Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022R0090.pdf

24.1.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/90

av den 21 januari 2022

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 vad gäller närmare uppgifter om unionens riskbaserade målinriktningsmekanism för urval av fartyg som ska inspekteras

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 av den 17 april 2019 om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv 2010/65/EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG (1), särskilt artikel 11.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Ett effektivt genomförande av skyldigheten att avlämna avfall till mottagningsanordningar i hamn är av största vikt för att på ett effektivt sätt ta itu med problemet med marint skräp och annat avfall från sjöfart som kommer in i den marina miljön.

(2)

En gemensam riskbaserad målinriktningsmekanism för unionen bör föreskriva enhetliga villkor för urval av fartyg för inspektion i enlighet med artikel 11.2 i direktiv (EU) 2019/883.

(3)

Genom att inrätta unionens riskbaserade målinriktningsmekanism ska de berörda myndigheterna i medlemsstaterna ha ett stödverktyg för att fullgöra inspektionsåtagandet i enlighet med artikel 11.1 i direktiv (EU) 2019/883.

(4)

För att bedöma risken för att ett fartyg inte uppfyller de skyldigheter som fastställs i direktiv (EU) 2019/883 bör flera parametrar beaktas, vilka tillsammans ger en tydlig indikation på en sådan risk. Dessa parametrar bör vara bristande efterlevnad eller indikationer på bristande efterlevnad av kraven för avlämning av avfall, den tid som förflutit sedan den senaste inspektionen, förekomsten av tidigare rapporter om bristande efterlevnad från de berörda hamnmyndigheternas sida, föregående och nästa anlöpshamn. förekomsten av ett undantag för det fartyget, och den information som ingår i SafeSeaNet och Thetis-EU.

(5)

För att skapa enhetliga villkor för urvalet av fartyg för inspektion är det absolut nödvändigt att medlemsstaterna tillämpar en harmoniserad metod. Genomförandeakter som antas i enlighet med direktiv (EU) 2019/883 bör därför utformas som genomförandeförordningar.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Vid inspektioner ska medlemsstaterna klassificera de fartyg som avses i artikel 3.1 a i direktiv (EU) 2019/883 i följande risknivåkategorier:

a)

Risknivå 1 (hög risk)

b)

Risknivå 2 (medelhög risk)

c)

Risknivå 3 (låg risk)

d)

Risknivå 4 (minimal risk)

2.   Risknivåkategorin för varje fartyg ska fastställas på grundval av de riskparametrar som anges i tabell 1 i bilagan.

3.   De risknivåparametrar som anges i tabell 1 i bilagan ska tillämpas enligt den metod som avses i punkterna 1–4 i bilagan.

Artikel 2

När medlemsstaterna fullgör de inspektionsåtaganden som anges i artikel 11 i direktiv (EU) 2019/883 ska de uppfylla följande krav:

a)

Prioritera inspektion av fartyg med högre risknivå.

b)

Slumpmässigt välja ut minst 1 % av det antal fartyg som ska inspekteras varje år.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 januari 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 151, 7.6.2019, s. 116.


BILAGA

Metod:

1.   

De riskparametrar som anges i tabell 1 ska användas för att fastställa ett fartygs risknivå.

2.   

Varje riskparameter som anges i tabell 1 tilldelas en annan färgkod som motsvarar en risknivå: Röd (hög), orange (medel) eller gul (låg).

3.   

Tilldelningen av risknivån till ett fartyg på grundval av varningar för riskparametrar i tabell 1 ska baseras på de kriterier som anges i tabell 2.

4.   

För att tillämpa flera parallella aktiva varningar för att fastställa de risknivåer som anges i tabell 2 får de omvandlingsfaktorer som anges i tabell 3 tillämpas.

Tabell 1

Riskparametrar

Riskparameternummer

Risknivå för varningen (färgkod)

Beskrivning av riskparametern

Kriterier för aktivering av en varning för riskparametern

Kriterier för avaktivering av varningen för riskparametern

1

Orange

Bristande efterlevnad av de krav på förhandsanmälan av avfall som anges i artikel 6 i direktiv (EU) 2019/883.

Varningen aktiveras om förhandsanmälan om avfall inte har skickats eller inte innehåller obligatoriska uppgifter.

Varningen beräknas till hamn A på grundval av den förhandsanmälan om avfall som skickas till hamn A. Varningen måste omprövas vid varje hamn.

2

Orange

Information från operatören, agenten eller befälhavaren i enlighet med artikel 6 i direktiv (EU) 2019/883.

Varningen aktiveras om valideringskontroller av innehållet i förhandsanmälan av avfall visar att fartyget kanske inte följer direktivet.

Varningen beräknas till hamn A på grundval av den förhandsanmälan om avfall som skickas till hamn A. Varningen måste omprövas vid varje hamn.

3

Orange

Datum för tidigare inspektioner som genomförts i enlighet med artikel 10 i direktiv (EU) 2019/883.

Varningen aktiveras om fartyget inte har inspekterats i enlighet med artikel 10 i direktiv (EU) 2019/883 under de senaste 12 månaderna.

Anmärkning: Denna varning bör endast vara aktiv efter den 28 juni 2022.

Varningen avaktiveras efter det att en inspektion har registrerats i enlighet med artikel 14.2 a i direktiv (EU) 2019/883.

4

Röd

Befintlig(a) rapport(er) från hamnmottagningsanläggningarnas inspektionsmyndigheter, hamnmyndigheter eller andra behöriga organ som visar att fartyget inte har uppfyllt kraven i artikel 7 i direktiv (EU) 2019/883.

Varningen aktiveras manuellt i Thetis EU av inspektörer för mottagningsanordningar i hamn.

Varningen avaktiveras efter avslutad inspektion (status ”Inspekterad”) utan bristande efterlevnad.

5

Orange

Mottagningsanordningar i hamn som inte uppfyller kraven

Varning utlöst om fartyget har identifierats med bristande efterlevnad av mottagningsanordningar i hamn under de senaste 6 månaderna, med en relevant rapport i Thetis-EU.

Varningen avaktiveras efter avslutad inspektion (status ”Inspekterad”) utan bristande efterlevnad.

6

Orange

Tillräcklig särskild lagring

Varningen aktiveras om den särskilda lagringen ombord inte anses vara tillräcklig enligt de kriterier som används för tillämpningen av artikel 8.4 b.

Varningen beräknas till hamn A på grundval av den förhandsanmälan om avfall som skickas till hamn A. Varningen måste omprövas vid varje hamn.

7

Gul

Nästa anlöpshamn

Anses höja risknivån om det är fråga om ett land utanför EU eller om den inte är känd. För beräkningen av denna varning ska hamnar i Island, Norge, Förenade kungariket (inklusive Isle of Man, Kanalöarna och Gibraltar) och ryska hamnar i Östersjön behandlas som EU-hamnar.

Varningen beräknas till hamn A på grundval av den förhandsanmälan om avfall som skickas till hamn A. Varningen måste omprövas vid varje hamn.

8

Gul

Föregående anlöpshamn

Anses höja risknivån om det är fråga om ett land utanför EU. För beräkningen av denna varning ska hamnar i Island, Norge, Förenade kungariket (inklusive Isle of Man, Kanalöarna och Gibraltar) och ryska hamnar i Östersjön behandlas som EU-hamnar.

Varningen beräknas till hamn A på grundval av den förhandsanmälan om avfall som skickas till hamn A. Varningen måste omprövas vid varje hamn.

9

Gul

Varning om undantag

Varningen aktiveras om fartyget har ett undantag och inte har inspekterats under 12 månader, för att säkerställa att dessa fartyg omfattas av inspektionerna.

Varningen måste omprövas i varje hamn.

10

Röd

Varning om incident av typen avfall

Varningen aktiveras om en incidentrapport av typen ”avfall” har utfärdats i SafeSeaNet för det fartyget i en tidigare hamn.

Varningen avaktiveras efter avslutad inspektion (status ”Inspekterad”) och har skett utan bristande efterlevnad eller efter det att incidenten inte längre är aktiv vid SafeSeaNet.

Tabell 2

Fördelning av risknivåer på grundval av antalet aktiva indata

Kriterier för risknivåer

Risknivå 1

En eller flera röda varningar

Risknivå 2

En eller flera (1) orangea varningar

Risknivå 3

En eller fler (1) gula varningar

Risknivå 4

Ingen aktiv varning

Tabell 3

Omvandlingsfaktorer för att kombinera flera parallella aktiva parametrar för tillämpning av risknivåerna i tabell 2

Omvandlingsfaktor

Tre gula varningar

En orange varning

Tre orangea varningar

En röd varning


(1)  Upp till det antal som utlöser tillämpningen av omvandlingsfaktorn.