Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022D0101.pdf

26.1.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 17/56


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/101

av den 24 januari 2022

om ett utkast till dekret från Konungariket Nederländerna avseende småbarnsdrycker och småbarnsmjölk som anmälts i enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006

(delgivet med nr C(2022) 313)

(Endast den nederländska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (1), särskilt artiklarna 11.2 b och 12, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel föreskrivs att nya nationella bestämmelser, som föreslås i avsaknad av unionsbestämmelser, om bl.a. förbud mot eller begränsning av användning av vissa andra ämnen i tillverkningen av särskilda livsmedel ska anmälas och bedömas.

(2)

I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 12 jämförd med artikel 11.2 b i förordning (EG) nr 1925/2006 anmälde de nederländska myndigheterna den 28 juli 2020 ett utkast till dekret med bestämmelser avseende livsmedel baserade på ko- eller getmjölksprotein med tillsatts av minst en eller flera vitaminer, mineralämnen eller andra ämnen och avsedda att användas som dryck för småbarn mellan ett och tre år gamla (dekret om varulagen avseende småbarnsdryck och småbarnsmjölk) till kommissionen.

(3)

I artikel 1 i utkastet till dekret definieras småbarnsdryck och småbarnsmjölk.

(4)

I artiklarna 3 och 4 i utkastet till dekret anges kraven för sammansättningen av småbarnsdryck och småbarnsmjölk, inklusive begränsningar för användningen av vissa andra ämnen i den mening som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1925/2006.

(5)

I artikel 3 i utkastet till dekret föreskrivs minimikrav på sammansättning för proteiner, fettämnen och kolhydrater i enlighet med bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/127 (2).

(6)

Vidare föreskrivs i artikel 4 i utkastet till dekret att sammansättningskraven i bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/127 ska tillämpas på vissa andra ämnen.

(7)

De nederländska myndigheterna anser att utkastet till åtgärd är motiverat för att skydda människors hälsa. De nederländska myndigheterna hävdar att småbarnsdryck och småbarnsmjölk bör uppfylla samma krav på sammansättning för andra ämnen som i den harmoniserade lagstiftningen om tillskottsnäring, så att det säkerställs att småbarn konsumerar säkra mängder av andra ämnen.

(8)

I enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (3), enligt vilken kommissionen ska undersöka om det behövs särskilda bestämmelser för mjölkbaserade drycker och liknande produkter som är avsedda för småbarn, antog kommissionen en rapport den 31 mars 2016 (4). I rapporten konstaterades att det inte behövs några särskilda bestämmelser för denna kategori av livsmedel, eftersom man genom en korrekt tillämpning av de allmänna bestämmelserna i Europeiska unionens livsmedelslagstiftning på lämpligt sätt kan reglera sammansättningen i mjölkbaserade drycker för småbarn och informationen om produkternas egenskaper. Dessa slutsatser bygger på de vetenskapliga råden om småbarnsnäring från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten) 2013 (5), där det påpekades att dessa produkter inte har någon unik roll och inte kan anses vara nödvändiga för att tillgodose småbarns näringsbehov jämfört med andra livsmedel som ingår i en normal kost.

(9)

Från och med den 20 juli 2016 anses därför mjölkbaserade drycker för småbarn vara vanliga livsmedel och uteslutande omfattas av de övergripande bestämmelserna i Europeiska unionens livsmedelslagstiftning.

(10)

I händelse av att en medlemsstat uppställer ett hinder mot handel bör detta inte påverka tillämpningen av artiklarna 34 och 36 i fördraget och vara lämpligt och proportionellt till det motiverade mål som ska uppnås. När det gäller proportionalitet bör åtgärden inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det motiverade målet.

(11)

De nederländska myndigheterna har inte lämnat några vetenskapliga belägg som styrker deras argument för att kompletterande regler ska antas på nationell nivå och har inte lämnat belägg för att det skulle kunna föreligga en risk för människors hälsa om småbarnsdrycker och småbarnsmjölk inte uppfyller sådana sammansättningskrav. I stället anger de att det nederländska hälsorådet för närvarande bedriver forskning om koststandard och forskning om barns kost från födseln till två år, och att man på grundval av dessa resultat och råd kan överväga att anta utkastet till dekret.

(12)

Dessutom har de nederländska myndigheterna inte lämnat några vetenskapliga belägg som ger anledning att ifrågasätta livsmedelsmyndighetens råd från 2013 (6) som låg till grund för kommissionens slutsatser i rapporten som den antog 2016. I kommissionens rapport från 2016 om mjölkbaserade drycker och liknande produkter avsedda för småbarn konstaterades att det inte behövs några särskilda bestämmelser om krav på sammansättningen, t.ex. som i det anmälda utkastet om livsmedel som konsumeras av småbarn.

(13)

De nederländska myndigheterna har inte lämnat några vetenskapliga belägg som styrker behovet av att fastställa särskilda sammansättningskrav med avseende på ”andra ämnen” för produkter som saluförs som småbarnsdrycker och småbarnsmjölk.

(14)

Kommissionen samrådde den 5 oktober 2020 med ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa i enlighet med bestämmelserna i artikel 12.2 i förordning (EG) nr 1925/2006.

(15)

Mot bakgrund av dessa iakttagelser avgav kommissionen den 27 januari 2021 ett negativt yttrande i enlighet med artikel 12.3 i förordning (EG) nr 1925/2006 om det anmälda utkastet, särskilt i fråga om artiklarna 3 och 4 i utkastet, och måste inleda det förfarande som avses i artikel 12.3 i den förordningen.

(16)

De nederländska myndigheterna bör följaktligen anmodas att inte anta artiklarna 3 och 4 i utkastet till dekret eftersom de på grundval av iakttagelserna ovan inte har lämnat de motiveringar som är nödvändiga för att artiklarna ska antas och eftersom kommissionen den 27 januari 2021 avgav ett negativt yttrande om dessa artiklar.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Konungariket Nederländerna får, på grundval av iakttagelserna i kommissionens negativa yttrande och detta beslut, inte anta artiklarna 3 och 4 i utkastet till dekret om varulagen avseende småbarnsdryck och småbarnsmjölk som det har anmält till kommissionen i enlighet med artikel 11.2 b i förordning (EG) nr 1925/2006 och som kommissionen avgav ett negativt yttrande om den 27 januari 2021.

Detta beslut riktar sig till Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 24 januari 2022.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 26.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/127 av den 25 september 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn (EUT L 25, 2.2.2016, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).

(4)  Rapport från kommissionen till europaparlamentet och rådet om småbarnsnäring(COM/2016/0169 final).

(5)  Efsas panel för dietprodukter, nutrition och allergier, ”Scientific Opinion on nutrient requirements and dietary intakes of infants and young children in the European Union”, EFSA Journal, vol. 11(2013):10, artikelnr 3408.

(6)  Se ovan.