Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022R0089.pdf

24.1.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/89

av den 21 januari 2022

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 vad gäller den metod som ska användas för beräkningen av tillräcklig särskild lagringskapacitet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 av den 17 april 2019 om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv 2010/65/EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG (1), särskilt artikel 7.4 andra stycket,

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 7.4 a och b i direktiv (EU) 2019/883 fastställs ett undantag från den allmänna skyldigheten att avlämna allt avfall som medförs ombord till anlöpshamnen för fartyg som har tillräcklig särskild lagringskapacitet för allt avfall som har ackumulerats och kommer att ackumuleras under fartygets planerade resa fram till nästa anlöpshamn.

(2)

Genom att tillämpa den beräkningsmetod som definieras i denna förordning bör medlemsstaterna kunna genomföra undantagen från den allmänna skyldigheten att avlämna allt avfall ombord med avseende på tillgången till tillräckligt lagringsutrymme på ett harmoniserat sätt.

(3)

Beräkningsmetoden bör inte tillämpas på avfallshantering inom ramen för bilaga II till den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (nedan kallad Marpol). I bilaga II till Marpol regleras avfallshantering av Marpol och där fastställs att avlämning av sådant avfall antingen är obligatorisk i den hamn där godset lossas innan nytt gods lastas eller också tillåts utsläpp till havs under vissa villkor. Beroende på ämne är det obligatoriskt att avlämna lastrester som regleras i bilaga II till Marpol före avgång, med förbehåll för de förfaranden och den kontroll som fastställs enligt reglerna 13 och 16 i den bilagan. För lastrester enligt bilaga II till Marpol som innehåller ämnen i kategori X, högviskosa, svårnedbrytbara flytande ämnen i kategori Y och högviskosa eller stelnande ämnen i kategori Y, är det obligatoriskt med förtvätt och de måste avlämnas i en mottagningsanordning i hamn enligt reglerna 13 och 16 i bilaga II till Marpol.

(4)

Beräkningsmetoden bör inte tillämpa på passivt uppfiskat avfall. Det finns inte alltid särskild lagring för denna typ av avfall ombord och det kostnadstäckningssystem som fastställs i artikel 8.2 d i direktiv (EU) 2019/883 ger incitament för avlämning av allt passivt uppfiskat avfall.

(5)

För att skapa enhetliga villkor för tillämpningen av undantagen från skyldigheten att avlämna avfall enligt artikel 7.4 a och b i direktiv (EU) 2019/883 är det nödvändigt att medlemsstaterna tillämpar en harmoniserad metod. Genomförandeakter som antas i enlighet med direktiv (EU) 2019/883 bör därför ha formen av genomförandeförordningar.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Medlemsstaterna ska beräkna den tillräckliga särskilda lagringskapaciteten för tillämpningen av artikel 7.4 a och b och artikel 9 i direktiv (EU) 2019/883 med hjälp av den metod som fastställs i bilaga I till denna förordning.

2.   För att kontrollera de uppgifter som tillhandahålls i enlighet med bilaga 2 till direktiv (EU) 2019/883, genom uppskattning av genereringen ombord av olika avfallstyper, ska medlemsstaterna beakta de avfallsgenereringsgrader som fastställs i bilaga II till denna förordning.

3.   Utöver de avfallsgenereringsgrader som fastställs i bilaga II till denna förordning får medlemsstaterna använda ett eller båda av följande kriterier för att fastställa uppskattningar av genereringen ombord av olika avfallstyper:

a)

Historiska uppgifter om genererat avfall, baserat på formulär för förhandsanmälan av avfall och avfallsavlämningskvitton som finns tillgängliga för det berörda fartyget.

b)

Inspektioner ombord för att inhämta information om tidigare avfallsgenereringgrader, uppgifter om avfallshantering och särskild utrustning ombord eller handelsområdesspecifika information som påverkar den faktiska avfallsgenereringsgraden.

Artikel 2

Den metod för att beräkna tillräcklig särskild lagringskapacitet som fastställs i bilaga I till denna förordning ska inte tillämpas på följande avfallstyper:

a)

Avfallstyper enligt bilaga II till Marpol.

b)

Passivt uppfiskat avfall.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 januari 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 151, 7.6.2019, s. 116.


BILAGA I

Beräkningsmetod för tillräcklig särskild avfallslagringskapacitet

1.

Metoden bygger på en aritmetisk beräkning baserad på de uppskattade mängder avfall som behålls ombord i förhållande till den maximala särskilda lagringskapaciteten.

2.

Använd avfallskapacitet (Used Waste Capacity, UWC), beräknad vid den tidpunkt då förhandsanmälan av avfall sänds till anlöpshamnen och uttryckt som procentandel av den maximala särskilda lagringskapaciteten, ska inte överskrida ett fördefinierat tröskelvärde.

3.

UWC ska beräknas med följande formel:

4.

UWC ska uppfylla följande villkor:

UWC (%) < Tröskelvärde

där:

A är uppskattad mängd av avfallstypen som behålls ombord vid tidpunkten för avfärd från anlöpshamnen (uttryckt i m3);

M är maximal särskild lagringskapacitet (uttryckt i m3);

Tröskelvärdet är det värde som anges i tabell 1, för motsvarande avfallstyp och nästa anlöpshamn.

Tabell 1

Tröskelvärden

Nästa anlöpshamn

Bilaga I till Marpol

Bilaga IV till Marpol

Bilaga V till Marpol

Bilaga VI till Marpol

Nästa anlöpshamn är en EU-hamn eller tillhör ”gruppen ytterligare utvalda hamnar”

50 %

50 %

25 %

75 %

Nästa anlöpshamn är inte en EU-hamn och tillhör inte heller ”gruppen ytterligare utvalda hamnar”

25 %

50 %

20 %

25 %

5.

Vid användning av beräkningsmetoden för tillräcklig särskild lagringskapacitet för avfall ska följande gälla:

a)

Anlöpshamnen, enligt formuläret för förhandsanmälan av avfall i bilaga 2 till direktiv (EU) 2019/883, är den hamn som fartyget är på väg till och som förhandsanmälan av avfall sänds till, i enlighet med artikel 6 i direktiv (EU) 2019/883.

b)

Nästa anlöpshamn är den hamn som ska anlöpas efter avfärd, såsom anges i punkt 2.5 i formuläret för förhandsanmälan av avfall i bilaga 2 till direktiv (EU) 2019/883.

c)

Den mängd som anges i den sjätte kolumnen ”Uppskattad mängd avfall som kommer att genereras mellan anmälan och nästa anlöpshamn” i punkt 3 i formuläret för förhandsanmälan av avfall i bilaga 2 till direktiv (EU) 2019/883 avser avfall som genereras och är avsett att bortskaffas i en mottagningsanordning i hamn. De mängder som får bortskaffas lagligen ska inte inkluderas i det rapporterade värdet.

6.

”Gruppen av ytterligare utvalda hamnar” inbegriper de hamnar som ska anses som EU-hamnar vid tillämpningen av de tröskelvärden som anges i tabell 1. De hamnar som ingår i denna grupp är samtliga hamnar belägna i: Island, Norge, Förenade kungariket (inklusive Isle of Man, Kanalöarna och Gibraltar) och Rysslands hamnar i Östersjön.

7.

Under de första två åren av denna förordnings tillämpning får UWC beräknad enligt tredje stycket i denna bilaga behandlas som vägledande för följande typer av lastrestavfall.

a)

Marpol bilaga I – Olja: Oljehaltigt spolvatten från tankrengöring.

b)

Marpol bilaga I – Olja: Förorenat barlastvatten.

c)

Marpol bilaga V – Fast avfall Lastrester (HME).

d)

Marpol bilaga V – Fast avfall Lastrester (icke-HME).


BILAGA II

Tabell 1

Avfallsgenereringsgrader för bilagorna I, IV och V till Marpol (1)

Typ av avfall

Genereringsgrad

Källa

Behandling ombord

Oljehaltigt länsvatten

0,01–13 m3 per dag, större fartyg genererar större volymer.

Kondensering och läckage i maskinrummet; fartygets storlek.

Mängden kan minskas med 65–85 % genom användning av en oljeavskiljare och utsläpp av vattenfraktionen i havet.

Oljehaltiga restprodukter (spillolja)

0,01–0,03 m3 spillolja per ton HFO.

0 och 0,01 m3 per ton MGO.

Typ av bränsle; bränsleförbrukning.

Avdunstning kan minska mängden spillolja med upp till 75 % (2).

Förbränning kan minska mängden spillolja med 99 % eller mer.

Tankrengöring (tvättvatten)

20–hundratals m3

Antal tankrengöringar Lastningskapacitetens storlek

Efter sedimenteringen får vattenfraktionen släppas ut till havs.

Toalettavfall

0,01–0,06 m3 per person och dag. Toalettavfall blandas ibland med annat avloppsvatten. Den totala mängden är mellan 0,04 och 0,45 m3 per dag och person.

Antal personer ombord. Typ av toaletter. Resans längd. Typ av behandling, Drift av ett avloppsreningsverk eller finfördelnings- och desinfektionssystem ger olika mängder avfall.

Spillvatten från reningsverk släpps ofta ut till havs när det är tillåtet enligt bilaga IV till Marpol.

Plast

0,001–0,008 m3 plast per person och dag.

Antal personer ombord.

Förbränns ofta inte.

Smutsig plats (plast som har varit i kontakt med livsmedel) behandlas ofta som ett separat avfallsflöde.

Matavfall

0,001–0,003 m3 per person och dag.

Antal personer ombord. Proviantering.

När det är tillåtet enligt bilaga V till Marpol släpps livsmedelsavfall ofta ut till havs.

Hushållsavfall

0,001–0,02 m3 per dag och person.

Antal personer ombord. Typ av använd produkt.

 

Matolja

0,01–0,08 liter per person och dag.

Antal personer ombord. Typ av livsmedel som beretts.

Trots att det inte är tillåtet tillsätts matolja fortfarande ibland till uppsamlingstanken för spillolja.

Förbränningsaska

0,004–0,06 m3 per månad.

Användning av förbränningsugn. Kostnad för användning av förbränningsugn.

Förbränningsugnen används inte för alla typer av avfall utan huvudsakligen för papper och ibland för oljeslam.

Driftsavfall

0,001–0,1 m3 per person och dag.

Fartygets storlek. Typ av last.

 

Lastrester

0,001–2 % av lasten.

Typ av last.

Fartygets storlek.

 

Tabell 2

Avfallsgenereringsgrad för bilaga VI till Marpol om avfall (avgasreningssystem, EGCS)

Typ av avgasreningssystem

Koefficient

Enhet

Exempel

(10 MW motor eller en förbrukning av tung eldningsolja på 40 t/dag)

Tillverkare 1

Mängd spillolja i öppna system

0,1

kg/MWh

0,1 × 10 MW × 24 = 24 kg/dag

Mängd spillolja i slutna system (DAF- BOTU)

3,5 –7,0

kg/MWh, beroende på

SFOC, MCR och bränslekvalitet

3,5 × 10 MW × 24 = 840 kg/dag

Mängd spillolja i slutna system (BOTU-M)

3,0

l/MWh/S%, beroende på SFOC, MCR och bränslekvalitet

3,0 × 10 MW × 24 × S2,5 % = 1800 l/dag

Tillverkare 2

Mängd spillolja i slutna system

2,5 –3,0

Kg/förbrukad tung eldningsolja (HFO t)

2,5 × 40 t/dag = 100 kg/dag

Anm.: Mängden spillolja genererad från avgasreningssystem beror i slutändan också på den enskilda anläggningens specifika egenskaper. Den manual som tillhandahålls av tillverkaren bör därför konsulteras. Informationen i tabellerna tillhandahålls av de berörda företagen.


(1)  Uppgifter från Emsas studie The Management of Ship-Generated Waste On-board Ships, januari 2017.

(2)  Avdunstning av vattenfraktionen i spillolja är en process som måste hanteras försiktigt och endast bör utföras i den utsträckning som krävs för att möjliggöra förbränning av den spillolja som är avsedd för förbränning.