Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022D0288.pdf

24.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 43/68


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/288

av den 22 februari 2022

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/570 vad gäller rescEU-resurser för tillfälligt boende och om ändring av kvalitetskraven för resurser för akutsjukvårdsgrupp av typ 3

[delgivet med nr C(2022) 963]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (1), särskilt artikel 32.1 g, och

av följande skäl:

(1)

I beslut nr 1313/2013/EU fastställs den rättsliga ramen för rescEU. rescEU utgör en resursreserv på unionsnivå som syftar till att tillhandahålla bistånd i övermäktiga situationer där de totala sammanlagda resurserna på nationell nivå och de resurser som medlemsstaterna på förhand ställt till förfogande för den europeiska civilskyddspoolen inte kan säkerställa en effektiv insats vid naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor.

(2)

I enlighet med artikel 12.2 i beslut 1313/2013/EU ska rescEU-kapaciteten fastställas med beaktande av identifierade och framväxande risker, total kapacitet och brister på unionsnivå. rescEU bör särskilt fokusera på fyra områden, närmare bestämt luftburen skogsbrandsbekämpning, kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära (CBRN) incidenter, akutsjukvård samt transport och logistik.

(3)

I kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/570 (2) fastställs den inledande sammansättningen av rescEU i fråga om resurser och kvalitetskrav. rescEU-reserven består i nuläget av resurser för luftburen skogsbrandsbekämpning, resurser för lufttransport under samtidig vård, resurser för akutsjukvårdsgrupper, resurser för lagerhållning av medicinsk utrustning eller personlig skyddsutrustning (nedan kallade resurser för medicinsk lagerhållning), eller bådadera, samt resurser för CBRN-dekontaminering och resurser för CBRN-lagerhållning.

(4)

En analys av identifierade och framväxande risker samt av resurser och brister på unionsnivå visar att det finns ett behov av resurser för tillfälligt boende.

(5)

Behovet av att åtgärda kvalitativa och kvantitativa brister när det gäller resurser för tillfälligt boende identifierades i samband med olika insatser inom ramen för unionens civilskyddsmekanism (nedan kallad unionsmekanismen) under de senaste åren, vilket redogjordes för i utvärderingen av definitioner av, brister i och kostnader för insatskapacitet för unionens civilskyddsmekanism (3) från 2019. De operativa erfarenheterna från de jordbävningar som drabbade Kroatien i mars och december 2020 bekräftade dessutom att det finns brister i fråga om resurser för tillfälligt boende trots att det inom ramen för unionsmekanismen gjordes snabba insatser som flera medlemsstater deltog i.

(6)

Huvudsyftet med rescEU:s resurs för tillfälligt boende, när den sätts in under en insats inom ramen för unionsmekanismen, är att tillhandahålla tillfälligt boende för den drabbade befolkningen, vilket inbegriper utrymme för bostäder, hygien och sanitet, grundläggande sjukvård och social samvaro.

(7)

Resursen för tillfälligt boende inom ramen för rescEU bör bestå av en fysisk reserv av högkvalitativa enheter för snabba insatser eller av en virtuell reserv med anpassningsbara enheter som kan sättas in i en senare fas när så krävs i samband med insatser inom ramen för unionsmekanismen, eller bådadera.

(8)

I enlighet med artikel 12.4 i beslut nr 1313/2013/EU ska kvalitetskraven för de insatsresurser som ingår i rescEU fastställas i samråd med medlemsstaterna. Minimistandarder för resurser för tillfälligt boende bör baseras på standarderna för tillfälligt boende i avsnittet om tillfälligt boende och boplats (4) i publikationen ”The Sphere Handbook”.

(9)

Resurser för tillfälligt boende bör inrättas för att hantera risker med låg sannolikhet och stora konsekvenser, i enlighet med de kategorier som avses i artikel 3d i genomförandebeslut (EU) 2019/570 och efter samråd med medlemsstaterna.

(10)

För att ekonomiskt bistånd från unionen ska kunna tillhandahållas för utveckling av sådana resurser för tillfälligt boende i enlighet med artikel 21.3 i beslut nr 1313/2013/EU bör de stödberättigande kostnaderna fastställas med beaktande av de kategorier som anges i bilaga Ia till det beslutet.

(11)

Världshälsoorganisationens (WHO) globala EMT-initiativ (Global Emergency Medical Team Initiative) har nyligen sett över standarderna (5) för resurser för akutsjukvårdsgrupp av typ 3 (sluten remissvård). Kvalitetskraven för denna typ av akutsjukvårdsgrupper som ingår i rescEU bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

På grundval av erfarenheterna från covid-19-krisen har man dessutom kunnat konstatera att rescEU-resurserna för akutsjukvårdsgrupper behöver vara ännu mer flexibla och anpassningsbara. Resurser för akutsjukvårdsgrupp av typ 2 (sluten kirurgisk akutvård) bör därför ingå i rescEU och kompletteras med specialiserade vårdtjänster, i linje med standarderna i WHO:s globala EMT-initiativ.

(13)

Genomförandebeslut (EU) 2019/570 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

Bestämmelserna enligt detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 33.1 i beslut nr 1313/2013/EU.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandebeslut (EU) 2019/570 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1a ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   akutsjukvårdsgrupp av typ 3 (sluten remissvård): en utsändbar akutsjukvårdsgrupp bestående av medicinsk och annan nyckelpersonal som är utbildad och utrustad för behandling av patienter som drabbats av en katastrof och som tillhandahåller komplex sluten kirurgisk remissvård, och som även har resurser för intensivvård.”

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 3:

”3.   virtuell reserv för tillfälligt boende: ett eller flera avtal med utvalda leverantörer som kan aktiveras på begäran för att leverera vissa mängder specifika enheter inom en i förväg fastställd tidsram.”

2.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Den femte strecksatsen ska ersättas med följande:

”—

Berör inte den svenska versionen.”

ii)

Följande strecksats ska läggas till som en sjätte strecksats:

”—

Resurser för tillfälligt boende.”

b)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

Led e ska ersättas med följande:

”e)

Resurser för akutsjukvårdsgrupp av typ 2 (sluten kirurgisk akutvård) eller akutsjukvårdsgrupp av typ 3 (sluten remissvård), eller bådadera.”

ii)

Led h ska ersättas med följande:

”(h)

Berör inte den svenska versionen.”

iii)

Följande ska läggas till som led i:

”i)

Resurser för tillfälligt boende.”.

3.

Artikel 3a ska ersättas med följande:

”Artikel 3a

Stödberättigande kostnader för rescEU-resurser för lufttransport under samtidig vård, rescEU-resurser för akutsjukvårdsgrupp av typ 2 och typ 3, rescEU-resurser för medicinsk lagerhållning, rescEU-resurser för CBRN-dekontaminering, rescEU-resurser för CBRN-lagerhållning och rescEU-resurser för tillfälligt boende

Alla kategorier av kostnader som anges i bilaga IA till beslut nr 1313/2013/EU ska beaktas vid beräkningen av den totala stödberättigande kostnaden för rescEU-resurser.”

4.

I artikel 3e ska punkterna 3 och 4 ersättas med följande:

”3.   De rescEU-resurser som avses i artikel 2.2 c–i ska inrättas för att hantera risker med låg sannolikhet och stora konsekvenser.

4.   Om de rescEU-resurser som avses i artikel 2.2 c–i sätts in inom ramen för unionsmekanismen ska unionens ekonomiska bistånd täcka 100 % av de operativa kostnaderna i enlighet med artikel 23.4b i beslut nr 1313/2013/EU.”

5.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 februari 2022.

På kommissionens vägnar

Janez LENARCIC

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 924.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/570 av den 8 april 2019 om fastställande av regler för genomförande av Europaparlamentets och rådets beslut 1313/2013/EU vad gäller rescEU-resurser och om ändring av kommissionens genomförandebeslut 2014/762/EU (EUT L 99, 10.4.2019, s. 41).

(3)  https://ec.europa.eu/echo/system/files/2020-01/capacities_study_final_report_public.pdf.

(4)  Se The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response, fjärde upplagan, Genève, Schweiz, 2018.

(5)  Se Classification and minimum standards for emergency medical teams, Världshälsoorganisationen. 2021.


BILAGA

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2019/570 ska ändras på följande sätt:

1.

Avsnitt 5 ska ersättas med följande:

”5.

Resurser för akutsjukvårdsgrupp (EMT) av typ 2 (sluten kirurgisk akutvård) eller resurser för akutsjukvårdsgrupp (EMT) av typ 3 (sluten remissvård), eller bådadera

Uppgifter

Erbjuda typ 2 (sluten kirurgisk akutvård) eller typ 3 (sluten remissvård), eller bådadera, enligt WHO:s globala EMT-initiativ.

Erbjuda specialiserade vård- eller stödfunktioner, vid behov även via specialiserade vårdteam, enligt WHO:s globala EMT-initiativ.

Resurser

Resurs för minsta vårdkapacitet i enlighet med standarderna i WHO:s globala EMT-initiativ, då detta är tillgängligt.

Dag- och nattjänster (om nödvändigt 24/7).

Huvudkomponenter

I enlighet med standarderna i WHO:s globala EMT-initiativ, då detta är tillgängligt.

Autonomi

Gruppen bör ha tillräcklig autonomi under hela utsändningstiden i enlighet med standarderna i WHO:s globala EMT-initiativ. Artikel 12 i genomförandebeslut 2014/762/EU ska tillämpas.

Utsändning

Färdig att sändas ut inom högst 48–72 timmar efter det att erbjudandet har godtagits, och förmåga att bli operativ på plats i enlighet med i WHO:s globala globala EMT-initiativ.

Förmåga att vara operativ i enlighet med standarderna i WHO:s globala EMT-initiativ.”

2.

Följande avsnitt ska läggas till som avsnitt 9:

”9.

Resurser för tillfälligt boende

Uppgifter

Tillhandahålla tillfälligt boende för den drabbade befolkningen, inklusive utrymme för bostäder, hygien och sanitet, grundläggande sjukvård och social samvaro.

Tillhandahålla personal som vid behov kan hantera, mobilisera, montera, installera och underhålla enheter för tillfälligt boende. Utbilda relevant personal (lokal och/eller internationell), i det fall lokala myndigheter eller humanitära organisationer tar över, innan resursen för tillfälligt boende avvecklas.

Resurser

Resursen för tillfälligt boende (1) består av enheter som – när de sätts in samtidigt – kan hysa minst 5 000 personer.

Resursen ska bestå av en fysisk eller virtuell reserv av enheter för tillfällig boende, eller av bådadera.

Huvudkomponenter

Enheter för tillfälligt boende med uppvärmning (för vinterförhållanden), lämpliga ventileringssystem (för sommarförhållanden) och grundläggande utrustning såsom sängar med sovsäckar och/eller filtar.

Sanitets- och hygienfaciliteter.

Mottagning för grundläggande sjukvård.

Multifunktionella faciliteter för beredning och förtäring av livsmedel, distribution av dricksvatten och sociala sammankomster.

Generatorer och belysning.

Grundläggande hygienartiklar.

Lämpliga lagringsanläggningar i unionen (2), logistik och ett lämpligt system för övervakning av lagerhållningen.

Lämpliga överenskommelser som säkerställer att enheterna transporteras och levereras på ett tillfredsställande sätt.

Personal som är utbildad och utrustad för att hantera, mobilisera, montera, installera och underhålla fysiska enheter i det drabbade området.

Autonomi

Resursen ska kunna vara autonom under de första 96 timmarna av utsändningstiden.

Artikel 12 i genomförandebeslut 2014/762/EU ska tillämpas.

Utsändning

Färdig att sändas ut inom högst 24 timmar efter det att erbjudandet har godtagits.

Uppdragets varaktighet och, i tillämpliga fall, den tidpunkt då överlämningen inleds ska fastställas i samförstånd med det drabbade landet.”


(1)  Resursen för tillfälligt boende ska uppfylla minimistandarderna för inkvartering i avsnittet om tillfälligt boende och boplats i The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response. Utsatta människors behov ska beaktas.

(2)  Vad beträffar logistiken rörande lagringsanläggningar ska ”i unionen” omfatta medlemsstaterna och de länder som deltar i unionens civilskyddsmekanism.