Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022D0326.pdf

28.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 55/76


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/326

av den 24 februari 2022

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/961 om godkännande av en provisorisk åtgärd som vidtagits av Republiken Frankrike i enlighet med artikel 129 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller begränsning av användning och utsläppande på marknaden av visst trä som behandlats med kreosot och andra kreosotrelaterade ämnen

[delgivet med nr C(2022) 1074]

(Endast den franska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 129.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 7 juni 2019 antog kommissionen genomförandebeslut (EU) 2019/961 (2) (nedan kallat beslutet) om godkännande av en provisorisk åtgärd som vidtagits av Frankrike i enlighet med artikel 129 i förordning (EG) nr 1907/2006 för att begränsa användning och utsläppande på marknaden av visst trä som behandlats med kreosot och andra kreosotrelaterade ämnen.

(2)

Enligt artikel 1.1 i beslutet godkändes den provisoriska åtgärden för en period av 27 månader från och med den dag då beslutet trädde i kraft till och med den 7 september 2021.

(3)

De 27 månaderna var avsedda att ge tillräckligt med tid för att avsluta det begränsningsförfarande som Frankrike i enlighet med artikel 129.3 i förordning (EG) nr 1907/2006 var skyldigt att inleda genom att lämna in dokumentation enligt bilaga XV till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) inom tre månader från beslutet.

(4)

Genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1839 (3) senarelades det datum då godkännandet av kreosot för användning i biocidprodukter i produkttyp 8 löper ut till den 31 oktober 2022. Beslutet antogs med hänsyn till den tid som krävs för utarbetandet och inlämningen av kemikaliemyndighetens yttrande och den tid som krävs för att avgöra om minst ett av villkoren i artikel 5.2 första stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (4) är uppfyllt och huruvida godkännandet av kreosot därmed kan förnyas.

(5)

Frankrike inledde inte begränsningsförfarandet inom tre månader från beslutet. Frankrike hävdar att den dokumentation enligt bilaga XV som ska lämnas in till sin omfattning och sitt innehåll har ett nära samband med slutsatserna från diskussionerna om att förnya eller inte förnya godkännandet av kreosot enligt förordning (EU) nr 528/2012, så att det säkerställs rättslig konsekvens mellan en eventuell begränsning enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och slutsatserna av dessa diskussioner. Frankrike har förbundit sig att lämna in dokumentationen enligt bilaga XV senast den 1 februari 2022 för att kunna ta hänsyn till slutsatserna från dessa diskussioner.

(6)

Godkännandeperioden för den provisoriska åtgärden bör göra det möjligt att avsluta begränsningsförfarandet. Med beaktande av tidsfristerna i begränsningsförfarandet bör därför godkännandeperioden för den provisoriska åtgärden förlängas med samma period som beräknades i beslutet, dvs. 27 månader från dagen för inlämnandet av dokumentationen enligt bilaga XV.

(7)

Skälen till godkännandet av den provisoriska åtgärden enligt beskrivningen i genomförandebeslut (EU) 2019/961 är oförändrade. Den provisoriska åtgärden bör därför fortsätta att vara godkänd.

(8)

För att undvika rättslig osäkerhet på grund av att godkännandet av den franska provisoriska åtgärden löper ut innan begränsningsförfarandet avslutas måste godkännandeperioden för den provisoriska åtgärden förlängas med retroaktiv verkan. Varaktigheten bör därför räknas från och med den 8 september 2021, snarare än från och med den förväntade dagen för inlämning av dokumentationen enligt bilaga XV, och i enlighet med detta bör ytterligare fem månader läggas till så att förlängningen sammanlagt uppgår till 32 månader.

(9)

Genomförandebeslut (EU) 2019/961 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Detta beslut är förenligt med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1.1 i genomförandebeslut (EU) 2019/961 ska ”27 månader” ersättas med ”59 månader”.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 8 september 2021.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 24 februari 2022.

På kommissionens vägnar

Thierry BRETON

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/961 av den 7 juni 2019 om godkännande av en provisorisk åtgärd som vidtagits av Republiken Frankrike i enlighet med artikel 129 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller begränsning av användning och utsläppande på marknaden av visst trä som behandlats med kreosot och andra kreosotrelaterade ämnen (EUT L 154, 12.6.2019, s. 44).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1839 av den 15 oktober 2021 om senareläggande av det datum då godkännandet av kreosot för användning i biocidprodukter i produkttyp 8 löper ut (EUT L 372, 20.10.2021, s. 27).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).