Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022R0166.pdf

9.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 28/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/166

av den 8 februari 2022

om avregistrering av den skyddade geografiska beteckningen ”Holsteiner Karpfen” (SGB)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 54.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 7.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 (2) ska förfarandet i artiklarna 49–52 i förordning (EU) nr 1151/2012 i tillämpliga delar gälla vid avregistrering enligt artikel 54.1 i den förordningen.

(2)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012, jämförd med artikel 7.1 i delegerade förordning (EU) nr 664/2014, har Tysklands ansökan om avregistrering av den skyddade geografiska beteckningen (SGB) ”Holsteiner Karpfen” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (3).

(3)

Eftersom kommissionen inte har mottagit någon invändning enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 bör namnet ”Holsteiner Karpfen” (SGB) därför strykas från registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

(4)

Enligt artikel 54.1 sista stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 ska en sådan avregistrering antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 57.2 i den förordningen.

(5)

Den åtgärd som föreskrivs i denna förordning är förenlig med yttrandet från kommittén för kvalitetspolitik för jordbruksprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed avregistreras namnet ”Holsteiner Karpfen” (SGB).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 februari 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 av den 18 december 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller fastställandet av unionssymboler för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter och vad gäller vissa regler om ursprung, vissa procedurregler och vissa kompletterande övergångsbestämmelser (EUT L 179, 19.6.2014, s. 17).

(3)  EUT C 313, 5.8.2021, s. 16.