Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022R0091.pdf

24.1.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/91

av den 21 januari 2022

om fastställande av kriterier för att fastställa att ett fartyg producerar mindre mängder avfall och hanterar sitt avfall på ett hållbart och miljövänligt sätt i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 av den 17 april 2019 om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv 2010/65/EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG (1) särskilt artikel 8.5, och

av följande skäl:

(1)

För sänkning av de avgifter som föreskrivs i artikel 8.4 i direktiv (EU) 2019/883 bör kriterierna i bilagan användas.

(2)

De kriterier som anges i avsnitt 1 i bilagan återspeglar viktiga insatser för att minska avfallet. De bör därför vara obligatoriska.

(3)

De ytterligare kriterier som anges i avsnitt 2 i bilagan kan tillämpas för att uppmuntra särskilda metoder och särskild utrustning, som också kan vara användbara för att minska avfallet. Dessa kriterier bör därför vara frivilliga.

(4)

För att skapa enhetliga villkor för tillämpningen av den avgiftssänkning som anges i artikel 8.5 i direktiv (EU) 2019/883 är det absolut nödvändigt att medlemsstaterna tillämpar en harmoniserad metod. Genomförandeakter som antas i enlighet med direktiv (EU) 2019/883 bör därför utformas som genomförandeförordningar.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De kriterier som anges i avsnitt 1 i bilagan ska beaktas av mottagningsanordningar i hamn eller hamnledningar vid beräkningen av avgiftssänkningen i enlighet med artikel 8.5 första stycket b i direktiv (EU) 2019/883.

2.   De kriterier som anges i avsnitt 2 i bilagan får beaktas av mottagningsanordningar i hamn eller hamnledningar vid beräkningen av avgiftssänkningen i enlighet med artikel 8.5 första stycket b i direktiv (EU) 2019/883.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 januari 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 151, 7.6.2019, s. 116.


BILAGA

AVSNITT 1

Förteckning över de obligatoriska kriterier som avses i artikel 1.1

Kriterier

Tillhörande delar

Tillhörande bilaga till Marpolkonventionen

Möjliga kontrollmetoder (1)

Sortering ombord i enlighet med resolution MEPC.295 (71) och säkerställande av leverans till adekvata mottagningsanordningar i hamn som uppfyller kraven i artikel 4.2 d i direktiv (EU) 2019/883

Drift och hantering

Bilaga V

Green Award, ISO 21070, Blue Angel, Green Marine, avfallsavlämningskvitto, fartygsspecifik avfallshanteringsplan godkänd av fartygets klassificeringssällskap, miljöledningssystem ISO 14001

Miljömässigt hållbara inköpsstrategier (minskning av förpackningsmaterial såsom bulkförpackningar och undvikande av engångsplast)

Hantering

Bilaga V

Green Award, ISO 21070, Blue Angel, Green Marine, fartygsspecifik avfallshanteringsplan godkänd av fartygets klassificeringssällskap, miljöledningssystem ISO 14001

AVSNITT 2

Förteckning över de obligatoriska kriterier som avses i artikel 1.2

Kriterier

Tillhörande delar

Tillhörande bilaga till Marpolkonventionen

Möjliga kontrollmetoder (2)

Användning av alternativa bränslen (3) och andra energikällor under resa till anlöpshamn eller kaj (t.ex. landström, vindkraft, solenergi)

Fartygets konstruktion, teknik och drift

Bilaga I

Green Award, bunkerspecifikationer, oljedagbok, klasscertifikat eller lagstadgad certifiering, energieffektiviseringsplan för fartyg (SEEMP)

Användning av ett white box-system < 5 ppm (för att kontrollera och övervaka utsläpp av länsvatten från fartyget)

Teknik och drift

Bilaga I

Klasscertifikat, typgodkännandedokumentation

Separator för oljehaltigt vatten < 5 ppm

Teknik och drift

Bilaga I

Klasscertifikat, typgodkännandedokumentation, Green Award, Clean Shipping Index (CSI), Green Marine, Blue Angel

OWS < 5 ppm + varningssystem och automatiska stoppsystem för fartyg < 10 000 GT

Teknik och drift

Bilaga I

Klasscertifikat, typgodkännandedokumentation, Green Award, Clean Shipping Index (CSI), Green Marine, Blue Angel

Fartyget använder inte oljefiltreringsutrustning för utsläpp, utan separerar allt länsvatten och slam och släpper därefter ut dem till mottagningsanordningar i hamn.

Drift

Bilaga I

Oljedagbok, avfallskvitton

System för behandling av toalettavfall i enlighet med Internationella sjöfartsorganisationens resolution MEPC.227 (64) för alla fartyg, utom passagerarfartyg som används i särskilda områden som omfattas av bilaga IV till Marpolkonventionen.

Teknik, drift och hantering

Bilaga IV

EU-försäkran om överensstämmelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU (4)eller klasscertifikat. Dessutom regelbunden kontroll i drift av oberoende kontrollörer.

Fartyget släpper inte ut något toalettavfall i havet och levererar allt obehandlat och/eller renat toalettavfall och/eller toalettavfallsslam till mottagningsanordningar i hamn.

Drift

Bilaga IV

Avfallskvitton

Återanvändning och återvinning ombord

Drift och hantering

Bilaga V

ISO 21070, Green Marine, ISO 14001 miljöledningssystem.


(1)  Ytterligare system kan godtas genom vilka fartyg kan visa att de uppfyller kriterierna.

(2)  Ytterligare system kan godtas genom vilka fartyg kan visa att de uppfyller kriterierna.

(3)  Såsom definierade i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (EUT L 307, 28.10.2014, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU av den 23 juli 2014 om marin utrustning och om upphävande av rådets direktiv 96/98/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 146).