Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52005XC0205(02).pdf

5.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/5


KOMMISSIONENS YTTRANDE

av den 29 december 2004

om den ändrade planen för deponering av radioaktivt avfall som härrör från kärnkraftverket Nogent-sur-Seine i Frankrike, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

(2005/C 30/04)

(Endast den franska texten är giltig)

Den 7 juni 2004 mottog Europeiska kommissionen från Frankrikes regering i överensstämmelse med artikel 37 i Euratomfördraget allmänna upplysningar om den ändrade planen för deponering av radioaktivt avfall som härrör från kärnkraftverket Nogent-sur-Seine.

På grundval av dessa upplysningar och ytterligare information som kommissionen hade begärt den 19 juli 2004 och som lämnades av Frankrikes ständiga representation den 21 september 2004, och efter samråd med expertgruppen, har kommissionen kommit fram till följande:

a)

Avståndet mellan anläggningen och närmaste plats i en annan medlemsstat (i detta fall Belgien och Luxemburg) är ca 200 km.

b)

De planerade ändringarna kommer att innebära en allmän minskning av gränserna för utsläpp av gaser och vätskor, med undantag för tritium i flytande form, för vilket en ökning planeras.

c)

Vid normal drift kommer de planerade ändringarna inte att leda till att befolkningen i någon annan medlemsstat utsätts för exponering som är hälsomässigt relevant.

d)

I fall av oplanerade radioaktiva utsläpp till följd av olyckor av den art och storleksordning som avses i de ursprungliga allmänna upplysningarna kommer de planerade ändringarna av bränslehanteringssystemet inte att medföra några effekter som i hälsohänseende är av betydelse för befolkningen i någon annan medlemsstat.

Sammanfattningsvis anser kommissionen att genomförandet av den ändrade planen för deponering av radioaktivt avfall som härrör från kärnkraftverket Nogent-sur-Seine i Frankrike inte torde innebära några risker för radioaktiv kontamination, som är signifikant ur hälsosynpunkt, av vatten, jord eller luft i någon annan medlemsstat, vare sig under normala förhållanden eller i händelse av en olycka av den typ och omfattning som avses i de allmänna upplysningarna.