Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022R0213.pdf

18.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 37/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/213

av den 8 februari 2022

om avregistrering av den skyddade geografiska beteckningen ”Salaisons fumées, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg” (SGB)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 54.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 7.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 (2) ska förfarandet i artiklarna 49–52 i förordning (EU) nr 1151/2012 i tillämpliga delar gälla vid avregistrering enligt artikel 54.1 i den förordningen.

(2)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012, jämförd med artikel 7.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014, har Luxemburgs ansökan om avregistrering av den skyddade geografiska beteckningen (SGB) ”Salaisons fumées, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (3).

(3)

Eftersom kommissionen inte har mottagit någon invändning enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 bör namnet ”Salaisons fumées, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg” (SGB) därför strykas från registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

(4)

Enligt artikel 54.1 sista stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 ska en sådan avregistrering antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 57.2 i den förordningen.

(5)

Den åtgärd som föreskrivs i denna förordning är förenlig med yttrandet från kommittén för kvalitetspolitik för jordbruksprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed avregistreras namnet ”Salaisons fumées, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg” (SGB).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 februari 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 av den 18 december 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller fastställandet av unionssymboler för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter och vad gäller vissa regler om ursprung, vissa procedurregler och vissa kompletterande övergångsbestämmelser (EUT L 179, 19.6.2014, s. 17).

(3)  EUT C 334, 20.8.2021, s. 28.