Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022D0162.pdf

7.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 26/19


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/162

av den 4 februari 2022

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 vad gäller beräkning, verifiering och rapportering av den minskade förbrukningen av vissa plastprodukter för engångsbruk och de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna för att uppnå denna minskning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (1), särskilt artikel 4.2 och artikel 13.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv (EU) 2019/904 ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att på ett ambitiöst och bestående sätt minska förbrukningen av de plastprodukter för engångsbruk som förtecknas i del A i bilagan till det direktivet (plastprodukter för engångsbruk). Kommissionen ska fastställa metoden för beräkning och verifiering av den minskningen av förbrukningen.

(2)

Enligt direktiv (EU) 2019/904 är medlemsstaterna även skyldiga att till kommissionen rapportera uppgifter om plastprodukter för engångsbruk som har släppts ut på marknaden varje år samt information om de åtgärder som vidtagits för att minska förbrukningen av sådana produkter, inklusive en kvalitetskontrollrapport. Kommissionen ska fastställa formatet för denna rapportering.

(3)

Direktiv (EU) 2019/904 ger medlemsstaterna goda möjligheter att själva välja vilka åtgärder som ska antas för att på ett ambitiöst och bestående sätt minska förbrukningen av plastprodukter för engångsbruk. Dessa åtgärder, som ska vara proportionella och icke-diskriminerande, kan variera beroende på hur plastprodukterna för engångsbruk påverkar miljön under sin livscykel, inbegripet när de blir skräp.

(4)

Mätning av den minskade förbrukningen på grundval av plastinnehållets vikt i plastprodukter för engångsbruk som släppts ut på marknaden är en lämplig mätmetod, eftersom den återspeglar sådana produkters miljöpåverkan i fråga om miljöföroreningar genom nedskräpning med plast. I den metoden beaktas även de mätmetoder och rapporteringsformat för förpackningar och förpackningsavfall som fastställs i kommissionens beslut 2005/270/EG (2), vilka grundas på vikt och material.

(5)

Mätning av den minskade förbrukningen på grundval av antalet plastprodukter för engångsbruk som släppts ut på marknaden är också en lämplig metod för att på produktnivå övervaka den minskade förbrukningens effekter vad gäller förebyggande av avfall och därmed den potentiella minskningen av plastföroreningar i miljön.

(6)

Med hänsyn till de goda möjligheter att själva bestämma som medlemsstaterna ges genom artikel 4 i direktiv (EU) 2019/904 bör de få välja mellan att beräkna den minskade förbrukningen på grundval av plastinnehållets totala vikt i de plastprodukter för engångsbruk som släppts ut på marknaden eller på grundval av antalet sådana produkter som släpps ut på marknaden. Eftersom båda metoder ger lämpliga uppgifter för att övervaka utvecklingen av förbrukningen och effekterna av de åtgärder som vidtas, såväl när det gäller att förebygga uppkomst av avfall som när det gäller att ersätta produkterna med alternativ som är återanvändbara eller som inte innehåller plast, bör medlemsstaterna ges möjlighet att välja den av dessa två metoder som är förenlig med de strategier och åtgärder de tillämpar för att minska förbrukningen enligt artikel 4 i direktiv (EU) 2019/904.

(7)

Om antalet eller vikten av plastprodukter för engångsbruk som släppts ut på marknaden i en viss medlemsstat inte är representativ för förbrukningen av plastprodukter för engångsbruk i den medlemsstaten på grund av betydande förflyttningar av plastprodukter för engångsbruk på grossistnivå inom unionen bör den medlemsstaten få justera vikten eller antalet för att ta hänsyn till sådana förflyttningar.

(8)

Om en medlemsstat väljer att tillämpa den viktbaserade metoden bör den även rapportera uppgifter om den totala vikten av plastprodukter för engångsbruk som delvis består av plast och som har släppts ut på marknaden, eftersom sådan information gör uppgifterna mer jämförbara och gör det möjligt att få en bredare översikt över effekterna av kravet på minskad förbrukning enligt direktiv (EU) 2019/904.

(9)

För att underlätta kommissionens översikt över de åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att minska förbrukningen av plastprodukter för engångsbruk i enlighet med direktiv (EU) 2019/904 bör rapporteringsformatet innehålla en vägledande förteckning över olika kategorier av sådana åtgärder. Medlemsstaterna måste dock rapportera alla åtgärder som vidtas, även om de inte uttryckligen anges i den vägledande förteckningen.

(10)

För att säkerställa att uppgifterna är korrekta och har verifierats bör rapporteringsformatet säkerställa att man identifierar alla parametrar som är av betydelse för beräkningen och verifieringen av den minskade förbrukningen av plastprodukter för engångsbruk, när det gäller rapportering av uppgifter om sådana produkter som släppts ut på marknaden och när det gäller rapportering av de åtgärder som vidtagits för att minska förbrukningen. Även den metod som ska tillämpas vid beräkningen och verifieringen av den minskade förbrukningen bör anges.

(11)

Den metod för beräkning och verifiering av den minskade förbrukningen av plastprodukter för engångsbruk som avses i artikel 4.2 i direktiv (EU) 2019/904 och de format för rapportering av uppgifter om plastprodukter för engångsbruk som släppts ut på marknaden samt den information om de åtgärder som medlemsstaterna vidtagit enligt artikel 13.4 i det direktivet är innehållsmässigt nära kopplade till varandra. Denna akt bör därför antas på grundval av båda dessa bestämmelser för att säkerställa samstämmighet mellan reglerna för beräkning, verifiering och rapportering av den minskade förbrukningen av plastprodukter för engångsbruk och för att underlätta tillgången till dessa regler.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 39 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (3)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Metod för beräkning av minskad förbrukning av plastprodukter för engångsbruk

1.   Medlemsstaterna ska beräkna den minskade förbrukningen av plastprodukter för engångsbruk på grundval av någon av följande parametrar:

a)

Den totala vikten av plast i plastprodukter för engångsbruk som släppts ut på marknaden i en medlemsstat under ett kalenderår.

b)

Antalet plastprodukter för engångsbruk som släppts ut på marknaden i en medlemsstat under ett kalenderår.

2.   Medlemsstaterna ska beräkna den minskade förbrukningen av plastprodukter för engångsbruk som släppts ut på marknaden i en medlemsstat under ett kalenderår i enlighet med de formler som anges i bilaga I.

3.   Om det förekommer betydande export eller import eller andra förflyttningar av plastprodukter för engångsbruk inom unionen innan produkterna tillhandahålls slutkonsumenten eller slutanvändaren får medlemsstaterna justera vikten av eller antalet plastprodukter för engångsbruk som släppts ut på marknaden enligt punkt 1 för att ta hänsyn till sådana förflyttningar.

Artikel 2

Rapportering av uppgifter

1.   Medlemsstaterna ska rapportera de uppgifter om plastprodukter för engångsbruk som släppts ut på marknaden och som avses i artikel 13.1 a i direktiv (EU) 2019/904, beräknade enligt artikel 1 i detta beslut, i det format som fastställs i bilaga II till detta beslut.

2.   Medlemsstaterna ska rapportera den information om åtgärder för minskad förbrukning som avses i artikel 13.1 b i direktiv (EU) 2019/904 i det format som fastställs i bilaga III till detta beslut.

3.   Medlemsstaterna ska lämna in kvalitetskontrollrapporten om de uppgifter och den information som avses i denna artikel i det format som fastställs i bilaga IV.

4.   Kommissionen ska offentliggöra de uppgifter som rapporterats av medlemsstaterna såvida inte medlemsstaten, när det gäller information i kvalitetskontrollrapporten, lämnar en motiverad begäran om att vissa uppgifter inte ska offentliggöras.

5.   Medlemsstaterna ska i möjligaste mån använda elektroniska register för att samla in och rapportera uppgifter till kommissionen.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 4 februari 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 155, 12.6.2019, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2005/270/EG av den 22 mars 2005 om fastställande av tabellformat för databassystemet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (EUT L 86, 5.4.2005, s. 6), ändrat genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/665 av den 17 april 2019, EUT L 112, 26.4.2019, s. 26.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).


BILAGA I

Formler för beräkning av minskad förbrukning av plastprodukter för engångsbruk

För plastmuggar för engångsbruk, inklusive lock, enligt del A punkt 1 i bilagan till direktiv (EU) 2019/904 (muggar):

För livsmedelsbehållare av plast för engångsbruk, enligt del A punkt 2 i bilagan till direktiv (EU) 2019/904 (livsmedelsbehållare):

där

CfB är muggar,

FC är livsmedelsbehållare,

ConRed är minskad förbrukning i en medlemsstat per kalenderår,

PoMCfB är

a)

den totala vikten av plast (i ton) i muggar som släppts ut på marknaden i en medlemsstat under ett visst kalenderår, vid behov justerad i enlighet med artikel 1.3, om den metod som avses i artikel 1.1 a tillämpas vid beräkningen av den minskade förbrukningen, eller

b)

det totala antalet plastmuggar för engångsbruk som släppts ut på marknaden i en medlemsstat under ett visst kalenderår, vid behov justerat i enlighet med artikel 1.3, om den metod som avses i artikel 1.1 b tillämpas vid beräkningen av den minskade förbrukningen,

PoMFC är

(i)

den totala vikten av plast (i ton) i livsmedelsbehållare som släppts ut på marknaden i en medlemsstat under ett visst kalenderår, vid behov justerad i enlighet med artikel 1.3, om den metod som avses i artikel 1.1 a tillämpas vid beräkningen av den minskade förbrukningen, eller

(ii)

det totala antalet livsmedelsbehållare som släppts ut på marknaden i en medlemsstat under ett visst kalenderår, vid behov justerat i enlighet med artikel 1.3, om den metod som avses i artikel 1.1 b tillämpas vid beräkningen av den minskade förbrukningen,

t2022 är referensåret, vilket är kalenderåret 2022,

t är referensåret (det år för vilket uppgifterna samlas in och rapporteras).


BILAGA II

Format för rapportering av uppgifter om plastprodukter för engångsbruk som släppts ut på marknaden

 

Vikten av plast (1) (i ton)

Total vikt (2) (i ton)

Produkter (3)

(tusental enheter)

Plastmuggar för engångsbruk, inklusive lock, enligt del A punkt 1 i bilagan till direktiv (EU) 2019/904, som enbart består av plast

 

 

 

Livsmedelsbehållare av plast för engångsbruk, enligt del A punkt 2 i bilagan till direktiv (EU) 2019/904, som enbart består av plast

 

 

 

Plastmuggar för engångsbruk, inklusive lock, enligt del A punkt 1 i bilagan till direktiv (EU) 2019/904, som delvis består av plast

 

 

 

Livsmedelsbehållare av plast för engångsbruk, enligt del A punkt 2 i bilagan till direktiv (EU) 2019/904, som delvis består av plast

 

 

 


(1)  Uppgifterna måste lämnas om en medlemsstat tillämpar den metod som fastställs i artikel 1.1 a. De får justeras i enlighet med artikel 1.3. Uppgifterna behöver inte lämnas om en medlemsstat tillämpar den metod som fastställs i artikel 1.1 b.

(2)  Uppgifterna måste lämnas om en medlemsstat tillämpar den metod som fastställs i artikel 1.1 a. De får justeras i enlighet med artikel 1.3. Uppgifterna behöver inte lämnas om en medlemsstat tillämpar den metod som fastställs i artikel 1.1 b.

(3)  Uppgifterna måste lämnas om en medlemsstat tillämpar den metod som fastställs i artikel 1.1 b. De får justeras i enlighet med artikel 1.3. Uppgifterna behöver inte lämnas om en medlemsstat tillämpar den metod som fastställs i artikel 1.1 a.


BILAGA III

Format för rapportering av uppgifter om åtgärder för minskad förbrukning

1.   Åtgärder för att minska förbrukningen av plastmuggar för engångsbruk, inklusive lock, enligt del A punkt 1 i bilagan till direktiv (EU) 2019/904 (SUP CfB)

Åtgärder för minskad förbrukning

Specificering av åtgärden (underkategorier)

Kvantitativ/kvalitativ beskrivning av åtgärden

Åtgärdens ikraftträdande

Åtgärdens rättsliga form (frivillig/obligatorisk)

Åtgärdens omfattning (lokal, regional, nationell eller annan omfattning)

Åtgärdens målgrupp (producenter, importörer, säljare, konsumenter)

Kvantitativa mål

Kvantitativa mål för att minska andelen SUP CfB som släpps ut på marknaden och tillhandahålls konsumenter

Kvantitativa mål för att öka andelen återanvändbara alternativ till SUP CfB som släpps ut på marknaden och tillhandahålls konsumenter

 

 

 

 

 

Främjande av hållbara alternativ till SUP CfB (inklusive CfB av återanvändbar plast)

Åtgärder för att främja återanvändbara alternativ till SUP CfB inom offentlig förvaltning

Åtgärder som inför skyldigheter eller incitament för ekonomiska aktörer att tillhandahålla konsumenter återanvändbara alternativ till SUP CfB vid stora offentliga evenemang

Åtgärder som inför system där konsumenter tar med sig sina egna muggar

Främjande av affärsmodeller som tillhandahåller återanvändbara alternativ till SUP CfB

Åtgärder som inför skyldigheter eller incitament för ekonomiska aktörer att tillhandahålla slutkonsumenterna återanvändbara alternativ till CfB vid försäljningsstället

Främjande av kostnadsfria offentliga dricksvattenkällor som uppmuntrar människor att ta med egna muggar eller dricka direkt ur dricksvattenfontäner

 

 

 

 

 

Ekonomiska instrument

Avgifter för ekonomiska aktörer som släpper ut SUP CfB på marknaden

Miljöanpassad offentlig upphandling

Pantsystem

Bidrag eller nedsatta avgifter för ekonomiska aktörer som släpper ut återanvändbara alternativ till SUP CfB på marknaden

Instrument som ger rabatt till konsumenter som köper eller använder egna återanvändbara alternativ till SUP CfB

Utökat producentansvar för producenter av SUP CfB

 

 

 

 

 

Begränsningar av saluföring och användning

Begränsningar vad gäller utsläppande på marknaden av SUP CfB för att säkerställa att produkterna ersätts med alternativ som är återanvändbara eller som inte innehåller plast eller innehåller mindre plast, enligt artikel 4.1 tredje stycket i direktiv (EU) 2019/904

Begränsningar vad gäller tillhandahållande av SUP CfB på vissa specifika platser (t.ex. allmänna badplatser eller parker) eller av vissa ekonomiska aktörer och offentlig förvaltning

Begränsningar av användningen av SUP CfB vid servering av drycker till konsumenter

 

 

 

 

 

Avtal mellan behöriga myndigheter och ekonomiska sektorer i enlighet med artikel 17.3 i direktiv (EU) 2019/904

Avtal med kvantitativa mål för att minska antalet SUP CfB som släpps ut på marknaden

Avtal med kvantitativa mål för att släppa ut återanvändbara alternativ eller plastfria produkter på marknaden

Avtal med skyldigheter för ekonomiska aktörer [i relevanta ekonomiska sektorer] att informera konsumenter om eller uppmuntra dem att använda alternativ till SUP CfB eller system för återanvändning

 

 

 

 

Berörd sektor och antal aktörer som omfattas av avtalen

Medvetandehöjande åtgärder [med fokus på SUP CfB]

Kampanjer för att höja medvetenheten om negativ miljöpåverkan från SUP CfB till följd av nedskräpning och annat olämpligt bortskaffande av avfall, inklusive som en del av städkampanjer

Främjande av hållbara alternativ till SUP CfB (t.ex. återanvändbara muggar)

Främjande av platser som är anslutna till system för återanvändning (t.ex. ”ta med dig din egen mugg”)

 

 

 

 

 

Andra åtgärder

Ange närmare

 

 

 

 

 

Lägg till rader vid behov.

 

2.   Åtgärder för att minska förbrukningen av livsmedelsbehållare av plast för engångsbruk, enligt del A punkt 2 i bilagan till direktiv (EU) 2019/904 (SUP FC)

Åtgärd för minskad förbrukning

Specificering av åtgärden (underkategorier)

Kvantitativ/kvalitativ beskrivning av åtgärden

Åtgärdens ikraftträdande

Åtgärdens rättsliga form (frivillig/obligatorisk)

Åtgärdens omfattning (lokal, regional, nationell eller annan omfattning)

Åtgärdens målgrupp (producenter, importörer, säljare, konsumenter)

Kvantitativt mål

Kvantitativa mål för att minska andelen SUP FC som släpps ut på marknaden och tillhandahålls konsumenter

Kvantitativa mål för att öka andelen återanvändbara alternativ till SUP FC som släpps ut på marknaden och tillhandahålls konsumenter

 

 

 

 

 

Främjande av hållbara alternativ till SUP FC (inklusive återanvändbar plast)

Åtgärder för att främja återanvändbara alternativ till SUP FC inom offentlig förvaltning

Åtgärder som inför skyldigheter eller incitament för ekonomiska aktörer att tillhandahålla konsumenter återanvändbara alternativ till SUP FC vid stora offentliga evenemang

Åtgärder som inför system där konsumenter tar med sig sina egna livsmedelsbehållare

Främjande av affärsmodeller som tillhandahåller återanvändbara alternativ till SUP FC, t.ex. pantsystem Åtgärder som inför skyldigheter eller incitament för ekonomiska aktörer att tillhandahålla slutkonsumenterna återanvändbara alternativ till SUP FC vid försäljningsstället

Främjande av affärsmodeller som tillhandahåller återanvändbara alternativ till SUP FC

 

 

 

 

 

Ekonomiska instrument

Avgifter för ekonomiska aktörer som släpper ut SUP FC på marknaden

Bidrag eller nedsatta avgifter för ekonomiska aktörer som släpper ut återanvändbara alternativ till SUP FC på marknaden

Miljöanpassad offentlig upphandling

Pantsystem

Instrument som ger rabatt till konsumenter som köper återanvändbara alternativ till SUP FC

 

 

 

 

 

Begränsningar av saluföring och användning

Begränsningar vad gäller utsläppande på marknaden av SUP FC för att säkerställa att produkterna ersätts med alternativ som är återanvändbara eller som inte innehåller plast eller innehåller mindre plast, enligt artikel 4.1 tredje stycket i direktiv (EU) 2019/904

Begränsningar vad gäller tillhandahållande av SUP FC på vissa specifika platser (t.ex. allmänna badplatser eller parker) eller av vissa ekonomiska aktörer och offentlig förvaltning

Begränsningar av användningen av SUP FC vid servering av livsmedel till konsumenter

 

 

 

 

 

Avtal mellan behöriga myndigheter och ekonomiska sektorer i enlighet med artikel 17.3 i direktiv (EU) 2019/904

Avtal med kvantitativa mål för att minska antalet SUP FC som släpps ut på marknaden

Avtal med kvantitativa mål för att släppa ut återanvändbara alternativ eller plastfria produkter på marknaden

Avtal med skyldigheter för ekonomiska aktörer [i relevanta ekonomiska sektorer] att informera konsumenter om eller uppmuntra dem att använda alternativ till SUP FC eller system för återanvändning

 

 

 

 

Berörd sektor och antal aktörer som omfattas av avtalen

Medvetandehöjande åtgärder [med fokus på SUP FC]

Kampanjer för att höja medvetenheten om negativ miljöpåverkan från SUP FC till följd av nedskräpning och annat olämpligt bortskaffande av avfall, inklusive som en del av städkampanjer

Främjande av hållbara alternativ till SUP FC (t.ex. återanvändbara livsmedelsbehållare)

Främjande av platser som är anslutna till system för återanvändning (t.ex. ”ta med dig din egen livsmedelsbehållare”)

 

 

 

 

 

Andra åtgärder

Ange närmare

 

 

 

 

 

Lägg till rader vid behov.

 


BILAGA IV

Format för kvalitetskontrollrapporten

1.   Allmän information

1.1.

Medlemsstat:

1.2.

Organisation som lämnar in uppgifterna samt beskrivning:

1.3.

Kontaktperson/kontaktuppgifter:

1.4.

Referensår:

1.5.

Leveransdag/version:

1.6

Länk till medlemsstatens offentliggörande av uppgifter (i förekommande fall):

2.   Beskrivning av de aktörer som medverkar i uppgiftsinsamlingen

Institutionens namn

Beskrivning av huvudsakliga ansvarsområden

 

 

Lägg till rader vid behov.

3.   Beskrivning av de metoder som tillämpats

a.   Uppgiftskällor för beräkningen av uppgifter om plastmuggar för engångsbruk, inklusive lock, enligt del A punkt 1 i bilagan till direktiv (EU) 2019/904, som släppts ut på marknaden i en medlemsstat

Uppgiftskällor

Använd uppgiftskälla (ja/nej)

Beskrivning av de metoder som tillämpats

Andel av alla uppgifter

Uppgifter från pantsystem

 

 

 

Uppgifter från system för utökat producentansvar Uppgifter från producenter eller från organisationer som tillämpar system för utökat producentansvar

 

 

 

Uppgifter från centrala register över plastmuggar för engångsbruk som släppts ut på marknaden

 

 

 

Uppgifter från kommuner

 

 

 

Undersökningar

 

 

 

Elektroniskt register

 

 

 

Administrativ rapportering

 

 

 

Produktionsstatistik – nationella koder

 

 

 

Skattestatistik

 

 

 

Industristatistik

 

 

 

Andra källor (ange närmare)

 

 

 

b.   Uppgiftskällor för beräkningen av uppgifter om livsmedelsbehållare av plast för engångsbruk, enligt del A punkt 2 i bilagan till direktiv (EU) 2019/904, som släppts ut på marknaden i en medlemsstat

Uppgiftskällor

Använd uppgiftskälla (ja/nej)

Beskrivning av de metoder som tillämpats

Andel av alla uppgifter

Uppgifter från pantsystem

 

 

 

Uppgifter från system för utökat producentansvar Uppgifter från producenter eller från organisationer som tillämpar system för utökat producentansvar

 

 

 

Uppgifter från centrala register över livsmedelsbehållare av plast för engångsbruk som släppts ut på marknaden

 

 

 

Uppgifter från kommuner

 

 

 

Undersökningar

 

 

 

Analys av sammansättningen

 

 

 

Elektroniskt register

 

 

 

Administrativ rapportering

 

 

 

Produktionsstatistik – nationella koder

 

 

 

Skattestatistik

 

 

 

Industristatistik

 

 

 

Andra källor (ange närmare)

 

 

 

c.   Om uppgifterna rapporteras på grundval av vikt enligt den metod som avses i artikel 1.1 a, ange om en skattning har gjorts av vikten av plastinnehållet i plastprodukter för engångsbruk som släppts ut på en medlemsstats marknad och av den totala vikten av sådana produkter, om uppgiftsinsamlingen inte omfattar hela marknaden. I så fall anges den extra vikten av plast i procent av den totala vikt som rapporteras

Särskilda frågor som beaktats

Beskrivning av de metoder som tillämpats för att göra skattningarna (5)

%

 

Friåkare (1)

 

 

 

Privata förflyttningar inom unionen, import/export (2)

 

 

 

E-handel (3)

 

 

 

De minimis-regler (4)

 

 

 

Annat (ange närmare)

 

 

 

d.   Om uppgifterna rapporteras på grundval av antalet produkter enligt den metod som avses i artikel 1.1 b, ange om en skattning har gjorts av antalet plastprodukter för engångsbruk som släppts ut på en medlemsstats marknad, om uppgiftsinsamlingen inte omfattar hela marknaden. I så fall anges det extra antalet produkter i procent av det totala antal som rapporteras

Särskilda frågor som beaktats

Beskrivning av de metoder som tillämpats för att göra skattningarna(5)

%

Friåkare (5)

 

 

Privata förflyttningar inom EU, import/export (6)

 

 

E-handel (7)

 

 

De minimis-regler (8)

 

 

Annat (ange närmare)

 

 

4.   Uppgiftsverifiering och kontrollsystem

a.   Verifiering av uppgifter om plastprodukter för engångsbruk som släppts ut på en medlemsstats marknad

Verifierings- och kontrollförfaranden

Tillämpas på alla relevanta uppgifter om följande:

Eventuella ytterligare kommentarer

Plastmuggar för engångsbruk, inklusive lock, enligt del A punkt 1 i bilagan till direktiv (EU) 2019/904, som släppts ut på marknaden (ja/nej)

Livsmedelsbehållare av plast för engångsbruk, enligt del A punkt 2 i bilagan till direktiv (EU) 2019/904, som släppts ut på marknaden (ja/nej)

Kontroller av uppgifternas fullständighet

 

 

 

Korskontroller

 

 

 

Tidsseriekontroller

 

 

 

Revisionskontroller

 

 

 

Annat (ange närmare)

 

 

 

b.   Beskrivning av de huvudsakliga faktorer som påverkar korrektheten vad gäller uppgifterna om plastprodukter för engångsbruk som släppts ut på en medlemsstats marknad

Faktorer som kan påverka uppgifternas tillförlitlighet [korrekthet]

Faktorer av betydelse för alla uppgifter om följande:

Beskrivning av hur uppgifternas korrekthet påverkas och vilka metoder som har tillämpats för att minimera sådan påverkan

Plastmuggar för engångsbruk, inklusive lock, enligt del A punkt 1 i bilagan till direktiv (EU) 2019/904, som släppts ut på marknaden (ja/nej)

Livsmedelsbehållare av plast för engångsbruk, enligt del A punkt 2 i bilagan till direktiv (EU) 2019/904, som släppts ut på marknaden (ja/nej)

Urvalsfel (9)

(t.ex. variationskoefficienter)

 

 

 

Täckningsfel (10)

(t.ex. de minimis-regler, regional täckning)

 

 

 

Mätfel (11)

 

 

 

Testinstrument för uppgiftsinsamling (12)

(t.ex. frågeformulär)

 

 

 

Bearbetningsfel (13)

 

 

 

Bortfallsfel (14)

 

 

 

Modellantagandefel (15)

 

 

 

Annat (ange närmare)

 

 

 

 

c.   Beskrivning av omfattning och giltighet vad gäller de undersökningar som gjorts för insamling av uppgifterna om plastprodukter för engångsbruk som släppts ut på marknaden i en medlemsstat

Lägg till rader vid behov.

d.   Skillnader i förhållande till uppgifter som rapporterats för föregående referensår

Signifikanta metodändringar i den beräkningsmetod som tillämpats för det aktuella referensåret i förhållande till den beräkningsmetod som tillämpats för föregående referensår, i förekommande fall (särskilt retroaktiva ändringar, deras karaktär och huruvida en avbrottsflagga krävs för ett visst år).

Lägg till rader vid behov.

e.   Om vikten av plastinnehållet i och den totala vikten av plastprodukter för engångsbruk som släppts ut på en medlemsstats marknad eller antalet sådana produkter som släppts ut på en medlemsstats marknad har ökat med mer än 10 % i förhållande till föregående rapporteringsår, förklara och ange skälen till dessa skillnader

Plastprodukter för engångsbruk som släppts ut på marknaden

Avvikelse (%)

Huvudsaklig orsak till avvikelsen

 

 

 

Lägg till rader vid behov.

5.   Konfidentialitet

Motivering till att vissa delar av denna kvalitetskontrollrapport inte ska offentliggöras i enlighet med artikel 2.4 samt en förteckning över de delar som inte ska offentliggöras.

Lägg till rader vid behov.

6.   Huvudsakliga nationella webbplatser, referensdokument och publikationer

Ange namn och internetadress för de huvudsakliga webbplatserna, referensdokumenten och publikationerna med anknytning till denna uppgiftsinsamling.

 

Lägg till rader vid behov.


(1)  En friåkare är en producent eller distributör som släpper ut plastprodukter för engångsbruk på marknaden, men som inte fullgör sina skyldigheter vad gäller utökat producentansvar individuellt eller tillsammans med andra producenter.

(2)  Förflyttningar av produkter inom unionen och import/export av produkter efter försäljning till slutanvändare.

(3)  Uppgifterna om utsläppande på marknaden måste omfatta försäljning via distanskommunikation.

(4)  De minimis-regler som tillämpas för rapportering om plastprodukter för engångsbruk som släpps ut på marknaden.

(5)  En friåkare är en producent eller distributör som släpper ut plastprodukter för engångsbruk på marknaden, men som inte fullgör sina skyldigheter vad gäller utökat producentansvar individuellt eller tillsammans med andra producenter.

(6)  Förflyttningar av produkter inom unionen och import/export av produkter efter försäljning till slutanvändare.

(7)  Uppgifterna om utsläppande på marknaden måste omfatta försäljning via distanskommunikation.

(8)  De minimis-regler som tillämpas för rapportering om plastprodukter för engångsbruk som släpps ut på marknaden.

(9)  Beskriv de uppskattade variationskoefficienterna och de metoder som tillämpats för variansskattning.

(10)  Beskriv typ och omfattning av täckningsfelen.

(11)  Beskriv instrumenten för att minska potentiella risker och undvika fel.

(12)  Beskriv de instrument och metoder som använts för att säkra kvalitet och relevans vad gäller instrumenten för uppgiftsinsamling.

(13)  Beskriv bearbetningsstegen mellan uppgiftsinsamlingen och framställningen av statistik och förteckna bearbetningsfel som identifierats och deras omfattning.

(14)  Beskriv och ange andelen svarsbortfall för huvudvariablerna och eventuella imputeringsmetoder.

(15)  Beskriv typ och omfattning av modellantagandefelen.