Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022L0287.pdf

24.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 43/64


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2022/287

av den 13 december 2021

om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för användning av kvicksilver i lysrör för andra allmänna belysningsändamål och särskilda ändamål

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2011/65/EU ska medlemsstaterna säkerställa att elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden inte innehåller de farliga ämnen som förtecknas i bilaga II till det direktivet. Den begränsningen gäller inte de tillämpningar som omfattas av undantag enligt bilaga III till direktivet.

(2)

De kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2011/65/EU är upptagna i bilaga I till det direktivet.

(3)

Kvicksilver är ett ämne som omfattas av begränsningar enligt bilaga II till direktiv 2011/65/EU.

(4)

Genom beslut 2010/571/EU (2) beviljade kommissionen bland annat ett undantag för användning av kvicksilver i linjära lysrör för andra allmänna belysningsändamål och särskilda ändamål (t.ex. induktionslampor) (undantaget) vilket nu förtecknas som undantag 2.b.4 i bilaga III till direktiv 2011/65/EU. Undantaget skulle löpa ut den 21 juli 2016 i enlighet med artikel 5.2 andra stycket led a i det direktivet.

(5)

Undantaget omfattar en heterogen grupp av lampor med olika utformning, teknik, tillämpning och ändamål. Kvicksilver används i urladdningsröret vilket är nödvändigt för att omforma elektrisk energi till ljus.

(6)

Kommissionen mottog den 15 januari 2015 en ansökning om förnyelse av undantaget (ansökan om förnyelse) dvs. inom den tidsfrist som anges i artikel 5.5 i direktiv 2011/65/EU, vilken uppdaterades med en ytterligare ansökning om förnyelse den 20 januari 2020. I enlighet med artikel 5.5 i det direktivet förblir undantaget giltigt fram till dess att ett beslut om ansökan om förnyelse har fattats.

(7)

I bedömningen av ansökningen om förnyelse, i vilken hänsyn togs till tillgången på substitut och substitutionens samhällsekonomiska effekter, drogs slutsatsen att det för närvarande inte är tekniskt genomförbart att ta bort eller substituera kvicksilver i de berörda tillämpningarna. Bedömningen omfattade samråd med berörda parter i enlighet med artikel 5.7 i direktiv 2011/65/EU. De synpunkter som inkom under dessa samråd offentliggjordes på en särskild webbplats.

(8)

Undantaget är förenligt med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (3) och försämrar sålunda inte det miljö- och hälsoskydd som föreskrivs där.

(9)

Det är därför lämpligt att bevilja förnyelse av undantaget, med beaktande av det allmänna målet att undantag från begränsad användning av vissa specifika material eller komponenter bör begränsas avseende undantagens tillämpningsområde och varaktighet, i syfte att uppnå en gradvis utfasning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

(10)

I syfte att möjliggöra en ny bedömning av tillgången till kvicksilverfria ersättningslampor för det stora antalet olika lamptyper som omfattas av detta undantag är det lämpligt att bevilja förnyelse av undantaget för en tidsperiod som är begränsad till tre år. För vissa specifika lampkategorier, närmare bestämt lampor som avger ljus i det icke-synliga spektrumet (ny underpunkt 2.b.4.II i bilaga III) och nödlampor (ny underpunkt 2.b.4.III i bilaga III) finns tillräcklig information om att substitution inte är tekniskt praktiskt genomförbar under de kommande åren och för dessa lampkategorier är det motiverat med en giltighetstid på fem år, i enlighet med artikel 5.2 första stycket i direktiv 2011/65/EU. Mot bakgrund av resultaten av de pågående försöken att finna tillförlitliga substitut har undantagets varaktighet sannolikt inga negativa konsekvenser för innovation.

(11)

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 september 2022 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 oktober 2022.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Kommissionens beslut 2010/571/EU av den 24 september 2010 om ändring, mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för användningar som innehåller bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler eller polybromerade difenyletrar (EUT L 251, 25.9.2010, s. 28).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkt 2.b.4 ersättas med följande:

Undantag

Tillämpningsområde och tillämpningsdatum

”2.b.4.I

Lampor för andra allmänna belysningsändamål och särskilda ändamål (t.ex. induktionslampor): 15 mg

Löper ut den 24 februari 2025

2.b.4.II

Lampor som huvudsakligen avger ljus i det ultravioletta spektrumet: 15 mg

Löper ut den 24 februari 2027

2.b.4.III

Nödlampor: 15 mg

Löper ut den 24 februari 2027”