Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52006PC0369.pdf

52006PC0369

Kommissionens yttrande i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringsförslag till rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och Rådets förordning om tillsättning av vitaminer och mineralämnen och av vissa andra ämnen i livsmedel med ändring av kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget /* KOM/2006/0369 slutlig - COD 2003/0262 */[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 12.7.2006

KOM(2006) 369 slutlig

2003/0262 (COD)

KOMMISSIONENS YTTRANDE i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringsförslag till rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETSFÖRORDNING om tillsättning av vitaminer och mineralämnen och av vissa andra ämnen i livsmedel

MED Ä NDRING AV KOMMISSIONENS FÖRSLAGenligt artikel 250.2 i EG-fördraget

2003/0262 (COD)

KOMMISSIONENS YTTRANDEi enlighet med artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringsförslag till rådets gemensamma ståndpunkt omförslaget till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETSFÖRORDNING om tillsättning av vitaminer och mineralämnen och av vissa andra ämnen i livsmedel

1. INLEDNING

Enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget skall kommissionen avge ett yttrande över de ändringar som Europaparlamentet föreslagit vid den andra behandlingen. Kommissionens yttrande om de ändringar som Europaparlamentet föreslagit återfinns nedan.

2. Bakgrund

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet (dokument KOM(2003) 671 slutlig - 2003/0262 (COD)): | 10 november 2003 |

Datum för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: | 31 mars 2004 |

Datum för Europaparlamentets yttrande vid den första behandlingen: | 26 maj 2005 |

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: Datum för Europaparlamentets yttrande vid andra behandlingen: | 8 december 2005, kvalificerad majoritet 16 maj 2006 |

3. Förslagets syfte

Den föreslagna förordningen reglerar tillsättning av vitaminer och mineralämnen och av vissa andra ämnen i livsmedel. De olika nationella bestämmelser som gäller i dag har lett till handelshinder inom gemenskapen vilka inte har kunnat övervinnas genom tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande. Det är därför nödvändigt att anta gemenskapsbestämmelser om detta. I vitboken om livsmedelssäkerhet, som antogs den 14 januari 2000, aviserades att kommissionen skulle anta denna åtgärd (åtgärd nr 61).

Förslagets huvudsyften är följande:

- Förbättra den fria rörligheten för varor inom den inre marknaden.

- Bidra till ett starkt skydd av människors hälsa.

- Öka rättssäkerheten för företagen och genom proportionella åtgärder främja innovation.

- Säkerställa rättvis konkurrens på livsmedelsområdet.

Den föreslagna förordningen

- beskriver de situationer som bör has i åtanke när man tar ställning till frivillig tillsättning av vitaminer och mineralämnen i livsmedel,

- anger i bilaga 1 vilka vitaminer och mineralämnen som får tillsättas och i bilaga 2 de vitaminpreparat och mineralsalter som får användas,

- anger vissa begränsningar när det gäller i vilka livsmedel vitaminer och mineralämnen får tillsättas,

- anger kriterierna för fastställande av de högsta halter av vitaminer och mineralämnen som livsmedel får innehålla, genom det förfarande som tillämpas av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa,

- innehåller bestämmelser om fastställande av lägsta halter av vitaminer och mineralämnen genom det förfarande som tillämpas av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa,

- anger att lämpliga särskilda bestämmelser skall införas om märkning, presentation och reklam för produkter där vitaminer och mineralämnen tillsatts, utöver eller trots det som föreskrivs i andra, övergripande bestämmelser som är tillämpliga på alla livsmedel,

- ger medlemsstaterna möjlighet att kräva att saluföring av dessa produkter anmäls för att underlätta övervakningen,

- skapar förutsättningar för granskning och vid behov förbud mot tillsättning i livsmedel av vissa andra ämnen än vitaminer och mineralämnen.

4. Kommissionens yttrande över Europaparlamentets ändringsförslag

4.1. Ändringar som godtagits av kommissionen

Kommissionen kan i sin helhet godta alla de åtta ändringsförslag som antagits av Europaparlamentet. De är resultatet av en kompromiss som Europaparlamentet, rådet och kommissionen enades om vid den andra behandlingen.

De viktigaste ändringarna till följd av dessa ändringsförslag avser följande:

- Införa en definition av andra ämnen, i linje med den som ingår i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (KOM(2003) 424 slutlig - 2003/0165 (COD)) (ändringsförslag 14),

- ange att de ämnen som gjorts till föremål för övervakning enlighet med förfarandet i artikel 8, och därefter tillåtits allmänt, skall förtecknas i gemenskapens register (ändringsförslag 11),

- betona att vitaminer och mineralämnen som tillsätts livsmedel skall vara biotillgängliga för människokroppen (ändringsförslag 5),

- ange att kommissionen skall samråda med berörda parter innan den inför ändringar i bilagorna (ändringsförslag 15),

- ange att kommissionen senast två år från dagen för förordningens ikraftträdande får lämna ett förslag om största mängder vitaminer och mineralämnen som får tillsättas i livsmedel (ändringsförslag 17),

- ange att livsmedel som släpps ut på marknaden eller märks före den dag då förordningen skall börja tillämpas och som inte uppfyller förordningens krav, får saluföras under ytterligare trettiofem månader efter dagen för förordningens ikraftträdande (ändringsförslag 18),

- införa i ett skäl ett exempel på begränsningar av de livsmedel där vitaminer och mineralämnen kan tillsättas, och ange att sådana begränsningar gäller vissa vitaminer och mineraler (ändringsförslag 1 och 16).

Ändringsförslagen är förenliga med kommissionens mål för förslaget och bibehåller den intressebalans som uppnåtts i den gemensamma ståndpunkten.

5. Slutsats

I enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget ändrar kommissionen sitt förslag såsom beskrivs ovan.