktur. Om denna handling är en kopia ska den ha bestyrkts av notarius publicus eller annan liknande person som anges av den nationella administratören. Om den bestyrkta kopian har utfärdats utanför den medlemsstat som begär kopian, ska kopian legaliseras, om inte annat föreskrivs i nationell lagstiftning. Bestyrkanden eller legaliseringar får vid ansökningsdatum inte vara mer än tre månader gamla.

4.

Den information som förtecknas i tabell VI-I och VI-II i denna bilaga.

5.

Om en juridisk person ansöker om att öppna ett konto kan den nationella administratören begära att följande kompletterande handlingar lämnas in:

a)

En handling som styrker registreringen av den juridiska personen.

b)

Kontouppgifter.

c)

Bekräftelse på momsregistrering.

d)

Namn, födelsedatum och medborgarskap för den juridiska personens verkliga huvudman enligt definitionen i artikel 3.6 i direktiv (EU) 2015/849, inbegripet typen av ägande eller kontroll som utövas.

e)

Kopia av den juridiska personens stiftelseurkunder.

f)

Kopia av årsredovisning eller av de senaste reviderade räkenskaperna eller, om det inte finns några reviderade räkenskaper, en kopia av räkenskaperna stämplad av skattekontor eller ekonomichef.

6.

I stället för pappershandlingar som styrker de uppgifter som krävs enligt denna bilaga kan den nationella administratören använda digitala verktyg för att hämta de relevanta uppgifterna, förutsatt att sådana verktyg är tillåtna enligt nationell lagstiftning för att tillhandahålla dessa uppgifter.

Tabell VI-I: Kontouppgifter för verksamhetsutövardepåkonton

 

A

B

C

D

E

F

Post nr

Kontouppgift

Obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från administratören?

Visas på EU:s transaktionsförtecknings offentliga webbplats?

1

Tillståndets kod

O

Fri

Ja

Ja

Ja

2

Datum då tillståndet träder i kraft

O

Fri

Ja

Ja

3

Anläggningens namn

O

Fri

Ja

Ja

Ja

4

Typ av verksamhet vid anläggningen

O

Urval

Ja

Ja

Ja

5

Anläggningens adress – land

O

Förinställd

Ja

Ja

Ja

6

Anläggningens adress – region eller delstat

F

Fri

Ja

Ja

Ja

7

Anläggningens adress – stad

O

Fri

Ja

Ja

Ja

8

Anläggningens adress – postnummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

9

Anläggningens adress – rad 1

O

Fri

Ja

Ja

Ja

10

Anläggningens adress – rad 2

F

Fri

Ja

Ja

Ja

11

Anläggningens telefonnummer 1

O

Fri

Ja

Nej

Nej

12

Anläggningens telefonnummer 2

O

Fri

Ja

Nej

Nej

13

Anläggningens e-postadress

O

Fri

Ja

Nej

Nej

14

Moderföretagets namn

O om sådant tilldelats

Fri

Ja

Nej

Ja

15

Dotterföretagets namn

O om sådant tilldelats

Fri

Ja

Nej

Ja

16

Moderföretagets konto-id (ges av unionsregistret)

O om sådant tilldelats

Förinställd

Ja

Nej

Nej

17

EPRTR-kod

O om sådan tilldelats

Fri

Ja

Nej

Ja

18

Latitud

F

Fri

Ja

Nej

Ja

19

Longitud

F

Fri

Ja

Nej

Ja

20

Första utsläppsår

O

Fri

 

 

Ja

Tabell VI-II: Uppgifter om kontaktperson vid anläggningen

 

A

B

C

D

E

F

Post nr

Kontouppgift

Obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från administratören?

Visas på EU:s transaktionsförtecknings offentliga webbplats?

1

Kontaktperson i medlemsstaten – förnamn

F

Fri

Ja

Nej

Nej

2

Kontaktperson i medlemsstaten – efternamn

F

Fri

Ja

Nej

Nej

3

Kontaktpersonens adress – land

F

Förinställd

Ja

Nej

Nej

4

Kontaktpersonens adress – region eller delstat

F

Fri

Ja

Nej

Nej

5

Kontaktpersonens adress – stad

F

Fri

Ja

Nej

Nej

6

Kontaktpersonens adress – postnummer

F

Fri

Ja

Nej

Nej

7

Kontaktpersonens adress – rad 1

F

Fri

Ja

Nej

Nej

8

Kontaktpersonens adress – rad 2

F

Fri

Ja

Nej

Nej

9

Kontaktpersonens telefonnummer 1

F

Fri

Ja

Nej

Nej

10

Kontaktpersonens telefonnummer 2

F

Fri

Ja

Nej

Nej

11

Kontaktpersonens e-postadress

F

Fri

Ja

Nej

Nej


BILAGA VII

Information som krävs för att öppna ett luftfartygsoperatörskonto

1.

Den information som förtecknas i tabell III-I i bilaga III och i tabell VII-I bilaga VII.

2.

I den information som lämnas enligt tabell III-I ska luftfartygsoperatören anges som kontoinnehavare. Det namn som noteras för kontoinnehavaren ska vara identiskt med namnet i övervakningsplanen. Om namnet i övervakningsplanen inte längre är aktuellt, ska namnet i handelsregistret eller det namn som används av Eurocontrol noteras.

3.

Om kontoinnehavaren ingår i en koncern ska denne tillhandahålla en handling som tydligt identifierar koncernens struktur. Om denna handling är en kopia ska den ha bestyrkts av notarius publicus eller annan liknande person som anges av den nationella administratören. Om den bestyrkta kopian har utfärdats utanför den medlemsstat som begär kopian, ska kopian legaliseras, om inte annat föreskrivs i nationell lagstiftning. Bestyrkanden eller legaliseringar får vid ansökningsdatum inte vara mer än tre månader gamla.

4.

Anropssignalen är den Icao-beteckning (Internationella civila luftfartsorganisationen) som anges i fält 7 i färdplanen eller, om sådan saknas, luftfartygets registreringsbeteckning.

5.

Om en juridisk person ansöker om att öppna ett konto kan den nationella administratören begära att följande kompletterande handlingar lämnas in:

a)

En handling som styrker registreringen av den juridiska personen.

b)

Kontouppgifter.

c)

Bekräftelse på momsregistrering.

d)

Namn, födelsedatum och medborgarskap för den juridiska personens verkliga huvudman enligt definitionen i artikel 3.6 i direktiv (EU) 2015/849, inbegripet typen av ägande eller kontroll som utövas.

e)

Kopia av den juridiska personens stiftelseurkunder.

f)

Kopia av årsredovisning eller av de senaste reviderade räkenskaperna eller, om det inte finns några reviderade räkenskaper, en kopia av räkenskaperna stämplad av skattekontor eller ekonomichef.

6.

I stället för pappershandlingar som styrker de uppgifter som krävs enligt denna bilaga kan den nationella administratören använda digitala verktyg för att hämta de relevanta uppgifterna, förutsatt att sådana verktyg är tillåtna enligt nationell lagstiftning för att tillhandahålla dessa uppgifter.

Tabell VII-I: Kontouppgifter för luftfartygsoperatörskonton

 

A

B

C

D

E

F

Post nr

Kontouppgift

Obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från administratören?

Visas på EU:s transaktionsförtecknings offentliga webbplats?

1

Unik kod enligt kommissionens förordning (EG) nr 748/2009

O

Fri

Ja

Ja

Ja

2

Anropssignal (Icao-beteckning)

F

Fri

Ja

Ja

Ja

3

Id enligt övervakningsplanen

O

Fri

Ja

Ja

Ja

4

Övervakningsplan – första tillämpningsåret

O

Fri

Ja

Ja

Ja


BILAGA VIII

Information som ska lämnas till kontots administratör rörande behöriga ombud

1.

Den information som förtecknas i tabell VIII-I i bilaga VIII.

Tabell VIII-I: Uppgifter om behöriga ombud

 

A

B

C

D

E

F

Post nr

Kontouppgift

Obligatorisk (O) eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering möjlig?

Kräver uppdatering godkännande från administratören?

Visas på EU:s transaktionsförtecknings offentliga webbplats?

1

Förnamn

O

Fri

Ja

Ja

Nej

2

Efternamn

O

Fri

Ja

Ja

Nej

3

Avdelning

F

Fri

Ja

Nej

Nej

4

Befattning

F

Fri

Ja

Nej

Nej

5

Arbetsgivarens namn

F

Fri

Ja

Nej

Nej

6

Arbetsgivarens avdelning

F

Fri

Ja

Nej

Nej

7

Land

O

Förinställd

Nej

Ej tillämpligt

Nej

8

Region eller delstat

F

Fri

Ja

Ja

Nej

9

Stad

O

Fri

Ja

Ja

Nej

10

Postnummer

O

Fri

Ja

Ja

Nej

11

Adress – rad 1

O

Fri

Ja

Ja

Nej

12

Adress – rad 2

F

Fri

Ja

Ja

Nej

13

Telefon 1

O

Fri

Ja

Nej

Nej

14

Mobiltelefon

O

Fri

Ja

Ja

Nej

15

E-postadress

O

Fri

Ja

Ja

Nej

16

Födelsedatum

O

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

17

Födelseort – stad

O

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

18

Födelseort – land

O

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

19

Typ av handling som styrker identitet

O

Urval

Ja

Ja

Nej

20

Id-handlingens nummer

O

Fri

Ja

Ja

Nej

21

Id-handlingens sista giltighetsdag

O om sådan tilldelats

Fri

Ja

Ja

Nej

22

Nationellt registreringsnummer

F

Fri

Ja

Ja

Nej

23

Språkval

F

Urval

Ja

Nej

Nej

24

Rätt att agera som behörigt ombud

O

Flera val

Ja

Ja

Nej

2.

En vederbörligen undertecknad förklaring där kontoinnehavaren uttrycker sin vilja att nominera en viss person som behörigt ombud och konstaterar att det behöriga ombudet har rätt att inleda, godkänna samt inleda och godkänna transaktioner för kontoinnehavarens del eller har rätt till insyn på kontot men får inte inleda några transaktioner eller andra processer (enligt artikel 20.1 och 20.5).

3.

Handlingar som styrker identiteten för den nominerade, vilka kan vara en kopia av något av följande:

a)

Id-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

b)

Ett pass.

c)

En handling som godtas som personlig id-handling enligt den nationella lagstiftning som gäller för den nationella administratör som förvaltar kontot.

4.

Handlingar som styrker den nominerades permanenta adress, vilka kan vara en kopia av något av följande:

a)

En identitetshandling enligt punkt 3, om den innehåller uppgift om permanent adress.

b)

Någon annan av en stat utfärdad identitetshandling som innehåller uppgift om permanent adress.

c)

Om landet där den permanenta adressen finns inte utfärdar identitetshandlingar med uppgift om permanent adress: ett utlåtande från de lokala myndigheterna som styrker den nominerades permanenta adress.

d)

Annan handling som normalt godtas i kontoadministratörens medlemsstat för att styrka en permanent adress.

5.

Utdrag ur belastningsregistret, eller annan handling som kontoadministratören anser likvärdig, för den nominerade, utom för behöriga ombud för kontrollörer.

I stället för att begära utdrag ur belastningsregistret kan den nationella administratören begära relevanta elektroniska uppgifter från den behöriga myndighet som ansvarar för belastningsregistret, i enlighet med nationell lagstiftning.

Handlingar som lämnas in enligt denna punkt får inte bevaras efter att nomineringen av behörigt ombud har godtagits.

6.

Om en handling tillhandahålls den nationella administratören i original kan administratören kopiera den och ange dess äkthet på kopian.

7.

Kopior av handlingar kan lämnas för att styrka uppgifter enligt denna bilaga om de bestyrkts av notarius publicus eller annan liknande person som anges av den nationella administratören. Utan att det påverkar bestämmelserna i förordning (EU) 2016/1191 när det gäller handlingar som utfärdats utanför den medlemsstat där kopian av handlingen lämnas in, ska kopian legaliseras, om inte annat föreskrivs i nationell lagstiftning. Bestyrkanden eller legaliseringar får vid ansökningsdatum inte vara mer än tre månader gamla.

8.

Kontots administratör kan kräva att de handlingar som lämnas åtföljs av en auktoriserad översättning till det språk som den nationella administratören anger.

9.

I stället för pappershandlingar som styrker de uppgifter som krävs enligt denna bilaga kan den nationella administratören använda digitala verktyg för att hämta de relevanta uppgifterna, förutsatt att sådana verktyg är tillåtna enligt nationell lagstiftning för att tillhandahålla dessa uppgifter.

BILAGA IX

Mall för inlämning av årliga utsläppsuppgifter

1.

Utsläppsuppgifterna för verksamhetsutövare ska innehålla den information som anges i tabell IX-I, med beaktande av det elektroniska format för inlämning av utsläppsuppgifter som beskrivs i de specifikationer för datainväxling och teknik som anges i artikel 75.

Tabell IX-I: Utsläppsuppgifter för verksamhetsutövare

 

 

 

 

1

Anläggningens id:

 

2

Rapporteringsår

 

Utsläpp av växthusgaser

 

i ton

i ton koldioxidekvivalenter

3

Koldioxidutsläpp

 

 

4

Utsläpp av dikväveoxid

 

 

5

PFC-utsläpp

 

 

6

Totala utsläpp

Σ (C3+C4+C5)

2.

Utsläppsuppgifterna för luftfartygsoperatörer ska innehålla den information som anges i tabell IX-II, med beaktande av det elektroniska format för inlämning av utsläppsuppgifter som beskrivs i de specifikationer för datainväxling och teknik som anges i artikel 75.

Tabell IX-II: Utsläppsuppgifter för luftfartygsoperatörer

 

 

 

1

Luftfartygsoperatörens id

 

2

Rapporteringsår

 

Utsläpp av växthusgaser

 

i ton koldioxid

3

Inhemska utsläpp

(Avser alla flygningar som avgått från en flygplats belägen inom en medlemsstats territorium och som ankommit till en flygplats belägen inom samma medlemsstats territorium)

 

4

Icke-inhemska utsläpp

(Avser alla flygningar som avgått från en flygplats belägen på inom medlemsstats territorium och som ankommit till en flygplats belägen inom en annan medlemsstats territorium)

 

5

Totala utsläpp

Σ (C3+C4)


BILAGA X

Nationell fördelningstabell

Rad nr

 

Kvantitet allmänna utsläppsrätter som tilldelas gratis

 

I enlighet med artikel 10a.7 i direktiv 2003/87/EG

I enlighet med artikel 10c i direktiv 2003/87/EG (överlåtbara)

 

I enlighet med annan bestämmelse i direktiv 2003/87/EG

Totalt

 

1

Medlemsstatens landskod

 

 

 

 

 

Manuellt

2

 

Anläggningens id

 

 

 

 

 

Manuellt

3

 

Kvantitet som ska fördelas:

 

 

 

 

 

 

4

 

 

år X

 

 

 

 

 

Manuellt

5

 

 

år X + 1

 

 

 

 

 

Manuellt

6

 

 

år X + 2

 

 

 

 

 

Manuellt

7

 

 

år X + 3

 

 

 

 

 

Manuellt

8

 

 

år X + 4

 

 

 

 

 

Manuellt

9

 

 

år X + 5

 

 

 

 

 

Manuellt

10

 

 

år X + 6

 

 

 

 

 

Manuellt

11

 

 

år X + 7

 

 

 

 

 

Manuellt

12

 

 

år X + 8

 

 

 

 

 

Manuellt

13

 

 

år X + 9

 

 

 

 

 

Manuellt

Raderna 2–13 ska upprepas för varje anläggning.


BILAGA XI

Nationell fördelningstabell för luftfart

Rad nr

 

Kvantitet utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis

 

I enlighet med artikel 3e i direktiv 2003/87/EG

I enlighet med artikel 3f i direktiv 2003/87/EG

Totalt

 

1

Medlemsstatens landskod

 

 

 

Manuellt

2

 

Luftfartygsoperatörens id

 

 

 

Manuellt

3

 

Kvantitet som ska fördelas:

 

 

 

 

4

 

 

år X

 

 

 

Manuellt

5

 

 

år X + 1

 

 

 

Manuellt

6

 

 

år X + 2

 

 

 

Manuellt

7

 

 

år X + 3

 

 

 

Manuellt

8

 

 

år X + 4

 

 

 

Manuellt

9

 

 

år X + 5

 

 

 

Manuellt

10

 

 

år X + 6

 

 

 

Manuellt

11

 

 

år X + 7

 

 

 

Manuellt

12

 

 

år X + 8

 

 

 

Manuellt

13

 

 

år X + 9

 

 

 

Manuellt

Raderna 2–13 ska upprepas för varje luftfartsoperatör.


BILAGA XII

Auktionstabell

Rad nr

Information om auktionsplattformen

 

 

1

Auktionsplattformens identifieringsnummer

 

 

2

Auktionsövervakarens identitet

 

 

3

Kontonummer för mottagarkontot för auktionerade utsläppsrätter

 

 

4

Information om enskilda auktioner av [allmänna utsläppsrätter/utsläppsrätter för luftfart]

 

5

Enskild auktionsvolym

Datum och klockslag för leverans till mottagarkontot för auktionerade utsläppsrätter

Auktionsförrättare vid den enskilda auktionen

Volym för respektive auktionsförrättare i den enskilda auktionsvolymen, inbegripet, i tillämpliga fall, respektive volym utsläppsrätter enligt artikel 10a.8 i direktiv 2003/87/EG.

Manuellt

6

 

 

 

 

Manuellt

7

 

 

Manuellt

8

 

 

Manuellt

9

 

 

Manuellt

10

 

 

Manuellt

11

 

 

Manuellt

12

 

 

Manuellt

13

 

 

 

 

Manuellt

14

 

 

Manuellt

15

 

 

Manuellt

16

 

 

Manuellt

17

 

 

Manuellt

18

 

 

Manuellt

19

 

 

Manuellt


BILAGA XIII

Krav på rapportering från den centrala förvaltaren

I.   Information i unionsregistret avseende EU:s utsläppshandelssystem

Information tillgänglig för allmänheten

1.

EU:s transaktionsförteckning ska på sin offentliga webbplats visa följande information för varje enskilt konto:

a)

All information som enligt tabell III-I i bilaga III, tabell VI-I i bilaga VI och tabell VII-I i bilaga VII ska visas på EU:s transaktionsförtecknings offentliga webbplats.

b)

Utsläppsrätter som fördelats till enskilda kontoinnehavare enligt artiklarna 48 och 50.

c)

Kontots status i enlighet med artikel 9.1.

d)

Första och sista utsläppsåren.

e)

Antalet utsläppsrätter som har överlämnats enligt artikel 6.

f)

Verifierade utsläpp tillsammans med korrigeringar för år X för den anläggning som är kopplad till verksamhetsutövardepåkontot ska visas från och med den 1 april år X+1.

g)

En symbol och en förklaring om huruvida den anläggning eller den luftfartygsoperatör som är kopplad till det berörda depåkontot före den 30 april har överlämnat ett antal utsläppsrätter som minst motsvarar alla utsläpp under alla föregående år.

Den information som avses i led a–d ska uppdateras med 24 timmars mellanrum.

Vid tillämpning av led g anges de symboler och förklaringar som ska visas i tabell XIV-I. Symbolen ska uppdateras den 1 maj och ska, utöver tillägg av en asterisk (*) i de fall som anges i rad 5 i tabell XIV-I, inte ändras förrän nästa 1 maj, såvida inte kontot stängs före det.

Tabell XIV-I: Fullgörandeförklaringar

Rad nr

Fullgörandestatus enligt artikel 33

Har verifierade utsläpp noterats för senaste hela år?

Symbol

Förklaring

som ska visas på EU:s transaktionsförtecknings offentliga webbplats

1

0 eller ett positivt tal

Ja

A

”Antalet utsläppsrätter som har överlämnats fram till den 30 april är större än eller lika med verifierade utsläpp”

2

Ett negativt tal

Ja

B

”Antalet utsläppsrätter som har överlämnats fram till den 30 april är lägre än verifierade utsläpp”

3

Valfritt tal

Nej

C

”Verifierade utsläpp noterades inte före den 30 april”

4

Valfritt tal

Nej (eftersom processen för överlämnande av utsläppsrätter och/eller processen för uppdatering av verifierade utsläpp har stängts av för medlemsstatens register)

X

”Verifierade utsläpp kunde inte noteras och/eller överlämnas före den 30 april på grund av att processen för överlämnande av utsläppsrätter och/eller processen för uppdatering av kontrollerade utsläpp har stängts av för medlemsstatens register”

5

Valfritt tal

Ja eller Nej (men med efterföljande uppdatering som görs av behörig myndighet)

* [läggs till den ursprungliga symbolen]

”De verifierade utsläppen har uppskattats eller korrigerats av den behöriga myndigheten.”

2.

EU:s transaktionsförteckning ska på sin offentliga webbplats visa följande allmänna information, som ska uppdateras med 24 timmars mellanrum:

a)

Varje medlemsstats nationella fördelningstabell, inklusive uppgifter om ändringar i tabellen enligt artikel 47.

b)

Varje medlemsstats nationella fördelningstabell för luftfart, inklusive uppgifter om ändringar i tabellen enligt artikel 49.

c)

Det totala antal utsläppsrätter som på föregående dag hölls på alla användarkonton i unionsregistret.

d)

De avgifter som de nationella administratörerna tar ut enligt artikel 81.

3.

Den 30 april varje år ska EU:s transaktionsförteckning på sin offentliga webbplats visa följande allmänna information:

a)

Summan av verifierade utsläpp per medlemsstat som noterats för föregående kalenderår, som en procentandel av summan av verifierade utsläpp för året före det året.

b)

Procentandelen av överföringstransaktionernas antal och mängd för alla utsläppsrätter och Kyotoenheter under föregående kalenderår som hör till konton som administreras av en viss medlemsstat.

c)

Procentandelen av överföringstransaktionernas antal och mängd för alla utsläppsrätter och Kyotoenheter under föregående kalenderår mellan konton som administreras av olika medlemsstater som hör till konton som administreras av en viss medlemsstat.

4.

EU:s transaktionsförteckning ska på sin offentliga webbplats och för varje slutförd transaktion som noterats i EU:s transaktionsförteckning per den 30 april visa följande information den 1 maj det tredje året efter det år då informationen noterades:

a)

Kontoinnehavarens namn och kontoinnehavarens id för det överförande kontot.

b)

Kontoinnehavarens namn och kontoinnehavarens id för det mottagande kontot.

c)

Antalet utsläppsrätter eller Kyotoenheter som ingår i transaktionen, inklusive landskoden, men utan den unika enhetskoden för utsläppsrätter och det unika numeriska värdet för Kyotoenheternas serienummer.

d)

Transaktionskod.

e)

Datum och klockslag då transaktionen slutfördes (medeleuropeisk tid).

f)

Transaktionstyp.

Första punkten ska inte gälla för transaktioner där både det överförande och mottagande kontot var ett förvaltningskonto enligt tabell I-I i bilaga I.

5.

Den 1 maj varje år ska följande information offentliggöras om avtal som är i kraft enligt artikel 25 i direktiv 2003/87/EG som noterats i EU:s transaktionsförteckning per den 30 april:

a)

Innehav av utsläppsrätter som utfärdats i det kopplade systemet för handel med utsläppsrätter för alla konton i unionsregistret.

b)

Antalet utsläppsrätter som utfärdats i det kopplade systemet för handel med utsläppsrätter som används för fullgörande i EU:s utsläppshandelssystem.

c)

Summan av utsläppsrätter som utfärdats i det kopplade systemet för handel med utsläppsrätter som överfördes till konton i unionsregistret under föregående kalenderår.

d)

Summan av utsläppsrätter som överförts till konton i det kopplade systemet för handel med utsläppsrätter under föregående kalenderår.

Information tillgänglig för kontoinnehavarna

6.

Unionsregistret ska på den del av sin webbplats som endast kan nås av kontoinnehavarna visa följande information, som ska uppdateras i realtid:

a)

Aktuellt innehav av utsläppsrätter och Kyotoenheter, inklusive landskoden, och i lämpliga fall uppgifter som visar under vilken tioårsperiod utsläppsrätterna utfärdades, men utan den unika enhetskoden för utsläppsrätter och det unika numeriska värdet för Kyotoenheternas serienummer.

b)

En förteckning över föreslagna transaktioner som inletts av den berörda kontoinnehavaren, där det för varje föreslagen transaktion anges

i)

elementen enligt punkt 4 i denna bilaga,

ii)

kontonumret och namnet på kontoinnehavaren för det mottagande kontot,

iii)

datum och klockslag då transaktionen föreslogs (MET),

iv)

den föreslagna transaktionens aktuella status,

v)

eventuella svarskoder som har returnerats efter kontrollerna i registret och i EU:s transaktionsförteckning.

c)

En förteckning över utsläppsrätter och Kyotoenheter som kontot har överfört eller förvärvat efter slutförda transaktioner, där det för varje transaktion anges

i)

elementen enligt punkt 4,

ii)

kontonumret och namnet på kontoinnehavaren för det överförande och mottagande kontot.