Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32019R1603.pdf

30.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 250/10


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/1603

av den 18 juli 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller åtgärder som antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp för att genomföra en global marknadsbaserad åtgärd

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 28c, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 28c i direktiv 2003/87/EG ges kommissionen befogenhet att anta bestämmelser om lämplig övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp för att genomföra Internationella civila luftfartsorganisationens (Icao) globala marknadsbaserade åtgärd på alla flyglinjer som omfattas av åtgärden. Av rättssäkerhetsskäl och tydlighetsskäl är det nödvändigt att specificera de flygningar som omfattas av de bestämmelserna genom hänvisning till berörda sträckor och luftfartygsoperatörer.

(2)

Bestämmelser för övervakning och rapportering av utsläpp samt verifiering av utsläppsrapporter är, inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter, tillämpliga i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 (2) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2067 (3). Bestämmelserna har, vad gäller övervakningen och rapporteringen av utsläpp, uppdaterats och vidareutvecklats genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 (4), som ska tillämpas från och med den 1 januari 2021. Genomförandeförordningarna (EU) 2018/2066 och (EU) 2018/2067 tar hänsyn till den första upplagan av internationella standarder och rekommenderade metoder som antogs av Icao den 27 juni 2018. För en effektiv förvaltning och för att minimera efterlevnadskostnaderna för operatörerna är det lämpligt att anpassa bestämmelserna för genomförandet av Icaos globala marknadsbaserade åtgärd och bestämmelserna i förordning (EU) nr 601/2012 och i de genomförandeförordningarna till varandra.

(3)

Enligt kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 kan medlemsstaterna föreskriva användning av elektroniska mallar och särskilda filformat för rapporteringen av utsläpp från luftfartsverksamhet enligt direktiv 2003/87/EG. För att se till att luftfartygsoperatörerna kan uppfylla sådana krav även när utsläppen rapporteras inom ramen för Icaos globala marknadsbaserade åtgärd bör kommissionen offentliggöra ett särskilt format för överföring av elektroniska uppgifter.

(4)

Tillämpning av övervaknings-, verifierings- och rapporteringskraven för vissa flygningar endast på luftfartygsoperatörer som är baserade i EES anses inte ge upphov till någon snedvridning av konkurrensen. Därför kan sådana krav antas på grundval av artikel 28c i direktiv 2003/87/EG.

(5)

På grundval av ett ömsesidigt samarbetsavtal har kommissionen rätt att begära hjälp av Eurocontrol för att säkerställa kvaliteten på utsläppsdatan. För att säkerställa att de utsläppsdata som medlemsstaterna lämnar in i det format som förväntas av Icao är fullständiga och korrekta, bör medlemsstaterna kunna begära att kommissionen ber om hjälp av Eurocontrol.

(6)

Medlemsstaterna bör översända relevanta verifierade utsläppsdata till Icaos sekretariat och säkerställa en fullständig rapportering av utsläppsdata för alla berörda flygningar i lämplig tid.

(7)

I enlighet med artikel 28b.2 i direktiv 2003/87/EG bör det i den rapport som avses i den artikeln beaktas huruvida denna förordning bör ses över.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De rapporteringsskyldigheter som föreskrivs i artikel 2 ska endast tillämpas på luftfartygsoperatörer som uppfyller samtliga följande villkor:

a)

De innehar ett drifttillstånd som utfärdats av en medlemsstat, eller är registrerade i en medlemsstat, inbegripet i medlemsstatens yttersta randområden, territorier och besittningar.

b)

De producerar mer än 10 000 ton koldioxidutsläpp årligen från användning av flygplan med en maximal certifierad startmassa som överstiger 5 700 kg och som utför flygningar mellan flygplatser i olika stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller flygningar som avses i artikel 2.1, från och med den 1 januari 2019.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 b ska utsläpp från följande typer av flygningar inte beaktas:

a)

Statsluftfart.

b)

Humanitära flygningar.

c)

Sjuktransport.

d)

Flygningar för militära ändamål.

e)

Flygningar för brandbekämpning.

Artikel 2

1.   Luftfartygsoperatörer ska rapportera utsläpp från följande flygningar:

a)

Flygningar mellan flygplatser belägna i medlemsstaterna och flygplatser belägna i tredjeländer.

b)

Flygningar mellan flygplatser belägna i medlemsstaterna och flygplatser belägna i andra medlemsstaters yttersta randområden, besittningar och territorier.

c)

Flygningar mellan flygplatser belägna i medlemsstaternas yttersta randområden, besittningar och territorier, och flygplatser belägna i andra medlemsstaters yttersta randområden, besittningar och territorier.

2.   Punkt 1 ska även tillämpas på operatörer av kommersiella lufttransporter som genomför färre än 243 flygningar per period under tre fyramånadersperioder i följd som avgår från eller ankommer till en flygplats belägen inom en medlemsstats territorium.

3.   Luftfartygsoperatörer rekommenderas att också verifiera och rapportera sina utsläpp från flygningar mellan flygplatser belägna i två olika tredjeländer.

4.   Punkterna 1 och 3 ska tillämpas med avseende på utsläpp från alla typer av flygningar med undantag för de typer av flygningar som avses i artikel 1.2, inbegripet följande:

a)

Flygningar i utbildningssyfte eller sök- och räddningsinsatser.

b)

Flygningar enligt visuellflygregler.

c)

Flygningar för vetenskaplig forskning och provning.

d)

Allmän trafikplikt.

Artikel 3

1.   För rapporteringen av sina utsläpp i enlighet med artikel 2 i denna förordning ska luftfartygsoperatörer omfattas av samma krav som de som fastställs i artikel 14 i direktiv 2003/87/EG och förordning (EU) nr 601/2012. Från och med den 1 januari 2021 ska de omfattas av samma krav som de som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2018/2066.

2.   Kommissionen ska offentliggöra ett format för överföring av eletroniska uppgifter för rapportering av utsläpp från sådana flygningar som avses i artikel 2. Luftfartygsoperatörer ska använda det elektroniska formatet.

Artikel 4

Verifieringen av utsläppsdata som ska rapporteras enligt artikel 2 i denna förordning och ackrediteringen av de kontrollörer som utför denna verifiering ska omfattas av samma krav som de som fastställs i artikel 15 i direktiv 2003/87/EG och del B i bilaga V till det direktivet, samt i genomförandeförordning (EU) 2018/2067.

Artikel 5

En luftfartygsoperatör som är förtecknad i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 748/2009 (5) ska rapportera sina utsläpp till sin administrerande medlemsstat enligt den bilagan.

En luftfartygsoperatör som inte är förtecknad i bilagan till förordning (EG) nr 748/2009 ska rapportera sina utsläpp till den medlemsstat som utfärdat dess drifttillstånd, eller, om drifttillstånd inte har utfärdats av en medlemsstat, till den medlemsstat där luftfartygsoperatören har sin rättsliga registrering.

Artikel 6

På begäran av en medlemsstat får kommissionen begära hjälp av Eurocontrol för att förbättra utsläppsdatans korrekthet, i syfte att översända uppgifterna i enlighet med artikel 7.

Artikel 7

Utan att det påverkar översynen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG ska medlemsstaterna till sekretariatet för Internationella civila luftfartsorganisationen sända relevanta utsläppsdata som har rapporterats i enlighet med artikel 14 i direktiv 2003/87/EG och i enlighet med denna förordning. Innan översändningen görs ska de behöriga myndigheterna genomföra rimlighetsverifieringar av de uppgifter som ska översändas. Medlemsstaterna ska samtidigt också översända utsläppsdatan till kommissionen.

Den emissionsfaktor som i volym IV i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, undertecknad den 7 december 1944, (Chicagokonventionen) anges för bränslet flygfotogen (Jet A1 eller Jet A) ska användas vid översändningen av utsläppsdata enligt första stycket i denna artikel.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juli 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 181, 12.7.2012, s. 30).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2067 av den 19 december 2018 om verifiering av uppgifter och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 334, 31.12.2018, s. 94).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 av den 19 december 2018 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och ändring av kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 (EUT L 334, 31.12.2018, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 748/2009 av den 5 augusti 2009 om en förteckning över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I i direktiv 2003/87/EG med angivande av administrerande medlemsstat för varje luftfartygsoperatör (EUT L 219, 22.8.2009, s. 1).