Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022R0144.pdf

3.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/144

av den 2 februari 2022

om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Ceylon Cinnamon (SGB))

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.3 b, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Sri Lankas ansökan om registrering av namnet ”Ceylon Cinnamon” som skyddad geografisk beteckning (SGB) offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(2)

Kommissionen mottog den 3 september 2020 ett meddelande om invändning och den tillhörande motiverade invändningen från Tyskland. Kommissionen vidarebefordrade Tysklands meddelande om invändning till Sri Lanka den 16 september 2020.

(3)

Kommissionen granskade den motiverade invändning som den mottagit den 3 september 2020 från Tyskland och fann den giltig.

(4)

Genom en skrivelse av den 22 september 2020 uppmanade kommissionen de berörda parterna att inleda lämpliga samråd för att sinsemellan försöka nå en överenskommelse i enlighet med sina interna förfaranden.

(5)

Den 14 december 2020 förlängde kommissionen på Sri Lankas begäran tidsfristen för samrådet med ytterligare tre månader.

(6)

Samrådet mellan Sri Lanka och Tyskland avslutades den 28 december 2020 utan att en överenskommelse hade kunnat nås. Kommissionen bör därför fatta ett beslut i enlighet med förfarandet i artikel 57 i förordning (EU) nr 1151/2012.

(7)

Tyskland invände mot namnet ”Ceylon Cinnamon” som hade lämnats in för registrering eftersom det motsvarar den tyska översättningen ”Ceylon-Zimt” (kanel från Ceylon, det tidigare namnet på Sri Lanka), och innebär en konflikt med det vetenskapliga namnet Cinnamomum Ceylanicum som är den växt som kanelen skördas från. I riktlinjerna för kryddor i den tyska livsmedelslagstiftningen (Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuchs für Gewürze und andere würzende Zutaten) definieras ”Ceylon-Zimt” som torkad bark från Cinnamomum Ceylanicum.

(8)

Enligt invändaren odlades Cinnamomum Ceylanicum ursprungligen i Ceylon, som var Sri Lankas tidigare namn. Under de senaste årtiondena har Cinnamomum Ceylanicum emellertid inte enbart odlats i det ursprungliga geografiska området utan också i andra tropiska länder. Andra viktiga leverantörer är Seychellerna, Madagaskar och Kina, och i mindre utsträckning Indien, Vietnam, Indonesien, Jamaica, Martinique, Franska Guyana och Brasilien. En stor del av den kanel som finns på marknaden som tillverkas av Cinnamomum Ceylanicum härstammar inte från Sri Lanka.

(9)

Om ”Ceylon Cinnamon” registrerades som en skyddad geografisk beteckning skulle skyddet enligt Tyskland även komma att gälla översättningar och anspelningar på namnet enligt artikel 13.1 b i förordning (EU) nr 1151/2012 och det borde inte längre finnas någon hänvisning till uttrycket ”Ceylon” i namnet på dessa produkter. Därför skulle registreringen av ”Ceylon Cinnamon” som en skyddad geografisk beteckning äventyra överlevnaden för namnet ”Ceylon-Zimt” och överlevnaden för produkter som lagligen har funnits på den tyska marknaden under minst fem år före datumet för offentliggörandet av ansökan om registrering av namnet ”Ceylon Cinnamon”.

(10)

Sammanfattningsvis anser invändaren att en registrering av namnet ”Ceylon Cinnamon” på ett otillbörligt sätt skulle skydda växtnamnet som en geografisk beteckning, när växtnamnet måste få användas fritt. Efter en registrering bör dessutom en stor del av de varor som finns tillgängliga på marknaden få ett nytt namn, eftersom det inte längre skulle vara tillåtet att använda det etablerade namn som konsumenterna känner till, inbegripet hänvisningen till växtarten Cinnamomum Ceylanicum.

(11)

Sökanden ansåg att det inte förelåg någon konflikt mellan ”Ceylon cinnamon” och växtnamnet, eftersom det internationellt godtagbara vetenskapliga namnet på den växt varifrån ”Ceylon cinnamon” skördas inte är Cinnamomum Ceylanicum, som invändaren påstod, utan Cinnamomum Verum. Cinnamomum Zeylanicum eller Cinnamomum Ceylanicum betraktas som synonymer till Cinnamonum Verum. Namnet ”Ceylon cinnamon” innebär därför inte någon konflikt med namnet på den växt varifrån den produkt som bär namnet erhålls. Dessutom påpekade sökanden att det namn som ska skyddas inte är ett växtnamn och att namnet Zeylanicum eller Ceylanicum härstammar från det historiska namnet Ceylon.

(12)

Kommissionen har bedömt de argument som framförts i de motiverade invändningarna och den information som den erhållit från samråden mellan de berörda parterna.

(13)

Namnet ”Ceylon cinnamon” avser en produkt som har särskilda egenskaper, framför allt när det gäller dess starka organoleptiska egenskaper. Dessutom har namnet ett etablerat anseende. Det uppfyller därför kravet för att registreras som en skyddad geografisk beteckning.

(14)

I den sortdatabas som Gemenskapens växtsortsmyndighet upprätthåller är uttrycket ”Ceylan”, som motsvarar de arter som har det latinska namnet Cinnamomum Verum J. Presl, registrerat i Mexiko. Flera av varumärkena och namnen som registrerats i sortdatabasen innehåller uttrycket ”Ceylan” eller ”Cinnamon”, men inget av dem hänvisar till arten Cinnamomum Ceylanicum.

(15)

Riktlinjerna för kryddor i den tyska livsmedelslagstiftningen är av begränsat bevisvärde och juridiskt värde i en konflikt mellan ett namn på en växtsort och ett namn som ska registreras i EU:s register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar enligt förordning (EU) nr 1151/2012.

(16)

Den produkt som det namn som ansökan om registrering avser kommer från Sri Lanka, vars tidigare namn Ceylon fortfarande är allmänt känt. Därför kan namnet ”Ceylon cinnamon” inte i sig vilseleda konsumenterna om produktens ursprung. I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 finns det ett samband mellan villkoren för konflikten mellan namnen och risken att vilseleda konsumenterna. Mot bakgrund av ovanstående kan inte registreringen av namnet ”Ceylon cinnamon” som skyddad geografisk beteckning (SGB) innebära en överträdelse av den bestämmelsen.

(17)

Dessutom anser kommissionen att en registrering av ”Ceylon cinnamon” som skyddad geografisk beteckning inte skulle förhindra användning för märkning av det vetenskapliga namnet Cinnamomum Zeylanicum eller Cinnamomum Ceylanicum eller andra synonymer till det vetenskapliga namnet för kanelprodukter från växter med dessa vetenskapliga namn och som odlas utanför det geografiska området, förutsatt att villkoren i artikel 42 i förordning (EU) nr 1151/2012 är uppfyllda och att ursprungslandet klart och tydligt anges på etiketten och att det på etiketten inte finns några ytterligare anspelningar på Sri Lanka. Detta kommer dessutom att innebära att konsumenterna får korrekt information i förhållande till den produkt som saluförs med den skyddade geografiska beteckningen.

(18)

Namnet ”Ceylon Cinnamon” bör därför föras in i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

(19)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för kvalitetspolitik för jordbruksprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Ceylon Cinnamon” (SGB) ska föras in i registret.

Namnet i det första stycket avser en produkt i klass 1.8 Övriga produkter i bilaga I till fördraget (kryddor etc.) och klass 2.10 Eteriska oljor i bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).

Artikel 2

Om uttrycken cinnamomum zeylanicum eller cinnamomum ceylanicum eller andra synonymer till de vetenskapliga namnen i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EU) nr 1151/2012 används för märkning med hänvisning till den växtsort som kanelen härstammar från, bör ursprungslandet utanför Sri Lanka också anges i samma synfält, med bokstäver som inte får vara mindre än det namnet.

I sådana fall ska det vara förbjudet att använda flaggor, tecken, märken eller andra grafiska symboler på etiketterna som kan vilseleda konsumenten, särskilt när det gäller produktens egenskaper, ursprung eller härkomst.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 februari 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT C 208, 22.6.2020, s. 19.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).