Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022R0092.pdf

24.1.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/92

av den 21 januari 2022

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 vad gäller metoder för övervakningsdata och formatet för rapportering av passivt uppfiskat avfall

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 av den 17 april 2019 om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv 2010/65/EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG (1), särskilt artikel 8.7 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 8.7 i direktiv (EU) 2019/883 ska medlemsstaterna se till att övervakningsuppgifter om volymen och kvantiteten av passivt uppfiskat avfall samlas in och rapporteras till kommissionen.

(2)

Eurostats handbok om avfallsstatistik (2) bör ligga till grund för högkvalitativ, harmoniserad och effektiv avfallsstatistik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 (3) och i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (4), så att uppgifter kan jämföras mellan medlemsstaterna.

(3)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG (5) föreskrivs elektronisk rapportering av förhandsanmälan av avfall som innehåller information om passivt uppfiskat avfall och en särskild metod krävs för insamling av information om passivt uppfiskat avfall från fiskefartyg som omfattas av direktiv (EU) 2019/883 men som inte omfattas av direktiv 2002/59/EG.

(4)

Det är inte alltid möjligt eller kostnadseffektivt att mäta både vikten och volymen passivt uppfiskat avfall. Medlemsstaterna bör därför tillåtas att uppskatta vikten som en funktion av volymen eller volymen som en funktion av vikten med hjälp av en uppskattning av den passivt uppfiskade avfallsdensitet som är lämplig för deras omständigheter.

(5)

För att säkerställa homogenitet, kvalitet och jämförbarhet hos de uppgifter som samlas in för övervakning av volymen och kvantiteten passivt uppfiskat avfall i alla medlemsstater bör genomförandeakter som antas i enlighet med direktiv (EU) 2019/883 utformas som genomförandeförordningar.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Metoden för medlemsstaternas insamling av uppgifter om volym och vikt av passivt uppfiskat avfall ska vara förenlig med Eurostats handbok om avfallsstatistik.

2.   För fiskefartyg som omfattas av direktiv 2002/59/EG ska insamlingen av uppgifter om passivt uppfiskat avfall baseras på den information som lämnas i förhandsanmälan av avfall i enlighet med artikel 6 i direktiv (EU) 2019/883.

3.   För fiskefartyg som inte omfattas av direktiv 2002/59/EG ska insamlingen av uppgifter om passivt uppfiskat avfall baseras på en av följande metoder som beskrivs i Eurostats handbok om avfallsstatistik:

a)

Undersökningar.

b)

Administrativa eller andra källor.

c)

Statistiska skattningsförfaranden.

d)

En kombination av de metoder som anges i a, b och c.

Artikel 2

1.   Passivt uppfiskat avfall ska rapporteras i enlighet med de komponenter som anges i tabell 1 i bilagan.

2.   Passivt uppfiskat avfall kan omfatta övergivna, förlorade eller på annat sätt kasserade fiskeredskap, som kan rapporteras separat från annat marint skräp.

3.   De obligatoriska och frivilliga elementen för rapportering av passivt uppfiskat avfall anges i tabell 2 i bilagan.

4.   Rapporteringsformatet för passivt uppfiskat avfall och metoden för aggregering anges i tabell 3 i bilagan.

Artikel 3

1.   Mängden passivt uppsamlat avfall ska rapporteras i volym och vikt.

2.   I tillämpliga fall ska omvandlingen av volym (V) till vikt (m) beräknas med följande formel:

m = pV

där p är materialets uppskattade densitet (kgm-3), m är vikt (kg) och V är volym (m3).

Artikel 4

Från och med den 1 januari 2022 ska medlemsstaterna rapportera uppgifterna och informationen för de årliga perioderna 1 januari–31 december. Rapporterna ska lämnas elektroniskt inom 12 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket de samlades in.

Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2022 rapportera de uppgifter som samlats in för 2021, i största möjliga utsträckning i enlighet med bilagan.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 januari 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 151, 7.6.2019, s. 116.

(2)  ”Manual on waste statistics - A handbook for data collection on waste generation and treatment” [2013 upplaga], Eurostat Methodologies and Working papers, doi:10.2785/4198

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik (EGT L 332, 9.12.2002, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG (EGT L 208, 5.8.2002, s. 10).


BILAGA

Tabell 1

Passivt uppfiskade avfallsprodukter

Nivå 1

Plast

Metall

Gummi

Trä

Textilier

Annat avfall

Nivå 2

Nät

Bojar

Fisklådor

Rep/lina

Flaskor

Förpackning

Emballageband Band

Skum

Dunkar

Oljefat

Glasfibrer

Påsar för gödningsmedel och djurfoder

Andra stora produkter

Oljefat

Tråd

Färgburkar

Oljefilter

Andra produkter

Handskar

Däck och bälten

Stövlar

Andra produkter

Tinor

Lådor

Lastpallar

Andra produkter

Rep

Kläder och skor

Andra produkter

Glas

Medicinskt avfall

Sanitets avfall

Andra produkter

Tabell 2

Obligatoriska och frivilliga inslag i rapporteringen

Obligatorisk eller frivillig

Beskrivning

Motsvarande celler i tabell 3 ska rapporteras

Obligatorisk

Total vikt och total volym av allt passivt uppfiskat avfall.

Celler i kolumnerna 1 och 4 på rad 1 (fetstil)

Frivillig

Vikt och volym av passivt uppfiskat avfall, aggregerat efter ursprung: ALDFG  (*1) och annat marint skräp.

Alla celler på rad 1

Frivillig

Vikt och volym av passivt uppfiskat avfall efter typ av material (plast, metall, gummi och annat avfall).

Alla celler i kolumnerna 1 och 4

Frivillig

Vikt och volym av passivt uppfiskat avfall, aggregerat efter ursprung och typ av material

Alla celler i tabell 3

Tabell 3

Rapporteringsformat för passivt uppfiskat avfall

 

1

2

3

4

5

6

Total vikt (ton)

ALDFG  (*2) (ton)

Annat marint skräp (ton)

Total volym (m3)

ALDFG  (*2) (m3)

Annat marint skräp (m3)

1

Totalt

A1+A2

A1 = B1+C1+D1+E1

A2 = B2+C2+D2+E2

F1+F2

F1 = G1+H1+I1+J1

F2 = G2+H2+I2+J2

2

Plast

B1+B2

B1

B2

G1+G2

G1

G2

3

Metaller

C1+C2

C1

C2

H1+H2

H1

H2

4

Gummi

D1+D2

D1

D2

I1+I2

I1

I2

5

Trä, textilier och annat avfall

E1+E2

E1

E2

J1+J2

J1

J2


(*1)  Övergivna, förlorade eller på annat sätt kasserade fiskeredskap.

(*2)  Övergivna, förlorade eller på annat sätt kasserade fiskeredskap.