Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022L0277.pdf

24.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 43/35


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2022/277

av den 13 december 2021

om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för användning av kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrörslampor för allmänna belysningsändamål < 30 W med en livslängd lika med eller över 20 000 h

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2011/65/EU ska medlemsstaterna säkerställa att elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden inte innehåller de farliga ämnen som förtecknas i bilaga II till det direktivet. Den begränsningen gäller inte de tillämpningar som omfattas av undantag enligt bilaga III till direktivet.

(2)

De kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2011/65/EU är upptagna i bilaga I till det direktivet.

(3)

Kvicksilver är ett ämne som omfattas av begränsningar enligt bilaga II till direktiv 2011/65/EU.

(4)

Genom delegerat direktiv 2014/14/EU (2) beviljade kommissionen ett undantag för användning av kvicksilver, med ett högsta innehåll på 3,5 mg, i enkelsocklade (kompakta) lysrörslampor för allmänna belysningsändamål < 30 W med en livslängd lika med eller över 20 000 h (undantaget), vilket nu förtecknas som undantag 1.g i bilaga III till direktiv 2011/65/EU. Undantaget skulle löpa ut den 31 december 2017 i enlighet med bilaga III till direktiv 2014/14/EU.

(5)

Kvicksilver används i enkelsocklade (kompakta) lysrörslampor för att generera ultraviolett ljus vilket sedan omvandlas till synligt ljus genom lampans fluorescerande ytbeläggning.

(6)

Kommissionen mottog den 28 juni 2016 en ansökning om förnyelse av undantaget (ansökan om förnyelse) dvs. inom den tidsfrist som anges i artikel 5.5 i direktiv 2011/65/EU, vilken uppdaterades med en förnyad ansökan den 17 januari 2020. I enlighet med artikel 5.5 i direktiv 2011/65/EU förblir undantaget giltigt fram till dess att ett beslut om ansökan om förnyelse har fattats.

(7)

I bedömningen av ansökningen om förnyelse, i vilken hänsyn togs till tillgången på substitut och substitutionens samhällsekonomiska effekter, drogs slutsatsen att tillräckligt tillförlitliga kvicksilverfria substitut för de lamptyper som omfattas av undantaget är tillgängliga och att substitution är vetenskapligt och tekniskt genomförbar. Bedömningen visade också att fördelarna med substitutionen tydligt överväger eventuella negativa effekter. Bedömningen omfattade samråd med berörda parter i enlighet med artikel 5.7 i direktiv 2011/65/EU. De synpunkter som inkom under samråden offentliggjordes på en särskild webbplats.

(8)

Eftersom de villkor som anges i artikel 5.1 a i direktiv 2011/65/EU inte längre uppfylls bör undantaget dras tillbaka.

(9)

Sista giltighetsdag för detta undantag bör fastställs i enlighet med artikel 5.6 i direktiv 2011/65/EU. Medan en liten andel av de lamptyper (3) som omfattas av detta undantag är föremål för de krav på ekodesign som fastställs i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2019/2020 (4), vilka gäller från och med den 1 september 2021, och följaktligen inte längre kommer att släppas ut på marknaden, påverkas den stora majoriteten av de lampor som omfattas av det nuvarande undantaget inte av kraven i ovan nämnda förordning om ekodesign. Som följd av detta bör senast möjliga sista giltighetsdag fastställas, dvs 18 månader efter beslutet, för hela undantaget, i syfte att undvika onödigt höga samhällsekonomiska kostnader för marknadsaktörer som är direkt kopplade till substitutionen för den senare kategorin.

(10)

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 september 2022 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 oktober 2022.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Kommissionens delegerade direktiv 2014/14/EU av den 18 oktober 2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för 3,5 mg kvicksilver per lampa i enkelsocklade lysrörslampor för allmänna belysningsändamål < 30 W med en livslängd som är lika med eller över 20 000 h (EUT L 4, 9.1.2014, s. 71).

(3)  Kompakta lysrörslampor med integrerat drivdon omfattas av punkten ”Övriga ljuskällor som omfattas av tillämpningsområdet och inte nämnts ovan” i tabell 1 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2019/2020 av den 1 september 2021.

(4)  I enlighet med skälen 9 och 10 i kommissionens förordning (EU) 2019/2020 fastställs inga specifika krav på ekodesign för kvicksilverinnehåll i den förordningen.


BILAGA

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkt 1.g ersättas med följande:

Undantag

Tillämpningsområde och tillämpningsdatum

”1.g

För allmänna belysningsändamål < 30 W med en livslängd som är lika med eller över 20 000 h: 3,5 mg

Löper ut den 24 augusti 2023”