Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022D0217(03).pdf

17.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 77/213


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 december 2021

om åläggande för den centrala förvaltaren av Europeiska unionens transaktionsförteckning att föra in ändringar av de nationella fördelningstabellerna för Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Irland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Finland och Sverige i Europeiska unionens transaktionsförteckning

2022/C 77/03

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 av den 19 december 2018 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, särskilt artikel 23.4 (1), och

av följande skäl:

(1)

I delegerad förordning (EU) 2019/331 fastställs de unionstäckande övergångsbestämmelserna för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i direktiv 2003/87/EG för den fjärde handelsperioden från 2021 till 2030.

(2)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1842 (2) fastställs tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (3) vad gäller ytterligare åtgärder i samband med justeringar av gratis tilldelning av utsläppsrätter på grund av förändringar av verksamhetsnivå.

(3)

Genom kommissionens beslut 2021/C 302/01 (4) ålade kommissionen den centrala förvaltaren av Europeiska unionens transaktionsförteckning att föra in de nationella fördelningstabellerna för Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland och Sverige i Europeiska unionens transaktionsförteckning.

(4)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Belgien genom en skrivelse av den 9 december 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(5)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Bulgarien genom en skrivelse av den 8 december 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(6)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Danmark genom skrivelser av den 1 december och den 8 december 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(7)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Tyskland genom en skrivelse av den 1 december 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(8)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Irland genom skrivelser av den 7 december och den 9 december 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(9)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Spanien genom skrivelser av den 20 september 2021, 14 oktober 2021 samt den 3 december och den 9 december 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(10)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Frankrike genom en skrivelse av den 9 december 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(11)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Kroatien genom en skrivelse av den 7 december 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(12)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Italien genom en skrivelse av den 9 december 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(13)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Cypern genom en skrivelse av den 2 december 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(14)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Lettland genom en skrivelse av den 9 december 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(15)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Litauen genom en skrivelse av den 7 december 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(16)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Ungern genom skrivelser av den 26 oktober 2021, 15 november 2021, den 1 december 2021, den 3 december 2021, den 6 december 2021, den 7 december 2021 och den 9 december 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(17)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Nederländerna genom en skrivelse av den 7 december 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(18)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Österrike genom en skrivelse av den 9 december 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(19)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Polen genom en skrivelse av den 8 december 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(20)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Portugal genom en skrivelse av den 6 december 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(21)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Rumänien genom en skrivelse av den 10 december 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(22)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Slovakien genom en skrivelse av den 11 oktober 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(23)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Finland genom en skrivelse av den 1 december 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(24)

I enlighet med artikel 23.2 i delegerad förordning (EU) 2019/331 underrättade Sverige genom en skrivelse av den 9 december 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell för gratis tilldelning av utsläppsrätter till nya deltagare och anpassning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för befintliga anläggningar.

(25)

De anmälda ändringarna av nationella fördelningstabeller är förenliga med delegerad förordning (EU) 2019/331 och genomförandeförordning (EU) 2019/1842.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Den centrala förvaltaren ska föra in ändringarna av de nationella fördelningstabellerna för Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Irland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Finland och Sverige, enligt vad som anges i bilagan, i Europeiska unionens transaktionsförteckning.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2021.

På kommissionens vägnar

Frans TIMMERMANS

Verkställande vice ordförande


(1)  EUT L 59, 27.2.2019, s. 8.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1842 av den 31 oktober 2019 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller ytterligare åtgärder i samband med justeringar av gratis tilldelning av utsläppsrätter på grund av förändringar av verksamhetsnivå (EUT L 282, 4.11.2019, s. 20).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

(4)  Kommissionens beslut 2021/C 302/01 av den 29 juni 2021 om åläggande för den centrala förvaltaren av Europeiska unionens transaktionsförteckning att föra in de nationella fördelningstabellerna för Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland och Sverige i Europeiska unionens transaktionsförteckning (EUT C 302, 28.7.2021, s. 1).


BILAGA I

Nationell fördelningstabell för perioden 2021-2025 i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Medlemsstat: Belgien

Anläggningens id

Anläggningens id (unionsregistret)

Anläggningens namn

Verksamhetsutövarens namn

Antal som ska tilldelas

Antal som ska tilldelas per anläggning

2021

2022

2023

2024

2025

BE000000000204193

204193

Borealis Antwerpen NV

Borealis Antwerpen NV

9 619

9 619

9 619

9 619

9 619

48 095

BE000000000215220

215220

Alvance Aluminum Duffel BV

Alvance Aluminum Duffel BV

22 288

22 288

22 288

22 288

22 288

111 440

BE000000000215200

215200

BASF Antwerpen

BASF Antwerpen

3 132 865

3 132 865

3 132 865

3 132 865

3 132 865

15 664 325

BE000000000000222

222

Total Olefins Antwerp N.V.

Total Olefins Antwerp

540 890

546 242

546 242

546 242

546 242

2 725 858

BE000000000210663

210663

Asfaltcentrale Willemen Infra Doel

Willemen Infra nv

2 812

2 812

2 812

2 812

2 812

14 060

BE000000000000139

139

Lano NV

Lano NV

3 510

3 261

3 261

3 261

3 261

16 554

BE000000000205740

205740

Concordia Textiles

Concordia Textiles

5 579

5 266

5 266

5 266

5 266

26 643

BE000000000000747

747

Aurubis Belgium NV

Aurubis Belgium NV

39 013

40 342

40 342

40 342

40 342

200 381

BE000000000205734

205734

Sadepan

Sadepan Chimica nv

18 198

17 798

17 397

16 997

16 597

86 987

BE000000000204481

204481

Nippon Shokubai Europe NV

Nippon Shokubai Europe NV

86 380

86 380

86 380

86 380

86 380

431 900

BE000000000000306

306

Ostend Basic Chemicals

Ostend Basic Chemicals

55 218

55 218

55 218

55 218

55 218

276 090

BE000000000205667

205667

INOVYN Belgium

INOVYN Belgium

1 582

1 582

1 582

1 582

1 582

7 910

BE000000000000760

760

Rain Carbon bvba

Rain Carbon bvba

89 915

89 915

89 915

89 915

89 915

449 575

BE000000000000058

58

Yara Tertre sa

YARA TERTRE SA

620 320

620 320

620 320

620 320

620 320

3 101 600

BE000000000000186

186

Sonaca Gosselies

Sonaca

2 091

1 597

1 597

1 597

1 597

8 479

BE000000000000235

235

Raffinerie Tirlemontoise SA - Sucrerie de Wanze

Raffinerie Tirlemontoise SA

50 130

51 252

51 252

51 252

51 252

255 138

BE000000000205721

205721

Matériaux de Vaulx (MDV)

Matériaux de Vaulx (MDV)

3 863

3 192

3 192

3 192

3 192

16 631

BE000000000000115

115

LSI - Galva prépeint Flémalle

Liberty Liège Dudelange

26 878

26 878

26 878

26 878

26 878

134 390

BE000000000000106

106

LSI - API - TILLEUR

ArcelorMittal Belgium - LSI - API - TILLEUR

22 658

22 658

22 658

22 658

22 658

113 290

BE000000000000062

62

INOVYN MANUFACTURING BELGIUM

INOVYN Manufacturing Belgium

191 018

191 018

191 018

191 018

191 018

955 090

BE000000000000194

194

Industeel Belgium

Industeel Belgium SA

72 980

72 980

72 980

72 980

72 980

364 900

BE000000000000248

248

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS sa - Rixensart

GlaxoSmithKline Biologicals sa

3 102

3 102

3 102

3 102

3 102

15 510

BE000000000000217

217

Carmeuse Four à chaux Moha

Carmeuse SA

173 338

173 338

173 338

173 338

173 338

866 690

TOTALT

5 174 247

5 179 923

5 179 522

5 179 122

5 178 722

25 891 536


BILAGA II

Nationell fördelningstabell för perioden 2021-2025 i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Medlemsstat: Bulgarien

Anläggningens id

Anläggningens id (unionsregistret)

Anläggningens namn

Verksamhetsutövarens namn

Antal som ska tilldelas

Antal som ska tilldelas per anläggning

2021

2022

2023

2024

2025

BG000000000000033

33

АГРОПОЛИХИМ АД

АГРОПОЛИХИМ АД

123 833

123 833

123 833

123 833

123 833

619 165

BG000000000000004

4

Топлофикация - Перник АД

Топлофикация Перник АД

21 589

21 034

20 480

19 925

19 370

102 398

BG000000000000062

62

"Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс" EООД

"Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс" EООД

761

761

761

761

761

3 805

BG000000000000055

55

КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ EООД пл. Велико Търново

КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ EООД

38 309

38 309

38 309

38 309

38 309

191 545

BG000000000000105

105

"Хан Омуртаг" АД

"Хан Омуртаг" АД

24 653

24 653

24 653

24 653

24 653

123 265

BG000000000202233

202233

Завод за гипсови плоскости Кнауф Марица

Кнауф България EООД

8 693

8 693

8 693

8 693

8 693

43 465

BG000000000202843

202843

"КEРОС България" EАД

'Керос България'' EАД

16 654

16 654

16 654

16 654

16 654

83 270

BG000000000000092

92

"Булгартрансгаз" EАД, Компресорна станция "Кардам 2"

"Булгартрансгаз" EАД

986

986

986

986

986

4 930

BG000000000000091

91

"Булгартрансгаз" EАД, Компресорна Станция "Ихтиман"

"Булгартрансгаз" EАД

3 466

3 466

3 466

3 466

3 466

17 330

BG000000000000090

90

Компресорна станция към ПГХ Чирен

"Булгартрансгаз" EАД

2 197

2 197

2 197

2 197

2 197

10 985

BG000000000000144

144

"Благоевград БТ" АД

"Благоевград БТ" АД

70

70

70

70

70

350

BG000000000000042

42

Биовет АД

Биовет АД

18 968

18 968

18 968

18 968

18 968

94 840

BG000000000000125

125

"Керам Инвест" АД - Сливен

"Керам Инвест" АД - Сливен

1 412

1 412

1 412

1 412

1 412

7 060

BG000000000000098

98

Керамик ГТ

Керамик ГТ

0

0

0

0

0

0

BG000000000000037

37

Керамика Бургас

"Керамика Бургас" АД

2 078

2 078

2 078

2 078

2 078

10 390

BG000000000000097

97

КЦМ АД

КЦМ АД

165 146

165 146

165 146

165 146

165 146

825 730

BG000000000000106

106

"Хан Аспарух" АД

"Хан Аспарух" АД

41 073

41 073

41 073

41 073

41 073

205 365

BG000000000000059

59

БиEй Глас България АД, площадка Пловдив

БиEй Глас България АД

67 147

67 147

67 147

67 147

67 147

335 735

BG000000000000045

45

"Захарни Заводи" АД

"Захарни Заводи" АД

22 572

22 572

22 572

22 572

22 572

112 860

BG000000000202192

202192

ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ EООД

Индуатриал Сълюшънс България EООД

10 108

10 108

10 108

10 108

10 108

50 540

BG000000000000012

12

Холсим (България) АД Бели Извор

Холсим България АД

415 660

415 660

415 660

415 660

415 660

2 078 300

BG000000000000146

146

Грийнс ООД

Грийнс ООД

363

363

363

363

363

1 815

BG000000000202492

202492

Компресорна станция „Галата“

Петрокелтик България EООД

3 196

3 196

3 196

3 196

3 196

15 980

BG000000000000002

2

E. Миролио EАД - Парова централа - Сливен

E. Миролио EАД

20 204

20 204

20 204

20 204

20 204

101 020

BG000000000000030

30

Винербергер EООД

Винербергер EООД

31 254

31 254

31 254

31 254

31 254

156 270

BG000000000000020

20

Златна Панега Цимент АД

Златна Панега Цимент АД

377 949

377 949

377 949

377 949

377 949

1 889 745

BG000000000000047

47

"Завод за хартия - Белово" АД

"Завод за хартия - Белово" АД

4 353

4 353

4 353

4 353

4 353

21 765

BG000000000000076

76

Парова централа "Загорка" АД

"Загорка" АД

881

881

881

881

881

4 405

BG000000000000003

3

ТEЦ към "Видахим" АД

"Видахим" АД

0

0

0

0

0

0

BG000000000206272

206272

ВEЛПА 91 АД

Велпа 91 АД

1 905

1 905

1 905

1 905

1 905

9 525

BG000000000000122

122

ТРУД АД

ТРУД АД

1 874

1 874

1 874

1 874

1 874

9 370

BG000000000000077

77

ВОЦ "Суха река"

"Топлофикация София" EАД

1 545

1 545

1 545

1 545

1 545

7 725

BG000000000000052

52

"Топлофикация Русе" EАД

"Топлофикация Русе" АД

23 824

23 212

22 600

21 988

21 376

113 000

BG000000000000040

40

Топлофикация - Плевен EАД

Топлофикация Плевен АД

18 303

17 831

17 361

16 891

16 421

86 807

BG000000000000035

35

"София Мед" АД

"София Мед" АД

16 267

16 267

16 267

16 267

16 267

81 335

BG000000000000123

123

Топливо 2 EООД

Топливо 2 EООД

0

0

0

0

0

0

BG000000000000046

46

"ТEЦ Свилоза" АД

“Техеко Eнерджи” АД

0

0

0

0

0

0

BG000000000000039

39

Свилоза АД

Свилоза АД

17 598

17 598

17 598

17 598

17 598

87 990

BG000000000000063

63

СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД

СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД

82 287

82 287

82 287

82 287

82 287

411 435

BG000000000000116

116

Промет Стийл EАД

Промет Стийл EАД

25 164

25 164

25 164

25 164

25 164

125 820

BG000000000000151

151

СМА МИНEРАЛ БУРГАС ВАР EООД

СМА МИНEРАЛ БУРГАС ВАР EООД

9 882

9 882

9 882

9 882

9 882

49 410

BG000000000000044

44

"Рубин Трейдинг" EАД

"Рубин Трейдинг" EАД

13 808

13 808

13 808

13 808

13 808

69 040

BG000000000000148

148

Родна индустрия 91 EООД

Родна Индустрия 91 EООД

1 587

1 587

1 587

1 587

1 587

7 935

BG000000000205828

205828

"Рока България" АД

"Рока България" АД

7 338

7 338

7 338

7 338

7 338

36 690

BG000000000000067

67

Калцит АД

Калцит АД

77 531

77 531

77 531

77 531

77 531

387 655

BG000000000000102

102

Прогрес АД

Прогрес АД

633

633

633

633

633

3 165

BG000000000000150

150

Ником - 97 АД

Ником - 97 АД

452

452

452

452

452

2 260

BG000000000000096

96

Ново Стъкло EАД

Ново Стъкло EАД

17 591

17 591

17 591

17 591

17 591

87 955

BG000000000000130

130

"Неохим" АД, Димитровград

"Неохим" АД

504 550

504 550

504 550

504 550

504 550

2 522 750

BG000000000000070

70

Монди Стамболийски EАД

Монди Стамболийски EАД

45 666

45 666

45 666

45 666

45 666

228 330

BG000000000000135

135

Бъдеще Бутово АД

Бъдеще Бутово АД

0

0

0

0

0

0

BG000000000000087

87

"Булгартрансгаз" EАД, Компресорна Станция "Странджа"

"Булгартрансгаз" EАД

274

274

274

274

274

1 370

BG000000000000093

93

"Булгартрансгаз" EАД, Компресорна станция "Провадия"

"Булгартрансгаз" EАД

113

113

113

113

113

565

BG000000000000086

86

"Булгартрансгаз" EАД, Компресорна Станция "Петрич"

"Булгартрансгаз" EАД

7 256

7 256

7 256

7 256

7 256

36 280

BG000000000000089

89

"Булгартрансгаз" EАД, Компресорна Станция "Лозенец"

"Булгартрансгаз" EАД

4 166

4 166

4 166

4 166

4 166

20 830

TOTALT

2 303 189

2 301 550

2 299 914

2 298 277

2 296 640

11 499 570


BILAGA III

Nationell fördelningstabell för perioden 2021-2025 i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Medlemsstat: Danmark

Anläggningens id

Anläggningens id (unionsregistret)

Anläggningens namn

Verksamhetsutövarens namn

Antal som ska tilldelas

Antal som ska tilldelas per anläggning

2021

2022

2023

2024

2025

DK000000000000387

387

CTR, KLC2 - Københavns Lufthavn

CTR I/S

31

31

31

31

31

155

DK000000000000375

375

Siri feltet omfattende anlæg på Siri platformen

INEOS EP A/S

14 251

14 251

14 251

14 251

14 251

71 255

DK000000000000342

342

Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland A/S

1 663 537

1 663 537

1 663 537

1 663 537

1 663 537

8 317 685

DK000000000000338

338

Vindø Teglværk

Randers Tegl A/S

5 170

5 170

5 170

5 170

5 170

25 850

DK000000000000336

336

Vesterled Teglværk A/S

Egernsund Wienerberger Production A/S

11 665

11 665

11 665

11 665

11 665

58 325

DK000000000000330

330

Gandrup Teglværk

Randers Tegl A/S

9 448

9 448

9 448

9 448

9 448

47 240

DK000000000000268

268

Danish Crown Ringsted

DANISH CROWN A/S

1 540

1 540

1 540

1 540

1 540

7 700

DK000000000000232

232

Varmecentral Ærøvej

Frederikshavn Varme A/S

676

676

676

676

676

3 380

DK000000000000217

217

Gladsaxe Spidslastcentral

CTR I/S

340

340

340

340

340

1 700

DK000000000000215

215

Frederiksberg Varmecentral

CTR I/S

212

212

212

212

212

1 060

DK000000000000191

191

Central Mads Holms Vej

Forsyning Helsingør Varme A/S

49

49

49

49

49

245

DK000000000000190

190

Central Vest

Forsyning Helsingør Varme A/S

1 339

1 339

1 339

1 339

1 339

6 695

DK000000000000173

173

Gellerup Varmecentral

AffaldVarme Aarhus Transmission A/S

81

81

81

81

81

405

DK000000000000171

171

Jens Juul Vej Varmecentral

AffaldVarme Aarhus Transmission A/S

83

83

83

83

83

415

DK000000000000167

167

Brønderslev Varme A/S - Brønderslev Kraftvarme

Brønderslev Varme A/S

1 085

1 057

1 029

1 001

973

5 145

DK000000000000163

163

Ikast El- og Varmeværk, Marsvej 4

Energi Ikast Varme A/S

1 067

1 067

1 067

1 067

1 067

5 335

DK000000000000162

162

Elmegården varmecentral

Hillerød Varme A/S

827

827

827

827

827

4 135

DK000000000000161

161

Kgs. Vænge Varmecentral

Hillerød Varme A/S

594

594

594

594

594

2 970

DK000000000000160

160

Ullerød Varmecentral

Hillerød Varme A/S

53

53

53

53

53

265

DK000000000000159

159

Frederiksgade Varmecentral

Hillerød Varme A/S

620

620

620

620

620

3 100

DK000000000000127

127

Sønderborg Fjermvarme, Rojum

Sønderborg Varme A/S

259

259

259

259

259

1 295

DK000000000000118

118

Korup Varmecentral

Fjernvarme Fyn Distribution A/S

204

204

204

204

204

1 020

DK000000000000115

115

Centrum Varmecentral

Fjernvarme Fyn Distribution A/S

1 586

1 586

1 586

1 586

1 586

7 930

DK000000000000093

93

Verdo Varme Herning, Nord Varmecentral

Verdo Varme Herning A/S

1 188

1 188

1 188

1 188

1 188

5 940

DK000000000000092

92

Verdo Varme Herning, Holstebrovej

Verdo Varme Herning A/S

1 684

1 684

1 684

1 684

1 684

8 420

DK000000000000061

61

Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Produktion Danmark A/S

800

779

759

738

717

3 793

DK000000000000012

12

Farum Fjernvarme, Rugmarken 25

Farum Fjernvarme a.m.b.a.

1 110

1 110

1 110

1 110

1 110

5 550

DK000000000000011

11

Farum Fjernvarme, Stavnsholtvej 33

Farum Fjernvarme a.m.b.a.

2 703

2 703

2 703

2 703

2 703

13 515

DK000000000205663

205663

Nørre Uttrup Varmecentral

Aalborg Varme A/S

3 104

3 104

3 104

3 104

3 104

15 520

DK000000000202197

202197

I/S Amager Ressourcecenter

I/S Amager Ressourcecenter

55 235

53 816

52 397

50 977

49 558

261 983

DK000000000000372

372

Harald feltet omfattende anlæg på platformene Harald A og -B

Total EP Danmark A/S (fuldmægtig for DUC)

599

599

599

599

599

2 995

DK000000000000360

360

DuPont Nutrition Biosciences Aps

DuPont Nutriotion BioSciences Aps

8 887

8 887

8 887

8 887

8 887

44 435

DK000000000000354

354

Leca Danmark A/S

Leca Danmark A/S

62 976

62 976

62 976

62 976

62 976

314 880

DK000000000000353

353

Rockwool A/S, Vamdrup

Rockwool A/S

13 086

13 086

13 086

13 086

13 086

65 430

DK000000000000351

351

Rockwool A/S Doense

Rockwool A/S

49 593

49 593

49 593

49 593

49 593

247 965

DK000000000000348

348

Munck Asfalt A/S, Aarup

Munck Asfalt A/S

593

593

593

593

593

2 965

DK000000000000345

345

Gyproc A/S

SAINT-GOBAIN Denmark A/S

3 114

3 114

3 114

3 114

3 114

15 570

DK000000000000343

343

Faxe Kalk Ovnanlægget Stubberup

Faxe Kalk A/S

10 387

10 387

10 387

10 387

10 387

51 935

DK000000000000331

331

Hammershøj teglværk

Randers Tegl A/S

10 442

10 442

10 442

10 442

10 442

52 210

DK000000000000329

329

Wienerberger A/S - Petersminde Teglværk

Andreas Christensen

4 329

4 329

4 329

4 329

4 329

21 645

DK000000000000318

318

ISOVER

SAINTGOBAIN Denmark A/SSAINTGOBAIN Denmark A/SSAINT-GOBAIN Denmark A/S

9 086

9 086

9 086

9 086

9 086

45 430

DK000000000000317

317

Ardagh Glasss Holmegaard A/S

Ardagh Glass Holmegaard A/S

39 725

39 725

39 725

39 725

39 725

198 625

DK000000000000305

305

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S

9 106

9 106

9 106

9 106

9 106

45 530

DK000000000000294

294

CARLSBERG SUPPLY A/S TUBORG FB/TERMINAL

Carlsberg Supply Company Danmark A/S

2 911

2 911

2 911

2 911

2 911

14 555

DK000000000000264

264

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S

860

838

815

793

771

4 077

DK000000000000250

250

Grundejerforeningen Smørmosen 3D

Grundejerforeningen Smørmosen

1 583

1 542

1 502

1 461

1 421

7 509

DK000000000000243

243

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

1 447

1 447

1 447

1 447

1 447

7 235

DK000000000000237

237

Middelfart Fjernvarme, Hovedcentral

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

44

44

44

44

44

220

DK000000000000216

216

Høje Gladsaxe Varmecentral

CTR I/S

703

703

703

703

703

3 515

DK000000000000213

213

CTR, Spidslastcentral Phistersvej

CTR I/S

17

17

17

17

17

85

DK000000000000205

205

SK Varme A/S - Sdr. Stationsvej

SK Varme A/S

224

224

224

224

224

1 120

DK000000000000201

201

Vejle Fjernvarme - Central Langelinie

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

51

51

51

51

51

255

DK000000000000183

183

Sindal Varmeforsyning

Sindal Varmeforsyning A.m.b.a

146

143

139

135

131

694

DK000000000000179

179

Haderslev Fjernvarme, Fjordagervej 15 - 17

Haderslev Fjernvarme

43

42

41

40

38

204

DK000000000000178

178

Haderslev Fjernvarme, Posthussvinget 1

Haderslev Fjernvarme

4

4

4

4

4

20

DK000000000000156

156

Mølholm Varmeværk

Andelsselskabet Mølholm Varmeværk

15

15

15

15

15

75

DK000000000000150

150

Fjernvarme Horsens A/S - Glentevej

Fjernvarme Horsens A/S

54

54

54

54

54

270

DK000000000000139

139

Vildbjerg Varmeværk AMBA

Vildbjerg Varmeværk A.M.B.A

1 232

1 200

1 169

1 137

1 105

5 843

DK000000000000111

111

Hjallerup Fjernvarmeselskab

Hjallerup Fjernvarmeværk A.m.b.a.

622

606

590

574

558

2 950

DK000000000000103

103

Thisted Varmeforsyning - Ringvej

Thisted Varmeforsyning a m b a

15

15

15

14

14

73

DK000000000000088

88

KVV Tårnvej

GEV Varme A/S

194

189

184

179

174

920

DK000000000000087

87

KVV Grønningen-Central 2

GEV Varme A/S

245

239

232

226

220

1 162

DK000000000000080

80

Esbjergværket

Ørsted Bioenergy Thermal Power A/S

20 807

20 273

19 738

19 203

18 669

98 690

DK000000000000078

78

Nordjyllandsværket

Nordjyallndsværket

28 530

27 797

27 064

26 331

25 598

135 320

DK000000000000044

44

Helsingør Kraftvarmeværk

Helsingør Kraftvarmeværk A/S

11 280

10 990

10 700

10 410

10 120

53 500

DK000000000000037

37

Vejle Varmeværk Søndermarkens Kedelcentral

TRE-FOR Varme A/S

11

11

11

11

11

55

DK000000000000036

36

Vejle Varmeværk Nørremarkens Kedelcentral

TRE-FOR Varme A/S

18

18

18

18

18

90

DK000000000000033

33

Kolding Varmeværk Skovparken

TRE-FOR Varme A/S

12

12

12

12

12

60

DK000000000000032

32

Kolding Varmeværk Dampcentral

TRE-FOR Varme A/S

17

17

17

17

17

85

DK000000000000031

31

Kolding Varmeværk Syd

TRE-FOR Varme A/S

41

41

41

41

41

205

DK000000000000030

30

Jetsmark Energiværk amba

Jetsmark Energiværk amba

1 408

1 372

1 336

1 300

1 264

6 680

DK000000000000026

26

Gasværksvej Varmecentral

Aalborg Varme A/S

5 712

5 712

5 712

5 712

5 712

28 560

DK000000000000023

23

Svendborgvej Central

Aalborg Varme A/S

1 221

1 221

1 221

1 221

1 221

6 105

DK000000000000017

17

Silkeborg Varme A/S - Varmeværket Kejlstrupvej

Silkeborg Varme A/S

581

566

551

536

521

2 755

DK000000000000016

16

Silkeborg Varme A/S - Varmeværket Hostrupsgade

Silkeborg Varme A/S

357

348

339

330

320

1 694

DK000000000000008

8

HOFOR - Sundholm Varmecentral

Hofor Fjernvarme P/S

349

349

349

349

349

1 745

DK000000000000007

7

HOFOR - Østre Varmecentral

Hofor Fjernvarme P/S

30

30

30

30

30

150

DK000000000000006

6

HOFOR - Lygten Varmecentral

Hofor Fjernvarme P/S

3 276

3 276

3 276

3 276

3 276

16 380

DK000000000000198

198

Fjernvarme Horsens A/S - Langmarksvej 84

Fjernvarme Horsens A/S

461

461

461

461

461

2 305

DK000000000000197

197

Fjernvarme Horsens A/S - Østergade 14

Fjernvarme Horsens A/S

19

19

19

19

19

95

DK000000000212420

212420

Citycentralen

DIN Forsyning Varme A/S

800

782

765

747

730

3 824

DK000000000212680

212680

ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A

ANDELSKARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.M.B.A

6 628

6 483

6 336

6 191

6 045

31 683

DK000000000000040

40

Jægerspris Kraftvarme A.M.B.A

Jægerspris Kraftvarme A.M.B.A

1 618

1 577

1 535

1 493

1 452

7 675

DK000000000000187

187

Toftlund Fjernvarmecentral

Toftlund Fjernvarme A.m.b.a

906

883

859

836

813

4 297

DK000000000000138

138

Rindum Værket

Ringkøbing Fjernvarmeværk a.m.b.a.

1 407

1 371

1 334

1 298

1 262

6 672

DK000000000000184

184

Kjellerup Fjernvarme Agertoften 5

Kjellerup Fjernvarme AMBA

1 041

1 041

1 041

1 041

1 041

5 205

DK000000000000069

69

Fjernvarme Fyn Produktion A/S

Fjernvarme Fyn Produktion A/S

56 283

54 837

53 391

51 945

50 498

266 954

DK000000000206031

206031

KMC Granules

KMC, Kartoffelmelscentralen AmbA

10 955

10 955

10 955

10 955

10 955

54 775

DK000000000205991

205991

Vejle Fjernvarme a.m.b.a., Central Stribæk

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

31

31

31

31

31

155

DK000000000000266

266

Imerys Fur

Imerys Industrial Minerals Denmark A/S

5 873

5 873

5 873

5 873

5 873

29 365

DK000000000000306

306

Shell Raffinaderiet Fredericia

Crossbridge Energy A/S

249 283

249 283

249 283

249 283

249 283

1 246 415

DK000000000000370

370

Dan feltet omfattende anlæg på platformene Dan A, B, C, D, E, FA, FB, FC, FD, FE, FF og F

Total EP Danmark A/S (fuldmægtig for DUC)

222 486

222 486

222 486

222 486

222 486

1 112 430

DK000000000000267

267

Imerys Mors

Imerys Industrial Minerals Denmark A/S

7 867

7 867

7 867

7 867

7 867

39 335

DK000000000000068

68

Silkeborg Varme A/S - Kraftvarmeværket

Silkeborg Varme A/S

15 138

14 749

14 361

13 972

13 583

71 803

DK000000000000151

151

Roskilde Varme A/S Hovedcentralen

FORS Varme Roskilde

148

148

148

148

148

740

DK000000000000206

206

VEKS - Solrød Kedelcentral

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

1 353

1 318

1 283

1 249

1 214

6 417

DK000000000000010

10

Brædstrup Totalenergianlæg A/S

Brædstrup Totalenergianlæg A/S

1 153

1 124

1 094

1 064

1 035

5 470

DK000000000000288

288

Nordic Sugar, Nakskov Sukkerfabrik

Nordic Sugar A/S

44 000

44 000

44 000

44 000

44 000

220 000

DK000000000000055

55

Ringsted Kraftvarmeværk

Ringsted Fjernvarme A/S

399

389

378

368

358

1 892

DK000000000000054

54

Svanemølleværket

Ørsted Bioenergy Thermal Power A/S

6 454

6 454

6 454

6 454

6 454

32 270

DK000000000000053

53

H.C. Ørsted Værket

Ørsted Bioenergy Thermal Power A/S

22 239

21 668

21 096

20 525

19 953

105 481

DK000000000210839

210839

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a

9 322

9 322

9 322

9 322

9 322

46 610

DK000000000209028

209028

Andelskartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

5 135

5 135

5 135

5 135

5 135

25 675

DK000000000000194

194

Hjørring Varmeforsyning, Gasværksbakken 5-7

Hjørring Varmeforsyning A.M.B.A.

84

84

84

84

84

420

DK000000000000193

193

Hjørring Varmeforsyning, Mandøvej 10

Hjørring Varmeforsyning A.M.B.A.

4 017

3 914

3 811

3 708

3 604

19 054

DK000000000000344

344

Knauf A/S

Knauf A/S

5 271

5 271

5 271

5 271

5 271

26 355

DK000000000000320

320

Carl Matzens Teglværk A/S

A/S Carl Matzens Teglværker

3 077

3 077

3 077

3 077

3 077

15 385

DK000000000000274

274

FF Skagen A/S

FF Skagen A/S

10 983

10 983

10 983

10 983

10 983

54 915

TOTALT

2 780 955

2 774 898

2 768 834

2 762 772

2 756 710

13 844 169


BILAGA IV

Nationell fördelningstabell för perioden 2021-2025 i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Medlemsstat: Tyskland

Anläggningens id

Anläggningens id (unionsregistret)

Anläggningens namn

Verksamhetsutövarens namn

Antal som ska tilldelas

Antal som ska tilldelas per anläggning

2021

2022

2023

2024

2025

DE000000000210629

210629

Vinnol-E-Anlage

Vinnolit GmbH Co. KG

16 678

16 678

16 678

16 678

16 678

83 390

DE000000000210483

210483

Küsten-Kraftwerk Kiel

Stadtwerke Kiel AG

22 480

21 902

21 324

20 747

20 169

106 622

DE000000000209951

209951

Ultramid B-Fabrik I

BASF SE

1 620

1 620

1 620

1 620

1 620

8 100

DE000000000209950

209950

Ultramid A-Fabrik III

BASF SE

3 902

3 902

3 902

3 902

3 902

19 510

DE000000000209949

209949

Ultramid A-Fabrik II

BASF SE

4 218

4 218

4 218

4 218

4 218

21 090

DE000000000209683

209683

Anlagen Nr. 515, Dampfbesicherung Dormagen B735

Currenta GmbH Co. OHG

9 365

9 365

9 365

9 365

9 365

46 825

DE000000000209444

209444

Erdgasverdichterstation Rehden

GASCADE Gastransport GmbH

90

90

90

90

90

450

DE000000000209142

209142

Heizkraftwerk der AFK Geothermie GmbH

AFK-Geothermie GmbH

1 359

1 359

1 359

1 359

1 359

6 795

DE000000000209051

209051

Geothermie-Heizwerk Unterschleißheim

STEAG New Energies GmbH

1 162

1 162

1 162

1 162

1 162

5 810

DE000000000208944

208944

Dampfbesicherung Dormagen M 75

Currenta GmbH Co. OHG

52 422

52 422

52 422

52 422

52 422

262 110

DE000000000208804

208804

Heizkraftwerk Laufzorn

Erdwärme Grünwald GmbH

773

753

733

714

694

3 667

DE000000000207732

207732

Hochdruck-Testzentrum für Gasturbinenbrenner

Siemens Energy Global GmbH Co. KG

797

797

797

797

797

3 985

DE000000000207675

207675

GuD-Anlage Sachsenmilch Leppersdorf GmbH

Sachsenmilch Leppersdorf GmbH

28 411

27 681

26 951

26 221

25 491

134 755

DE000000000207202

207202

Geothermieanlage Unterföhring

GEOVOL Unterföhring GmbH

306

298

290

282

274

1 450

DE000000000206843

206843

Aviretta_Ettringen

Aviretta GmbH

31 558

31 558

31 558

31 558

31 558

157 790

DE000000000206791

206791

Energiezentrale Naturin

Naturin Viscofan GmbH

5 044

4 914

4 785

4 655

4 525

23 923

DE000000000206023

206023

Triebwerkprüfstand

Rolls-Royce Deutschland Ltd Co KG

3 271

3 271

3 271

3 271

3 271

16 355

DE000000000206020

206020

TG3

Inovyn Deutschland GmbH

3 748

3 651

3 555

3 459

3 362

17 775

DE000000000205609

205609

Anlage zur Herstellung von Stärkeprodukten

Ingredion Germany GmbH

16 588

16 588

16 588

16 588

16 588

82 940

DE000000000205273

205273

Salpetersäure-Anlage, Geb. O 04

INEOS Manufacturing Deutschland GmbH

113 385

113 385

113 385

113 385

113 385

566 925

DE000000000205202

205202

Prüffelder für Verbrennungsmotoren

Caterpillar Motoren Rostock GmbH

954

954

954

954

954

4 770

DE000000000205201

205201

Motorenprüfstand Geb. 50

Caterpillar Motoren GmbH Co. KG

0

0

0

0

0

0

DE000000000205182

205182

Motorprüfstände

MAN Energy Solutions SE

2 928

2 928

2 928

2 928

2 928

14 640

DE000000000204802

204802

Prüfstand für Triebwerke

MTU Maintenance Hannover GmbH

1 208

1 208

1 208

1 208

1 208

6 040

DE000000000204642

204642

Motorenprüfstand Werk 2

MTU Friedrichshafen GmbH

1 491

1 491

1 491

1 491

1 491

7 455

DE000000000204641

204641

Motorenprüfstand Werk 1

MTU Friedrichshafen GmbH

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

5 900

DE000000000204581

204581

Essity Mannheim, Zellstofffabrik, ZF inkl. HKW

Essity Operations Mannheim GmbH

12 950

12 950

12 950

12 950

12 950

64 750

DE000000000204361

204361

Prüfstand für Flugzeugtriebwerke

N3 Engine Overhaul Services GmbH Co. KG

1 231

1 231

1 231

1 231

1 231

6 155

DE000000000204322

204322

CO-Anlage

Nippon Gases Deutschland GmbH

3 651

3 651

3 651

3 651

3 651

18 255

DE000000000204219

204219

Werk Grevenbroich

Real Alloy Germany GmbH

11 871

11 871

11 871

11 871

11 871

59 355

DE000000000204213

204213

Polyolefinanlage

SABIC Polyolefine GmbH

23 333

23 333

23 333

23 333

23 333

116 665

DE000000000204196

204196

Gießerei

Hydro Aluminium Gießerei Rackwitz GmbH

14 355

14 355

14 355

14 355

14 355

71 775

DE000000000204139

204139

Prüfstandsanlage 3

MTU Aero Engines AG

33

33

33

33

33

165

DE000000000204135

204135

Prüfstandsanlage 4

MTU Aero Engines AG

503

503

503

503

503

2 515

DE000000000203812

203812

VC

INOVYN Deutschland GmbH

40 772

40 772

40 772

40 772

40 772

203 860

DE000000000203762

203762

Formaldehyd-Anlage

Celanese Production Germany GmbH Co. KG

47 845

47 845

47 845

47 845

47 845

239 225

DE000000000203613

203613

Schwefelsäurebetrieb "Spaltanlage"

Venator Uerdingen GmbH

27 093

27 093

27 093

27 093

27 093

135 465

DE000000000203603

203603

Werk Peitz

Etex Building Performance GmbH

8 228

8 228

8 228

8 228

8 228

41 140

DE000000000203444

203444

RÜTGERS Basisaromaten Castrop-Rauxel

Rain Carbon Germany GmbH

66 440

66 440

66 440

66 440

66 440

332 200

DE000000000203346

203346

Werk Hartershofen

Etex Building Performance GmbH

5 351

5 351

5 351

5 351

5 351

26 755

DE000000000203334

203334

Fernwärmeversorgung Salzwedel

Avacon Natur GmbH

1 043

1 043

1 043

1 043

1 043

5 215

DE000000000203015

203015

Rheinspan Holzwerkstoffe

Rheinspan GmbH Co. KG (ehemals Nolte Holzwerkstoff GmbH Co. KG)

29 147

29 147

29 147

29 147

29 147

145 735

DE000000000202974

202974

BMHKW Goch

GBE - Gocher Bioenergie GmbH

7 085

6 903

6 721

6 539

6 357

33 605

DE000000000202822

202822

Dampfkesselanlage H40

Pharmaserv GmbH

7 497

7 497

7 497

7 497

7 497

37 485

DE000000000202821

202821

Zink-Barium-Anlage

Venator Germany GmbH

29 039

29 039

29 039

29 039

29 039

145 195

DE000000000202819

202819

Titandioxidfabrik

Venator Germany GmbH

19 760

19 760

19 760

19 760

19 760

98 800

DE000000000202634

202634

Performance Silica Betrieb

Evonik Operations GmbH

40 009

40 009

40 009

40 009

40 009

200 045

DE000000000202589

202589

Triebwerksprüfstand LHT HAM

Lufthansa Technik AG

615

615

615

615

615

3 075

DE000000000202557

202557

TRIMET Aluminium SE, Aluminiumschmelz-/Gießanlage Essen

TRIMET Aluminium SE

25 742

25 742

25 742

25 742

25 742

128 710

DE000000000202530

202530

Gipsbauplattenwerk Schwarze Pumpe

Knauf Deutsche Gipswerke KG

11 327

11 327

11 327

11 327

11 327

56 635

DE000000000202468

202468

TVA-Anlage

Currenta GmbH Co. OHG

13 040

13 040

13 040

13 040

13 040

65 200

DE000000000202206

202206

Aromaten-Anlage

Dow Olefinverbund GmbH

2 134

2 134

2 134

2 134

2 134

10 670

DE000000000202001

202001

Lactam-Fabrik

BASF SE

25 491

25 491

25 491

25 491

25 491

127 455

DE000000000201538

201538

VC-Betrieb Gendorf

Vinnolit GmbH Co. KG

25 561

25 561

25 561

25 561

25 561

127 805

DE000000000004166

4166

Kohlekraftwerk Lünen - TKL

Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH Co. KG

2 489

2 425

2 361

2 297

2 233

11 805

DE000000000004159

4159

Bergmann Kalk

Johann Bergmann GmbH Co.

31 880

31 880

31 880

31 880

31 880

159 400

DE000000000004154

4154

GGR-Ofenanlage Merdingen

Hans G. Hauri KG Mineralstoffwerke

28 278

28 278

28 278

28 278

28 278

141 390

DE000000000004146

4146

Geothermie- und Spitzenheizwerk Garching

Energie-Wende-Garching GmbH Co. KG

547

533

519

505

491

2 595

DE000000000003597

3597

Anlage zur Herstellung von Furnaceruß

KG Deutsche Gasrußwerke GmbH Co.

141 073

141 073

141 073

141 073

141 073

705 365

DE000000000003398

3398

Orion Engineered Carbons GmbH Werk Kalscheuren Furnacerußanlage

Orion Engineered Carbons GmbH

175 884

175 884

175 884

175 884

175 884

879 420

DE000000000002794

2794

Anlage zur Erzeugung von Prozesswärme Wismar Pellets Standort HWI

Wismar Pellets GmbH

4 508

4 508

4 508

4 508

4 508

22 540

DE000000000002699

2699

Anlage zum Schmelzen mineralischer Stoffe und Herstellung von Mineralfasern.

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

10 620

10 620

10 620

10 620

10 620

53 100

DE000000000002294

2294

Kracker 4, Geb. T 21

INEOS Manufacturing Deutschland GmbH

536 798

536 798

536 798

536 798

536 798

2 683 990

DE000000000002095

2095

Kracker 5, Geb. S 03

INEOS Manufacturing Deutschland GmbH

534 707

534 707

534 707

534 707

534 707

2 673 535

DE000000000001878

1878

MAN Nürnberg (Kessel 89)

MAN Truck Bus SE Produktion Komponente Nürnberg

393

393

393

393

393

1 965

DE000000000001869

1869

Erdgasverdichterstation Lippe

GASCADE Gastransport GmbH

2 844

2 844

2 844

2 844

2 844

14 220

DE000000000001867

1867

Erdgasverdichterstation Eischleben

GASCADE Gastransport GmbH

5 295

5 295

5 295

5 295

5 295

26 475

DE000000000001836

1836

Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH Co. KG Werk St. Hubert

Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH Co. KG (NETG)

76

76

76

76

76

380

DE000000000001834

1834

Mittelrheinische Erdgastransport Gesellschaft mbH Werk Scheidt

Mittelrheinische Erdgastransport Gesellschaft mbH (METG)

46

46

46

46

46

230

DE000000000001833

1833

Mittelrheinische Erdgastransport Gesellschaft mbH Werk Porz

Mittelrheinische Erdgastransport Gesellschaft mbH (METG)

47

47

47

47

47

235

DE000000000001828

1828

Open Grid Europe GmbH Werk Gescher

Open Grid Europe GmbH

2 784

2 784

2 784

2 784

2 784

13 920

DE000000000001826

1826

Open Grid Europe GmbH Werk Gernsheim

Open Grid Europe GmbH

341

341

341

341

341

1 705

DE000000000001824

1824

Open Grid Europe GmbH Werk Bunde

Open Grid Europe GmbH

218

218

218

218

218

1 090

DE000000000001823

1823

Open Grid Europe GmbH Werk Waidhaus

Open Grid Europe GmbH

988

988

988

988

988

4 940

DE000000000001822

1822

Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH Co. KG Werk Mittelbrunn

Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH Co. KG

5 353

5 353

5 353

5 353

5 353

26 765

DE000000000001815

1815

Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH Co. KG Werk Stolberg

Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH Co. KG

5 291

5 291

5 291

5 291

5 291

26 455

DE000000000001814

1814

Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH Co. KG Werk Hügelheim

Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH Co. KG

4 030

4 030

4 030

4 030

4 030

20 150

DE000000000001813

1813

Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH Co. KG Werk Schwarzach

Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH Co. KG

4 483

4 483

4 483

4 483

4 483

22 415

DE000000000001810

1810

Erdgasverdichterstation Reckrod

GASCADE Gastransport GmbH

7 515

7 515

7 515

7 515

7 515

37 575

DE000000000001807

1807

Erdgasverdichterstation Rückersdorf

GASCADE Gastransport GmbH

12 416

12 416

12 416

12 416

12 416

62 080

DE000000000001799

1799

Open Grid Europe GmbH Werk Krummhörn

Open Grid Europe GmbH

6 116

6 116

6 116

6 116

6 116

30 580

DE000000000001795

1795

Reserveheizwerk Rothensee

Städtische Werke Magdeburg GmbH Co.KG

109

109

109

109

109

545

DE000000000001757

1757

Rohplattenlinien

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

4 815

4 815

4 815

4 815

4 815

24 075

DE000000000001747

1747

Kraftwerk I, Block 4 und Block 5

Evonik Operations GmbH

261 760

255 034

248 309

241 582

234 856

1 241 541

DE000000000001741

1741

Emsland Stärke Emlichheim Heizkraftwerk

Emsland-Stärke GmbH

2 671

2 671

2 671

2 671

2 671

13 355

DE000000000001731

1731

Feuerungsanlage Rt204

Robert Bosch GmbH

516

516

516

516

516

2 580

DE000000000001715

1715

BW_04923847_Spitzenkesselanlage und Verbrennungsmotorenanlage

FairEnergie GmbH

3 605

3 513

3 420

3 328

3 235

17 101

DE000000000001695

1695

Kesselhaus Oschersleben

Agrarfrost GmbH Co. KG

1 290

1 290

1 290

1 290

1 290

6 450

DE000000000001672

1672

HKW West

Stadtwerke Karlsruhe GmbH

24 660

24 027

23 393

22 759

22 126

116 965

DE000000000001665

1665

UPM, Schongau Heizkraftwerk

UPM GmbH, Werk Schongau

4 245

4 136

4 027

3 917

3 809

20 134

DE000000000001662

1662

Kraftwerk HE_5094001_414

Infraserv GmbH und Co. Wiesbaden KG

53 774

52 392

51 011

49 629

48 248

255 054

DE000000000001646

1646

Energiezentrale

Coffein Compagnie GmbH Co.KG

10 130

9 871

9 610

9 349

9 090

48 050

DE000000000001639

1639

HKW

Stadtwerke Göttingen AG

2 980

2 904

2 827

2 751

2 674

14 136

DE000000000001618

1618

Michelin Reifenwerke AG Co. KGaA, Werk Homburg - Energiezentrale

Michelin Reifenwerke AG Co. KGaA

5 447

5 306

5 166

5 026

4 887

25 832

DE000000000001600

1600

Dampfkesselanlage Kesselhaus

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

4 470

4 470

4 470

4 470

4 470

22 350

DE000000000001594

1594

MVV Enamic Korbach GmbH - IK Ludwigshafen

MVV Enamic Korbach GmbH

5 385

5 246

5 108

4 970

4 831

25 540

DE000000000001579

1579

Heizwerk Emden

VW Kraftwerk GmbH

2 420

2 420

2 420

2 420

2 420

12 100

DE000000000001577

1577

Ehem. Lunzenauer Papier- und Pappenfabrik

Bernd Lang, vorläufiger Betreiber der ehemaligen Lunzenauer Papier- und Pappenfabrik GmbH Co. KG

0

0

0

0

0

0

DE000000000001546

1546

Heizwerk Werk Weiding

ALMIL AG Allgäuer Alpenmilchwerk

5 803

5 803

5 803

5 803

5 803

29 015

DE000000000001535

1535

Heizwerk Hannover

VW Kraftwerk GmbH

15 475

15 475

15 475

15 475

15 475

77 375

DE000000000001502

1502

Dampfkesselanlage Milchwerk Stendal

GETEC heat power GmbH

14 068

14 068

14 068

14 068

14 068

70 340

DE000000000001499

1499

Fernheizwerk Grund, Stadtwerke Böblingen

Stadtwerke Böblingen GmbH Co. KG

327

319

310

302

293

1 551

DE000000000001435

1435

Heizwerk Stadtwerke Peine

Stadtwerke Peine GmbH

939

939

939

939

939

4 695

DE000000000001403

1403

GuD-Anlage Bitterfeld

envia THERM GmbH

32 381

31 549

30 717

29 884

29 052

153 583

DE000000000001401

1401

Werk Gohrsmühle

Zanders Paper GmbH

19 844

19 844

19 844

19 844

19 844

99 220

DE000000000001398

1398

Spitzenlastkessel im BHKW Lüneburg Mitte

Avacon Natur GmbH

1 712

1 712

1 712

1 712

1 712

8 560

DE000000000001376

1376

Kraftwerk Schkopau

Uniper Kraftwerke GmbH

97 933

95 417

92 900

90 384

87 867

464 501

DE000000000001368

1368

Besicherungskessel unter der Genehmigung der GuD-Anlage Leuna nach Änderungsgenehmigung vom 25.11.2016

InfraLeuna GmbH

3 784

3 686

3 589

3 492

3 395

17 946

DE000000000001327

1327

Papierfabrik Düsseldorf Julius Schulte Düsseldorf

Julius Schulte Söhne GmbH Co. KG

23 365

23 365

23 365

23 365

23 365

116 825

DE000000000001280

1280

Heizwerk Südstadt

RheinEnergie AG

1 420

1 384

1 347

1 311

1 274

6 736

DE000000000001279

1279

Heizkraftwerk Niehl

RheinEnergie AG

45 236

44 073

42 911

41 749

40 586

214 555

DE000000000001234

1234

Spitzenheizwerk Senftenberg

Stadtwerke Senftenberg GmbH

586

586

586

586

586

2 930

DE000000000001215

1215

Heizkraftwerk Homburg

STEAG New Energies GmbH

1 984

1 933

1 882

1 831

1 780

9 410

DE000000000001211

1211

HHKW Berlin Neukölln Gasheizwerk

E.ON Energy Solutions GmbH

462

462

462

462

462

2 310

DE000000000001209

1209

Wernsing Feuerungsanlage

Wernsing Feinkost GmbH Kartoffelweg 1 49632 Addrup

17 059

17 059

17 059

17 059

17 059

85 295

DE000000000001204

1204

Papierfabrik Meldorf GmbH Co. KG, Werk Tornesch, Kesselhaus der Papierfabrik

Papierfabrik Meldorf GmbH Co. KG

17 027

17 027

17 027

17 027

17 027

85 135

DE000000000001198

1198

Energiebetrieb

OQ Chemicals Produktion GmbH Co. KG

65 587

63 902

62 216

60 532

58 845

311 082

DE000000000001190

1190

Heizkraftwerk Wellesweiler

STEAG New Energies GmbH

776

756

736

716

696

3 680

DE000000000001174

1174

HKW III

Stadtwerke Duisburg AG

25 615

24 957

24 299

23 640

22 982

121 493

DE000000000001141

1141

Heizkraftwerk

Constellium Singen GmbH

8 964

8 733

8 503

8 273

8 042

42 515

DE000000000001125

1125

SW Merseburg HW-BHKW

Stadtwerke Merseburg GmbH

1 717

1 673

1 628

1 584

1 540

8 142

DE000000000001118

1118

Kraftwerk Brunsbüttel

Covestro Deutschland AG

41 252

41 252

41 252

41 252

41 252

206 260

DE000000000001102

1102

Fernheizwerk Pfingstweide

Technische Werke Ludwigshafen AG

1 147

1 147

1 147

1 147

1 147

5 735

DE000000000001101

1101

Fernheizwerk Orschel-Hagen

HBG-Heizwerkbetriebsgesellschaft Reutlingen mbH

988

988

988

988

988

4 940

DE000000000001069

1069

Spitzenheizwerk Nord

GKS-Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt GmbH

395

395

395

395

395

1 975

DE000000000001048

1048

BHKW Nürnberg-Langwasser

Prinovis GmbH Co. KG, Betrieb Nürnberg

5 373

5 235

5 097

4 959

4 820

25 484

DE000000000001040

1040

Energieerzeugungsanlage

Michelin Reifenwerke AG Co. KGaA

3 006

2 929

2 852

2 775

2 697

14 259

DE000000000001028

1028

Kiel HKW Humboldtstr.

Stadtwerke Kiel AG

5 963

5 810

5 657

5 504

5 351

28 285

DE000000000001025

1025

Heizkraftwerk mit Feuerungsanlage

WMF GmbH

1 420

1 384

1 347

1 311

1 274

6 736

DE000000000001024

1024

Heizkraftwerk

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

2 055

2 002

1 949

1 896

1 844

9 746

DE000000000001023

1023

Kiel Heizwerk Nord

Stadtwerke Kiel AG

5 986

5 986

5 986

5 986

5 986

29 930

DE000000000001010

1010

DS Smith Paper Deutschland GmbH, Werk Witzenhausen, GKW

DS Smith Paper Deutschland GmbH

5 647

5 502

5 356

5 211

5 066

26 782

DE000000000001007

1007

Heizwerk 1

FFR Fernwärmeversorgung Flugplatz Ramstein GmbH

2 138

2 138

2 138

2 138

2 138

10 690

DE000000000000937

937

Kesselhaus Worthdamm (Heizkraftwerk)

Sasol Wax GmbH

21 365

20 816

20 267

19 718

19 169

101 335

DE000000000000930

930

Volkswagen AG Group Components Werk Salzgitter

Volkswagen AG

5 642

5 642

5 642

5 642

5 642

28 210

DE000000000000928

928

Kaolintrocknung Werk Hirschau

Amberger Kaolinwerke Eduard Kick GmbH Co. KG

3 721

3 626

3 529

3 434

3 339

17 649

DE000000000000908

908

Heizkraftwerk Nünchritz

Wacker Chemie AG

41 121

41 121

41 121

41 121

41 121

205 605

DE000000000000907

907

Kesselhaus

Industriepark Nienburg GmbH

11 973

11 973

11 973

11 973

11 973

59 865

DE000000000000893

893

Heizwerk Dietzenbach

Energieversorgung Offenbach AG

443

443

443

443

443

2 215

DE000000000000886

886

Heizkraftwerk Düren (ehemals Akzo Nobel Chemicals)

Veolia Industriepark Deutschland GmbH

8 960

8 730

8 499

8 269

8 039

42 497

DE000000000000833

833

Kraftwerk N 230

Currenta GmbH Co. OHG

237 890

231 778

225 665

219 552

213 440

1 128 325

DE000000000000828

828

X- Kraftwerk

Currenta GmbH Co. OHG

30 557

29 772

28 987

28 202

27 416

144 934

DE000000000000809

809

Kraftwerk L 57

Currenta GmbH Co. OHG

98 332

95 806

93 279

90 753

88 225

466 395

DE000000000000795

795

Gemeinschaftskraftwerk Burghausen

Wacker Chemie AG

194 858

189 851

184 845

179 838

174 831

924 223

DE000000000000754

754

HKW Dresden-Klotzsche

DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH

2 415

2 353

2 292

2 229

2 167

11 456

DE000000000000739

739

HKW Dresden-Nossener Brücke

DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH

63 624

61 989

60 355

58 720

57 084

301 772

DE000000000000707

707

Anlage zur Strom- und Dampferzeugung am Standort Halle

August Storck KG

5 323

5 186

5 049

4 913

4 776

25 247

DE000000000000697

697

BHKW Kapaunenstraße

Stadtwerke Greifswald GmbH

2 206

2 150

2 093

2 036

1 980

10 465

DE000000000000642

642

Heizkraftwerk Langwasser

N-ERGIE Kraftwerke GmbH

1 939

1 939

1 939

1 939

1 939

9 695

DE000000000000640

640

Heizwerk Maxfeld

N-ERGIE Kraftwerke GmbH

753

753

753

753

753

3 765

DE000000000000638

638

SWU Heizkraftwerk Bradleystraße

SWU Energie GmbH

2 692

2 623

2 554

2 484

2 415

12 768

DE000000000000617

617

Trocknungsanlage Flexipack

Flexipack International Wunderlich GmbH Co. KG

596

596

596

596

596

2 980

DE000000000000616

616

Papiererzeugung

Sappi Stockstadt GmbH

89 582

89 582

89 582

89 582

89 582

447 910

DE000000000000615

615

Papierfabrik Schoellershammer

SCHOELLERSHAMMER GmbH

93 689

93 689

93 689

93 689

93 689

468 445

DE000000000000614

614

Silphie Paper

Silphie Paper GmbH

178

178

178

178

178

890

DE000000000000612

612

Papierfabrik MPEF

Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH

10 744

10 744

10 744

10 744

10 744

53 720

DE000000000000610

610

Ettringen

Gebr. Lang GmbH Papierfabrik

74 234

74 234

74 234

74 234

74 234

371 170

DE000000000000600

600

UPM, Schongau, Papierproduktion

UPM GmbH, Werk Schongau

171 123

171 123

171 123

171 123

171 123

855 615

DE000000000000599

599

Papierproduktion Augsburg

UPM GmbH, Werk Augsburg

86 277

86 277

86 277

86 277

86 277

431 385

DE000000000000597

597

Metsä Tissue GmbH - Werk Raubach

Metsä Tissue GmbH

14 701

14 701

14 701

14 701

14 701

73 505

DE000000000000594

594

Papierfabrik Hainsberg

Papierfabrik Hainsberg GmbH

568

568

568

568

568

2 840

DE000000000000591

591

Papiermaschinen 1, 3, 4, 5

LEIPA Georg Leinfelder GmbH

114 450

114 450

114 450

114 450

114 450

572 250

DE000000000000590

590

Anlage zur Papier- und Kartonherstellung

LEIPA Georg Leinfelder GmbH

28 540

28 540

28 540

28 540

28 540

142 700

DE000000000000586

586

Papierfabrik Sappi Alfeld (0338)

Sappi Alfeld GmbH

91 217

91 217

91 217

91 217

91 217

456 085

DE000000000000575

575

Papiermaschinen Glückstadt

Steinbeis Papier GmbH

30 065

30 065

30 065

30 065

30 065

150 325

DE000000000000570

570

WEPA Papierfabrik Mainz

WEPA Deutschland GmbH Co. KG

4 712

4 712

4 712

4 712

4 712

23 560

DE000000000000567

567

Papierfabrik mit Heizwerk Altenkirchen

Lydall Performance Materials Altenkirchen GmbH

2 771

2 771

2 771

2 771

2 771

13 855

DE000000000000562

562

Papierfabrik

LENK Paper GmbH

6 667

6 667

6 667

6 667

6 667

33 335

DE000000000000559

559

Kartonmaschine mit Nebenanlage

Mayr-Melnhof Gernsbach GmbH

59 611

59 611

59 611

59 611

59 611

298 055

DE000000000000551

551

Glatfelter Dresden

Glatfelter Dresden GmbH

12 857

12 857

12 857

12 857

12 857

64 285

DE000000000000544

544

Anlage zur Herstellung von Spezialpapier

Neu Kaliß Spezialpapier GmbH

3 616

3 616

3 616

3 616

3 616

18 080

DE000000000000541

541

Papiermaschine (PM6 inkl. Kesselhaus als Nebenanlage)

KANZAN Spezialpapiere GmbH

4 690

4 690

4 690

4 690

4 690

23 450

DE000000000000540

540

Trocknung Texonmaterial durch Dampf

Texon Mockmühl GmbH

3 507

3 507

3 507

3 507

3 507

17 535

DE000000000000533

533

Pappenwerk

Katz GmbH Co. KG

3 042

3 042

3 042

3 042

3 042

15 210

DE000000000000509

509

TH_W_53/42200235200 (PM5)

Sofidel Germany GmbH

4 019

4 019

4 019

4 019

4 019

20 095

DE000000000000506

506

Papiermaschinenanlage

Feldmuehle GmbH

19 065

19 065

19 065

19 065

19 065

95 325

DE000000000000498

498

Einheitliche Anlage bestehend aus Anlage zur Papierherstellung und Kraftwerk.

Kübler Niethammer Papierfabrik Kriebstein GmbH

17 797

17 797

17 797

17 797

17 797

88 985

DE000000000000496

496

Papiererzeugungsanlage Bruckmühl

Neenah Gessner GmbH

5 234

5 234

5 234

5 234

5 234

26 170

DE000000000000490

490

Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH, Zellstofffabrik

Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH

16 449

16 449

16 449

16 449

16 449

82 245

DE000000000000488

488

Zellstoff Stendal GmbH, Zellstofffabrik

Zellstoff Stendal GmbH

40 138

40 138

40 138

40 138

40 138

200 690

DE000000000000270

270

Gladbeck 2, Anlage zur Herstellung von Glas

PILKINGTON Deutschland AG

51 323

51 323

51 323

51 323

51 323

256 615

DE000000000000266

266

Wiegand-Glashüttenwerke GmbH Werk Schleusingen

Wiegand-Glashüttenwerke GmbH Werk Schleusingen

38 781

38 781

38 781

38 781

38 781

193 905

DE000000000000263

263

Wiegand-Glashüttenwerke GmbH Werk Großbreitenbach

Wiegand-Glashüttenwerke GmbH

43 121

43 121

43 121

43 121

43 121

215 605

DE000000000000262

262

Wiegand-Glashüttenwerke GmbH Werk Steinbach a. Wald

Wiegand-Glashüttenwerke GmbH

95 358

95 358

95 358

95 358

95 358

476 790

DE000000000000261

261

Herstellung von Hohlglas

RITZENHOFF AG

15 796

15 796

15 796

15 796

15 796

78 980

DE000000000000257

257

Schmelzwerk

W E N D E L GmbH Email- und Keramikfritten

2 596

2 596

2 596

2 596

2 596

12 980

DE000000000000252

252

O-I Germany GmbH Co. KG, Werk Rinteln

O-I Germany GmbH Co. KG

31 589

31 589

31 589

31 589

31 589

157 945

DE000000000000250

250

O-I Germany GmbH Co. KG, Werk Bernsdorf

O-I Germany GmbH Co. KG

6 632

6 632

6 632

6 632

6 632

33 160

DE000000000000244

244

Glaswerk Freital

Glashütte Freital GmbH

7 956

7 956

7 956

7 956

7 956

39 780

DE000000000000220

220

Anlage zur Herstellung von Glas. Werk Bad Wurzach

Verallia Deutschland AG

85 011

85 011

85 011

85 011

85 011

425 055

DE000000000000215

215

Anlage zum Glasschmelzen

Zwiesel Kristallglas AG

20 003

20 003

20 003

20 003

20 003

100 015

DE000000000000198

198

Glasschmelzanlage zur Herstellung von Flachglas nach dem Floatverfahren

SAINT-GOBAIN GLASS Deutschland GmbH

65 297

65 297

65 297

65 297

65 297

326 485

DE000000000000171

171

Kalkwerk Herrlingen

Märker Kalk GmbH

77 155

77 155

77 155

77 155

77 155

385 775

DE000000000000158

158

Bergmann Kalkofen 2

Johann Bergmann GmbH Co.

6 405

6 405

6 405

6 405

6 405

32 025

DE000000000000155

155

Anlage zum Brennen von Kalk

Kalkwerke Otto Breckweg GmbH Co. KG

21 234

21 234

21 234

21 234

21 234

106 170

DE000000000000148

148

Werk Messinghausen, Kalk-Schachtöfen I-III

Rheinkalk GmbH

34 517

34 517

34 517

34 517

34 517

172 585

DE000000000000147

147

Werk Flandersbach, Anlage zum Brennen von Kalkstein

Rheinkalk GmbH

966 796

966 796

966 796

966 796

966 796

4 833 980

DE000000000000128

128

Fels KK NSO 5

Fels-Werke GmbH

38 168

38 168

38 168

38 168

38 168

190 840

DE000000000000123

123

Fels KG NSO

Fels-Werke GmbH

29 122

29 122

29 122

29 122

29 122

145 610

DE000000000000117

117

Werk SPZ Rohrdorf

Südbayerisches Portland-Zementwerk Gebr. Wiesböck Co. GmbH

644 466

644 466

644 466

644 466

644 466

3 222 330

DE000000000000111

111

HeidelbergCement AG, Zementwerk Hannover

HeidelbergCement AG

532 548

532 548

532 548

532 548

532 548

2 662 740

DE000000000000109

109

HeidelbergCement AG Zementwerk Burglengenfeld

HeidelbergCement AG

710 880

710 880

710 880

710 880

710 880

3 554 400

DE000000000000108

108

Spenner Drehofenanlage

Spenner GmbH Co. KG

504 271

504 271

504 271

504 271

504 271

2 521 355

DE000000000000100

100

SCHWENK_Werk_Bernburg

SCHWENK Zement GmbH Co. KG

745 343

745 343

745 343

745 343

745 343

3 726 715

DE000000000000098

98

Drehrohrofen mit Wärmeabgabe an die werkseigene Hüttensandtrocknungsanlage (bisher: Drehrohrofen mit Heißgaserzeuger für die Rohmühle II)

thomas zement GmbH Co. KG

319 012

319 012

319 012

319 012

319 012

1 595 060

DE000000000000094

94

HeidelbergCement AG Zementwerk Lengfurt

HeidelbergCement AG

685 050

685 050

685 050

685 050

685 050

3 425 250

DE000000000000088

88

HeidelbergCement AG Zementwerk Ennigerloh

HeidelbergCement AG

397 011

397 011

397 011

397 011

397 011

1 985 055

DE000000000000084

84

SCHWENK_Werk_Karlstadt

SCHWENK Zement GmbH Co. KG

572 250

572 250

572 250

572 250

572 250

2 861 250

DE000000000000082

82

SCHWENK_WGS_Standort_Mergelstetten

SCHWENK Zement GmbH Co. KG

539 496

539 496

539 496

539 496

539 496

2 697 480

DE000000000000080

80

SCHWENK_WGS_Standort_Allmendingen

SCHWENK Zement GmbH Co. KG

638 863

638 863

638 863

638 863

638 863

3 194 315

DE000000000000033

33

Schmierstoffraffinerie Neuhof

HR Ölwerke Schindler GmbH

55 672

55 672

55 672

55 672

55 672

278 360

TOTALT

12 942 490

12 905 903

12 869 310

12 832 722

12 796 127

64 346 552


BILAGA V

Nationell fördelningstabell för perioden 2021-2025 i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Medlemsstat: Irland

Anläggningens id

Anläggningens id (unionsregistret)

Anläggningens namn

Verksamhetsutövarens namn

Antal som ska tilldelas

Antal som ska tilldelas per anläggning

2021

2022

2023

2024

2025

IE000000000211260

211260

MSD Ireland (Biotech Dublin)

MSD International GmbH (trading as MSD Ireland (Biotech Dublin))

744

744

744

744

744

3 720

IE000000000207487

207487

Belview

Glanbia Ireland Designated Activity Company

26 850

26 850

26 850

26 850

26 850

134 250

IE000000000205865

205865

Lakeland Dairies Drying Plant

Lakeland Dairies Co-Operative Society Limited

5 428

5 428

5 428

5 428

5 428

27 140

IE000000000000111

111

Aurivo Dairy Ingredients Ltd

Aurivo Dairy Ingredients Ltd

20 328

20 328

20 328

20 328

20 328

101 640

IE000000000000034

34

Irish Cement Limited, Platin Works

CRH PLC

903 235

903 235

903 235

903 235

903 235

4 516 175

IE000000000000021

21

Eli Lilly Kinsale Limited

Eli Lilly Kinsale Limited

7 582

7 582

7 582

7 582

7 582

37 910

IE000000000000013

13

Bailieboro Foods Ltd

Lakeland Dairies Co-Operative Society Limited

33 625

32 761

31 898

31 034

30 170

159 488

IE000000000000002

2

Kingscourt Works

Saint-Gobain Construction Products (Ireland) Limited

10 735

10 735

10 735

10 735

10 735

53 675

IE000000000000038

38

Pelagia Killybegs

Pelagia Feed (Ireland) Limited

2 175

2 175

2 175

2 175

2 175

10 875

TOTALT

1 010 702

1 009 838

1 008 975

1 008 111

1 007 247

5 044 873


BILAGA VI

Nationell fördelningstabell för perioden 2021-2025 i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Medlemsstat: Spanien

Anläggningens id

Anläggningens id (unionsregistret)

Anläggningens namn

Verksamhetsutövarens namn

Antal som ska tilldelas

Antal som ska tilldelas per anläggning

2021

2022

2023

2024

2025

ES000000000000490

490

CERÁMICA PIEROLA, SL

Agustín Morera Gumá

4 139

4 139

4 139

4 139

4 139

20 695

ES000000000000606

606

HIJOS DE FRANCISCO MORANT, S.L.

HIJOS DE FRANCISCO MORANT, S.L.

17 359

17 359

17 359

17 359

17 359

86 795

ES000000000001059

1059

SOFIDEL SPAIN, S.L.U.

SOFIDEL SPAIN, S.L.U.

8 484

8 484

8 484

8 484

8 484

42 420

ES000000000210615

210615

Tratamiento Almazán

Naturgy Renovables, S.L.U.

0

0

0

0

0

0

ES000000000210777

210777

TRACTAMENTS DE JUNEDA, SA

TRACTAMENTS DE JUNEDA, SA

0

0

0

0

0

0

ES000000000211119

211119

Desimpacte de Purins Alcarrás, S.A.

Desimpacte de Purins Alcarrás, S.A.

0

0

0

0

0

0

ES000000000205776

205776

ROCA SANITARIO, S.A.

ROCA SANITARIO, S.A.

0

0

0

0

0

0

ES000000000205897

205897

NITRICOMAX S.L

NITRICOMAX S.L

0

0

0

0

0

0

ES000000000209008

209008

SNIACE COGENERACIÓN

SNIACE S.A.

0

0

0

0

0

0

ES000000000000263

263

FRIAS NUTRICION S.A.

FRIAS NUTRICIÓN, S.A.

0

0

0

0

0

0

ES000000000000465

465

ROFEICA ENERGÃA, S.A.

ROFEICA ENERGÃA, S.A.

0

0

0

0

0

0

ES000000000000522

522

Saint-Gobain CristalerÃa S.L Fàbrica de l'Arboç

Saint-Gobain CristalerÃa S.L

0

0

0

0

0

0

ES000000000206310

206310

NEW TILES S.L.U.

NEW TILES S.L.U.

11 724

11 724

11 724

11 724

11 724

58 620

ES000000000206275

206275

ARGENTA CERÁMICA, S.L - VILLAFAMES

ARGENTA CERÁMICA, S.L - VILLAFAMES

15 944

15 944

15 944

15 944

15 944

79 720

ES000000000206038

206038

ROCKWOOL Peninsular, SAU

ROCKWOOL Peninsular, SAU

51 004

51 004

51 004

51 004

51 004

255 020

ES000000000205866

205866

Cosentino, SAU - Fábrica Nueva Superficie en Gran Formato

COSENTINO, S.A.U.

21 227

21 227

21 227

21 227

21 227

106 135

ES000000000205770

205770

COMPACGLASS, SL - Fábrica III

COMPACGLASS, S.L.

20 554

20 554

20 554

20 554

20 554

102 770

ES000000000205285

205285

Saint Gobain Placo Ibérica S.A. -Fábrica de San Martín PYL

Saint Gobain Placo Ibérica S.A.

7 192

7 192

7 192

7 192

7 192

35 960

ES000000000204982

204982

Compacglass, SL - Factoría IV

COMPACGLASS, S.L.

49 710

49 710

49 710

49 710

49 710

248 550

ES000000000203736

203736

Almacenamiento subterráneo Gaviota

Enagás Transporte S.A.U.

4 461

4 461

4 461

4 461

4 461

22 305

ES000000000203734

203734

KEROS CERAMIA S.L.

KEROS CERÁMICA S.L.

5 708

5 708

5 708

5 708

5 708

28 540

ES000000000203223

203223

KERAMEX, S.A.

KERAMEX, S.A.

14 872

14 872

14 872

14 872

14 872

74 360

ES000000000203075

203075

CERAMICAS L'ALCALATÉN, S.A.

CERAMICAS L'ALCALATÉN, S.A.

11 958

11 958

11 958

11 958

11 958

59 790

ES000000000202882

202882

CERÁMICAS NOMDEDEU, S.A.

CERÁMICAS NOMDEDEU, S.A.

6 212

6 212

6 212

6 212

6 212

31 060

ES000000000202532

202532

COTTOCER, S.L.

COTTOCER S.L.

10 355

10 355

10 355

10 355

10 355

51 775

ES000000000202474

202474

CERÁMICAS APARICI, S.A.

CERÁMICAS APARICI, S.A.

3 255

3 255

3 255

3 255

3 255

16 275

ES000000000202466

202466

TECNIGRES, S.A.

TECNIGRES, S.A.

3 182

3 182

3 182

3 182

3 182

15 910

ES000000000202441

202441

PERONDA GROUP, S.A. (PLANTA-1)

PERONDA GROUP, S.A.

8 137

8 137

8 137

8 137

8 137

40 685

ES000000000202339

202339

XALLAS ELECTRICIDAD Y ALEACIONES, S.A.U.

XALLAS ELECTRICIDAD Y ALEACIONES, S.A.U.

130 295

130 295

130 295

130 295

130 295

651 475

ES000000000202305

202305

Grespania, S.A. (Castellón)

Grespania, S.A. (Castellón)

13 853

13 853

13 853

13 853

13 853

69 265

ES000000000202256

202256

CRISTAL CERÁMICAS S.A. FACTORÍA III

CRISTAL CERAMICAS S.A

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

55 000

ES000000000202235

202235

PAVIMENTOS BECHÍ, S.L

PAVIMENTOS BECHÍ, S.L

8 821

8 821

8 821

8 821

8 821

44 105

ES000000000202173

202173

APOLO CERAMICAS S.L

APOLO CERÁMICAS S.L

5 849

5 849

5 849

5 849

5 849

29 245

ES000000000202106

202106

UNIVERSAL CERAMICA, S.L.

UNIVERSAL CERAMICA, S.L.

2 018

2 018

2 018

2 018

2 018

10 090

ES000000000201993

201993

HALCÓN CERÁMICAS, S.L. (II)

HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.

21 885

21 885

21 885

21 885

21 885

109 425

ES000000000201986

201986

MAINZU

MANUFACTURA INDUSTRIAL AZULEJERA, S.L.

5 211

5 211

5 211

5 211

5 211

26 055

ES000000000090057

90057

Estación de compresión de El Villar de Arnedo

Enagás Transporte S.A.U.

1 665

1 665

1 665

1 665

1 665

8 325

ES000000000090004

90004

Estación de compresión de Montesa

Enagás Transporte S.A.U.

2 582

2 582

2 582

2 582

2 582

12 910

ES000000000090003

90003

Instalación de Alcázar de San Juan

Enagás Transporte S.A.U.

2 133

2 133

2 133

2 133

2 133

10 665

ES000000000001051

1051

PAMESA CERAMICA, S.L.

PAMESA CERAMICA, S.L.

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

247 470

ES000000000001018

1018

Estación de compresión de Haro

Enagás Transporte S.A.U.

5 113

5 113

5 113

5 113

5 113

25 565

ES000000000000991

991

PORCELANOSA PLANTA 3 (ANTES VENIS)

PORCELANOSA, S.A.U.

33 866

33 866

33 866

33 866

33 866

169 330

ES000000000000988

988

ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A., PLANTA DE SAGUNTO

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.

48 353

48 353

48 353

48 353

48 353

241 765

ES000000000000974

974

CERÁMICA SALONI, S.A.

Cerámica Saloni, S.A.

23 881

23 881

23 881

23 881

23 881

119 405

ES000000000000970

970

ATOMIZADAS DE ALCORA, S.A.U.

ATOMIZADAS DE ALCORA, S.A.U.

10 656

10 656

10 656

10 656

10 656

53 280

ES000000000000953

953

Nissan Motor Ibérica, S.A. - Fábrica Zona Franca -

Nissan motor Ibérica, S.A.

2 501

2 501

2 501

2 501

2 501

12 505

ES000000000000946

946

IBERPOTASH S.A. Sallent

IBERPOTASH S.A.

3 546

3 546

3 546

3 546

3 546

17 730

ES000000000000943

943

SECANIM BIO-INDUSTRIES SAU

SECANIM BIO-INDUSTRIES SAU

13 303

13 303

13 303

13 303

13 303

66 515

ES000000000000938

938

Estación de compresión de Tivissa

Enagás Transporte S.A.U.

795

795

795

795

795

3 975

ES000000000000926

926

Covestro, S.L.

Covestro, S.L.

36 434

35 499

34 563

33 626

32 690

172 812

ES000000000000915

915

Instalación de Almodovar del Campo

Enagás Transporte S.A.U.

860

860

860

860

860

4 300

ES000000000000896

896

Estación de Compresión de Zamora

Enagás Transporte S.A.U.

2 548

2 548

2 548

2 548

2 548

12 740

ES000000000000891

891

ANTIBIOTICOS DE LEÓN SLU

ANTIBIOTICOS DE LEÓN SLU

7 631

7 631

7 631

7 631

7 631

38 155

ES000000000000865

865

TRANSFORMADOS AGRÍCOLAS DEL BAJO GUADALQUIVIR S.L.U.

TRANSFORMADOS AGRÍCOLAS DEL BAJO GUADALQUIVIR S.L.U.

10 231

10 231

10 231

10 231

10 231

51 155

ES000000000000861

861

KNAUF GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA

KNAUF GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA

5 773

5 773

5 773

5 773

5 773

28 865

ES000000000000849

849

Estación de compresión de Córdoba

Enagás Transporte S.A.U.

724

724

724

724

724

3 620

ES000000000000812

812

TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL S.L.U.

TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL S.L.U.

31 336

31 336

31 336

31 336

31 336

156 680

ES000000000000810

810

PRODUCTOS TUBULARES, S.A.U.

PRODUCTOS TUBULARES, S.A.U.

16 924

16 924

16 924

16 924

16 924

84 620

ES000000000000798

798

ARCELORMITTAL OLABERRIA-BERGARA. FABRICA DE BERGARA

ARCELORMITTAL OLABERRIA-BERGARA, S.L.U.

15 835

15 835

15 835

15 835

15 835

79 175

ES000000000000759

759

CALERA DE ALZO S.L.

CALERA DE ALZO S.L.

166 431

166 431

166 431

166 431

166 431

832 155

ES000000000000744

744

NEOELECTRA SC ECOENERGÍA NAVARRA, S.L.U.

NEOELECTRA SC ECOENERGÍA NAVARRA, S.L.U.

7 094

6 912

6 730

6 548

6 365

33 649

ES000000000000712

712

CORRUGADOS GETAFE S.L.

CORRUGADOS GETAFE S.L.

36 350

36 350

36 350

36 350

36 350

181 750

ES000000000000707

707

INTERNATIONAL PAPER MADRID MILL SLU

INTERNATIONAL PAPER MADRID MILL SLU

64 991

64 991

64 991

64 991

64 991

324 955

ES000000000000580

580

PAPELERA DE LA ALQUERÍA S.L.

PAPELERA DE LA ALQUERIA S.L.

20 022

20 022

20 022

20 022

20 022

100 110

ES000000000000565

565

Quimicer, S.L.U.

Quimicer, S.L.U.

12 632

12 632

12 632

12 632

12 632

63 160

ES000000000000562

562

FRITTA SLU

FRITTA, SLU

22 679

22 679

22 679

22 679

22 679

113 395

ES000000000000552

552

SICER ESPAÑA COLORIFICIO CERÁMICO, S.L.

SICER ESPAÑA COLORIFICIO CERÁMICO, S.L.

3 380

3 380

3 380

3 380

3 380

16 900

ES000000000000541

541

TAU PORCELÁNICO, S.L.U.

TAU PORCELÁNICO, S.L.U.

95 743

95 743

95 743

95 743

95 743

478 715

ES000000000000537

537

KERABEN GRUPO, S.A.U.

KERABEN GRUPO, S.A.U.

61 415

61 415

61 415

61 415

61 415

307 075

ES000000000000533

533

SAMCA ONDA - SA Minera Catalano Aragonesa

SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA CATALANO-ARAGONESA

59 741

59 741

59 741

59 741

59 741

298 705

ES000000000000529

529

ATOMCER, S.A.

ATOMCER, S.A.

9 970

9 970

9 970

9 970

9 970

49 850

ES000000000000520

520

RAMON CLEMENTE,S.A.

Ramón Clemente,S.A.

9 360

9 360

9 360

9 360

9 360

46 800

ES000000000000519

519

URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.

URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.

15 435

15 435

15 435

15 435

15 435

77 175

ES000000000000471

471

PAPELERA DE SARRIÀ S.L.

PAPELERA DE SARRIÀ S.L.

21 855

21 855

21 855

21 855

21 855

109 275

ES000000000000470

470

TORRASPAPEL S.A.- FÁBRICA DE SANT JOAN LES FONTS

TORRASPAPEL S.A.

33 875

33 875

33 875

33 875

33 875

169 375

ES000000000000468

468

RdM Barcelona Cartonboard, S.A.U

RdM Barcelona Cartonboard, S.A.U.

48 060

48 060

48 060

48 060

48 060

240 300

ES000000000000456

456

MATÍAS GOMÁ TOMÁS, S.A.

MATIAS GOMA TOMAS, S.A.

18 165

18 165

18 165

18 165

18 165

90 825

ES000000000000419

419

PLASTIVERD PET RECICLADO SA

PLASTIVERD PET RECICLADO SA

23 361

22 761

22 161

21 561

20 960

110 804

ES000000000000406

406

Desimpacte de Purins Corcó, S.A.

Desimpacte de Purins Corcó, S.A.

7 482

7 290

7 098

6 906

6 713

35 489

ES000000000000255

255

Biocarburantes de Castilla y León S.A.

Biocarburantes de Castilla y León, S.A.

86 768

84 539

82 309

80 080

77 850

411 546

ES000000000000234

234

DOLOMITAS DEL NORTE S.A. - VOTO

DOLOMITAS DEL NORTE S.A.- VOTO

148 732

148 732

148 732

148 732

148 732

743 660

ES000000000000233

233

DOLOMITAS DEL NORTE S.A. - CASTRO URDIALES

DOLOMITAS DEL NORTE S.A. - CASTRO URDIALES

34 819

34 819

34 819

34 819

34 819

174 095

ES000000000000195

195

CALERAS DE SAN CUCAO

CALERAS DE SAN CUCAO S.A.

43 965

43 965

43 965

43 965

43 965

219 825

ES000000000000154

154

VERALLIA SPAIN, S.A. Fábrica de Alcala de Guadaira

VERALLIA SPAIN, S.A. Fábrica de Alcalá de Guadaira

33 543

33 543

33 543

33 543

33 543

167 715

ES000000000000148

148

PROCERAN S.A.

PROCERAN S.A.

28 593

28 593

28 593

28 593

28 593

142 965

ES000000000000062

62

TORRASPAPEL, S.A. - Fábrica de Motril

TORRASPAPEL, S.A.

56 257

56 257

56 257

56 257

56 257

281 285

ES000000000000002

2

ANDALUZA DE CALES, S.A.

ANDALUZA DE CALES, S.A.

144 398

144 398

144 398

144 398

144 398

721 990

ES000000000000982

982

Grespania, S.A. (Nules)

Grespania, S.A. (Castellón)

14 781

14 781

14 781

14 781

14 781

73 905

ES000000000000880

880

Industrias Químicas del Ebro S.A

Industrias Químicas del Ebro, S.A.

48 399

48 399

48 399

48 399

48 399

241 995

ES000000000000735

735

INVERSIONES MACLEAN IBERICA, S. L.

INVERSIONES MACLEAN IBERICA, S.L.

2 037

2 037

2 037

2 037

2 037

10 185

ES000000000000629

629

CEMENTOS COSMOS, S.A. Fábrica de Oural

CEMENTOS COSMOS, S.A.

88 385

88 385

88 385

88 385

88 385

441 925

ES000000000000626

626

BA GLASS SPAIN - Instalación de Villafranca de Los Barros

BA Glass Spain, SA

83 482

83 482

83 482

83 482

83 482

417 410

ES000000000000551

551

UBE CORPORATION EUROPE SAU

UBE CORPORATION EUROPE SAU

119 606

119 606

119 606

119 606

119 606

598 030

ES000000000000532

532

AZULIBER 1,S.L.

VIRGILIO RUIZ MORENO

61 052

61 052

61 052

61 052

61 052

305 260

ES000000000000390

390

Cementos Molins Industrial, SA

Cementos Molins Industrial, SA

895 626

895 626

895 626

895 626

895 626

4 478 130

ES000000000207302

207302

AZULMED, S.L.U.

AZULMED, S.L.U.

133 041

133 041

133 041

133 041

133 041

665 205

ES000000000206294

206294

ARGENTA CERÁMICA, S.L - ONDA

ARGENTA CERÁMICA, S.L - ONDA

37 113

37 113

37 113

37 113

37 113

185 565

ES000000000202255

202255

CRISTAL CERÁMICAS S.A. FACTORÍA II

CRISTAL CERAMICAS S.A

10 216

10 216

10 216

10 216

10 216

51 080

ES000000000001002

1002

Conservas El Cidacos S.A.

CONSERVAS EL CIDACOS S.A.

2 970

2 970

2 970

2 970

2 970

14 850

ES000000000000476

476

REPSOL PETROLEO S.A. C.I.TARRAGONA

REPSOL PETROLEO S.A

1 600 417

1 600 417

1 600 417

1 600 417

1 600 417

8 002 085

ES000000000000811

811

SIDENOR ACEROS ESPECIALES S.L.- Planta de Basauri

SIDENOR ACEROS ESPECIALES S.L

68 092

68 092

68 092

68 092

68 092

340 460

ES000000000000568

568

TORRECID S.A.

FEDERICO MICHAVILA HERAS

31 868

31 868

31 868

31 868

31 868

159 340

ES000000000000560

560

FERRO SPAIN, S.L.

FERRO SPAIN, S.L.

34 878

34 878

34 878

34 878

34 878

174 390

ES000000000000300

300

BA Glass Spain, SA - Instalación de León

BA Glass Spain , SA

54 080

54 080

54 080

54 080

54 080

270 400

ES000000000206276

206276

ARGENTA CERÁMICA, S.L

ARGENTA CERÁMICA, S.L

40 140

40 140

40 140

40 140

40 140

200 700

ES000000000205306

205306

SIDENOR ACEROS ESPECIALES S.L.- Planta de Azkoitia

SIDENOR ACEROS ESPECIALES S.L

18 745

18 745

18 745

18 745

18 745

93 725

ES000000000202470

202470

AZULEJOS Y PAVIMENTOS, S.A.

AZULEJOS Y PAVIMENTOS, S.A.

3 828

3 828

3 828

3 828

3 828

19 140

ES000000000000803

803

ACERÍA DE ÁLAVA S.A.U.

Acería de Álava S.A.U.

22 412

22 412

22 412

22 412

22 412

112 060

ES000000000000782

782

PAPEL ARALAR, S.A.

Papel Aralar, S.A.

24 304

24 304

24 304

24 304

24 304

121 520

ES000000000000654

654

REPSOL PETRÓLEO S.A. C.I. A CORUÑA

Repsol Petróleo S.A.

572 575

572 575

572 575

572 575

572 575

2 862 875

ES000000000000874

874

Saint Gobain Placo Ibérica S.A. - Planta de Quinto

Saint Gobain Placo Ibérica S.A.

5 858

5 858

5 858

5 858

5 858

29 290

ES000000000001061

1061

Megasider Zaragoza, S.A.U,

Megasider Zaragoza, S.A.U,

34 021

34 021

34 021

34 021

34 021

170 105

ES000000000000877

877

Estación de compresión de Zaragoza

Enagás Transporte S.A.U.

1 869

1 869

1 869

1 869

1 869

9 345

ES000000000000876

876

Almacenamiento subterráneo de Serrablo

Enagás Transporte S.A.U.

2 872

2 872

2 872

2 872

2 872

14 360

ES000000000209080

209080

ENERGYWORKS MONZÓN, S.L.

Energyworks Monzón, S.L.

8 224

8 012

7 801

7 590

7 379

39 006

ES000000000000178

178

CELULOSA GALLUR SLU

CELULOSA GALLUR SLU

2 548

2 548

2 548

2 548

2 548

12 740

ES000000000000212

212

ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A. FACTORIAS DE ASTURIAS

ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A.

5 554 006

5 554 006

5 554 006

5 554 006

5 554 006

27 770 030

ES000000000000171

171

NEO SC EL GRADO, S.L.U.

NEO SC EL GRADO, S.L.U.

9 686

9 437

9 188

8 940

8 691

45 942

ES000000000000751

751

PAPERTECH, S.L.

PAPERTECH, S.L.

8 526

8 526

8 526

8 526

8 526

42 630

ES000000000000826

826

SAICA 4

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA

108 709

108 709

108 709

108 709

108 709

543 545

ES000000000000194

194

VERALLIA SPAIN, S,A. Fábrica de Zaragoza

VERALLIA SPAIN, S.A. Fábrica de Zaragoza

39 967

39 967

39 967

39 967

39 967

199 835

ES000000000000276

276

DS SMITH SPAIN, S.A. – Instalación de Dueñas

María Berzosa Fernández

48 264

48 264

48 264

48 264

48 264

241 320

ES000000000000382

382

VERALLIA SPAIN, S.A. Fábrica de Azuqueca

VERALLIA SPAIN, S.A. Fábrica de Azuqueca

49 493

49 493

49 493

49 493

49 493

247 465

ES000000000000789

789

PAPRESA S.A. COGENERACION

PAPRESA SA

82 179

82 179

82 179

82 179

82 179

410 895

ES000000000001003

1003

Estación de compresión de Almendralejo

Enagás Transporte S.A.U.

4 429

4 429

4 429

4 429

4 429

22 145

ES000000000207695

207695

HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U. (PLANTA 7)

HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.

29 191

29 191

29 191

29 191

29 191

145 955

ES000000000206061

206061

HALCÓN CERÁMICAS, S.L. (CENTRO 1)

HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.

9 607

9 607

9 607

9 607

9 607

48 035

ES000000000000825

825

INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBERICA, SLU

INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBÉRICA, S.L.U.

35 042

35 042

35 042

35 042

35 042

175 210

TOTALT

12 118 247

12 113 648

12 109 048

12 104 449

12 099 846

60 545 238


BILAGA VII

Nationell fördelningstabell för perioden 2021-2025 i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Medlemsstat: Frankrike

Anläggningens id

Anläggningens id (unionsregistret)

Anläggningens namn

Verksamhetsutövarens namn

Antal som ska tilldelas

Antal som ska tilldelas per anläggning

2021

2022

2023

2024

2025

FR000000000210163

210163

THYSSEN KRUPP Electrical Steel UGO SAS

THYSSEN KRUPP Electrical Steel UGO SAS

17 504

17 504

17 504

17 504

17 504

87 520

FR000000000206363

206363

EUROVIA GRANDS TRAVAUX - TSM 25 MAJOR

EUROVIA GRANDS TRAVAUX

757

757

757

757

757

3 785

FR000000000205830

205830

INTERFORGE

Aubert et Duval

2 593

2 593

2 593

2 593

2 593

12 965

FR000000000205690

205690

SUNDESHY - SITE DE SOUDRON

Société coopérative agricole de déshydratation SUNDESHY

6 281

6 281

6 281

6 281

6 281

31 405

FR000000000001161

1161

tuilerie Monier Signy l'Abbaye

MONIER SAS

6 112

6 112

6 112

6 112

6 112

30 560

FR000000000000837

837

Tereos Starch Sweeteners Europe

Tereos Starch Sweeteners Europe

107 937

107 937

107 937

107 937

107 937

539 685

FR000000000000675

675

LESAFFRE FRERES

SAS Lesaffre Frères

13 588

13 588

13 588

13 588

13 588

67 940

FR000000000000315

315

Chaufferie urbaine Dalkia de Montbéliard

DALKIA

325

325

325

325

325

1 625

FR000000000000295

295

Saint Louis Sucre Etrépagny

Saint Louis Sucre

58 552

59 442

59 442

59 442

59 442

296 320

FR000000000000288

288

LUBRIZOL France

LUBRIZOL France

4 666

4 666

4 666

4 666

4 666

23 330

FR000000000000165

165

MONCIA LUCY II Montceau-les-Mines

MONCIA

1 913

1 864

1 814

1 765

1 716

9 072

FR000000000000461

461

CHR Nancy-BRABOIS

Seev

437

437

437

437

437

2 185

FR000000000000263

263

TOTAL REFFINAGE France USINE DE GONFREVILLE L'ORCHER

TOTAL RAFFINAGE France Usine de pétrochimie

916 941

916 941

916 941

916 941

916 941

4 584 705

TOTALT

1 137 606

1 138 447

1 138 397

1 138 348

1 138 299

5 691 097


BILAGA VIII

Nationell fördelningstabell för perioden 2021-2025 i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Medlemsstat: Kroatien

Anläggningens id

Anläggningens id (unionsregistret)

Anläggningens namn

Verksamhetsutövarens namn

Antal som ska tilldelas

Antal som ska tilldelas per anläggning

2021

2022

2023

2024

2025

HR000000000205675

205675

Leier-Leitl d.o.o.

Leier-Leitl d.o.o.

4 838

4 838

4 838

4 838

4 838

24 190

HR000000000205122

205122

Nasicecement Tvornica cementa d.d.

Nasicecement Tvornica cementa d.d.

524 259

524 080

524 080

524 080

524 080

2 620 579

TOTALT

529 097

528 918

528 918

528 918

528 918

2 644 769


BILAGA IX

Nationell fördelningstabell för perioden 2021-2025 i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Medlemsstat: Italien

Anläggningens id

Anläggningens id (unionsregistret)

Anläggningens namn

Verksamhetsutövarens namn

Antal som ska tilldelas

Antal som ska tilldelas per anläggning

2021

2022

2023

2024

2025

IT000000000209747

209747

Acciaierie Venete Spa - stabilimento di Borgo Valsugana

Acciaierie Venete Spa

22 611

22 611

22 611

22 611

22 611

113 055

IT000000000207703

207703

IMPIANTO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI DI BASE (IDROCARBURI OSSIGENATI)

Mater-Biotech Spa

16 121

15 707

15 293

14 879

14 464

76 464

IT000000000206172

206172

Centrale di teleriscaldamento della Città di Bra

Bra Energia S.p.A.

1 295

1 261

1 228

1 195

1 162

6 141

IT000000000203948

203948

Asfo S.p.A.

Asfo s.p.A.

13 850

13 850

13 850

13 850

13 850

69 250

IT000000000205395

205395

Stabilimento di Schio

Calce Barattoni S.p.A.

61 795

61 795

61 795

61 795

61 795

308 975

IT000000000201923

201923

ALTAECO S.p.A.

ALTAECO S.P.A.

6 045

6 045

6 045

6 045

6 045

30 225

IT000000000205429

205429

Columbus srl

Columbus srl

2 865

2 865

2 865

2 865

2 865

14 325

IT000000000201849

201849

CASALGRANDE PADANA S.P.A.-STAB.DINAZZANO

CASALGRANDE PADANA S.P.A.

28 586

28 586

28 586

28 586

28 586

142 930

IT000000000202445

202445

Panariagroup N. 4

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

5 516

5 516

5 516

5 516

5 516

27 580

IT000000000203843

203843

NUOVA RIWAL CERAMICHE S.r.l.

NUOVA RIWAL CERAMICHE S.r.l.

10 673

10 673

10 673

10 673

10 673

53 365

IT000000000202617

202617

Ceramica Del Conca SPA - stabilimento di San Clemente

Ceramica Del Conca SPA

19 707

19 707

19 707

19 707

19 707

98 535

IT000000000205305

205305

Produzione di Sodio Silicato Vetroso e Silice Amorfa

Solvay Solutions Italia SpA

32 632

32 632

32 632

32 632

32 632

163 160

IT000000000202133

202133

Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A. - sito di Scandiano

Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A.

37 153

37 153

37 153

37 153

37 153

185 765

IT000000000202460

202460

Ceramiche Marca Corona S.p.A.

Ceramiche Marca Corona S.p.A.

24 136

24 136

24 136

24 136

24 136

120 680

IT000000000202312

202312

Ceramiche Atlas Concorde - stab. Finale Emilia

Ceramiche Atlas Concorde Spa

6 060

6 060

6 060

6 060

6 060

30 300

IT000000000205908

205908

MARAZZI GROUP S.R.L. a socio unico - Stabilimento di Sassuolo

MARAZZI GROUP S.R.L. a socio unico

39 211

39 211

39 211

39 211

39 211

196 055

IT000000000202162

202162

MARAZZI GROUP S.p.A. a socio unico - Stabilimento di Fiorano Modenese

MARAZZI GROUP S.r.l. a socio unico

47 428

47 428

47 428

47 428

47 428

237 140

IT000000000202160

202160

MARAZZI GROUP S.R.L. a socio unico - Stabilimento di Casiglie di Sassuolo

MARAZZI GROUP S.r.l. a socio unico

35 278

35 278

35 278

35 278

35 278

176 390

IT000000000202456

202456

Ceramiche Atlas Concorde S.pA. - divisione Ceramiche Keope

Ceramiche Atlas Concorde Spa

23 696

23 696

23 696

23 696

23 696

118 480

IT000000000201926

201926

COEM S.P.A. - stabilimento di Roteglia frazione di Castellarano

COEM S.P.A

18 851

18 851

18 851

18 851

18 851

94 255

IT000000000202619

202619

Ceramica Del Conca SPA - stabilimento di Savignano Sul Panaro (MO)

Ceramica Del Conca SPA

20 536

20 536

20 536

20 536

20 536

102 680

IT000000000202023

202023

Cooperativa Ceramica d'Imola S.c. - Stabilimento 3

Cooperativa Ceramica d'Imola sc

20 484

20 484

20 484

20 484

20 484

102 420

IT000000000202022

202022

Cooperativa Ceramica d'Imola S.c. - Stabilimento 2

Cooperativa Ceramica d'Imola sc

25 326

25 326

25 326

25 326

25 326

126 630

IT000000000205527

205527

Ideal Standard Industriale S.r.l.

Ideal Standard Industriale S.r.l.

12 214

12 214

12 214

12 214

12 214

61 070

IT000000000204155

204155

OFAR S.p.A. - Stabilimento di Visano

OFAR S.p.A.

7 065

7 065

7 065

7 065

7 065

35 325

IT000000000202223

202223

RIVA ACCIAIO S.P.A. - STABILIMENTO DI CERVENO

RIVA ACCIAIO S.P.A.

11 230

11 230

11 230

11 230

11 230

56 150

IT000000000203639

203639

EMILCERAMICA STABILIMENTO SOLIGNANO

Emilceramica S.r.l.

11 106

11 106

11 106

11 106

11 106

55 530

IT000000000001089

1089

Centrale di cogenerazione Leonaro Energia S.C.A.R.L. - Aeroporto L. da Vinci di Fiumicino

Leonardo Energia Società Consortile a R. L.

2 753

2 682

2 611

2 540

2 470

13 056

IT000000000202295

202295

OPERA GROUP S.r.l. (stabilimento 2)

OPERA GROUP S.r.l.

12 243

12 243

12 243

12 243

12 243

61 215

IT000000000203797

203797

Chimica Pomponesco

Chimica Pomponesco

13 084

13 084

13 084

13 084

13 084

65 420

IT000000000202593

202593

Travi e Profilati di Pallanzeno S.r.l.

TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO S.p.A.

19 973

19 973

19 973

19 973

19 973

99 865

IT000000000202935

202935

Fiat Group Automobiles S.p.A. (AGAP)

FIAT Group Automobilies S.p.A.

1 314

1 314

1 314

1 314

1 314

6 570

IT000000000001233

1233

Centrale di cogenerazione abbinata a l teleriscaldamento città di Biella

ENGIE Reti Calore S.r.l.

2 568

2 502

2 436

2 370

2 304

12 180

IT000000000001153

1153

Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. - Stabilimento di Conselve

Distillerie Bonollo Umberto S.p.A.

5 546

5 403

5 260

5 118

4 976

26 303

IT000000000001143

1143

Centrale di Teleriscaldamento Bolzano Sud

Alperia Ecoplus S.r.l.

331

323

314

306

297

1 571

IT000000000000977

977

Stabilimento di Albinia

Conserve Italia soc.coop. Agricola

2 776

2 776

2 776

2 776

2 776

13 880

IT000000000001074

1074

Leonardo S.p.A. - Stabilimento di Grottaglie-Monteiasi

LEONARDO S.P.A.

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

7 210

IT000000000001022

1022

Centrale di Cogenerazione Linate

SEA Energia SPA

5 731

5 584

5 437

5 290

5 142

27 184

IT000000000001005

1005

SAME DEUTZ-FAHR ITALIA spa

SAME DEUTZ-FAHR ITALIA spa

723

723

723

723

723

3 615

IT000000000000986

986

Impianto di Torviscosa

Edison S.p.A.

32 089

31 264

30 440

29 615

28 791

152 199

IT000000000000982

982

Stabilimento di Ravarino

Conserve Italia soc.coop. Agricola

2 151

2 151

2 151

2 151

2 151

10 755

IT000000000000980

980

Stabilimento di Mesagne

Conserve Italia soc.coop. Agricola

1 416

1 416

1 416

1 416

1 416

7 080

IT000000000000859

859

STABILIMENTO VERONA

FEDRIGONI SPA

17 573

17 573

17 573

17 573

17 573

87 865

IT000000000000922

922

Centrale termica di integrazione teleriscaldamento

Comocalor SpA

1 035

1 035

1 035

1 035

1 035

5 175

IT000000000000913

913

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A. - stabilimento di Borgosesia

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.

5 572

5 572

5 572

5 572

5 572

27 860

IT000000000000907

907

Unicalce S.p.A. - Stabilimento di Lisso

UNICALCE S.P.A.

34 498

34 498

34 498

34 498

34 498

172 490

IT000000000000874

874

SIPCAM OXON SPA

SIPCAM OXON SPA

14 572

14 572

14 572

14 572

14 572

72 860

IT000000000000871

871

CARTIERA DELLA BASILICA S.R.L.

CARTIERA DELLA BASILICA S.R.L.

8 928

8 928

8 928

8 928

8 928

44 640

IT000000000000867

867

Feralpi Siderurgica S.p.A. Stabilimento di Lonato

FERALPI SIDERURGICA SPA

72 625

72 625

72 625

72 625

72 625

363 125

IT000000000000866

866

ICO SRL

ICO INDUSTRIA CARTONE ONDULATO SRL

12 656

12 656

12 656

12 656

12 656

63 280

IT000000000000635

635

BORMIOLI ROCCO S.p.A. - Stabilimento di Altare (Savona)

BORMIOLI ROCCO S.p.A.

31 296

31 296

31 296

31 296

31 296

156 480

IT000000000000956

956

Candela

Edison S.p.A.

13 307

12 965

12 623

12 281

11 939

63 115

IT000000000000819

819

Unicalce S.p.A. - Stabilimento di Itri

UNICALCE S.P.A.

31 126

31 126

31 126

31 126

31 126

155 630

IT000000000000812

812

Stabilimento di San Gemini (TR)

O-I ITALY S.p.A

12 875

12 875

12 875

12 875

12 875

64 375

IT000000000000964

964

NLMK VERONA S.p.A.

NLMK Verona S.p.A.

55 385

55 385

55 385

55 385

55 385

276 925

IT000000000000618

618

ICO - Stabilimento di Alanno

ICO INDUSTRIA CARTONE ONDULATO SRL

16 787

16 787

16 787

16 787

16 787

83 935

IT000000000000599

599

Cartiere Carrara spa stabilimento Tassignano

Cartiere Carrara Spa

31 634

31 634

31 634

31 634

31 634

158 170

IT000000000000580

580

Impianto di San Vito al Tagliamento (PN)

VETRI SPECIALI SPA

22 690

22 690

22 690

22 690

22 690

113 450

IT000000000000577

577

Stabilimento di Cordenons

Gruppo Cordenons spa

8 657

8 657

8 657

8 657

8 657

43 285

IT000000000000576

576

Stabilimento di Villotta (PN)

O-I ITALY S.p.A

37 786

37 786

37 786

37 786

37 786

188 930

IT000000000000574

574

CEMENTERIA DI SAMATZAI

Italcementi spa

181 189

181 189

181 189

181 189

181 189

905 945

IT000000000000567

567

Cementeria di Siniscola

Buzzi Unicem S.p.A.

112 897

112 897

112 897

112 897

112 897

564 485

IT000000000211558

211558

Calispa 2

Calispa S.p.A.

365

357

349

341

333

1 745

IT000000000212501

212501

Sisecam Flat Glass South Italy Srl

Sisecam Flat Glass South Italy Srl

73 633

72 013

70 393

68 774

67 154

351 967

IT000000000000560

560

Stabilimento versalis di Priolo

versalis spa

536 568

536 568

536 568

536 568

536 568

2 682 840

IT000000000000559

559

Isab Srl - Raffineria Isab Impianti Sud

Isab Srl

1 174 044

1 174 044

1 174 044

1 174 044

1 174 044

5 870 220

IT000000000000536

536

CEMENTERIA DI ISOLA DLLE FEMMINE

Italcementi spa

190 939

190 939

190 939

190 939

190 939

954 695

IT000000000000526

526

CEMENTERIA DI MATERA

Italcementi spa

366 659

366 659

366 659

366 659

366 659

1 833 295

IT000000000000522

522

Galatina

Colacem Spa

357 234

357 234

357 234

357 234

357 234

1 786 170

IT000000000000520

520

Stabilimento Versalis di Brindisi

Versalis SpA

458 940

458 940

458 940

458 940

458 940

2 294 700

IT000000000000470

470

Centrale Termica

Fenice S.p.A.

4 188

4 188

4 188

4 188

4 188

20 940

IT000000000000467

467

Impianto di combustione con potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW

LE SPECIALITA' ITALIANE s.r.l.

2 410

2 410

2 410

2 410

2 410

12 050

IT000000000000445

445

Stabilimento di Aprilia (LT)

O-I ITALY S.p.A

40 655

40 655

40 655

40 655

40 655

203 275

IT000000000000397

397

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI VETRO CAVO MECCANICO

Zignago Vetro S.p.A.

52 219

52 219

52 219

52 219

52 219

261 095

IT000000000000393

393

Verallia - Stabilimento di Pescia

Verallia italia S.p.a.

34 460

34 460

34 460

34 460

34 460

172 300

IT000000000000366

366

FEDRIGONI S.p.A. - Stabilimento Pioraco

FEDRIGONI S.p.A.

8 266

8 266

8 266

8 266

8 266

41 330

IT000000000000361

361

STABILIMENTO FABRIANO

FEDRIGONI SPA

46 153

46 153

46 153

46 153

46 153

230 765

IT000000000000341

341

Co.Pro.B. Zuccherificio e raffineria di Minerbio

Co.Pro. B. S.C.A.

45 494

45 494

45 494

45 494

45 494

227 470

IT000000000000332

332

TLR BARCA BO - CENTRALE COGEN

HERA SPA

1 571

1 531

1 490

1 450

1 410

7 452

IT000000000000316

316

BORMIOLI ROCCO S.p.A. - Stabilimento di Fidenza (Parma)

BORMIOLI ROCCO S.p.A.

43 252

43 252

43 252

43 252

43 252

216 260

IT000000000000283

283

Zuccherificio di Pontelongo

Co.Pro. B. S.C.A.

46 349

46 349

46 349

46 349

46 349

231 745

IT000000000000282

282

Acciaierie Venete Spa - stabilimento di Camin

Acciaierie Venete Spa

75 673

75 673

75 673

75 673

75 673

378 365

IT000000000000264

264

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI VETRO CAVO MECCANICO

Zignago Vetro S.p.A.

73 609

73 609

73 609

73 609

73 609

368 045

IT000000000000248

248

Manifatture Lane Marzotto - Stabilimento di Valdagno

MARZOTTO WOOL MANUFACTURING srl

3 182

3 182

3 182

3 182

3 182

15 910

IT000000000000803

803

Stabilimento di Ormelle - Treviso

Vetri Speciali S.p.A.

25 272

25 272

25 272

25 272

25 272

126 360

IT000000000000759

759

Sasol Italy – Stabilimento di AUGUSTA

Sasol Italy S.p.A.

315 016

315 016

315 016

315 016

315 016

1 575 080

IT000000000000741

741

Stabilimento di Fasano

MINERMIX S.r.l.

12 938

12 938

12 938

12 938

12 938

64 690

IT000000000000702

702

Stabilimento di Moggio Udinese

Cartiere ERMOLLI s.p.a.

20 527

20 527

20 527

20 527

20 527

102 635

IT000000000000694

694

LUCART SPA - STABILIMENTO DI PORCARI

LUCART SPA

32 855

32 855

32 855

32 855

32 855

164 275

IT000000000000687

687

Cartiera dell'Adda SpA

Cartiera dell'Adda SpA

31 118

31 118

31 118

31 118

31 118

155 590

IT000000000000636

636

Verallia - Stabilimento di Lonigo

Verallia italia S.p.a.

57 669

57 669

57 669

57 669

57 669

288 345

IT000000000000239

239

Cartiera di Chiampo

MOSAICO Spa

9 776

9 776

9 776

9 776

9 776

48 880

IT000000000000230

230

CENTRALE DI COGENERAZIONE DI CENTRO CITTA'

AGSM AIM

2 593

2 527

2 460

2 394

2 327

12 301

IT000000000000221

221

Ceraino

VILCA S.p.A.

71 559

71 559

71 559

71 559

71 559

357 795

IT000000000000213

213

Cartiere del Garda SpA

Cartiere del Garda SpA

74 977

74 977

74 977

74 977

74 977

374 885

IT000000000000212

212

Stabilimento di Varone

Fedrigoni S.P.A

10 144

10 144

10 144

10 144

10 144

50 720

IT000000000000207

207

Stabilimento di Arco

Fedrigoni S.p.A.

33 097

33 097

33 097

33 097

33 097

165 485

IT000000000000203

203

Centrale Termica

Fenice S.p.A.

2 063

2 063

2 063

2 063

2 063

10 315

IT000000000000195

195

Stabilimento Versalis di Mantova

Versalis SpA

317 039

317 039

317 039

317 039

317 039

1 585 195

IT000000000000173

173

CEMENTERIA DI REZZATO

Italcementi spa

755 545

755 545

755 545

755 545

755 545

3 777 725

IT000000000000170

170

FERRIERA VALSABBIA SPA - Stabilimento di Odolo (BS)

FERRIERA VALSABBIA SPA

36 566

36 566

36 566

36 566

36 566

182 830

IT000000000000156

156

Metalcam S.p.A.

Metalcam S.p.A.

17 782

17 782

17 782

17 782

17 782

88 910

IT000000000000145

145

Dalmine S.p.A. - Stabilimento di Dalmine

Dalmine S.p.A.

134 287

134 287

134 287

134 287

134 287

671 435

IT000000000000139

139

CEMENTERIA DI CALUSCO D'ADDA

Italcementi spa

703 694

703 694

703 694

703 694

703 694

3 518 470

IT000000000000123

123

Stabilimento Rho

Arkema S.r.l.

35 611

35 611

35 611

35 611

35 611

178 055

IT000000000000115

115

VIDRALA ITALIA SRL

VIDRALA ITALIA SRL

45 453

45 453

45 453

45 453

45 453

227 265

IT000000000000095

95

Riva Acciaio S.p.a

Riva Acciaio S.p.A.

23 047

23 047

23 047

23 047

23 047

115 235

IT000000000000078

78

Verallia - Stabilimento di Dego

Verallia italia S.p.a.

59 504

59 504

59 504

59 504

59 504

297 520

IT000000000000076

76

Verallia - Stabilimento di Carcare

Verallia italia S.p.a.

26 730

26 730

26 730

26 730

26 730

133 650

IT000000000000072

72

ArcelorMittal Italia SpA - Stabilimento di Novi Ligure

ArcelorMittal Italia Spa

47 483

47 483

47 483

47 483

47 483

237 415

IT000000000000043

43

STABILIMENTO PRODUTTIVO DI MOMO

FM CARTIERE S.P.A.

9 868

9 868

9 868

9 868

9 868

49 340

IT000000000000017

17

AFV ACCIAIERIE BELTRAME SPA

AFV ACCIAIERIE BELTRAME SPA

6 928

6 928

6 928

6 928

6 928

34 640

TOTALT

7 943 702

7 939 918

7 936 133

7 932 352

7 928 568

39 680 673


BILAGA X

Nationell fördelningstabell för perioden 2021-2025 i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Medlemsstat: Cypern

Anläggningens id

Anläggningens id (unionsregistret)

Anläggningens namn

Verksamhetsutövarens namn

Antal som ska tilldelas

Antal som ska tilldelas per anläggning

2021

2022

2023

2024

2025

CY210000000000007

210000000000007

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ ΚΑΠΑ ΛΤΔ

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ ΚΑΠΑ ΛΤΔ

4 981

4 981

4 981

4 981

4 981

24 905

TOTALT

4 981

4 981

4 981

4 981

4 981

24 905


BILAGA XI

Nationell fördelningstabell för perioden 2021-2025 i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Medlemsstat: Lettland

Anläggningens id

Anläggningens id (unionsregistret)

Anläggningens namn

Verksamhetsutövarens namn

Antal som ska tilldelas

Antal som ska tilldelas per anläggning

2021

2022

2023

2024

2025

LV000000000000003

3

Pasvaldības SIA ”Ventspils siltums”. Katlu māja Talsu iela 69, Ventspils

Pasvaldības SIA ”Ventspils siltums”

4 016

3 913

3 810

3 707

3 604

19 050

LV000000000210002

210002

SIA "Energia verde" koģenerācijas stacija

SIA "Energia verde"

6 201

6 042

5 883

5 723

5 564

29 413

LV000000000000040

40

PAS "Daugavpils siltumtīkli", Siltumcentrāle Nr.2,Silikātu ielā 8, Daugavpilī, LV-5420, Latvija

PAS "Daugavpils siltumtīkli"

1 744

1 744

1 744

1 744

1 744

8 720

LV000000000000001

1

AS "Olaines ūdens un siltums" Automatizētā gāzes katlumāja

AS "Olaines ūdens un siltums" Automatizētā gāzes katlumāja

785

785

785

785

785

3 925

LV000000000000053

53

AS "Latvijas Finieris" rūpnīca "Furniers"

AS "Latvijas Finieris" rūpnīca "Furniers"

6 333

6 333

6 333

6 333

6 333

31 665

LV000000000000045

45

"Valmieras piens", AS

"Valmieras piens", AS

3 440

3 440

3 440

3 440

3 440

17 200

LV000000000000008

8

Katlu māja

SIA "Fortum Jelgava"

97

97

97

97

97

485

LV000000000000105

105

Katlu māja

SIA "Fortum Jelgava"

566

566

566

566

566

2 830

LV000000000000032

32

Katlu māja

A/S "B.L.B Baltijas Termināls"

3 120

3 120

3 120

3 120

3 120

15 600

LV000000000000048

48

Katlu māja

SIA "Liepājas enerģija"

1 364

1 329

1 294

1 259

1 224

6 470

LV000000000000018

18

AS "RĪGAS SILTUMS" siltumcentrāles "Imanta" iecirknis SC "Zasulauks"

AS "RĪGAS SILTUMS"

5 264

5 264

5 264

5 264

5 264

26 320

LV000000000000054

54

AS "Latvijas Finieris" rūpnīca "Lignums"

AS "Latvijas Finieris" rūpnīca "Lignums"

9 078

9 078

9 078

9 078

9 078

45 390

LV000000000000021

21

SIA "OGRES NAMSAIMNIEKS" Katlu māja

Sabiedrība ar ierobezotu atbildību "Ogres Namsamnieks"

111

108

106

103

100

528

LV000000000000039

39

PAS "Daugavpils siltumtīkli", Siltumcentrāle Nr.1,18. novemba ielā 2, Daugavpilī, LV-5401, Latvija

PAS "Daugavpils siltumtīkli"

3 022

2 944

2 866

2 789

2 711

14 332

LV000000000000038

38

PAS "Daugavpils siltumtīkli", Siltumcentrāle Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī, LV-5410, Latvija

PAS "Daugavpils siltumtīkli"

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

9 000

LV000000000000006

6

Akciju sabiedrība "Latvenergo" TEC-1

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

35 245

34 340

33 434

32 529

31 623

167 171

LV000000000000057

57

AS Ventbunkers

Akciju sabiedrība "Ventbunkers"

1 713

1 713

1 713

1 713

1 713

8 565

LV000000000000061

61

Iekārta stikla sķiedras razosanai

AS "Valmieras stikla sķiedra"

19 551

19 551

19 551

19 551

19 551

97 755

LV000000000206234

206234

Biokoģenerācijas stacija

SIA Fortum Latvia

9 338

9 098

8 858

8 618

8 378

44 290

LV000000000210127

210127

Vangazu asfaltbetona rūpnīca, CBF SIA "BINDERS"

Ceļu būves firma SIA "BINDERS"

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

9 000

LV000000000000022

22

Katlu māja

SIA Wesemann-Sigulda

972

972

972

972

972

4 860

LV000000000000113

113

Katlu māja, zivju kūpināsanas iekārta

Sabiedrība ar ierobezotu atbildēibu GAMMA-A

169

169

169

169

169

845

LV000000000000025

25

Katlu māja "Kauguri"

SIA "Jūrmalas Siltums"

1 114

1 114

1 114

1 114

1 114

5 570

LV000000000000013

13

Katlu māja Rūpniecības iela 2

SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS"

522

522

522

522

522

2 610

LV000000000000063

63

Keramikas būvmateriālu razotne

LODE SIA

9 128

9 128

9 128

9 128

9 128

45 640

LV000000000000007

7

Akciju sabiedrība "Latvenergo" TEC-2

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

32 056

31 232

30 409

29 585

28 761

152 043

LV000000000000114

114

Klinkera apdedzināsanas krāsns

SIA"SCHWENK Latvia"

762 315

762 315

762 315

762 315

762 315

3 811 575

LV000000000204013

204013

Iekārtas ģipsa izstrādājumu razosanai

SIA Knauf

7 523

7 523

7 523

7 523

7 523

37 615

LV000000000000052

52

Katlu māja

SIA "Salaspils Siltums"

3 002

3 002

3 002

3 002

3 002

15 010

TOTALT

931 389

929 042

926 696

924 349

922 001

4 633 477


BILAGA XII

Nationell fördelningstabell för perioden 2021-2025 i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Medlemsstat: Litauen

Anläggningens id

Anläggningens id (unionsregistret)

Anläggningens namn

Verksamhetsutövarens namn

Antal som ska tilldelas

Antal som ska tilldelas per anläggning

2021

2022

2023

2024

2025

LT000000000210042

210042

Kieto kuro katilinė

Idex Biruliskių UAB

8 957

8 957

8 957

8 957

8 957

44 785

LT000000000209078

209078

UAB "Fortum Klaipėda" termofikacinė jėgainė

UAB "Fortum Klaipėda"

18 966

18 478

17 991

17 504

17 016

89 955

LT000000000206978

206978

Suskystintų gamtinių dujų importo terminalo laivas-saugykla su dujinimo įrenginiu

Hoegh LNG Klaipėda UAB

9 708

9 708

9 708

9 708

9 708

48 540

LT000000000206910

206910

Jauniūnų dujų kompresorių stotis

AB "Amber Grid"

537

537

537

537

537

2 685

LT000000000205529

205529

Katilinės ir dziovyklos

Roquette Amilina, AB

35 892

35 892

35 892

35 892

35 892

179 460

LT000000000000115

115

Siluminė katilinė

UAB "Visagino energija"

5 258

5 258

5 258

5 258

5 258

26 290

LT000000000000109

109

Rajoninė katilinė Nr. 7 (RK-7)

AB "Vilniaus silumos tinklai"

7

7

7

7

7

35

LT000000000000107

107

Akmens vatos gamyba

UAB "Paroc"

39 895

39 895

39 895

39 895

39 895

199 475

LT000000000000106

106

Kėdainių rajoninė katilinė

AB „Panevėzio energija“

80

80

80

80

80

400

LT000000000000105

105

UAB „NEO GROUP“ katilinė

UAB “NEO GROUP”

45 011

45 011

45 011

45 011

45 011

225 055

LT000000000000103

103

Kurą deginantys įrenginiai

UAB "IKEA Industry Lietuva"

26 897

26 897

26 897

26 897

26 897

134 485

LT000000000000102

102

Panevėzio termofikacinė elektrinė

AB „Panevėzio energija“

10

10

10

9

9

48

LT000000000000101

101

Zalgirio katilinė

UAB "Akmenės energija"

1 750

1 750

1 750

1 750

1 750

8 750

LT000000000000099

99

Lentvario katilinė

UAB "Trakų energija"

1 137

1 137

1 137

1 137

1 137

5 685

LT000000000000097

97

Garo katilinė ir rezervinė dyzelinė elektros stotis

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

1 074

1 074

1 074

1 074

1 074

5 370

LT000000000000092

92

Lypkių rajoninė katilinė

AB „Klaipėdos energija“

2 056

2 056

2 056

2 056

2 056

10 280

LT000000000000091

91

Klaipėdos rajoninė katilinė

AB „Klaipėdos energija“

7 214

7 214

7 214

7 214

7 214

36 070

LT000000000000089

89

Kaisiadorių katilinė

UAB "Kaisiadorių siluma"

1 350

1 350

1 350

1 350

1 350

6 750

LT000000000000088

88

Kauno elektrinė

UAB Kauno termofikacijos elektrinė

233

227

221

215

209

1 105

LT000000000000087

87

Elektrėnų kompleksas (buv. Lietuvos elektrinė)

AB "Ignitis gamyba"

3 103

3 023

2 943

2 864

2 784

14 717

LT000000000000086

86

Alytaus rajoninė katilinė

UAB "Alytaus silumos tinklai"

7 147

6 963

6 779

6 596

6 412

33 897

LT000000000000085

85

Marijampolės rajoninė katilinė

UAB "Litesko" filialas "Marijampolės siluma"

6 521

6 353

6 186

6 018

5 851

30 929

LT000000000000083

83

Palangos rajoninė katilinė

UAB „Palangos silumos tinklai“

3 761

3 761

3 761

3 761

3 761

18 805

LT000000000000081

81

Luokės katilinė

UAB "Litesko" filialas "Telsių siluma"

836

836

836

836

836

4 180

LT000000000000080

80

Vilkaviskio katilinė Nr. 1

UAB "Vilkaviskio silumos tinklai"

1 524

1 524

1 524

1 524

1 524

7 620

LT000000000000079

79

Birzų Rotusės katilinė

UAB "Litesko" filialas "Birzų siluma"

295

295

295

295

295

1 475

LT000000000000078

78

Druskininkų pramonės katilinė

UAB "Litesko" filialas "Druskininkų siluma"

5 133

5 001

4 869

4 737

4 605

24 345

LT000000000000076

76

Plungės katilinė Nr. 1

UAB "Plungės silumos tinklai"

2 348

2 348

2 348

2 348

2 348

11 740

LT000000000000074

74

AB "Kauno energija" Jurbarko katilinė

AB "Kauno energija"

1 953

1 953

1 953

1 953

1 953

9 765

LT000000000000073

73

Garliavos katilinė

AB "Kauno energija"

74

74

74

74

74

370

LT000000000000071

71

Silko katilinė

AB "Kauno energija"

4 374

4 374

4 374

4 374

4 374

21 870

LT000000000000070

70

Pergalės katilinė

AB "Kauno energija"

428

428

428

428

428

2 140

LT000000000000069

69

Petrasiūnų elektrinė

AB "Kauno energija"

7 395

7 205

7 015

6 825

6 635

35 075

LT000000000000066

66

Pasvalio rajoninė katilinė

AB „Panevėzio energija“

582

582

582

582

582

2 910

LT000000000000065

65

Panevėzio rajoninė katilinė

AB „Panevėzio energija“

9 410

9 169

8 927

8 685

8 443

44 634

LT000000000000064

64

Rokiskio rajoninė katilinė

AB „Panevėzio energija“

8 307

8 307

8 307

8 307

8 307

41 535

LT000000000000063

63

Panevėzio rajoninė katilinė Nr. 2

AB „Panevėzio energija“

3 201

3 201

3 201

3 201

3 201

16 005

LT000000000000062

62

Varėnos rajoninė katilinė

UAB "Varėnos siluma"

2 101

2 101

2 101

2 101

2 101

10 505

LT000000000000060

60

Salcininkų centrinė katilinė

UAB "Salcininkų silumos tinklai"

1 226

1 226

1 226

1 226

1 226

6 130

LT000000000000058

58

Berzės rajoninė katilinė

UAB "Tauragės silumos tinklai"

3 104

3 104

3 104

3 104

3 104

15 520

LT000000000000057

57

Utenos rajoninė katilinė

UAB “UTENOS SILUMOS TINKLAI”

6 577

6 409

6 239

6 070

5 902

31 197

LT000000000000056

56

Radviliskio katilinė

UAB "Radviliskio siluma"

2 687

2 687

2 687

2 687

2 687

13 435

LT000000000000055

55

Elektrinė

AB „Klaipėdos energija“

725

707

688

669

651

3 440

LT000000000000050

50

AB "Siaulių energija" Pietinė katilinė

AB "Siaulių energija"

17 783

17 326

16 869

16 412

15 956

84 346

LT000000000000048

48

Ateities rajoninė katilinė Nr. 8 (RK-8)

AB "Vilniaus silumos tinklai"

98

98

98

98

98

490

LT000000000000046

46

Naujosios Vilnios rajoninė katilinė Nr. 2 (RK-2)

AB "Vilniaus silumos tinklai"

4 064

4 064

4 064

4 064

4 064

20 320

LT000000000000045

45

Termofikacinė elektrinė Nr. 3 (TE-3)

AB "Ignitis gamyba"

34

33

32

32

31

162

LT000000000000044

44

Termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2)

AB "Vilniaus silumos tinklai"

74 981

73 054

71 128

69 201

67 274

355 638

LT000000000000043

43

Rajoninė katilinė

UAB "Silutės silumos tinklai"

3 743

3 743

3 743

3 743

3 743

18 715

LT000000000000039

39

Raseinių rajoninė katilinė

UAB "Raseinių silumos tinklai"

1 640

1 640

1 640

1 640

1 640

8 200

LT000000000000038

38

Mazeikių katilinė

UAB "Mazeikių silumos tinklai"

5 980

5 980

5 980

5 980

5 980

29 900

LT000000000000036

36

Jonavos RK

AB „Jonavos silumos tinklai“

172

172

172

172

172

860

LT000000000000033

33

Katilinė

AB "Klaipėdos mediena"

4 059

3 954

3 850

3 746

3 642

19 251

LT000000000000030

30

Katilinė ir isspaudų dziovykla

UAB "Lietuvos cukrus"

10 355

10 355

10 355

10 355

10 355

51 775

LT000000000000027

27

AB “Klaipėdos nafta“ silumos gamybos skyriaus katilinė

AB "Klaipėdos nafta"

4 452

4 452

4 452

4 452

4 452

22 260

LT000000000000023

23

Katilinė

AB "Lifosa"

151 302

151 302

151 302

151 302

151 302

756 510

LT000000000000020

20

Katilinė ir isspaudų dziovykla

AB "Nordic Sugar Kėdainiai"

25 812

25 812

25 812

25 812

25 812

129 060

LT000000000000018

18

Amoniako paleidimo katilinės

AB "Achema"

1 846 778

1 846 778

1 846 778

1 846 778

1 846 778

9 233 890

LT000000000000016

16

Katilinė

AB ''Grigeo''

28 821

28 821

28 821

28 821

28 821

144 105

LT000000000000015

15

AB "Grigeo Klaipėda"

AB "Grigeo Klaipėda"

23 927

23 927

23 927

23 927

23 927

119 635

LT000000000000014

14

Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva" Naftos perdirbimo produktų gamykla

AB "ORLEN Lietuva"

1 227 864

1 227 864

1 227 864

1 227 864

1 227 864

6 139 320

LT000000000000013

13

Stiklo lydymo krosnis

AB “Panevėzio stiklas”

10 938

10 938

10 938

10 938

10 938

54 690

LT000000000000012

12

Stiklo lydymo krosnis ir būgninės dziovyklos

UAB “Kauno stiklas”

8 100

8 100

8 100

8 100

8 100

40 500

LT000000000000007

7

Katilas, keramikos degimo krosnys

AB Palemono keramikos gamykla

4 151

4 151

4 151

4 151

4 151

20 755

LT000000000000001

1

Katilinė, įrenginiai cemento klinkeriui gaminti

AB "Akmenės cementas"

733 419

733 419

733 419

733 419

733 419

3 667 095

TOTALT

4 477 317

4 473 152

4 468 987

4 464 823

4 460 660

22 344 939


BILAGA XIII

Nationell fördelningstabell för perioden 2021-2025 i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Medlemsstat: Ungern

Anläggningens id

Anläggningens id (unionsregistret)

Anläggningens namn

Verksamhetsutövarens namn

Antal som ska tilldelas

Antal som ska tilldelas per anläggning

2021

2022

2023

2024

2025

HU000000000210166

210166

Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű

PANNONGREEN Kft.

1 037

1 010

984

957

930

4 918

HU000000000207495

207495

37,5 MWth földgáztüzelésű forróvízes fűtőmű

MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5 299

5 299

5 299

5 299

5 299

26 495

HU000000000000250

250

Bakony úti Gázmotoros Fűtőerőmű

SZÉPHŐ Zrt.

6 002

5 848

5 694

5 539

5 385

28 468

HU000000000000249

249

INOTAL Zrt. - Inotai telephely

INOTAL Zrt.

8 615

8 615

8 615

8 615

8 615

43 075

HU000000000000228

228

Zalakerámia Zrt.Tófeji Gyáregysége

Zalakerámia Zrt.

13 198

13 198

13 198

13 198

13 198

65 990

HU000000000000227

227

Zalakerámia Zrt. Romhányi Gyáregysége

Zalakerámia Zrt.

11 221

11 221

11 221

11 221

11 221

56 105

HU000000000000184

184

SZÉPHŐ Zrt.

SZÉPHŐ Zrt.

1 851

1 803

1 756

1 709

1 661

8 780

HU000000000000174

174

Soproni Erőmű

ALTEO-Therm Kft.

2 940

2 865

2 789

2 714

2 638

13 946

HU000000000000169

169

Richter Gedeon Nyrt.

Richter Gedeon Nyrt.

14 745

14 745

14 745

14 745

14 745

73 725

HU000000000000103

103

Komlói Fűtőerőmű ZRt.

Komlói Fűtőerőmű ZRt.

745

726

707

687

668

3 533

HU000000000000093

93

Imerys Magyarország Tűzállóanyaggyártó Kft.

IMERYS Magyarország Tuzállóanyaggyártó Kft.

4 021

4 021

4 021

4 021

4 021

20 105

HU000000000000080

80

Győri Erőmű

ALTEO-Therm Kft.

339

330

321

313

305

1 608

HU000000000000075

75

Tungsram Operations Kft. (központi telephely) Budapesti Fényforrásgyár Üvegolvasztó kemence

Tungsram Operations Kft.

2 339

2 339

2 339

2 339

2 339

11 695

HU000000000000018

18

BorsodChem Zrt.

BorsodChem Zrt.

452 548

452 548

452 548

452 548

452 548

2 262 740

HU000000000000083

83

Hartmann Hungary Kft.

Hartmann Hungary Kft.

4 432

4 432

4 432

4 432

4 432

22 160

HU000000000207982

207982

Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.

Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.

3 142

3 142

3 142

3 142

3 142

15 710

HU000000000000158

158

Pannon Hoeromu Zrt. Pécsi Eromu

Pannon Hoeromu Energiatermelo, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

7 595

7 400

7 205

7 010

6 815

36 025

HU000000000000139

139

Mályi Téglagyár

Mályi Tégla Kft.

6 159

6 159

6 159

6 159

6 159

30 795

HU000000000000121

121

FGSZ Földgázszállító Zrt. Városföld Kompresszorállomás

FGSZ Földgázszállító Zrt.

3 823

3 823

3 823

3 823

3 823

19 115

HU000000000000120

120

FGSZ Földgázszállító ZRt. Hajdúszoboszló Kompreszszorállomás

FGSZ Földgázszállító Zrt.

2 148

2 148

2 148

2 148

2 148

10 740

HU000000000000119

119

Nemesbikk Kompresszorállomás

FGSZ Földgázszállító Zrt.

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

6 585

HU000000000000118

118

Mosonmagyaróvári Kompresszorállomás

FGSZ Földgázszállító Zrt.

10 974

10 974

10 974

10 974

10 974

54 870

HU000000000000131

131

MOL Nyrt. Dunai Finomító

MOL Nyrt.

1 029 800

1 029 800

1 029 800

1 029 800

1 029 800

5 149 000

HU000000000000127

127

Algyő Gázüzem

MOL Nyrt.

14 652

14 652

14 652

14 652

14 652

73 260

HU000000000211679

211679

Csanádpalota Kompresszor- és Mérőállomás

FGSZ Földgázszállító Zrt.

11

11

11

11

10

54

HU000000000210641

210641

Viresol Kft. Gabonafeldolgozó üzem

VIRESOL Kft.

27 669

27 669

27 669

27 669

27 669

138 345

HU000000000210522

210522

WIENERBERGER zRt. Békéscsabai téglagyára

WIENERBERGER zRt.

7 494

7 494

7 494

7 494

7 494

37 470

HU000000000209202

209202

Wienerberger zRt. Őrbottyáni Téglagyár

Wienerberger Téglaipari zRt.

10 929

10 929

10 929

10 929

10 929

54 645

HU000000000209147

209147

KALL Ingredients Kft.

KALL Ingredients Kft.

42 568

42 568

42 568

42 568

42 568

212 840

HU000000000201935

201935

Bioetanol Üzem – Dunaföldvár

Pannonia Bio Zrt.

94 992

94 992

94 992

94 992

94 992

474 960

HU000000000001000

1000

BE-Optimum Kft. Gázturbinás kiserőmű egység

BE-Optimum Korlátolt Felelősségű Tárgsaság

2 808

2 736

2 664

2 592

2 520

13 320

HU000000000000941

941

Királyegyházi Cementgyár

Lafarge Cement Magyarország Kft

518 735

518 735

518 735

518 735

518 735

2 593 675

HU000000000000259

259

Salgótarján, Salgó út 31. Gázmotoros kiserőmű

CHP-ERŐMŰ Kft.

935

911

887

863

839

4 435

HU000000000000251

251

Verebély úti Gázmotoros Futoeromu

ENERGOTT Fejleszto és Vagyonkezelo Kft.

2 317

2 257

2 198

2 138

2 079

10 989

HU000000000000247

247

Miskolc Hold utcai Kombinált Ciklusú Futoturbinás Eromu

MVM MIFU Miskolci Futoeromu Kft.

480

468

456

443

431

2 278

HU000000000000232

232

WIENERBERGER Zrt. Tiszavasvári Téglagyára

Wienerberger Téglaipari zRt.

16 624

16 624

16 624

16 624

16 624

83 120

HU000000000000224

224

Austria Juice Hungary Kft. vásárosnaményi almalé üzem

Austria Juice Hungary Kft.

896

896

896

896

896

4 480

HU000000000000213

213

WIENERBERGER Zrt. Kőszegi Téglagyára

Wienerberger Téglaipari zRt.

3 627

3 627

3 627

3 627

3 627

18 135

HU000000000000200

200

TVK-Erőmű Kft.

TVK-Erőmű Kft.

1 548

1 548

1 548

1 548

1 548

7 740

HU000000000000196

196

Wienerberger zRt. Csornai Cserépgyára

WIENERBERGER zRt.

5 025

5 025

5 025

5 025

5 025

25 125

HU000000000000175

175

Sopron Holding Zrt. Kőfaragó téri fűtőmű

Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.

698

698

698

698

698

3 490

HU000000000000173

173

Veolia Energia Magyarország Zrt. gázmotoros erőműve

Veolia Energia Magyarország Zrt.

1 143

1 114

1 084

1 055

1 026

5 422

HU000000000000167

167

Rába Futómű Kft. Reptéri telephely

Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft.

2 002

2 002

2 002

2 002

2 002

10 010

HU000000000000161

161

Pápateszéri Téglagyár

Pápateszéri Téglaipari Kft.

10 019

10 019

10 019

10 019

10 019

50 095

HU000000000000148

148

KRONOSPAN-MOFA Hungary Kft.

KRONOSPAN-MOFA Hungary Kft.

30 394

30 394

30 394

30 394

30 394

151 970

HU000000000000147

147

Miskolc Tatár utcai Futomu

MVM MIFU Miskolci Futoeromu Kft.

3 003

3 003

3 003

3 003

3 003

15 015

HU000000000000145

145

MESZ Mosonmagyaróvár Kft. Erőműve

MESZ Mosonmagyaróvár Energiaszolgáltató Kft.

1 546

1 507

1 467

1 427

1 387

7 334

HU000000000000144

144

Mázai Téglagyár Ipari és Kereskedelmi Kft

Mázai Téglagyár Kft

320

320

320

320

320

1 600

HU000000000000132

132

Magyar Suzuki Zrt.-Esztergomi gyára

Magyar Suzuki Zrt.

3 609

3 609

3 609

3 609

3 609

18 045

HU000000000000116

116

Magyar Földgáztároló Zrt. Hajdúszoboszlói Földgáztároló Déli-telep

Magyar Földgáztároló Zrt.

3 041

3 041

3 041

3 041

3 041

15 205

HU000000000000112

112

Illatos úti keverőüzem

STRABAG Aszfalt Kft.

2 444

2 444

2 444

2 444

2 444

12 220

HU000000000000111

111

SILKEM Hungary Kft. Ajkai Telephelye

SILKEM Hungary Kft.

10 831

10 831

10 831

10 831

10 831

54 155

HU000000000000107

107

Leier Hungária Kft. Mátraderecskei téglagyár

Leier Hungária Kft.

25 736

25 736

25 736

25 736

25 736

128 680

HU000000000000104

104

Kőbányai Kogenerációs Erőmű

Kőbányahő Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.

8 547

8 327

8 108

7 888

7 668

40 538

HU000000000000091

91

Hungrana Keményítő- és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft.

Hungrana Keményítő- és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft.

135 096

135 096

135 096

135 096

135 096

675 480

HU000000000000079

79

GYŐR-SZOL Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság Rozgonyi utcai fűtőerőmű

GYŐR-SZOL Zrt.

8 924

8 694

8 466

8 237

8 007

42 328

HU000000000000060

60

O-I Hungary Kft. - Orosházi Üveggyár

O-I Hungary Kft.

30 684

30 684

30 684

30 684

30 684

153 420

HU000000000000048

48

Duna-Dráva Cement Kft. Beremendi Gyár

Duna-Dráva Cement Kft.

386 304

386 304

386 304

386 304

386 304

1 931 520

HU000000000000047

47

Duna-Dráva Cement Kf. Korlátolt felelősségű társaság

Duna-Dráva Cement Kft.

446 052

446 052

446 052

446 052

446 052

2 230 260

HU000000000000045

45

Dreher Sörgyárak Zrt.

Dreher Sörgyárak Zrt.

1 435

0

0

0

0

1 435

HU000000000000043

43

Dorogi Erőmű

Veolia Energia Magyarország Zrt.

9 111

8 876

8 641

8 407

8 174

43 209

HU000000000000035

35

Carmeuse Hungária Kft Beremendi Mészüzem

Carmeuse Hungária Kft

67 475

67 475

67 475

67 475

67 475

337 375

HU000000000000024

24

Budapesti Erőmű ZRt. Újpesti Kombinált Ciklusú Gázturbinás Hőszolgáltató Erőmű

Budapesti Erőmű ZRt.

35 216

34 311

33 406

32 501

31 596

167 030

HU000000000000023

23

Budapesti Erőmű ZRt. Kispesti Kombinált Ciklusú Gázturbinás Hőszolgáltató Erőmű

Budapesti Erőmű ZRt.

21 970

21 406

20 841

20 277

19 712

104 206

HU000000000000017

17

Berényi Téglagyár

Berényi Téglaipari Kft.

3 343

3 343

3 343

3 343

3 343

16 715

HU000000000000194

194

MOL Petrolkémia Zrt.

MOL Petrolkémia Zrt.

815 088

815 088

815 088

815 088

815 088

4 075 440

HU000000000000029

29

Újpalotai Fűtőmű

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1 162

1 162

1 162

1 162

1 162

5 810

HU000000000000027

27

Észak-budai Fűtőmű

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2 151

2 151

2 151

2 151

2 151

10 755

HU000000000000098

98

Univer Product Zrt.

Univer Product Zrt.

3 292

3 292

3 292

3 292

3 292

16 460

HU000000000211438

211438

Akkumulátorgyár

SK Battery Hungary Kft.

3 639

3 559

3 479

3 399

3 319

17 395

HU000000000000155

155

Ózdi Acélmuvek Kft.

ÓAM Ózdi Acélmuvek Kft.

32 272

32 272

32 272

32 272

32 272

161 360

TOTALT

4 452 147

4 447 715

4 444 720

4 441 723

4 438 726

22 225 031


BILAGA XIV

Nationell fördelningstabell för perioden 2021-2025 i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Medlemsstat: Nederländerna

Anläggningens id

Anläggningens id (unionsregistret)

Anläggningens namn

Verksamhetsutövarens namn

Antal som ska tilldelas

Antal som ska tilldelas per anläggning

2021

2022

2023

2024

2025

NL000000000211579

211579

Bio Energie Centrale Cuijk (BECC)

BECC B.V.

4 508

4 409

4 310

4 210

4 111

21 548

NL000000000206186

206186

DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie u.a

DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie u.a

121 742

121 742

121 742

121 742

121 742

608 710

NL000000000205924

205924

Lyondell Chemie Nederland B.V. - Maasvlakte locatie

LyondellBasell Covestro Manufacturing Maasvlakte V.O.F.

360 956

360 956

360 956

360 956

360 956

1 804 780

NL000000000000407

407

Dow Benelux BV

Dow Benelux BV

2 482 252

2 482 252

2 482 252

2 482 252

2 482 252

12 411 260

NL000000000000204

204

Academisch Medisch Centrum (AMC)

Academisch Medisch Centrum

5 735

5 735

5 735

5 735

5 735

28 675

NL000000000000190

190

Veolia Industriediensten B.V.

Veolia Industriediensten B.V.

8 482

8 264

8 046

7 827

7 609

40 228

NL000000000000131

131

O-I Manufacturing Netherlands B.V., vestiging Leerdam

O-I Manufacturing Netherlands B.V.

87 840

79 588

79 588

79 588

79 588

406 192

NL000000000000128

128

Yara Sluiskil B.V.

Yara Sluiskil B.V.

3 393 943

3 393 943

3 393 943

3 393 943

3 393 943

16 969 715

NL000000000000127

127

FujiFilm Manufacturing Europe B.V.

FujiFilm Manufacturing Europe B.V.

5 624

5 624

5 624

5 624

5 624

28 120

NL000000000000107

107

Chemelot

Chemelot Site Permit

3 996 954

4 004 365

4 004 365

4 004 365

4 004 365

20 014 414

NL000000000000053

53

Cargill B.V.

Cargill Bergen op Zoom

54 716

54 716

54 716

54 716

54 716

273 580

NL000000000000035

35

FrieslandCampina Domo locatie Borculo

FrieslandCampina

35 970

35 970

35 970

35 970

35 970

179 850

TOTALT

10 558 722

10 557 564

10 557 247

10 556 928

10 556 611

52 787 072


BILAGA XV

Nationell fördelningstabell för perioden 2021-2025 i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Medlemsstat: Österrike

Anläggningens id

Anläggningens id (unionsregistret)

Anläggningens namn

Verksamhetsutövarens namn

Antal som ska tilldelas

Antal som ska tilldelas per anläggning

2021

2022

2023

2024

2025

AT000000000000111

111

Wienerberger Knittelfeld (Apfelberg)

Wienerberger Österreich GmbH

0

0

0

0

0

0

AT000000000000028

28

OMV AUT Gasstation Aderklaa I

OMV Austria Exploration Production GmbH

6 221

6 221

6 221

6 221

6 221

31 105

AT000000000000027

27

OMV AUT Gasstation Aderklaa II

OMV Austria Exploration Production GmbH

2 283

2 283

2 283

2 283

2 283

11 415

AT000000000000016

16

voestalpine Stahl Linz

voestalpine Stahl GmbH

6 859 889

6 859 889

6 859 889

6 859 889

6 859 889

34 299 445

AT000000000000178

178

Ziegelwerk Rhomberg - Dornbirn

J.N. Rhombergs Nachfolger Gesellschaft m.b.H Co KG

4 288

4 288

4 288

4 288

4 288

21 440

AT000000000205434

205434

Trans Austria Gasleitung - Eggendorf

Trans Austria Gasleitung GmbH

6 951

6 951

6 951

6 951

6 951

34 755

AT000000000000119

119

Wienerberger Uttendorf

Wienerberger Österreich GmbH

6 364

6 364

6 364

6 364

6 364

31 820

AT000000000000112

112

Wienerberger Göllersdorf

Wienerberger Österreich GmbH

17 450

17 450

17 450

17 450

17 450

87 250

AT000000000000113

113

Wienerberger Hennersdorf

Wienerberger Österreich GmbH

22 330

22 330

22 330

22 330

22 330

111 650

AT000000000000013

13

voestalpine Stahl Donawitz GmbH

voestalpine Stahl Donawitz GmbH

1 794 520

1 794 520

1 794 520

1 794 520

1 794 520

8 972 600

AT000000000206157

206157

Lenzing Papier GmbH

Lenzing Papier GmbH

24 125

24 125

24 125

24 125

24 125

120 625

AT000000000205582

205582

Trans Austria Gasleitung - Grafendorf

Trans Austria Gasleitung GmbH

21 830

21 830

21 830

21 830

21 830

109 150

AT000000000000133

133

EVN Cogen Salzer St. Pölten

EVN Wärme GmbH

13 273

12 932

12 591

12 250

11 909

62 955

AT000000000000091

91

Kirchdorfer Zementwerk Hofmann GmbH

Kirchdorfer Zementwerk Hofmann GmbH

208 502

208 502

208 502

208 502

208 502

1 042 510

AT000000000000062

62

Constantia Teich GmbH - Weinburg

Constantia Teich GmbH

7 764

7 764

7 764

7 764

7 764

38 820

AT000000000000191

191

FunderMax Neudörfl

FunderMax GmbH

14 742

14 742

14 742

14 742

14 742

73 710

AT000000000000118

118

Borealis Schwechat

Borealis Polyolefine GmbH

42 116

39 882

39 882

39 882

39 882

201 644

AT000000000000053

53

Metadynea Austria, Krems

Metadynea Austria GmbH.

16 330

16 330

16 330

16 330

16 330

81 650

AT000000000000006

6

Sandoz Werk Kundl

Sandoz GmbH

44 735

44 735

44 735

44 735

44 735

223 675

AT000000000206825

206825

Wien Energie - FHKW Arsenal 2

Wien Energie GmbH

43

43

43

43

43

215

AT000000000000129

129

EVN FHW Palmers Wr. Neudorf

EVN Wärme GmbH

1 554

1 554

1 554

1 554

1 554

7 770

AT000000000000128

128

EVN FHW Baden

EVN Wärme GmbH

5 394

5 255

5 117

4 978

4 840

25 584

AT000000000000038

38

STW Klagenfurt FHKW Klagenfurt

Stadtwerke Klagenfurt AG

1 410

1 374

1 338

1 301

1 265

6 688

AT000000000000134

134

EVN Kraftwerk Theiß

EVN Wärmekraftwerke GmbH

5 514

5 372

5 231

5 089

4 947

26 153

AT000000000000136

136

EVN Kraftwerk Korneuburg

EVN Wärmekraftwerke GmbH

0

0

0

0

0

0

AT000000000000155

155

Stahlwerk Marienhütte GmbH

Stahl- und Walzwerk Marienhütte GmbH

33 192

33 192

33 192

33 192

33 192

165 960

AT000000000000063

63

Lafarge Perlmooser Mannersdorf

Lafarge Zementwerke GmbH

521 489

521 489

521 489

521 489

521 489

2 607 445

AT000000000000146

146

Leitl Spannton GmbH

Leitl Spannton GmbH

13 185

13 185

13 185

13 185

13 185

65 925

AT000000000201868

201868

AMAG rolling GmbH

AMAG rolling GmbH

16 262

16 262

16 262

16 262

16 262

81 310

AT000000000000064

64

Swarovski Wattens

D. Swarovski KG

13 414

13 414

13 414

13 414

13 414

67 070

AT000000000210485

210485

Verbund Gaskesselanlage Werndorf

VERBUND Thermal Power GmbH Co KG

4 433

4 433

4 433

4 433

4 433

22 165

AT000000000000122

122

Wien Energie - FHKW Spittelau

Wien Energie GmbH

346

346

346

346

346

1 730

AT000000000000148

148

Wels Strom FHKW Wels

Wels Strom GmbH

1 742

1 698

1 653

1 608

1 563

8 264

AT000000000000033

33

Salzburg AG FHKW Nord

Salzburg AG

4 951

4 824

4 697

4 570

4 443

23 485

AT000000000000099

99

Verbund FHKW Mellach

VERBUND Thermal Power GmbH Co KG

23 867

23 254

22 641

22 028

21 414

113 204

AT000000000000088

88

Senftenbacher Ziegelwerk

Senftenbacher Ziegelwerk Flotzinger GmbH Co KG

11 773

11 773

11 773

11 773

11 773

58 865

AT000000000000003

3

Ziegelwerk Danreiter Ried im Innkreis

Ziegelwerk Danreiter GmbH Co KG

4 415

4 415

4 415

4 415

4 415

22 075

AT000000000000052

52

Ziegelwerk Eder Peuerbach Bruck

Ziegelwerk Eder GmbH

15 358

15 358

15 358

15 358

15 358

76 790

AT000000000000158

158

BriglBergmeister Niklasdorf

BriglBergmeister GmbH

5 878

5 878

5 878

5 878

5 878

29 390

AT000000000000164

164

Neusiedler Zellstoff Kematen

Ybbstaler Zellstoff GmbH

1 603

1 603

1 603

1 603

1 603

8 015

AT000000000000163

163

Neusiedler Kematen

Mondi Neusiedler GmbH

17 153

17 153

17 153

17 153

17 153

85 765

AT000000000000162

162

Neusiedler Hausmening

Mondi Neusiedler GmbH

51 475

51 475

51 475

51 475

51 475

257 375

AT000000000000069

69

Kaindl Holzindustrie Wals

M. Kaindl

91 933

91 933

91 933

91 933

91 933

459 665

AT000000000000077

77

Veitsch-Radex Breitenau

Veitsch Radex GmbH Co OG

221 555

221 555

221 555

221 555

221 555

1 107 775

AT000000000000074

74

Veitsch Radex Trieben

Veitsch Radex GmbH CO OG

9 392

9 392

9 392

9 392

9 392

46 960

AT000000000000141

141

Ziegelwerk Obermair Neuhofen

Ziegelwerk Pichler Wels GmbH

1 689

1 689

1 689

1 689

1 689

8 445

AT000000000000007

7

Martin Pichler Ziegelwerk GmbH

Martin Pichler ZiegelwerkGmbH

12 739

12 739

12 739

12 739

12 739

63 695

AT000000000000022

22

Ziegelwerk Pichler Wels

Ziegelwerk Pichler Wels GmbH

17 727

17 727

17 727

17 727

17 727

88 635

AT000000000000166

166

Profümed GmbH

Profümed GmbH

2 319

2 319

2 319

2 319

2 319

11 595

AT000000000000126

126

Norske Skog Bruck GmbH

Norske Skog Bruck GmbH

88 631

88 631

88 631

88 631

88 631

443 155

AT000000000000198

198

BMW Motoren Steyr

BMW Motoren GmbH

965

965

965

965

965

4 825

AT000000000000182

182

STOELZLE OBERGLAS GmbH

STOELZLE OBERGLAS GmbH

39 995

39 995

39 995

39 995

39 995

199 975

AT000000000000011

11

Vetropack Kremsmünster

Vetropack Austria GmbH

51 486

51 486

51 486

51 486

51 486

257 430

AT000000000000008

8

Fernwärme St.Pölten GmbH - FHKW Süd

Fernwärme St.Pölten GmbH

170

166

162

157

153

808

AT000000000000072

72

Veitsch-Radex Hochfilzen

Veitsch-Radex GmbH CO OG

70 618

70 618

70 618

70 618

70 618

353 090

AT000000000000058

58

Energie Steiermark - FWZ Voitsberg

Energie Steiermark Wärme GmbH

2 499

2 499

2 499

2 499

2 499

12 495

AT000000000000084

84

WIEN ENERGIE Kraftwerk Simmering 3

WIEN ENERGIE GmbH

30 004

29 233

28 462

27 691

26 920

142 310

AT000000000206124

206124

RAG Erdgasspeicheranlage Haidach

RAG Austria AG

180

180

180

180

180

900

AT000000000206147

206147

RAG Erdgasspeicheranlage Puchkirchen

RAG Austria AG

4 034

4 034

4 034

4 034

4 034

20 170

AT000000000000172

172

Zellstoff Pöls

Zellstoff Pöls AG

65 313

65 313

65 313

65 313

65 313

326 565

AT000000000000087

87

Smurfit Kappa Nettingsdorf AG Co KG

Smurfit Kappa Nettingsdorf AG Co KG

72 476

72 476

72 476

72 476

72 476

362 380

AT000000000000103

103

KELAG Wärme St. Magdalen

KELAG Energie Wärme GmbH

1 749

1 749

1 749

1 749

1 749

8 745

AT000000000000174

174

Comelli Ziegel Kirchbach-Maxendorf

Comelli Ziegel GES.M.B.H

6 179

6 179

6 179

6 179

6 179

30 895

AT000000000202703

202703

voestalpine Tubulars GmbH Co KG

voestalpine Tubulars GmbH Co KG

39 629

39 629

39 629

39 629

39 629

198 145

AT000000000000082

82

Papierfabrik Wattens

Papierfabrik Wattens GmbH CoKG

18 352

18 352

18 352

18 352

18 352

91 760

AT000000000000005

5

FunderMax Wr. Neudorf

FunderMax GmbH

24 644

24 644

24 644

24 644

24 644

123 220

AT000000000000030

30

Ziegelwerk Lizzi GmbH

Ziegelwerk Lizzi GmbH

1 603

1 603

1 603

1 603

1 603

8 015

AT000000000000018

18

Wien Energie - FHKW Süd Inzersdorf

Wien Energie GmbH

2 744

2 744

2 744

2 744

2 744

13 720

AT000000000000086

86

Wien Energie - KW Leopoldau

WIEN ENERGIE GmbH

167

163

158

154

150

792

AT000000000205431

205431

Gas Connect Austria - Verdichterstation WAG Kirchberg

Gas Connect Austria GmbH

3 686

3 686

3 686

3 686

3 686

18 430

AT000000000205430

205430

Gas Connect Austria - WAG Baumgarten

Gas Connect Austria GmbH

532

532

532

532

532

2 660

AT000000000205435

205435

Trans Austria Gasleitung - Ruden

Trans Austria Gasleitung GmbH

17 374

17 374

17 374

17 374

17 374

86 870

AT000000000000121

121

Lias Fehring

Lias Österreich GesmbH

6 084

6 084

6 084

6 084

6 084

30 420

AT000000000000107

107

Wienerberger St. Andrä

Wienerberger Österreich GmbH

10 643

10 643

10 643

10 643

10 643

53 215

AT000000000000065

65

Wienerberger Gleinstätten

Wienerberger Österreich GmbH

17 211

17 211

17 211

17 211

17 211

86 055

AT000000000000171

171

UPM Kymmene Steyrermühl

UPM Kymmene Austria GmbH

40 322

40 322

40 322

40 322

40 322

201 610

AT000000000000024

24

Zementwerk Wopfing

Baumit GmbH

247 206

247 206

247 206

247 206

247 206

1 236 030

AT000000000201691

201691

voestalpine Wire Rod Austria GmbH

voestalpine Wire Rod Austria GmbH

27 355

27 355

27 355

27 355

27 355

136 775

AT000000000000168

168

Laakirchen Papier AG

Laakirchen Papier AG

154 512

154 512

154 512

154 512

154 512

772 560

AT000000000000167

167

Rondo Ganahl Frastanz

Ganahl Aktiengesellschaft

26 808

26 808

26 808

26 808

26 808

134 040

AT000000000000204

204

AGRANA Pischelsdorf

AGRANA Stärke GmbH

72 612

72 612

72 612

72 612

72 612

363 060

AT000000000000047

47

AGRANA GMÜND

AGRANA Stärke GmbH Werk Gmünd

22 459

22 459

22 459

22 459

22 459

112 295

AT000000000000160

160

Frantschach St. Gertraud

Mondi Frantschach GmbH

124 425

124 425

124 425

124 425

124 425

622 125

AT000000000000142

142

Jungbunzlauer Wulzeshofen

Jungbunzlauer Austria AG

156 146

156 146

156 146

156 146

156 146

780 730

AT000000000201500

201500

Biomasseheizkraftwerk Hall in Tirol

HALLAG Kommunal GmbH

3 813

3 715

3 617

3 519

3 421

18 085

AT000000000000219

219

WIEN ENERGIE Kraftwerk Simmering 12

WIEN ENERGIE GmbH

71 855

70 009

68 162

66 316

64 470

340 812

AT000000000000235

235

Verbund GDK-Mellach

VERBUND Thermal Power GmbH Co KG

217

211

205

200

194

1 027

AT000000000000085

85

WIEN ENERGIE Kraftwerk Donaustadt

WIEN ENERGIE GmbH

47 350

46 133

44 916

43 700

42 483

224 582

AT000000000000079

79

Energie AG Kraftwerk Riedersbach

Energie AG Oberösterreich Erzeugung GmbH

1 363

1 328

1 293

1 258

1 223

6 465

AT000000000000048

48

AGRANA Leopoldsdorf

AGRANA Zucker GmbH

29 034

29 034

29 034

29 034

29 034

145 170

AT000000000000051

51

AGRANA Tulln

AGRANA Zucker GmbH

61 910

61 910

61 910

61 910

61 910

309 550

AT000000000000023

23

Kalkwerk Wopfing

Baumit GmbH

98 426

98 426

98 426

98 426

98 426

492 130

AT000000000000002

2

Breitenfelder Edelstahl Mitterdorf

Breitenfeld Edelstahl AG

16 007

16 007

16 007

16 007

16 007

80 035

AT000000000000026

26

OMV Raffinerie Schwechat

OMV Downstream GmbH

1 694 477

1 694 477

1 694 477

1 694 477

1 694 477

8 472 385

AT000000000000071

71

Imerys Carbonates - Ebensee

Imerys Carbonates Austria GmbH

801

801

801

801

801

4 005

AT000000000000020

20

Wien Energie - FW Leopoldau

WIEN ENERGIE GmbH

3 566

3 566

3 566

3 566

3 566

17 830

AT000000000000189

189

Fritz Egger Unterradlberg

Fritz Egger GmbH Co. OG

47 644

46 420

45 196

43 972

42 747

225 979

AT000000000000110

110

Sappi Gratkorn

Sappi Austria Produktions-GmbH Co. KG

274 709

274 709

274 709

274 709

274 709

1 373 545

TOTALT

14 025 503

14 016 622

14 009 974

14 003 326

13 996 677

70 052 102


BILAGA XVI

Nationell fördelningstabell för perioden 2021-2025 i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Medlemsstat: Polen

Anläggningens id

Anläggningens id (unionsregistret)

Anläggningens namn

Verksamhetsutövarens namn

Antal som ska tilldelas

Antal som ska tilldelas per anläggning

2021

2022

2023

2024

2025

PL000000000000288

288

Elektrociepłownia

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna

57 620

56 139

54 659

53 178

51 698

273 294

PL000000000000658

658

Sanok Rubber Company S.A.

Sanok Rubber Company S.A.

3 417

3 417

3 417

3 417

3 417

17 085

PL000000000000283

283

Elektrociepłownia PCC Rokita SA

PCC Rokita SA

44 501

43 358

42 214

41 072

39 928

211 073

PL000000000000281

281

Instalacja spalania paliw-Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j.

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s. j.

111 874

108 999

106 124

103 250

100 375

530 622

PL000000000000032

32

ELEKTROCIEPŁOWNIA FENICE W RZESZOWIE

FENICE POLAND SP. Z O.O.

7 319

7 132

6 943

6 755

6 567

34 716

PL000000000000022

22

Elektrownia Konin

ZE PAK S.A.

12 138

11 825

11 514

11 201

10 890

57 568

PL000000000000020

20

Elektrownia Ostrołęka "B"

ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

14 852

14 470

14 088

13 707

13 325

70 442

PL000000000000018

18

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra - Elektrownia Szczecin

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

5 569

5 426

5 283

5 139

4 996

26 413

PL000000000000017

17

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra - Elektrownia Pomorzany

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

20 487

19 961

19 434

18 908

18 381

97 171

PL000000000203107

203107

KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Huta Miedzi Głogów

KGHM Polska Miedż S.A Oddział Huta Miedzi Głogów

838 819

838 819

838 819

838 819

838 819

4 194 095

PL000000000202453

202453

Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania

CERRAD Sp. z o.o.

13 004

13 004

13 004

13 004

13 004

65 020

PL000000000204402

204402

Leca Polska Sp. z o.o.

Leca Polska Sp. z o.o.

30 427

30 427

30 427

30 427

30 427

152 135

PL000000000202254

202254

Wydział Blach Transforma torowych Stalprodukt S.A.

STALPRODUKT S.A.

16 896

16 896

16 896

16 896

16 896

84 480

PL000000000203105

203105

KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Huta Miedzi LEGNICA

KGHM Polska Miedź S.A.

56 269

56 269

56 269

56 269

56 269

281 345

PL000000000202107

202107

Instalacja Produkcji Styrenu

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

44 852

44 852

44 852

44 852

44 852

224 260

PL000000000000279

279

Elektrociepłownia EC 1

Veolia Industry Polska sp z o.o.

2 347

2 347

2 347

2 347

2 347

11 735

PL000000000000277

277

Elektrociepłownia

ANWIL S.A.

25 976

25 309

24 641

23 974

23 306

123 206

PL000000000000487

487

Instalacja produkcji cukru

PfeiferLangen Polska S.A

33 250

33 250

33 250

33 250

33 250

166 250

PL000000000000482

482

Instalacja produkcji cukru

Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna

27 568

27 568

27 568

27 568

27 568

137 840

PL000000000000646

646

Instalacja produkcji cukru

Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna

23 287

23 287

23 287

23 287

23 287

116 435

PL000000000000475

475

Instalacja produkcji cukru

Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna w Toruniu

22 775

22 775

22 775

22 775

22 775

113 875

PL000000000000643

643

Instalacja produkcji cukru

Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna

35 621

35 621

35 621

35 621

35 621

178 105

PL000000000000008

8

TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli

TAURON Wytwarzanie S.A.

11 992

11 685

11 376

11 069

10 760

56 882

PL000000000000007

7

CEZ Skawina S.A.

CEZ Skawina S.A.

32 420

31 587

30 754

29 921

29 088

153 770

PL000000000000005

5

ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna

ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna

89 956

87 646

85 334

83 022

80 711

426 669

PL000000000000004

4

Elektrownia Kozienice - bloki 1-10

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

2 195

2 139

2 082

2 026

1 970

10 412

PL000000000000003

3

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

16 120

15 706

15 292

14 878

14 464

76 460

PL000000000000002

2

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

2 982

2 905

2 829

2 752

2 675

14 143

PL000000000000942

942

Zakład Produkcji Etanolu "Goświnowice"

BIOAGRA S.A.

74 204

74 204

74 204

74 204

74 204

371 020

PL000000000000941

941

Euroglas Polska Sp. z o.o.

Euroglas Polska Sp. z o.o.

238 144

238 144

238 144

238 144

238 144

1 190 720

PL000000000000940

940

Zakład Oleśnica

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

40 286

40 286

40 286

40 286

40 286

201 430

PL000000000000937

937

Zakład Mleczarski

Polmlek Spółka z o.o.

12 333

12 333

12 333

12 333

12 333

61 665

PL000000000000866

866

Zakładowa kotłownia

TYMBARK-MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3 448

3 448

3 448

3 448

3 448

17 240

PL000000000000926

926

COGNOR S.A. Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie

COGNOR S.A.

15 112

15 112

15 112

15 112

15 112

75 560

PL000000000000467

467

Instalacja produkcji cukru

Südzucker Polska Spółka Akcyjna

15 779

15 779

15 779

15 779

15 779

78 895

PL000000000000466

466

Instalacja produkcji cukru

Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna

29 318

29 318

29 318

29 318

29 318

146 590

PL000000000000463

463

Instalacja produkcji cukru

Nordzucker Polska Spółka Akcyjna

28 169

28 169

28 169

28 169

28 169

140 845

PL000000000000266

266

Instalacja do produkcji papieru

Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o.

17 108

17 108

17 108

17 108

17 108

85 540

PL000000000000782

782

Instalacja do produkcji papieru Włocławek

Firma "W.Lewandowski" PHU Fabryka Papieru we Włocławku

3 071

3 071

3 071

3 071

3 071

15 355

PL000000000000626

626

WEPA Piechowice Sp. zo.o.

WEPA Piechowice Sp. z o.o.

13 840

13 840

13 840

13 840

13 840

69 200

PL000000000000909

909

Instalacje do suszenia włókien drzewnych - suszarnie

Kronospan Polska Sp. z o.o.

80 029

80 029

80 029

80 029

80 029

400 145

PL000000000000908

908

Instalacja nr 1 Paroc Polska Sp. z o.o.

Paroc Polska Sp. z o.o.

40 285

40 285

40 285

40 285

40 285

201 425

PL000000000000907

907

INSTALACJA DO PRODUKCJI WEŁNY SKALNEJ ROCKWOOL POL. MALKINIA

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

56 640

56 640

56 640

56 640

56 640

283 200

PL000000000000905

905

Alchemia S.A. Oddział Rurexpol w Częstochowie

Alchemia S.A.

8 879

8 879

8 879

8 879

8 879

44 395

PL000000000000896

896

Zakład Walcownia Blach Grubych ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.

Liberty Częstochowa Sp. z o.o.

25 595

25 595

25 595

25 595

25 595

127 975

PL000000000000890

890

Pfleiderer Wieruszów Sp. z o.o.

Pfleiderer Wieruszów Sp. z o.o.

53 412

53 412

53 412

53 412

53 412

267 060

PL000000000000260

260

ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.

Arctic Paper Kostrzyn S.A.

86 759

86 759

86 759

86 759

86 759

433 795

PL000000000000257

257

Kotłownia Zakładowa

Signify Poland Sp. z o.o.

0

0

0

0

0

0

PL000000000000458

458

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Sosnowiec - Elektrociepłownia

ArcelorMittal Poland S.A.

2 052

1 999

1 946

1 893

1 840

9 730

PL000000000000457

457

Zakład Wytwarzania Kraków

TAMEH POLSKA sp. z o. o.

1 577

1 537

1 496

1 456

1 415

7 481

PL000000000000456

456

Elektrociepłownia

ArcelorMittal Poland S.A.

2 426

2 364

2 301

2 239

2 177

11 507

PL000000000000797

797

Instalacja Elektrociepłowni

ORLEN Południe S.A.

16 366

15 946

15 525

15 105

14 684

77 626

PL000000000000253

253

Ciepłownia "Nowy Wirek"

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

360

360

360

360

360

1 800

PL000000000000889

889

INSTALACJA ENERGETYCZNO-SUSZARNICZA

SWISS KRONO sp. z o.o.

206 499

176 181

176 181

176 181

176 181

911 223

PL000000000000885

885

Wielkie Piece i Stalownia

ArcelorMittal Poland S.A.

706 922

706 922

706 922

706 922

706 922

3 534 610

PL000000000000881

881

Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu w Mogilnie

Gas Storage Poland sp. z o.o. (dawniej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.)

3 043

3 043

3 043

3 043

3 043

15 215

PL000000000000865

865

Instalacja do produckji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania w Sierakowicach

Leier Polska S.A.

7 877

7 877

7 877

7 877

7 877

39 385

PL000000000000878

878

Kronospan HPL Sp. z o.o. Kotłownia Zakładowa

Kronospan HPL Sp. z o.o.

12 227

12 227

12 227

12 227

12 227

61 135

PL000000000000853

853

Ciepłownia Rejonowa Marlicza

Szczecińska Energetyka Sp. z o.o.

33

33

33

33

33

165

PL000000000000649

649

Żywieckie Zakłady Papiernicze "Solali" S.A. w upadłości

Żywieckie Zakłady Papiernicze "Solali" S.A w upadłości

0

0

0

0

0

0

PL000000000000251

251

Ciepłownia "Bielszowice"

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

5 660

5 660

5 660

5 660

5 660

28 300

PL000000000000250

250

Ciepłownia Miejska w Zambrowie

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.

2 256

2 256

2 256

2 256

2 256

11 280

PL000000000000249

249

Zakład Produkcyjny 12 "Śląsk"

Dalkia Polska Energia S.A.

2 473

2 408

2 345

2 281

2 218

11 725

PL000000000000248

248

Zakład Produkcyjny 9 "Wesoła"

Dalkia Polska Energia S.A.

7 036

6 856

6 674

6 493

6 313

33 372

PL000000000000246

246

Zakład Produkcyjny 6 "Wujek"

Dalkia Polska Energia S.A.

4 184

4 076

3 968

3 861

3 754

19 843

PL000000000000245

245

Zakład Produkcyjny 3 "Mysłowice"

Dalkia Polska Energia S.A.

5 783

5 783

5 783

5 783

5 783

28 915

PL000000000000242

242

Ciepłownia "Budryk"

Zakład Produkcji Ciepła "Żory" Sp.o.o.

1 271

1 271

1 271

1 271

1 271

6 355

PL000000000000447

447

Packprofil Sp. z o.o.

Packprofil Sp. z o.o.

4 840

4 840

4 840

4 840

4 840

24 200

PL000000000000647

647

TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER S.A.

TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER S.A.

13 354

13 354

13 354

13 354

13 354

66 770

PL000000000000444

444

International Paper - Kwidzyn Sp. z o.o.

International Paper - Kwidzyn Sp. z o.o.

178 996

178 996

178 996

178 996

178 996

894 980

PL000000000000767

767

Kotłownia

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

1 948

1 948

1 948

1 948

1 948

9 740

PL000000000000240

240

CIEPŁOWNIA KONSTANTYNOWSKA - PABIANICE

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

6 537

6 537

6 537

6 537

6 537

32 685

PL000000000000234

234

ciepłownia

Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o.

4 007

4 007

4 007

4 007

4 007

20 035

PL000000000000227

227

Ciepłownia C-01

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

3 762

3 762

3 762

3 762

3 762

18 810

PL000000000000225

225

Ciepłownia C31 Krotoszyn

Veolia Energia Poznań S.A.

2 308

2 308

2 308

2 308

2 308

11 540

PL000000000000745

745

Ciepłownia w Żychlinie

ENERGA Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1 658

1 615

1 572

1 530

1 487

7 862

PL000000000000215

215

Ciepłownia Rejonowa Dąbska

Szczecińska Energetyka Sp. z o.o.

21 834

21 834

21 834

21 834

21 834

109 170

PL000000000000211

211

SFW Energia Sp. z o.o. Eletrociepłownia Gliwice

SFW Energia Sp. z o.o.

3 716

3 621

3 525

3 429

3 334

17 625

PL000000000000783

783

Zakład Celulozy i Papieru

Stora Enso Poland S.A.

55 282

46 303

46 303

46 303

46 303

240 494

PL000000000000781

781

ICT Poland Sp.z o.o.

ICT Poland Sp. z o.o.

50 264

50 264

50 264

50 264

50 264

251 320

PL000000000000827

827

Instalacja do produkcji papieru o zdolności produkcyjnej powyżej 20T/24h

Hanke Tissue Sp. z o.o.

9 086

9 086

9 086

9 086

9 086

45 430

PL000000000000641

641

Fabryka Papieru i Tektury Beskidy Sp. z o.o.

Fabryka Papieru i Tektury Beskidy Sp. z o.o.

4 311

4 311

4 311

4 311

4 311

21 555

PL000000000000439

439

Instalacja do produkcji papieru lub tektury

FABRYKA PAPIERU CZERWONAK Sp. z o.o

4 309

4 309

4 309

4 309

4 309

21 545

PL000000000000438

438

Sofidel Poland Sp. z o.o.

Sofidel Poland Sp. z o.o.

21 054

21 054

21 054

21 054

21 054

105 270

PL000000000000210

210

Ciepłownia C-2

Veolia Wschód sp. z o.o.

6 048

6 048

6 048

6 048

6 048

30 240

PL000000000000207

207

Ciepłownia C-1 (K-18)

Veolia Wschód sp. z o.o.

3 327

3 327

3 327

3 327

3 327

16 635

PL000000000000202

202

Ciepłownia Miejska

ECO Malbork Sp. z o.o.

5 211

5 211

5 211

5 211

5 211

26 055

PL000000000000193

193

Elektrociepłownia

Przedsiębiorstwo Enegetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie

2 976

2 900

2 824

2 746

2 670

14 116

PL000000000000189

189

Ciepłownia nr 3

ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o.

4 553

4 553

4 553

4 553

4 553

22 765

PL000000000000186

186

Ciepłownia Miejska Nr 1

ECO Kutno Sp. z o.o.

4 538

4 538

4 538

4 538

4 538

22 690

PL000000000000690

690

Ciepłownia Rejonowa

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

986

986

986

986

986

4 930

PL000000000212018

212018

Egger Biskupiec Sp z o.o.

Egger Biskupiec sp. z o.o.

51 671

50 534

49 397

48 261

47 124

246 987

PL000000000210718

210718

Zakład Produkcji Bibuły

Zakład Poligraficzny POL-MAK Przemysław Makowiak, Danuta Makowiak Sp. z o.o.

5 616

5 616

5 616

5 616

5 616

28 080

PL000000000210697

210697

Instalacja do produkcji papieru

Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp z o.o.

19 920

19 920

19 920

19 920

19 920

99 600

PL000000000210589

210589

spalanie paliw

Frito Lay Sp. z o. o.

5 874

5 874

5 874

5 874

5 874

29 370

PL000000000000621

621

Zakład Honoratka

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

8 060

8 060

8 060

8 060

8 060

40 300

PL000000000000595

595

Zakład Lębork

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

22 021

22 021

22 021

22 021

22 021

110 105

PL000000000000435

435

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.

35 121

35 121

35 121

35 121

35 121

175 605

PL000000000000160

160

Zakład Ciepłowniczy "Brzeszcze"

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

5 305

5 168

5 031

4 894

4 759

25 157

PL000000000000152

152

Ciepłownia Międzyrzec Podlaski

Veolia Wschód sp. z o.o.

2 490

2 490

2 490

2 490

2 490

12 450

PL000000000000151

151

Ciepłownia Przyjaźń w Tarnowskich Górach

Veolia Południe Sp z o.o.

8 277

8 277

8 277

8 277

8 277

41 385

PL000000000210719

210719

Ciepłownia

Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3 373

3 373

3 373

3 373

3 373

16 865

PL000000000210521

210521

CHP Zabrze

Fortum Silesia SA

21 420

20 870

20 320

19 770

19 218

101 598

PL000000000210578

210578

Instalacja do produkcji wyrobów ziemniaczanych

Farm Frites Poland Spółka Akcyjna

24 162

24 162

24 162

24 162

24 162

120 810

PL000000000210684

210684

Ciepłownia GETEC Polska Sp. z o.o. w Turku

GETEC Polska Sp. z o.o.

4 134

4 134

4 134

4 134

4 134

20 670

PL000000000210474

210474

Walcownia WOST

Walcownie Ostrowieckie WOST S.A.

6 545

6 545

6 545

6 545

6 545

32 725

PL000000000210352

210352

Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania

STAR-DUST Sp. z o.o.

15 794

15 794

15 794

15 794

15 794

78 970

PL000000000210351

210351

Instalacja do produkcji szkła

TREND GROUP Sp. z o.o.

21 443

21 443

21 443

21 443

21 443

107 215

PL000000000210701

210701

produkcja wyrobów ceramicznych

KERAM Sp z o.o.

2 974

2 974

2 974

2 974

2 974

14 870

PL000000000000424

424

Instalacja do produkcji materiałów ogniotrwałych za pomocą wypalania o wydajności powyżej 75 ton/dobę

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.

11 399

11 399

11 399

11 399

11 399

56 995

PL000000000000423

423

VESUVIUS POLAND Sp. z o.o.

Vesuvius Poland Sp. z o.o.

0

0

0

0

0

0

PL000000000000848

848

piece tunelowe do wypalania wyrobów ogniotrwałych

ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o

9 928

9 928

9 928

9 928

9 928

49 640

PL000000000000847

847

piec obrotowy do wypalania klinkieru dolomitowego

ArcelorMittal Refractories Sp.z o.o.

0

0

0

0

0

0

PL000000000000682

682

Ferro Performance Materials Poland Sp. z o.o.

Ferro Performance Materials Poland Sp. z o.o.

2 444

2 444

2 444

2 444

2 444

12 220

PL000000000000517

517

CIECH VITROSILICON S.A. Zakład Iłowa

CIECH Vitrosilicon S.A.

17 158

10 806

10 806

10 806

10 806

60 382

PL000000000000810

810

Instalacja do produkcji szkła w tym włókna szklanego o zdolności produkcyjnej 200 Mg wytopu na dobę

STOELZLE Częstochowa Sp. z o.o.

26 955

26 955

26 955

26 955

26 955

134 775

PL000000000000150

150

Ciepłownia "Zachód"

Enea Ciepło Sp. z o. o.

2 487

2 487

2 487

2 487

2 487

12 435

PL000000000000149

149

MPEC Sp. z o.o. Ciepłownia Ziętka 19

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

2 163

2 163

2 163

2 163

2 163

10 815

PL000000000000753

753

Ciepłownia C-1

Elektrociepłownia Piotrków trybunalski Spółka z o.o.

5 044

5 044

5 044

5 044

5 044

25 220

PL000000000000140

140

Ciepłownia Zawiszów

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

6 699

6 699

6 699

6 699

6 699

33 495

PL000000000000596

596

Ciepłownia - Białe Błota

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

656

656

656

656

656

3 280

PL000000000000125

125

Ciepłownia 1 Maja

POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie

0

0

0

0

0

0

PL000000000000121

121

Elektrociepłownia Jankowice

POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie

5 033

4 905

4 775

4 646

4 516

23 875

PL000000000000115

115

Ciepłownia

Energetyka Cieplna Spółka z o. o.

4 872

4 872

4 872

4 872

4 872

24 360

PL000000000210720

210720

Piece tunelowe do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych

Przesiębiorstwo Przerobu Złomu Metali Segromet Sp. z o.o.

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

16 500

PL000000000210094

210094

Kotłownia

Sery ICC Pasłek Sp. z o.o.

6 943

6 943

6 943

6 943

6 943

34 715

PL000000000209565

209565

Zakład "A" - MARCONI

Polcolorit S.A.

24 434

24 434

24 434

24 434

24 434

122 170

PL000000000209782

209782

Ceramika Tubądzin III Sp. z o.o., Sp. Komandytowa

Ceramika Tubądzin III Sp. z o.o. Sp.K.

11 682

11 682

11 682

11 682

11 682

58 410

PL000000000209222

209222

Kotłownia Zbiersk Cukrownia

Wojciech Wawrzyniak Destylacje Wawrzyniak Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne

33 932

33 060

32 188

31 316

30 444

160 940

PL000000000209143

209143

Zakład Września Oddział w Białężycach

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

4 245

4 245

4 245

4 245

4 245

21 225

PL000000000209104

209104

Wanny Szklarskie

Irena Holding Group Sp. z o.o.

0

0

0

0

0

0

PL000000000209148

209148

Instalacja do produkcji papieru i tektury

Apis Sp. z o.o.

14 197

14 197

14 197

14 197

14 197

70 985

PL000000000000514

514

Wanna szklarska do produkcji szkła FLOAT I

Saint-Gobain Innovative Materials Polska sp. z o.o.

96 002

96 002

96 002

96 002

96 002

480 010

PL000000000000419

419

Huta szkła zakład w Gostyniu

Ardagh Glass S.A.

46 344

46 344

46 344

46 344

46 344

231 720

PL000000000000512

512

Huta Szkła

Signify Poland Sp. z o.o.

27 042

27 042

27 042

27 042

27 042

135 210

PL000000000000416

416

Huta szkła

O-I Poland S.A.

110 737

110 737

110 737

110 737

110 737

553 685

PL000000000000415

415

Krosno Glass Spółka Akcyjna

Krosno Glass Spółka Akcyjna

32 358

32 358

32 358

32 358

32 358

161 790

PL000000000000766

766

"Kama-Vitrum" Huta Szkła Sp. z o.o.

"Kama-Vitrum" Huta Szkła Sp. z o.o.

6 661

6 661

6 661

6 661

6 661

33 305

PL000000000000762

762

PL-0748-05

GLOSS B-INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

4 187

5 467

5 467

5 467

5 467

26 055

PL000000000000511

511

Instalacja do produkcji szkła opakowaniowego

Stoelzle Wymiarki Sp. z o.o.

13 336

13 336

13 336

13 336

13 336

66 680

PL000000000000559

559

Centralna Ciepłownia

Celsium Sp. z o.o.

3 010

3 010

3 010

3 010

3 010

15 050

PL000000000000108

108

Ciepłownia Rzeszów

PGE Energia Ciepła S.A.

3 700

3 700

3 700

3 700

3 700

18 500

PL000000000000106

106

Ciepłownia Wola

PGNiG TERMIKA SA

197

197

197

197

197

985

PL000000000000103

103

Zakład Ciepłowniczy "Piast"

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

7 191

7 191

7 191

7 191

7 191

35 955

PL000000000000532

532

Ciepłownia Rydułtowy Sp. o.o.

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.

2 403

2 403

2 403

2 403

2 403

12 015

PL000000000000094

94

"Ciepłownia Łańcut" Sp. z o. o.

"Ciepłownia Łańcut" Sp. z o.o.

8 067

8 067

8 067

8 067

8 067

40 335

PL000000000208182

208182

Elektrownia gazowo-parowa CCGT

PKN ORLEN S.A.

28 437

27 707

26 975

26 245

25 514

134 878

PL000000000209024

209024

Colorobbia Polska Sp. z o.o.

Colorobbia Polska Sp. z o.o.

2 474

2 474

2 474

2 474

2 474

12 370

PL000000000208923

208923

POLSKIE LNG SA Terminal Regazyfikacyjny LNG

POLSKIE LNG SA

22 693

22 693

22 693

22 693

22 693

113 465

PL000000000207783

207783

Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania

CERRAD Sp. z o.o.

33 558

33 558

33 558

33 558

33 558

167 790

PL000000000208202

208202

Tłocznia gazu Jeleniów

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

824

824

824

824

824

4 120

PL000000000207962

207962

Instalacja do produkcji papieru

Fabryka Papieru Kaczory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4 104

4 104

4 104

4 104

4 104

20 520

PL000000000207803

207803

spalanie paliw

BGW Sp. z o. o.

43 193

43 193

43 193

43 193

43 193

215 965

PL000000000208882

208882

Solvay Poland Sp z o.o.

Solvay Poland sp. z o.o.

30 769

30 769

30 769

30 769

30 769

153 845

PL000000000000754

754

Huta Szkła "Orzesze"

CP Glass S.A.

61 290

61 290

61 290

61 290

61 290

306 450

PL000000000000412

412

Huta Szkła w Jedlicach

BA GLASS POLAND Sp. z o.o.

50 559

50 559

50 559

50 559

50 559

252 795

PL000000000000411

411

Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. Oddział Glass w Jaroszowcu

Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o.

10 727

10 727

10 727

10 727

10 727

53 635

PL000000000000509

509

huta szkła

Zignago Vetro Polska Spółka Akcyjna

27 899

27 899

27 899

27 899

27 899

139 495

PL000000000000410

410

HEINZ-GLAS Działdowo Sp. z o.o.

HEINZ-GLAS Działdowo Sp. z o.o.

17 020

17 020

17 020

17 020

17 020

85 100

PL000000000000494

494

Instalacja do produkcji wapna w Częstochowie

Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.

85 557

85 557

85 557

85 557

85 557

427 785

PL000000000000093

93

MPEC Sp. z o.o. Ciepłownia Julian

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

3 928

3 928

3 928

3 928

3 928

19 640

PL000000000000090

90

Elektrociepłownia Czechnica

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

32 220

31 392

30 564

29 736

28 908

152 820

PL000000000000086

86

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, EC Bydgoszcz II

PGE Energia Ciepła S.A.

48 230

46 991

45 751

44 512

43 273

228 757

PL000000000000085

85

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

PGE Energia Ciepła S.A.

3 328

3 328

3 328

3 328

3 328

16 640

PL000000000000082

82

Elektrociepłownia Miechowice

Fortum Silesia SA

4 987

4 860

4 731

4 603

4 475

23 656

PL000000000207726

207726

Zakład Produkcji Wełny Mineralnej Skalnej

PETRALANA Spółka Akcyjna

22 360

22 360

22 360

22 360

22 360

111 800

PL000000000207000

207000

Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo

Gas Storage Poland sp. z o.o. (dawniej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.)

1 010

1 010

1 010

1 010

1 010

5 050

PL000000000206967

206967

Instalacja do produkcji szkła

Dekorglass Działdowo S.A.

6 993

6 993

6 993

6 993

6 993

34 965

PL000000000206786

206786

Kotłownia

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole

11 770

11 770

11 770

11 770

11 770

58 850

PL000000000206702

206702

Blok Gazowo-Parowy Głogów

KGHM Polska Miedź S.A.

6 955

6 776

6 598

6 419

6 240

32 988

PL000000000206089

206089

Blok Gazowo-Parowy Polkowice

KGHM Polska Miedź S.A.

8 476

8 258

8 040

7 822

7 604

40 200

PL000000000205709

205709

Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów Ośrodek Centralny

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w WarszawieOddział w Zielonej Górze

25 053

22 217

22 217

22 217

22 217

113 921

PL000000000000383

383

LAFARGE CEMENT S.A.

LAFARGE CEMENT S.A.

979 544

979 544

979 544

979 544

979 544

4 897 720

PL000000000000382

382

Lafarge Cement S.A. Oddział w Bielawach

Lafarge Cement S.A.

1 093 011

1 093 011

1 093 011

1 093 011

1 093 011

5 465 055

PL000000000000490

490

Górażdże Cement S.A.

Górażdże Cement S.A.

2 375 255

2 375 255

2 375 255

2 375 255

2 375 255

11 876 275

PL000000000000381

381

CEMEX Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Rudniki

CEMEX POLSKA Sp. z o. o.

261 908

261 908

261 908

261 908

261 908

1 309 540

PL000000000000378

378

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

813 061

813 061

813 061

813 061

813 061

4 065 305

PL000000000000375

375

Instalacja spiekania rud metali

ArcelorMittal Poland S.A.

891 604

891 604

891 604

891 604

891 604

4 458 020

PL000000000000081

81

Elektrociepłownia "Mikołaj"

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

9 657

9 409

9 161

8 913

8 665

45 805

PL000000000000078

78

Zakład Produkcyjny 5 "Wieczorek"

Dalkia Polska Energia S.A.

9 467

9 224

8 981

8 736

8 494

44 902

PL000000000000077

77

Zakład Produkcyjny 4 "Murcki"

Dalkia Polska Energia S.A.

6 852

6 852

6 852

6 852

6 852

34 260

PL000000000000076

76

ELSEN S.A. Elektrociepłownia ECI

Elsen S.A.

2 210

2 153

2 096

2 040

1 983

10 482

PL000000000000075

75

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział "Suszec"

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

3 447

3 359

3 270

3 181

3 093

16 350

PL000000000000074

74

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział "Pniówek"

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

9 395

9 153

8 912

8 671

8 430

44 561

PL000000000000954

954

SCO-PAK S. A. w restrukturyzacji

SCO-PAK S. A. w restrukturyzacji

0

0

0

0

0

0

PL000000000203186

203186

GRÄNGES Konin S.A. (Dawniej Impexmetal S.A)

Gränges Konin S.A. (Dawniej Impexmetal S.A.)

21 230

21 230

21 230

21 230

21 230

106 150

PL000000000202435

202435

Instalacje formaliny SILEKOL

Silekol sp. z o.o.

13 133

13 133

13 133

13 133

13 133

65 665

PL000000000202552

202552

Zakład Ceramiki Budowlanej "OWCZARY" R.E.R. Stępień Sp. Jawna

Zakład Ceramiki Budowlanej "OWCZARY" R.E.R. Stępień Sp. Jawna

19 450

19 450

19 450

19 450

19 450

97 250

PL000000000203112

203112

Jednostki Produkcyjne

Grupa Azoty S.A.

463 828

463 828

463 828

463 828

463 828

2 319 140

PL000000000202074

202074

KNAUF Bełchatów Sp. z o.o. Oddział w Opolu

KNAUF Bełchatów Sp. z o.o.

15 587

15 587

15 587

15 587

15 587

77 935

PL000000000000488

488

Stalownia ISD Huta Częstochowa

Liberty Częstochowa Sp. z o.o.

22 754

22 754

22 754

22 754

22 754

113 770

PL000000000000733

733

STALOWNIA

ALCHEMIA S.A.

8 895

8 895

8 895

8 895

8 895

44 475

PL000000000000373

373

Stalownia

Cognor S.A.

28 067

28 067

28 067

28 067

28 067

140 335

PL000000000000371

371

Stalownia

CMC Poland Sp. z o.o.

122 217

122 217

122 217

122 217

122 217

611 085

PL000000000000657

657

STALOWNIA

Celsa "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o.

72 056

72 056

72 056

72 056

72 056

360 280

PL000000000000370

370

Koksownia

ArcelorMittal Poland S.A.

663 128

663 128

663 128

663 128

663 128

3 315 640

PL000000000000365

365

Koksownia Radlin

JSW KOKS S.A.

167 742

167 742

167 742

167 742

167 742

838 710

PL000000000000363

363

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

159 284

159 284

159 284

159 284

159 284

796 420

PL000000000000073

73

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział "Zofiówka"

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

19 280

18 784

18 288

17 793

17 298

91 443

PL000000000000072

72

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział "Moszczenica"

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.

4 458

4 343

4 228

4 114

3 999

21 142

PL000000000000069

69

Zakład Z-2 Knurów

Przedsiebiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o.

7 478

7 285

7 093

6 901

6 709

35 466

PL000000000000067

67

Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłownia Bielsko-Północ EC2

TAURON Ciepło sp. z o.o.

8 881

8 652

8 424

8 196

7 968

42 121