Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022D0142.pdf

2.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/25


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/142

av den 31 januari 2022

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/1741 vad gäller rapportering av produktionsvolym och rättelse av det genomförandebeslutet

(delgivet med nr C(2022) 451)

(text med EEA relevans)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (1), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1741 (2) fastställs format och periodicitet för den årliga rapporteringen av uppgifter om utsläpp av föroreningar till luft, vatten och mark och om överföringar av avfall.

(2)

Enligt genomförandebeslut (EU) 2019/1741 är medlemsstaterna skyldiga att rapportera uppgifter om produktionsvolym för varje berörd industrienhet när det gäller sektorer där kommissionen har fastställt enheter och parametrar för rapportering.

(3)

För att förbättra ändamålsenligheten när det gäller det europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar som omfattande källa till miljöinformation och användningen av rapporterade uppgifter för riktmärkning av industrienheters miljöprestanda, behövs obligatorisk rapportering av produktionsvolym för varje berörd industrienhet och följaktligen måste enheterna och parametrarna för rapporteringen av produktionsvolym fastställas och formatet för rapporteringen preciseras.

(4)

Det är lämpligt att ge verksamhetsutövarna vid de berörda industrienheterna liksom medlemsstaternas behöriga myndigheter tillräckligt med tid för att vidta de åtgärder som krävs för att möjliggöra rapportering av produktionsvolym i det nya formatet. Kravet att rapportera sådana uppgifter bör därför gälla från och med rapporteringsåret 2023.

(5)

I tabellfotnoterna 9 och 10 i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2019/1741 hänvisas till tabellfotnot 7 i den bilagan, som anger när rapporteringen av produktionsvolym är frivillig respektive obligatorisk, trots att de borde ha hänvisat till tabellfotnot 8 i den bilagan, som rör offentliggörande av enskilda uppgifter.

(6)

Genomförandebeslut (EU) 2019/1741 bör därför ändras och rättas i enlighet med detta.

(7)

Dessa insatser kommer att bidra till prognos- och framtidsdimensionen när det gäller övervakningsramen för nollutsläpp enligt EU:s handlingsplan Med sikte på nollförorening av luft, vatten och mark (3), och på så sätt bidra till att förutse politiska utmaningar och identifiera de mest ändamålsenliga och förebyggande lösningarna.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 19.1 i förordning (EG) nr 166/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av genomförandebeslut (EU) 2019/1741

Artikel 1 tredje stycket ska ersättas med följande:

”Den administrativa information som anges i avsnitten 1–4 i bilagan ska lämnas till kommissionen senast den 30 september det påföljande rapporteringsåret. Genom undantag ska den administrativa information som anges i fälten 2.12, 2.13 och 2.14 lämnas till kommissionen senast den 30 november det påföljande rapporteringsåret.”.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Rättelse av genomförandebeslut (EU) 2019/1741

I bilagan ska, i tabellfotnoterna 9 och 10, ”nr 7” ersättas med ”nr 8”.

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 januari 2022.

På kommissionens vägnar

Virginijus SINKEVICIUS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 33, 4.2.2006, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1741 av den 23 september 2019 om fastställande av format och periodicitet för uppgifter som medlemsstaterna ska göra tillgängliga vid rapporteringen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (EUT L 267, 21.10.2019, s. 3)

(3)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Vägen till en frisk planet för alla – EU-handlingsplan: Med sikte på nollförorening av luft, vatten och mark (COM/2021/400 final).


BILAGA

Bilagan ska ändras enligt följande:

1)

Efter titeln ska följande text införas:

”Del 1

Administrativ och tematisk information”.

2)

Texten i tabellfotnot 7 ska ersättas med följande:

”(7)

Frivillig uppgift för rapporteringsåren 2019, 2020, 2021 och 2022. Från och med rapporteringsåret 2023 ska produktionsvolymen för varje industrienhet rapporteras i enlighet med reglerna i del 2.”.

3)

Följande del ska läggas till som del 2:

”Del 2

Fastställande av de enheter och parametrar som medlemsstaterna ska rapportera i fält 2.12 ”Produktionsvolym”

1.   Definitioner

I denna del gäller följande definitioner:

(1)

ton produkter/utvunnet material: om inte annat anges, vikten av den angivna parametern, inklusive eventuell fukthalt i produkterna eller det utvunna materialet, men exklusive eventuell förpackning/behållare.

(2)

ton produkter i oljeekvivalenter: en industrienhets produktion uttryckt som den energimängd som frigörs genom förbränning av ett ton råolja, givet att energiinnehållet i ett ton råolja är 42 gigajoule.

(3)

gigajoule nyttiggjord energi: energi, uttryckt i gigajoule, som faktiskt omvandlas till el eller värme och som tillförs nätet eller slutanvändaren.

(4)

ton inkommande avfall: vikten av allt inkommande avfall, under ett kalenderår, till en industrienhet, vilket vidarebehandlas inom den definierade återvinnings- eller bortskaffningsverksamhet som bedrivs av samma industrienhet, med undantag av avfallsmängder som överförs till andra industrienheter utan behandling.

(5)

kubikmeter inkommande avloppsvatten: den volym vatten som leds in i det berörda avloppsreningsverkets reningssteg.

(6)

ton organiskt lösningsmedel: vikten av den totala mängd lösningsmedel som förbrukas i de verksamheter som bedrivs inom industrienheten.

(7)

ton använd och/eller borttagen färg: den förbrukade färgens vikt, den bästa uppskattningen av den borttagna färgen eller, när målning och borttagning utförs inom samma industrienhet, summan av båda.

(8)

antal djurenheter: de omräkningsfaktorer som fastställs i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (1); djurenheterna för djur som inte uttryckligen omfattas av denna förordning bör baseras på vetenskapligt underlag, t.ex. slaktkycklingar 0,007 djurenheter, strutsar 0,350 djurenheter.

2.   Allmänna regler

a)

Om inte annat anges ska uppgifterna om produktionsvolym omfatta en industrienhets totala faktiska produktion och inbegripa summan av all produktion under året som säljs, lagras på plats och används på plats för vidare behandling. Summan av den produktion som förstörs, avvisas eller inte uppfyller uppställda krav ska inte ingå.

b)

I fält 2.12 ”Produktionsvolym” i del 1 kan en eller flera processer anges. Rapporteringen av produktionsvolym ska omfatta verksamheter som bedrivs vid industrienheten och som rapporteras till EU-registret för industrianläggningar (2)med hänvisning till den berörda industrienheten. Rapporteringen ska omfatta minst en verksamhet.

c)

När så är möjligt ska uppgifterna om produktionsvolym rapporteras i enlighet med Prodcom-metoden för nationell statistik över produktionen av tillverkade varor och med den metod som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 (3).

d)

Följande uppgifter ska rapporteras i fält 2.12 i del 1:

i)

Kvantitet uttryckt i den enhet/parameter som anges i punkt 3.

ii)

Kommentarer (frivilligt).

3.   Enheter och parametrar

Verksamhet

Enhet/parameter

1.

Energisektorn

1 a)

Olje- och gasraffinaderier

Ton produkter i oljeekvivalenter

1 b)

Anläggningar för förgasning och kondensering

Ton produkter i oljeekvivalenter

1 c)

Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar

Gigajoule nyttiggjord energi

1 d)

Koksverk

Ton produkter i oljeekvivalenter

1 e)

Kolkvarnar

Ton produkter i oljeekvivalenter

1 f)

Anläggningar för tillverkning av kolprodukter och fasta rökfria bränslen

Ton produkter i oljeekvivalenter

2.

Produktion och behandling av metaller

2 a)

Anläggningar för rostning och sintring av metallhaltig malm, inbegripet svavelhaltig malm

Ton produkter

2 b)

Anläggningar för framställning av råjärn eller stål (primär eller sekundär smältning), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning

Ton produkter

2 c) i)

Anläggningar för behandling av järnbaserade metaller: Genom varmvalsning

Ton produkter

2 c) ii)

Anläggningar för behandling av järnbaserade metaller: Genom hammarsmide

Ton produkter

2 c) iii)

Anläggningar för behandling av järnbaserade metaller: Genom anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall

Ton produkter

2 d)

Järn- och stålgjuterier

Ton produkter

2 e) i)

Anläggningar för produktion av icke-järnmetaller utifrån malmer, slig eller sekundärt råmaterial genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer

Ton produkter

2 e) ii)

Anläggningar för smältning, inklusive framställning av legeringar, av icke-järnmetaller, inklusive återvinningsprodukter (färskning, formgjutning, etc.)

Ton produkter

2 f)

Anläggningar för ytbehandling av metaller och plaster som använder en elektrolytisk eller kemisk process

Ton ytbehandlingsämnen (tillförda)

3.

Mineralindustri

3 a)

Underjordsbrytning och därmed förknippad verksamhet

Ton utvunnet material

3 b)

Dagbrottsbrytning och stenbrottsbrytning

Ton utvunnet material

3 c) i)

Anläggningar för framställning av cementklinker i roterugn

Ton produkter

3 c) ii)

Anläggningar för framställning av kalk i roterugn

Ton produkter

3 c) iii)

Anläggningar för framställning av klinker (cement) eller kalk i andra typer av ugnar

Ton produkter

3 d)

Anläggningar för produktion av asbest och för tillverkning av asbestbaserade produkter

Ton produkter

3 e)

Anläggningar för tillverkning av glas, inklusive glasfibrer

Ton produkter

3 f)

Anläggningar för smältning av mineraler, inklusive framställning av mineralull

Ton produkter

3 g)

Anläggningar för tillverkning av keramiska produkter genom bränning, i synnerhet takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin

Ton produkter

4.

Kemisk industri

4 a) i)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom kolväten (linjära eller cykliska, mättade eller omättade, alifatiska eller aromatiska)

Ton produkter

4 a) ii)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom syreinnehållande organiska föreningar, exempelvis alkoholer, aldehyder, ketoner, karboxylsyror, estrar, acetater, etrar, peroxider och epoxihartser

Ton produkter

4 a) iii)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom organiska svavelföreningar

Ton produkter

4 a) iv)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom kväveinnehållande organiska föreningar, exempelvis aminer, amider, nitroso-, nitro-, eller nitratföreningar, nitriler, cyanater och isocyanater

Ton produkter

4 a) v)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom fosfororganiska föreningar

Ton produkter

4 a) vi)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom halogenerade kolväten

Ton produkter

4 a) vii)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom metallorganiska föreningar

Ton produkter

4 a) viii)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom basplaster och andra polymerer (polymerer, syntetfibrer, regenererad cellulosa)

Ton produkter

4 a) ix)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom syntetgummi

Ton produkter

4 a) x)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom färgämnen och pigment

Ton produkter

4 a) xi)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom ytaktiva ämnen och tensider

Ton produkter

4 b) i)

Anläggningar för kemisk framställning av oorganiska baskemikalier såsom gaser, exempelvis ammoniak, klor eller klorväte, fluor eller fluorväte, koloxider, svavelföreningar, kväveoxider, väte, svaveldioxid och karbonylklorid (fosgen)

Ton produkter

4 b) ii)

Anläggningar för kemisk framställning av oorganiska baskemikalier såsom syror, exempelvis kromsyra, fluorvätesyra, fosforsyra, salpetersyra, saltsyra, svavelsyra, oleum, svavelsyrlighet

Ton produkter

4 b) iii)

Anläggningar för kemisk framställning av oorganiska baskemikalier såsom baser, exempelvis ammoniumhydroxid, kaliumhydroxid och natriumhydroxid

Ton produkter

4 b) iv)

Anläggningar för kemisk framställning av oorganiska baskemikalier såsom salter, exempelvis ammoniumklorid, kaliumklorat, kaliumkarbonat, natriumkarbonat, perborat och silvernitrat

Ton produkter

4 b) v)

Anläggningar för kemisk framställning av oorganiska baskemikalier såsom icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar, exempelvis kalciumkarbid, kisel och kiselkarbid

Ton produkter

4 c)

Anläggningar för industriell kemisk framställning av fosfor-, kväve- eller kaliumbaserade gödningsmedel (enkla eller sammansatta)

Ton produkter

4 d)

Anläggningar för industriell kemisk framställning av växtskyddsmedel och biocider

Ton produkter

4 e)

Anläggningar för industriell framställning av läkemedel genom kemiska eller biologiska processer

Ton produkter

4 f)

Anläggningar för industriell framställning av sprängämnen och pyrotekniska produkter

Ton produkter

5.

Avfallshantering och avloppsvattenrening

5 a)

Anläggningar för återvinning eller bortskaffande av farligt avfall

Ton inkommande avfall

5 b)

Anläggningar för förbränning av icke-farligt avfall som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall

Ton inkommande avfall

5 c)

Anläggningar för bortskaffande av icke-farligt avfall

Ton inkommande avfall

5 d)

Avfallsdeponier (utom deponier för inert avfall och deponier som stängdes definitivt före den 16 juli 2001 eller för vilka den efterbehandlingsfas som de behöriga myndigheterna kräver enligt artikel 13 i rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall löpt ut)

Ton inkommande avfall

5 e)

Anläggningar för destruering eller återvinning av slaktkroppar och animaliskt avfall

Ton inkommande avfall

5 f)

Anläggningar för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

Kubikmeter inkommande avloppsvatten

5 g)

Avloppsanläggningar för industriellt avloppsvatten från sådana verksamheter som anges i denna bilaga

Kubikmeter inkommande avloppsvatten

6.

Framställning och bearbetning av papper och trä

6 a)

Anläggningar för framställning av pappersmassa av trä eller liknande fibrösa material

Ton produkter

6 b)

Anläggningar för framställning av papper och kartong och andra primära träprodukter (exempelvis spånplattor, fiberskivor och plywood)

Ton produkter

6 c)

Anläggningar för impregnering eller doppning av trä och träprodukter med kemikalier

Ton produkter

7.

Intensiv animalieproduktion och intensivt vattenbruk

7 a) i)

Anläggningar för intensiv fjäderfä- eller grisuppfödning med 40 000 platser för fjäderfä

Antal djurenheter

7 a) ii)

Anläggningar för intensiv fjäderfä- eller grisuppfödning med 2 000 platser för slaktsvin avsedda för produktion (> 30 kg)

Antal djurenheter

7 a) iii)

Anläggningar för intensiv fjäderfä- eller grisuppfödning med 750 platser för suggor

Antal djurenheter

7 b)

Intensivt vattenbruk

Ton produkter

8.

Animaliska och vegetabiliska produkter från livsmedels- och dryckessektorn

8 a)

Slakterier

Ton produkter

8 b) i)

Behandling och framställning, avsedd för produktion av livsmedel och drycker av animaliska råvaror (förutom mjölk)

Ton produkter

8 b) ii)

Behandling och framställning, avsedd för produktion av livsmedel och drycker av vegetabiliska råvaror

Ton produkter

8 c)

Behandling och framställning av mjölkprodukter

Ton produkter

9.

Annan verksamhet

9 a)

Anläggningar för förbehandling (exempelvis tvättning, blekning, mercerisering) eller för färgning av fibrer eller textilier

Ton produkter

9 b)

Garverier

Ton produkter

9 c)

Anläggningar för ytbehandling av material, föremål eller produkter med organiska lösningsmedel, i synnerhet för appretering, tryckning, bestrykning, avfettning, vattenskyddsbehandling, limning, målning, rengöring eller impregnering

Ton organiskt lösningsmedel (tillfört)

9 d)

Anläggningar för framställning av kol (hårdbränd kol) eller av grafitelektroder genom förbränning eller grafitisering

Ton produkter

9 e)

Anläggningar för att bygga fartyg och för att måla eller ta bort färg på dessa

Ton färg som använts och/eller tagits bort”.


(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 227, 31.7.2014, s. 18).

(2)  https://cdr.eionet.europa.eu/help/euregistry.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 av den 27 november 2019 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik (EUT L 327, 17.12.2019, s. 1). PRODuction COMmunautaire” (gemenskapsproduktion). Se https://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom/overview.