Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32020R2151.pdf

18.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 428/57


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2151

av den 17 december 2020

om fastställande av harmoniserade specifikationer för märkning av plastprodukter för engångsbruk som finns förtecknade i del D i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (1), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv (EU) 2019/904 fastställs allmänna krav på märkning av vissa plastprodukter för engångsbruk som ofta bortskaffas på ett olämpligt sätt. Märkningen ska informera konsumenterna om förekomsten av plast i produkten, om de bortskaffandesätt som ska undvikas för den produkten, och om de negativa effekter som nedskräpning eller andra olämpliga bortskaffandesätt för produkten har på miljön.

(2)

Enligt direktiv (EU) 2019/904 ska kommissionen fastställa harmoniserade specifikationer för märkning av plastprodukter för engångsbruk som finns förtecknade i del D i bilagan till direktivet. De harmoniserade specifikationerna för märkningens placering, storlek och utformning bör ta hänsyn till de olika produktgrupper som omfattas. Format, färger, minsta upplösning och teckenstorlek som ska användas bör specificeras för att säkerställa att varje del av märkningen är fullt synlig.

(3)

Kommissionen utvärderade befintliga märkningar som identifierades genom en online-undersökning med berörda parter och en marknadsöversikt för att förstå bedömningsmekanismen och kraven bakom märkningarna och deras inverkan.

(4)

Kommissionen har samrått med representativa konsumentgrupper och genomfört en fältstudie för att förvissa sig om att märkningen är effektiv och lättförståelig och för att undvika vilseledande information.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 39 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förpackningar

I denna förordning avses med förpackningar konsumentförpackningar och gruppförpackningar enligt definitionen i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG (3).

Artikel 2

Harmoniserade specifikationer för märkning

1.   De harmoniserade specifikationerna för märkning av sanitetsbindor (dambindor), tamponger och tampongapplikatorer fastställs i bilaga I.

2.   De harmoniserade specifikationerna för märkning av våtservetter, det vill säga på förhand våta servetter för personlig hygien eller användning i hushåll, fastställs i bilaga II.

3.   De harmoniserade specifikationerna för märkning av tobaksvaror med filter och filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror fastställs i bilaga III.

4.   De harmoniserade specifikationerna för märkning av muggar fastställs i bilaga IV.

Artikel 3

Språk

Informationstexten på märkningen ska vara skriven på det eller de officiella språken i den eller de medlemsstater där plastprodukten för engångsbruk släpps ut på marknaden.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 juli 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 155, 12.6.2019, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10).


BILAGA I

Harmoniserade specifikationer för märkning av sanitetsbindor och tamponger och tampongapplikatorer

1.   

Förpackningar av sanitetsbindor (dambindor) med en yta på minst 10 cm2 ska vara försedda med följande tryckta märkning:

Observera

:

Den svarta linje som gränsar till märkningen utgör inte en del av denna. Dess enda syfte är att visa den tunna vita linjen som gränsar till märkningen mot den vita sidan.

Genom undantag från den första meningen i denna punkt får märkningen av förpackningar av sanitetsbindor (dambindor) som släpps ut på marknaden före den 4 juli 2022 fästas på förpackningarna med hjälp av klistermärken.

2.   

Förpackningar av tamponger och tampongapplikatorer med en yta på minst 10 cm2 ska vara försedda med följande tryckta märkning:

Observera

:

Den svarta linje som gränsar till märkningen utgör inte en del av denna. Dess enda syfte är att visa den tunna vita linjen som gränsar till märkningen mot den vita sidan.

Genom undantag från den första meningen i denna punkt får märkningen av förpackningar av tamponger och tampongapplikatorer om släpps ut på marknaden före den 4 juli 2022 fästas på förpackningarna med hjälp av klistermärken.

3.   

Den märkning som anges i punkterna 1 och 2 ska uppfylla kraven i denna punkt.

a)

Märkningens placering

Märkningen ska placeras horisontellt på förpackningens yttre framsida eller ovansida, beroende på vad som är mest synligt.

Om märkningen av minimistorleken inte helt ryms inom förpackningens yttre framsida eller ovansida, får den placeras delvis på två sidor av förpackningen, det vill säga ovansidan och framsidan, eller framsidan och sidan, beroende på vilket som är mest synligt.

Om det inte är möjligt att placera märkningen horisontellt på grund av förpackningens form eller storlek får den roteras 90° och placeras vertikalt.

Rutorna i märkningen får inte avskiljas.

När förpackningen öppnas i enlighet med eventuella anvisningar bör märkningen inte rivas loss eller göras oläslig.

b)

Märkningens storlek

Märkningen ska bestå av två röda och blå rutor av samma storlek, som är placerade intill varandra, och en rektangulär svart ruta med informationstexten ”PRODUKTEN INNEHÅLLER PLAST” placerad nedanför de två rutorna av samma storlek. Förhållandet mellan märkningens höjd och längd ska vara 1:2.

Om ytan på den yttre framsidan eller ovansidan av den förpackning på vilken märkningen placeras är mindre än 65 cm2, ska märkningens minsta storlek vara 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). I alla övriga fall ska märkningen täcka minst 6 % av den yta på vilken den placeras. Märkningens största storlek ska vara 3 cm × 6 cm (18 cm2).

c)

Märkningens utformning

Märkningens utformning ska återges utan tillagda effekter, justerade färger, retuschering eller utvidgning av bakgrunden. Märkningen ska återges med en minimiupplösning på 300 punkter per tum om den trycks i faktisk storlek. Märkningen ska avgränsas av en tunn vit linje.

Informationstexten ”PRODUKTEN INNEHÅLLER PLAST” ska skrivas med versaler och med teckensnittet Helvetica Bold. Teckenstorleken ska vara minst 5 punkter och högst 14 punkter.

Om informationstexten översätts till ett eller flera av medlemsstaternas officiella språk ska den översatta informationstexten placeras antingen direkt under märkningen, eller inuti den rektangulära svarta rutan under det första språket, och den ska vara väl synlig i båda fallen. I undantagsfall, på grund av brist på utrymme på förpackningens yttre framsida eller ovansida, får den informationstext som översatts till ett eller flera av medlemsstaternas officiella språk placeras någon annanstans på förpackningen så nära märkningen som möjligt och där den är väl synlig. Den översatta informationstexten ska skrivas med versaler och med teckensnittet Helvetica Bold. Teckenstorleken ska vara minst 5 punkter och högst 14 punkter. Om informationstexten på ytterligare språk placeras i den rektangulära svarta rutan är det möjligt att göra undantag från märkningens föreskrivna största storlek.

Färger med följande färgkoder ska användas:

Vit: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Svart: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Röd: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Blå: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


BILAGA II

Harmoniserade specifikationer för märkning av våtservetter

1.   

Förpackningar med våtservetter (det vill säga på förhand våta servetter för personlig hygien eller användning i hushåll) med en yta på minst 10 cm2 ska vara försedda med följande tryckta märkning:

Observera

:

Den svarta linje som gränsar till märkningen utgör inte en del av denna. Dess enda syfte är att visa den tunna vita linjen som gränsar till märkningen mot den vita sidan.

Genom undantag från den första meningen i denna punkt får märkningen av förpackningar av våtservetter som släpps ut på marknaden före den 4 juli 2022 fästas på förpackningarna med hjälp av klistermärken.

2.   

Märkningen ska uppfylla kraven i denna punkt.

a)

Märkningens placering

Märkningen ska placeras horisontellt på förpackningens yttre framsida eller ovansida, beroende på vad som är mest synligt.

Om märkningen av minimistorleken inte helt ryms inom förpackningens yttre framsida eller ovansida, får den placeras delvis på två sidor av förpackningen, det vill säga ovansidan och framsidan, eller framsidan och sidan, beroende på vilket som är mest synligt.

Om det inte är möjligt att placera märkningen horisontellt på grund av förpackningens form eller storlek får den roteras 90° och placeras vertikalt.

Rutorna i märkningen får inte avskiljas.

När förpackningen öppnas i enlighet med eventuella anvisningar bör märkningen inte rivas loss eller göras oläslig.

b)

Märkningens storlek

Märkningen ska bestå av två röda och blå rutor av samma storlek, som är placerade intill varandra, och en rektangulär svart ruta med informationstexten ”PRODUKTEN INNEHÅLLER PLAST” placerad nedanför de två rutorna av samma storlek. Förhållandet mellan märkningens höjd och längd ska vara 1:2.

Om ytan på den yttre framsidan eller ovansidan av den förpackning på vilken märkningen placeras är mindre än 65 cm2, ska märkningens minsta storlek vara 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). I alla övriga fall ska märkningen täcka minst 6 % av den yta på vilken den placeras. Märkningens största storlek ska vara 3 cm × 6 cm (18 cm2).

c)

Märkningens utformning

Märkningens utformning ska återges utan tillagda effekter, justerade färger, retuschering eller utvidgning av bakgrunden. Märkningen ska återges med en minimiupplösning på 300 punkter per tum om den trycks i faktisk storlek. Märkningen ska avgränsas av en tunn vit linje.

Informationstexten ” PRODUKTEN INNEHÅLLER PLAST” ska skrivas med versaler och med teckensnittet Helvetica Bold. Teckenstorleken ska vara minst 5 punkter och högst 14 punkter.

Om informationstexten översätts till ett eller flera av medlemsstaternas officiella språk ska den översatta informationstexten placeras antingen direkt under märkningen, eller inuti den rektangulära svarta rutan under det första språket, och den ska vara väl synlig i båda fallen. I undantagsfall, på grund av brist på utrymme på förpackningens yttre framsida eller ovansida, får den informationstext som översatts till ett eller flera av medlemsstaternas officiella språk placeras någon annanstans på förpackningen så nära märkningen som möjligt och där den är väl synlig. Den översatta informationstexten ska skrivas med versaler och med teckensnittet Helvetica Bold. Teckenstorleken ska vara minst 5 punkter och högst 14 punkter. Om informationstexten på ytterligare språk placeras i den rektangulära svarta rutan är det möjligt att göra undantag från märkningens föreskrivna största storlek.

Färger med följande färgkoder ska användas:

Vit: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Svart: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Röd: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Blå: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


BILAGA III

Harmoniserade specifikationer för märkning av tobaksvaror med filter och filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror

1.   

Styckförpackning enligt definitionen i artikel 2.30 i direktiv 2014/40/EU (”styckförpackning”) och ytterförpackning enligt definitionen i artikel 2.29 i direktiv 2014/40/EU (”ytterförpackning”) för tobaksvaror med filter med en yta på minst 10 cm2. Förpackningar för filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror med en yta på minst 10 cm2 ska vara försedda med följande tryckta märkning:

Observera

:

Den svarta linje som gränsar till märkningen utgör inte en del av denna. Dess enda syfte är att visa den tunna vita linjen som gränsar till märkningen mot den vita sidan.

Genom undantag från den första meningen i denna punkt får märkningen av styckeförpackningar och ytterförpackningar för tobaksvaror med filter och förpackningar för filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror som släpps ut på marknaden före den 4 juli 2022 fästas på förpackningarna med hjälp av klistermärken.

2.   

Märkningen ska uppfylla kraven i denna punkt.

a)

Märkningens placering

i)

Tobaksvaror med filter

Märkningen ska placeras horisontellt på styckförpackningens yttre baksida och på ytterförpackningen.

Om märkningen av minimistorleken inte ryms horisontellt inom styckförpackningens yttre baksida får den roteras 90° och placeras vertikalt på baksidan eller någon av de yttre sidoytorna på styckförpackningen. Den ska alltid vara väl synlig.

Rutorna i märkningen får inte avskiljas.

Märkningen får inte på något sätt hindra synligheten hos de hälsovarningar som krävs enligt direktiv 2014/40/EU.

Märkningen får inte helt eller delvis täckas av andra etiketter eller stämplar.

När styckförpackningen och ytterförpackningen öppnas i enlighet med eventuella anvisningar bör märkningen inte rivas loss eller göras oläslig.

ii)

Filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror

Märkningen ska placeras horisontellt på förpackningens yttre framsida eller ovansida, beroende på vad som är mest synligt.

Om märkningen av minimistorleken inte helt ryms inom förpackningens yttre framsida eller ovansida, får den placeras horisontellt delvis på två sidor av förpackningen, dvs. ovansidan och framsidan, eller framsidan och sidan, beroende på vilket som är mest tydligt synligt.

Om det inte är möjligt att placera märkningen horisontellt på grund av förpackningens form eller storlek får den roteras 90° och placeras vertikalt.

Rutorna i märkningen får inte avskiljas.

När förpackningen öppnas i enlighet med eventuella anvisningar bör märkningen inte rivas loss eller göras oläslig.

b)

Märkningens storlek

Märkningen ska bestå av två röda och blå rutor av samma storlek som är placerade intill varandra, och en rektangulär svart ruta med informationstexten ”FILTRET INNEHÅLLER PLAST” placerad nedanför de två rutorna av samma storlek. Förhållandet mellan märkningens höjd och längd ska vara 1:2.

i)

Tobaksvaror med filter

Om ytan på den yttre baksidan av styckeförpackningen är mindre än 65 cm2, ska märkningens minsta storlek vara 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). I alla övriga fall ska märkningen täcka minst 6 % av den yta på vilken den placeras. Märkningens största storlek ska vara 3 cm × 6 cm (18 cm2).

ii)

För filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror

Om ytan på den yttre framsidan eller ovansidan av den förpackning på vilken märkningen placeras är mindre än 65 cm2, ska märkningens minsta storlek vara 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2). I alla övriga fall ska märkningen täcka minst 6 % av den yta på vilken den placeras. Märkningens största storlek ska vara 3 cm × 6 cm (18 cm2).

c)

Märkningens utformning

Märkningens utformning ska återges utan tillagda effekter, justerade färger, retuschering eller utvidgning av bakgrunden. Märkningen ska återges med en minimiupplösning på 300 punkter per tum om den trycks i faktisk storlek. Märkningen ska avgränsas av en tunn vit linje.

Informationstexten ”FILTRET INNEHÅLLER PLAST” ska skrivas med versaler och med teckensnittet Helvetica Bold. Teckenstorleken ska vara minst 5 punkter och högst 14 punkter.

Om informationstexten översätts till ett eller flera av medlemsstaternas officiella språk ska den översatta informationstexten placeras antingen direkt under märkningen, eller inuti den rektangulära svarta rutan under det första språket, och den ska vara väl synlig i båda fallen. I undantagsfall, på grund av brist på utrymme på förpackningens yttre framsida eller ovansida, får den informationstext som översatts till ett eller flera av medlemsstaternas officiella språk placeras någon annanstans på förpackningen så nära märkningen som möjligt och där den är väl synlig. Den översatta informationstexten ska skrivas med versaler och med teckensnittet Helvetica Bold. Teckenstorleken ska vara minst 5 punkter och högst 14 punkter. Om informationstexten på ytterligare språk placeras i den rektangulära svarta rutan är det möjligt att göra undantag från märkningens föreskrivna största storlek.

Färger med följande färgkoder ska användas:

Vit: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Svart: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Röd: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Blå: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


BILAGA IV

Harmoniserade specifikationer för märkning av muggar

1.   

Muggar som delvis tillverkats av plast ska vara försedda med följande tryckta märkning:

Observera

:

Den svarta linje som gränsar till märkningen utgör inte en del av denna. Dess enda syfte är att visa den tunna vita linjen som gränsar till märkningen mot den vita sidan.

Genom undantag från den första meningen i denna punkt får märkningen av muggar som delvis är gjorda plast och som släpps ut på marknaden före den 4 juli 2022 fästas på förpackningarna med hjälp av klistermärken.

2.   

Muggar som är helt och hållet gjorda av plast ska vara försedda med antingen följande tryckta märkning eller följande graverade/präglade märkning:

Observera

:

Den svarta linje som gränsar till märkningen utgör inte en del av denna. Dess enda syfte är att skapa kontrast mot den vita sidan.

Genom undantag från den första meningen i denna punkt får märkningen av muggar som helt och hållet är gjorda av plast och som släpps ut på marknaden före den 4 juli 2022 fästas på förpackningarna med hjälp av klistermärken.

Observera

:

Den svarta linje som gränsar till märkningen och den grå bakgrunden utgör inte en del av denna. Dess enda syfte är att skapa kontrast mot den vita sidan.

3.   

Märkningen för muggar som delvis är gjorda av plast ska uppfylla kraven i denna punkt.

a)

Märkningens placering

i)

Traditionella muggar:

Märkningen ska placeras horisontellt på muggens utsida på avstånd från muggens övre kant för att undvika att konsumenten vidrör märkningen med sin mun när hen dricker. Märkningen får inte placeras på muggens undersida.

ii)

Muggar av champagnetyp:

Märkningen ska placeras horisontellt på muggens utsida, inklusive den övre sidan av foten som håller muggens skaft på plats. Märkningen ska placeras på avstånd från muggens övre kant för att undvika att konsumenten vidrör märkningen med sin mun när hen dricker. Märkningen får inte placeras på muggens undersida.

Om det inte är möjligt att placera märkningen horisontellt på grund av muggens form eller storlek får den roteras 90° och placeras vertikalt.

Rutorna i märkningen får inte avskiljas.

b)

Märkningens storlek

Märkningen ska bestå av två röda och blå rutor av samma storlek, som är placerade intill varandra, och en rektangulär svart ruta med informationstexten ”PRODUKTEN INNEHÅLLER PLAST” placerad nedanför de två rutorna av samma storlek. Förhållandet mellan märkningens höjd och längd ska vara 1:2.

För muggar med en volym på mindre än 500 ml ska märkningens minsta storlek vara 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2).

För muggar med en volym på minst 500 ml ska märkningens minsta storlek vara 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2).

c)

Märkningens utformning

Märkningens utformning ska återges utan tillagda effekter, justerade färger, retuschering eller utvidgning av bakgrunden. Märkningen ska återges med en minimiupplösning på 300 punkter per tum om den trycks i faktisk storlek. Märkningen ska avgränsas av en tunn vit linje.

Informationstexten ”PRODUKTEN INNEHÅLLER PLAST” ska skrivas med versaler och med teckensnittet Helvetica Bold. Teckenstorleken ska vara minst 5 punkter för muggar med en volym på mindre än 500 ml och minst 6 punkter för muggar med en volym på minst 500 ml.

Om informationstexten översätts till ett eller flera av medlemsstaternas officiella språk ska den översatta informationstexten placeras antingen direkt under märkningen, eller inuti den rektangulära svarta rutan under det första språket, och den ska vara väl synlig i båda fallen. I undantagsfall, på grund av brist på utrymme på muggens yttre yta, får den informationstext som översatts till ett eller flera av medlemsstaternas officiella språk placeras någon annanstans på muggen så nära märkningen som möjligt och där den är väl synlig. Den översatta informationstexten ska skrivas med versaler och med teckensnittet Helvetica Bold. Teckenstorleken ska vara minst 5 punkter för muggar med en volym på mindre än 500 ml och minst 6 punkter för muggar med en volym på minst 500 ml. Om informationstexten på ytterligare språk placeras i den rektangulära svarta rutan är det möjligt att göra undantag från märkningens föreskrivna största storlek.

Färger med följande färgkoder ska användas:

Vit: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Svart: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Röd: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Blå: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

4.   

Märkningen för muggar som är helt och hållet gjorda av plast ska uppfylla kraven i denna punkt.

a)

Märkningens placering

i)

Traditionella muggar

Märkningen ska placeras horisontellt på muggens utsida på ett väl synligt ställe. Märkningen får inte placeras på muggens undersida. Om märkningen är tryckt ska den placeras på avstånd från muggens övre kant för att undvika att konsumenten vidrör märkningen med sin mun när hen dricker. Om det rör sig om räfflade muggar får märkningen inte graveras eller präglas på räfflorna.

ii)

Muggar av champagnetyp

Märkningen ska placeras horisontellt på muggens utsida, inklusive den övre sidan av foten som håller muggens skaft på plats, beroende på vilken yta som är mest synlig. Märkningen får inte placeras på muggens undersida. Om märkningen är tryckt ska den placeras på avstånd från muggens övre kant för att undvika att konsumenten vidrör märkningen med sin mun när hen dricker. Om det rör sig om räfflade muggar får märkningen inte graveras eller präglas på räfflorna.

Om det inte är möjligt att placera märkningen horisontellt på grund av muggens form eller storlek får den roteras 90° och placeras vertikalt.

b)

Märkningens storlek

Märkningen ska vara rektangulär och förhållandet mellan höjd och längd ska vara 1:2.

För muggar med en volym på mindre än 500 ml ska märkningens minsta storlek vara 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2).

För muggar med en volym på minst 500 ml ska märkningens minsta storlek vara 1,6 cm × 3,2 cm (5,12 cm2).

c)

Märkningens utformning

i)

Tryckt:

Märkningens utformning ska återges med svart bläck utan tillagda effekter, retuschering eller utvidgning av bakgrunden. Märkningen ska återges med en minimiupplösning på 300 punkter per tum om den trycks i faktisk storlek. Märkningen bör ha tillräckligt hög kontrast mot bakgrunden för att kunna läsas tydligt. För detta ändamål bör märkningens konturer tryckas i en av de följande färgerna.

Vit: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Svart: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Röd: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Blå: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

ii).

Graverad/präglad:

Märkningens utformning ska återges utan tillagda effekter, retuschering eller utvidgning av bakgrunden. Den vita konturen, så som den visas i märkningen under punkt 1.2 i denna bilaga, återger de linjer som ska graveras eller präglas på muggen.

Informationstexten ”GJORD AV PLAST” ska skrivas med versaler och med teckensnittet Helvetica Bold. Teckenstorleken ska vara minst 5 punkter för muggar med en volym på mindre än 500 ml och minst 6 punkter för muggar med en volym på minst 500 ml.

Om informationstexten översätts till ett eller flera av medlemsstaternas officiella språk ska den översatta informationstexten placeras antingen direkt under märkningen, eller inuti den rektangulära svarta rutan under det första språket, och den ska vara väl synlig i båda fallen. I undantagsfall, på grund av brist på utrymme på muggens yttre yta, får den informationstext som översatts till ett eller flera av medlemsstaternas officiella språk placeras någon annanstans på muggen så nära märkningen som möjligt och där den är väl synlig. Den översatta informationstexten ska skrivas med versaler och med teckensnittet Helvetica Bold. Teckenstorleken ska vara minst 5 punkter för muggar med en volym på mindre än 500 ml och minst 6 punkter för muggar med en volym på minst 500 ml.

Om märkningen trycks ska färger med följande färgkoder användas:

Vit: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Svart: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100