Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022D0217(02).pdf

17.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 77/19


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 december 2021

om åläggande för den centrala förvaltaren av Europeiska unionens transaktionsförteckning att föra in de nationella fördelningstabellerna för Belgien, Tyskland, Grekland, Kroatien, Lettland, Ungern, Nederländerna, Polen, Finland och Sverige i Europeiska unionens transaktionsförteckning

2022/C 77/02

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1122 av den 12 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller unionsregistrets funktion (1), särskilt artikel 46.2, och

av följande skäl:

(1)

Medlemsstaterna har lämnat in förteckningar till kommissionen över anläggningar inom deras gränser i enlighet med artikel 11.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (2).

(2)

I enlighet med artikel 2 i kommissionens beslut (EU) 2021/355 (3) gjorde kommissionen inga invändningar mot de förteckningar över anläggningar som omfattas av direktiv 2003/87/EG som lämnats in av Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland och Sverige, med undantag för vad som anges i artikel 1 och bilagorna till det beslutet.

(3)

Medlemsstaterna fastställde och anmälde de preliminära årliga mängderna gratis utsläppsrätter per anläggning med tillämpning av de reviderade riktmärkesvärden som fastställts i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447 (4), i enlighet med artikel 14.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 (5).

(4)

I artikel 1 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/927 (6) fastställdes att ingen justering behöver göras av de preliminära årliga mängderna gratis utsläppsrätter enligt artikel 10a.5 i direktiv 2003/87/EG, eftersom efterfrågan inte översteg den maximala mängden.

(5)

Belgien underrättade genom en skrivelse av den 27 oktober 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell. Ändringarna gällde anläggningarna BE-215020, BE-204193, BE-215022, BE-215200, BE-215240, BE-276, BE-215060 och BE-215220 som ingick i den ursprungliga nationella fördelningstabellen med sina preliminära identifieringsnummer för kontot i registret. Belgien rapporterade in de nya permanenta numren. Belgien korrigerade dessutom den mängd producerad värme i anläggning BE-256 med risk för koldioxidläckage, och därför korrigerades den ursprungliga slutliga mängden gratis utsläppsrätter.

(6)

Tyskland underrättade genom en skrivelse av den 18 november 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell. För anläggning DE-79 korrigerades de årliga verksamhetsnivåerna för delanläggningen för grå cementklinker och den beräknade historiska verksamhetsnivån. Värmebalansen i anläggning DE-531 korrigerades eftersom mer värme som importerats från en anläggning som inte ingår i utsläppshandelssystemet förbrukades för delanläggningen med produktriktmärke. Värmebalansen i anläggning DE-950 korrigerades också eftersom en del av värmen inte rapporterats som export till en anläggning som ingår i utsläppshandelssystemet. Verksamhetsutövarna för anläggningarna DE-1480 och DE-206010 avstod från att söka gratis utsläppsrätter. Installation DE-new-14611-0017 infördes i systemet efter uppdelningen av den befintliga anläggningen DE-205246 i två anläggningar. Uppdelningen skedde efter det att Tyskland lämnade in sina nationella genomförandeåtgärder den 31 september 2019, vilket inte rapporterades i den nationella fördelningstabellen som bör korrigeras i enlighet med detta.

(7)

Grekland underrättade genom en skrivelse av den 15 oktober 2021 kommissionen om en korrigering i sin nationella fördelningstabell avseende anläggning GR-203127. Anläggning GR-203073 slogs samman med anläggning GR-203127, men endast uppgifter från den första anläggningen rapporterades i de slutliga nationella genomförandeåtgärderna och följaktligen var den slutliga årliga mängden utsläppsrätter inte korrekt. Grekland korrigerade sin nationella fördelningstabell genom att uppdatera uppgifterna om den nya sammanslagna anläggningen.

(8)

Kroatien underrättade genom en skrivelse av den 4 oktober 2021 kommissionen om en korrigering i sin nationella fördelningstabell. Anläggning HR-205907 togs av misstag med i den nationella fördelningstabellen, men den uteslöts från utsläppshandelssystemet i enlighet med artikel 27.

(9)

Lettland underrättade genom en skrivelse av den 10 november 2021 kommissionen om korrigeringar i sin nationella fördelningstabell avseende id-numren i registret för anläggningarna LV-204013, LV-114 och LV-206234.

(10)

Ungern underrättade kommissionen om korrigeringar i sin nationella fördelningstabell eftersom den av misstag inte överensstämde med de slutliga inlämnade nationella genomförandeåtgärderna. Den nationella fördelningstabellen har ersatts med den korrekta. Ungern underrättade genom en skrivelse av den 15 november 2021 kommissionen om de nödvändiga ändringarna.

(11)

Nederländerna underrättade genom en skrivelse av den 5 november 2021 kommissionen om en korrigering i sin nationella fördelningstabell. Ändringen gällde anläggning NL-99. Nederländerna upptäckte fel i beräkningen av den historiska verksamhetsnivån för delanläggningen för raffinaderiprodukter, särskilt när det gäller CO2-viktade ton.

(12)

Polen underrättade genom en skrivelse av den 24 november 2021 kommissionen om en korrigering i sin nationella fördelningstabell avseende anläggning PL-208182. Polen korrigerade uppdelningen av producerad värme i delanläggningar med risk för koldioxidläckage och delanläggningar utan risk för koldioxidläckage.

(13)

Finland underrättade genom en skrivelse av den 26 november 2021 kommissionen om korrigeringar i sin nationella fördelningstabell. Anläggningarna FI-12, FI- 207707, FI-236, FI-239, FI-398, FI-450, FI-457, FI-458, FI-477, FI-632 och FI-650 rapporterade felaktig värmebalans mellan berättigande och icke-berättigande värme för gratis tilldelning. Finland korrigerade de rapporterade värmevärdena och därmed de historiska verksamhetsnivåerna.

(14)

Sverige underrättade genom en skrivelse av den 22 november 2021 kommissionen om korrigeringar i sin nationella fördelningstabell. Korrigeringarna avseende anläggning SE-350 avser rapporterade värden för elförbrukning som används för att beräkna elutbytesfaktorn. Korrigeringarna avseende anläggning SE-426 avser fel vid fastställandet av CWT-värdena för propylenproduktion. När det gäller installation SE-428 rapporterade inte verksamhetsutövaren in obestruken kartong i ADt-enheter (6 % vattenhalt), utan rapporterade i stället in obestruken kartong med en fuktighet på 1,2–1,4 %. När det gäller anläggning SE-812 hade statusen avseende elproduktion felaktigt rapporterats som ”False” medan den borde vara ”True”.

(15)

De anmälda nationella fördelningstabellerna överensstämmer med direktiv 2003/87/EG, delegerade förordning (EU) 2019/331 och beslut (EU) 2021/355.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Den centrala förvaltaren av Europeiska unionens transaktionsförteckning åläggs att föra in de korrigerade nationella fördelningstabellerna för Belgien, Tyskland, Grekland, Kroatien, Lettland, Ungern, Nederländerna, Polen, Finland och Sverige, med de slutliga årliga mängderna utsläppsrätter för gratis övergångstilldelning för perioden 2021–2025, enligt vad som anges i bilagan, i Europeiska unionens transaktionsförteckning.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2021.

På kommissionens vägnar

Frans TIMMERMANS

Verkställande vice ordförande


(1)  EUT L 177, 2.7.2019, s. 3.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

(3)  Kommissionens beslut (EU) 2021/355 av den 25 februari 2021 om nationella genomförandeåtgärder för gratis tilldelning under en övergångsperiod av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 68, 26.2.2021, s. 221).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447 av den 12 mars 2021 om fastställande av reviderade riktmärkesvärden för gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021–2025 i enlighet med artikel 10a.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 87, 15.3.2021, s. 29).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 av den 19 december 2018 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 59, 27.2.2019, s. 8).

(6)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/927 av den 31 maj 2021 om fastställande av den enhetliga sektorsövergripande korrigeringsfaktorn för justering av antalet gratis tilldelade utsläppsrätter för perioden 2021–2025 (EUT L 203, 9.6.2021, s. 14).


BILAGA

”BILAGA I

Nationell fördelningstabell för perioden 2021-2025 i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Medlemsstat: Belgien

Anläggningens id

Anläggningens id (unionsregistret)

Anläggningens namn

Verksamhetsutövarens namn

Antal som ska tilldelas

Antal som ska tilldelas per anläggning

2021

2022

2023

2024

2025

BE000000000000760

760

Rain Carbon bvba

Rain Carbon bvba

88 287

88 287

88 287

88 287

88 287

441 435

BE000000000205511

205511

ARLANXEO Belgium nv

ARLANXEO Belgium nv

93 127

93 127

93 127

93 127

93 127

465 635

BE000000000000313

313

Taminco BVBA

Taminco BVBA

42 278

42 278

42 278

42 278

42 278

211 390

BE000000000215020

215020

KRONOS EUROPE

KRONOS EUROPE S.A./N.V.

109 300

109 300

109 300

109 300

109 300

546 500

BE000000000000124

124

BP Chembel NV

BP Chembel NV

371 279

371 279

371 279

371 279

371 279

1 856 395

BE000000000000320

320

LANXESS nv - Lillo

LANXESS nv

204 719

204 719

204 719

204 719

204 719

1 023 595

BE000000000000319

319

LANXESS nv - Kallo

LANXESS nv

54 620

54 620

54 620

54 620

54 620

273 100

BE000000000000281

281

Borealis Polymers

Borealis Polymers

33 253

33 253

33 253

33 253

33 253

166 265

BE000000000000221

221

Borealis Kallo NV

Borealis Kallo NV

158 000

158 000

158 000

158 000

158 000

790 000

BE000000000204193

204193

Borealis Antwerpen NV

Borealis Antwerpen NV

8 483

8 483

8 483

8 483

8 483

42 415

BE000000000000170

170

ViskoTeepak

De Bock Rik

17 454

17 454

17 454

17 454

17 454

87 270

BE000000000215022

215022

Oleon NV

Oleon NV

40 098

40 098

40 098

40 098

40 098

200 490

BE000000000000154

154

Oleon Oelegem NV

OLEON NV Oelegem

10 958

10 958

10 958

10 958

10 958

54 790

BE000000000000223

223

Total Polymers Antwerpen

Total Polymers Antwerpen

18 691

18 691

18 691

18 691

18 691

93 455

BE000000000205667

205667

INOVYN Belgium

INOVYN Belgium

2 089

2 089

2 089

2 089

2 089

10 445

BE000000000000312

312

Allnex Belgium NV Drogenbos

Allnex Belgium NV

7 571

7 571

7 571

7 571

7 571

37 855

BE000000000000289

289

Bayer Agriculture BVBA

Bayer Agriculture BVBA

155 653

155 653

155 653

155 653

155 653

778 265

BE000000000000282

282

Ineos Manufacturing Belgium NV

Ineos Manufacturing NV

19 622

19 622

19 622

19 622

19 622

98 110

BE000000000000101

101

Janssen Pharmaceutica Beerse

Janssen Pharmaceutica

5 170

5 170

5 170

5 170

5 170

25 850

BE000000000000102

102

Janssen Pharmaceutica Geel

Janssen Pharmaceutica

6 098

6 098

6 098

6 098

6 098

30 490

BE000000000000152

152

Evonik Antwerpen NV/Evonik Oxeno Antwerpen NV

Evonik Antwerpen NV/Evonik Oxeno Antwerpen NV

331 253

331 253

331 253

331 253

331 253

1 656 265

BE000000000000157

157

Kaneka Belgium

Kaneka Belgium NV

25 439

25 439

25 439

25 439

25 439

127 195

BE000000000000306

306

Ostend Basic Chemicals

Ostend Basic Chemicals

55 580

55 580

55 580

55 580

55 580

277 900

BE000000000215200

215200

BASF Antwerpen

BASF Antwerpen

3 639 645

3 639 645

3 639 645

3 639 645

3 639 645

18 198 225

BE000000000000177

177

Meerhout Polymers Plant, behorende tot ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

25 875

25 875

25 875

25 875

25 875

129 375

BE000000000000175

175

Antwerp Polymers Plant, behorende tot ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

18 451

18 451

18 451

18 451

18 451

92 255

BE000000000000047

47

3M Belgium

3M Belgium bvba

8 253

8 253

8 253

8 253

8 253

41 265

BE000000000000222

222

Total Olefins Antwerp N.V.

Fina Antwerp Olefins

533 608

533 608

533 608

533 608

533 608

2 668 040

BE000000000203897

203897

Agfa-Gevaert NV

Agfa Gevaert NV

21 412

21 412

21 412

21 412

21 412

107 060

BE000000000000160

160

PB Gelatins

Tessenderlo Group NV

11 362

11 362

11 362

11 362

11 362

56 810

BE000000000215240

215240

Prayon N.V.

Prayon N.V.

32 667

32 667

32 667

32 667

32 667

163 335

BE000000000000171

171

Rousselot BVBA

Rousselot BVBA

9 372

9 372

9 372

9 372

9 372

46 860

BE000000000000276

276

Ineos Oxide & C2T

INEOS NV

194 050

194 050

194 050

194 050

194 050

970 250

BE000000000000260

260

INEOS Phenol Belgium NV

INEOS Phenol Belgium NV

161 736

161 736

161 736

161 736

161 736

808 680

BE000000000000241

241

Latexco NV

Latexco NV

2 154

2 154

2 154

2 154

2 154

10 770

BE000000000205762

205762

Vynova Belgium ECU Plant

Vynova Belgium

32 591

32 591

32 591

32 591

32 591

162 955

BE000000000000173

173

Vynova Belgium VCM Plant

Vynova Belgium

77 394

77 394

77 394

77 394

77 394

386 970

BE000000000000156

156

Monument Chemical BVBA

Monument Chemical BVBA

30 442

30 442

30 442

30 442

30 442

152 210

BE000000000204482

204482

EVAL Europe NV

EVAL EUROPE NV

56 223

56 223

56 223

56 223

56 223

281 115

BE000000000205799

205799

Wimble Manufacturing Belgium

Wimble Manufacturing Belgium bvba

5 514

5 514

5 514

5 514

5 514

27 570

BE000000000000061

61

Ajinomoto Omnichem NV

Ajinomoto Omnichem NV

4 644

4 644

4 644

4 644

4 644

23 220

BE000000000204481

204481

Nippon Shokubai Europe NV

Nippon Shokubai Europe NV

39 178

39 178

39 178

39 178

39 178

195 890

BE000000000205741

205741

Jupiter 1

Air Liquide Large Industry NV

220 425

220 425

220 425

220 425

220 425

1 102 125

BE000000000205743

205743

Jupiter 2

Air Liquide Large Industry NV

194 352

194 352

194 352

194 352

194 352

971 760

BE000000000204195

204195

INEOS MANUFACTURING BELGIUM NV - GEEL SITE

Veerle Gonnissen

2 236

2 236

2 236

2 236

2 236

11 180

BE000000000205779

205779

Nitto Belgium Nv

Nitto Belgium Nv

3 064

3 064

3 064

3 064

3 064

15 320

BE000000000205617

205617

Dynea

Dynea

7 874

7 874

7 874

7 874

7 874

39 370

BE000000000205734

205734

Sadepan

Sadepan Chimica nv

22 233

22 233

22 233

22 233

22 233

111 165

BE000000000203896

203896

Covestro NV Business Unit Polyurethanes

Covestro NV

82 735

82 735

82 735

82 735

82 735

413 675

BE000000000203916

203916

Covestro NV Business Unit Polycarbonates

Covestro NV

91 998

91 998

91 998

91 998

91 998

459 990

BE000000000204158

204158

BASF DOW HPPO Production

BASF DOW HPPO Production

141 965

141 965

141 965

141 965

141 965

709 825

BE000000000204109

204109

INEOS Styrolution Belgium NV

INEOS Styrolution Belgium NV

230 128

230 128

230 128

230 128

230 128

1 150 640

BE000000000205438

205438

Trinseo Belgium bvba

Trinseo Belgium bvba

7 838

7 838

7 838

7 838

7 838

39 190

BE000000000205758

205758

EuroChem Antwerpen NV

EuroChem Antwerpen NV

255 656

255 656

255 656

255 656

255 656

1 278 280

BE000000000206988

206988

JBF GLOBAL EUROPE BVBA

JBF GLOBAL EUROPE BVBA

22 031

22 031

22 031

22 031

22 031

110 155

BE000000000206955

206955

Imerys Graphite & Carbon Belgium N.V.

Imerys Graphite & Carbon Belgium N.V.

30 221

30 221

30 221

30 221

30 221

151 105

BE000000002130180

2130180

Steelanol

C-Shift NV

0

0

0

0

0

0

BE000000000000126

126

Gunvor Petroleum Antwerpen nv

Gunvor Petroleum Antwerpen nv

313 346

313 346

313 346

313 346

313 346

1 566 730

BE000000000000127

127

Total Raffinaderij Antwerpen NV

Total Raffinaderij Antwerpen NV

2 400 011

2 400 011

2 400 011

2 400 011

2 400 011

12 000 055

BE000000000000176

176

Esso raffinaderij behorende tot ExxonMobil Petroleum& Chemical BVBA

ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

1 453 288

1 453 288

1 453 288

1 453 288

1 453 288

7 266 440

BE000000000000209

209

ATPC Refinery NV

ATPC Refinery NV

27 613

27 613

27 613

27 613

27 613

138 065

BE000000000215060

215060

ArcelorMittal Gent

ArcelorMittal Belgium

7 486 112

7 486 112

7 486 112

7 486 112

7 486 112

37 430 560

BE000000000000035

35

Aperam Genk

APERAM GENK NV

134 447

134 447

134 447

134 447

134 447

672 235

BE000000000000179

179

Stora Enso Langerbrugge NV

Stora Enso Langerbrugge NV

135 076

135 076

135 076

135 076

135 076

675 380

BE000000000000122

122

Sofidel Benelux

Sofidel Benelux

23 149

23 149

23 149

23 149

23 149

115 745

BE000000000000277

277

VPK Paper NV

VPK Paper NV

112 462

112 462

112 462

112 462

112 462

562 310

BE000000000000192

192

Sappi Lanaken NV

Sappi Lanaken NV

111 794

111 794

111 794

111 794

111 794

558 970

BE000000000000143

143

Cargill Gent

Cargill NV

28 064

28 064

28 064

28 064

28 064

140 320

BE000000000000142

142

N.V. CARGILL ANTWERPEN

N.V. Cargill

16 745

16 745

16 745

16 745

16 745

83 725

BE000000000000028

28

Citrique Belge NV

Citrique Belge nv

44 772

43 622

42 472

41 321

40 171

212 358

BE000000000000236

236

Tiense Suikerraffinaderij NV - vestiging Tienen

Tiense Suikerraffinaderij NV

47 686

47 686

47 686

47 686

47 686

238 430

BE000000000000144

144

Cargill Izegem

Cargill NV

11 835

11 531

11 226

10 922

10 618

56 132

BE000000000000628

628

Solae Belgium NV

Solae Belgium NV

8 375

8 375

8 375

8 375

8 375

41 875

BE000000000000147

147

Tereos Starch & Sweeteners Belgium NV

Tereos Starch & Sweetener belgium NV

66 408

64 701

62 995

61 289

59 582

314 975

BE000000000000049

49

FrieslandCampina Belgium NV

FrieslandCampina Belgium NV - site Aalter

14 732

14 732

14 732

14 732

14 732

73 660

BE000000000000257

257

Belgomilk cvba Kallo

Belgomilk cvba

16 568

16 568

16 568

16 568

16 568

82 840

BE000000000000258

258

Belgomilk cvba - Ysco NV

Belgomilk cvba - Ysco nv

15 577

15 176

14 777

14 376

13 976

73 882

BE000000000000290

290

Veurne Snack Foods BVBA

Veurne Snack Foods BVBA

4 788

4 788

4 788

4 788

4 788

23 940

BE000000000000097

97

Bijhuis Cargill France S.A.S.

Bijhuis Cargill France S.A.S.

6 570

6 401

6 232

6 063

5 894

31 160

BE000000000000224

224

AB INBEV site Leuven

INBEV Belgium bvba

4 546

4 430

4 313

4 196

4 079

21 564

BE000000000000237

237

Greenyard Prepared Belgium nv

Greenyard prepared Belgium nv

5 354

5 354

5 354

5 354

5 354

26 770

BE000000000000015

15

Rendac

Rendac

8 917

8 917

8 917

8 917

8 917

44 585

BE000000000000220

220

Clarebout Potatoes

Jan Clarebout

31 419

31 419

31 419

31 419

31 419

157 095

BE000000000000327

327

Alpro C.V.A.

Alpro Comm. VA

3 254

3 171

3 087

3 004

2 920

15 436

BE000000000000129

129

Boortmalt

Boortmalt

33 667

33 667

33 667

33 667

33 667

168 335

BE000000000204096

204096

Mouterij Albert - enkele eesten

Mouterij Albert

16 030

16 030

16 030

16 030

16 030

80 150

BE000000000204097

204097

Mouterij Albert - enkele eesten

Mouterij Albert

8 791

8 791

8 791

8 791

8 791

43 955

BE000000000000202

202

Farm Frites Belgium NV

Farm Frites Belgium NV

21 141

20 599

20 055

19 512

18 968

100 275

BE000000000000198

198

Lutosa SA-Plant Waregem

Lutosa SA-Plant Waregem

11 635

11 635

11 635

11 635

11 635

58 175

BE000000000000019

19

Sonac Gent

Sonac Gent

4 518

4 518

4 518

4 518

4 518

22 590

BE000000000000172

172

Brouwerij Haacht

Brouwerij Haacht

968

968

968

968

968

4 840

BE000000000000744

744

Alco Bio Fuel

Alco Bio Fuel

66 635

64 923

63 211

61 499

59 787

316 055

BE000000000000753

753

Algist Bruggeman

Algist Buggeman

9 250

9 013

8 775

8 537

8 300

43 875

BE000000000206091

206091

FrieslandCampina Belgium NV

FrieslandCampina Belgium NV - site Lummen

1 955

1 955

1 955

1 955

1 955

9 775

BE000000000210661

210661

Agristo Wielsbeke

Agristo

13 439

13 439

13 439

13 439

13 439

67 195

BE000000000210659

210659

Agristo Harelbeke

Agristo

8 585

8 585

8 585

8 585

8 585

42 925

BE000000000000040

40

Umicore Hoboken

Umicore NV

181 114

181 114

181 114

181 114

181 114

905 570

BE000000000000041

41

Umicore Olen

Umicore

28 409

28 409

28 409

28 409

28 409

142 045

BE000000000000039

39

Nyrstar Belgium N.V.

Nyrstar Belgium NV

59 916

59 916

59 916

59 916

59 916

299 580

BE000000000000428

428

Metallo Belgium NV

Metallo Belgium NV

27 018

27 018

27 018

27 018

27 018

135 090

BE000000000215220

215220

Aleris Aluminum Duffel BVBA

Aleris Aluminum Duffel BVBA

29 503

29 503

29 503

29 503

29 503

147 515

BE000000000000137

137

NV Bekaert SA

NV Bekaert Sa

4 840

4 840

4 840

4 840

4 840

24 200

BE000000000000190

190

Volvo Car Belgium

Volvo Car Belgium

6 233

6 233

6 233

6 233

6 233

31 165

BE000000000203011

203011

Picanol-Proferro

Picanol NV

13 887

13 887

13 887

13 887

13 887

69 435

BE000000000000747

747

Aurubis Belgium NV

Aurubis Belgium NV

38 247

38 247

38 247

38 247

38 247

191 235

BE000000000000013

13

Associated Weavers Europe N.V.

Associated Weavers Europe N.V.

7 065

7 065

7 065

7 065

7 065

35 325

BE000000000205763

205763

BFS EUROPE NV

BFS Europe N.V.

5 754

5 754

5 754

5 754

5 754

28 770

BE000000000000169

169

UTEXBEL

UTEXBEL NV

7 724

7 724

7 724

7 724

7 724

38 620

BE000000000205740

205740

Concordia Textiles

Concordia Textiles

6 306

6 306

6 306

6 306

6 306

31 530

BE000000000205505

205505

Balta Industries NV vestiging Sint-Baafs-Vijve

Balta Industries nv

6 470

6 470

6 470

6 470

6 470

32 350

BE000000000205496

205496

Balta Industries NV vestiging ITC Tielt

Balta Industries nv

8 666

8 666

8 666

8 666

8 666

43 330

BE000000000000139

139

Lano NV

Lano NV

3 272

3 272

3 272

3 272

3 272

16 360

BE000000000000063

63

Celanese Production Belgium BVBA

Celanese Production Belgium BVBA

37 882

37 882

37 882

37 882

37 882

189 410

BE000000000000214

214

Wienerberger NV Divisie Beerse Absheide

Wienerberger NV

36 242

36 242

36 242

36 242

36 242

181 210

BE000000000000016

16

Wienerberger NV Divisie Kortemark

Wienerberger NV

16 699

16 699

16 699

16 699

16 699

83 495

BE000000000000228

228

Wienerberger NV Divisie Beerse Steenbakkersdam

Wienerberger NV

16 978

16 978

16 978

16 978

16 978

84 890

BE000000000000185

185

Wienerberger NV Divisie Malle

Wienerberger NV

3 675

3 675

3 675

3 675

3 675

18 375

BE000000000000141

141

Wienerberger NV Divisie Zonnebeke

Wienerberger NV

26 160

26 160

26 160

26 160

26 160

130 800

BE000000000000244

244

Wienerberger NV Divisie Lanaken

Wienerberger NV

7 092

7 092

7 092

7 092

7 092

35 460

BE000000000000100

100

Desta

Desta

3 616

3 616

3 616

3 616

3 616

18 080

BE000000000000253

253

Vandersanden Steenfabrieken NV (afdeling Spouwen)

Vandersanden Steenfabrieken NV (afdeling Spouwen)

22 323

22 323

22 323

22 323

22 323

111 615

BE000000000000213

213

Vandersanden Steenfabrieken NV (afdeling Lanklaar)

Vandersanden Steenfabrieken NV (afdeling Lanklaar)

17 610

17 610

17 610

17 610

17 610

88 050

BE000000000000037

37

Nelissen Steenfabrieken NV

Nelissen Steenfabrieken NV

20 228

20 228

20 228

20 228

20 228

101 140

BE000000000000098

98

Floren & Cie NV

Floren & Cie NV

2 788

2 788

2 788

2 788

2 788

13 940

BE000000000000014

14

Steenbakkerij Vande Moortel NV

Steenbakkerij Vande Moortel NV

19 803

19 803

19 803

19 803

19 803

99 015

BE000000000000271

271

Wienerberger NV Divisie Rumst

Wienerberger NV

40 069

40 069

40 069

40 069

40 069

200 345

BE000000000202970

202970

Dumoulin Bricks BVBA

Dumoulin Bricks BVBA

22 346

22 346

22 346

22 346

22 346

111 730

BE000000000000528

528

Argex NV

Johny Bultheel

34 158

34 158

34 158

34 158

34 158

170 790

BE000000000000263

263

Wienerberger NV Divisie Aalbeke

Wienerberger NV

14 255

14 255

14 255

14 255

14 255

71 275

BE000000000000201

201

Steinzeug-Keramo nv

Steinzeug-Keramo nv

7 479

7 479

7 479

7 479

7 479

37 395

BE000000000000293

293

Unilin, site Bospan

Unilin, site Bospan

26 986

26 986

26 986

26 986

26 986

134 930

BE000000000000138

138

Unilin, site Flooring

Unilin, site Flooring

9 443

9 443

9 443

9 443

9 443

47 215

BE000000000000631

631

Unilin, site Spano

Unilin, site Spano

28 956

28 956

28 956

28 956

28 956

144 780

BE000000000000316

316

Norbord NV

Norbord NV

42 877

42 877

42 877

42 877

42 877

214 385

BE000000000204032

204032

Viabuild Beton en Asfalt BVBA

Viabuild Beton en Asfalt bvba

2 247

2 247

2 247

2 247

2 247

11 235

BE000000000205757

205757

Asfaltcentrale Belasco Bilzen

Belasco nv

1 839

1 839

1 839

1 839

1 839

9 195

BE000000000205998

205998

Asfaltcentrale Belasco Gent

Belasco nv

2 190

2 190

2 190

2 190

2 190

10 950

BE000000000205736

205736

APL NV

APL NV

3 179

3 179

3 179

3 179

3 179

15 895

BE000000000205737

205737

Colas Noord

Colas Noord NV

3 622

3 622

3 622

3 622

3 622

18 110

BE000000000205484

205484

Asfaltcentrale Willemen Infra Lummen

Willemen Infra nv

1 919

1 919

1 919

1 919

1 919

9 595

BE000000000205501

205501

Asfaltcentrale Willemen Infra Gent

Willemen Infra nv

2 569

2 569

2 569

2 569

2 569

12 845

BE000000000205502

205502

Asfaltcentrale Willemen Infra Brugge

Willemen Infra nv

2 048

2 048

2 048

2 048

2 048

10 240

BE000000000205536

205536

Asfaltcentrale - Grobbendonk

Deckx Algemene Ondernemingen

1 615

1 615

1 615

1 615

1 615

8 075

BE000000000205537

205537

Asfaltcentrale Puurs

Dexckx Algemene Ondernemingen

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

6 000

BE000000000210663

210663

Asfaltcentrale Willemen Infra Doel

Willemen Infra nv

0

0

0

0

0

0

BE000000000000165

165

AGC Glass Europe Mol plant

AGC Glass Europe Mol Plant

49 643

49 643

49 643

49 643

49 643

248 215

BE000000000000038

38

Pittsburgh Corning Europe N.V.

Pittsburgh Corning Europe N.V.

17 077

17 077

17 077

17 077

17 077

85 385

BE000000000000239

239

Ursa Benelux

Ursa Benelux

7 621

7 621

7 621

7 621

7 621

38 105

BE000000000000630

630

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV/SA

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

10 454

10 454

10 454

10 454

10 454

52 270

BE000000000000292

292

Etex Building Performance

Etex building performance

22 066

22 066

22 066

22 066

22 066

110 330

BE000000000000291

291

Eternit NV

Eternit

5 725

5 725

5 725

5 725

5 725

28 625

BE000000000000733

733

UZ Gent

UZ Gent

941

941

941

941

941

4 705

BE000000000000736

736

UZ Leuven campus Gasthuisberg

UZ Leuven

2 182

2 182

2 182

2 182

2 182

10 910

BE000000000205993

205993

BRUSSELS AIRPORT - BLD 16

Brussels Airport Company NV

2 162

2 162

2 162

2 162

2 162

10 810

BE000000000000746

746

VITO NV

VITO NV

1 138

1 109

1 079

1 050

1 021

5 397

BE000000000000741

741

SCR-Sibelco NV

SCR-Sibelco NV

5 672

5 672

5 672

5 672

5 672

28 360

BE000000000000298

298

LUMINUS

Luminus

3 071

2 992

2 913

2 834

2 756

14 566

BE000000000000728

728

Compressiestation Weelde

FLUXYS nv

5 712

5 712

5 712

5 712

5 712

28 560

BE000000000000729

729

Compressiestation Winksele

FLUXYS nv

2 022

2 022

2 022

2 022

2 022

10 110

BE000000000000730

730

Aardgasopslagstation Loenhout

FLUXYS nv

1 694

1 694

1 694

1 694

1 694

8 470

BE000000000000633

633

Fluxys LNG N.V. - LNG terminal Zeebrugge

FLUXYS LNG nv

6 728

6 555

6 382

6 209

6 037

31 911

BE000000000000632

632

Gassco AS (Zeepipe Terminal)

Gassco AS

543

543

543

543

543

2 715

BE000000000000735

735

Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT)

IZT cvba

1 082

1 082

1 082

1 082

1 082

5 410

BE000000000205739

205739

Oiltanking Antwerp Gas Terminal NV

Oiltanking Antwerp Gas Terminal NV

103

103

103

103

103

515

BE000000002130078

2130078

E-Wood

Slib en Co verwerkingscentrale (Sleco)

0

0

0

0

0

0

BE000000000000295

295

3B-Fibreglass

3B-Fibreglass

47 061

47 061

47 061

47 061

47 061

235 305

BE000000000000166

166

AGC Glass Europe - Moustier plant

AGC Glass Europe

310 703

310 703

310 703

310 703

310 703

1 553 515

BE000000000000183

183

AHLSTROM-MUNKSJO MALMEDY SA

Ahlstrom

4 485

4 485

4 485

4 485

4 485

22 425

BE000000000000174

174

Nouryon Chemicals SA (anciennement Akzo Nobel Chemicals)

Nouryon Chemicals SA (anciennement Akzo Nobel Chemicals)

12 445

12 445

12 445

12 445

12 445

62 225

BE000000000000104

104

Aperam Stainless Belgium SA

Aperam Stainless Belgium SA

152 424

152 424

152 424

152 424

152 424

762 120

BE000000000000204

204

ArceloMittal Ringmill S.A.

ArceloMittal Ringmill S.A

7 184

7 184

7 184

7 184

7 184

35 920

BE000000000205518

205518

Ascovil SA

Ascovil sa

2 564

2 564

2 564

2 564

2 564

12 820

BE000000000205717

205717

Betonac Wanze

BAM Asphalt

2 023

2 023

2 023

2 023

2 023

10 115

BE000000000000164

164

BENEO-Orafti sa

BENEO-Orafti sa

41 088

41 088

41 088

41 088

41 088

205 440

BE000000000000742

742

BIOWANZE S.A.

Biowanze S.A.

92 718

90 336

87 953

85 571

83 188

439 766

BE000000000000270

270

Burgo Ardennes

Burgo Ardennes SA

125 941

125 941

125 941

125 941

125 941

629 705

BE000000000000216

216

Carmeuse Four à chaux Aisemont

Carmeuse SA

320 134

320 134

320 134

320 134

320 134

1 600 670

BE000000000000217

217

Carmeuse Four à chaux Moha

Carmeuse SA

173 137

173 137

173 137

173 137

173 137

865 685

BE000000000000218

218

Carmeuse Four à chaux Seilles

Carmeuse SA

26 240

26 240

26 240

26 240

26 240

131 200

BE000000000000025

25

CBR Cimenterie Antoing

S.A. Cimenteries CBR Cementbedrijven N.V.

606 621

606 621

606 621

606 621

606 621

3 033 105

BE000000000000027

27

CBR Cimenterie Lixhe

S.A. Cimenteries CBR Cementbedrijven N.V.

924 773

924 773

924 773

924 773

924 773

4 623 865

BE000000000000189

189

CCB Cementir Cimenterie de Gaurain

Compagnie des Ciments Belges S.A.

963 982

963 982

963 982

963 982

963 982

4 819 910

BE000000000000151

151

Veolia UCL-Chaufferie Louvain-la-Neuve

VEOLIA

1 309

1 309

1 309

1 309

1 309

6 545

BE000000000000210

210

Chemviron SA

CHEMVIRON SA

11 710

11 710

11 710

11 710

11 710

58 550

BE000000000205932

205932

Clarebout Warneton

Clarebout

50 358

50 358

50 358

50 358

50 358

251 790

BE000000000000268

268

Warcoing Industrie

Cosucra Groupe Warcoing SA

20 133

20 133

20 133

20 133

20 133

100 665

BE000000000000275

275

Wienerberger NV division Péruwelz

Wienerberger nv

11 403

11 403

11 403

11 403

11 403

57 015

BE000000000209004

209004

Ecofrost

Ecofrost S.A.

14 352

14 352

14 352

14 352

14 352

71 760

BE000000000000188

188

Edel

Edel

6 345

6 345

6 345

6 345

6 345

31 725

BE000000000000146

146

Essity Belgium SA/NV

Essity Belgium SA/NV

17 189

17 189

17 189

17 189

17 189

85 945

BE000000000000105

105

ARCELOR – EUROGAL - IVOZ-RAMET

ArcelorMittal Belgium sa -Site de Liège

20 226

20 226

20 226

20 226

20 226

101 130

BE000000000205719

205719

Famenne Enrobés SA

Famenne Enrobés SA

3 457

3 457

3 457

3 457

3 457

17 285

BE000000000000050

50

Station de compression Berneau

FLUXYS Belgium s.a.

98

98

98

98

98

490

BE000000000000115

115

LSI - Galva prépeint Flémalle

ArcelorMittal Belgium - LSI - Galva prépeint Flémalle

20 261

20 261

20 261

20 261

20 261

101 305

BE000000000000207

207

Gerresheimer Momignies

Gerresheimer Momignies

17 208

17 208

17 208

17 208

17 208

86 040

BE000000000000310

310

Gramybel S.A.

Gramybel S.A.

13 430

13 430

13 430

13 430

13 430

67 150

BE000000000203795

203795

Gravaubel Centrale Enrobés Hydrocarbonés

Gravaubel

2 891

2 891

2 891

2 891

2 891

14 455

BE000000000000248

248

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS sa - Rixensart

GlaxoSmithKline Biologicals sa

4 621

4 621

4 621

4 621

4 621

23 105

BE000000000000279

279

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS sa - Wavre

GlaxoSmithKline Biologicals sa

6 108

6 108

6 108

6 108

6 108

30 540

BE000000000000242

242

Holcim Belgique - Obourg

Holcim Belgique

635 917

635 917

635 917

635 917

635 917

3 179 585

BE000000000000225

225

InBev Belgium Jupille

AB-Inbev Belgium NV

3 858

3 858

3 858

3 858

3 858

19 290

BE000000000000194

194

Industeel Belgium

Industeel Belgium SA

76 762

76 762

76 762

76 762

76 762

383 810

BE000000000000125

125

INEOS Feluy

INEOS Feluy Sprl

80 992

80 992

80 992

80 992

80 992

404 960

BE000000000000062

62

INOVYN MANUFACTURING BELGIUM

INOVYN Manufacturing Belgium

189 856

189 856

189 856

189 856

189 856

949 280

BE000000000000254

254

Iscal Sugar Fontenoy

Iscal sugar SA

32 579

32 579

32 579

32 579

32 579

162 895

BE000000000000108

108

ARCELORMITTAL - Non revêtu Kessales

ArcelorMittal Belgium sa -Site de Liège

19 698

19 698

19 698

19 698

19 698

98 490

BE000000000000294

294

Knauf Insulation

Knauf Insulation

29 633

29 633

29 633

29 633

29 633

148 165

BE000000000205723

205723

COLAS BELGIUM SA - Agence LEF

COLAS BELGIUM SA

3 069

3 069

3 069

3 069

3 069

15 345

BE000000000205720

205720

LES ENROBES DU CENTRE

LES ENROBES DU CENTRE

3 230

3 230

3 230

3 230

3 230

16 150

BE000000000000106

106

LSI - API - TILLEUR

ArcelorMittal Belgium - LSI - API - TILLEUR

29 399

29 399

29 399

29 399

29 399

146 995

BE000000000000184

184

Lutosa

Lutosa

46 128

46 128

46 128

46 128

46 128

230 640

BE000000000000296

296

MD Verre S.A.

MD Verre S.A.

36 111

36 111

36 111

36 111

36 111

180 555

BE000000000205721

205721

Matériaux de Vaulx (MDV)

Matériaux de Vaulx (MDV)

3 863

3 863

3 863

3 863

3 863

19 315

BE000000000000227

227

Mydibel Mouscron

Mydibel S.A.

28 219

28 219

28 219

28 219

28 219

141 095

BE000000000000022

22

NLMK Clabecq

NLMK Clabecq

44 267

44 267

44 267

44 267

44 267

221 335

BE000000000000181

181

NLMK Divers Fours La Louvière

NLMK La Louvière

100 061

100 061

100 061

100 061

100 061

500 305

BE000000000000031

31

Briqueteries de Ploegsteert site de Barry

Briqueteries de Ploegsteert sa

5 965

5 965

5 965

5 965

5 965

29 825

BE000000000000032

32

Briqueteries de Ploegsteert site Afma

Briqueteries de Ploegsteert

14 293

14 293

14 293

14 293

14 293

71 465

BE000000000000033

33

Briqueteries de Ploegsteert site Bristal

Briqueteries de Ploegsteert sa

10 552

10 552

10 552

10 552

10 552

52 760

BE000000000000149

149

Prayon S.A. & Silox S.A. – Site d’Engis

Prayon S.A

105 193

105 193

105 193

105 193

105 193

525 965

BE000000000210133

210133

Provital

Cosucra Groupe Warcoing SA

0

0

0

0

0

0

BE000000000000235

235

Raffinerie Tirlemontoise SA - Sucrerie de Wanze

Raffinerie Tirlemontoise SA

42 026

42 026

42 026

42 026

42 026

210 130

BE000000000000234

234

Raffinerie Tirlemontoise SA - Râperie de Longchamps

Raffinerie Tirlemontoise SA

10 872

10 872

10 872

10 872

10 872

54 360

BE000000000000109

109

ARCELORMITTAL - IVOZ-RAMET

ArcelorMittal Belgium - Sites de Liège

16 228

16 228

16 228

16 228

16 228

81 140

BE000000000205722

205722

SCREDEMA Gaurain

SCREDEMA SA

2 607

2 607

2 607

2 607

2 607

13 035

BE000000000000003

3

Veolia UCL-Chaufferie Louvain-la-Neuve

VEOLIA

738

719

700

681

662

3 500

BE000000000000197

197

SEGAL S.A.

SEGAL SA

21 489

21 489

21 489

21 489

21 489

107 445

BE000000000000256

256

SOLAREC SA

Solarec

18 966

18 966

18 966

18 966

18 966

94 830

BE000000000000186

186

Sonaca Gosselies

Sonaca

1 863

1 863

1 863

1 863

1 863

9 315

BE000000000000238

238

RIVA Aciérie électrique Thy Marcinelle

S.A. Thy Marcinelle

72 678

72 678

72 678

72 678

72 678

363 390

BE000000000000178

178

Total Petrochemicals Feluy

Total Petrochemicals Feluy

86 726

86 726

86 726

86 726

86 726

433 630

BE000000000000278

278

Wienerberger NV Division Tuileries du Hainaut

Wienerberger nv

6 016

6 016

6 016

6 016

6 016

30 080

BE000000000000059

59

UCB PHARMA sa

UCB PHARMA sa

7 823

7 823

7 823

7 823

7 823

39 115

BE000000000000280

280

UNILIN

UNILIN

38 064

38 064

38 064

38 064

38 064

190 320

BE000000000000010

10

Chaufferie Centrale du Sart Tilman

Université de Liège

3 089

3 089

3 089

3 089

3 089

15 445

BE000000000000119

119

Usine d'Hermalle

Carrières et fours à chaux Dumont Wautier

671 756

671 756

671 756

671 756

671 756

3 358 780

BE000000000000205

205

Dolomies de Marche-les-Dames

Dolomies de Marche-les-Dames SA

207 477

207 477

207 477

207 477

207 477

1 037 385

BE000000000000045

45

Usine de On

Lhoist Industries SA

289 504

289 504

289 504

289 504

289 504

1 447 520

BE000000000000058

58

Yara Tertre sa

YARA TERTRE SA

621 641

621 641

621 641

621 641

621 641

3 108 205

BE000000000000249

249

MOLKEREI LAITERIE WALHORN SA

WALHORN SA

12 046

12 046

12 046

12 046

12 046

60 230

BE000000000000158

158

Audi Brussels NV

Audi Brussels

4 752

4 752

4 752

4 752

4 752

23 760

TOTALT

29 536 652

29 527 549

29 518 441

29 509 335

29 500 230

147 592 207

”BILAGA V

Nationell fördelningstabell för perioden 2021-2025 i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Medlemsstat: Tyskland

Anläggningens id

Anläggningens id (unionsregistret)

Anläggningens namn

Verksamhetsutövarens namn

Antal som ska tilldelas

Antal som ska tilldelas per anläggning

2021

2022

2023

2024

2025

DE000000000000001

1

Mineraloelraffinerie

Gunvor Raffinerie Ingolstadt GmbH

471 357

471 357

471 357

471 357

471 357

2 356 785

DE000000000000003

3

Werk Horst

Ruhr Oel GmbH BP Gelsenkirchen

593 793

593 793

593 793

593 793

593 793

2 968 965

DE000000000000004

4

Werk Scholven

Ruhr Oel GmbH BP Gelsenkirchen

2 534 265

2 534 265

2 534 265

2 534 265

2 534 265

12 671 325

DE000000000000005

5

Mineralölverarbeitung

OMV Deutschland GmbH

877 297

877 297

877 297

877 297

877 297

4 386 485

DE000000000000006

6

Destillation und Nebenanlagen

TOTAL Bitumen Deutschland GmbH

23 247

23 247

23 247

23 247

23 247

116 235

DE000000000000007

7

Standort Neustadt

Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH

901 068

901 068

901 068

901 068

901 068

4 505 340

DE000000000000009

9

Standort Vohburg

Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH

410 280

410 280

410 280

410 280

410 280

2 051 400

DE000000000000010

10

Produktionsanlagen und Kraftwerk

Raffinerie Heide GmbH

536 800

536 800

536 800

536 800

536 800

2 684 000

DE000000000000011

11

Werk 1 und Werk 2

Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG

1 800 550

1 800 550

1 800 550

1 800 550

1 800 550

9 002 750

DE000000000000013

13

Raffinerie

H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH

44 637

44 637

44 637

44 637

44 637

223 185

DE000000000000014

14

Raffinerie Harburg

Nynas GmbH & Co. KG

81 736

81 736

81 736

81 736

81 736

408 680

DE000000000000016

16

BP Europa SE, BP Lingen

BP Europa SE, BP Lingen

681 522

681 522

681 522

681 522

681 522

3 407 610

DE000000000000019

19

PCK Raffinerie Glocke

PCK Raffinerie GmbH

1 736 265

1 736 265

1 736 265

1 736 265

1 736 265

8 681 325

DE000000000000020

20

Mineralölraffinerie Leuna

TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH

1 850 440

1 850 440

1 850 440

1 850 440

1 850 440

9 252 200

DE000000000000028

28

Mineralölraffinerie

Holborn Europa Raffinerie GmbH

581 919

581 919

581 919

581 919

581 919

2 909 595

DE000000000000031

31

Raffinerieanlagen Wesseling inklusive Kraftwerk, Olefinanlagen (Cracker), Schwerölvergasung und Notstromaggregate

Shell Deutschland Oil GmbH Rheinland Raffinerie Werk Wesseling

1 196 364

1 196 364

1 196 364

1 196 364

1 196 364

5 981 820

DE000000000000032

32

Raffinerie Godorf inklusive Kraftwerk und Notstromaggregate

Shell Deutschland Oil GmbH Rheinland Raffinerie Werk Godorf

881 506

881 506

881 506

881 506

881 506

4 407 530

DE000000000000033

33

Schmierstoffraffinerie Neuhof

H&R Ölwerke Schindler GmbH

55 809

55 809

55 809

55 809

55 809

279 045

DE000000000000037

37

AVISTA OIL Deutschland GmbH

AVISTA OIL Deutschland GmbH

21 050

21 050

21 050

21 050

21 050

105 250

DE000000000000038

38

Elektrostahlwerk

Stahlwerk Bous GmbH

18 958

18 958

18 958

18 958

18 958

94 790

DE000000000000039

39

Elektrostahlwerk_Anlage

Stahlwerk Thüringen GmbH

43 451

43 451

43 451

43 451

43 451

217 255

DE000000000000040

40

Elektrostahlwerk - einheitliche Anlage

Peiner Träger GmbH

134 309

134 309

134 309

134 309

134 309

671 545

DE000000000000041

41

Lech-Stahlwerke GmbH

Lech-Stahlwerke GmbH

118 403

118 403

118 403

118 403

118 403

592 015

DE000000000000043

43

Glocke

Salzgitter Flachstahl GmbH

6 044 087

6 044 087

6 044 087

6 044 087

6 044 087

30 220 435

DE000000000000044

44

Oxygenstahlwerk Standort Ruhrort

ArcelorMittal Hochfeld GmbH

23 938

23 938

23 938

23 938

23 938

119 690

DE000000000000045

45

Kokerei Prosper

ArcelorMittal Bremen GmbH

380 973

380 973

380 973

380 973

380 973

1 904 865

DE000000000000046

46

Elektrostahlwerk

H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH

43 119

43 119

43 119

43 119

43 119

215 595

DE000000000000047

47

Elektrostahlwerk / Schmelzbetrieb und Stahlguss in Kokillen

Buderus Edelstahl GmbH

28 943

28 943

28 943

28 943

28 943

144 715

DE000000000000048

48

Schmelz- und Gießbetrieb Siegen Eintracht

BGH Edelstahl Siegen GmbH

11 495

11 495

11 495

11 495

11 495

57 475

DE000000000000049

49

Einheitliche Anlage der Zentralkokerei

Zentralkokerei Saar GmbH (ZKS)

251 072

251 072

251 072

251 072

251 072

1 255 360

DE000000000000050

50

Stahlwerk

Badische Stahlwerke GmbH

125 748

125 748

125 748

125 748

125 748

628 740

DE000000000000051

51

Elektrostahlwerk einschließlich Stranggußanlagen

B.E.S. Brandenburger Elektrostahlwerke GmbH

73 578

73 578

73 578

73 578

73 578

367 890

DE000000000000052

52

Einheitliche Anlage der Roheisengesellschaft Saar

ROGESA Roheisengesellschaft Saar mbH

6 244 534

6 244 534

6 244 534

6 244 534

6 244 534

31 222 670

DE000000000000053

53

Glocke

Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH

6 357 908

6 357 908

6 357 908

6 357 908

6 357 908

31 789 540

DE000000000000054

54

Stahlwerk

Georgsmarienhuette GmbH

74 816

74 816

74 816

74 816

74 816

374 080

DE000000000000055

55

Stahlwerk Witten

Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG Auestrasse 4 58452 Witten

27 207

27 207

27 207

27 207

27 207

136 035

DE000000000000056

56

Einheitliche Anlage Stahlwerk Dillinger Hütte

Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke

16 932

16 932

16 932

16 932

16 932

84 660

DE000000000000057

57

Elektrostahlwerk einschließlich Strangießanlage

BGH Edelstahl Freital GmbH

9 558

9 558

9 558

9 558

9 558

47 790

DE000000000000058

58

Elektrostahlwerk

BENTELER Steel/Tube GmbH

39 731

39 731

39 731

39 731

39 731

198 655

DE000000000000059

59

LD-Stahlwerk Saarstahl AG

Saarstahl AG

4 951

4 951

4 951

4 951

4 951

24 755

DE000000000000060

60

Einheitliche Anlage

ArcelorMittal Bremen GmbH

4 339 827

4 339 827

4 339 827

4 339 827

4 339 827

21 699 135

DE000000000000061

61

Elektrostahlwerk

MSW Moselstahlwerk GmbH

13 054

13 054

13 054

13 054

13 054

65 270

DE000000000000063

63

Elektrostahlwerk mit Nebenanlagen

ESF Elbe - Stahlwerke Feralpi GmbH

43 932

43 932

43 932

43 932

43 932

219 660

DE000000000000065

65

Kokerei Duisburg-Schwelgern

Pruna Betreiber GmbH

553 443

553 443

553 443

553 443

553 443

2 767 215

DE000000000000066

66

Sinteranlage

DK Recycling und Roheisen GmbH

67 755

67 755

67 755

67 755

67 755

338 775

DE000000000000067

67

Elektrostahlwerk

ArcelorMittal Hamburg GmbH

65 374

65 374

65 374

65 374

65 374

326 870

DE000000000000069

69

Integriertes Hüttenwerk der thyssenkrupp Steel Europe AG in Duisburg

thyssenkrupp Steel Europe AG

14 787 768

14 787 768

14 787 768

14 787 768

14 787 768

73 938 840

DE000000000000070

70

Roheisen- und Stahlerzeugung

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH

2 680 442

2 680 442

2 680 442

2 680 442

2 680 442

13 402 210

DE000000000000071

71

Stahlwerk Siegen

Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG Auestrasse 4 58452 Witten

48 494

48 494

48 494

48 494

48 494

242 470

DE000000000000072

72

Elektrostahlwerk

Schmiedewerke Gröditz GmbH

7 796

7 796

7 796

7 796

7 796

38 980

DE000000000000073

73

Anlage zu Herstellung von Zementklinker

Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG

115 097

115 097

115 097

115 097

115 097

575 485

DE000000000000074

74

Holcim (Deutschland) GmbH Werk Lägerdorf

Holcim (Deutschland) GmbH

899 463

899 463

899 463

899 463

899 463

4 497 315

DE000000000000075

75

Werk Höver

Holcim (Deutschland) GmbH

555 006

555 006

555 006

555 006

555 006

2 775 030

DE000000000000076

76

Drehrohrofen

Solnhofer Portland - Zementwerke GmbH & Co.KG

263 873

263 873

263 873

263 873

263 873

1 319 365

DE000000000000077

77

Drehrohrofenanlage

Portlandzementwerk WOTAN H. Schneider KG

131 513

131 513

131 513

131 513

131 513

657 565

DE000000000000079

79

Zementwerk Beckum-Kollenbach

Holcim WestZement GmbH

502 761

502 761

502 761

502 761

502 761

2 513 805

DE000000000000080

80

SCHWENK_WGS_ Standort_Allmendingen

SCHWENK Zement KG

531 424

531 424

531 424

531 424

531 424

2 657 120

DE000000000000081

81

Zementwerk Rüdersdorf

Cemex Zement GmbH

1 162 530

1 162 530

1 162 530

1 162 530

1 162 530

5 812 650

DE000000000000082

82

SCHWENK_WGS_ Standort_Mergelstetten

SCHWENK Zement KG

468 626

468 626

468 626

468 626

468 626

2 343 130

DE000000000000083

83

OPTERRA Zement GmbH, Werk Karsdorf

OPTERRA Zement GmbH

743 110

743 110

743 110

743 110

743 110

3 715 550

DE000000000000084

84

SCHWENK_Werk_Karlstadt

SCHWENK Zement KG

572 977

572 977

572 977

572 977

572 977

2 864 885

DE000000000000085

85

Zementwerk Wössingen

OPTERRA Wössingen GmbH

438 941

438 941

438 941

438 941

438 941

2 194 705

DE000000000000087

87

Klinkerproduktionsanlage

Portlandzementwerk Wittekind Hugo Miebach Söhne KG

430 243

430 243

430 243

430 243

430 243

2 151 215

DE000000000000088

88

HeidelbergCement AG Zementwerk Ennigerloh

HeidelbergCement AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg

397 993

397 993

397 993

397 993

397 993

1 989 965

DE000000000000089

89

HeidelbergCement AG Zementwerk Geseke

HeidelbergCement AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg

531 141

531 141

531 141

531 141

531 141

2 655 705

DE000000000000090

90

HeidelbergCement AG Zementwerk Paderborn

HeidelbergCement AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg

202 623

202 623

202 623

202 623

202 623

1 013 115

DE000000000000094

94

HeidelbergCement AG Zementwerk Lengfurt

HeidelbergCement AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg

551 386

551 386

551 386

551 386

551 386

2 756 930

DE000000000000095

95

HeidelbergCement AG Zementwerk Leimen

HeidelbergCement AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg

375 307

375 307

375 307

375 307

375 307

1 876 535

DE000000000000097

97

Anlage zur Herstellung von Zementklinker

Phoenix Zementwerke Krogbeumker Holding GmbH & Co. KG

227 555

227 555

227 555

227 555

227 555

1 137 775

DE000000000000098

98

Drehrohrofen mit Wärmeabgabe an die werkseigene Hüttensandtrocknungsanlage (bisher: Drehrohrofen mit Heißgaserzeuger für die Rohmühle II)

thomas zement GmbH & Co. KG

319 349

319 349

319 349

319 349

319 349

1 596 745

DE000000000000099

99

HeidelbergCement AG Zementwerk Schelklingen

HeidelbergCement AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg

677 914

677 914

677 914

677 914

677 914

3 389 570

DE000000000000100

100

SCHWENK_Werk_Bernburg

SCHWENK Zement KG

643 122

643 122

643 122

643 122

643 122

3 215 610

DE000000000000102

102

Amöneburg Weißofen

Dyckerhoff GmbH

158 174

158 174

158 174

158 174

158 174

790 870

DE000000000000103

103

Göllheim Drehofenanlage I und II

Dyckerhoff GmbH

553 976

553 976

553 976

553 976

553 976

2 769 880

DE000000000000104

104

Lengerich Drehofen 4

Dyckerhoff GmbH

253 892

253 892

253 892

253 892

253 892

1 269 460

DE000000000000105

105

Lengerich Drehofen 8

Dyckerhoff GmbH

608 428

608 428

608 428

608 428

608 428

3 042 140

DE000000000000107

107

Geseke Drehofenanlage

Dyckerhoff GmbH

203 623

203 623

203 623

203 623

203 623

1 018 115

DE000000000000108

108

Spenner Drehofenanlage

Spenner GmbH & Co. KG

504 401

504 401

504 401

504 401

504 401

2 522 005

DE000000000000109

109

HeidelbergCement AG Zementwerk Burglengenfeld

HeidelbergCement AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg

710 407

710 407

710 407

710 407

710 407

3 552 035

DE000000000000110

110

Drehrohrofen 7

Märker Zement GmbH

531 648

531 648

531 648

531 648

531 648

2 658 240

DE000000000000111

111

HeidelbergCement AG Zementwerk Hannover

HeidelbergCement AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg

459 868

459 868

459 868

459 868

459 868

2 299 340

DE000000000000112

112

Drehrohrofen

Holcim (Süddeutschland) GmbH

426 586

426 586

426 586

426 586

426 586

2 132 930

DE000000000000113

113

Anlage zum Brennen von Ölschiefer - Blöcke 1 + 2 + 3 + 4

Holcim (Süddeutschland) GmbH

195 380

195 380

195 380

195 380

195 380

976 900

DE000000000000116

116

Deuna Drehofenanlagen 1 und 4

Deuna Zement GmbH

858 768

858 768

858 768

858 768

858 768

4 293 840

DE000000000000117

117

Werk SPZ Rohrdorf

Südbayerisches Portland-Zementwerk Gebr. Wiesböck & Co. GmbH

643 515

643 515

643 515

643 515

643 515

3 217 575

DE000000000000121

121

Anlage zu Herstellung von Branntkalk

Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG

38 091

38 091

38 091

38 091

38 091

190 455

DE000000000000122

122

Schachtofenanlage Wünschendorf mit 8 Öfen

Wünschendorfer Dolomitwerk GmbH

70 555

70 555

70 555

70 555

70 555

352 775

DE000000000000123

123

Fels KG NSO

Fels-Werke GmbH

37 587

37 587

37 587

37 587

37 587

187 935

DE000000000000124

124

Fels KÜ GGR NSO

Fels-Werke GmbH

140 745

140 745

140 745

140 745

140 745

703 725

DE000000000000125

125

Fels KH NSO 1-5

Fels-Werke GmbH

109 333

109 333

109 333

109 333

109 333

546 665

DE000000000000126

126

Fels KK RSO 1-4

Fels-Werke GmbH

148 083

148 083

148 083

148 083

148 083

740 415

DE000000000000127

127

Fels KM NSO 1-4 / DSO 5-8

Fels-Werke GmbH

212 743

212 743

212 743

212 743

212 743

1 063 715

DE000000000000128

128

Fels KK NSO 5

Fels-Werke GmbH

31 448

31 448

31 448

31 448

31 448

157 240

DE000000000000129

129

Fels KR GGR 9

Fels-Werke GmbH

74 798

74 798

74 798

74 798

74 798

373 990

DE000000000000130

130

Fels KA RSO NSO GGR

Fels-Werke GmbH

190 277

190 277

190 277

190 277

190 277

951 385

DE000000000000131

131

Kalkbrennofenanlage

Kalkwerke H. Oetelshofen GmbH & Co. KG

178 610

178 610

178 610

178 610

178 610

893 050

DE000000000000132

132

Fels KK GGR 6

Fels-Werke GmbH

59 637

59 637

59 637

59 637

59 637

298 185

DE000000000000133

133

Kalkwerk Istein Am Kehrenweg 10 79588 Efringen-Kirchen

Rheinkalk GmbH

117 508

117 508

117 508

117 508

117 508

587 540

DE000000000000134

134

Erdgasbefeuerter Ringschachtofen (ID:RSO)

Kalkwerk Rygol GmbH & Co. KG

15 577

15 577

15 577

15 577

15 577

77 885

DE000000000000137

137

Dolomitbrennanlage Grevenbrück

Rheinkalk Grevenbrück GmbH

26 545

26 545

26 545

26 545

26 545

132 725

DE000000000000138

138

Kalkbrennanlage Steeden

Schaefer Kalk GmbH & Co. KG Louise-Seher-Str. 6 65582 Diez

170 283

170 283

170 283

170 283

170 283

851 415

DE000000000000139

139

Kalkbrennanlage Hahnstätten

Schaefer Kalk GmbH & Co. KG Louise-Seher-Str. 6 65582 Diez

245 319

245 319

245 319

245 319

245 319

1 226 595

DE000000000000140

140

Warsteiner Kalkwerk

Calcis Warstein GmbH & Co KG

90 250

90 250

90 250

90 250

90 250

451 250

DE000000000000141

141

Walhalla Kalk GmbH & Co. KG Kalkwerk Walhalla Donaustaufer Str. 207 93055 Regensburg

Walhalla Kalk GmbH & Co. KG

110 064

110 064

110 064

110 064

110 064

550 320

DE000000000000142

142

Mehrkammer-Schachtofen

Nikolaus Müller Kalk-Natursteinwerke GmbH & Co. KG

33 280

33 280

33 280

33 280

33 280

166 400

DE000000000000144

144

Kalkschachtofen

Kalk- und Mergelwerke Heinrich Müller GmbH & Co. KG

6 289

6 289

6 289

6 289

6 289

31 445

DE000000000000147

147

Werk Flandersbach, Anlage zum Brennen von Kalkstein

Rheinkalk GmbH

1 172 216

1 172 216

1 172 216

1 172 216

1 172 216

5 861 080

DE000000000000148

148

Werk Messinghausen, Kalk-Schachtöfen I-III

Rheinkalk GmbH

52 209

52 209

52 209

52 209

52 209

261 045

DE000000000000149

149

Werk Hönnetal, Anlage zum Brennen von Kalkstein

Rheinkalk GmbH

494 915

494 915

494 915

494 915

494 915

2 474 575

DE000000000000155

155

Anlage zum Brennen von Kalk

Kalkwerke Otto Breckweg GmbH & Co. KG

14 974

14 974

14 974

14 974

14 974

74 870

DE000000000000156

156

Kalkwerk Harburg

Märker Kalk GmbH

116 098

116 098

116 098

116 098

116 098

580 490

DE000000000000157

157

Kalkwerk Lienen

Calcis Lienen GmbH & Co KG

93 913

93 913

93 913

93 913

93 913

469 565

DE000000000000158

158

Bergmann Kalkofen 2

Johann Bergmann GmbH & Co.

8 091

8 091

8 091

8 091

8 091

40 455

DE000000000000161

161

Feuerungsanlagen Nordstemmen

Nordzucker AG

66 509

66 509

66 509

66 509

66 509

332 545

DE000000000000162

162

Feuerungsanlagen Schladen

Nordzucker AG

42 925

42 925

42 925

42 925

42 925

214 625

DE000000000000163

163

Feuerungsanlagen Klein Wanzleben

Nordzucker AG

65 145

65 145

65 145

65 145

65 145

325 725

DE000000000000165

165

Feuerungsanlagen Uelzen

Nordzucker AG

77 966

77 966

77 966

77 966

77 966

389 830

DE000000000000166

166

Feuerungsanlagen Clauen

Nordzucker AG

34 774

34 774

34 774

34 774

34 774

173 870

DE000000000000168

168

Fels KR NSO 1-8

Fels-Werke GmbH

107 501

107 501

107 501

107 501

107 501

537 505

DE000000000000169

169

Kalkwerk

Köhler Kalk GmbH

22 195

22 195

22 195

22 195

22 195

110 975

DE000000000000171

171

Kalkwerk Herrlingen

Märker Kalk GmbH

95 006

95 006

95 006

95 006

95 006

475 030

DE000000000000173

173

Kalkofen Trollius

Hermann Trollius GmbH Kalk- & Schotterwerk

31 636

31 636

31 636

31 636

31 636

158 180

DE000000000000176

176

Zuckerfabrik Jülich

Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

64 683

64 683

64 683

64 683

64 683

323 415

DE000000000000177

177

Zuckerfabrik Euskirchen

Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

49 697

49 697

49 697

49 697

49 697

248 485

DE000000000000178

178

Zuckerfabrik Lage

Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

26 239

26 239

26 239

26 239

26 239

131 195

DE000000000000180

180

Zuckerfabrik Appeldorn

Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

28 221

28 221

28 221

28 221

28 221

141 105

DE000000000000183

183

Zuckerfabrik Könnern

Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

41 376

41 376

41 376

41 376

41 376

206 880

DE000000000000184

184

Kalkofenanlage Felsenfest

Spenner GmbH & Co. KG

87 451

87 451

87 451

87 451

87 451

437 255

DE000000000000185

185

Kalkbrennmahlanlage

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH

110 502

110 502

110 502

110 502

110 502

552 510

DE000000000000187

187

Schuler GmbH

Schuller GmbH

1 452

1 452

1 452

1 452

1 452

7 260

DE000000000000193

193

Glasschmelze Werk I

Noelle + von Campe GmbH & Co. KG

17 571

17 571

17 571

17 571

17 571

87 855

DE000000000000194

194

Glasschmelzwanne zur Herstellung von Flachglas

Glasfabrik Lamberts GmbH & Co. KG

15 565

15 565

15 565

15 565

15 565

77 825

DE000000000000195

195

Glasschmelzanlage zur Herstellung von Flachglas nach dem Floatverfahren

Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH

66 880

66 880

66 880

66 880

66 880

334 400

DE000000000000197

197

Glasschmelzanlage zur Herstellung von Flachglas nach dem Floatverfahren

Saint-Gobain Glass Deutschland Flachglas Torgau GmbH

95 569

95 569

95 569

95 569

95 569

477 845

DE000000000000198

198

Glasschmelzanlage zur Herstellung von Flachglas nach dem Floatverfahren

Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH

85 649

85 649

85 649

85 649

85 649

428 245

DE000000000000200

200

Glasschmelzanlage zur Herstellung von Flachglas nach dem Floatverfahren

Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH

113 161

113 161

113 161

113 161

113 161

565 805

DE000000000000201

201

Werk Bad Münder

Ardagh Glass GmbH

10 331

10 331

10 331

10 331

10 331

51 655

DE000000000000202

202

Werk Drebkau

Ardagh Glass GmbH

27 117

27 117

27 117

27 117

27 117

135 585

DE000000000000203

203

Werk Lünen

Ardagh Glass GmbH

39 200

39 200

39 200

39 200

39 200

196 000

DE000000000000204

204

Werk Neuenhagen

Ardagh Glass GmbH

29 805

29 805

29 805

29 805

29 805

149 025

DE000000000000206

206

Natriumsilikat-Anlage

GRACE Silica GmbH

17 337

17 337

17 337

17 337

17 337

86 685

DE000000000000207

207

Werk Wahlstedt

Ardagh Glass GmbH

29 847

29 847

29 847

29 847

29 847

149 235

DE000000000000209

209

Werk Nienburg

Ardagh Glass GmbH

75 569

75 569

75 569

75 569

75 569

377 845

DE000000000000210

210

Glaswerk Ernstthal GmbH

Glaswerk Ernstthal GmbH

49 352

49 352

49 352

49 352

49 352

246 760

DE000000000000214

214

URSA Deutschland GmbH - Delitzsch

URSA Deutschland GmbH

13 963

13 963

13 963

13 963

13 963

69 815

DE000000000000215

215

Anlage zum Glasschmelzen

Zwiesel Kristallglas AG

20 302

20 302

20 302

20 302

20 302

101 510

DE000000000000217

217

Anlage zur Herstellung von Glas. Werk Essen

Verallia Deutschland AG

74 719

74 719

74 719

74 719

74 719

373 595

DE000000000000218

218

Werk Wirges

Verallia Deutschland AG

44 226

44 226

44 226

44 226

44 226

221 130

DE000000000000219

219

Anlage zur Herstellung von Glas. Werk Neuburg

Verallia Deutschland AG

53 866

53 866

53 866

53 866

53 866

269 330

DE000000000000220

220

Anlage zur Herstellung von Glas. Werk Bad Wurzach

Verallia Deutschland AG

78 959

78 959

78 959

78 959

78 959

394 795

DE000000000000221

221

Anlage 40, Wasserglasfabrik

BASF Personal Care and Nutrition GmbH

82 664

82 664

82 664

82 664

82 664

413 320

DE000000000000222

222

Flachglasproduktionsanlage

GUARDIAN Flachglas GmbH

87 200

87 200

87 200

87 200

87 200

436 000

DE000000000000223

223

Floatglasanlage

Pilkington Deutschland AG

164 825

164 825

164 825

164 825

164 825

824 125

DE000000000000225

225

Glasschmelzanlage

SGD Kipfenberg GmbH

27 424

27 424

27 424

27 424

27 424

137 120

DE000000000000226

226

Anlage zur Herstellung von Spezialglas

SCHOTT AG, Standort Mitterteich

76 574

76 574

76 574

76 574

76 574

382 870

DE000000000000227

227

Anlage zur Herstellung von Glas

Auer Lighting GmbH

5 119

5 119

5 119

5 119

5 119

25 595

DE000000000000228

228

Werk Grünenplan

SCHOTT AG Werk Grünenplan

7 050

7 050

7 050

7 050

7 050

35 250

DE000000000000229

229

Anlage zur Herstellung von Technischem Glas

SCHOTT AG

27 768

27 768

27 768

27 768

27 768

138 840

DE000000000000230

230

O-I Germany GmbH & Co. KG, Werk Holzminden

O-I Germany GmbH & Co. KG

30 952

30 952

30 952

30 952

30 952

154 760

DE000000000000231

231

Wanne2+3 mit Feedern und Kühlbahnen (Zusammenlegung mit Anlage "Wanne 5")

Heinz-Glas Produktion GmbH & Co.KGaA ehemaliger Betreiber: Heinz-Glas GmbH & Co.KGaA

12 609

12 609

12 609

12 609

12 609

63 045

DE000000000000232

232

Gladbeck 1, Anlage zur Herstellung von Glas

PILKINGTON Deutschland AG

115 147

115 147

115 147

115 147

115 147

575 735

DE000000000000233

233

Anlage zur Herstellung von Glas

Stölzle Lausitz GmbH

13 720

13 720

13 720

13 720

13 720

68 600

DE000000000000235

235

Wanne7 mit Feedern und Kühlbahnen (Zusammenlegung mit Anlage "Wanne 8")

SP Spezialglas Piesau GmbH ehemaliger Betreiber: GTP Glastechnik Piesau GmbH & Co.KGaA

16 250

16 250

16 250

16 250

16 250

81 250

DE000000000000237

237

Gerresheimer Lohr

Gerresheimer Lohr GmbH

44 714

44 714

44 714

44 714

44 714

223 570

DE000000000000238

238

Gerresheimer Essen

Gerresheimer Essen GmbH

36 273

36 273

36 273

36 273

36 273

181 365

DE000000000000239

239

Gerresheimer Tettau

Gerresheimer Tettau GmbH

34 623

34 623

34 623

34 623

34 623

173 115

DE000000000000240

240

Saint-Gobain Isover G+H AG, Werk Bergisch Gladbach

Saint-Gobain Isover G+H AG

19 115

19 115

19 115

19 115

19 115

95 575

DE000000000000241

241

Saint-Gobain Isover G+H AG, Werk Speyer

Saint-Gobain Isover G+H AG

31 767

31 767

31 767

31 767

31 767

158 835

DE000000000000242

242

Saint-Gobain ISOVER G+H AG, Werk Lübz

Saint-Gobain Isover G+H AG

8 930

8 930

8 930

8 930

8 930

44 650

DE000000000000244

244

Glaswerk Freital

Glashütte Freital GmbH

7 284

7 284

7 284

7 284

7 284

36 420

DE000000000000245

245

Werk Weiden

Nachtmann GmbH Werk Weiden

10 318

10 318

10 318

10 318

10 318

51 590

DE000000000000246

246

Werk Amberg

Kristall-Glasfabrik Amberg GmbH

8 598

8 598

8 598

8 598

8 598

42 990

DE000000000000250

250

O-I Germany GmbH & Co. KG, Werk Bernsdorf

O-I Germany GmbH & Co. KG

9 860

9 860

9 860

9 860

9 860

49 300

DE000000000000252

252

O-I Germany GmbH & Co. KG, Werk Rinteln

O-I Germany GmbH & Co. KG

30 069

30 069

30 069

30 069

30 069

150 345

DE000000000000253

253

Flachglasanlage

Euroglas GmbH

99 723

99 723

99 723

99 723

99 723

498 615

DE000000000000254

254

Anlage zur Herstellung von Wasserglas

PQ Germany GmbH

37 547

37 547

37 547

37 547

37 547

187 735

DE000000000000255

255

Werk Germersheim

Ardagh Glass GmbH

52 469

52 469

52 469

52 469

52 469

262 345

DE000000000000256

256

Werk Obernkirchen

Ardagh Glass GmbH

39 363

39 363

39 363

39 363

39 363

196 815

DE000000000000257

257

Schmelzwerk

W E N D E L GmbH Email- und Keramikfritten

3 106

3 106

3 106

3 106

3 106

15 530

DE000000000000258

258

Wasserglasschmelze

Wöllner GmbH

20 431

20 431

20 431

20 431

20 431

102 155

DE000000000000260

260

Weck Glaswerk

Weck Glaswerk GmbH

20 824

20 824

20 824

20 824

20 824

104 120

DE000000000000261

261

Herstellung von Hohlglas

RITZENHOFF AG Sametwiesen 2 34431 Marsberg

16 104

16 104

16 104

16 104

16 104

80 520

DE000000000000262

262

Wiegand-Glashüttenwerke GmbH Werk Steinbach a. Wald

Wiegand-Glashüttenwerke GmbH Werk Steinbach a. Wald

91 725

91 725

91 725

91 725

91 725

458 625

DE000000000000263

263

Wiegand-Glashüttenwerke GmbH Werk Großbreitenbach

Wiegand-Glashüttenwerke GmbH Werk Großbreitenbach

48 222

48 222

48 222

48 222

48 222

241 110

DE000000000000265

265

Anlage zur Herstellung von Glas und Mikrofasern

Lauscha Fiber International GmbH

14 240

14 240

14 240

14 240

14 240

71 200

DE000000000000266

266

Wiegand-Glashüttenwerke GmbH Werk Schleusingen

Wiegand-Glashüttenwerke GmbH

33 663

33 663

33 663

33 663

33 663

168 315

DE000000000000268

268

Anlage zur Herstellung von Glas und Glasfasern

DBW Fiber Neuhaus GmbH

3 198

3 198

3 198

3 198

3 198

15 990

DE000000000000270

270

Gladbeck 2, Anlage zur Herstellung von Glas

PILKINGTON Deutschland AG

71 535

71 535

71 535

71 535

71 535

357 675

DE000000000000275

275

Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse Werk Wertingen

CREATON Produktions GmbH

5 976

5 976

5 976

5 976

5 976

29 880

DE000000000000278

278

Magnesita Refractories GmbH, Werk Kruft

Magnesita Refractories GmbH

5 533

5 533

5 533

5 533

5 533

27 665

DE000000000000289

289

Erbersdobler Ziegel GmbH & Co. KG

Erbersdobler Ziegel GmbH & Co. KG

16 106

16 106

16 106

16 106

16 106

80 530

DE000000000000296

296

Tunnelofenanlage Werk 1 + 2

Ziegelwerk Klosterbeuren Ludwig Leinsing GmbH + Co KG

33 801

33 801

33 801

33 801

33 801

169 005

DE000000000000297

297

Ziegelwerk Puttenhausen

Leipfinger-Bader KG

19 727

19 727

19 727

19 727

19 727

98 635

DE000000000000298

298

Ziegelwerk Vatersdorf

Leipfinger Bader KG

16 366

16 366

16 366

16 366

16 366

81 830

DE000000000000299

299

Ziegelwerk Englert GmbH

Ziegelwerk Englert GmbH

4 817

4 817

4 817

4 817

4 817

24 085

DE000000000000302

302

Ziegelwerk Markt Wald GmbH

Ziegelwerk Markt Wald GmbH

5 123

5 123

5 123

5 123

5 123

25 615

DE000000000000303

303

Rapis-Ziegel Schmid GmbH & Co. KG

Rapis-Ziegel Schmid GmbH & Co. KG

4 136

4 136

4 136

4 136

4 136

20 680

DE000000000000306

306

Ziegelwerk Bellenberg, Wiest GmbH und Co. KG

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG

25 154

25 154

25 154

25 154

25 154

125 770

DE000000000000308

308

Ziegelwerk Turber GmbH

Ziegelwerk Turber GmbH

7 620

7 620

7 620

7 620

7 620

38 100

DE000000000000311

311

Ernst Ziegelwerk GmbH & Co. KG

Ernst Ziegelwerk GmbH & Co. KG

2 616

2 616

2 616

2 616

2 616

13 080

DE000000000000313

313

Bockhorner Klinkerziegelei Uhlhorn GmbH & Co.KG

Bockhorner Klinkerziegelei Uhlhorn GmbH & Co.KG

2 896

2 896

2 896

2 896

2 896

14 480

DE000000000000314

314

Refratechnik Ceramics GmbH

Refratechnik Ceramics GmbH

8 502

8 502

8 502

8 502

8 502

42 510

DE000000000000318

318

Hintermauerziegelwerk Eisenberg

Wienerberger GmbH

22 256

22 256

22 256

22 256

22 256

111 280

DE000000000000321

321

Werk Schermbeck

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH

4 259

4 259

4 259

4 259

4 259

21 295

DE000000000000322

322

Hintermauerziegelwerk Ansbach

Wienerberger GmbH

18 051

18 051

18 051

18 051

18 051

90 255

DE000000000000324

324

Ziegelwerk Buchwäldchen

Wienerberger GmbH

13 406

13 406

13 406

13 406

13 406

67 030

DE000000000000330

330

Hintermauerziegelwerk Malsch

Wienerberger GmbH

31 992

31 992

31 992

31 992

31 992

159 960

DE000000000000331

331

Hintermauerziegelwerk Rietberg

Wienerberger GmbH

15 418

15 418

15 418

15 418

15 418

77 090

DE000000000000332

332

Hintermauerziegelwerk Zwickau

Wienerberger GmbH

14 897

14 897

14 897

14 897

14 897

74 485

DE000000000000333

333

Hintermauerziegelwerk Bad Neustadt

Wienerberger GmbH

13 988

13 988

13 988

13 988

13 988

69 940

DE000000000000335

335

Hintermauerziegelwerk Bollstedt

Wienerberger GmbH

14 161

14 161

14 161

14 161

14 161

70 805

DE000000000000337

337

Hintermauerziegelwerk Wefensleben

Wienerberger GmbH

23 294

23 294

23 294

23 294

23 294

116 470

DE000000000000338

338

Werk Teistungen

ERLUS AG

1 676

1 676

1 676

1 676

1 676

8 380

DE000000000000339

339

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co.KG Werk Gersthofen

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

7 646

7 646

7 646

7 646

7 646

38 230

DE000000000000341

341

Argelith Bodenkeramik H.Bitter GmbH

Argelith Bodenkeramik H.Bitter GmbH Schledehauser Str. 133 49152 Bad Essen

12 623

12 623

12 623

12 623

12 623

63 115

DE000000000000342

342

Werk Schirnding

Hart Keramik AG

6 374

6 374

6 374

6 374

6 374

31 870

DE000000000000343

343

Hörl & Hartmann GmbH & Co. KG Werk Dachau

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

23 597

23 597

23 597

23 597

23 597

117 985

DE000000000000345

345

Vormauerziegelwerk Kirchkimmen 1

Wienerberger GmbH

7 445

7 445

7 445

7 445

7 445

37 225

DE000000000000346

346

Vormauerziegelwerk Kirchkimmen 3

Wienerberger GmbH

4 733

4 733

4 733

4 733

4 733

23 665

DE000000000000349

349

Tonwerk Venus GmbH & Co. KG

Tonwerk Venus GmbH & Co. KG

10 026

10 026

10 026

10 026

10 026

50 130

DE000000000000352

352

Westerwälder Blumentopf-Fabrik

Westerwälder Blumentopf-Fabrik Spang GmbH & Co. KG

6 856

6 856

6 856

6 856

6 856

34 280

DE000000000000359

359

Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Bannberscheid

Röben Tonbaustoffe GmbH

8 360

8 360

8 360

8 360

8 360

41 800

DE000000000000360

360

Klinkerwerk Iking

Klinkerwerk H. u. J. Iking GmbH & Co. KG

2 626

2 626

2 626

2 626

2 626

13 130

DE000000000000361

361

Ziegelwerk Stengel Werk Neuburg

Ziegelwerk Stengel GmbH

2 549

2 549

2 549

2 549

2 549

12 745

DE000000000000362

362

Werk Mainzlar Anlage zur Herstellung feuerfester Erzeugnisse

Didier Werke AG

10 930

10 930

10 930

10 930

10 930

54 650

DE000000000000363

363

Ziegelwerk Stengel Werk Donauwörth

Ziegelwerk Stengel GmbH & Co KG

10 516

10 516

10 516

10 516

10 516

52 580

DE000000000000364

364

Werk Niederdollendorf Anlage zur Herstellung feuerfester Erzeugnisse

Didier Werke AG

9 821

9 821

9 821

9 821

9 821

49 105

DE000000000000368

368

Betrieb Dr. C. Otto

P-D Refractories GmbH

13 549

13 549

13 549

13 549

13 549

67 745

DE000000000000371

371

Leipfinger-Bader GmbH & Co. KG

Leipfinger-Bader GmbH & Co. KG

9 631

9 631

9 631

9 631

9 631

48 155

DE000000000000379

379

Hintermauerziegelwerk Reetz

Wienerberger GmbH

42 539

42 539

42 539

42 539

42 539

212 695

DE000000000000384

384

Jacobi Tonwerke GmbH - Werk Bilshausen

Jacobi Tonwerke GmbH

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

80 000

DE000000000000386

386

Feuerfestwerke Wetro

P-D Industriegesellschaft mbH

4 921

4 921

4 921

4 921

4 921

24 605

DE000000000000388

388

Klinkerwerke H.W. Muhr GmbH & Co. KG

Klinkerwerke H.W. Muhr GmbH & Co. KG

5 757

5 757

5 757

5 757

5 757

28 785

DE000000000000389

389

Klinkerwerk Muhr GmbH & Co. KG

Klinkerwerk Muhr GmbH & Co. KG

5 963

5 963

5 963

5 963

5 963

29 815

DE000000000000390

390

Ziegelei

Wöhrl GmbH Ziegel und Fertigteile

5 698

5 698

5 698

5 698

5 698

28 490

DE000000000000391

391

Helfer Ziegel GmbH

Helfer Ziegel GmbH

1 226

1 226

1 226

1 226

1 226

6 130

DE000000000000398

398

Ziegelwerk Kellerer

Ziegelwerk Michael Kellerer GmbH & Co. KG

15 369

15 369

15 369

15 369

15 369

76 845

DE000000000000402

402

Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Querenstede

Röben Tonbaustoffe GmbH

24 653

24 653

24 653

24 653

24 653

123 265

DE000000000000406

406

Ziegelwerk Nordhausen Dipl.-Ing. Sourell GmbH

Ziegelwerk Nordhausen Dipl.-Ing. Sourell GmbH

3 904

3 904

3 904

3 904

3 904

19 520

DE000000000000410

410

Werk 1 HMz

Girnghuber GmbH

8 540

8 540

8 540

8 540

8 540

42 700

DE000000000000412

412

Ziegelwerk Freital EDER GmbH

Ziegelwerk Freital EDER GmbH

14 943

14 943

14 943

14 943

14 943

74 715

DE000000000000419

419

Hagemeister GmbH & Co. KG

Hagemeister GmbH & Co. KG

19 690

19 690

19 690

19 690

19 690

98 450

DE000000000000421

421

Ziegelwerk Pente

Wienerberger GmbH

14 588

14 588

14 588

14 588

14 588

72 940

DE000000000000422

422

Dachziegelwerk Gebr. Laumans, Werk Bracht

Gebr. Laumans GmbH & Co. KG

4 153

4 153

4 153

4 153

4 153

20 765

DE000000000000423

423

Ziegelei

Deppe Backstein-Keramik GmbH

4 758

4 758

4 758

4 758

4 758

23 790

DE000000000000425

425

Ziegelwerk Schmid

Ziegelwerk Schmid GmbH & Co.

7 449

7 449

7 449

7 449

7 449

37 245

DE000000000000426

426

Klinker- und Ziegelwerk

Klinker- und Ziegelwerk Franz Wenzel GmbH & Co. KG

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

45 000

DE000000000000427

427

Ziegelwerke für Verblendziegel

OLFRY Ziegelwerke GmbH & Co. KG

9 701

9 701

9 701

9 701

9 701

48 505

DE000000000000428

428

Klinkerwerk B. Feldhaus

Klinkerwerk B. Feldhaus GmbH & Co. KG

9 667

9 667

9 667

9 667

9 667

48 335

DE000000000000431

431

Ziegel und Klinkerwerk Hebrok

Ziegelei Hebrok GmbH & Co. KG

5 656

5 656

5 656

5 656

5 656

28 280

DE000000000000433

433

Hintermauerziegelwerk Kalletal

Ziegelwerk Otto Bergmann GmbH

14 237

14 237

14 237

14 237

14 237

71 185

DE000000000000435

435

Hintermauerziegelwerk Bergheim

Ziegelwerk Otto Bergmann GmbH

13 627

13 627

13 627

13 627

13 627

68 135

DE000000000000436

436

Ziegelei

JUWÖ Poroton-Werke Ernst Jungk & Sohn GmbH

27 999

27 999

27 999

27 999

27 999

139 995

DE000000000000438

438

Adolf Zeller GmbH & Co. Poroton-Ziegelwerk KG

Adolf Zeller GmbH & Co. Poroton-Ziegelwerk KG

6 985

6 985

6 985

6 985

6 985

34 925

DE000000000000440

440

Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse

Klinkerwerk Neuschoo Olga Müller GmbH & Co. KG

1 941

1 941

1 941

1 941

1 941

9 705

DE000000000000441

441

Ziegelwerk Ott Deisendorf

Ziegelwerk Ott Deisendorf GmbH

8 443

8 443

8 443

8 443

8 443

42 215

DE000000000000443

443

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG

23 201

23 201

23 201

23 201

23 201

116 005

DE000000000000445

445

Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse

August Lücking GmbH & Co KG Eggestr. 2 34414 Warburg-Bonenburg

20 223

20 223

20 223

20 223

20 223

101 115

DE000000000000450

450

Ziegelei

Alten Ziegelei GmbH & CO KG

4 576

4 576

4 576

4 576

4 576

22 880

DE000000000000458

458

Ziegelwerk Zeilarn

Schlagmann Poroton GmbH & Co. KG

42 511

42 511

42 511

42 511

42 511

212 555

DE000000000000460

460

Werk Gochsheim

Refratechnik Cement GmbH

7 979

7 979

7 979

7 979

7 979

39 895

DE000000000000461

461

Werk Göttingen

Refratechnik Cement GmbH

7 637

7 637

7 637

7 637

7 637

38 185

DE000000000000462

462

Ziegelwerk Isen

Schlagmann Poroton GmbH & Co. KG

16 043

16 043

16 043

16 043

16 043

80 215

DE000000000000463

463

Ziegelwerk Aichach

Schlagmann Poroton GmbH & Co. KG

17 971

17 971

17 971

17 971

17 971

89 855

DE000000000000464

464

Ziegelwerk Rötz

Schlagmann Poroton GmbH & Co. KG

13 435

13 435

13 435

13 435

13 435

67 175

DE000000000000467

467

Steuler KCH Materials

Steuler-KCH Materials GmbH

7 886

7 886

7 886

7 886

7 886

39 430

DE000000000000468

468

Ziegelwerk Aubenham

Ziegelwerk Aubenham Adam Holzner GmbH & Co.KG

3 451

3 451

3 451

3 451

3 451

17 255

DE000000000000473

473

Ziegelwerk

Ziegelwerk Oberlausitz GmbH Unter den Eichen 13 31226 Peine

9 846

9 846

9 846

9 846

9 846

49 230

DE000000000000476

476

Klinkerwerk Janinhoff

Ziegel- und Klinkerwerke Janinhoff GmbH & Co. KG

6 287

6 287

6 287

6 287

6 287

31 435

DE000000000000485

485

Werk 3 Wand- und Pflasterklinker

Girnghuber GmbH

3 119

3 119

3 119

3 119

3 119

15 595

DE000000000000486

486

Werk 4 Klinker/HMz

Girnghuber GmbH

3 170

3 170

3 170

3 170

3 170

15 850

DE000000000000488

488

Zellstoff Stendal GmbH, Zellstofffabrik

Zellstoff Stendal GmbH

47 550

47 550

47 550

47 550

47 550

237 750

DE000000000000489

489

Sappi Ehingen

Sappi Ehingen GmbH

74 312

74 312

74 312

74 312

74 312

371 560

DE000000000000490

490

Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH, Zellstofffabrik

Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH

17 418

17 418

17 418

17 418

17 418

87 090

DE000000000000491

491

Zellstofffabrik Sappi Alfeld (0395)

Sappi Alfeld GmbH

1 901

1 901

1 901

1 901

1 901

9 505

DE000000000000492

492

Essity Mannheim, WM2-5

Essity Operations Mannheim GmbH

55 435

55 435

55 435

55 435

55 435

277 175

DE000000000000494

494

Papiermaschine PM 2

Hollingsworth & Vose GmbH

1 878

1 878

1 878

1 878

1 878

9 390

DE000000000000496

496

Papiererzeugungsanlage Bruckmühl

Neenah Gessner GmbH

6 472

6 472

6 472

6 472

6 472

32 360

DE000000000000497

497

Papiererzeugungsanlage Weidach

Neenah Gessner GmbH

6 421

6 421

6 421

6 421

6 421

32 105

DE000000000000498

498

Einheitliche Anlage bestehend aus Anlage zur Papierherstellung und Kraftwerk.

Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG

24 339

24 339

24 339

24 339

24 339

121 695

DE000000000000499

499

Werk Eltmann

Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG

131 956

131 956

131 956

131 956

131 956

659 780

DE000000000000500

500

Werk Wörth

Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG

134 296

134 296

134 296

134 296

134 296

671 480

DE000000000000501

501

Werk Aalen

Papierfabrik-Palm GmbH & Co. KG

80 147

80 147

80 147

80 147

80 147

400 735

DE000000000000503

503

TH_O_53/41300255500

Werra Papier Wernshausen GmbH

5 014

5 014

5 014

5 014

5 014

25 070

DE000000000000504

504

Anlage zur Herstellung von Papier (Papiermaschine 6, AN 0179-003)

Kämmerer Paper GmbH

32 459

32 459

32 459

32 459

32 459

162 295

DE000000000000505

505

Schönfelder Papierfabrik GmbH

Schönfelder Papierfabrik GmbH

2 947

2 947

2 947

2 947

2 947

14 735

DE000000000000506

506

Papiermaschinenanlage

Feldmuehle GmbH

53 028

53 028

53 028

53 028

53 028

265 140

DE000000000000507

507

Anlagen zur Kartonproduktion

Kartonfabrik Buchmann GmbH

52 874

52 874

52 874

52 874

52 874

264 370

DE000000000000509

509

TH_W_53/42200235200 (PM5)

Werra Papier Wernshausen GmbH

3 843

3 843

3 843

3 843

3 843

19 215

DE000000000000510

510

Essity Witzenhausen

Essity Operations Witzenhausen GmbH

8 070

8 070

8 070

8 070

8 070

40 350

DE000000000000511

511

Werk Neuss

Essity Operations Neuss GmbH

28 672

28 672

28 672

28 672

28 672

143 360

DE000000000000512

512

Papiermaschinen Werk Maxau mit Nebenanlage Kraftwerk

Stora Enso Maxau GmbH Mitscherlichstraße 24 76187 Karlsruhe

134 140

134 140

134 140

134 140

134 140

670 700

DE000000000000513

513

Werk Arnsberg Müschede Papierfabrik

WEPA Hygieneprodukte GmbH

17 370

17 370

17 370

17 370

17 370

86 850

DE000000000000514

514

Papierfabrik WEPA Giershagen

WEPA Hygieneprodukte GmbH

31 173

31 173

31 173

31 173

31 173

155 865

DE000000000000515

515

Werk Kriebstein

WEPA Papierfabrik Sachsen GmbH

21 453

21 453

21 453

21 453

21 453

107 265

DE000000000000516

516

PKVarel_Papierfabrik

Papier- u. Kartonfabrik Varel GmbH & Co. KG Dangaster Straße 38, 26316 Varel Postfach 13 40, 26303 Varel

176 599

176 599

176 599

176 599

176 599

882 995

DE000000000000517

517

Papierherstellung

german paper solutions GmbH & Co. KG

2 528

2 528

2 528

2 528

2 528

12 640

DE000000000000518

518

Pappenmaschine

Pappenfabrik Trauchgau GmbH & Co. KG

3 664

3 664

3 664

3 664

3 664

18 320

DE000000000000522

522

Papierproduktion Nordland

Nordland Papier GmbH

310 555

310 555

310 555

310 555

310 555

1 552 775

DE000000000000523

523

Kartonmaschinen 1 + 3 mit Kraftwerk

Smurfit Kappa Herzberg Solid Board GmbH

62 074

62 074

62 074

62 074

62 074

310 370

DE000000000000525

525

TCO - Papiermaschine 15 (Anlagennummer: 0423)

Schoeller Technocell GmbH & Co KG

14 104

14 104

14 104

14 104

14 104

70 520

DE000000000000526

526

Papiermaschine 4 (Anlagennummer: 0003)

Schoeller Technocell GmbH & Co KG

25 693

25 693

25 693

25 693

25 693

128 465

DE000000000000527

527

TCG - Papiermaschinen

Schoeller Technocell GmbH & Co KG

14 074

14 074

14 074

14 074

14 074

70 370

DE000000000000528

528

TCN - Anlage zur Papierherstellung (mit Wärmeverteilnetz)

Schoeller Technocell GmbH & Co KG

17 866

17 866

17 866

17 866

17 866

89 330

DE000000000000529

529

Industriekraftwerk der Papierfabrik

Ahlstrom-Munksjö Paper GmbH

22 154

22 154

22 154

22 154

22 154

110 770

DE000000000000530

530

Pappenmaschine

Karl Kurz GmbH & Co. KG

3 597

3 597

3 597

3 597

3 597

17 985

DE000000000000531

531

Anlage zur Herstellung von Papier

Kabel Premium Pulp & Paper GmbH

112 569

112 569

112 569

112 569

112 569

562 845

DE000000000000532

532

Kartonerzeugungsanlage

Schumacher Packaging GmbH Werk Schwarzenberg

9 816

9 816

9 816

9 816

9 816

49 080

DE000000000000533

533

Pappenwerk

Katz GmbH & Co. KG

4 190

4 190

4 190

4 190

4 190

20 950

DE000000000000534

534

Hoya PM4 inkl. Heizkraftwerk

Smurfit Kappa Hoya Papier und Karton GmbH

19 634

19 634

19 634

19 634

19 634

98 170

DE000000000000536

536

Papierfabrik Louisenthal GmbH Werk Königstein

Papierfabrik Louisenthal GmbH Werk Königstein

8 821

8 821

8 821

8 821

8 821

44 105

DE000000000000537

537

Papierfabrik zur Herstellung von Wellpappenrohpapieren mit eigener Wärmeerzeugung durch eine KWK-Anlage und drei weiteren Dampferzeugern

Papierfabrik Niederauer Mühle GmbH

64 073

64 073

64 073

64 073

64 073

320 365

DE000000000000538

538

Papiermaschinen mit Heizkraftwerk

Smurfit Kappa Wrexen Paper & Board GmbH

61 077

61 077

61 077

61 077

61 077

305 385

DE000000000000539

539

Anlage zur Papierherstellung

Smurfit Kappa Zülpich Papier GmbH

103 411

103 411

103 411

103 411

103 411

517 055

DE000000000000540

540

Trocknung Texonmaterial durch Dampf

Texon Mockmühl GmbH

4 175

4 175

4 175

4 175

4 175

20 875

DE000000000000541

541

Papiermaschine (PM6 inkl. Kesselhaus als Nebenanlage)

KANZAN Spezialpapiere GmbH

2 819

2 819

2 819

2 819

2 819

14 095

DE000000000000542

542

Pappenerzeugung

Pappenfabrik Nierfeld Joseph Piront GmbH & Co. KG

1 769

1 769

1 769

1 769

1 769

8 845

DE000000000000543

543

Papierfabrik zur Herstellung von Wellpappenrohpapieren mit einer Kraftwärmekopplungsanlage (Dampf/Strom) zur Papierproduktion.

Papierfabrik Tillmann

18 901

18 901

18 901

18 901

18 901

94 505

DE000000000000544

544

Anlage zur Herstellung von Spezialpapier

Neu Kaliß Spezialpapier GmbH

5 219

5 219

5 219

5 219

5 219

26 095

DE000000000000546

546

Filterschichtenherstellung Bad Kreuznach

Pall Filtersystems GmbH

5 779

5 779

5 779

5 779

5 779

28 895

DE000000000000547

547

BW_04188888_ Papiermaschinen

Glatfelter Gernsbach GmbH

44 458

44 458

44 458

44 458

44 458

222 290

DE000000000000551

551

Glatfelter Dresden

Glatfelter Dresden GmbH

15 505

15 505

15 505

15 505

15 505

77 525

DE000000000000552

552

Papierfabrik mit Heizkraftwerk

Hamburger Rieger GmbH Papierfabrik Trostberg

45 798

45 798

45 798

45 798

45 798

228 990

DE000000000000553

553

NW_43_0014622_0001

Gebr. Grünewald GmbH & Co. KG

10 737

10 737

10 737

10 737

10 737

53 685

DE000000000000554

554

Essity Operations Mainz-Kostheim GmbH

Essity Operations Mainz-Kostheim GmbH

48 866

48 866

48 866

48 866

48 866

244 330

DE000000000000555

555

Papierfabrik mit Heizwerk Papierfabrik Cordier

Cordier Spezialpapier GmbH

0

0

0

0

0

0

DE000000000000556

556

Illigsche Papierfabrik

Cordier Spezialpapier GmbH

34

34

34

34

34

170

DE000000000000557

557

Papierfabrik

Koehler Kehl GmbH

79 720

79 720

79 720

79 720

79 720

398 600

DE000000000000558

558

Papierfabrik, Oberkirch

Papierfabrik August Koehler SE

41 151

41 151

41 151

41 151

41 151

205 755

DE000000000000559

559

Kartonmaschine mit Nebenanlage

Mayr-Melnhof Gernsbach GmbH

59 742

59 742

59 742

59 742

59 742

298 710

DE000000000000562

562

Papierfabrik

Papierwerke Lenk AG

8 724

8 724

8 724

8 724

8 724

43 620

DE000000000000566

566

KM III und Kraftwerk

Moritz J. Weig GmbH & CO. KG

133 273

133 273

133 273

133 273

133 273

666 365

DE000000000000567

567

Papierfabrik mit Heizwerk Altenkirchen

Lydall Performance Materials Altenkirchen GmbH

3 509

3 509

3 509

3 509

3 509

17 545

DE000000000000569

569

Kartonmaschine mit Nebenanlagen

Baiersbronn Frischfaser Karton GmbH

19 730

19 730

19 730

19 730

19 730

98 650

DE000000000000570

570

WEPA Papierfabrik Mainz

WEPA Hygieneprodukte GmbH

5 047

5 047

5 047

5 047

5 047

25 235

DE000000000000571

571

Kartonmaschine 5

FS-Karton GmbH

82 959

82 959

82 959

82 959

82 959

414 795

DE000000000000572

572

Papiermaschine

Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerke & Co.

3 405

3 405

3 405

3 405

3 405

17 025

DE000000000000575

575

Papiermaschinen Glückstadt

Steinbeis Papier GmbH

36 645

36 645

36 645

36 645

36 645

183 225

DE000000000000578

578

Pappenmaschine 1+2

A. Obenauf GmbH & Co. KG

1 165

1 165

1 165

1 165

1 165

5 825

DE000000000000579

579

Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld (MPB)

Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH

45 743

45 743

45 743

45 743

45 743

228 715

DE000000000000580

580

Kartonmaschine mit Kraftwerk

Baden Board GmbH

38 880

38 880

38 880

38 880

38 880

194 400

DE000000000000581

581

Papierfabrik

Hans Kolb Papierfabrik GmbH & Co. KG

14 979

14 979

14 979

14 979

14 979

74 895

DE000000000000583

583

Hoya PM2 inkl. Heizkraftwerk

Smurfit Kappa Hoya Papier und Karton GmbH

75 395

75 395

75 395

75 395

75 395

376 975

DE000000000000584

584

Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG Papierfabrik Weener

Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG Papierfabrik Weener

14 567

14 567

14 567

14 567

14 567

72 835

DE000000000000585

585

Gebr. Hoffsümmer Spezialpapier GmbH & Co. KG

Gebr. Hoffsümmer Spezialpapier GmbH & Co. KG

7 449

7 449

7 449

7 449

7 449

37 245

DE000000000000586

586

Papierfabrik Sappi Alfeld (0338)

Sappi Alfeld GmbH

93 511

93 511

93 511

93 511

93 511

467 555

DE000000000000587

587

Papiermaschine PM1 und PM4

Ahlstrom-Munksjö Dettingen GmbH

23 550

23 550

23 550

23 550

23 550

117 750

DE000000000000588

588

Anlage zur Herstellung von Papier

Hakle GmbH

5 034

5 034

5 034

5 034

5 034

25 170

DE000000000000590

590

Anlage zur Papier- und Kartonherstellung

LEIPA Georg Leinfelder GmbH

28 735

28 735

28 735

28 735

28 735

143 675

DE000000000000591

591

Papiermaschinen 1, 3, 4, 5

LEIPA Georg Leinfelder GmbH

115 555

115 555

115 555

115 555

115 555

577 775

DE000000000000592

592

Papierwerk Sundern

Papierwerk Sundern GmbH

1 631

1 631

1 631

1 631

1 631

8 155

DE000000000000594

594

Papierfabrik Hainsberg

Papierfabrik Hainsberg GmbH

0

0

0

0

0

0

DE000000000000596

596

Papierfabrik Vreden

Papierfabrik Vreden GmbH

23 210

23 210

23 210

23 210

23 210

116 050

DE000000000000597

597

Metsä Tissue GmbH - Werk Raubach

Metsä Tissue GmbH

14 532

14 532

14 532

14 532

14 532

72 660

DE000000000000598

598

Metsä Tissue GmbH - Werk Stotzheim

Metsä Tissue GmbH

5 337

5 337

5 337

5 337

5 337

26 685

DE000000000000599

599

Papierproduktion Augsburg

UPM GmbH, Werk Augsburg

101 551

101 551

101 551

101 551

101 551

507 755

DE000000000000600

600

UPM, Schongau, Papierproduktion

UPM GmbH, Werk Schongau

174 102

174 102

174 102

174 102

174 102

870 510

DE000000000000602

602

Metsä Tissue GmbH - Werk Kreuzau

Metsä Tissue GmbH

39 421

39 421

39 421

39 421

39 421

197 105

DE000000000000604

604

Metsä Tissue GmbH - Werk Düren

Metsä Tissue GmbH

16 870

16 870

16 870

16 870

16 870

84 350

DE000000000000606

606

Papierfabrik

Fripa Papierfabrik Albert Friedrich KG

24 481

24 481

24 481

24 481

24 481

122 405

DE000000000000607

607

Papierfabrik Stora Enso Sachsen

Stora Enso Sachsen GmbH

78 143

78 143

78 143

78 143

78 143

390 715

DE000000000000608

608

Papierfabrik Trebsen

Julius Schulte Trebsen GmbH & Co. KG

27 195

27 195

27 195

27 195

27 195

135 975

DE000000000000609

609

Produktion Plattling

MD Papier GmbH

87 974

87 974

87 974

87 974

87 974

439 870

DE000000000000610

610

Produktion Ettringen

Gebr. Lang GmbH Papierfabrik

73 883

73 883

73 883

73 883

73 883

369 415

DE000000000000611

611

Papierfabrik der Adolf Jass GmbH & Co. KG

Papierfabrik Adolf Jass GmbH & Co. KG

106 469

106 469

106 469

106 469

106 469

532 345

DE000000000000612

612

Papierfabrik MPF

Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH

13 594

13 594

13 594

13 594

13 594

67 970

DE000000000000614

614

Scheufelen PM und ETO

Papierfabrik Scheufelen GmbH + Co. KG

32 522

32 522

32 522

32 522

32 522

162 610

DE000000000000615

615

Papierfabrik Schoellershammer

SCHOELLERSHAMMER GmbH & Co. KG

64 677

64 677

64 677

64 677

64 677

323 385

DE000000000000616

616

Papiererzeugung

Sappi Stockstadt GmbH

115 040

115 040

115 040

115 040

115 040

575 200

DE000000000000617

617

Trocknungsanlage Flexipack

Flexipack International Wunderlich GmbH + Co. KG

702

702

702

702

702

3 510

DE000000000000618

618

Tissue Anlage Leuna

Wepa Leuna GmbH

16 453

16 453

16 453

16 453

16 453

82 265

DE000000000000621

621

Wesergold Betriebsstätte Rinteln

riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG Betriebsstätte Rinteln

2 870

2 870

2 870

2 870

2 870

14 350

DE000000000000622

622

Heizkraftwerk WEP

WEP Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH

3 447

3 359

3 269

3 181

3 093

16 349

DE000000000000625

625

Heizwerk Daimlerstraße

Fernwärme Ulm GmbH

129

129

129

129

129

645

DE000000000000626

626

BW_5 123 496 _Heizhaus Werk 1

MTU Friedrichshafen GmbH

1 299

1 266

1 233

1 200

1 166

6 164

DE000000000000627

627

HKW Pfaffenwald

Universität Stuttgart

5 268

5 133

4 997

4 862

4 727

24 987

DE000000000000629

629

Heizzentrale und Gasturbinenanlage mit Abhitzekesseln

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

12 351

12 351

12 351

12 351

12 351

61 755

DE000000000000630

630

Heizkraftwerk Magirusstraße

Fernwärme Ulm GmbH

8 369

8 154

7 939

7 724

7 509

39 695

DE000000000000633

633

GuD-IKW Staßfurt

Ciech Energy Deutschland GmbH

5 753

5 605

5 457

5 310

5 161

27 286

DE000000000000637

637

Rauch Spanplattenwerk

Rauch Spanplattenwerk GmbH

41 333

41 333

41 333

41 333

41 333

206 665

DE000000000000638

638

SWU Heizkraftwerk Bradleystrasse

SWU Energie GmbH

1 894

1 845

1 797

1 748

1 699

8 983

DE000000000000639

639

Heizkraftwerk Sandreuth

N-ERGIE Kraftwerke GmbH

39 014

38 012

37 010

36 007

35 005

185 048

DE000000000000640

640

Heizwerk Maxfeld

N-ERGIE Kraftwerke GmbH

374

374

374

374

374

1 870

DE000000000000641

641

Heizwerk Muggenhof

N-ERGIE Kraftwerke GmbH

99

99

99

99

99

495

DE000000000000642

642

Heizwerk Langwasser

N-ERGIE Kraftwerke GmbH

1 132

1 132

1 132

1 132

1 132

5 660

DE000000000000644

644

HKW, Jungbunzlauer

Jungbunzlauer Ladenburg GmbH

11 520

11 520

11 520

11 520

11 520

57 600

DE000000000000646

646

Heizwerk Ost

Daimler AG Mercedes-Benz Werk Wörth

6 668

6 668

6 668

6 668

6 668

33 340

DE000000000000648

648

Feuerungsanlage

ContiTech Antriebssysteme GmbH Philipsbornstr.1 30165 Hannover

3 626

3 626

3 626

3 626

3 626

18 130

DE000000000000649

649

Heizkraftwerk HKW

Evonik Degussa GmbH

33 845

32 976

32 106

31 236

30 367

160 530

DE000000000000651

651

Dampfkesselanlage

Mars GmbH

3 036

3 036

3 036

3 036

3 036

15 180

DE000000000000652

652

BW_5123518_1_Heizhaus Werk 2

MTU Friedrichshafen GmbH

452

440

428

418

406

2 144

DE000000000000654

654

HW-West Stadtwerke Augsburg

Stadtwerke Augsburg Energie GmbH

1 297

1 297

1 297

1 297

1 297

6 485

DE000000000000656

656

Heizkraftwerk Stadtwerke Augsburg

Stadtwerke Augsburg Energie GmbH

5 849

5 699

5 549

5 399

5 249

27 745

DE000000000000657

657

Heizwerk Meiderich

Energieversorgung Oberhausen AG

17 814

17 814

17 814

17 814

17 814

89 070

DE000000000000658

658

Feuerungsanlage Dampfkessel 1,2,7,8

Wieland-Werke AG Graf-Arco-Straße 36 89079 Ulm

6 720

6 720

6 720

6 720

6 720

33 600

DE000000000000660

660

HW-Süd Stadtwerke Augsburg

Stadtwerke Augsburg Energie GmbH

1 483

1 483

1 483

1 483

1 483

7 415

DE000000000000664

664

BHKW GT-Ost Stadtwerke Augsburg

Stadtwerke Augsburg Energie GmbH

3 975

3 873

3 771

3 669

3 565

18 853

DE000000000000669

669

Erdgaskavernenspeicher Epe H

innogy Gas Storage NWE GmbH

259

259

259

259

259

1 295

DE000000000000679

679

Papierfabrik mit Heizkraftwerk

Delkeskamp Verpackungswerke GmbH

29 424

29 424

29 424

29 424

29 424

147 120

DE000000000000684

684

Energieversorgungsanlagen des Standortes Lampertswalde

KRONOSPAN GmbH

62 046

60 452

58 858

57 263

55 669

294 288

DE000000000000686

686

Heizkraftwerk ESTW AG

Erlanger Stadtwerke AG

13 774

13 421

13 067

12 713

12 359

65 334

DE000000000000689

689

KWK-Anlage neu

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

7 739

7 739

7 739

7 739

7 739

38 695

DE000000000000692

692

Heizkraftwerk

Daimler AG (Sindelfingen)

24 813

24 176

23 539

22 901

22 264

117 693

DE000000000000694

694

Wärmeersatzanlage Dampf (WEA)

Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH

2 880

2 806

2 733

2 658

2 584

13 661

DE000000000000696

696

BHKW SÜD

Stadtwerke Güstrow GmbH

1 744

1 699

1 654

1 610

1 565

8 272

DE000000000000697

697

BHKW-Kapaunenstraße

Stadtwerke Greifswald GmbH

1 663

1 620

1 577

1 535

1 492

7 887

DE000000000000699

699

HKW "Helmshäger Berg"

Stadtwerke Greifswald GmbH

7 292

7 105

6 918

6 730

6 543

34 588

DE000000000000700

700

HW-BHKW Bernburg Roschwitz

Stadtwerke Bernburg GmbH

2 203

2 146

2 090

2 033

1 977

10 449

DE000000000000702

702

MVV Enamic GmbH Fernheizwerk II Tübingen

MVV Enamic GmbH

4 519

4 519

4 519

4 519

4 519

22 595

DE000000000000703

703

IKB (Industriekraftwerk Bernburg)

Solvay Chemicals GmbH Werk Bernburg

6 878

6 701

6 524

6 347

6 171

32 621

DE000000000000705

705

Heizwerk Mariabrunnstraße

Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft

333

333

333

333

333

1 665

DE000000000000706

706

Fernwärmekraftwerk Kassel (FKK)

Städtische Werke Energie + Wärme GmbH

11 141

10 855

10 568

10 282

9 996

52 842

DE000000000000707

707

Anlage zur Strom- und Dampferzeugung am Standort Halle

August Storck KG

4 570

4 453

4 336

4 218

4 101

21 678

DE000000000000712

712

Heizwerk Wespienstraße

Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft

98

98

98

98

98

490

DE000000000000716

716

Reserveheizwerk Glücksburg

Stadtwerke Flensburg GmbH

2

2

2

2

2

10

DE000000000000718

718

Heizkraftwerk

Mercedes-Benz Hamburg ein Werk der Daimler AG

1 643

1 643

1 643

1 643

1 643

8 215

DE000000000000720

720

HW-BHKW Mitte

Fernwärmeversorgung Hamm GmbH

529

515

502

488

474

2 508

DE000000000000725

725

Biomasse-HKW Malchin

envia THERM GmbH

9

9

9

9

9

45

DE000000000000729

729

FHW Waldhäuser-Ost, Stadtwerke Tübingen

Stadtwerke Tübingen GmbH

964

964

964

964

964

4 820

DE000000000000731

731

HKW Kempen

Stadtwerke Kempen GmbH

3 921

3 821

3 720

3 619

3 518

18 599

DE000000000000732

732

Heizzentrale

Technische Universität Kaiserslautern

1 729

1 729

1 729

1 729

1 729

8 645

DE000000000000733

733

Reserveheizwerk Nord

Stadtwerke Flensburg GmbH

36

36

36

36

36

180

DE000000000000734

734

Reserveheizwerk Süd

Stadtwerke Flensburg GmbH

16

16

16

16

16

80

DE000000000000735

735

FHW 142

innogy SE

1 248

1 248

1 248

1 248

1 248

6 240

DE000000000000736

736

Reserveheizwerk Engelsby

Stadtwerke Flensburg GmbH

38

38

38

38

38

190

DE000000000000737

737

FHW 132

innogy SE

6 220

6 220

6 220

6 220

6 220

31 100

DE000000000000738

738

Heizwerk, Diphylanlagen

Kraftwerk Obernburg GmbH

9 532

9 532

9 532

9 532

9 532

47 660

DE000000000000739

739

HKW Dresden-Nossener Brücke

DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH

68 742

66 976

65 210

63 444

61 677

326 049

DE000000000000740

740

Heizwerk Uni Ulm

Universität Ulm

1 947

1 947

1 947

1 947

1 947

9 735

DE000000000000741

741

Heizkraftwerk Nord 2

SWM Services GmbH

90 361

88 039

85 717

83 395

81 074

428 586

DE000000000000742

742

Feuerungsanlage AHD

Airbus Helicopters Deutschland GmbH

1 179

1 179

1 179

1 179

1 179

5 895

DE000000000000744

744

Heizwerk Nord

SWM Services GmbH

206

206

206

206

206

1 030

DE000000000000746

746

HW-BHKW-Heessen

Fernwärmeversorgung Hamm GmbH

335

326

318

309

300

1 588

DE000000000000747

747

Heizkraftwerk Süd GuD

SWM Services GmbH

68 341

66 585

64 829

63 073

61 317

324 145

DE000000000000749

749

Wärmekraftanlage

Albemarle Germany GmbH

10 995

10 713

10 431

10 148

9 866

52 153

DE000000000000751

751

HKW Dresden-Nord

DREWAG-Stadtwerke Dresden GmbH

3 603

3 511

3 418

3 326

3 233

17 091

DE000000000000753

753

HKW Dresden-Reick

DREWAG-Stadtwerke Dresden GmbH

4 450

4 335

4 221

4 107

3 992

21 105

DE000000000000754

754

HKW Dresden - Klotzsche

DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH

2 628

2 561

2 494

2 426

2 358

12 467

DE000000000000756

756

Heizwerk Freimann

SWM Services GmbH

1 605

1 563

1 522

1 481

1 440

7 611

DE000000000000757

757

Heizwerk Koppstrasse

SWM Services GmbH

1 417

1 417

1 417

1 417

1 417

7 085

DE000000000000758

758

Heizwerk Perlach

SWM Services GmbH

3 225

3 225

3 225

3 225

3 225

16 125

DE000000000000759

759

Heizwerk Theresienstrasse

SWM Services GmbH

1 441

1 441

1 441

1 441

1 441

7 205

DE000000000000760

760

Heizkraftwerk Flensburg

Stadtwerke Flensburg GmbH

49 954

48 671

47 387

46 103

44 820

236 935

DE000000000000761

761

FHW 111

innogy SE

1 703

1 703

1 703

1 703

1 703

8 515

DE000000000000763

763

Energiezentrum Mohn Media

Mohn Media Mohndruck GmbH

6 130

5 972

5 815

5 657

5 500

29 074

DE000000000000764

764

Industriekraftwerk

SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH

47 702

47 702

47 702

47 702

47 702

238 510

DE000000000000765

765

FHW 110

innogy SE

1 840

1 793

1 745

1 698

1 651

8 727

DE000000000000766

766

Heizwerk Gaisbergstrasse

SWM Services GmbH

925

925

925

925

925

4 625

DE000000000000767

767

Heizwerk Kathi-Kobus-Strasse

SWM Services GmbH

181

181

181

181

181

905

DE000000000000768

768

FHW 107

innogy SE

1 983

1 932

1 881

1 830

1 779

9 405

DE000000000000769

769

Heizkraftwerk an der Friedensbrücke

Heizkraftwerk Würzburg GmbH

12 685

12 359

12 033

11 707

11 381

60 165

DE000000000000770

770

Spitzenkesselanlage Elferweg

Heizkraftwerk Würzburg GmbH

119

119

119

119

119

595

DE000000000000771

771

Heizwerk Lerchenberg

Mainzer Wärme PLUS GmbH

2 343

2 282

2 222

2 162

2 102

11 111

DE000000000000772

772

Glatfelter GuD Anlage Oberschmitten

Glatfelter Ober-Schmitten GmbH

9 476

9 476

9 476

9 476

9 476

47 380

DE000000000000773

773

FHW 104

innogy SE

967

942

917

892

867

4 585

DE000000000000776

776

Heizkraftwerk Flingern - ohne Dampfbereich

Stadtwerke Düsseldorf AG

1 140

1 110

1 081

1 052

1 022

5 405

DE000000000000777

777

Kraftwerk

Kelheim Fibres GmbH

65 640

63 953

62 267

60 580

58 893

311 333

DE000000000000779

779

Anlage zur Herstellung von Papier NW-44_0001413

R.D.M. Arnsberg GmbH

53 043

53 043

53 043

53 043

53 043

265 215

DE000000000000784

784

HKW SW-Oerlinghausen

Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

898

875

852

829

806

4 260

DE000000000000786

786

Heizwerk Gernsheim

Merck KGaA

5 094

5 094

5 094

5 094

5 094

25 470

DE000000000000787

787

AUDI AG - Heizwerk Neckarsulm

AUDI AG

9 730

9 730

9 730

9 730

9 730

48 650

DE000000000000790

790

Heizkraftwerk Darmstadt

Merck KGaA

19 886

19 375

18 864

18 353

17 842

94 320

DE000000000000793

793

Heizkraftwerk 1

Energieversorgung Oberhausen AG

5 439

5 299

5 159

5 019

4 880

25 796

DE000000000000794

794

Heizkraftwerk 2

Energieversorgung Oberhausen AG

1 493

1 454

1 416

1 377

1 338

7 078

DE000000000000795

795

Gemeinschaftskraftwerk Burghausen

Wacker Chemie AG

239 893

233 729

227 565

221 401

215 237

1 137 825

DE000000000000800

800

Heizwerk Monheim NW_20_4852860_180

Currenta GmbH & Co. OHG

2 934

2 934

2 934

2 934

2 934

14 670

DE000000000000801

801

Kesselhaus

Evonik Degussa GmbH

295

295

295

295

295

1 475

DE000000000000804

804

Heizkraftwerk Meggle

Molkerei Meggle Wasserburg GmbH & Co KG

33 846

32 976

32 107

31 236

30 367

160 532

DE000000000000807

807

Heizwerk Riem

SWM Services GmbH

465

465

465

465

465

2 325

DE000000000000809

809

Kraftwerk L 57 NW_23_9021016_83

Currenta GmbH & Co. OHG

95 699

93 240

90 782

88 322

85 864

453 907

DE000000000000812

812

BHKW Lange Enden

Vattenfall Wärme Berlin AG

5 822

5 673

5 523

5 373

5 224

27 615

DE000000000000816

816

Heizzentrale

Prinovis GmbH & Co. KG, Betrieb Ahrensburg

3 489

3 489

3 489

3 489

3 489

17 445

DE000000000000818

818

HW3

Fernwärme Teltow GmbH

1 363

1 363

1 363

1 363

1 363

6 815

DE000000000000823

823

HKW Guben

envia THERM GmbH

14 525

14 152

13 778

13 405

13 032

68 892

DE000000000000824

824

G- Kraftwerk NW_30_9046797_206

Currenta GmbH & Co. OHG

243 064

236 818

230 572

224 327

218 081

1 152 862

DE000000000000825

825

HKW Rostock Marienehe

Stadtwerke Rostock AG

21 860

21 299

20 737

20 175

19 614

103 685

DE000000000000826

826

Feuerungsanlage

3M Deutschland GmbH

14 314

14 314

14 314

14 314

14 314

71 570

DE000000000000828

828

X- Kraftwerk NW_30_9046797_207

Currenta GmbH & Co. OHG

25 196

24 548

23 901

23 253

22 606

119 504

DE000000000000830

830

Beck's Kesselhaus-0001

Brauerei Beck GmbH & Co KG

3 746

3 746

3 746

3 746

3 746

18 730

DE000000000000832

832

Kraftwerk

Solvay Chemicals GmbH

13 911

13 553

13 196

12 838

12 481

65 979

DE000000000000833

833

Kraftwerk N 230 NW_23_9021016_84

Currenta GmbH & Co. OHG

239 165

233 021

226 875

220 729

214 585

1 134 375

DE000000000000836

836

Heizwerk Feuerbach

Sales & Solutions GmbH

3 136

3 136

3 136

3 136

3 136

15 680

DE000000000000840

840

Heizwerk Fenne I

STEAG GmbH

75

75

75

75

75

375

DE000000000000841

841

Heizkraftwerk

Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH

1 404

1 368

1 332

1 296

1 260

6 660

DE000000000000842

842

Heizwerk Coerde der Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH

Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH

17

17

17

17

17

85

DE000000000000843

843

BHKW Wahlstedt

HanseWerk Natur GmbH

1 796

1 750

1 704

1 658

1 612

8 520

DE000000000000844

844

tesa - Dampfkesselanlage

tesa Werk Hamburg GmbH

3 058

3 058

3 058

3 058

3 058

15 290

DE000000000000850

850

Heizzentrale LHT HAM

Lufthansa Technik AG

3 707

3 707

3 707

3 707

3 707

18 535

DE000000000000851

851

Modellkraftwerk Völklingen

STEAG GmbH

4 111

4 006

3 900

3 795

3 689

19 501

DE000000000000854

854

Heizkraftwerk Hafen der Stadtwerke Münster GmbH

Stadtwerke Münster GmbH

20 948

20 410

19 871

19 333

18 795

99 357

DE000000000000860

860

Kraftwerk, Geb. O10

INEOS Manufacturing Deutschland GmbH

322 780

314 486

306 192

297 898

289 604

1 530 960

DE000000000000863

863

Heizwerk Viehhof

WSW Energie & Wasser AG

87

87

87

87

87

435

DE000000000000865

865

Heizkraftwerk

Stadtwerke Frankfurt Oder GmbH

10 883

10 604

10 324

10 044

9 765

51 620

DE000000000000866

866

Heizwerk-Nord

Stadtwerke Frankfurt Oder GmbH

770

770

770

770

770

3 850

DE000000000000869

869

HW Wallenroder Str. (Fernheizwerk Märkisches Viertel)

Vattenfall Wärme Berlin AG

12 060

11 750

11 440

11 130

10 820

57 200

DE000000000000872

872

HKW-West

Stadtwerke Lemgo GmbH

1 556

1 516

1 476

1 436

1 396

7 380

DE000000000000877

877

Kraftwerk Obernburg

Kraftwerk Obernburg GmbH

92 200

89 831

87 462

85 093

82 724

437 310

DE000000000000878

878

Heizwerk Bleichpfad

SWK Energie GmbH

24

24

24

24

24

120

DE000000000000879

879

DMK Deutsches Milchkontor Werk Zeven

DMK Deutsches Milchkontor GmbH

27 114

27 114

27 114

27 114

27 114

135 570

DE000000000000880

880

Heizkraftwerk Weeserweg

SWK Energie GmbH

743

724

705

686

667

3 525

DE000000000000881

881

Heizwerk Schwertstraße

SWK Energie GmbH

2 864

2 864

2 864

2 864

2 864

14 320

DE000000000000882

882

Heizkraftwerk Barmen

WSW Energie & Wasser AG

4 132

4 026

3 920

3 813

3 708

19 599

DE000000000000886

886

Heizkraftwerk Düren (ehemals Akzo Nobel Chemicals)

Veolia Industriepark Deutschland GmbH

10 687

10 412

10 138

9 864

9 588

50 689

DE000000000000887

887

HKW Hafen

Vattenfall Wärme Hamburg GmbH

10 375

10 109

9 842

9 576

9 309

49 211

DE000000000000888

888

Biomasseanlage Rain

Rain Biomasse Wärmegesellschaft mbH

12 012

11 703

11 394

11 086

10 777

56 972

DE000000000000889

889

Heizkraftwerk Völklingen

STEAG GmbH

12 890

12 559

12 228

11 896

11 565

61 138

DE000000000000891

891

FSW - Kraftwerk (Anlagennummer: 0001)

Schoeller Technocell GmbH & Co KG

12 971

12 637

12 304

11 971

11 637

61 520

DE000000000000892

892

Kesselhaus (K2 + K5)

MVV Industriepark Gersthofen GmbH

2 085

2 085

2 085

2 085

2 085

10 425

DE000000000000893

893

Heizwerk Dietzenbach

Energieversorgung Offenbach AG

162

162

162

162

162

810

DE000000000000899

899

Gesamtanlage Heizwerk Ratingen-West

Stadtwerke Ratingen GmbH

2 933

2 858

2 783

2 707

2 632

13 913

DE000000000000901

901

HKW Bohrhügel

Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH

655

638

621

605

588

3 107

DE000000000000902

902

GMHKW Bleicherode

DEUSA International GmbH

30 171

29 396

28 620

27 845

27 070

143 102

DE000000000000904

904

SW Suhl HW Gräfenleite

Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH

17

17

17

17

17

85

DE000000000000905

905

Gelita AG, Werk Eberbach

Gelita AG, Werk Eberbach

5 439

5 299

5 159

5 019

4 880

25 796

DE000000000000906

906

Feuerungsanlage

Evonik Degussa GmbH, Werk Essen

6 950

6 950

6 950

6 950

6 950

34 750

DE000000000000907

907

Kesselhaus

Industriepark Nienburg GmbH

15 442

15 442

15 442

15 442

15 442

77 210

DE000000000000908

908

Heizkraftwerk Nünchritz

Wacker Chemie AG

63 676

63 676

63 676

63 676

63 676

318 380

DE000000000000912

912

HW KIarenthal

ESWE Versorgungs AG

2 547

2 482

2 416

2 351

2 285

12 081

DE000000000000916

916

Heizwerk Eckersbach Zwickau

Zwickauer Energieversorgung GmbH

1 395

1 395

1 395

1 395

1 395

6 975

DE000000000000917

917

Brauerei Abfüllung NW-43_0218918

Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG

2 604

2 604

2 604

2 604

2 604

13 020

DE000000000000918

918

HW Hainerberg

ESWE Versorgungs AG

755

755

755

755

755

3 775

DE000000000000919

919

Brauerei Produktion NW-43_0053929

Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG

2 122

2 122

2 122

2 122

2 122

10 610

DE000000000000920

920

Uniklinik Würzburg

Universitätsklinikum Würzburg

5 318

5 181

5 045

4 908

4 771

25 223

DE000000000000921

921

Heizwerk Süd Zwickau

Zwickauer Energieversorgung GmbH

2 068

2 068

2 068

2 068

2 068

10 340

DE000000000000924

924

Erdgasaufbereitungsanlage Grossenkneten

ExxonMobil Production Deutschland GmbH

264 195

257 406

250 619

243 830

237 041

1 253 091

DE000000000000926

926

Michelin Reifenwerke KGaA, Bad Kreuznach

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA

5 077

4 946

4 815

4 685

4 555

24 078

DE000000000000927

927

Thermalanlage SD 2 Osterwald

ExxonMobil Production Deutschland GmbH

8 800

8 800

8 800

8 800

8 800

44 000

DE000000000000928

928

Kaolintrocknung Werk Hirschau

Amberger Kaolinwerke Eduard Kick GmbH & Co. KG

8 596

8 376

8 155

7 933

7 713

40 773

DE000000000000929

929

TCO - Kraftwerk (Anlagennummer: 0134)

Schoeller Technocell GmbH & Co KG

8 854

8 854

8 854

8 854

8 854

44 270

DE000000000000930

930

Volkswagen AG Group Components Werk Salzgitter

Volkswagen AG Group Components

5 779

5 779

5 779

5 779

5 779

28 895

DE000000000000934

934

Dampfkesselanlage

Cargill GmbH, Werk Salzgitter

21 616

21 061

20 506

19 950

19 395

102 528

DE000000000000937

937

Kesselhaus Worthdamm

Sasol Wax GmbH

25 768

25 106

24 444

23 782

23 120

122 220

DE000000000000940

940

Heizwerk Wolfgang

Stadtwerke Hanau GmbH

3 518

3 518

3 518

3 518

3 518

17 590

DE000000000000941

941

Kraftwerk Grenzach-Whylen

DSM Nutritional Products GmbH

41 380

40 316

39 252

38 189

37 126

196 263

DE000000000000943

943

GuD-Kraftwerk Scharzheide

BASF Schwarzheide GmbH

96 093

93 623

91 155

88 686

86 216

455 773

DE000000000000944

944

HW Kupferhammer

Stadtwerke Wernigerode GmbH

418

418

418

418

418

2 090

DE000000000000945

945

Energiezentrale

Käserei Champignon Hofmeister GmbH&Co. KG

12 701

12 701

12 701

12 701

12 701

63 505

DE000000000000946

946

Erdgas-Empfangsstation (Heißwassersystem mit Feuerungsanlagen bestehend aus 6 Kesseln mit insgesamt 7 Brennern)

Gassco AS Zweigniederlassung Deutschland

10 252

10 252

10 252

10 252

10 252

51 260

DE000000000000948

948

Heizkraftwerk Offenbach

Energieversorgung Offenbach AG

13 540

13 192

12 844

12 496

12 148

64 220

DE000000000000949

949

Thermalanlage SD 2/3 Rühlermoor

ExxonMobil Production Deutschland GmbH

41 187

41 187

41 187

41 187

41 187

205 935

DE000000000000950

950

Heizkraftwerk

Venator Germany GmbH

106 019

106 019

106 019

106 019

106 019

530 095

DE000000000000951

951

HKW Tiefstack

Vattenfall Wärme Hamburg GmbH

67 034

65 311

63 589

61 866

60 144

317 944

DE000000000000952

952

HKW Wedel

Vattenfall Wärme Berlin AG

52 749

51 393

50 038

48 683

47 327

250 190

DE000000000000953

953

Papierfabrik mit zugehörigem Kesselhaus und Kreislaufwasserbehandlungsanlage

Hamburger Rieger Gelsenkichren GmbH & Co. KG

45 297

45 297

45 297

45 297

45 297

226 485

DE000000000000959

959

Heizkraftwerk Mittelfeld

Städtische Werke Energie + Wärme GmbH

1 905

1 856

1 807

1 758

1 709

9 035

DE000000000000960

960

Heizwerk Brückenhof

Städtische Werke Energie + Wärme GmbH

27

27

27

27

27

135

DE000000000000962

962

HKW Mitte

Stadtwerke Lemgo GmbH

1 419

1 382

1 346

1 309

1 273

6 729

DE000000000000963

963

Kraftwerk Zolling, Block 5 und Hilfskesselanlage

ENGIE Deutschland AG

5 501

5 360

5 218

5 077

4 936

26 092

DE000000000000965

965

FWK Recklinghausen

Uniper Kraftwerke GmbH

176

176

176

176

176

880

DE000000000000966

966

Heizkraftwerk Bochum Hiltrop

Stadtwerke Bochum Holding GmbH

9 461

9 218

8 975

8 732

8 489

44 875

DE000000000000967

967

Heizwerk TU Weihenstephan

ENGIE Deutschland AG

558

558

558

558

558

2 790

DE000000000000973

973

HKW Jena

TEAG Thüringer Energie AG

21 986

21 421

20 857

20 291

19 727

104 282

DE000000000000974

974

Fettraffinerie Brake Kesselanlage

Olenex Edible Oils GmbH

10 950

10 950

10 950

10 950

10 950

54 750

DE000000000000975

975

0010 Feuerungsanlage (Kesselhaus)

ADM Mainz GmbH

31 867

31 867

31 867

31 867

31 867

159 335

DE000000000000976

976

Heizwerk Ford Merkenich

RheinEnergie AG

34

34

34

34

34

170

DE000000000000977

977

HKW Bad Salzungen

TEAG Thüringer Energie AG

2 200

2 144

2 087

2 031

1 974

10 436

DE000000000000978

978

Schmierstoffraffinerie Amsdorf

ROMONTA GmbH

77 157

77 157

77 157

77 157

77 157

385 785

DE000000000000981

981

Hilfskesselanlage BEG

Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH

430

430

430

430

430

2 150

DE000000000000982

982

Feuerungsanlage

Zentis GmbH & Co. KG

3 829

3 829

3 829

3 829

3 829

19 145

DE000000000000984

984

Blockheizkraftwerk Universitätsklinikum Bonn

Universitätsklinikum Bonn AöR

2 336

2 276

2 216

2 156

2 096

11 080

DE000000000000985

985

Heizhaus, Fernheizung Pharmaforschungszentrum

Bayer AG

1 791

1 791

1 791

1 791

1 791

8 955

DE000000000000986

986

Heizkraftwerk Am Hain

Stadtwerke Bochum Holding GmbH

495

482

469

457

444

2 347

DE000000000000989

989

HKW Steinweg Gasturbinen-Kessel-Anlage

Meißener Stadtwerke GmbH

3 091

3 011

2 932

2 853

2 773

14 660

DE000000000000994

994

Heizkraftwerk Afferde

Enertec Hameln GmbH

98

98

98

98

98

490

DE000000000000997

997

HW Ahaweg

Stadtwerke Karlsruhe GmbH

1 873

1 873

1 873

1 873

1 873

9 365

DE000000000001002

1002

BTB Heizkraftwerk Schöneweide

BTB Blockheizkraftwerks- Träger- und Betreibergesellschaft mbH Berlin

6 113

5 956

5 799

5 642

5 485

28 995

DE000000000001003

1003

Heizwerk Hallbergmoos

ENGIE Deutschland AG

59

59

59

59

59

295

DE000000000001005

1005

Heizkraftwerk Bauernfeind

HBB Heizkraftwerk Bauernfeind Betreibergesellschaft mbH

48 693

47 442

46 191

44 939

43 688

230 953

DE000000000001006

1006

FVS Kesselanlage

STEAG New Energies GmbH

11 887

11 887

11 887

11 887

11 887

59 435

DE000000000001007

1007

Heizwerk 1

FFR Fernwärmeversorgung Flugplatz Ramstein GmbH

5 142

5 142

5 142

5 142

5 142

25 710

DE000000000001008

1008

Heizwerk RES bei Roche Diagnostics Mannheim

Roche Real Estate Services Mannheim GmbH

4 801

4 678

4 554

4 431

4 307

22 771

DE000000000001010

1010

DS Smith Paper Witzenhausen, GKW

DS Smith Paper Deutschland GmbH

8 008

7 802

7 597

7 391

7 185

37 983

DE000000000001011

1011

Kesselhaus Bau 25

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

4 316

4 316

4 316

4 316

4 316

21 580

DE000000000001013

1013

Heizwerk Losse

Städtische Werke Energie + Wärme GmbH

128

128

128

128

128

640

DE000000000001014

1014

Kombi-Heizkraftwerk Kassel (Kombi-HKW)

Städtische Werke Energie + Wärme GmbH

4 194

4 086

3 978

3 870

3 763

19 891

DE000000000001015

1015

Kiel_Heizwerk_West

Stadtwerke Kiel AG

561

561

561

561

561

2 805

DE000000000001020

1020

Spanplattenwerk/Rohspan

Pfleiderer Leutkirch GmbH

26 913

26 913

26 913

26 913

26 913

134 565

DE000000000001021

1021

Herbstreith & Fox GmbH (Energiezentrale)

Herbstreith & Fox GmbH

3 622

3 529

3 437

3 343

3 251

17 182

DE000000000001022

1022

Kesselhaus/Schwerölkessel

Pfleiderer Leutkirch GmbH

7 880

7 880

7 880

7 880

7 880

39 400

DE000000000001023

1023

Kiel Heizwerk Nord

Stadtwerke Kiel AG

3 762

3 762

3 762

3 762

3 762

18 810

DE000000000001024

1024

Heizkraftwerk

Karlsruher Institut für Technologie

2 908

2 833

2 758

2 684

2 609

13 792

DE000000000001025

1025

Heizkraftwerk mit Feuerungsanlage

WMF Group GmbH bis Juni 2015: Württembergische Metallwarenfabrik AG

1 729

1 684

1 640

1 595

1 551

8 199

DE000000000001027

1027

Heizkraftwerk, Geb. D 580

Infraserv GmbH & Co. Höchst KG

292 120

284 614

277 108

269 602

262 096

1 385 540

DE000000000001028

1028

Kiel HKW Humboldtstr.

Stadtwerke Kiel AG

7 577

7 382

7 187

6 992

6 798

35 936

DE000000000001029

1029

Fernheizwerk Mümmelmannsberg

URBANA Energiedienste GmbH

3 368

3 368

3 368

3 368

3 368

16 840

DE000000000001030

1030

Großfeuerungsanlage Schwerin Lankow

Energieversorgung Schwerin GmbH& Co. Erzeugung KG

5 177

5 044

4 911

4 778

4 645

24 555

DE000000000001034

1034

Heizkraftwerk Darmstadt

ENTEGA STEAG Wärme GmbH

3 279

3 195

3 111

3 026

2 942

15 553

DE000000000001036

1036

Heizwerk 2

FFR Fernwärmeversorgung Flugplatz Ramstein GmbH

54

54

54

54

54

270

DE000000000001037

1037

Kraftwerk Münchsmünster

Basell Polyolefine GmbH

94 953

94 953

94 953

94 953

94 953

474 765

DE000000000001038

1038

Fernheizwerk Neukölln AG

Fernheizwerk Neukölln AG

8 945

8 715

8 485

8 255

8 025

42 425

DE000000000001039

1039

Feuerungsanlage

Pilkington Deutschland AG

2 482

2 482

2 482

2 482

2 482

12 410

DE000000000001040

1040

Energieerzeugungsanlage

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA

4 742

4 620

4 499

4 377

4 255

22 493

DE000000000001041

1041

Dampfkesselanlage der Brauerei C. & A. Veltins

Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. KG

2 385

2 385

2 385

2 385

2 385

11 925

DE000000000001042

1042

Dampfkesselanlage

Cargill Deutschland GmbH, Werk Barby

56 131

54 688

53 246

51 804

50 362

266 231

DE000000000001047

1047

Großfeuerungsanlage Schwerin Süd

Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. Erzeugung KG

12 426

12 107

11 787

11 468

11 149

58 937

DE000000000001048

1048

BHKW Nürnberg-Langwasser

Prinovis GmbH & Co. KG, Betrieb Nürnberg

6 523

6 356

6 188

6 021

5 853

30 941

DE000000000001049

1049

Fernheizwerk Bergkamen

GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen

474

474

474

474

474

2 370

DE000000000001050

1050

GuD Anlage WVK

Cerdia Produktions GmbH

74 891

72 967

71 042

69 118

67 194

355 212

DE000000000001051

1051

Fernheizwerk Dortmund-Scharnhorst

Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH

243

243

243

243

243

1 215

DE000000000001052

1052

Fernheizwerk Köln-Bonn

Flughafen Köln/Bonn GmbH

1 368

1 368

1 368

1 368

1 368

6 840

DE000000000001053

1053

Werk Sünching

Südstärke GmbH

14 011

14 011

14 011

14 011

14 011

70 055

DE000000000001054

1054

Kraftwerk

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

9 099

8 866

8 632

8 399

8 164

43 160

DE000000000001055

1055

Fernheizwerk Moers

Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH

52

52

52

52

52

260

DE000000000001059

1059

Heizwerk 2075 mit den Kesselanlagen 1 bis 4

SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG

89

89

89

89

89

445

DE000000000001060

1060

Heizkraftwerk Freiberg, Chemnitzer Straße 40, 09599 Freiberg

Freiberger Erdgas GmbH

4 224

4 115

4 007

3 898

3 790

20 034

DE000000000001062

1062

Fernheizwerk Dinslaken-Innenstadt

Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH

31

31

31

31

31

155

DE000000000001064

1064

Kraftwerk Mainz

Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG

7 213

7 028

6 843

6 657

6 472

34 213

DE000000000001065

1065

Heizwerk K-124

Opel Automobile GmbH

516

516

516

516

516

2 580

DE000000000001068

1068

BHKW Stadtwerke Schönebeck

Stadtwerke Schönebeck GmbH

2 462

2 398

2 335

2 272

2 209

11 676

DE000000000001069

1069

Spitzenheizwerk Nord

GKS-Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt GmbH

255

255

255

255

255

1 275

DE000000000001071

1071

Heizwerk M-125

Opel Automobile GmbH

3 843

3 843

3 843

3 843

3 843

19 215

DE000000000001077

1077

Heizkraftwerk Pforzheim

Heizkraftwerk Pforzheim GmbH

7 991

7 786

7 580

7 375

7 170

37 902

DE000000000001078

1078

Heizkraftwerk West

Mainova AG

31 720

30 905

30 090

29 275

28 460

150 450

DE000000000001079

1079

Etzel Gas-Lager

Equinor Storage Deutschland GmbH

1 785

1 785

1 785

1 785

1 785

8 925

DE000000000001081

1081

HKW Hessental

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH

1 091

1 063

1 035

1 007

979

5 175

DE000000000001083

1083

T02 Kraftwerk

Infraserv GmbH & Co. Gendorf KG

80 548

78 478

76 409

74 339

72 269

382 043

DE000000000001084

1084

HKW Salinenstraße

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH

2 135

2 080

2 025

1 970

1 915

10 125

DE000000000001086

1086

DH-Kesselstation

Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke

24 259

24 259

24 259

24 259

24 259

121 295

DE000000000001087

1087

Dampfkesselanlage Suwelack

Dr. Otto Suwelack Nachf. GmbH & Co. KG

4 660

4 660

4 660

4 660

4 660

23 300

DE000000000001088

1088

Kraftwerk Werk Uentrop

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

19 977

19 977

19 977

19 977

19 977

99 885

DE000000000001089

1089

Heizwerk Ost

Kraftwerk Dessau GmbH

175

175

175

175

175

875

DE000000000001090

1090

BTB Heizkraftwerk Adlershof

BTB Blockheizkraftwerks- Träger- und Betreibergesellschaft mbH Berlin

3 427

3 338

3 250

3 162

3 074

16 251

DE000000000001091

1091

Uniper Energy Storage Werk Epe - Feuerungsanlage

Uniper Energy Storage GmbH

575

575

575

575

575

2 875

DE000000000001092

1092

HKW Gotha West

Stadtwerke Gotha GmbH Bereich Fernwärme

2 968

2 891

2 815

2 739

2 663

14 076

DE000000000001094

1094

Heizkraftwerk Noblee & Thörl

Olenex Edible Oils GmbH

11 986

11 678

11 370

11 062

10 754

56 850

DE000000000001095

1095

Heizkraftwerk Lausward

Stadtwerke Düsseldorf AG

26 097

25 426

24 756

24 085

23 415

123 779

DE000000000001096

1096

Fernheizwerk I (Heizkraftwerk Brunnenstraße)

Stadtwerke Tübingen GmbH

2 126

2 071

2 017

1 962

1 907

10 083

DE000000000001097

1097

Heizwerk Altchemnitz

eins - energie in sachsen GmbH & Co.KG

690

690

690

690

690

3 450

DE000000000001098

1098

Heizkraftwerk Chemnitz Nord II

eins - energie in sachsen GmbH & Co.KG

39 644

38 625

37 607

36 587

35 569

188 032

DE000000000001100

1100

KWKK (Anlage 2)

AUDI AG

5 772

5 772

5 772

5 772

5 772

28 860

DE000000000001101

1101

Fernheizwerk Orschel-Hagen

HBG-Heizwerkbetriebsgesellschaft Reutlingen mbH

1 242

1 242

1 242

1 242

1 242

6 210

DE000000000001102

1102

Fernheizwerk Pfingstweide

Technische Werke Ludwigshafen AG

795

795

795

795

795

3 975

DE000000000001103

1103

Dampfflutanlage Emlichheim

Wintershall DEA GmbH

45 131

43 972

42 812

41 652

40 493

214 060

DE000000000001109

1109

Heizwerk Zwickau

Volkswagen Sachsen GmbH

5 448

5 448

5 448

5 448

5 448

27 240

DE000000000001110

1110

Müllheizkraftwerk Rosenheim

Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG

4 023

3 920

3 817

3 714

3 610

19 084

DE000000000001114

1114

Heizwerk Berliner-Straße (Kessel)

Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH

718

718

718

718

718

3 590

DE000000000001115

1115

Feuerungsanlage mit zugehörigen Dampfkesseln

B.

Braun Melsungen AG

2 114

2 114

2 114

2 114

2 114

10 570

DE000000000001116

1116

Kraftwerk Nord

BASF SE

184 458

179 719

174 978

170 240

165 498

874 893

DE000000000001118

1118

Kraftwerk Brunsbüttel

Covestro Deutschland AG

41 979

41 979

41 979

41 979

41 979

209 895

DE000000000001120

1120

Daimler AG Mercedes-Benz Werk Gaggenau Heizwerk Gaggenau

Daimler AG Mercedes-Benz Werk Gaggenau

2 875

2 875

2 875

2 875

2 875

14 375

DE000000000001121

1121

Daimler AG Mercedes-Benz Werk Gaggenau Heizwerk WTRA

Daimler AG Mercedes-Benz Werk Gaggenau

1 198

1 198

1 198

1 198

1 198

5 990

DE000000000001122

1122

Heizwerk Bau 42

Daimler AG Mercedes-Benz Werk Sindelfingen

4 030

4 030

4 030

4 030

4 030

20 150

DE000000000001125

1125

SW Merseburg HW-BHKW

Stadtwerke Merseburg GmbH

2 184

2 128

2 072

2 016

1 960

10 360

DE000000000001126

1126

Heizwerk_Sandstrasse

medl GmbH

729

729

729

729

729

3 645

DE000000000001131

1131

Industriekraftwerk Wählitz

MIBRAG Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH

4 536

4 418

4 302

4 186

4 069

21 511

DE000000000001132

1132

Kraftwerk Hallendorf

Salzgitter Flachstahl GmbH

142 778

139 109

135 440

131 771

128 103

677 201

DE000000000001133

1133

Industriekraftwerk Deuben

MIBRAG Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH

9 189

8 953

8 716

8 480

8 245

43 583

DE000000000001134

1134

EVC I

Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

8 319

8 105

7 891

7 678

7 464

39 457

DE000000000001139

1139

Heizkraftwerk Messe

Mainova AG

4 960

4 833

4 705

4 578

4 450

23 526

DE000000000001141

1141

Heizkraftwerk

Constellium Singen GmbH

12 008

11 700

11 391

11 083

10 774

56 956

DE000000000001143

1143

Industrieheizkraftwerk Weißbach

Konrad Hornschuch AG

2 774

2 703

2 632

2 560

2 489

13 158

DE000000000001144

1144

Werk Meppen - Heizzentrale

Sonae Arauco Deutschland GmbH

36 124

36 124

36 124

36 124

36 124

180 620

DE000000000001145

1145

erdgasbetriebene Dampfkesselanlage

REMONDIS Production GmbH

555

541

527

512

498

2 633

DE000000000001146

1146

Heizkraftwerk

Universitätsklinikum Freiburg

10 529

10 258

9 988

9 717

9 447

49 939

DE000000000001147

1147

Papierfabrik Schleipen

Cordier Spezialpapier GmbH

0

0

0

0

0

0

DE000000000001148

1148

IHKW Heidenheim - Gesamtanlage

Sales & Solutions GmbH

3 251

3 167

3 084

3 000

2 917

15 419

DE000000000001149

1149

BHKW Köpenick

Vattenfall Wärme Berlin AG

3 246

3 162

3 079

2 996

2 912

15 395

DE000000000001150

1150

HKW Charlottenburg

Vattenfall Wärme Berlin AG

10 271

10 007

9 743

9 479

9 215

48 715

DE000000000001152

1152

Betriebszentrale I

Messe Berlin GmbH

1 963

1 913

1 862

1 812

1 761

9 311

DE000000000001153

1153

Olof-Palme-Straße

Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG

628

612

596

580

564

2 980

DE000000000001154

1154

Feuerungsanlage

Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co.KG

3 693

3 693

3 693

3 693

3 693

18 465

DE000000000001155

1155

BHKW Mitte

Energieversorgung Nordhausen GmbH

2 635

2 567

2 499

2 431

2 364

12 496

DE000000000001157

1157

Heizkraftwerk Halle-Trotha (HKW Trotha)

Heizkraftwerk Halle-Trotha GmbH (KWT)

11 498

11 202

10 907

10 612

10 316

54 535

DE000000000001163

1163

HW Altglienicke

Vattenfall Wärme Berlin AG

1 105

1 077

1 049

1 020

992

5 243

DE000000000001164

1164

Heizwerk A1

MAN Truck & Bus SE Produktionseinheit Truck Standort München

2 684

2 615

2 546

2 477

2 408

12 730

DE000000000001165

1165

HW Blankenburger Straße

Vattenfall Wärme Berlin AG

1 777

1 731

1 685

1 640

1 594

8 427

DE000000000001166

1166

HW Friedrichshagen

Vattenfall Wärme Berlin AG

1 707

1 663

1 620

1 576

1 532

8 098

DE000000000001167

1167

HKW Buch

Vattenfall Wärme Berlin AG

5 760

5 612

5 464

5 316

5 168

27 320

DE000000000001169

1169

HW Scharnhorststraße

Vattenfall Wärme Berlin AG

5 367

5 229

5 091

4 953

4 815

25 455

DE000000000001170

1170

HKW Klingenberg

Vattenfall Wärme Berlin AG

92 489

90 113

87 736

85 360

82 983

438 681

DE000000000001174

1174

HKW III

Stadtwerke Duisburg AG

15 598

15 197

14 797

14 396

13 995

73 983

DE000000000001175

1175

HKW Moabit

Vattenfall Wärme Berlin AG

25 122

24 476

23 831

23 185

22 540

119 154

DE000000000001176

1176

HKW Lichtenberg (Marzahn)

Vattenfall Wärme Berlin AG

25 434

24 781

24 127

23 474

22 820

120 636

DE000000000001179

1179

HKW Reuter West

Vattenfall Wärme Berlin AG

71 285

69 453

67 621

65 790

63 958

338 107

DE000000000001181

1181

HKW Reuter

Vattenfall Wärme Berlin AG

11 840

11 535

11 231

10 927

10 623

56 156

DE000000000001182

1182

HKW Wilmersdorf

Vattenfall Wärme Berlin AG

2 480

2 417

2 353

2 289

2 225

11 764

DE000000000001183

1183

Dampfkesselanlage

Cargill GmbH, Werk Hamburg

7 235

7 049

6 863

6 677

6 491

34 315

DE000000000001184

1184

DEK Feuerungsanlage

DEK Deutsche Extrakt Kaffee GmbH

4 825

4 701

4 577

4 453

4 329

22 885

DE000000000001185

1185

HKW Ludwigsfelde

ENRO Ludwigsfelde Energie GmbH

2 730

2 660

2 590

2 520

2 450

12 950

DE000000000001186

1186

Kesselhaus mit nachgeschalteter Abdampfturbine und Gasturbine, incl. Abhitzekessel

CP Kelco Germany GmbH

14 397

14 027

13 657

13 287

12 917

68 285

DE000000000001189

1189

HKW Schwarza

TWS Thüringer Wärme Service GmbH

80 072

78 015

75 957

73 900

71 842

379 786

DE000000000001190

1190

Heizkraftwerk Wellesweiler

STEAG New Energies GmbH

1 015

989

962

937

911

4 814

DE000000000001191

1191

Heizwerk Airbus Defence and Space GmbH Manching

Airbus Defence and Space GmbH

1 534

1 534

1 534

1 534

1 534

7 670

DE000000000001192

1192

Anlage J41

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

14 493

14 493

14 493

14 493

14 493

72 465

DE000000000001193

1193

Hilfsdampferzeuger der Müllverwertungsanlage Rugenberger Damm

MVR Müllverwertung Rugenberger Damm GmbH & Co. KG

4 143

4 143

4 143

4 143

4 143

20 715

DE000000000001194

1194

HKW Mitte

Vattenfall Wärme Berlin AG

88 134

85 869

83 605

81 340

79 075

418 023

DE000000000001195

1195

Heizwerk Hannoversche Straße

SPIE Energy Solutions Harburg GmbH

3 047

3 047

3 047

3 047

3 047

15 235

DE000000000001197

1197

0080 Kraftwerk Holthausen

Henkel AG & Co. KGaA

83 862

81 708

79 553

77 397

75 243

397 763

DE000000000001198

1198

Energiebetrieb

OXEA Produktion GmbH & Co. KG

64 717

63 054

61 391

59 729

58 065

306 956

DE000000000001201

1201

Heißgaserzeuger KRONOSPAN Sandebeck

KRONOSPAN GmbH

48 995

48 995

48 995

48 995

48 995

244 975

DE000000000001204

1204

Papierfabrik Meldorf GmbH & Co. KG, Werk Tornesch, Kesselhaus der Papierfabrik

Papierfabrik Meldorf GmbH & Co. KG

17 590

17 590

17 590

17 590

17 590

87 950

DE000000000001205

1205

Kraftwerk Scholven

Uniper Kraftwerke GmbH

53 677

52 299

50 919

49 540

48 161

254 596

DE000000000001209

1209

Wernsing Feuerungsanlage

Wernsing Feinkost GmbH Kartoffelweg 1 49632 Addrup

15 306

15 306

15 306

15 306

15 306

76 530

DE000000000001211

1211

HHKW Berlin Neukölln Gasheizwerk

innogy SE

946

946

946

946

946

4 730

DE000000000001214

1214

Anlage HKW

TU München Zentralabteilung 4

3 139

3 058

2 978

2 897

2 816

14 888

DE000000000001215

1215

Heizkraftwerk Homburg

STEAG New Energies GmbH

3 402

3 314

3 227

3 139

3 052

16 134

DE000000000001216

1216

Heizwerk Sömmerda

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

2 012

2 012

2 012

2 012

2 012

10 060

DE000000000001218

1218

Kiel Heizwerk Ost

Stadtwerke Kiel AG

1 467

1 467

1 467

1 467

1 467

7 335

DE000000000001220

1220

Heizwerk mit 3 Heisswassererzeugern

Berliner Flughafen GmbH

2 063

2 063

2 063

2 063

2 063

10 315

DE000000000001226

1226

Kesselhaus

Ferrero oHG mbH

8 459

8 459

8 459

8 459

8 459

42 295

DE000000000001234

1234

Spitzenheizwerk Mitte

Stadtwerke Senftenberg GmbH

740

740

740

740

740

3 700

DE000000000001235

1235

Heizkraftwerk Neubrandenburg

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

13 892

13 535

13 178

12 821

12 464

65 890

DE000000000001236

1236

Industriekraftwerk der Omira Ravensburg

Omira GmbH

17 324

17 324

17 324

17 324

17 324

86 620

DE000000000001239

1239

Kesselhaus

Evonik Functional Solutions GmbH Standort Lülsdorf

17 010

17 010

17 010

17 010

17 010

85 050

DE000000000001240

1240

Heizwerk Essen-Schederhof

STEAG Fernwärme GmbH

239

239

239

239

239

1 195

DE000000000001241

1241

Heizkraftwerk Neufahrn

STEAG New Energies GmbH

1 202

1 202

1 202

1 202

1 202

6 010

DE000000000001242

1242

Heizwerk Süd

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

682

682

682

682

682

3 410

DE000000000001245

1245

Heizkraftwerk, Werk Düsseldorf

Daimler AG Mercedes-Benz Werk Düsseldorf

7 173

6 989

6 805

6 620

6 436

34 023

DE000000000001251

1251

HW Nord HWE 3

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

1 020

1 020

1 020

1 020

1 020

5 100

DE000000000001252

1252

Heizwerk

MTU Aero Engines AG

2 378

2 317

2 255

2 194

2 133

11 277

DE000000000001253

1253

Kraftwerk Hastedt Block 15

swb Erzeugung AG & Co. KG

22 664

22 081

21 499

20 917

20 334

107 495

DE000000000001254

1254

Heizwerk Vahr

swb Erzeugung AG & Co. KG

863

863

863

863

863

4 315

DE000000000001255

1255

Heizwerk Dieselstraße (HW Dieselstraße)

EVH GmbH

320

320

320

320

320

1 600

DE000000000001256

1256

Heizwerk Essen-Innenstadt

STEAG Fernwärme GmbH

822

822

822

822

822

4 110

DE000000000001257

1257

Kraftwerk Hastedt Spitzenkessel 1+2

swb Erzeugung AG & Co. KG

2 328

2 328

2 328

2 328

2 328

11 640

DE000000000001261

1261

Heizanlage Sodenmatt (BHKW + Heizwerk Sodenmatt als Anlagenverbund)

swb Services AG & Co. KG

1 729

1 684

1 640

1 595

1 551

8 199

DE000000000001263

1263

Heizkraftwerk Nordweststadt

MHKW Müllheizkraftwerk Frankfurt am Main GmbH

96

93

91

89

86

455

DE000000000001266

1266

Heizwerk Essen-Nord

STEAG Fernwärme GmbH

65

65

65

65

65

325

DE000000000001268

1268

KWK-Anlage

CR3 Kaffeeveredelung M. Hermsen GmbH

9 662

9 414

9 166

8 917

8 669

45 828

DE000000000001271

1271

Heizwerk Bocklemünd

RheinEnergie AG

737

737

737

737

737

3 685

DE000000000001272

1272

Energiezentrale

Pfleiderer Baruth GmbH

57 281

55 809

54 337

52 865

51 394

271 686

DE000000000001275

1275

Heizkraftwerk Merheim

RheinEnergie AG

5 326

5 190

5 053

4 916

4 779

25 264

DE000000000001276

1276

Heizkraftwerk Merkenich

RheinEnergie AG

36 128

35 199

34 270

33 342

32 414

171 353

DE000000000001278

1278

Heizwerk Ford P0

RheinEnergie AG

12

12

12

12

12

60

DE000000000001279

1279

Heizkraftwerk Niehl

RheinEnergie AG

37 645

36 677

35 710

34 743

33 775

178 550

DE000000000001280

1280

Heizwerk Südstadt

RheinEnergie AG

8 030

7 824

7 618

7 411

7 205

38 088

DE000000000001281

1281

BHKW und Heizwerk Weiden

RheinEnergie AG

1 415

1 379

1 343

1 306

1 270

6 713

DE000000000001285

1285

Anlage 1600 - Kraftwerk

INEOS Solvents Germany GmbH, Werk Moers

100 363

97 784

95 205

92 626

90 048

476 026

DE000000000001289

1289

Dampfkesselanlage

Evonik Degussa GmbH Werk Herne/Witten Betriebsteil Witten

16 841

16 841

16 841

16 841

16 841

84 205

DE000000000001292

1292

Heizkraftwerk Brandenburg

StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG

4 981

4 853

4 725

4 597

4 469

23 625

DE000000000001293

1293

Heizkraftwerk FZJ

Forschungszentrum Jülich GmbH

4 815

4 815

4 815

4 815

4 815

24 075

DE000000000001297

1297

Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsanlage Heidelberg

innogy SE

9 180

8 944

8 708

8 473

8 237

43 542

DE000000000001299

1299

Heizwerk Essen-Rüttenscheid

STEAG Fernwärme GmbH

2 432

2 432

2 432

2 432

2 432

12 160

DE000000000001300

1300

Heizwerk Bottrop-Innenstadt

STEAG Fernwärme GmbH

84

84

84

84

84

420

DE000000000001301

1301

Heizwerk Gelsenkirchen-Bismarck

STEAG Fernwärme GmbH

108

108

108

108

108

540

DE000000000001303

1303

Heizwerk Gelsenkirchen-Innenstadt

STEAG Fernwärme GmbH

291

291

291

291

291

1 455

DE000000000001304

1304

Heizwerk Bonn-Duisdorf

Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH

73

73

73

73

73

365

DE000000000001307

1307

HKW Königshufen

Stadtwerke Görlitz AG

2 407

2 345

2 283

2 221

2 159

11 415

DE000000000001309

1309

Kraftwerk Rostock

KNG Kraftwerks- und Netzgesellschaft mbH

16 125

15 710

15 296

14 882

14 468

76 481

DE000000000001310

1310

BHKW I

Stadtwerke Bernau GmbH

2 943

2 867

2 792

2 716

2 640

13 958

DE000000000001311

1311

HKW Buch

Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH

1 575

1 535

1 494

1 454

1 413

7 471

DE000000000001312

1312

Heizkraftwerk Herne

STEAG GmbH

50 226

48 936

47 645

46 355

45 064

238 226

DE000000000001315

1315

Spitzenkesselanlage Sanderau

Heizkraftwerk Würzburg GmbH

269

269

269

269

269

1 345

DE000000000001317

1317

Heizkraftwerk Walsum

STEAG GmbH

18 167

17 700

17 233

16 766

16 300

86 166

DE000000000001319

1319

Heizwerk Düsseldorf-Garath

Stadtwerke Düsseldorf AG

3 330

3 330

3 330

3 330

3 330

16 650

DE000000000001320

1320

Kraftwerk zur Stromerzeugung

DK Recycling und Roheisen GmbH

75 613

73 670

71 727

69 784

67 841

358 635

DE000000000001324

1324

Heizkraftwerk Ilmenau

STEAG New Energies GmbH

1 848

1 800

1 753

1 705

1 658

8 764

DE000000000001327

1327

Papierfabrik Düsseldorf Julius Schulte Düsseldorf

Julius Schulte Söhne GmbH & Co. KG

23 078

23 078

23 078

23 078

23 078

115 390

DE000000000001328

1328

Heizwerk Baumholder

OIE AG

3 164

3 082

3 001

2 920

2 838

15 005

DE000000000001329

1329

Dampfkesselanlage Saarstahl AG

Saarstahl AG

5 503

5 503

5 503

5 503

5 503

27 515

DE000000000001334

1334

Heizkraftwerk Universität Göttingen

Georg-August-Universität Göttingen, Stiftung Öffentlichen Rechts

8 956

8 726

8 495

8 265

8 036

42 478

DE000000000001336

1336

AMK Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises - Spitzenlastkessel

AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH

139

139

139

139

139

695

DE000000000001337

1337

Müllheizkraftwerk Göppingen GmbH

EEW Energy from Waste Göppingen GmbH

232

232

232

232

232

1 160

DE000000000001339

1339

Kesselhaus Witten

Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG Auestrasse 4 58452 Witten

532

532

532

532

532

2 660

DE000000000001342

1342

Trocknung Standort Wintershall

K+S KALI GmbH, Werk Werra, Standort Wintershall

24 665

24 665

24 665

24 665

24 665

123 325

DE000000000001343

1343

Trocknung Bergmannssegen-Hugo

K+S KALI GmbH, Werk Bergmannssegen-Hugo

2 867

2 867

2 867

2 867

2 867

14 335

DE000000000001344

1344

Trocknung Standort Unterbreizbach

K+S KALI GmbH, Werk Werra, Standort Unterbreizbach

14 053

14 053

14 053

14 053

14 053

70 265

DE000000000001345

1345

Trocknung Standort Hattorf

K+S KALI GmbH, Werk Werra, Standort Hattorf

11 901

11 901

11 901

11 901

11 901

59 505

DE000000000001347

1347

Kraftwerk Standort Wintershall

K+S KALI GmbH, Werk Werra, Standort Wintershall

54 446

53 047

51 648

50 249

48 850

258 240

DE000000000001348

1348

Kraftwerk Werk Sigmundshall

K+S KALI GmbH, Werk Sigmundshall

24 034

23 416

22 798

22 181

21 563

113 992

DE000000000001349

1349

Kraftwerk Werk Neuhof-Ellers

K+S KALI GmbH, Werk Neuhof-Ellers

10 761

10 484

10 208

9 931

9 655

51 039

DE000000000001350

1350

Kraftwerk Werk Zielitz

K+S KALI GmbH, Werk Zielitz

53 998

52 610

51 223

49 836

48 448

256 115

DE000000000001351

1351

Kraftwerk Standort Hattorf

K+S KALI GmbH, Werk Werra, Standort Hattorf

86 142

83 929

81 715

79 502

77 289

408 577

DE000000000001352

1352

Kraftwerk Standort Unterbreizbach

K+S KALI GmbH, Werk Werra, Standort Unterbreizbach

42 488

41 396

40 305

39 213

38 121

201 523

DE000000000001353

1353

Trocknung Werk Neuhof-Ellers

K+S KALI GmbH, Werk Neuhof-Ellers

12 377

12 059

11 741

11 423

11 105

58 705

DE000000000001355

1355

Trocknung Werk Zielitz

K+S KALI GmbH, Werk Zielitz

30 318

29 539

28 760

27 981

27 202

143 800

DE000000000001356

1356

Öl-/Gas-Heizwerk

envia THERM GmbH

5 662

5 517

5 371

5 226

5 081

26 857

DE000000000001357

1357

HW Seehaus

envia THERM GmbH

229

223

217

211

205

1 085

DE000000000001359

1359

Energieerzeugungsanlage

GRACE GmbH

19 335

18 839

18 341

17 845

17 348

91 708

DE000000000001363

1363

Industriekraftwerk Südsalz Saline Bad Friedrichshall

Südwestdeutsche Salzwerke AG

12 284

11 968

11 653

11 337

11 021

58 263

DE000000000001364

1364

Dampfkesselanlage

ArcelorMittal Bremen GmbH

11 763

11 763

11 763

11 763

11 763

58 815

DE000000000001365

1365

Dampfkesselanlage

EEW Energy from Waste Stavenhagen GmbH & Co. KG

175

175

175

175

175

875

DE000000000001366

1366

Papierproduktion und Veredelung mit Kesselhaus

Lahnpaper GmbH

7 669

7 669

7 669

7 669

7 669

38 345

DE000000000001368

1368

Besicherungskessel unter der Genehmigung der GuD-Anlage Leuna nach Änderungsgenehmigung vom 25.11.2016

InfraLeuna GmbH

17 993

17 531

17 068

16 606

16 144

85 342

DE000000000001369

1369

Dampfkesselanlage Bochum-Höntrop

thyssenkrupp Steel Europe AG

4 890

4 890

4 890

4 890

4 890

24 450

DE000000000001370

1370

DEA_Rheinmünster

Sales & Solutions GmbH

25 930

25 930

25 930

25 930

25 930

129 650

DE000000000001372

1372

Flughafen München GmbH - Energiezentrale

Flughafen München GmbH

6 857

6 681

6 505

6 329

6 153

32 525

DE000000000001374

1374

Heizkraftwerk Universitätsklinikum Magdeburg

Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.

1 455

1 418

1 381

1 343

1 306

6 903

DE000000000001376

1376

Kraftwerk Schkopau

Uniper Kraftwerke GmbH

150 336

146 474

142 611

138 748

134 885

713 054

DE000000000001378

1378

Heizwerk Westerholt

Uniper Kraftwerke GmbH

389

389

389

389

389

1 945

DE000000000001380

1380

Grosskraftwerk Mannheim (GKM)

Grosskraftwerk Mannheim AG

102 569

99 934

97 298

94 663

92 027

486 491

DE000000000001382

1382

Heizkraftwerk Linden

enercity AG

19 960

19 447

18 934

18 421

17 908

94 670

DE000000000001383

1383

Fernheizkraftwerk Gesamtanlage (FHKW)

Technische Werke Ludwigshafen AG

1 390

1 354

1 318

1 282

1 247

6 591

DE000000000001386

1386

Industriekraftwerk VEO

Vulkan Energiewirtschaft Oderbrücke GmbH (VEO)

49 502

48 229

46 957

45 686

44 413

234 787

DE000000000001387

1387

GKH Gemeinschaftskraftwerk Hannover GmbH

GKH Gemeinschaftskraftwerk Hannover GmbH

36 477

35 540

34 603

33 666

32 729

173 015

DE000000000001388

1388

Heizwerk Ost/West (Anlage 1)

AUDI AG

8 561

8 561

8 561

8 561

8 561

42 805

DE000000000001389

1389

HKW Wiesengrund

Opel Automobile GmbH

4 810

4 687

4 563

4 440

4 316

22 816

DE000000000001393

1393

Neues Kesselhaus

Volkwagen Osnabrück GmbH

1 999

1 999

1 999

1 999

1 999

9 995

DE000000000001394

1394

Fernheizwerk

RWTH Aachen

7 849

7 849

7 849

7 849

7 849

39 245

DE000000000001395

1395

Heizkraftwerk

Deutsche Rentenversicherung Bund

1 411

1 375

1 339

1 302

1 266

6 693

DE000000000001397

1397

Dampfkesselanlage Dortmund

thyssenkrupp Steel Europe AG

4 376

4 376

4 376

4 376

4 376

21 880

DE000000000001398

1398

Spitzenlastkessel im BHKW Lüneburg Mitte

Avacon Natur GmbH

2 125

2 125

2 125

2 125

2 125

10 625

DE000000000001401

1401

Werk Gohrsmühle

Zanders Paper GmbH

23 928

23 928

23 928

23 928

23 928

119 640

DE000000000001403

1403

GuD-Anlage Bitterfeld

envia THERM GmbH

32 750

31 909

31 067

30 225

29 383

155 334

DE000000000001404

1404

Heizwerk 2

Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH

47

47

47

47

47

235

DE000000000001406

1406

Heizwerk 1

Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH

124

124

124

124

124

620

DE000000000001407

1407

Heizwerk 4

Stadtwerke Heidelberg Umwelt GmbH

132

132

132

132

132

660

DE000000000001409

1409

Cuno-Heizkraftwerk Herdecke

Mark-E Aktiengesellschaft

1 334

1 300

1 265

1 231

1 197

6 327

DE000000000001411

1411

Heizkraftwerk Duisburg Hamborn

thyssenkrupp Steel Europe AG

40 059

39 029

38 000

36 972

35 942

190 002

DE000000000001415

1415

Heizkraftwerk Duisburg-Ruhrort

thyssenkrupp Steel Europe AG

4 316

4 206

4 094

3 984

3 873

20 473

DE000000000001418

1418

Gasturbine

Basell Polyolefine GmbH

60 676

59 117

57 558

55 999

54 440

287 790

DE000000000001420

1420

Heizwerk Giesestraße

Stadtwerke Iserlohn GmbH

112

112

112

112

112

560

DE000000000001423

1423

Kraftwerk

ADM Hamburg Aktiengesellschaft Werk Hamburg

113 941

111 013

108 085

105 158

102 230

540 427

DE000000000001424

1424

HKW Nord

Stadtwerke Strausberg GmbH

3 522

3 431

3 341

3 250

3 160

16 704

DE000000000001425

1425

Dampfkesselanlage 1-4

Döhler Dahlenburg GmbH

7 081

7 081

7 081

7 081

7 081

35 405

DE000000000001427

1427

BHKW Stefanstraße

Stadtwerke Iserlohn GmbH

79

77

75

73

71

375

DE000000000001431

1431

Kesselhaus JTI Trier

JT International Germany GmbH

3 312

3 312

3 312

3 312

3 312

16 560

DE000000000001432

1432

Energiezentrale der Messe Düsseldorf

Messe Düsseldorf GmbH

628

611

595

579

563

2 976

DE000000000001433

1433

Anker- Kesselhaus (Nr. 200)

Anker Gebr. Schoeller GmbH

1 542

1 542

1 542

1 542

1 542

7 710

DE000000000001434

1434

OS-Anlage mit Dampfkessel PP

Basell Polyolefine GmbH

4 789

4 789

4 789

4 789

4 789

23 945

DE000000000001435

1435

Heizwerk Stadtwerke Peine

Stadtwerke Peine GmbH

1 255

1 255

1 255

1 255

1 255

6 275

DE000000000001439

1439

HYDRO ALU Heiz- und Wärmezentrale

Hydro Aluminium Rolled Products GmbH (HARP) - Werk Grevenbroich

4 519

4 519

4 519

4 519

4 519

22 595

DE000000000001441

1441

Heizwerk 3 am Flughafen Düsseldorf

Stadtwerke Düsseldorf AG

3 101

3 021

2 942

2 862

2 782

14 708

DE000000000001442

1442

Erdgas-Terminal Emden (Erdgasaufbereitungsanlage Emden - NGT)

Gassco AS Zweigniederlassung Deutschland

3 152

3 152

3 152

3 152

3 152

15 760

DE000000000001443

1443

Heizkraftwerk Ringstraße, Minden

Energieservice Westfalen Weser GmbH

6 697

6 525

6 354

6 181

6 009

31 766

DE000000000001444

1444

Heizkraftwerk Leipzig

Stadtwerke Leipzig GmbH

21 643

21 087

20 531

19 975

19 419

102 655

DE000000000001445

1445

SWISS KRONO TEX GmbH & Co.KG

SWISS KRONO TEX GmbH & Co.KG

108 990

106 189

103 389

100 589

97 788

516 945

DE000000000001449

1449

Dampfkesselanlage Sachsenmilch Leppersdorf

Sachsenmilch Leppersdorf GmbH

6 060

6 060

6 060

6 060

6 060

30 300

DE000000000001450

1450

Kraftwerk Altbach

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

19 020

18 531

18 042

17 554

17 065

90 212

DE000000000001452

1452

Heizkraftwerk Heilbronn

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

15 229

14 837

14 445

14 055

13 663

72 229

DE000000000001453

1453

Kraftwerk Boxberg Werk III

Lausitz Energie Kraftwerke AG

5 070

4 940

4 810

4 679

4 549

24 048

DE000000000001454

1454

Kraftwerk Boxberg Werk IV

Lausitz Energie Kraftwerke AG

1 713

1 668

1 624

1 581

1 536

8 122

DE000000000001456

1456

Kraftwerk Jänschwalde

Lausitz Energie Kraftwerke AG

13 331

12 988

12 646

12 303

11 960

63 228

DE000000000001457

1457

Rheinhafen-Dampfkraftwerk Karlsruhe

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

11 484

11 189

10 894

10 599

10 304

54 470

DE000000000001459

1459

Kraftwerk Schwarze Pumpe

Lausitz Energie Kraftwerke AG

231 639

225 686

219 735

213 783

207 831

1 098 674

DE000000000001460

1460

Kraftwerk Lippendorf

Lausitz Energie Kraftwerke AG

48 435

47 191

45 946

44 702

43 457

229 731

DE000000000001461

1461

Kraftwerk I72 Schkopau

Dow Olefinverbund GmbH

15 250

15 250

15 250

15 250

15 250

76 250

DE000000000001462

1462

Feuerungsanlage der Airbus

Airbus Defence and Space GmbH

1 145

1 145

1 145

1 145

1 145

5 725

DE000000000001463

1463

Kraftwerk Stuttgart-Münster

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

14 463

14 091

13 720

13 348

12 976

68 598

DE000000000001466

1466

Heizwerk Fronmüllerstraße - Heißwasserkesselanlage mit Erdgas-Motor-BHKW

infra fürth gmbh

1 937

1 887

1 837

1 787

1 738

9 186

DE000000000001468

1468

Energiezentrale DFS Energy GmbH

DFS Energy GmbH

1 969

1 919

1 868

1 817

1 767

9 340

DE000000000001469

1469

Zellstofferzeugung (ZE)

Sappi Stockstadt GmbH

6 666

6 666

6 666

6 666

6 666

33 330

DE000000000001475

1475

HKW Potsdam Süd

Energie und Wasser Potsdam GmbH

25 056

24 413

23 769

23 125

22 481

118 844

DE000000000001478

1478

BHKW Nord

Energie und Wasser Potsdam GmbH

1 282

1 249

1 216

1 183

1 150

6 080

DE000000000001479

1479

Kraftwerk Emsland (Lingen)

RWE Generation SE

48 604

47 355

46 106

44 857

43 608

230 530

DE000000000001480

1480

Kraftwerk Ibbenbüren

RWE Generation SE

 

 

 

 

 

0

DE000000000001482

1482

Kraftwerk Dortmund

RWE Generation SE

11 955

11 648

11 341

11 034

10 726

56 704

DE000000000001484

1484

GuD-Anlage C200

BASF SE

325 436

317 073

308 712

300 349

291 988

1 543 558

DE000000000001485

1485

Kraftwerk Dormagen

RWE Generation SE

209 741

204 352

198 962

193 573

188 184

994 812

DE000000000001486

1486

Kraftwerk Huckingen

Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (HKM)

529

516

502

488

475

2 510

DE000000000001491

1491

Heizwerk Vilseck

Bayernwerk Natur GmbH

3 613

3 613

3 613

3 613

3 613

18 065

DE000000000001492

1492

Kesselhaus 1 Krefeld

Outokumpu Nirosta GmbH

10 551

10 551

10 551

10 551

10 551

52 755

DE000000000001497

1497

GuD-Anlage mit Spitzen- und Reservedampfkessel

InfraLeuna GmbH

60 017

58 474

56 932

55 391

53 849

284 663

DE000000000001499

1499

StW Böblingen

Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG

783

762

742

722

702

3 711

DE000000000001501

1501

Heizkraftwerk Mitte (Allerheiligenstraße)

Mainova AG

632

616

599

583

567

2 997

DE000000000001502

1502

Dampfkesselanlage Milchwerk Stendal

GETEC heat & power GmbH

11 299

11 299

11 299

11 299

11 299

56 495

DE000000000001503

1503

Heizkraftwerk Betriebsstätte Neidenfels

Julius Glatz GmbH

22 447

22 447

22 447

22 447

22 447

112 235

DE000000000001507

1507

Kraftwerk

ADM Spyck GmbH

23 512

22 908

22 304

21 700

21 096

111 520

DE000000000001509

1509

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG

75 889

73 939

71 989

70 039

68 089

359 945

DE000000000001510

1510

Heizkraftwerk Friedensstraße

Stadtwerke Zittau GmbH

2 026

1 974

1 922

1 870

1 818

9 610

DE000000000001515

1515

Heizkraftwerk West

Volkswagen AG

27 597

26 888

26 179

25 470

24 761

130 895

DE000000000001518

1518

Werk Hemelingen Kesselhaus 2 (CP2)

Jacobs Douwe Egberts DE GmbH

6 725

6 725

6 725

6 725

6 725

33 625

DE000000000001521

1521

Werk Hemelingen Kesselhaus 1 (CP1)

Jacobs Douwe Egberts DE GmbH

2 432

2 432

2 432

2 432

2 432

12 160

DE000000000001522

1522

KRONOS TITAN GmbH, Werk Nordenham

KRONOS TITAN GmbH

40 994

39 941

38 887

37 834

36 781

194 437

DE000000000001524

1524

HKW Cottbus Gesamtanlage

Stadtwerke Cottbus GmbH

10 126

9 866

9 606

9 346

9 086

48 030

DE000000000001527

1527

Heizkraftwerk Nord / Süd

Volkswagen AG

43 797

42 672

41 546

40 421

39 296

207 732

DE000000000001528

1528

Fabo KWK + Kesselhaus

Mondelez Deutschland Snacks Production GmbH & Co. KG

3 540

3 449

3 358

3 267

3 176

16 790

DE000000000001529

1529

Heizkraftwerk Kassel

Volkswagen AG

16 036

15 624

15 212

14 799

14 387

76 058

DE000000000001532

1532

Dampfkessel Werk Wesseling

Basell Polyolefine GmbH

129 952

126 613

123 274

119 935

116 596

616 370

DE000000000001533

1533

Heizwerk Sieker

Stadtwerke Bielefeld GmbH

117

117

117

117

117

585

DE000000000001535

1535

Heizwerk Hannover

VW Kraftwerk GmbH

17 434

17 434

17 434

17 434

17 434

87 170

DE000000000001536

1536

Anlage H Trichlorethylen-Anlage

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

13 449

13 449

13 449

13 449

13 449

67 245

DE000000000001539

1539

Kraft-Wärmekopplungsanlage auf Gasturbinenbasis (Kesselanlage und Gasturbine)

HELLA GmbH & Co. KGaA

2 347

2 347

2 347

2 347

2 347

11 735

DE000000000001540

1540

Heizkraftwerk Ortenberg

Stadtwerke Marburg GmbH

1 884

1 835

1 787

1 738

1 690

8 934

DE000000000001541

1541

Energiezentrale

Paderborner Kühlhaus GmbH & Co.KG

2 142

2 087

2 032

1 977

1 922

10 160

DE000000000001542

1542

Heizwerk_Broich

medl GmbH

2 790

2 719

2 647

2 575

2 504

13 235

DE000000000001543

1543

GKS Grundlastwerk

GKS-Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt GmbH

6 439

6 274

6 109

5 943

5 778

30 543

DE000000000001544

1544

Heizkraftwerk Karlstraße

Energie- und Wasserversorgung Bonn/ Rhein-Sieg GmbH

13 398

13 054

12 709

12 365

12 021

63 547

DE000000000001545

1545

Heizwerk Bolbrinkersweg

Stadtwerke Bielefeld GmbH

35

35

35

35

35

175

DE000000000001546

1546

Feuerungsanlage zur Herstellung von Prozessdampf

ALMIL AG Allgäuer Alpenmilchwerk

6 816

6 816

6 816

6 816

6 816

34 080

DE000000000001549

1549

MDI-Anlage (Anlage P)

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH Werk Stade

36 562

36 562

36 562

36 562

36 562

182 810

DE000000000001550

1550

Heizwerk Universität

Stadtwerke Bielefeld GmbH

683

665

647

630

612

3 237

DE000000000001551

1551

Heizkraftwerk Schildescher Str.

Stadtwerke Bielefeld GmbH

9 202

8 966

8 730

8 493

8 257

43 648

DE000000000001552

1552

Dampfkesselanlage und Anlage zur Erzeugung von Ölen und Fetten aus pflanzlichen Rohstoffen

O. & L. Sels GmbH & Co. KG

29 109

29 109

29 109

29 109

29 109

145 545

DE000000000001556

1556

Heizkraftwerk Süd

Energie- und Wasserversorgung Bonn/ Rhein-Sieg GmbH

92

90

88

85

83

438

DE000000000001557

1557

Hegholt (Kesselanlage & BHKW)

HanseWerk Natur GmbH

496

483

470

458

445

2 352

DE000000000001564

1564

Kesselhaus

BASF Lampertheim GmbH

9 328

9 088

8 849

8 609

8 369

44 243

DE000000000001569

1569

Hohenhorst Heizwerk (Kesselanlage & BHKW-Module)

HanseWerk Natur GmbH

1 131

1 102

1 073

1 044

1 015

5 365

DE000000000001570

1570

BHKW Stapelfeld

HanseWerk Natur GmbH

1 698

1 654

1 611

1 567

1 523

8 053

DE000000000001573

1573

Kesselhaus 1

Stute Nahrungsmittelwerke GmbH & Co.KG

2 475

2 475

2 475

2 475

2 475

12 375

DE000000000001574

1574

Schnackenburgallee GV 4

HanseWerk Natur GmbH

1 603

1 562

1 520

1 479

1 438

7 602

DE000000000001575

1575

Heizkraftwerk Neumünster

SWN Stadtwerke Neumünster GmbH

5 836

5 686

5 536

5 386

5 236

27 680

DE000000000001577

1577

Lunzenauer Papier- und Pappenfabrik

Lunzenauer Papier- und Pappenfabrik GmbH & Co. KG

1 482

1 482

1 482

1 482

1 482

7 410

DE000000000001579

1579

Heizwerk Emden

VW Kraftwerk GmbH

3 826

3 826

3 826

3 826

3 826

19 130

DE000000000001583

1583

Feuerungsanlage und Gasturbinen Heizkraftwerk (GT-HKW) Milei

Milei GmbH

16 879

16 446

16 012

15 578

15 144

80 059

DE000000000001585

1585

Heizkraftwerk

Protein und Ölwerk Neuss GmbH & Co. KG

20 980

20 980

20 980

20 980

20 980

104 900

DE000000000001588

1588

Heizkraftwerk Dessau

Kraftwerk Dessau GmbH

12 296

11 980

11 664

11 348

11 032

58 320

DE000000000001594

1594

MVV Enamic Ludwigshafen GmbH - IK Ludwigshafen

MVV Enamic Ludwigshafen GmbH

6 966

6 787

6 608

6 429

6 250

33 040

DE000000000001595

1595

MVV Netze GmbH Heizwerk Einspeisung Nord

MVV Netze GmbH

13

13

13

13

13

65

DE000000000001596

1596

MVV Netze GmbH Heizwerk Vogelstang

MVV Netze GmbH

12

12

12

12

12

60

DE000000000001598

1598

Heizkraftwerk Freudenberg Weinheim

Freudenberg Service Kommanditgesellschaft

4 275

4 165

4 057

3 947

3 836

20 280

DE000000000001600

1600

Dampfkesselanlage Kesselhaus

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

5 573

5 573

5 573

5 573

5 573

27 865

DE000000000001601

1601

Kraftwerk Goldenberg

RWE Power AG

53 993

52 606

51 219

49 832

48 444

256 094

DE000000000001603

1603

Industriekraftwerk Frechen

RWE Power AG

190 149

185 263

180 377

175 492

170 606

901 887

DE000000000001604

1604

Industriekraftwerk Berrenrath

RWE Power AG

40 180

39 147

38 115

37 083

36 050

190 575

DE000000000001606

1606

Kraftwerk Neurath

RWE Power AG

3 346

3 260

3 173

3 087

3 001

15 867

DE000000000001607

1607

Kraftwerk Weisweiler

RWE Power AG

13 624

13 274

12 923

12 574

12 223

64 618

DE000000000001610

1610

VW_BS - Heizwerk

Volkswagen AG

2 332

2 272

2 212

2 153

2 093

11 062

DE000000000001614

1614

Heizwerk Geb. 24

Airbus Operations GmbH

5 284

5 284

5 284

5 284

5 284

26 420

DE000000000001615

1615

Wärmeversorgungszentrale Kessel 1-4 und BHKW

Siemens Mobility GmbH

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

7 500

DE000000000001617

1617

Standort Ölper

Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG

1 744

1 699

1 654

1 610

1 565

8 272

DE000000000001618

1618

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA, Werk Homburg - Energiezentrale

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA

5 074

4 944

4 813

4 682

4 553

24 066

DE000000000001619

1619

Feuerungsanlage

Airbus Operations GmbH

1 408

1 372

1 336

1 300

1 264

6 680

DE000000000001621

1621

Heizwerk West

Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG

29

29

29

29

29

145

DE000000000001622

1622

Heizkraftwerk Mitte

Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG

35 961

35 037

34 113

33 189

32 265

170 565

DE000000000001624

1624

Heizwerk Süd

Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG

18

18

18

18

18

90

DE000000000001625

1625

HKW

Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH

8 641

8 641

8 641

8 641

8 641

43 205

DE000000000001626

1626

Heizkraftwerk Nord

Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG

1 665

1 623

1 580

1 537

1 494

7 899

DE000000000001627

1627

Industriekraftwerk Breuberg

Pirelli Deutschland GmbH

7 669

7 472

7 275

7 078

6 880

36 374

DE000000000001628

1628

HKW US-Depot

Stadtwerke Gießen AG

1 200

1 170

1 139

1 108

1 077

5 694

DE000000000001630

1630

HKW Leihgesterner Weg

Stadtwerke Gießen AG

5 819

5 669

5 520

5 370

5 221

27 599

DE000000000001632

1632

Heizwerk Winnenden

Fernwärme Winnenden GmbH & Co. KG

2 039

1 987

1 935

1 882

1 830

9 673

DE000000000001633

1633

Einheitliche Anlage Heizkraftwerk Louisenthal Papiermaschine PM1

Papierfabrik Louisenthal GmbH

6 948

6 948

6 948

6 948

6 948

34 740

DE000000000001634

1634

KWK-Kraftwerk

United Initiators GmbH

8 154

7 945

7 735

7 526

7 316

38 676

DE000000000001637

1637

Wärme- und Stromerzeugung Braustätte Süd

Bitburger Braugruppe GmbH Standort Bitburg

2 825

2 752

2 679

2 607

2 534

13 397

DE000000000001638

1638

Energieversorgung für die LVR-Klinik Bedburg Hau

LVR Landschaftsverband Rheinland, LVR-Klinik Bedburg-Hau

1 503

1 465

1 426

1 388

1 349

7 131

DE000000000001639

1639

HKW

Stadtwerke Göttingen AG

3 539

3 448

3 357

3 266

3 175

16 785

DE000000000001641

1641

BHKW Lipperkamp

swb Services AG & Co. KG

886

863

841

818

795

4 203

DE000000000001644

1644

Heizkraftwerk Niederrad

Mainova AG

18 534

18 058

17 582

17 105

16 629

87 908

DE000000000001646

1646

Energiezentrale

Coffein Compagnie Dr. Erich Scheele GmbH & Co. KG

13 596

13 247

12 897

12 548

12 199

64 487

DE000000000001647

1647

Tierkörperbeseitigungsanlage

Oldenburger Fleischmehlfabrik GmbH

4 961

4 961

4 961

4 961

4 961

24 805

DE000000000001649

1649

Kraftwerk Niederaußem

RWE Power AG

29 024

28 278

27 532

26 787

26 041

137 662

DE000000000001652

1652

Kraftwerk B311 ohne Kessel 2

Bayer AG Supply Center Bergkamen

14 404

14 034

13 664

13 294

12 923

68 319

DE000000000001662

1662

Kraftwerk HE_5094001_414

InfraServ GmbH & Co. Wiesbaden KG

54 038

52 649

51 261

49 873

48 485

256 306

DE000000000001665

1665

UPM, Schongau Heizkraftwerk

UPM GmbH, Werk Schongau

4 795

4 672

4 548

4 425

4 302

22 742

DE000000000001666

1666

Heizwerk Mitte

Stadtwerke Duisburg AG

12 726

12 399

12 072

11 745

11 418

60 360

DE000000000001667

1667

Energiezentrale (Heiz-Kälte-Werk) Flughafen

Mainova AG

1 969

1 969

1 969

1 969

1 969

9 845

DE000000000001668

1668

Feuerungsanlage mit 2 Kessel

Prefere Paraform GmbH & Co. KG

7 003

7 003

7 003

7 003

7 003

35 015

DE000000000001671

1671

Heizwerk Nord

Stadtwerke Duisburg AG

87

87

87

87

87

435

DE000000000001672

1672

HKW West

Stadtwerke Karlsruhe GmbH

19 874

19 363

18 853

18 342

17 831

94 263

DE000000000001673

1673

Feuerungsanlage für Heizöl und Erdgas

Phoenix Compounding Technology GmbH Hannoversche Str. 88 21079 Hamburg

2 291

2 291

2 291

2 291

2 291

11 455

DE000000000001677

1677

Industriekraftwerk

Cargill Deutschland GmbH

81 708

79 609

77 509

75 410

73 310

387 546

DE000000000001680

1680

Energiezentrale Werk II (Bau 46) inkl. Werk 4 (Bau 26)

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

3 585

3 585

3 585

3 585

3 585

17 925

DE000000000001685

1685

Energiezentrale Klinikum Augsburg

Universitätsklinikum Augsburg A.ö.R.

1 137

1 137

1 137

1 137

1 137

5 685

DE000000000001686

1686

Heizkraftwerk Evonik Degussa GmbH Werk Rheinfelden

Evonik Degussa GmbH Werk Rheinfelden

30 307

29 528

28 749

27 970

27 193

143 747

DE000000000001687

1687

Kartoffelverarbeitungswerk Aldrup

Agrarfrost GmbH & Co. KG

20 948

20 410

19 871

19 333

18 795

99 357

DE000000000001688

1688

HKW Sonnenstein

Energieversorgung Pirna GmbH

1 979

1 928

1 877

1 826

1 775

9 385

DE000000000001690

1690

Dampfkesselanlage zur Energieerzeugung für den Betrieb

Schne-frost Produktion GmbH & Co. KG

10 479

10 479

10 479

10 479

10 479

52 395

DE000000000001691

1691

Kimberly Clark Werk Koblenz

Kimberly Clark Deutschland GmbH

10 730

10 730

10 730

10 730

10 730

53 650

DE000000000001692

1692

Schnellstartkessel

BASF SE

20 811

20 811

20 811

20 811

20 811

104 055

DE000000000001695

1695

Kesselhaus Oschersleben

Agrarfrost GmbH & Co. KG

1 143

1 143

1 143

1 143

1 143

5 715

DE000000000001697

1697

Arla Foods Deutschland, Niederlassung Pronsfeld

Arla Foods Deutschland GmbH

9 140

9 140

9 140

9 140

9 140

45 700

DE000000000001700

1700