Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52002PC0424.pdf

52002PC0424

Förslag rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1035/2001 om upprättande av en dokumentationsplan för fångster av Dissostichus spp. /* KOM/2002/0424 slutlig - CNS 2002/0184 */Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr 291 E , 26/11/2002 s. 0217 - 0220Förslag RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1035/2001 om upprättande av en dokumentationsplan för fångster av Dissostichus spp.

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Vid sitt tjugonde årliga möte i november 1999 antog kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR, nedan kallad Antarktiskommissionen) en dokumentationsplan för fångster av Dissostichus spp. Avsikten med planen är att förbättra övervakningen av den internationella handeln med Dissostichus spp. samt fastställa ursprunget för alla arter som importeras till eller exporteras från områden som tillhör Antarktiskommissionens kontraktsslutande parter. Planen bör också göra det möjligt att fastställa om Dissostichus spp. har fiskats i konventionsområdet i enlighet med Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder samt att samla in fångstuppgifter för att underlätta den vetenskapliga utvärderingen av bestånden. Planen skall tillämpas på alla fångster av Dissostichus spp. oavsett om de skett inom eller utanför Antarktiskommissionens konventionsområde.

Planen införlivades i gemenskapslagstiftningen genom rådets förordning (EG) nr 1035/2001 av den 22 maj 2001 om upprättande av en dokumentationsplan för fångster av Dissostichus spp.

Vid sitt tjugonde årliga möte i november 2001 antog Antarktiskommissionen ett antal ändringar i syfte att få planen att fungera bättre, särskilt för att motverka felaktig fångstrapportering. Fångstsiffrorna från och med den tidpunkt då planen trädde i kraft har visat på en drastisk ökning av fångsterna utanför konventionsområdet (omkring 30 000 ton jämfört med omkring 11 000 ton under föregående år), särskilt från det statistiska FAO-området 51 i Indiska oceanens sydvästra del. Antarktiskommissionens vetenskapliga kommitté fann det högst osannolikt att Dissostichus spp. skulle förekomma i område 51 och drog slutsatsen att i princip alla fångster som rapporterats från detta område var förenade med illegalt fiske i konventionsområdet.

I medvetande om att dokumentationsplanen för fångster av Dissostichus spp. i själva verket användes för att tvätta illegala fångster tagna i konventionsområdet, beslutade Antarktiskommissionen att skärpa kontrollkraven genom att använda uppgiftsrapporter från det automatiska satellitövervakningsystemet för fartyg (VMS). Antarktiskommissionen införde också möjlighet för alla stater som deltar i planen att begära att flaggstaten utför en kompletterande kontroll vid rapportering av fångster av Dissostichus spp. som tagits på öppet hav utanför konventionsområdet. Till denna senaste åtgärd kopplas en resolution som uppmanar alla stater att förbjuda denna typ av landningar och import om flaggstaten inte kan visa att den kontrollerat ett sådant fångstdokument med hjälp av VMS-uppgifter. Resolutionen föreslogs av Frankrike (på dess utomeuropeiska territoriers vägnar) och understöddes av gemenskapen, och bör därför, trots att den inte är en bindande rättsakt, införlivas i gemenskapslagstiftningen.

Införandet av ett förfarande för att handskas med försäljning eller bortskaffande av beslagtagna och konfiskerade fångster samt förbättrad exportkontroll, är andra viktiga ändringar. Vissa tekniska ändringar av fångstdokumentet har gjorts i syfte att förtydliga flagg- och hamnstatens ansvarsområden och certifieringsdeklarationer. Slutligen har några smärre ändringar införts för att systemet skall fungera bättre på gemenskapsnivå.

Kommissionen uppmanar rådet att anta denna förordning.

2002/0184 (CNS)

Förslag RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1035/2001 om upprättande av en dokumentationsplan för fångster av Dissostichus spp.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag [1],

[1] EGT C [...], [...], s. [...].

med beaktande av Europaparlamentets yttrande [2], och

[2] EGT C [...], [...], s. [...].

av följande skäl:

(1) Genom rådets förordning (EG) nr 1035/2001 av den 22 maj om upprättande av en dokumentationsplan för fångster av Dissostichus spp. genomförs den plan för fångstdokumentation som antogs av kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis, nedan kallad "Antarktiskommissionen" (CCAMLR), vid dess artonde årliga möte i november 1999.

(2) Vid sitt tjugonde årliga möte i november 2001 antog Antarktiskommissionen ett antal ändringar av planen, bland annat i syfte att bekämpa felrapporteringar och förbättra exportkontrollen, samt införde ett förfarande för att handskas med försäljning och bortskaffande av beslagtagna och konfiskerade fångster.

(3) Förordning (EG) nr 1035/2001 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1035/2001 ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Tillämpningsområde

1. Denna förordning skall gälla all Dissostichus spp. enligt TARIC-nummer 0302698810, 0302698820, 0302698830, 0302698840, 0302698890, 0303798810, 0303798820, 0303798830, 0303798840, 0303798890 och 0304208800:

(a) som landas eller omlastas av ett fiskefartyg från gemenskapen, eller

(b) som importeras till eller exporteras eller återexporteras från gemenskapen.

2. Denna förordning skall inte gälla bifångster av Dissostichus spp. som tas av trålfartyg som fiskar på öppet hav utanför Antarktiskommissionens område.

Vid tillämpning av detta stycke skall med bifångst av Dissostichus spp. avses en kvantitet Dissostichus spp. på högst 5 % av den totala fångsten av samtliga arter och högst 50 ton för en hel fiskeresa utförd av ett fartyg.

3. Punkt 2.2 får ändras med tillämpning av Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder, vilka har blivit obligatoriska för gemenskapen, i enlighet med förfarandet i artikel 25.3."

2. Artikel 9.1 skall ersättas med följande:

"Efter att, med hjälp av uppgiftsrapporter från ett automatiskt satellitövervakningssystem för fartyg (VMS), ha kontrollerat att det område där fisket skett och den fångst som enligt rapporten från fartyget skall landas eller omlastas, har registerats på rätt sätt och överensstämmer med fartygets fisketillstånd, skall flaggmedlemsstaten sända ett bekräftelsenummer till befälhavaren med snabbast möjliga elektroniska medel.

Befälhavaren skall ange detta bekräftelsenummer på fångstdokumentet."

3. Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

"1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att fastställa ursprunget för all Dissostichus spp. som importeras till det egna territoriet eller exporteras därifrån och för att fastställa om den Dissostichus spp. som fångats i konventionsområdet har fångats i enlighet med Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder.

2. Om en medlemsstat har skäl att tro att landningar eller import av Dissostichus spp. som deklarerats ha fångats på öppet hav utanför konventionsområdet i själva verket består av Dissostichus spp. som fångats inom konventionsområdet, skall medlemsstaten kräva att flaggstaten genomför en kompletterande kontroll av fångstdokumentet, bland annat med hjälp av uppgiftsrapproter som erhållits genom det automatiska satellitsbaserade VMS-systemet.

Om flaggstaten trots detta krav inte kan visa att fångstdokumentet har kontrollerats med hjälp av VMS-uppgifter, skall fångstdokumentet betraktas som ogiltigt och import och export av berörd Dissostichus spp. skall förbjudas.

3. Medlemsstaterna skall utan dröjsmål underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om alla de fall där resultaten av den kompletterande kontroll som avses i punkt 2 visar att fångsterna inte tagits i enlighet med Antarktiskommissionens bevarandeåtgärder samt om de åtgärder som medlemsstaten vidtagit med hänsyn till detta."

4. Artikel 15 skall ersättas med följande:

"Artikel 15

1. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att varje last Dissostichus spp. som importeras till eller exporteras från deras territorium åtföljs av ett eller flera fångstdokument som gäller för export eller återexport och motsvarar den totala kvantitet Dissostichus spp. som ingår i lasten.

2. Medlemsstaterna skall försäkra sig om att deras tullmyndigheter eller andra behöriga officiella tjänstemän begär och granskar importdokumentationen för varje last av Dissostichus spp. som importeras till eller exporteras från deras territorium, för att kontrollera att den innehåller ett eller flera fångstdokument som gäller för export eller återexport och motsvarar den totala kvantitet Dissostichus spp. som ingår i lasten. Dessa myndigheter eller tjänstemän får också undersöka innehållet i varje last för att kontrollera uppgifterna i ovannämnda fångstdokument.

3. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om alla fall där resultaten av de kontroller som avses i punkt 1 och 2 visar att dokumentationskraven enligt den här förordningen inte iakttagits.

4. Ett fångstdokument för Dissostichus spp. giltigt för export skall innehålla följande:

(a) Alla de uppgifter som avses i bilaga I samt alla de erforderliga underskrifterna, och

(b) en försäkran om att uppgifterna i dokumentet är korrekta, undertecknad och stämplad av en officiell tjänsteman i exportstaten."

5. Artikel 17 skall ersättas med följande:

"Artikel 17

Import och export av Dissostichus spp. skall vara förbjuden, om det aktuella partiet inte åtföljs av ett fångstdokument."

6. Artikel 20 skall ersättas med följande:

"Artikel 20

1. Flaggmedlemsstaten skall via de snabbaste elektroniska medel som den förfogar över omedelbart översända de kopior som avses i artiklarna 10 och 12 till Antarktiskommissionens sekretariat, med en kopia till kommissionen.

2. Medlemsstaterna skall omedelbart via snabbaste tillgängliga elektroniska medel och med en kopia till kommissionen, till sekretariatet översända en kopia av de fångstdokument som gäller för export eller återexport, tillsammans med de dokument som avses i artikel 22a.

7. Artikel 22 skall ersättas med följande:

"Artikel 22

Senast den 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december varje år skall medlemsstaterna till kommissionen rapportera uppgifter ur fångstdokumenten om ursprung, destination och kvantitet när det gäller Dissostichus spp. som importerats till eller exporterats från deras territorium.

Varje år skall kommissionen vidarebefordra uppgifterna om ursprung och kvantitet till Antarktiskommissionens sekretariat."

8. Följande kapitel VI a skall föras in:

"Kapitel VI a

Försäljning av beslagtagen eller konfiskerad fisk

Artikel 22a

Om en medlemsstat har anledning att sälja eller bortskaffa beslagtagen eller konfiskerad fisk av arten Dissostichus spp. skall den utfärda ett särskilt godkänt fångstdokument. Fångstdokumentet skall innehålla en förklaring av skälen till godkännandet samt en beskrivning av de förhållanden under vilka den beslagtagna eller konfiskerade fisken förs in i handeln. Medlemsstaterna skall se till att de personer som bedrivit det olagliga fisket inte kan dra någon ekonomisk fördel av försäljningen eller bortskaffandet av denna fisk.

9. Artikel 24.1 skall ersättas med följande:

"De åtgärder som krävs för genomförandet av artikel 8.2 d, artikel 9, artikel 10.3, artikel 11, artikel 12.3, artikel 13.2 och artikel 15, skall fastställas enligt förfarandet i artikel 25.2."

10. Bilaga II skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den [...]

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA

>Plats för tabell>

* Markera i förekommande fall.