Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022D0100.pdf

26.1.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 17/52


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/100

av den 24 januari 2022

om ett utkast till dekret från Konungariket Nederländerna om drycker avsedda för småbarn och mjölk avsedd för småbarn som anmälts i enlighet med artikel 45 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011

[delgivet med nr C(2022) 312]

(Endast den nederländska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (1), särskilt artikel 45.4, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 45.1 i förordning (EU) nr 1169/2011 anmälde de nederländska myndigheterna den 28 juli 2020 till kommissionen ett utkast till dekret med bestämmelser om livsmedel baserade på komjölks- eller getmjölksprotein, med tillsats av minst en eller flera vitaminer, mineraler eller andra ämnen, som är avsedda att användas som dryck för småbarn mellan ett och tre år (dekret om drycker avsedda för småbarn och mjölk avsedd för småbarn [Warenwetbesluit peuterdrank en peutermelk]) (nedan kallat det anmälda utkastet).

(2)

I förordning (EU) nr 1169/2011 fastställs allmänna principer, krav och ansvarsområden i fråga om livsmedelsinformation, i synnerhet livsmedelsmärkning. I detta avseende anges i artikel 9.1 i förordning (EU) nr 1169/2011 alla uppgifter som ska lämnas om livsmedel i enlighet med artiklarna 10–35 och med förbehåll för de undantag som anges där.

(3)

I artikel 39.1 i förordning (EU) nr 1169/2011 föreskrivs att medlemsstaterna utöver de obligatoriska uppgifter som avses i artiklarna 9.1 och 10, i enlighet med förfarandet i artikel 45, får anta åtgärder enligt vilka det krävs ytterligare obligatoriska uppgifter för vissa typer eller kategorier av livsmedel, om det motiveras av skydd av folkhälsan, konsumentskydd, förebyggande av bedrägeri, skydd av industriella och kommersiella äganderätter, uppgifter om ursprung och registrerade ursprungsbeteckningar eller förebyggande av illojal konkurrens.

(4)

I det anmälda utkastet fastställs bland annat ytterligare obligatoriska uppgifter för vissa kategorier av livsmedel i form av förklaringar som ska lämnas till konsumenterna när drycker avsedda för småbarn och mjölk avsedd för småbarn släpps ut på marknaden i Nederländerna. Kommissionen måste därför undersöka utkastets förenlighet med de ovannämnda kraven i förordning (EU) nr 1169/2011 och med bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(5)

I det anmälda utkastet fastställs särskilda krav vad gäller sammansättning, berikning, märkning och saluföring av livsmedel baserade på komjölks- eller getmjölksprotein som är avsedda att användas som dryck för barn mellan ett och tre år. I avsnitt 2 i det anmälda utkastet fastställs krav vad gäller sammansättning och tillsättning av vitaminer, mineralämnen och andra ämnen i drycker avsedda för småbarn och mjölk avsedd för småbarn. I avsnitt 3 i det anmälda utkastet fastställs vissa krav vad gäller beteckningar, förklaringar och det sätt på vilket informationen ska presenteras för konsumenterna.

(6)

Enligt artikel 7 i det anmälda utkastet ska följande förklaringar användas för saluföring av drycker avsedda för småbarn och mjölk avsedd för småbarn: ”a) den åldersgrupp som produkten är avsedd för (barn mellan ett och tre år), b) en förklaring om att produkten inte är en ersättning för en balanserad kost, c) en förklaring om att produkten inte är en ersättning för D-vitamintillskott, och d) en förklaring om att produkten inte bör användas som modersmjölksersättning”.

(7)

De nederländska myndigheterna har förklarat att de obligatoriska uppgifter som anges i det anmälda utkastet är motiverade med hänsyn till skyddet av folkhälsan och konsumentskyddet.

(8)

De nederländska myndigheterna har inte lagt fram några bevis som motiverar åtgärden med hänsyn till skyddet av folkhälsan. Tvärtom förklarar de nederländska myndigheterna i motiveringen till det anmälda utkastet att drycker avsedda för småbarn och mjölk avsedd för småbarn inte är nödvändiga för att tillgodose småbarns näringsbehov.

(9)

Enligt artikel 7.1 a i förordning (EU) nr 1169/2011 får livsmedelinformation inte vara vilseledande när det gäller vad som är utmärkande för livsmedlet, särskilt dess art, identitet, egenskaper, sammansättning, kvantitet, hållbarhet, ursprungsland eller härkomstplats och framställnings- eller produktionsmetod.

(10)

Mjölkbaserade drycker avsedda för småbarn omfattades tidigare av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG (2) om livsmedel för särskilda näringsändamål, men detta direktiv upphävdes den 19 juli 2016 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (3).

(11)

Mot bakgrund av detta upphävande ska kommissionen enligt artikel 12 i förordning (EU) nr 609/2013 i en rapport analysera om det behövs särskilda bestämmelser för mjölkbaserade drycker och liknande produkter avsedda för småbarn mellan ett och tre år. Kommissionen antog den 31 mars 2016 en rapport om dessa produkter (4) (2016 års rapport).

(12)

I 2016 års rapport drogs slutsatsen att det inte behövs några särskilda bestämmelser för denna livsmedelskategori, eftersom man genom en korrekt tillämpning av de allmänna bestämmelserna i EU:s livsmedelslagstiftning på lämpligt sätt kan reglera sammansättningen i mjölkbaserade drycker avsedda för småbarn och informationen om dessa produkters egenskaper.

(13)

Slutsatserna baserades på vetenskapliga utlåtanden från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten). I sitt yttrande från 2013 (5) konstaterade livsmedelsmyndigheten att dessa produkter inte har någon unik roll och att de inte kan anses vara nödvändiga för att tillgodose småbarns näringsbehov jämfört med andra livsmedel som kan ingå i deras vanliga kost.

(14)

Till följd av detta lade inte kommissionen i samband med 2016 års rapport fram något lagstiftningsförslag med regler för mjölkbaserade drycker och liknande produkter avsedda för småbarn. Mjölkbaserade drycker avsedda för småbarn anses därför från och med den 20 juli 2016 vara vanliga livsmedel som har berikats med vissa näringsämnen och är inriktade på en särskild undergrupp av befolkningen, och de omfattas uteslutande av de övergripande bestämmelserna i EU:s livsmedelslagstiftning.

(15)

Sammanfattningsvis avviker det anmälda utkastet från de regler som gäller för vanliga livsmedel och inför i stället en ny rättslig ram i Nederländerna för drycker avsedda för småbarn och mjölk avsedd för småbarn. I detta avseende skapar utkastet i praktiken en ny kategori av produkter avsedda för småbarn, med särskilda krav på sammansättning, berikning, märkning och saluföring för dessa produkter. Detta är inte förenligt med EU:s nuvarande rättsliga ram.

(16)

I synnerhet omfattas drycker avsedda för småbarn och mjölk avsedd för småbarn av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 (6) om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel och bestämmelserna i den förordningen måste följas vad gäller villkoren för tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt för märkning, presentation och reklam. Mjölkbaserade drycker avsedda för småbarn måste förses med livsmedelsinformation, inklusive en näringsdeklaration, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) nr 1169/2011, och de får endast innehålla särskilda näringspåståenden och hälsopåståenden som godkänts på EU-nivå i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 (7) om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel.

(17)

Bestämmelserna i förordning (EU) nr 609/2013 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/127 (8) gäller inte för drycker avsedda för småbarn och mjölk avsedd för småbarn.

(18)

Obligatoriska märkningskrav för drycker avsedda för småbarn och mjölk avsedd för småbarn, som föreslås i artikel 7 i det anmälda utkastet och som går längre än de obligatoriska märkningskraven i förordning (EU) nr 1169/2011, stärker konsumenternas uppfattning att drycker avsedda för småbarn och mjölk avsedd för småbarn utgör en separat produktkategori, som liknar modersmjölksersättning och tillskottsnäring och är särskilt lämplig för småbarn mellan ett och tre år jämfört med andra livsmedel som kan ingå i deras vanliga kost.

(19)

Den 5 oktober 2020 samrådde kommissionen med ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa i enlighet med bestämmelserna i artikel 45.2 i förordning (EU) nr 1169/2011.

(20)

Mot bakgrund av ovanstående anser kommissionen att artikel 7 i det anmälda utkastet är vilseledande när det gäller egenskaperna hos drycker avsedda för småbarn och mjölk avsedd för småbarn och att denna artikel därför strider mot artikel 7.1 a i förordning (EU) nr 1169/2011 och inte kan motiveras med hänsyn till konsumentskyddet. Artikel 7 kan inte heller motiveras av folkhälsoskäl, eftersom de nederländska myndigheterna inte har lämnat någon motivering i detta avseende.

(21)

Mot bakgrund av dessa synpunkter avgav kommissionen den 27 oktober 2020 ett negativt yttrande om det anmälda utkastet i enlighet med artikel 45.3 i förordning (EU) nr 1169/2011. Kommissionen underrättade den 28 oktober 2020 de nederländska myndigheterna om det negativa yttrandet.

(22)

De nederländska myndigheterna bör därför uppmanas att inte anta de anmälda föreskrifterna.

(23)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Konungariket Nederländerna ska, på grundval av de synpunkter som kommissionen framfört i sitt negativa yttrande och i detta beslut, inte anta artikel 7 i utkastet till dekret om drycker avsedda för småbarn och mjölk avsedd för småbarn (Warenwetbesluit peuterdrank en peutermelk), som landet anmälde till kommissionen i enlighet med artikel 45 i förordning (EU) nr 1169/2011, och som var föremål för ett negativt yttrande från kommissionen vilket anmäldes till de nederländska myndigheterna den 28 juli 2020.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 24 januari 2022.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG av den 6 maj 2009 om livsmedel för särskilda näringsändamål (EUT L 124, 20.5.2009, s. 21).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).

(4)  Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om småbarnsnäring (COM(2016) 169 final).

(5)  Efsas panel för dietprodukter, nutrition och allergier, 2013, ”Scientific Opinion on nutrient requirements and dietary intakes of infants and young children in the European Union”, EFSA Journal, vol. 11(2013):10, artikelnr 3408.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (EUT L 404, 30.12.2006, s. 26).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (EUT L 404, 30.12.2006, s. 9).

(8)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/127 av den 25 september 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn (EUT L 25, 2.2.2016, s. 1).