Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52005XC0205(03).pdf

5.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/6


KOMMISSIONENS YTTRANDE

av den 26 juli 2004

om planen för deponering av radioaktivt avfall som härrör från avveckling av återstoden av forskningsreaktorn FRF2 i Frankfurt am Main i Hessen i Förbundsrepubliken Tyskland, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

(2005/C 30/05)

(Endast den tyska texten är giltig)

Den 30 januari 2004 mottog Europeiska kommissionen från Tysklands regering i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget, allmänna upplysningar om planen för deponering av radioaktivt avfall som härrör från avvecklingen av återstoden av forskningsreaktorn FRF2.

På grundval av dessa upplysningar och kompletterande uppgifter från den tyska regeringen den 22 april 2004 och efter samråd med expertgruppen har kommissionen utarbetat följande yttrande:

a)

Avståndet mellan anläggningen och närmaste medlemsstat (Frankrike) är ca 120 km.

b)

Under normala förhållanden innebär utsläpp av flytande och gasformigt avfall inte att befolkningen i andra medlemsstater exponeras på ett sätt som är signifikant ur hälsosynpunkt.

c)

Fast radioaktivt avfall som härrör från avvecklingen kommer att flyttas till ett mellanlager via den regionala insamlingspunkten för radioaktivt avfall i Hessen. Icke-radioaktivt fast material eller restmaterial och material som befriats från myndighetskontroll befrias för deponering som konventionellt avfall eller för återanvändning eller återvinning. Detta kommer att ske i enlighet med de kriterier som fastläggs i de grundläggande säkerhetsnormerna (direktiv 96/29/Euratom).

d)

Vid oförutsedda utsläpp av radioaktivt avfall, till följd av en olycka av den typ och omfattning som avses i de allmänna upplysningarna, skulle befolkningen i andra medlemsstater sannolikt inte exponeras för doser som är signifikanta ur hälsosynpunkt.

Sammanfattningsvis anser kommissionen att genomförandet av planen för deponering av radioaktivt avfall av alla slag som härrör från avvecklingen av forskningsreaktorn FRF2 i Frankfurt am Main i Hessen i Förbundsrepubliken Tyskland, inte torde innebära några risker för radioaktiv kontamination, som är signifikant ur hälsosynpunkt, av vatten, jord eller luft i någon annan medlemsstat, vare sig under normala förhållanden eller i händelse av en olycka av den typ och omfattning som avses i de allmänna upplysningarna.