Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022L0284.pdf

24.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 43/57


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2022/284

av den 16 december 2021

om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för användning av kvicksilver i dubbelsocklade linjära lysrör för allmänna belysningsändamål

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2011/65/EU ska medlemsstaterna säkerställa att elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden inte innehåller de farliga ämnen som förtecknas i bilaga II till det direktivet. Den begränsningen gäller inte de tillämpningar som omfattas av undantag, vilka förtecknas i bilaga III till direktivet.

(2)

De kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2011/65/EU är upptagna i bilaga I till det direktivet.

(3)

Kvicksilver är ett ämne som omfattas av begränsningar enligt bilaga II till direktiv 2011/65/EU.

(4)

Genom beslut 2010/571/EU (2) beviljade kommissionen bland annat ett undantag för användning av kvicksilver i andra dubbelsocklade linjära lysrör för allmänna belysningsändamål (nedan kallat undantaget) vilket nu förtecknas som undantag 2.a.1, 2.a.2, 2.a.3, 2.a.4 och 2.a.5 i bilaga III till direktiv 2011/65/EU. Undantaget skulle löpa ut den 21 juli 2016 i enlighet med artikel 5.2 andra stycket led a i det direktivet.

(5)

Kvicksilver används i dubbelsocklade linjära lysrör för allmänna belysningsändamål för att generera ultraviolett ljus vilket sedan omvandlas till synligt ljus genom lampans fluorescerande ytbeläggning.

(6)

Kommissionen mottog den 19 december 2014 och den 15 januari 2015 två ansökningar om förnyelse av undantaget (nedan kallad ansökan om förnyelse) dvs. inom den tidsfrist som anges i artikel 5.5 i direktiv 2011/65/EU, av vilka den ena uppdaterades med en förnyad ansökning den 20 januari 2020. I enlighet med artikel 5.5 andra stycket i direktiv 2011/65/EU förblir undantaget giltigt fram till dess att ett beslut om ansökan om förnyelse har fattats.

(7)

I bedömningen av ansökningarna om förnyelse, i vilken hänsyn togs till tillgången på substitut och substitutionens samhällsekonomiska effekter, drogs slutsatsen att tillräckligt tillförlitliga kvicksilverfria substitut för de lamptyper som omfattas av undantaget har blivit tillgängliga och att substitution av kvicksilver i dessa lampor är vetenskapligt och tekniskt genomförbar. Bedömningen visade också att fördelarna med substitutionen tydligt överväger eventuella negativa effekter.

(8)

Bedömningen av ansökningarna om förnyelse omfattade samråd med berörda parter i enlighet med artikel 5.7 i direktiv 2011/65/EU. De synpunkter som inkom under dessa samråd offentliggjordes på en särskild webbplats.

(9)

Eftersom de villkor som anges i artikel 5.1 a i direktiv 2011/65/EU inte längre uppfylls bör ansökningarna om förnyelse avslås. Sista giltighetsdag för undantaget bör fastställas i enlighet med artikel 5.6 i det direktivet.

(10)

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 september 2022 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 oktober 2022.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Kommissionens beslut 2010/571/EU av den 24 september 2010 om ändring, mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för användningar som innehåller bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler eller polybromerade difenyletrar (EUT L 251, 25.9.2010, s. 28).


BILAGA

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkterna 2.a, 2.a.1, 2.a.2, 2.a.3, 2.a.4 och 2.a.5 ersättas med följande:

Undantag

Tillämpningsområde och tillämpningsdatum

”2.a

Kvicksilver i dubbelsocklade linjära lysrör för allmänna belysningsändamål som inte överskrider (per lampa):

 

2.a.1

Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på < 9 mm (t.ex. T2): 4 mg

Löper ut den 24 februari 2023

2.a.2

Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på ≥ 9 mm och ≤ 17 mm (t.ex. T5): 3 mg

Löper ut den 24 augusti 2023

2.a.3

Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på > 17 mm och ≤ 28 mm (t.ex. T8): 3,5 mg

Löper ut den 24 augusti 2023

2.a.4

Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på > 28 mm (t.ex. T12): 3,5 mg

Löper ut den 24 februari 2023

2.a.5

Trebandslysrör med lång livslängd (> 25 000 h): 5 mg

Löper ut den 24 februari 2023”