Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022R0125.pdf

31.1.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 20/40


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/125

av den 19 november 2021

om ändring av bilagorna I–V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 691/2011 av den 6 juli 2011 om europeiska miljöräkenskaper (1), särskilt artikel 3.3, och

av följande skäl:

(1)

För att kunna utföra sina uppgifter enligt fördragen, särskilt uppgifter som rör miljö, hållbarhet och klimatförändringar, bör kommissionen ha tillgång till fullständig, aktuell och tillförlitlig information. Genom förordning (EU) nr 691/2011 fastställs en gemensam ram för europeiska miljöräkenskaper, inklusive förteckningar över de variabler för vilka uppgifter ska sammanställas och överföras, samt regler om frekvens och tidsfrister för överföring för sammanställningen av räkenskaperna.

(2)

Förteckningarna över variabler för miljöräkenskaper är nödvändiga för att säkerställa att statistiska uppgifter är jämförbara mellan medlemsstaterna. De behöver nu uppdateras för att anpassas till uppdateringar i datakällorna för räkenskaperna och för att de ska fortsätta att vara relevanta för användarna.

(3)

För att bättre kunna övervaka framstegen i riktning mot en grön, konkurrenskraftig och motståndskraftig cirkulär ekonomi (2) och mot de mål för hållbar utveckling som är relevanta för EU krävs ytterligare aktuella uppgifter om kopplingarna mellan miljö och ekonomi.

(4)

Förteckningarna över variabler för miljöräkenskaper är nödvändiga för att säkerställa att statistiska uppgifter är jämförbara mellan medlemsstaterna.

(5)

Förteckningen över luftföroreningar i bilaga I till förordning (EU) nr 691/2011 bör uppdateras för att anpassas till förteckningen över växthusgaser som rapporteras enligt Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, som reviderades efter Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, samt till riktlinjerna för inventeringarna av utsläpp till luft enligt konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar och definitionerna i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar (direktivet om nationella utsläppstak(3).

(6)

För att bättre genomföra klimatpolitiken bör medlemsstaterna vara skyldiga att lämna en uppdelning av de skatter som bokförs som offentliga intäkter från EU:s utsläppshandelssystem och övriga koldioxidskatter. Dessa skatter bör därför ingå i förteckningen över variabler i bilaga II till förordning (EU) nr 691/2011.

(7)

Informationen i tabellerna C och E i bilaga III till förordning (EU) nr 691/2011 är inte längre nödvändig för att ta fram unionsaggregat, eftersom Eurostat har utvecklat en ny metod som bygger på andra lättillgängliga uppgifter. Dessa tabeller bör därför utgå.

(8)

För att bättre genomföra de tematiska miljöpolitiska åtgärderna för den europeiska gröna given ska räkenskaperna för miljöskyddskostnader för alla sektorer ange miljöändamålen för följande klasser i Klassifikation av miljöskyddsaktiviteter (CEPA): skydd av luft och klimat (CEPA 1), avloppshantering (CEPA 2), avfallshantering (CEPA 3), skydd och återställande av mark, grundvatten och ytvatten (CEPA 4), buller- och vibrationsdämpning (CEPA 5), skydd av biologisk mångfald och landskap (CEPA 6), strålskydd, forskning och utveckling samt andra miljöskyddsaktiviteter (CEPA 7–9). Bilaga IV till förordning (EU) nr 691/2011 bör därför uppdateras för att återspegla dessa ändringar.

(9)

Information om marknadsdelen av sektorn för miljövänliga varor och tjänster räcker inte för att genomföra miljöpolitiken. Bilaga V till förordning (EU) nr 691/2011 bör därför uppdateras så att det krävs att medlemsstaterna lämnar information om hela sektorns storlek.

(10)

För att göra det lättare för användarna att tolka uppgifterna och för att medlemsstaterna ska kunna garantera kvalitet vid sammanställningen av uppgifter bör medlemsstaterna lämna information om alla komponenter i de nationella kostnaderna för miljöskydd. Detta inbegriper beräkningar och information om insatsförbrukning av miljöskyddstjänster. Baserat på räkenskapskopplingar mellan andra obligatoriska rapporteringskategorier visar Eurostats erfarenheter av att validera medlemsstaternas uppgifter att Eurostat inte kan härleda uppgifter om insatsförbrukning av miljöskyddstjänster, såsom kostnader för avfallsdisponerings- eller avloppsreningstjänster som uppstår för företag, av tillräcklig kvalitet för alla medlemsstater. Bilaga IV till förordning (EU) nr 691/2011 bör därför uppdateras så att medlemsstaterna kan sammanställa och rapportera uppgifter för denna post och vidta alla relevanta kvalitetssäkringsåtgärder.

(11)

För att korrekt kunna mäta de totala nationella kostnaderna för miljöskydd är det nödvändigt att fastställa alla kostnader för miljöskyddstjänster som har uppstått för ändamålet att producera andra miljöskyddstjänster och som därför redan ingår i värdet för de relevanta slutprodukterna. Det är därför viktigt att medlemsstaterna rapporterar all insatsförbrukning av miljöskyddstjänster för produktion av miljöskyddstjänster, oavsett om producenterna är specialiserade eller inte.

(12)

Tidsfristerna för rapportering av de europeiska miljöräkenskaperna bör förkortas för att göra räkenskaperna mer användbara för beslutsfattande.

(13)

För att minska rapporteringsbördan för medlemsstaterna bör den erfordrade detaljnivån för indelningen Nace sänkas för sektorn för miljövänliga varor och tjänster och för räkenskaper för miljöskyddskostnader för Nace-kategorin ”tillverkning”. Detta är en kostnadseffektiv åtgärd som också gör uppgifterna mer tillgängliga för användarna genom att minska antalet sekretessmarkeringar och begränsningar för utlämnande av uppgifter. Bilagorna IV och V till förordning (EU) nr 691/2011 bör därför uppdateras.

(14)

För att kompensera för den börda som tillkommer genom de kortare rapporteringsfristerna och de uppdaterade förteckningarna över variabler bör en minskning av bördan införas i form av ett tröskelvärde på 1 % för uppdelningar per näringsgren i räkenskaperna för miljöskyddskostnader.

(15)

Det första referensåret för de uppdaterade uppgifterna måste fastställas.

(16)

Förordning (EU) nr 691/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I–V till förordning (EU) nr 691/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 november 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 192, 22.7.2011, s. 1.

(2)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin för ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa (COM(2020) 98 final).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG (EUT L 344, 17.12.2016, s. 1).


BILAGA

Bilagorna I–V till förordning (EU) nr 691/2011 ska ändras på följande sätt:

(1)

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt 3 ska ersättas med följande:

”Avsnitt 3

VARIABELFÖRTECKNING

Medlemsstaterna ska producera statistik över utsläppen av följande luftföroreningar:

Benämning

Kemisk formel

Rapporteringsenhet

Koldioxid exklusive utsläpp från biomassa

CO2

1 000 ton (Gg)

Koldioxid från biomassa

CO2 från biomassa

1 000 ton (Gg)

Dikväveoxid

N2O

ton (Mg)

Metan

CH4

ton (Mg)

Perfluorkarboner

PFC

ton (Mg) CO2-ekvivalenter

Fluorkolväten

HFC

ton (Mg) CO2-ekvivalenter

Svavelhexafluorid och kvävetrifluorid

SF6 NF3

ton (Mg) CO2-ekvivalenter

Kväveoxider

NOX

ton (Mg) NO2-ekvivalenter

Flyktiga organiska föreningar utom metan

NMVOC

ton (Mg)

Kolmonoxid

CO

ton (Mg)

Partiklar < 10 μm

PM10

ton (Mg)

Partiklar < 2,5 μm

PM2,5

ton (Mg)

Svaveloxider

SOX

ton (Mg) SO2-ekvivalenter

Ammoniak

NH3

ton (Mg)

Alla uppgifter ska anges med en decimal.”

b)

Avsnitt 5 ska ersättas med följande:

”Avsnitt 5

RAPPORTERINGSTABELLER

1.

För varje variabel som avses i avsnitt 3 ska uppgifter tas fram genom en hierarkisk näringsgrensindelning, Nace rev. 2 (aggregeringsnivå A*64), som är helt förenlig med ENS 95. Dessutom ska uppgifter tas fram för följande:

Hushållens utsläpp till luft.

Avstämningsposter, med vilket avses poster som tydligt överbryggar skillnaderna mellan räkenskaperna över utsläpp till luft i enlighet med denna förordning och uppgifterna från officiella nationella inventeringar av utsläpp till luft.

2.

Den hierarkiska indelning som avses i punkt 1 är följande:

Utsläpp till luft per bransch – Nace rev. 2 (A*64)

Hushållens utsläpp till luft

Transporter

Uppvärmning/kylning

Övrigt

Avstämningsposter

Räkenskaper över utsläpp till luft totalt (produktiv verksamhet + hushåll) för varje variabel som avses i avsnitt 3

Minus inhemska enheter utomlands

Inhemska fiskebåtar i drift utomlands

Landtransport

Sjötransport

Lufttransport

Plus utländska enheter inom landet

+

Landtransport

+

Sjötransport

+

Lufttransport

(+ eller –)

Övriga justeringar och statistisk avvikelse

=

Totala utsläpp av förorening X enligt rapport till UNFCCC (1)/CLRTAP (2)”.

(2)

I bilaga II ska avsnitten 3 och 4 ersättas med följande:

”Avsnitt 3

VARIABELFÖRTECKNING

Medlemsstaterna ska producera statistik om miljörelaterade skatter enligt följande variabler:

Skatt på energi.

Skatt på transport.

Skatt på föroreningar.

Skatt på naturresurser.

Medlemsstaterna ska också rapportera, som en särskild variabel, de offentliga skatteintäkter som bokförs i det europeiska nationalräkenskapssystemet med koppling till deras deltagande i EU:s utsläppshandelssystem.

Medlemsstaterna ska också rapportera, som en särskild variabel, övriga miljörelaterade skatter som ingår i de totala energi-, transport-, förorenings- eller resursskatterna och som tas ut på kolinnehåll i bränslen (övriga koldioxidskatter).

Alla uppgifter ska anges i miljoner nationella valutaenheter.”

”Avsnitt 4

FÖRSTA REFERENSÅR, FREKVENS OCH TIDSFRISTER FÖR ÖVERFÖRING

1.

Statistik ska sammanställas och överföras årligen.

2.

Statistik ska överföras senast 16 månader efter referensårets slut. Detta gäller från och med referensåret 2020.

3.

För att uppfylla användarnas behov av fullständiga och aktuella uppgifter ska kommissionen (Eurostat) så snart tillräckliga uppgifter från länderna finns tillgängliga, ta fram beräkningar av totalerna för EU-27 för denna moduls huvudaggregat. Kommissionen (Eurostat) ska i möjligaste mån ta fram och offentliggöra beräkningar av uppgifter som medlemsstaterna inte har överfört inom den tidsfrist som anges i punkt 2.

4.

Det första referensåret är 2020.

5.

Vid varje dataöverföring till kommissionen ska medlemsstaterna lämna årsdata för åren n-4, n-3, n-2, n-1 och n, där n är referensåret. Medlemsstaterna får lämna tillgängliga data för de år som föregår 2016.”

(3)

I bilaga III ska avsnitten 4 och 5 ersättas med följande:

”Avsnitt 4

FÖRSTA REFERENSÅR, FREKVENS OCH TIDSFRISTER FÖR ÖVERFÖRING

1.

Statistik ska sammanställas och överföras årligen.

2.

Statistik ska överföras senast 16 månader efter referensårets slut. Detta gäller från och med referensåret 2021.

3.

För att uppfylla användarnas behov av fullständiga och aktuella uppgifter ska kommissionen (Eurostat) så snart tillräckliga uppgifter från länderna finns tillgängliga, ta fram beräkningar av totalerna för EU-27 för denna moduls huvudaggregat. Kommissionen (Eurostat) ska i möjligaste mån ta fram och offentliggöra beräkningar av uppgifter som medlemsstaterna inte har överfört inom den tidsfrist som anges i punkt 2.

4.

Det första referensåret är 2021.

5.

Vid varje dataöverföring till kommissionen ska medlemsstaterna lämna årsdata för åren n-4, n-3, n-2, n-1 och n, där n är referensåret. Medlemsstaterna får lämna tillgängliga data för de år som föregår 2017.”

”Avsnitt 5

RAPPORTERINGSTABELLER

Uppgifter uttryckta i massenheter ska tas fram för variablerna i följande tabeller:

Tabell A – Inhemsk utvinning efter materialflöde

1

Biomassa

1.1

Grödor (utom fodergrödor)

1.1.1

Spannmål

1.1.2

Rötter och rotknölar

1.1.3

Sockergrödor

1.1.4

Baljväxter

1.1.5

Nötter

1.1.6

Oljeväxter

1.1.7

Grönsaker

1.1.8

Frukter

1.1.9

Fibrer

1.1.A

Övriga grödor (utom fodergrödor)

1.2

Skörderester (använda), fodergrödor och betad biomassa

1.2.1

Skörderester (använda)

1.2.1.1

Halm

1.2.1.2

Övriga skörderester (blast från socker- och foderbetor, övrigt)

1.2.2

Foderväxter och betad biomassa

1.2.2.1

Foderväxter (inklusive skörd av biomassa från gräsmark)

1.2.2.2

Betad biomassa

1.3

Trä

1.3.1

Timmer (industriellt rundvirke)

1.3.2

Träbränsle och annan utvinning

1.4

Fångst av vildlevande fisk, vattenväxter och vattenlevande djur, jakt och skörd

1.4.1

Fångst av vildlevande fisk

1.4.2

Övriga vattenlevande djur och vattenväxter

1.4.3

Jakt och skörd

2

Metallmalm (råmalm)

2.1

Järn

2.2

Andra metaller än järn

2.2.1

Koppar

2.2.2

Nickel

2.2.3

Bly

2.2.4

Zink

2.2.5

Tenn

2.2.6

Guld, silver, platina och andra ädla metaller

2.2.7

Bauxit och andra typer av aluminium

2.2.8

Uran och torium

2.2.9

Övriga andra metaller än järn

3

Icke-metalliska mineraliska produkter

3.1

Marmor, granit, sandsten, porfyr, basalt och annan natur- eller byggnadssten (utom skiffer)

3.2

Krita och dolomit

3.3

Skiffer

3.4

Mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel

3.5

Salt

3.6

Kalksten och gipssten

3.7

Leror och kaolin

3.8

Sand och grus

3.9

Övriga icke-metalliska mineraliska produkter

3.A

Utvunna markmaterial (inklusive jord), endast om använda (frivillig rapportering)

4

Fossila bränslen/bärare

4.1

Kol och andra fasta bränslen/bärare

4.1.1

Lignit (brunkol)

4.1.2

Stenkol

4.1.3

Oljeskiffer och oljesand

4.1.4

Torv

4.2

Flytande och gasformiga bränslen/bärare

4.2.1

Råolja, kondensat och naturgasvätskor (NGL)

4.2.2

Naturgas

Tabell B (Import – total handel) och D (Export – total handel)

1

Biomassa

1.1

Grödor (utom fodergrödor)

1.1.1

Spannmål

1.1.2

Rötter och rotknölar

1.1.3

Sockergrödor

1.1.4

Baljväxter

1.1.5

Nötter

1.1.6

Oljeväxter

1.1.7

Grönsaker

1.1.8

Frukter

1.1.9

Fibrer

1.1.A

Övriga grödor (utom fodergrödor)

1.2

Skörderester (använda), fodergrödor och betad biomassa

1.2.1

Skörderester (använda)

1.2.1.1

Halm

1.2.1.2

Övriga skörderester (blast från socker- och foderbetor, övrigt)

1.2.2

Foderväxter och betad biomassa

1.2.2.1

Foderväxter (inklusive skörd av biomassa från gräsmark)

1.3

Trä

1.3.1

Timmer (industriellt rundvirke)

1.3.2

Träbränsle och annan utvinning

1.4

Fångst av vildlevande fisk, vattenväxter och vattenlevande djur, jakt och skörd

1.4.1

Fångst av vildlevande fisk

1.4.2

Övriga vattenlevande djur och vattenväxter

1.5

Levande djur och animaliska produkter (utom vildlevande fisk, vattenväxter och vattenlevande djur, jagade och skördade djur)

1.5.1

Levande djur (utom vildlevande fisk, vattenväxter och vattenlevande djur, jagade och skördade djur)

1.5.2

Kött och köttberedningar

1.5.3

Mejerivaror, fåglar, ägg och honung

1.5.4

Andra animaliska produkter (fibrer, skinn, pälsar, läder m.m.)

1.6

Produkter framställda huvudsakligen ur biomassa

2

Metallmalm (råmalm)

2.1

Järn

2.2

Andra metaller än järn

2.2.1

Koppar

2.2.2

Nickel

2.2.3

Bly

2.2.4

Zink

2.2.5

Tenn

2.2.6

Guld, silver, platina och andra ädla metaller

2.2.7

Bauxit och andra typer av aluminium

2.2.8

Uran och torium

2.2.9

Övriga andra metaller än järn

2.3

Produkter huvudsakligen av metall

3

Icke-metalliska mineraliska produkter

3.1

Marmor, granit, sandsten, porfyr, basalt och annan natur- eller byggnadssten (utom skiffer)

3.2

Krita och dolomit

3.3

Skiffer

3.4

Mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel

3.5

Salt

3.6

Kalksten och gipssten

3.7

Leror och kaolin

3.8

Sand och grus

3.9

Övriga icke-metalliska mineraliska produkter

3.B

Produkter huvudsakligen av icke metallisk mineral

4

Fossila bränslen/bärare

4.1

Kol och andra fasta bränslen/bärare

4.1.1

Lignit (brunkol)

4.1.2

Stenkol

4.1.3

Oljeskiffer och oljesand

4.1.4

Torv

4.2

Flytande och gasformiga bränslen/bärare

4.2.1

Råolja, kondensat och naturgasvätskor (NGL)

4.2.2

Naturgas

4.2.3

Bränsle som bunkras (import: av inhemska enheter utomlands, export: av utländska enheter på inhemsk nivå)

4.2.3.1

Bränsle för landtransport

4.2.3.2

Bränsle för sjötransport

4.2.3.3

Bränsle för lufttransport

4.3

Produkter framställda huvudsakligen ur fossil energi

5

Andra produkter

6

Avfall för slutbehandling och bortskaffande”.

(4)

I bilaga IV ska avsnitten 3, 4 och 5 ersättas med följande:

”Avsnitt 3

VARIABELFÖRTECKNING

Medlemsstaterna ska sammanställa räkenskaper för miljöskyddskostnader enligt följande variabler som definieras i enlighet med ENS:

Produktion av miljöskyddstjänster. Åtskillnad görs mellan marknadsproduktion, icke-marknadsproduktion och produktion inom hjälpaktiviteter.

Insatsförbrukning av miljöskyddstjänster.

Insatsförbrukning av miljöskyddstjänster för produktion av miljöskyddstjänster.

Import och export av miljöskyddstjänster.

Mervärdesskatt (moms) och andra skatter minus produktsubventioner på miljöskyddstjänster.

Fasta bruttoinvesteringar samt anskaffning minus avyttring av icke-finansiella icke-producerade tillgångar för produktion av miljöskyddstjänster.

Slutlig användning av miljöskyddstjänster.

Miljöskyddstransfereringar (inbetalt/utbetalt).

Alla uppgifter ska anges i miljoner nationella valutaenheter.”

”Avsnitt 4

FÖRSTA REFERENSÅR, FREKVENS OCH TIDSFRISTER FÖR ÖVERFÖRING

1.

Statistik ska sammanställas och överföras årligen.

2.

Statistik ska överföras senast 24 månader efter referensårets slut. Detta gäller från och med referensåret 2020.

3.

För att uppfylla användarnas behov av fullständiga och aktuella uppgifter ska kommissionen (Eurostat) så snart tillräckliga uppgifter från länderna finns tillgängliga, ta fram beräkningar av totalerna för EU-28 för denna moduls huvudaggregat. Kommissionen (Eurostat) ska i möjligaste mån ta fram och offentliggöra beräkningar av uppgifter som medlemsstaterna inte har överfört inom den tidsfrist som anges i punkt 2.

4.

Det första referensåret är 2020.

5.

Vid varje dataöverföring till kommissionen ska medlemsstaterna lämna årsdata för åren n-2, n-1 och n, där n är referensåret. Medlemsstaterna får lämna tillgängliga data för de år som föregår 2018.”

”Avsnitt 5

RAPPORTERINGSTABELLER

1.

För de variabler som avses i avsnitt 3 ska uppgifter rapporteras uppdelade enligt följande:

Typer av producenter/konsumenter av miljöskyddstjänster enligt avsnitt 2.

Klasser i Klassifikation av miljöskyddsaktiviteter (CEPA) uppdelade på följande sätt:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

CEPA 5

CEPA 6

Summan av CEPA 7, CEPA 8 och CEPA 9

Följande uppdelningar enligt Nace för produktion av miljöskyddstjänster inom hjälpaktiviteter: Nace Rev. 2 B, C, D, huvudgrupp 36. Uppgifter för avdelning C ska uppdelas enligt följande:

Nace C 10–12 – framställning av livsmedel, drycker och tobak

Nace C 17 – pappers- och pappersvarutillverkning

Nace C 19–20 – tillverkning av stenkolsprodukter, kemikalier, raffinerade petroleumprodukter och kemiska produkter

Nace C 21–23 – tillverkning av läkemedel, gummi, plastvaror och andra icke metalliska produkter

Nace C 24 – stål- och metallframställning

Nace C 25–30 – tillverkning av metallvaror inkl. maskiner och apparater

Nace C 13–16, 18, 31–33 – annan tillverkning

Medlemsstater där den totala omsättningen eller det totala antalet anställda inom en eller flera av dessa Nace-uppdelningar utgör mindre än 1 % av totalvärdet för unionen behöver inte samla in uppgifter för dessa Nace-uppdelningar.

2.

De CEPA-klasser som avses i punkt 1 är följande:

 

CEPA 1 – Skydd av luft och klimat

 

CEPA 2 – Avloppshantering

 

CEPA 3 – Avfallshantering

 

CEPA 4 – Skydd och återställande av mark, grundvatten och ytvatten

 

CEPA 5 – Buller- och vibrationsdämpning

 

CEPA 6 – Skydd av biologisk mångfald och landskap

 

CEPA 7 – Strålskydd

 

CEPA 8 – Miljörelaterad forskning och utveckling

 

CEPA 9 – Andra miljöskyddsaktiviteter”.

(5)

I bilaga V ska avsnitten 3, 4 och 5 ersättas med följande:

”Avsnitt 3

VARIABELFÖRTECKNING

Medlemsstaterna ska sammanställa statistik om sektorn för miljövänliga varor och tjänster enligt variablerna

produktion inom hela sektorn för miljövänliga varor och tjänster och av marknadsaktiviteter,

export inom hela sektorn för miljövänliga varor och tjänster,

förädlingsvärde inom hela sektorn för miljövänliga varor och tjänster och av marknadsaktiviteter,

sysselsättning inom hela sektorn för miljövänliga varor och tjänster och inom marknadsaktiviteter.

Alla uppgifter ska anges i miljoner nationella valutaenheter, utom variabeln ”sysselsättning” som ska anges i ”heltidsekvivalenter””.

”Avsnitt 4

FÖRSTA REFERENSÅR, FREKVENS OCH TIDSFRISTER FÖR ÖVERFÖRING

1.

Statistik ska sammanställas och överföras årligen.

2.

Statistik ska överföras senast 22 månader efter referensårets slut. Detta gäller från och med referensåret 2020.

3.

För att uppfylla användarnas behov av fullständiga och aktuella uppgifter ska kommissionen (Eurostat) så snart tillräckliga uppgifter från länderna finns tillgängliga, ta fram beräkningar av totalerna för EU-28 för denna moduls huvudaggregat. Kommissionen (Eurostat) ska i möjligaste mån ta fram och offentliggöra beräkningar av uppgifter som medlemsstaterna inte har överfört inom den tidsfrist som anges i punkt 2.

4.

Det första referensåret är 2020.

5.

Vid varje dataöverföring till kommissionen ska medlemsstaterna lämna årsdata för åren n-2, n-1 och n, där n är referensåret. Medlemsstaterna får lämna tillgängliga data för de år som föregår 2018.”

”Avsnitt 5

RAPPORTERINGSTABELLER

1.

För de variabler som avses i avsnitt 3 ska uppgifter rapporteras korsklassificerade efter

näringsgrensindelningen Nace Rev. 2 enligt följande:

Nace A

Nace B

Nace C

Nace D

Nace E

Nace F

Nace J

Nace M

Nace O

Nace P

Summan av Nace G + Nace H + Nace I + Nace K + Nace L + Nace N + Nace Q + Nace R + Nace S + Nace T + Nace U

klasser i Klassifikation av miljöskyddsaktiviteter (CEPA) och Klassifikation av resurshanteringsaktiviteter (CReMA) enligt följande:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

CEPA 5

CEPA 6

Summan av CEPA 7, CEPA 8 och CEPA 9

CReMA 10

CReMA 11

CReMA 13

CReMA 13A

CReMA 13B

CReMA 13C

CReMA 14

Summan av CReMA 12, CReMA 15 och CReMA 16

2.

De CEPA-klasser som avses i punkt 1 är de som anges i bilaga IV. De CreMA-klasser som avses i punkt 1 är följande:

 

CReMA 10 – Vattenhantering

 

CReMA 11 – Hantering av skogsresurser

 

CReMA 12 – Hantering av vilda växter och djur

 

CReMA 13 – Hantering av energiresurser

 

CReMA 13A – Produktion av energi från förnybara källor

 

CReMA 13B – Värme/energibesparingar och -hantering

 

CReMA 13C – Minimering av användningen av fossil energi som råvara

 

CReMA 14 – Mineralhantering

 

CReMA 15 – Forskning och utveckling inom resurshantering

 

CReMA 16 – Andra resurshanteringsaktiviteter”.


(1)  Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring.

(2)  Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar.